Διδακτέα εξεταστέα ύλη Α΄ B' Λυκ 2014-5

of 36 /36
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2660 8 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 156357/Γ2 Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημά− των της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ− σης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός κατα− στήματος και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65). 4. Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) από− φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). 6. Τις με αρ. 50/04−08−2014 και 57/23−09−2014 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ− καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι− σμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τη διδακτέα − εξεταστέα ύλη των μαθημά− των της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολι− κό έτος 2014−2015 ως εξής: 32919

Embed Size (px)

Transcript of Διδακτέα εξεταστέα ύλη Α΄ B' Λυκ 2014-5

 1. 1. . 2660 8 2014 . 156357/2 20142015. : 1. . 3 3 .4186/2013 ( 193) . 2. . 1 45 .4264/2014 ( 118) . 3. 16 ..60/2006 ( 65). 4. . 94654/5/19062014 ( 1618) , . 5. 90 .. 63/2005 ( 98). 6. . 50/04082014 57/23092014 .. . 7. , : 20142015 : 32919 Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.10.09 09:19:25 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio Signature Not Verified
 2. 2. 32920 ( ) , : ) ( , ) . , . , . , . . ) . , . , . . , : ) (5) , (3) ( . ) (2) ) (2) , (1) ( . ) (1) ) (3) , (2) ( . ) (1) . ( . . 70001/ 2/27 06 2011, 1562) . : ) . , . , . : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. 7 . 8, 9, 10, , ( ) . 14 . ) ( , ) . , . , . , . : 1. ) (1. . 2. . . . ). ) (1. . 2. ). 2. ) , ,
 3. 3. ( ) 32921 , 16 32 , 1 4 , 16 23 , 11 16 ( ) , 50 56 V, 1 17 ( ) V, 18 23 ) , , 70 , 71 74 , 75 , 76 78 , 79 80 , 81 , 82 83 ( ) : ) . , . , . : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. 7 . 8, 9, 10, , ( ) . 14 . ) ( , ) . , . , . , . : 1. (1. . 2. ). 2. , , , 16 32 , 1 4 , 16 23 , 11 16 ( ) , 50 56 V, 1 17 ( )
 4. 4. 32922 ( ) : ) . , . , . : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. 7 . 8, 9, 10, , ( ) . 14 . ) ( , ) . , . , . , . : 1. (1. . 2. . . . ). 2. , , 70 , 71 74 , 75 , 76 78 , 79 80 , 81 , 82 83 ( ) : ) ) , , ) , , : . 1. 2. 3.
 5. 5. ( ) 32923 . ( ) 1. 2. . IV. V. VI. VII. VIII. I. 1. 2. . 1. . , 2. / 3. . 1. . / . 2. . / . ( ) ( ) 3. . . / 1. / 2. / . / . 3. 4. . . : V. . . 1. . 2. .
 6. 6. 32924 ( ) 7. / . / ( . . ) . / . . : : ) ) , , ) , , : . 1. 2. 3. . ( ) 1. 2. . IV. V. VI. VII. VIII. I. 1. 2. . 1. . , 2. / 3.
 7. 7. ( ) 32925 : ) ) , , ) , : . 1. . / . 2. . / . ( ) ( ) 3. . / 1. / 2. / . / . 3. 4. . . : V. . 1. 2. 7. / . / ( . . ) . / .
 8. 8. 32926 ( ) . : : 1) . 2) . . . (2) . , , . , . , 13 , ( [10 . 1453], [1453 1669], [1669 1830], , [1830 1880], , , ). , , . , : , . , : . 2. . 1. 1.2. O M 2. ( 1100 323 . .) 2.1. (1100 750 . .), [ (11 9 . . .)], , , , 2.2. (750 480 . )
 9. 9. ( ) 32927 2.3. (480 323 . .) : : , , (431 404 . .), , , , . , . 1.2. ( : , , , ). 2. IV. . 3.3 3.4. Res publica V. OI ME 2.2. VI. (1 . . . 3 . . .) 1. (27 . . 193 . .) 1.1 (27 . . 14 . .): , 1.2 (14 193 . .): , VII. H (4 6 . . .) 1.1. 1.2. . : 1.4. 1.5. . 2. (6 . . .) 2.2 B , 565 1815, . , . , . , : . (565 843) 2. (610 641). 3. 5. 6. 7. 8. . : (843 1054) 1. (843 867) 3. 5.
 10. 10. 32928 ( ) 7. . . (1054 1204) 1. (1054 1081) 2. (1081 1185) 7. : . , . , . IV. (1204 1453). 2. : , , 6. 7. VI. (1453 1648) 2. 3. 4. (1517 1555) VII. (1648) (1815) 1. 2. : , 3. 4. (1789 1815) . , . , . : 1: : : : : : 2. : 2: : , : . 2 : 3: : : 1. : . ( ), . ( 1: : ;) :
 11. 11. ( ) 32929 5: : : : 6: : : : : 7: : : 8: : , : E.2. .1 : 1.1 1.2 ( ) .2 : 2.1 2.2 ( 4) 2.3 2.4 ( 3 4) .3 : 3.1 1 3.2 x 3.3 2 .4 : 4.1 1 4.2 2
 12. 12. 32930 ( ) .5 : 5.1 5.2 ( S ) 5.3 ( S ) .6 : 6.1 6.2 ( ) 6.3 f(x)= x+ ( ) .7 : 7.1 : f(x)= x2 7.3 : f(x)= x2 + x+ ., ., ., ., . .3 : 3.1 3.2 1 ( ) 3.3 2 ( ) 3.4 3 ( ) 3.5 ( ) 3.6 ( ). 3.7 3.8 3.9 3.10 ( ) 3.11 ( ) 3.12 T ( ) 3.13 ( ) 3.14 ( ) 3.15 3.16 3.17 3.18 .4 : 4.1. 4.2. ( , , V) 4.3. 4.4. 4.5. ( ). 4.6. 4.7. ( ) 4.8. ( ) .5 : 5.1.
 13. 13. ( ) 32931 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. ( ) 5.7. ( ) 5.8. ( ). 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. .6 : 6.1. 6.2. ( ) 6.3. ( ) 6.4 6.5 6.6 ( ) E.2. .1 : 1.1 1.2 ( ) .2 : 2.1 2.2 ( 4) 2.3 2.4 ( 3 4) .3 : 3.1 1 3.2 x 3.3 2 .4 : 4.1 1 4.2 2
 14. 14. 32932 ( ) ., ., ., ., . .3 : 3.1 3.2 1 ( ) 3.3 2 ( ) 3.4 3 ( ) 3.5 ( ) 3.6 ( ). 3.7 3.8 3.9 3.10 ( ) 3.11 ( ) 3.12 T ( ) 3.13 ( ) 3.14 ( ) 3.15 3.16 3.17 3.18 .4 : 4.1 4.2 ( , , V) 4.3 4.4 4.5 ( ). 4.6 4.7 ( ) 4.8 ( ) .5 : 5.1 5.2 ( S ) 5.3 ( S ) .6 : 6.1 6.2 ( ) 6.3 f(x)= x+ ( )
 15. 15. ( ) 32933 .7 : 7.1 : f(x)= x2 7.3 : f(x)= x2 + x+ ., ., ., ., . .5 : 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 ( ) 5.7 ( ) 5.8 ( ). 5.9 5.10 5.11 5.12 .6 : 6.1 6.2 ( ) 6.3 ( ) 6.4 . 6.5 6.6 ( ) : . . . 1.1 1.1.1 1.1.9 : 1.2 1.2.1 1.2.8 1.3 1.3.1 1.3.4, 1.3.7 , , . 6 12 ( 157 158 ). 2.1 2.1.1 2.1.3 170 U 172
 16. 16. 32934 ( ) 2.1.4 174 + U=0 ( ) 2.1.6 , , . 20 ( 195). : : ( ) . : . . . 1.1 1.1.1 1.1.9 : 1.2 1.2.1 1.2.8 1.3 1.3.1 1.3.4, 1.3.7 , , . 6 12 ( 157 158 ). : ( ) . : . . . 2.1 2.1.1 2.1.3 170 U 172 2.1.4 174 + U=0 ( ) 2.1.6 , , . , 20 ( 195). : . 2.2 ...
 17. 17. ( ) 32935 2.2.1 2.2.8 : ( ) . ' . : 1: 1.3. : 1.4: , /g /C. 1.5. : 1.13 , . : . 2: 2.1 : 2.1 , =1 20 , . 2.2 ( ). 2.3 . . 2.4 : ) 2.3 . ) 2.4 1 . 2 3 : , . ) 2.5 . . . . K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F (+1), ( 2), Cl, Br, I ( 1). :
 18. 18. 32936 ( ) 3: 3.5 ( , , ) : ) . ) 3.1 . ) 2. , : + , + , + : . 4: 4.1 : , , mol , Avogadro, : (Vm), STP. 4.2 : 4.3 , 4.4 . : : : . ' . : 1: 1.3. 1.4: , /g /C. 1.5. : 1.13 , .
 19. 19. ( ) 32937 : . 2: 2.1 : 2.1 , =1 20 , . 2.2 ( ). 2.3 . . 2.4 : ) 2.3 . ) 2.4 1 . 2 3 : , . ) 2.5 . . . . K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F (+1), ( 2), Cl, Br, I ( 1). : 3: I 3.5 ( , , ) : ) . ) 3.1 . ) 2. , : + , + , + : . ' . : 4: 4.1 : , , mol , Avogadro,
 20. 20. 32938 ( ) : (Vm): STP. 4.2 : 4.3 , 4.4 . : : . ., ., ., ., . : 1, 9, 10, 11, 3, 12. 1 . 9 , : . : ( . . 152504/ 2/24 09 2014 ) 10 . . . 11 : .
 21. 21. ( ) 32939 3 . 12 . ( . . 152504/ 2/24 09 2014 ) . N : , , , , , ., ., ., ., . : 1 ,9, 10, 3. 1 A . 9 , : . : ( . . 152504/ 2/24 09 2014 )
 22. 22. 32940 ( ) 10 . . . 3 . : 11 ,12. 11 : 12 . ( . . 152504/ 2/24 09 2014 ) . N : , , , , ,
 23. 23. ( ) 32941 : , . , . . , . . : 2. 3. 6. 7. 8. : 9. 10. .. 11. 13. ; 14. : 15. : 16. , 18. : 19. , 21. : 22. 23. 24. 25. : 26. : 31. 32. , 37. : , . , . . , . . : 2. 3. 6. 7. 8. : 9. 10. .. 11. 13. ; 14. : 15. : 16. ,
 24. 24. 32942 ( ) : , . , . . , . : 18. : 19. , 21. : 22. 23. 24. 25. : 26. : 31. 32. , 37. : . 1: 1.1 : , 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 , : 1.5.2 . 2: 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 . 4: 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2
 25. 25. ( ) 32943 4.4 4.5 . 5: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 : 5.6 .6: 6.1 6.2 / 6.2.1 : 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 . 7 7.1 : , 7.6 7.7 : ) ) 7.8 7.9 7.10 .10: 10.1 : 10.2 10.2.1 10.2.2 10.3 10.4 10.5 10.5.1 10.5.2 10.6 ) ) . 11 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.3
 26. 26. 32944 ( ) 11.3.1 , . 11.3.2 11.4 11.5 .12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.2 Schengen 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4 ( , , ) 12.5 12.6 . 13: 13.1 13.1.1 13.1.2 13.2 , , 13.3 13.3.1 : , , , . 13.3.2 , 13.4 13.5 13.6 : : . 1: 1.1 : , 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 , : 1.5.2 . 2: 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2
 27. 27. ( ) 32945 . 4: 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 .6: / 6.1 6.2 / 6.2.1 : 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 . 7 7.1 : , 7.6 7.7 : ) ) 7.8 7.9 7.10 . 13: 13.1 13.1.1 13.1.2 13.2 , , 13.3 13.3.1 : , , , . 13.3.2 , 13.4 13.5 13.6 :
 28. 28. 32946 ( ) , , A A , H . . . ( ), , , , , , . , , . : / 1 2 1 1+ , , 1 1+ 1 1 , , / , , ( ) . ( ) , . , / , , . ( ) : ( ). : : . 1: 2. . 2: 1. 2.
 29. 29. ( ) 32947 . 3: 1. 2. 3. 4. . 6: : ; 1. 2. . 7: 2. . 8: 1. 5. . 9: 3. : . 1: 1. . 2: 2. . 3: 1. 2. . 4: 1. 2. 3. . 5: 4. 20 : . 6: 8. : 9. ( ) : & : . ., ., ., . : 1: . : 1.1, 1.2. 2: . : 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ( 2.6.1. ) 2.7 ( ). 3: . : 3.1, 3.2 ( 3.2.1 ).
 30. 30. 32948 ( ) 4: . : 4.1 , 4.2 , 4.2.1 ( 4.2.1), 4.2.2 ( ), 4.3 ( ), 4.4, 4.5 ( LUT), 4.7 ( : , , ), 4.11 4.12. 5: . : 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 ( 5.6.1 5.6.5, ), 5.7 ( 5.7.1, ) 5.8. 6: . : 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10 6.11. 7: . : 7.1, 7.2 7.3. 9: . : 9.1, 9.2 , 9.2.1, 9.2.2 ( ), 9.2.3, 9.2.4 ( , ), 9.6 9.8. 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.9, 9.10 9.11 . 10: . : 10.1, 10.1.1 ( ) 10.2. ( ) : , . . : : 1. . 2. . , . , . , . . . : 1. . 2. . , , . : 1. . 2. . , . , . . . . / ,
 31. 31. ( ) 32949 , , . ( ) : 01 02 03 3.1 05 06 07 08 09 10 11 13 / : 2.2.9 2.2.10 2.3.3 3.2 3.1 . . , . . . : , . , . . , . : 2. 3. 6. 7. 8. : 9. 10. .. 11. 14. : 15. : 16. , 18. : 19. , 21. : 23. 25. :
 32. 32. 32950 ( ) , : . 1: 1.1 : , 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 , : 1.5.2 . 2: 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 . 4: 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 .6: / 6.1 6.2 / 6.2.1 : 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 . 7 7.1 : , 7.6 7.7 : ) ) 7.8
 33. 33. ( ) 32951 7.9 7.10 . 13: 13.1 13.1.1 13.1.2 13.2 , , 13.3 13.3.1 : , , , . 13.3.2 , 13.4 13.5 13.6 : , : ( ). : . 1: 2. . 2: 1. . 3: 1. 2. . 6: : ; 1. 2. . 8: 1. 5. . 9: 3. . 3: 1. 2. . 4: 1.
 34. 34. 32952 ( ) 2. . 6: 8. : 9. : & : . ., ., ., . : 1: . : 1.1, 1.2. 2: . : 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ( 2.6.1. ) 2.7 ( ). 3: . : 3.1, 3.2 ( 3.2.1 ). 4: . : 4.1 , 4.2 , 4.2.1 ( 4.2.1), 4.2.2 ( ), 5: . : 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ( 5.4.4), 5.6 ( 5.6.1 5.6.5, ), 5.7 ( 5.7.1, ) 5.8. 6: . : 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10 6.11. : 1) : . . . 1, 3, 4, 7 8. 2) : . . . 1 7. 3) : . . . 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. : 01 02 03 3.1 05 06
 35. 35. ( ) 32953 08 09 10 13 , . . , 30 2014
 36. 36. 32954 ( ) : ... 1 16 1 0,20 . ... 0,15 . DVD/CD: 150 40 15 ... 110 30 - 300 80 30 ... 100 - 50 ... 5 - .... 50 ... 200 20 110 30 ..... 100 ... cdrom 100 , 5 1 50 . . . . 225 320 65 .... 65 160 ... 160 ... 65 ... 10 ..... 2.250 ... 225 .... 70 ... .... ( ) , 70 , . (...).(..9067/28.2.2005 2 ) , ( 34, .. 104 32 ). , , . , , , , ...., (50%) . .... (5% ), (... 3512) . .... . ... .: 210 5279000. ...: .: 210 8220885. (www.et.gr) 08:00 13:30 H : http://www.et.gr email: [email protected] 34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026600810140036*