ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … ·...

135
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις MIS 383978, υποέργο 2)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τoν κo Μήτκα Περικλή, καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΑΠΘ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 131.505,70€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (161.752,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου/ων για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Κωδικοί CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 51600000 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου 32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: e-mail: Αριθμ Φακέλου: Μ.Προμηθειών ΕΕ ΑΠΘ Βενέτη Εύη 2310.996754 2310.200392 [email protected] 88959 Θεσσαλονίκη, 9/5/2013 Αρ.Πρωτ. : 45195/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Transcript of ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … ·...

Page 1: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις MIS 383978, υποέργο 2)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τoν κo Μήτκα Περικλή, καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΑΠΘ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 131.505,70€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (161.752,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου/ων για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Κωδικοί CPV:

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

51600000 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου

32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων

32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο

32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης

32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: e-mail: Αριθμ Φακέλου:

Μ.Προμηθειών ΕΕ ΑΠΘ Βενέτη Εύη 2310.996754 2310.200392 [email protected] 88959

Θεσσαλονίκη, 9/5/2013 Αρ.Πρωτ. : 45195/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Page 2: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης

32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας

32211000-5 Εξοπλισμός παραγωγής μεταδόσεων

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Η μερική προσφορά δεν επιτρέπεται

.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής. 2.Διάρκεια του έργου: 90 ημέρες

Η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών θα είναι 105 ημέρες.

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την παράδοση των υλικών και την πιστοποίηση της καλής ποιότητας.

Τα υπό προμήθεια αγαθά θα πρέπει να παραδοθούν στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 25 της διακήρυξης. 3.Αναθέτουσα αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΠΘ/ΕΛΚΕ), Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θες/νίκη, ΤΗΛ.2310.996754 FAX: 2310.200392, ηλεκτρ. δ/νση: www.rc.auth.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : [email protected]

4.Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους και

αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών. 5.Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών (α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 8/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, τηλ 2310 – 998490(κος Δασκόπουλος Δημήτριος) (β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει με ευθύνη του προσφέροντος και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 7/10/2013 και ώρα 14:00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. (γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίγραφα. 6.Αποσφράγιση των προσφορών Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, κατά την 8/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

Page 3: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

7. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 8. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον από τις ιδιότητες του άρθρου 8 της διακήρυξης 9. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της διακήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον, και ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 10. Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 11. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) δωρεάν μέχρι και τις 2/10/2013 και ώρα 14.00 μ.μ. από το ΑΠΘ/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, κτίριο ΚΕΔΕΑ3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Μονάδα Προμηθειών(γρ. 104), τηλ. 2310 996754, φαξ 2310 200392, mail [email protected] Μπορεί να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και τις 2/10/2013 από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, τηλ 2310 – 998490, [email protected] (κος Δασκόπουλος Δημήτριος)

Page 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες. Για τη λήψη των ως άνω εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώνουν και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας τους. Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) είναι επίσης διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική σελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), www.rc.auth.gr. 13.Εγγύηση συμμετοχής Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή επτά(7) μήνες. Η παρούσα δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 30/8/2013, σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή Γενική Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών στις 30/8/2013, σε δεύτερη ημερήσια οικονομική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στην Ηχώ των Δημοπρασιών στις 30/8/2013, σε τοπική εφημερίδα, δηλαδή στην Θεσσαλονίκη στις 2/9/2013. Η προκήρυξη απεστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27/8/2013.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου - Ανδρέου Αντιπρύτανις

Page 5: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Θεσσαλονίκη, 27/8/2013

Page 6: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αντικείμενο: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού: (Προκήρυξη 45195/2013) Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικοί Πόροι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με τον σκοπό της επιλογής αναδόχου για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,

προϋπολογισμού 131.505,70 € χωρίς ΦΠΑ, 161.752,00€ με ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρόντα τεύχη

δημοπράτησης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική προσφορά.

Page 7: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά .......................................................................................................... 5Άρθρο 1 Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση 5Άρθρο 2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού .................................................................... 8Άρθρο 3 Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη . 8Άρθρο 4 Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων ................................................................................... 10Άρθρο 5 Γλώσσα Διαδικασίας .................................................................................... 11Άρθρο 6 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ....................................... 12ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ .......................... 13Άρθρο 7 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό ........................................... 13Άρθρο 8 Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων ............................................... 14Άρθρο 9 Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική και Χρηματοπιστωτική Ικανότητα 16ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................ 20Άρθρο 10 Αντικείμενο του έργου .............................................................................. 20Άρθρο 11 Προϋπολογισμός του έργου ..................................................................... 22Άρθρο 12 Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής ...... 22ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ . 25Άρθρο 13 Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς ....................... 25Άρθρο 14 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ........................................................ 25Άρθρο 15 Κριτήριο Κατακύρωσης ............................................................................. 37Άρθρο 16 Διαγωνιστική Διαδικασία ......................................................................... 39Άρθρο 17 Κατακύρωση ................................................................................................ 43Άρθρο 18 Σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης ................................................... 49Άρθρο 19 Ματαίωση ..................................................................................................... 51ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ............................................................................................. 52Άρθρο 20 Προσφυγές ................................................................................................... 52ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Εξέλιξη Συμβατικής Σχέσης .............................................................. 53Άρθρο 21 Τροποποίηση των όρων της σύμβασης .................................................. 53Άρθρο 22 Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύμβασης ............................... 53Άρθρο 23 Εμπιστευτικότητα ....................................................................................... 54Άρθρο 24 Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου ....................... 55Άρθρο 25 Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου .................................................... 56Άρθρο 26 Έκπτωση του Αναδόχου ........................................................................... 56ΜΕΡΟΣ Ζ’: Παραρτήματα ........................................................................................... 57Παράρτημα Α.1. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών - Αντικείμενο διαγωνισμού

........................................................................................................................................... 58Παράρτημα B. Σχέδιο Σύμβασης ............................................................................ 100

Page 8: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

4

Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης ................................. 122Παράρτημα Δ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ..................... 125Παράρτημα Ε. Υπόδειγμα Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

......................................................................................................................................... 128Παράρτημα ΣΤ. Υπόδειγμα Εγγυητική Επιστολής Καλής Λειτουργίας ........ 130

Page 9: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

5

ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά

Άρθρο 1 Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Αναθέτουσα Αρχή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Τίτλος του Έργου: Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις. MIS 383978 υποέργο2)

Ονοματολογία Δραστηριότητας: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 131,505.70 € Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 161,752.00 € Χρηματοδότηση του έργου: Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 8/10/2013 Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 12:00 Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΘ Είδος Διαγωνισμού: Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά Κωδικοί CPV:

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

51600000 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου

32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων

32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο

Page 10: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

6

32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης

32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης

32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας

32211000-5 Εξοπλισμός παραγωγής μεταδόσεων

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βενέτη Εύη Διεύθυνση: 3ης

Πανεπιστημιούπολη Σεπτεμβρίου

54636 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 - 996754 Τηλέφωνο fax: 2310 - 200392 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

1.3. Ορισμοί:

Στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού οι παρακάτω όροι θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο: Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης, Επιτροπή: η Επιτροπή παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων.

Page 11: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

7

Προσωρινός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του άρθρου 17.3. της παρούσας διακήρυξης. Οριστικός ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Σύμβαση: το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οριστικού αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε αυτόν. Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ.

1.4. Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης:

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο

1.4.1. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της περίληψης της παρούσας: 30/8/2013

1.4.3. Ημερομηνία δημοσίευσης σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στην Γενική Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών της περίληψης της παρούσας: 30/8/2013

1.4.4. Ημερομηνία δημοσίευσης σε δεύτερη ημερήσια οικονομική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στην Ηχώ των Δημοπρασιών της περίληψης της παρούσας: 30/8/2013

1.4.5. Ημερομηνία δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα, δηλαδή στην Θεσσαλονίκη της περίληψης της παρούσας : 2/9/2013

1.4.6. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 27/8/2013

1.4.7. Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Διαύγεια» Ν.3861/2010 της περίληψης της παρούσας: 2/9/2013

Page 12: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

8

Άρθρο 2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία οπτικοακουστικού και υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τους σκοπούς των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 3 Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη

3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης.

3.1.1. Η με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός ΕΠ 6, CCI: 2007GR05UP0002) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.1.2. Η Οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

3.1.3. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

3.1.4 Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/2010) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψή τους- ΟΔΗΓ 89/665 & 92/13/ΕΟΚ (524687)».

3.1.5. Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

Page 13: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

9

3.1.6. Οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο Π.Δ. 60/2007.

3.1.7. Η ΚΥΑ 679/1996 826 Β (22.08.1996) όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/3.9.2009)

3.1.8. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό

3.1.9. Ο Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3.1.10. Ο Ν. 3861/2010 περί διαφάνειας και του προγράμματος

«Διαύγεια» 3.1.11. Ο Ν.4013/2011 περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων 3.1.12. Τα άρθρα 21 και 28 του Ν. 4111/2013 3.1.13. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για τη Συγκρότηση των Συλλογικών

Οργάνων 3.1.14. Την απόφαση Ένταξης της Πράξης, με αριθμό πρωτοκόλλου

88236/2012 3.1.15. Την απόφαση Ένταξης Φορέα, με αριθμό πρωτοκόλλου

94365/2012 3.1.16. Την απόφαση Σύστασης της Επιτροπής Διενέργειας και

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 46790/2013

3.1.17. Την απόφαση Σύστασης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 46791/2013

3.1.18. Την απόφαση Σύστασης της Επιτροπής Προσφυγών με αριθμό πρωτοκόλλου 46792/2013

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη:

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

3.2.1. Το συνημμένο στην παρούσα προκήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 3.2.2. Η παρούσα Προκήρυξη. 3.2.3. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης. 3.2.6. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 3.2.7. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.

Page 14: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

10

3.2.8. Το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί.

Άρθρο 4 Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών

Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων

4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού:

4.1.1. Η παρούσα προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από τον υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής που ορίζεται στο άρθρο 1.2. της παρούσας προκήρυξης, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως και 14:00. (τηλ. 2310996752 και 2310996754, φαξ 2310200392, mail [email protected])

Διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (http://www.rc.auth.gr/Contest/List/1 )

4.1.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δωρεάν, μέχρι και 6 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή, μέχρι τις 2/10/2013. Τα εν λόγω τεύχη παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.

4.1.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα τεύχη του διαγωνισμού, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αποστολής. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή παραδίδει τα τεύχη του Διαγωνισμού στην ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους.

4.1.4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου που παρέλαβε τα τεύχη. Στον κατάλογο αυτό σημειώνεται και η σχετική ημερομηνία παραλαβής.

Page 15: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

11

4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/Διευκρινίσεων:

4.2.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις, αναφορικά με τα τεύχη του διαγωνισμού από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, τηλ 2310 – 998490, [email protected] (κος Δασκόπουλος Δημήτριος), μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 2/10/2013

4.2.2. Οι απαντήσεις της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

4.2.3. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.

Άρθρο 5 Γλώσσα Διαδικασίας

5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.

5.2. Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων.

Page 16: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

12

Άρθρο 6 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 3.1 της παρούσας διακήρυξης.

6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

Page 17: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

13

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 7 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό

7.1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:

7.1.2 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997).

7.1.3. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.

7.2. Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την

Page 18: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

14

υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

7.3. Τα παραπάνω ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα παραπάνω αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

7.4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7.5. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 8 Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων

8.1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ιδιότητες:

8.1.1. εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι:

8.1.1.1. για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

8.1.1.2. για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

Page 19: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

15

8.1.1.3. για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

8.1.1.4. για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες.

8.1.2. Εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών

προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα

8.1.3. Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

8.1.4. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

8.1.5. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.

8.1.6. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

8.1.7. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

Page 20: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

16

8.1.8. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

8.1.9. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.

8.1.10. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.

Άρθρο 9 Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική και Χρηματοπιστωτική Ικανότητα

9.1. Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον, και ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο.

9.1.1. Η χρηματοπιστωτική ικανότητα αποδεικνύεται από:

1. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή

2. ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων του υποψηφίου Αναδόχου (για τα έτη 2010, 2011 και 2012), σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών με την οποία θα αποδεικνύεται μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου χωρίς ΦΠΑ.

Page 21: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

17

9.1.2. Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτεί:

• επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων

πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) οπτικοακουστικών ή πληροφορικών συστημάτων

• οντότητες στην οργανωτική του δομή (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω

ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

1. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του

υποψήφιου Αναδόχου: • επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς

προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, • τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης • προϊόντα και υπηρεσίες • μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί • με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες,

Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.

2. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση αποτελεί και το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οπτικοακουστικών ή πληροφοριακών συστημάτων.

Page 22: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

18

3. Έγγραφα ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού που να μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά (service) τον εξοπλισμό που προμηθεύει.

4. Ορισμό Υπευθύνου Έργου ο οποίος θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), τριετή τουλάχιστο πείρα και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου κατά την τελευταία πενταετία.

5. Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων (σε φυσικό αντικείμενο) με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από – έως)

ΠΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία

1 2

Όπου: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ

• εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

• εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

9.2. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η ειδική τεχνική, επαγγελματική και

Page 23: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

19

χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

9.3. Οι διαγωνιζόμενοι, για να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, που δεν μετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά έχουν δεσμευθεί ότι θα τις θέσουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων για την εκτέλεση της Σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς σχέση συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης.

Page 24: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

20

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 10 Αντικείμενο του έργου

10.1. Γενική περιγραφή του αντικειμένου του έργου:

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη Ανοικτών Μαθημάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Ένα ποσοστό των Ανοικτών Μαθημάτων θα διαθέτουν ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού βίντεο των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του ιδρύματος. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού και υπολογιστικού εξοπλισμού καθώς και λογισμικού για την παραγωγή και επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία οπτικοακουστικού και υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10.2. Ειδικότερη περιγραφή του αντικειμένου του έργου:

Καταγραφή βιντεοδιαλέξεων. Η καταγραφή των βιντεοδιαλέξεων θα πραγματοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αφενός με σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης βασικό μέρος των οποίων αποτελεί η διαδικτυακή κάμερα υψηλής ανάλυσης. Αφετέρου με φορητές μονάδες εικονοληψίας και ζωντανής μετάδοσης σε χώρους όπου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σταθερής μονάδας καταγραφής.

Page 25: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

21

Α. Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Βασικό μέρος του σταθερού συστήματος καταγραφής αποτελεί η διαδικτυακή κάμερα υψηλής ανάλυσης. Τα συστήματα θα εγκατασταθούν σε χώρους που κλειδώνονται. Στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια θα εγκατασταθούν κάμερες vandal proof. Ο ήχος θα λαμβάνεται από 1 ή 2 – ανάλογα με το μέγεθος της σκηνής της αίθουσα ή του αμφιθεάτρου – πυκνωτικά μικρόφωνα, τα οποία θα οδηγούνται σε ένα μίκτη ήχου και διαμέσου του στη line in θύρα της διαδικτυακής κάμερας. Τα μικρόφωνα θα εγκατασταθούν στην οροφή, μπροστά από τη σκηνή ή πλαγίως και εμπρός, για να καλύπτεται όλο το εύρος της. Ανάλογα με τις διαστάσεις της αίθουσας/αμφιθεάτρου και τον αριθμό των μικροφώνων διακρίνουμε 2 διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών εγκατάστασης. Η διαδικτυακή κάμερα θα μεταδίδει – σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους – α) μία εικονοροή σε έναν video streaming server προς καταγραφή του βίντεο και β) μία ή δύο εικονοροές, διαφορετικών αναλύσεων, σε άλλο video streaming server για τη ζωντανή τους μετάδοση. Τόσο για την καταγραφή όσο και τη ζωντανή μετάδοση οι εικονοροές θα πρέπει να είναι H.264/AAC ώστε ο server να καταγράφει τη ροή σε αρχείο με conta iner τύπου ΜPEG-4 ενώ τις ζωντανές ροές να τις αναμεταδίδει μέσω του πρωτοκόλλου RTMP. H επικοινωνία του server με τη κάμερα θα βασίζεται στο πρωτόκολλο RTSP. Η διαδικτυακή κάμερα θα πρέπει να υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

• Μετάδοση και καταγραφή σε ανάλυση 1080p ώστε να καταγράφονται σε αποδεκτό επίπεδο τόσο οι διαφάνειες όσο και ότι γράφεται στους πίνακες της αίθουσας, όπως μαθηματικές εξισώσεις.

• Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοση. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η μετάδοση συγκεκριμένων περιοχών όπως η περιοχή των διαφανειών ή του πίνακα.

• Ανάλυση 2 Mpixel ή καλύτερη και δυνατότητες ψηφιακού ζουμ, οριζόντιας και κάθετης κίνησης σε συγκεκριμένη περιοχή της σκηνής του αμφιθεάτρου/χώρου διδασκαλίας.

• Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo στο βίντεο (Text και image overlay) προκειμένου να εισάγονται τα logo που επιβάλουν οι κανόνες δημοσιότητας του έργου, δίχως να απαιτείται επεξεργασία του βίντεο σε επόμενη φάση.

• Είσοδο ήχου line in ώστε να μεταδίδεται ταυτόχρονα και ο ήχος. • Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου SD/SDHC/SDXC • Να υποστηρίζεται η δυνατότητα εγγραφής σε File Server ή Network

Attached Storage. • Διαχείριση μέσω web interface.

Page 26: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

22

Β. Φορητές μονάδες εικονοληψίας και ζωντανής μετάδοσης Οι φορητές μονάδες εικονοληψίας και ζωντανής μετάδοσης θα χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου δεν θα υπάρχει σταθερή μονάδα καταγραφής. Επεξεργασία βιντεοδιαλέξεων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Η επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και η γενικότερη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο υπολογιστικό εξοπλισμό στον οποίο θα είναι εγκατεστημένο το απαιτούμενο για το σκοπό αυτό λογισμικό. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 11 Προϋπολογισμός του έργου

11.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 131.505,70 €, χωρίς ΦΠΑ (ποσό 161.752,00 €, με ΦΠΑ).

Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Άρθρο 12 Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής

12.1. Συμβατική Διάρκεια:

Η παράδοση και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού και λογισμικού και η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν εντός 90 ημερών. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 105 ημέρες.

12.2. Αμοιβή Αναδόχου:

12.2.1. Η οικονομική προσφορά του οριστικού αναδόχου αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

Page 27: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

23

12.2.2. Η αμοιβή του οριστικού αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

12.2.3. Ο οριστικός ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και αναφέρονται στο άρθρο 22 της παρούσας προκήρυξης. Επίσης, δεσμεύεται και για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική προσφορά του.

12.2.4. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την αναθέτουσα αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12.3. Τρόπος Πληρωμής:

12.3.1 Η πληρωμή του οριστικού αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους κανόνες:

12.3.1.1 Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε προκαταβολή ποσοστού

της συμβατικής αμοιβής του οριστικού αναδόχου. 12.3.1.2. Το σύνολο της συμβατικής αμοιβής του οριστικού

αναδόχου θα καταβληθεί 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του συνολικού παραδοτέου έργου και της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση.

12.3.2 Η συμβατική αμοιβή καταβάλλεται σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή

άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο. 12.3.3 Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας ή Ένωσης φυσικών ή

νομικών προσώπων, οι πληρωμές θα καταβληθούν αναλογικά σε κάθε συμμετέχοντα στην εν λόγω Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.

12.3.4 Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της αναθέτουσας αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

12.3.5. Η αναθέτουσα αρχή θα εξοφλεί το αντίτιμο των παραστατικών της προηγούμενης παραγράφου παρακρατώντας φόρο

Page 28: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

24

εισοδήματος, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις.

12.3.6. Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου, προϋπόθεση για την εκτέλεση των ως άνω πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της αναθέτουσας αρχής, πριν από την οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται υπερήμερη ως προς την εξόφληση των ως άνω παραστατικών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Page 29: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

25

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 13 Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς

13.1. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τους φακέλους των προσφορών τους ενώπιον της Επιτροπής, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, έως τις 8/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30.

13.2. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν με οιοδήποτε μέσο το φάκελο των προσφορών τους προς την αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, η προσφορά που αποστέλλεται γίνεται δεκτή μόνο εάν περιέλθει αποδεδειγμένα στην αναθέτουσα αρχή την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 7/10/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

13.3. Οι προσφορές που αποστέλλονται, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή, πριν από την λήξη της προθεσμίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αποσφραγιστούν με τις υπόλοιπες προσφορές.

13.4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή, κατά παράβαση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ή/ και εκπρόθεσμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας.

Άρθρο 14 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

14.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο διαφέρει από το αντίγραφο της προσφοράς, υπερισχύει το πρωτότυπο.

Page 30: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

26

14.2. Σε εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

14.2.1. Η λέξη «Προσφορά». 14.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής, 14.2.3. Ο αριθμός και τα λοιπά στοιχεία της παρούσας προκήρυξης. 14.2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 14.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα/διαγωνιζόμενου, με ορισμό

υπευθύνου επικοινωνίας και ταχυδρομικής, καθώς και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

14.3. Ο κύριος φάκελος προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς, σφραγισμένους φακέλους, ήτοι:

14.3.1. σφραγισμένο φάκελο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής, 14.3.2. σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς και 14.3.3. σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

14.4. Οι επιμέρους ως άνω φάκελοι φέρουν, πέραν από τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, κατά τα οριζόμενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου, την ένδειξη «Τυπικά Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα.

14.5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο:

14.5.1. Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών συμμετοχής:

Ο επιμέρους φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής επιβάλλεται να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:

14.5.1.1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τη μορφή

επιστολής) προς την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η Κοινοπραξία ή η Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής

Page 31: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

27

προσφοράς από Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς και η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται:

14.5.1.1.1. για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό

πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, ανεξαρτήτως από το ποιος την υπογράφει. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή.

14.5.1.1.2. για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να

Page 32: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

28

προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

14.5.1.1.3. για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.

14.5.1.1.4. σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες, αναλόγως, οι παράγραφοι 14.5.1.1.1. και 14.5.1.1.2. του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την προσφορά.

14.5.1.2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής διαγωνιζομένου στο

διαγωνισμό, ποσού 8087,60 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη, με διάρκεια τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή επτά(7) μήνες. Οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής διαγωνιζομένου από το εν λόγω υπόδειγμα (π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη

Page 33: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

29

λέξεων ή προτάσεων) συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων απορρίφθηκαν, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων βοηθημάτων ή έχει κατατεθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέντα. Στους λοιπούς διαγωνιζομένους επιστρέφεται, σύμφωνα με το άρθρο 18.8 της παρούσας προκήρυξης.

14.5.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής, δυνάμει του άρθρου 14.5.1.1 και στην οποία:

α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο αριθμός, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας προκήρυξης,

β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:

14.5.1.3.1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική

Page 34: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

30

απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών.

14.5.1.3.2. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

14.5.1.3.3. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

14.5.1.3.4. Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

14.5.1.3.5. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

14.5.1.3.6. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας προκήρυξης,

δ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα

Page 35: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

31

στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και

ε) θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.

14.5.1.4. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι

διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους.

14.5.1.5. Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου τρίτου οικονομικού φορέα, προκειμένου να αποκτήσει ή να ενισχύσει την τεχνική ικανότητά του, κατά το άρθρο 9.3. της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται, επίσης, α) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου οικονομικού φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του άρθρου 9.3. της παρούσας προκήρυξης, περί ανάληψης δέσμευσης και β) υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου και του νομίμου εκπροσώπου του τρίτου οικονομικού φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή και του ίδιου του τρίτου οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου με την οποία θα δηλώνεται ότι το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της παρούσας προκήρυξης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή.

14.5.1.6 Για την απόδειξη της χρηματοπιστωτικής του ικανότητας ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων του υποψηφίου Αναδόχου, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

Page 36: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

32

14.5.1.7 Επίσης, ο φάκελος δικαιολογητικών

συμμετοχής πρέπει να περιέχει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής, δυνάμει του άρθρου 14.5.1.1 και στην οποία:

α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο αριθμός, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας προκήρυξης,

β) θα δηλώνονται:

14.5.1.7.1. τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά),

14.5.1.7.2. ιστορικό και επαγγελματική πορεία ή εξέλιξη του διαγωνιζόμενου,

14.5.1.7.3. περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του διαγωνιζόμενου (νομική μορφή, οργανόγραμμα, απασχολούμενο προσωπικό, εύρος δραστηριοτήτων, τεχνική υποδομή),

14.5.1.7.4. περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, βασικό πελατολόγιο,

14.5.1.7.5. Έγγραφα ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού που να μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά (service) τον εξοπλισμό που προμηθεύει

14.5.1.7.6. βιογραφικό σημείωμα κυρίου υπευθύνου - συντονιστή του έργου,

Page 37: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

33

14.5.1.7.7. τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της δραστηριότητάς του καθώς και εάν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς,

14.5.1.7.8. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση αποτελεί και το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οπτικοακουστικών ή πληροφοριακών συστημάτων

14.5.1.7.9. Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων (σε φυσικό αντικείμενο) με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου

γ) θα βεβαιώνει ότι το σύνολο του

προσφερόμενου εξοπλισμού, καλωδίων κ.λ.π. θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και θα παραδοθεί εντός της συσκευασίας του κατασκευαστή.

14.5.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς:

14.5.2.1 Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στο Παράρτημα Α1, που αφορά το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και το Αντικείμενο του Διαγωνισμού, να είναι συμπληρωμένοι οι Πίνακες Συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο

Page 38: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

34

Παράρτημα Α.1.2., να είναι συμπληρωμένος ο Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α1.3. και να περιέχει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:

1. Ενημερωτικά φυλλάδια τεχνικών

προδιαγραφών και βεβαιώσεις που να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.

2. Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα δίνεται πλήρης απάντηση στο κάθε σημείο της αναλυτικής κατάστασης των προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση και με αναφορές στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμοστεί για κάθε επιμέρους εξοπλισμό.

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας και υποστήριξη των μηχανημάτων και του λογισμικού, όπως προδιαγράφεται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α.

14.5.2.2. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν

πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε, αφενός, να δίνουν σαφή εικόνα της τεχνικής ικανότητας, της εμπειρίας του διαγωνιζόμενου και, αφετέρου, να περιγράφεται σαφώς η εν στενή εννοία τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου.

14.5.2.3. Σε περίπτωση Συμπράξεων- Κοινοπραξιών- Ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία επιβάλλεται να παρέχονται για κάθε μέλος της Σύμπραξης- Κοινοπραξίας- Ένωσης, ανάλογα με το τμήμα του έργου στο οποίο θα συμμετάσχει το κάθε μέλος.

14.5.2.4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον

Page 39: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

35

κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η ύπαρξη οποιουδήποτε οικονομικού στοιχείου.

14.5.3 Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς: Στον επιμέρους φάκελο της οικονομικής προσφοράς

περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνολική προτεινόμενη τιμή, χωρίς ΦΠΑ.

14.6. Γενικές Διατάξεις:

14.6.1. Οι σελίδες όλων των εγγράφων που βρίσκονται εντός των τριών επιμέρους φακέλων πρέπει να φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση, ανά επιμέρους φάκελο.

14.6.2. Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η οποία θα φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή και θα δηλώνεται ότι όλα τα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του αναδόχου και δύναται να προσκομιστούν στην Επιτροπή.

14.6.3. Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου ή μέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Page 40: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

36

14.6.4. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό φορέα και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 -που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84-, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

14.6.5. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

14.6.6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6 ) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14.6.7. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα έξι (6) μηνών επιπλέον. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

14.6.8. Μετά την κατάθεση της προσφοράς και μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν

Page 41: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

37

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή. Οι διευκρινίσεις παρέχονται εντός της προθεσμίας η οποία αναγράφεται στην έγγραφη ειδοποίηση του διαγωνιζομένου και είναι ίδια για όλους τους διαγωνιζόμενους.

14.6.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής.

14.6.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Ο Πρόεδρος δε και τα μέλη της Επιτροπής, κατά το σχετικό έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.

14.6.11. Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Ιδίως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών.

Άρθρο 15 Κριτήριο Κατακύρωσης

15.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης, στον διαγωνιζόμενο που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

15.2. Για την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η τιμή 2. Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές

προδιαγραφές 3. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 4. Η Τεχνική υποστήριξη

Page 42: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

38

15.3. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην της προσφερόμενης τιμής, κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

α/α Κριτήριο Συντελεστής βαρύτητας

1

Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές

80

2 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας

10%

3 Τεχνική υποστήριξη 10%

15.4. Η βαθμολογία κάθε επιμέρους στοιχείου είναι 100 βαθμοί, όταν καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της παρούσας προκήρυξης και 110, όταν η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

15.5. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που έχει τον μικρότερο λόγο, στρογγυλοποιημένο στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, που προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Λi = 70∙(Bi/Bmax) + 30∙(Kmin/Ki) όπου: Bmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Bi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Ki το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Page 43: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

39

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 16 Διαγωνιστική Διαδικασία

16.1. Παραλαβή – Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς:

16.1.1. Η Επιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση στις 8/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους προσφορών οι οποίοι υποβάλλονται ενώπιόν της εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) λεπτών της ώρας πριν την έναρξη της συνεδρίασής της ή έχουν αποσταλεί στην αναθέτουσα αρχή, κατά το άρθρο 13.2. της παρούσας προκήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, ως απαράδεκτες, μετά την οριστικοποίηση, με οιονδήποτε τρόπο, της απόφασης της αναθέτουσας αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 16.2.3. της παρούσας προκήρυξης.

16.1.2. Μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή, αυθημερόν, προβαίνει στην αποσφράγιση όλων των φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν παραδεκτώς, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

16.1.2.1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν

εξωτερικά όλους τους φακέλους προσφορών, οι οποίοι φέρουν τις, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη, απαραίτητες ενδείξεις.

16.1.2.2. Στη συνέχεια, για κάθε φάκελο προσφοράς ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν οι προσφορές:

16.1.2.2.1. Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος της

προσφοράς και οι φάκελοι των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η

Page 44: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

40

συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και η συνεχόμενη αρίθμηση του φακέλου τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14.6.1. της παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

16.1.2.2.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται. Η Επιτροπή τους μονογράφει εξωτερικά και, με ευθύνη του Προέδρου της, φυλάσσονται μέχρι να αποσφραγισθούν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.3. της παρούσας προκήρυξης.

16.1.3. Όλοι όσοι υπέβαλαν φάκελο προσφοράς δικαιούνται να

παρευρίσκονται κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής και να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων όλων των διαγωνιζομένων που ελέγχονται στο παρόν στάδιο.

16.2. Αξιολόγηση Φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς:

16.2.1. Η Επιτροπή, κατά την παραπάνω συνεδρίασή της ή σε άλλη, κατά τον χρόνο που θα έχει ορίσει κατά τη λήξη της προηγούμενης συνεδρίασής της, ελέγχει, ανά διαγωνιζόμενο και σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά με την οποία υποβλήθηκαν οι προσφορές, εάν τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και, σε θετική περίπτωση, βαθμολογεί την τεχνική προσφορά. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα που της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις ή την παρούσα προκήρυξη (βλ., ιδίως, τη διαδικασία του άρθρου 14.6.8. της παρούσας). Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.

Page 45: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

41

16.2.2. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:

16.2.2.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα

αποτελέσματα του σταδίου της παραλαβής των προσφορών και της αποσφράγισης των φακέλων,

16.2.2.2. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης των φακέλων των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών τεχνικής ικανότητας,

16.2.2.3. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,

16.2.2.4. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,

16.2.2.5. καταρτίζει κατάλογο βαθμολογίας των προσφορών που προτείνεται να γίνουν αποδεκτές, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία, ανά βαθμολογία.

16.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή

παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν προσφυγές/υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής.

16.2.4. Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό, ακόμα, δηλαδή, και σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορά με μη προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη τρόπο ή εκπρόθεσμα. Μαζί με την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το σώμα του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής.

Page 46: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

42

16.3. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των φακέλων των οικονομικών προσφορών:

16.3.1. Μετά την οριστικοποίηση με οιονδήποτε τρόπο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 16.2.3. της παρούσας προκήρυξης, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή, η οποία ορίζει τον χρόνο αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων οι προσφορές των οποίων δεν απερρίφθησαν με την ως άνω απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

16.3.2. Οι διαγωνιζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ενημερώνονται σχετικά με το χρόνο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Δικαιούνται δε μόνο αυτοί να παρευρίσκονται κατά τη σχετική συνεδρίαση ή, σε περίπτωση πολλών, τις σχετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής.

16.3.3. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της ξεχωρίζει τους φακέλους οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές απερρίφθησαν με την ως άνω απόφαση της αναθέτουσας αρχής και, αφού επιβεβαιώσει ότι είναι σφραγισμένοι, φροντίζει για την επιστροφή τους στους αποκλεισθέντες διαγωνιζόμενους. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει, ανά διαγωνιζόμενο, τους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων των ως άνω φακέλων. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14.6.1 της παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί, ανά διαγωνιζόμενο, τις οικονομικές προσφορές. Κατά την άσκηση των ανωτέρω, η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει κάθε αρμοδιότητα που της παρέχεται από τις οικείες διατάξεις ή την παρούσα προκήρυξη (βλ., ιδίως, τη διαδικασία του άρθρου 14.6.8. της παρούσας). Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών μπορεί να γίνει σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής ή, εφόσον ο όγκος των προσφορών που υποβλήθηκαν δεν το επιτρέπει, σε πολλές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση πολλών συνεδριάσεων, η Επιτροπή κατά τη λήξη κάθε συνεδρίασης ορίζει τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασής της.

Page 47: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

43

16.3.4. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:

16.3.4.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα

αποτελέσματα του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών,

16.3.4.2. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να απορριφθούν για οιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας σχετική πλήρη αιτιολογία,

16.3.4.3. αναφέρει τους διαγωνιζόμενους οι προσφορές των οποίων προτείνεται να γίνουν αποδεκτές παραθέτοντας σχετική αναλυτική αιτιολογία, όπου απαιτείται,

16.3.4.3. υπολογίζει το αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου για κάθε προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης, και καταρτίζει κατάλογο των προσφορών των διαγωνιζομένων με αύξουσα σειρά του αποτελέσματος του ως άνω μαθηματικού τύπου, δηλαδή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο αποτέλεσμα,

16.3.4.4. προτείνει των διαγωνιζόμενο στον οποίο θα πρέπει να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

16.3.5. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή

παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, όλους τους φακέλους των προσφορών και τυχόν προσφυγές/υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον διαγωνιζόμενο που πρότεινε η Επιτροπή, τον οποίο ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής.

Άρθρο 17 Κατακύρωση

17.1. Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής του άρθρου 16.3.5. της παρούσας προκήρυξης αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου αποσφράγισης και

Page 48: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

44

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, πλην του προσωρινού αναδόχου, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Μαζί με την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το σώμα του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής.

17.2. Μετά την έκδοση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής του άρθρου 16.3.5. της παρούσας προκήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με σχετική έγγραφη κοινοποίηση, με αποδεικτικό, να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με την παρ. 17.4. του παρόντος άρθρου.

17.3. Επιπλέον, προσκομίζει:

17.3.1. εάν είναι Έλληνας πολίτης:

17.3.1.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,

17.3.1.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,

17.3.1.3. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως

Page 49: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

45

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,

17.3.1.4. πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

17.3.2. εάν είναι αλλοδαπός:

17.3.2.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,

17.3.2.2. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου 17.3.1.2. του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 17.3.1.3. του παρόντος άρθρου,

17.3.2.3. πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Page 50: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

46

17.3.3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:

17.3.3.1. τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1. και 17.3.2. του παρόντος, αντίστοιχα εάν είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,

17.3.3.2. πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας του προσωρινού αναδόχου,

17.3.3.3. ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν

Page 51: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

47

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,

17.3.3.4. οι ανώνυμες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν από την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή πιστοποιητικό, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το ΠΔ 82/1996.

17.3.4. εάν είναι συνεταιρισμός:

17.3.4.1. απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 17.3.1.1. του παρόντος άρθρου,

17.3.4.1. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 17.3.1.2. και 17.3.1.3. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου 17.3.2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και της παραγράφου 17.3.3.2. του παρόντος άρθρου,

17.3.4.2. βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

17.3.5. εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι

δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός ανάδοχος. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν

Page 52: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

48

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

17.3.6. Η παράγραφος 14.6. της παρούσας προκήρυξης εφαρμόζεται αναλογικά και στο στάδιο υποβολής και αξιολόγησης των ανωτέρω δικαιολογητικών.

17.4. Η Επιτροπή, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι σελίδες των εγγράφων του ως άνω φακέλου. Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχεται εάν υπάρχει η συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων του φακέλου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 17.3.7. και 14.6.1. της παρούσας προκήρυξης. Εάν δεν υφίσταται τέτοια συνεχόμενη αρίθμηση, ο φάκελος των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου θεωρείται απαράδεκτος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει αν ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών γίνεται υποχρεωτικά σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής.

17.5. Όσοι συμμετείχαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

17.6. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:

17.6.1. αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και

17.6.2. προτείνει την αποδοχή ή μη του εν λόγω φακέλου παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία.

17.7. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει το ως άνω πρακτικό, το οποίο συνέταξε, κατά τα ανωτέρω, τον φάκελο δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου και τις τυχόν προσφυγές/ υπομνήματα που έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή, η οποία είτε επικυρώνει το εν λόγω πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας ειδική και πλήρη αιτιολογία,

Page 53: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

49

ιδίως αναφορικά με την απόκλισή της από το πρακτικό της Επιτροπής. Εάν όσοι συμμετείχαν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών το ζητήσουν, η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να τους κοινοποιήσει την ως άνω απόφασή της και να χορηγήσει φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, πριν την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο.

17.8. Γενικές Διατάξεις:

17.8.1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί προσωρινού αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

17.8.2 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα και ειδικότερα κατά ποσοστό έως 15% για μεγαλύτερη ποσότητα και έως 50% για μικρότερη ποσότητα.

Άρθρο 18 Σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης

18.1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις ή δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση περί αναστολής εκτέλεσης των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 17.7. της παρούσας

Page 54: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

50

προκήρυξης, μαζί με σχετική ανακοίνωση προς τον προσωρινό ανάδοχο, η οποία θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον:

18.1.1. τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών,

18.1.2. την ποσότητα ή τον ακριβή αριθμό των παραδοτέων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών,

18.1.3. τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών,

18.1.4. τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των λοιπών τευχών,

18.1.5. τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και του σχεδίου σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα

18.1.6. την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υπογραφεί το κείμενο της Σύμβασης, η οποία είναι δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης.

18.2. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε έγγραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.

18.3. Εάν ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο.

118.4. Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. Για την υπογραφή της Σύμβασης, από πλευράς αναδόχου, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο άρθρο 14.5.1.1. της παρούσας προκήρυξης. Από πλευράς αναθέτουσας αρχής, η Σύμβαση θα υπογραφεί από εκπρόσωπό της, δηλαδή την καθηγήτρια κα Σοφία Κουίδου Ανδρέου, Αντιπρύτανι και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

18.5. Η αναθέτουσα αρχή συμπληρώνει το προσαρτημένο στην παρούσα προκήρυξη σχέδιο σύμβασης με τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το

Page 55: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

51

περιεχόμενο του τελικού κειμένου της Σύμβασης, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.

18.6. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, προς αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής διαγωνιζομένου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συμβατικής τιμής (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη, με διάρκεια 3 μήνες μετά την παράδοση των αγαθών. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης εγγυητικής επιστολής από το ως άνω υπόδειγμα (π.χ. αφαίρεση ή προσθήκη λέξεων ή προτάσεων).Επίσης οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του παρεχόμενου εξοπλισμού για ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% επί της συνολικής συμβατικής τιμής χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από την Περίοδο Εγγύησης κατά ένα (1) μήνα

18.7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής διαγωνιζομένου του αναδόχου επιστρέφεται στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της ως άνω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής διαγωνιζομένου των λοιπών διαγωνιζομένων επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.

18.8. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 19 Ματαίωση

19.1. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την παρούσα προκήρυξη και να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού πριν ή μετά την κατακύρωσή του(άρθρα 20 και 21 του ΠΔ118/2007).

Page 56: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

52

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 20 Προσφυγές

20.1. Σύμφωνα με τον Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 4 και 6 του ΠΔ 118/07..

20.2. Κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής.

Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης

Page 57: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

53

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Εξέλιξη Συμβατικής Σχέσης

Άρθρο 21 Τροποποίηση των όρων της σύμβασης

21.1. Η τροποποίηση συμβατικού όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, μόνο όταν είτε η δυνατότητα και το περιεχόμενο της τροποποίησης του συγκεκριμένου όρου προβλέπεται ρητά στο σχέδιο της Σύμβασης ή στα λοιπά τεύχη είτε αφορά επουσιώδη όρο και δικαιολογείται αντικειμενικά, ενόψει συγκεκριμένων περιπτώσεων. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία συναινεί στην τροποποίηση δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

21.2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση συμβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το συμβατικό αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.

Άρθρο 22 Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύμβασης

22.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως.

22.2. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την

Page 58: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

54

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των ισχυρισμών του ανάδοχου.

22.3. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.

22.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της.

22.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον ανάδοχο εγγράφως. Η σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση του άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης, ενεργοποιείται αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

22.6. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της σύμβασης. Μετά την ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή ή αν ορίζεται διαφορετικά στην γνωστοποίηση του άρθρου 22.3. της παρούσας προκήρυξης, η σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

Άρθρο 23 Εμπιστευτικότητα

23.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον

Page 59: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

55

ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

23.2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του Έργου στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. Δεν δεσμεύει δε την αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της άδεια.

23.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν ή την αναθέτουσα αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς, κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του αναδόχου.

23.4. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον ανάδοχο παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 24 Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου

24.1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Δικαιούται, όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες και βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της αναθέτουσας αρχής, κατά τον νόμο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής του αμοιβής.

24.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον ανάδοχο παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Page 60: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

56

Άρθρο 25 Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου

25.1. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο οριστική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων μερών, η αναθέτουσα αρχή θα επιστρέψει στον ανάδοχο την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.

25.3. Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

• Η παράδοση του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και Γ και του λογισμικού της ενότητας Δ, της ενότητας A του Παραρτήματος Α, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, θα πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

• Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της ενότητας A του Παραρτήματος Α, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, θα πρέπει να γίνει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

Άρθρο 26 Έκπτωση του Αναδόχου

26.1. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 3 4 του ΠΔ 118/2007, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.

Page 61: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

57

ΜΕΡΟΣ Ζ’: Παραρτήματα

Α. Α.1 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών-Αντικείμενο διαγωνισμού:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Υπολογιστικός εξοπλισμός ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Λογισμικό

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Παρεχόμενη εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη Α.2 Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς Β. Σχέδιο Σύμβασης Γ. Υπόδειγμα Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης Δ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ε. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ΣΤ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

Page 62: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

58

Παράρτημα Α.1. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών - Αντικείμενο διαγωνισμού

Τίτλος Έργου: «Προμήθεια Εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και

λογισμικού για τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

Κωδικός έργου: MIS 383978 Το έργο αφορά στην προμήθεια του συνόλου των αντικειμένων.

Α.1.1. Συνοπτική περιγραφή αντικειμένων

Ο διαγωνισμός αφορά στις κάτωθι ενότητες. ΕΝΟΤΗΤΑ Α Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Υπολογιστικός εξοπλισμός ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Λογισμικό ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Παρεχόμενη εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Η «Ενότητα Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης» αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία των παρακάτω μονάδων εξοπλισμού, που περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχη ενότητα, και θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα.

A/A Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια

Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 2 Mpixel ή καλύτερη

33

Α.2 IPCAM2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 2 Mpixel ή καλύτερη – Vandal Proof

10

Α.3 MEMS Κάρτα Μνήμης τύπου SDXC 43

Α.4 POE Συσκευή Power Over Ethernet 43

Α.5 BASE Βάση στήριξης κάμερας σε οροφή 43

Α.6 BAPT Βάση γυροσκοπικής κίνησης 5

Α.7 MIXS Μίκτης ήχου - Κονσόλα 42

Page 63: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

59

Α.8 ΜΙC Μικρόφωνα 47

Τα υλικά εγκατάστασης όπως μικροφωνικά καλώδια, βύσματα, καλώδια δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

A/A Κωδικός Περιγραφή

0.1 ACA Μικροφωνικό Καλώδιο

0.2 CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό

0.3 CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo

0.4 CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack

0.5 NCA Καλώδιο Δικτύου

0.6 ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής εσωτερικού χώρου

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί μετά από επιτόπιο έλεγχο των αιθουσών από τον ανάδοχο και σε συνεννόηση με την επιτροπή παραλαβής. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στον μικροφωνικό και ηχητικό εξοπλισμό. H εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει τη διδακτική διαδικασία. Δηλαδή, σε ώρες και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες οι χώροι διδασκαλίας δεν θα χρησιμοποιούνται, όπως σαββατοκύριακα, διακοπές, και νυκτερινές ώρες.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Η «Ενότητα Β - Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης» αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα.

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια

Β.1 CAM Βίντεο Κάμερα 5

Β.2 ΒΑΤ Επιπλέον μπαταρία κάμερας 5

Β.3 MEMP Κάρτα μνήμης SDXC 5

Β.4 TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής 5

Β.5 HEAD Ακουστικά κεφαλής. 5

Page 64: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

60

Β.6 BAGCAM Σακίδιο μεταφοράς βίντεο κάμερας 5

Β.7 WSET Σύστημα Διπλού Ασύρματου Μικροφώνου (Χειρός + Πέτου)

5

Β.8 MIXP Μίκτης ήχου – Κονσόλα 5

Β.9 CHRG Επιτραπέζιος φορτιστής μπαταριών κάμερας 1

Β.10 SURG Πολύπριζο ασφαλείας 5

Β.11 EXTC Μπαλαντέζα 5

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Υπολογιστικός εξοπλισμός

Η «Ενότητα Γ – Υπολογιστικός εξοπλισμός» αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα. Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια

Γ.1 PC Σταθμός επεξεργασίας βίντεο 3

Γ.2 DIG Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης τύπου Laptop

3

Γ.3 CUBE Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης τύπου Cube

3

Γ.4 HDMI Καλώδιο HDMI 15 μέτρων 3

Γ.5 ADP Μετατροπείς HDMI σε USB 3

Γ.6 CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο 3

Γ.7 BAGDIG Σακίδιο μεταφοράς φορητού σταθμού ψηφιοποίησης 3

Γ.8 BAGCUB Σακίδιο μεταφοράς υπολογιστικού εξοπλισμού Cube 1

Γ.9 PCCAM Web camera 3

Γ.10 USB Μνήμη USB Flash 5

Γ.11 EHDD Εξωτερικός σκληρός δίσκος 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – Λογισμικό

Η «Ενότητα Δ - Λογισμικό» αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μονάδων λογισμικού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη ενότητα.

Page 65: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

61

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεμάχια

Δ.1 SW1 Εξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση

1

Δ.2 SW2 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων

5

Δ.3 SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video 4

Δ.4 SW4 Λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικών βίντεο 1

Δ.5 SW5 Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, ήχου και παραγωγής web σελίδων

1

Δ.6 SW6 Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας 3

Δ.7 SW7 Λογισμικό συγχρονισμού βίντεο/διαφανειών 1

Δ.8 SW8 Λογισμικό μίξης βίντεο υψηλής ανάλυσης 1

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Κεφαλαίου Ε. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των σχετικών όρων.

Page 66: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

62

Α.1.2 Πίνακες Συμμόρφωσης

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα ή καλύτερα τεκμηριώνοντας την αντιστοιχία.

Α.1.2.1. Προδιαγραφές υλικών εγκατάστασης

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

0.1. ACA Μικροφωνικό Καλώδιο Ενδεικτικός τύπος: Belden 46349 ή ισοδύναμο προϊόν

0.1.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

0.2. CON1 Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NC3FX ή ισοδύναμο προϊόν

0.2.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

0.3. CON2 Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo Ενδεικτικός τύπος: NEUTRIK NP-3C ή ισοδύναμο προϊόν

0.3.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

0.4. CON3 Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack Ενδεικτικός τύπος: Neutrik NYS231 - 3.5 mm stereo mini-jack ή ισοδύναμο προϊόν

0.4.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

0.5. ΝCA Καλώδιο Δικτύου

0.5.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

0.5.2 Καλωδιώσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801 και κανάλι μετάδοσης (link) κλάσης Ε (Class E)

ΝΑΙ

Page 67: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

63

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

κατ’ ελάχιστο

0.5.3

Οριζόντια Καλωδίωση σύμφωνα με το πρότυπο UTP cat 5e ή cat 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, τεσσάρων ζευγών

ΝΑΙ

0.5.4

Καλώδια Μεικτονόμησης (patch cords) UTP κατηγορίας 5e ή κατηγορίας 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, Τυποποιημένα (όχι ιδιοκατασκεύες) πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή τους κατά EN 50173

ΝΑΙ

0.5.5

Σύνδεση μέσω υπαρχόντων κατανεμητών Χαλκού (patch panels RJ45 ή οριολωρίδες τύπου 110) και επέκτασή τους με νέες θέσεις εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τον τερματισμό των καλωδιώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801.

ΝΑΙ

0.5.6

Τα κανάλια και οι οδεύσεις που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν γενικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801

ΝΑΙ

0.5.7

Πρίζες κατηγορίας 5e ή κατηγορίας 6 αναλόγως της υπάρχουσας εγκατάστασης, με πιστοποίηση EN 50173 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801, επίτοιχες, με υλοποίηση ΙDC (όχι τερματικοί ακροδέκτες με βίδες), μίας ή δύο θέσεων, τύπου RJ-45, 8 επαφών, με καπάκι για κάθε υποδοχή RJ-45, τύπου Tool less δηλ. να τερματίζονται χωρίς τη χρήση εργαλείου τερματισμού (impact tool)

ΝΑΙ

0.5.8

Τερματισμοί και στις δύο άκρες τους, σύμφωνα με Τ568B pin/pair assignment, με ετικέτες ώστε να παρέχεται πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες θα είναι πλαστικοποιημένες και τυπωμένες με ειδικό εκτυπωτή και ανεξίτηλο μελάνι

ΝΑΙ

0.5.9 Όλες οι καλωδιώσεις και τα ενδιάμεσα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν πλήρως με βάση τις διαδικασίες ελέγχου που

ΝΑΙ

Page 68: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

64

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

προβλέπονται στη προδιαγραφή EN 50346 ή εναλλακτικά IEC 61935-1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε πρίζα χαλκού θα πρέπει να ελεγχθεί με category 6 level II cable tester σε standard autotest. Οι μετρήσεις θα παραδοθούν στο ΚΗΔ (Τμήμα Δικτυακών Υποδομών) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

0.6. ΒΟΧ Πλαστικός πίνακας διανομής

0.6.1 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

0.6.2 Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει το μίκτη ήχου με κωδικό Α.7.ΜΙΧS. NAI

0.6.3 Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος στον ήχο.

NAI

Α.1.2.2. Προδιαγραφές σταθερού εξοπλισμού

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Α.1. IPCAM1

Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 2 Mpixel

Α.1.1 Αριθμός μονάδων 33

Α.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.1.3 Ανάλυση 2 Mpixel ή καλύτερη ΝΑΙ

Α.1.4 Ανάλυση εικόνας βίντεο HDV 1080i/30fps ή καλύτερη

ΝΑΙ

Α.1.5 Οπτικό zoom x10, Ψηφιακό zoom x12 (ή καλύτερα) με δυνατότητες αυτόματης εστίασης

ΝΑΙ

Page 69: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

65

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Α.1.6 Δυνατότητα μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες

ΝΑΙ

Α.1.8 Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 και εύρους ζώνης

ΝΑΙ

Α.1.9 Υποστήριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), AAC

ΝΑΙ

Α.1.10

Συμβατότητα με τον υπό προμήθεια εξυπηρετητή εικονοροών με κωδικό Δ1.SW1 για τη αναμετάδοση και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container.

ΝΑΙ

Α.1.11 Διαχείριση μέσω web interface ΝΑΙ

Α.1.12 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση (zoom, focus, white balance, iris)

NAΙ

Α.1.13 Τροφοδοσία μέσω PoE NAI

Α.1.14

Θέματα ασφαλείας: Προστασία κωδικού, φιλτράρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξη IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασης χρηστών

ΝΑΙ

Α.1.15

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast

NAI

Α.1.16

Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσης (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images

NAI

Α.1.17 Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay)

NAI

Α.1.18 Συμπίεση ήχου: AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726

NAI

Page 70: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

66

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

ADPCM 8 kHz, δυνατότητα καθορισμού bit rate

Α.1.19 Audio input/output: είσοδος line in/line out NAI

Α.1.20 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out

NAI

Α.1.21 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου SD/SDHC/SDXC μέχρι 64 GB

NAI

Α.1.22 Δυνατότητα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage.

NAI

Α.2. IPCAM2

Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 2 Mpixel – Vandal Proof

Α.2.1 Αριθμός μονάδων 10

Α.2.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.2.3 Vandal proof με πιστοποίηση από τον κατασκευαστή της κάμερας

ΝΑΙ

Α.2.4 Ανάλυση 2 Mpixel ή καλύτερη ΝΑΙ

Α.2.5 Ανάλυση εικόνας βίντεο HDV 1080i/30fps ή καλύτερη

ΝΑΙ

Α.2.7 Οπτικό zoom x10, Ψηφιακό zoom x12 (ή καλύτερα) με δυνατότητες αυτόματης εστίασης

ΝΑΙ

Α.2.8 Δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες.

ΝΑΙ

Α.2.9 Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 και εύρους ζώνης

ΝΑΙ

Α.2.10 Υποστήριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), AAC

ΝΑΙ

Α.2.11

Συμβατότητα με το υπό προμήθεια εξυπηρετητή εικονοροών με κωδικό Δ1.SW1 για τη αναμετάδοση και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container.

ΝΑΙ

Page 71: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

67

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Α.2.12 Διαχείριση μέσω web interface. ΝΑΙ

Α.2.13 Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση (zoom, focus, white balance, iris)

ΝΑΙ

Α.2.14 Τροφοδοσία μέσω PoE NAΙ

Α.2.15

Θέματα ασφαλείας: Προστασία κωδικού, φιλτράρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξη IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασης χρηστών

NAI

Α.2.16

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast

ΝΑΙ

Α.2.17

Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσης (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images,

NAI

Α.2.18 Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay)

NAI

Α.2.19

Συμπίεση ήχου: AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, δυνατότητα καθορισμού bit rate

NAI

Α.2.20 Audio input/output: είσοδος line in/line out NAI

Α.2.21 Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out

NAI

Α.2.22 Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου SD/SDHC/SDXC μέχρι 64 GB

NAI

Α.2.23 Δυνατότητα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage.

NAI

A.2.24 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με την ΝΑΙ

Page 72: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

68

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

κάμερα με κωδικό A.1 IPCAM1

Α.3. MEMS Κάρτα Μνήμης τύπου SDXC

Α.3.1 Αριθμός μονάδων 43

Α.3.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.3.3 Μέγεθος τουλάχιστον 64 GΒytes NAI

Α.3.4 Να μπορεί να τοποθετηθεί στις διαδικτυακές κάμερες με κωδικό A.1 IPCAM1 και A.2 IPCAM2 και να καταγράφει βίντεο

ΝΑΙ

Α.3.5 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων Class 10 ή καλύτερη

NAI

Α.4. POE Συσκευή Power Over Ethernet

Α.4.1 Αριθμός μονάδων 43

Α.4.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.4.3

Διεπαφές: 2 x 10Base-T / 100Base-TX RJ45 θύρες AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX 1 48VDC POWER INPUT PORT

ΝΑΙ

Α.4.4 LED Indicator ΝΑΙ

Α.4.5 Ισχύς τροφοδοσίας: 15.4W (Max. 48VDC) ή καλύτερη

ΝΑΙ

Α.4.6 Διανομή ισχύος έως 100 μέτρα πάνω από καλώδιο UTP κατηγορίας 5 ή ανώτερης

ΝΑΙ

Α.4.7 Πιστοποιήσεις: FCC, CE ΝΑΙ

Α.4.8 Να είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία των καμερών με κωδικό A.1 IPCAM1 και A.2 IPCAM2

NAI

Α.5. BASE Βάση στήριξης κάμερας σε οροφή

Α.5.1 Αριθμός μονάδων 43

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Page 73: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

69

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Α.5.2

Βάση στήριξης μήκους τουλάχιστον 1,5 μέτρου για τις κάμερες με κωδικό προδιαγραφών Α.1 IPCAM1 και Α.2 IPCAM2. Θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογής.

NAI

Α.6. BAPT Βάση γυροσκοπικής κίνησης

Α.6.1 Αριθμός μονάδων 5

Α.6.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.6.3 Κατάλληλη και του ίδιου κατασκευαστή με τη διαδικτυακή κάμερα με κωδικό A.1 IPCAM1 NAI

Α.6.4 Εύρος περιστροφής 0° έως 355° ή καλύτερο NAI

Α.6.5 Εύρος κλίσης 10° έως -80° ή καλύτερο NAI

Α.6.6 Ταχύτητα περιστροφής 7.5°/s ή καλύτερη NAI

Α.6.7 Ταχύτητα κλίσης 6°/s ή καλύτερη NAI

Α.6.8 Πρωτόκολλο Pelco-D NAI

Α.6.9 Θύρες τουλάχιστον μία (1) RS-485 NAI

Α.6.10 Τάση εισόδου 24 V AC 50/60 Hz NAI

Α.6.11 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -20 °C έως 65 °C ή καλύτερο

NAI

Α.6.12 Ροπή φορτίου 1.5 Nm ή καλύτερη NAI

Α.6.13 Βάρος φορτίου 8 kg ή καλύτερο NAI

Α.7. MIXS Μίκτης ήχου - Κονσόλα

Α.7.1 Αριθμός μονάδων 42

Α.7.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.7.3

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εισόδους μικροφώνου χαμηλού θορύβου και τουλάχιστον τέσσερις (4) εισόδους γραμμής (line)

ΝΑΙ

Α.7.4 EQ διπλής μπάντας, low cut φίλτρο και insert σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου ή καλύτερο

ΝΑΙ

Page 74: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

70

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Α.7.5 Δυνατότητα ηχογράφησης και αναπαραγωγής με έλεγχο ρύθμισης στάθμης

ΝΑΙ

Α.7.6 Καθολικό +48V phantom power ΝΑΙ

Α.7.7 Διπλός κεντρικός μετρητής στάθμης ΝΑΙ

Α.7.8 LED κορυφής στάθμης σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου

ΝΑΙ

Α.7.9 Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης ΝΑΙ

Α.7.10 Κεντρική έξοδος balanced ΝΑΙ

Α.8. ΜΙC Μικρόφωνα

Α.8.1 Αριθμός μονάδων 47

Α.8.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Α.8.3 Πυκνωτικού τύπου ΝΑΙ

Α.8.4 Χρώμα λευκό ΝΑΙ

Α.8.5 Βάση ανάρτησης οροφής με ενσωματωμένο εύκαμπτο μεταλλικό οδηγό για βέλτιστο προσανατολισμό

ΝΑΙ

Α.8.6 Καρδιοειδές πολικό διάγραμμα απολαβής ΝΑΙ

Α.8.7 Εύρος γωνίας απολαβής 125° ή καλύτερο ΝΑΙ

Α.8.8 Εύρος Συχνοτήτων 70Hz - 18kHz ή καλύτερο ΝΑΙ

Α.8.9 Αντίσταση Εξόδου < 600 Ω ΝΑΙ

Α.8.10 Μέγιστο SPL 125dB SPL (1% THD) ΝΑΙ

Α.8.11 Σηματοθορυβικός λόγος (S/N A-weighted) >70 dB

ΝΑΙ

Α.8.12 Ευαισθησία 18 mV/PA = -35 dBv re 1 V/Pa ή καλύτερη

ΝΑΙ

Α.8.13 Επιλογές Ισχύος 9-52 V phantom power σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61938

ΝΑΙ

A.8.14 Απαίτηση ισχύς <3 mA

Α.8.15 Κατάλληλη έξοδο για σύνδεση στο μίκτη ήχου με κωδικό Α.7. MIXS

ΝΑΙ

Page 75: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

71

Α.1.2.3. Προδιαγραφές φορητού εξοπλισμού

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

B.1. CAM Βίντεο Κάμερα

B.1.1 Αριθμός μονάδων 5

B.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστες προδιαγραφές

B.1.4 Βάρος χωρίς μπαταρία μικρότερο από 600g ΝΑΙ

B.1.5 Φακός τύπου Carl Zeiss Vario-Sonnar T ή ισοδύναμος

ΝΑΙ

B.1.6

Video Format HD: MPEG4-AVC / H.264 AVCHD format Ver. 2.0 compatible SD: MPEG-2 PS

ΝΑΙ

B.1.7 Audio Format: Dolby Digital 5,1ch Dolby Digital 2ch

ΝΑΙ

B.1.8

Recording frame rate HD PS (28Mbps) 1920 x 1080/(50p) FX (24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p) FH (17Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p) HQ (9Mbps) 1440 x 1080/(50i) LP (5Mbps) 1440 x 1080/(50i)

ΝΑΙ

B.1.9 Recording frame rate SD SD (9Mbps) 720 x 576/(50i)

ΝΑΙ

B.1.10 Ελάχιστος Χρόνος εγγραφής/αναπαραγωγής: 180min (MS 32GB, HD FX, LPCM), 165min (Int. memory 96GB, HD FX, LPCM)

ΝΑΙ

B.1.11 Ελάχιστη ανάλυση στατικής εικόνας: 24.1 megapixels 16:9 (6544x3680), 18.1 megapixels 4:3 (4912x3680)

ΝΑΙ

B.1.12 Αναλογία ζουμ: 10x (optical), 17x Extended Zoom, 120x Digital Zoom ή καλύτερο

ΝΑΙ

B.1.13 Focal length: f = 26 mm - 260 mm (16:9), 31.8 mm - 318 mm (4:3) ή καλύτερο

ΝΑΙ

Page 76: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

72

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

B.1.14

Συσκευή απεικόνισης (Imaging device): - 1/2.88 type ExmorR CMOS με οπίσθιο φωτισμό - Αριθμός Pixel: μικτά 6650K, ενεργά Video 6140K(16:9) ή καλύτερο

ΝΑΙ

B.1.15 Ελάχιστος φωτισμός:3 lux (Low LUX mode, 1/25 (50p or 50i))

ΝΑΙ

B.1.16 Ελάχιστη Ταχύτητα κλείστρου: 1/8 - 1/10000 ΝΑΙ

B.1.17 Ίριδα: F1.8 - F3.4 ή καλύτερη ΝΑΙ

B.1.18 Είσοδος εξωτερικού μικροφώνου ΝΑΙ

B.1.19 A/V output ΝΑΙ

B.1.20 USB 2.0 ή καλύτερο ΝΑΙ

B.1.21 Έξοδος ακουστικών κεφαλής ΝΑΙ

B.1.22 HDMI output ΝΑΙ

B.1.23 Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 32GB ΝΑΙ

Β.1.24

Αποθηκευτικό μέσο: Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX*3 SD/SDHC/SDXC Memory Card*4

ΝΑΙ

B.1.25 Built-in LCD monitor: 7.5cm (3.0 type, aspect ratio 16:9) 921,600 dots (1920x480) ή καλύτερο

ΝΑΙ

B.1.26 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ΝΑΙ

B.1.27 Καλώδιο mini HDMI σε HDMI ΝΑΙ

B.1.28 Κάλυμμα φακού ΝΑΙ

B.1.29 Δακτύλιος προσαρμογής φακού ΝΑΙ

B.1.30 Καλώδιο σύνδεσης USB ΝΑΙ

B.1.31 Καλώδιο σύνδεσης A/V ΝΑΙ

B.2. ΒΑΤ Επιπλέον Μπαταρία

B.2.1 Αριθμός μονάδων 5

B.2.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Page 77: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

73

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

B.2.3 Να είναι συμβατή με τη φορητή κάμερα με κωδικό Β.1 CAM ΝΑΙ

B.2.4 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τη φορητή κάμερα με κωδικό Β.1 CAM ΝΑΙ

B.3. ΜΕΜP Κάρτα μνήμης SDXC

B.3.1 Αριθμός μονάδων 5

B.3.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

B.3.3 Να είναι συμβατή με τη φορητή κάμερα με κωδικό Β.1 CAM

ΝΑΙ

B.3.4 Χωρητικότητα εγγραφής τουλάχιστον 64 GByte

NAI

B.3.5 Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων class 10 ή καλύτερο

NAI

B.4. TRI Κιτ τριπόδου και κεφαλής

B.4.1 Αριθμός μονάδων 5

B.4.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά τριπόδου

B.4.3 Υλικό κατασκευής αλουμίνιο ΝΑΙ

B.4.4 Να δέχεται μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 4 kg ΝΑΙ

B.4.5 Βάρος τριπόδου έως 3,5 kg ΝΑΙ

B.4.6 Μέγιστο ύψος σε πλήρη ανάπτυξη τουλάχιστον 185 cm

ΝΑΙ

B.4.7 Μέγιστο ύψος με κλειστή την κεντρική κολώνα μέχρι 150 cm

ΝΑΙ

B.4.8 Μέγιστο μήκος σε πλήρη σύμπτυξη 60 cm ΝΑΙ

Ελάχιστα χαρακτηριστικά κεφαλής

B.4.10 Να είναι συμβατό με τη φορητή κάμερα με κωδικό Β.1 CAM

ΝΑΙ

Page 78: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

74

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Β.4.11 Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD

ΝΑΙ

Β.4.12 Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο ΝΑΙ

Β.4.13 Να δέχεται μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 3 kg ΝΑΙ

Β.4.14 Μπράτσο διαμέτρου 3/8” και θηλυκή σύνδεση NAI

Β.4.15 Έλεγχος εξισορρόπησης (balance control) NAI

Β.4.16 Κλίση προς εμπρός με κλίμακα -60°/+90° ή καλύτερη

ΝΑΙ

Β.4.17 Κλείδωμα κλίσης προς τα εμπρός ΝΑΙ

Β.4.18 Κλείδωμα οριζόντιας κίνησης ΝΑΙ

Β.4.19 Περιστροφή 360 μοίρες ΝΑΙ

Β.4.20 Βάρος κεφαλής μικρότερο από 1kg ΝΑΙ

Β.4.21 Εύκολη απελευθέρωση NAI

B.5. HEAD Ακουστικά κεφαλής

B.5.1 Αριθμός μονάδων 5

B.5.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

B.5.3 Χρήση για DJ και studio ΝΑΙ

Β.5.4 Ευαισθησία τουλάχιστον 115 dB SPL/V ΝΑΙ

Β.5.5 Μέγιστη ισχύ εισόδου τουλάχιστον 200 mW ΝΑΙ

Β.5.6 Μήκος καλωδίου σύνδεσης τουλάχιστον 2,5 m ΝΑΙ

Β.5.7 1/8" (3.5 mm) στέρεο σύνδεση με 1/4" (6.3 mm) αντάπτορα

ΝΑΙ

B.6. BAGCAM

Σακίδιο μεταφοράς βίντεο κάμερας

B.6.1 Αριθμός μονάδων 5

B.6.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

B.6.3 Τύπου ώμου NAI

Page 79: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

75

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

B.6.4 Να δέχεται τη φορητή βίντεο κάμερα με κωδικό Β.1 CAM ΝΑΙ

B.6.5 Να δέχεται φορητό υπολογιστή έως 17” ΝΑΙ

B.6.6 Εξωτερικές διαστάσεις (WxDxH) έως 35.0 x 30.0 x 55 cm

ΝΑΙ

B.6.7 Να μπορεί να δεθεί τρίποδο ΝΑΙ

B.6.8 Να συνοδεύεται από κάλυμμα παντός καιρού ΝΑΙ

B.7. WSET Σύστημα Διπλού Ασύρματου Μικροφώνου (Χειρός + Πέτου)

B.7.1 Αριθμός μονάδων 5

B.7.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά φορητού δέκτη

B.7.4 Τύπος εξόδου audio: 2 x Balanced NAI

B.7.5 Διπλή, ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης απολαβής

NAI

B.7.6 Τυπική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 1% (1 kHz)

NAI

B.7.7 Σηματοθορυβικός λόγος μεγαλύτερος από 100 dB(A)

NAI

B.7.8 Εύρος συχνοτήτων μετάδοσης: 660 – 865 MHz NAI

B.7.9 Τυπική ισχύς εξόδου ασύρματου σήματος: 10 mW (μεγ.) ή καλύτερο

NAI

B.7.10 Βάρος μέχρι 600gr NAI

B.7.11 Τροφοδοσία 110/240 VAC NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά ασύρματου μικροφώνου πέτου

B.7.12 Απόκριση: 15 Hz -18 kHz ±3dB NAI

B.7.13 Ευαισθησία: 8.8 mV/PA (-41dBV) ή καλύτερη NAI

B.7.14 Μέγιστο SPL μεγαλύτερο από 115 dB (k=1%) NAI

B.7.15 Σηματοθορυβικός λόγος μεγαλύτερο από 55 dB

NAI

B.7.16 Βάρος μικρότερο από 3 gr. NAI

B.7.17 Πολικό διάγραμμα: καρδιοειδές NAI

Page 80: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

76

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά φορητού πομπού

B.7.18 Εύρος συχνοτήτων μετάδοσης: 660 – 865 MHz NAI

B.7.19 Σηματοθορυβικός λόγος 110 dB ή καλύτερος ΝΑΙ

B.7.20 RF Ισχύς Εξόδου: 10 mW (ERP) ή καλύτερη ΝΑΙ

B.7.21 Βάρος μικρότερο από 75 gr ΝΑΙ

B.7.22 Διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον 25 ώρες ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Ασύρματου μικροφώνου χειρός

B.7.23 Εύρος συχνοτήτων μετάδοσης: 660 – 865 MHz ΝΑΙ

B.7.24 Σηματοθορυβικός λόγος: 110 dB ή καλύτερος ΝΑΙ

B.7.25 RF Ισχύς Εξόδου: 10 mW (ERP) ή καλύτερη ΝΑΙ

B.7.26 Βάρος μικρότερο από 200 gr ΝΑΙ

B.7.27 Διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον 25 ώρες ΝΑΙ

B.8. MIXP Μίκτης ήχου – Κονσόλα

B.8.1 Αριθμός μονάδων 5

B.8.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Β.8.4 Μίκτης χαμηλού θορύβου τουλάχιστον 6-καναλιών

ΝΑΙ

Β.8.5 Είσοδοι: τουλάχιστον 2 μονοφωνικές XLR τουλάχιστον 2 στερεοφωνικές

ΝΑΙ

Β.8.6 Ισοσταθμιστής 3-band για όλες τις εισόδους ή καλύτερος

ΝΑΙ

B.9. CHRG Επιτραπέζιος φορτιστής μπαταριών κάμερας

B.9.1 Αριθμός μονάδων 1

B.9.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

B.9.3 Να είναι κατάλληλος για τις μπαταρίες της κάμερας με κωδικό Β.1 CAM NAI

Page 81: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

77

A/A

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

B.9.4 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τη φορητή κάμερα με κωδικό Β.1 CAM ΝΑΙ

B.9.5 Υψηλής ταχύτητας ταυτόχρονης φόρτισης δύο μπαταριών κατάλληλων για την κάμερα με κωδικός Β.1 CAM

ΝΑΙ

B.9.6 Οθόνη πληροφοριών για το υπολειπόμενο και το τρέχον φορτίο μπαταρίας ως ποσοστό

ΝΑΙ

B.10. SURG

Πολύμπριζο ασφαλείας

B.10.1 Αριθμός μονάδων 5

B.10.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

B.10.3 Τουλάχιστον 5 πρίζες ρεύματος 220V/240V τύπου schuko

NAI

B.10.4 Προστασία υπέρτασης ΝΑΙ

Β.10.5 Προστασία ενεργειακής κορύφωσης τουλάχιστον 2500 Joules

NAI

B.10.6 Μέγιστη ένταση ρεύματος ανά φάση τουλάχιστον 10A

ΝΑΙ

B.10. EXTC Μπαλαντέζα

B.11.1 Αριθμός μονάδων 5

B.11.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Β.11.3 Μήκος καλωδίου τουλάχιστον 15m ΝΑΙ

B.11.4 Τουλάχιστον 2 πρίζες ρεύματος 220V/240V τύπου schuko

ΝΑΙ

Β.11.5 Χειροκίνητη περιτύλιξη καλωδίου τύπου τυμπάνου κλειστού τύπου

ΝΑΙ

Β.11.6 Ένδειξη λειτουργίας LED NAI

B.11.7 Μέγιστη ένταση ρεύματος ανά φάση τουλάχιστον 10A

ΝΑΙ

Page 82: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

78

Α.1.2.4. Προδιαγραφές υπολογιστικού εξοπλισμού

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Γ.1. PC Σταθμός επεξεργασίας βίντεο

Γ.1.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.1.4

Οθόνη τύπου IPS LED 24", με συνδέσεις DVI-D, DP, VGA και ανάλυση έως 1920x1200@60Hz,τυπική φωτεινότητα 300 cd/m2

ΝΑΙ , τυπικός δυναμικός λόγος αντίθεσης

2.000.000:1, τυπικός χρόνος απόκρισης (gray-to-gray) 8ms, Color Gamut 82 % (CIE 1976)

Γ.1.5 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 64Bit (Αγγλικά)

ΝΑΙ

Γ.1.6 Βασικό σετ ολοκληρωμένων υποστήριξης (chipset): H77 ή καλύτερο

ΝΑΙ

Γ.1.7

Επεξεργαστής: 3ης

ΝΑΙ

γενιάς 64-bit αρχιτεκτονικής, 4 Ενεργοί Διακριτοί Πυρήνες, Ταχύτητα 3.40GHz μέχρι 3.90GHz μέσω turbo boost, 8MB Έξυπνη Λανθάνουσα μνήμη, 8 Ταυτόχρονα Εκτελούμενες Διεργασίες, Υποστήριξη σετ εντολών SSE4 .1/4.2 & AVX, Λιθογραφίας 22nm ή καλύτερος

Γ.1.8 Μνήμη RAM: 16GB (4X4GB) 1600 MHz DDR3 ή καλύτερη (μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 32GB)

ΝΑΙ

Γ.1.9 Κύριος Δίσκος: 32GB mSATA Solid State Drive ή καλύτερος

ΝΑΙ

Γ.1.10 2 x σκληρός δίσκος 1TB (ή μεγαλύτερης χωρητικότητας), SATA-3, 7.200 RPM, σε συστοιχία RAID-0

ΝΑΙ

Γ.1.11 Διακριτή κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 2GB τύπου DDR5 και υποστήριξη OpenCL

ΝΑΙ

Γ.1.12 Η μητρική να περιλαμβάνει (κατά ΝΑΙ

Page 83: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

79

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

ελάχιστο): - 1 x PCI Express x16 slot - 3 x PCI Express x1 slots - 1 x PCI Express mini card

Γ.1.13 16XDVD+/-RW Drive & 6X Blu-Ray Writer ή καλύτερο

ΝΑΙ

Γ.1.14 19-in-1 card reader ή καλύτερο ΝΑΙ

Γ.1.15

Συνδέσεις (κατά ελάχιστο): 1 x USB 2.0 port με PowerShare 5 x USB 2.0 ports 4 x USB 3.0 ports 1 x eSATA

ΝΑΙ

Γ.1.16 Θύρα Ethernet με ταχύτητα Δικτύου 10/100/1000 Mbps

ΝΑΙ

Γ.1.17 High Definition Audio 7.1 channel ή καλύτερο

ΝΑΙ

Γ.2. DIG Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης τύπου Laptop

Γ.2.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.2.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.2.3 Τύπου laptop ΝΑΙ

Γ.2.4 Βασικό σετ ολοκληρωμένων υποστήριξης (chipset): HM77 ή καλύτερο

ΝΑΙ

Γ.2.5

Επεξεργαστής: 3ης

ΝΑΙ

γενιάς 64-bit αρχιτεκτονικής, 4 Ενεργοί Διακριτοί Πυρήνες, Ταχύτητα 2.20GHz μέχρι 3.20GHz μέσω turbo boost, 6MB Έξυπνη Λανθάνουσα μνήμη, 8 Ταυτόχρονα Εκτελούμενες Διεργασίες, Υποστήριξη σετ εντολών AVX, Λιθογραφίας 22nm ή καλύτερος

Γ.2.6 Μνήμη RAM: 8GB (2X4GB) 1600 MHz DDR3 ή καλύτερη (μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 16GB)

ΝΑΙ

Γ.2.7 HDD τουλάχιστον 512Gb SSD ΝΑΙ

Page 84: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

80

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Γ.2.8 Διακριτή κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 2GB τύπου DDR5 και υποστήριξη Open CL

ΝΑΙ

Γ.2.9 Οθόνη 15.6’’ FHD (1080p) True Life WLED ή καλύτερη

ΝΑΙ

Γ.2.10

Συνδέσεις (κατά ελάχιστο) 3-in-1 Card Reader 3xUSB 3.0 1xUSB 3.0 με PowerShare 1xHDMI 1xMini DisplayPort Microphone in Headphone Out

ΝΑΙ

Γ.2.11 Wireless Lan (802.11a/b/g/n) ή καλύτερο ΝΑΙ

Γ.2.12 Bluetooth 4.0 ή καλύτερο ΝΑΙ

Γ.2.13 Θύρα Ethernet, Ταχύτητα Δικτύου 10/100/1000 Mbps

ΝΑΙ

Γ.2.14 Μπαταρία 9 στοιχείων, 65 WHr, τεχνολογίας έξυπνων ιόντων λιθίου ή καλύτερη

ΝΑΙ

Γ.2.15 Windows 7 Professional 64 bit (Αγγλικά) ΝΑΙ

Γ.2.16 Βάρος έως 3 κιλά NAI

Γ.3. CUBE Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης τύπου Cube

Γ.3.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.3.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.3.3 Φορητή οθόνη τύπου LED έως 14" ΝΑΙ

Γ.3.4 Φορητό πληκτρολόγιο υπολογιστή με ενσωματωμένο touchpad

ΝΑΙ

Γ.3.5 Μητρική κάρτα τύπου mini-ITX ΝΑΙ

Γ.3.6 Χωρίς Λειτουργικό σύστημα ΝΑΙ

Γ.3,7 Βασικό σετ ολοκληρωμένων υποστήριξης (chipset): H77 ή καλύτερο

ΝΑΙ

Page 85: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

81

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Γ.3.8

Επεξεργαστής: 3ης

ΝΑΙ

γενιάς 64-bit αρχιτεκτονικής, 4 Ενεργοί Διακριτοί Πυρήνες, Ταχύτητα 2.20GHz μέχρι 3.20GHz μέσω turbo boost, 6MB Έξυπνη Λανθάνουσα μνήμη, 8 Ταυτόχρονα Εκτελούμενες Διεργασίες, Υποστήριξη σετ εντολών AVX, Λιθογραφίας 22nm ή καλύτερος

Γ.3.9 Μνήμη RAM: 8GB (2X4GB) 1600 MHz DDR3 ή καλύτερη (μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη 16GB)

ΝΑΙ

Γ.3.10 Κύριος Δίσκος: 32GB mSATA Solid State Drive ή καλύτερος

ΝΑΙ

Γ.3.11 Δεύτερος δίσκος τουλάχιστον 1TB SATA-3 (7.200 Rpm)

ΝΑΙ

Γ.3.12

Κάρτα εισόδου ψηφιακού βίντεο υψηλής ευκρίνειας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Είσοδος ψηφιακού βίντεο:1 x HDMI τύπου A Έξοδος ψηφιακού βίντεο:1 x HDMI τύπου A Δειγματοληψία ψηφιακού βίντεο: 4:2:2 Χρωματικό διάστημα ψηφιακού βίντεο: YUV 4:2:2 Χρωματική ακρίβεια ψηφιακού βίντεο: 4:2:2 Υποστηριζόμενα φορμά βίντεο υψηλής ευκρίνειας: 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94, 720p60 Υποστηριζόμενα φορμά βίντεο κανονικής ευκρίνειας: 625i/50 PAL, 525i/59.94 NTSC Υποστηριζόμενα δειγματοληψία ήχου: 48KHz με κβαντισμό 24bit Σύνδεση με υπολογιστή: Θύρα PCI Express x1 Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος Linux

ΝΑΙ

Γ.3.13 Κουτί τύπου Cube, συμβατό με την μητρική με κωδικό Γ.3.5 mini-ITX που να παρέχει επαρκή αερισμό συστήματος και ισχύ (PSU)

ΝΑΙ

Γ.3.14 Συνδέσεις (κατά ελάχιστο) ΝΑΙ

Page 86: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

82

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

4 x USB 3.0 ports 8 x USB 2.0 ports 1 x eSATA 1 x IEEE 1394a 1 x PCI Express 2.0 x16 1 x Mini PCI Express

Γ.3.15 Θύρα Ethernet, Ταχύτητα Δικτύου 10/100/1000 Mbps ή καλύτερη

ΝΑΙ

Γ.3.16 Το σύνολο του εξοπλισμού του σταθμού θα πρέπει να είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα Linux

NAI

Γ.4. HDMI Καλώδια HDMI

Γ.4.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.4.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.4.3 Υψηλής ταχύτητας HDMI καλώδιο προδιαγραφών HDMI v. 1.4 ή καλύτερο

NAI

Γ.4.4 Μήκος 15m NAI

Γ.4.5 Επιχρυσωμένοι ακροδέκτες σύνδεσης (βύσματα)

ΝΑΙ

Γ.4.6 Κατάλληλο για μεταφορά βίντεο υψηλής ανάλυσης 1080p

NAI

Γ.5. ADP Μετατροπείς HDMI/DVI/VGA σε USB

Γ.5.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.5.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.5.3 Υποστήριξη πηγών DVI, HDMI και VGA ΝΑΙ

Γ.5.4 Υποστήριξη USB 3.0 με συμβατότητα USB2 ΝΑΙ

Γ.5.5

Σύλληψη σε αναλύσεις: 640×480 60 fps, 800×600 60 fps, 1024×768 60 fps, 1280×1024 30 fps, 1600×1200 30 fps, 1920×1080 30 fps, 1920×1200 30 fps

NAI

Γ.5.6 Δειγματοληψία βίντεο: ΝΑΙ

Page 87: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

83

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

24 bits ανά pixel, 8:8:8 format 16 bits ανά pixel, 5:6:5 format 8 bits ανά pixel, 3:3:2, 3:2:3, 2:3:3 or 256-grey scale format 4 bits ανά pixel, 16-grey scale format

Γ.5.7 Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, MacOS

NAI

Γ.6. CON Μετατροπέας σημάτων βίντεο

Γ.6.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.6.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.6.3 Συμβατό με Windows 7 και Linux NAI

Γ.6.4

Συνδέσεις (κατά ελάχιστο) Είσοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video Είσοδος HDMI Video: 1 x HDMI type A σύνδεση Έξοδος HDMI Video: 1 x HDMI type A connector Είσοδοι αναλογικού ήχου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit Έξοδοι αναλογικού ήχου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. Είσοδοι ήχου HDMI: 8 Channels Έξοδοι ήχου HDMI: 8 Channels.

NAI

Γ.6.5

Υποστήριξη διπλών ρυθμών. Δυνατότητα HDMI και αναλογικά σήματα να αλλάζουν ανάμεσα σε υψηλή και κανονική (standard) ανάλυση.

ΝΑΙ

Γ.6.6

Υποστηριζόμενες μορφές HDMI (κατά ελάχιστο): 525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable.

ΝΑΙ

Page 88: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

84

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Γ.6.7 Σύνδεση με υπολογιστή: USB 3.0 ή καλύτερο ΝΑΙ

Γ.6.8

Υποστηριζόμενα πρότυπα (κατά ελάχιστο) SD: 625i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. HD: 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60. HDMI Video Sampling: 4:2:2 HDMI Audio Sampling: Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit. HDMI Color Space: YUV 4:2:2 HDMI Color Precision: 4:2:2

ΝΑΙ

Γ.6.9

Επεξεργασία (κατά ελάχιστο) Μετατροπή χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Hardware Μετατροπή ανάλυσης σε χαμηλότερη (HD Down Conversion). Μετατροπή σε ανάλυση 1080HD και 720HD σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύλληψη του βίντεο

ΝΑΙ

Γ.7. BAGDIG

Σακίδιο μεταφοράς φορητού σταθμού ψηφιοποίησης

Γ.7.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.7.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.7.3 Τύπου ώμου (messenger) NAI

Γ.7.4 Να δέχεται το φορητό σταθμό ψηφιοποίησης με κωδικό Γ.2 DIG ΝΑΙ

Γ.7.5 Διαστάσεις (WxDxH) έως 400 x 30 x 300 mm ΝΑΙ

Γ.7.6 Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ΝΑΙ

Γ.7.7 Με ανατομικό λουρί ώμου ΝΑΙ

Γ.7.8 Με εξωτερικές θήκες ΝΑΙ

Γ.8. BAGCUB

Σακίδιο μεταφοράς υπολογιστικού εξοπλισμού Cube

Γ.8.1 Αριθμός μονάδων 1

Page 89: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

85

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Γ.8.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.8.3 Να δέχεται τον υπολογιστικό εξοπλισμό τύπου Cube με κωδικό Γ.3 CUBE. NAI

Γ.8.4 Τύπου trolley, με τροχούς και λαβή ΝΑΙ

Γ.8.5 Να δέχεται βάρος μέχρι 20 kg ΝΑΙ

Γ.8.6 Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ΝΑΙ

Γ.8.7 Να συνοδεύεται από κάλυμμα παντός καιρού

Γ.9. PCCAM

Web Camera

Γ.9.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.9.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.9.3 Ανάλυση (κατά ελάχιστο) Φωτογραφίας 8.0 megapixels Βίντεο 1280x720p

NAI

Γ.9.4 Αυτόματη εστίαση NAI

Γ.9.5 High Definition Video NAI

Γ.9.6 Face Tracking NAI

Γ.9.7 Ενσωματωμένο Μικρόφωνο NAI

Γ.9.8 24-Bit True Color ή καλύτερο NAI

Γ.9.9 Ευρυγώνιος φακός NAI

Γ.9.10 Σύνδεση USB ΝΑΙ

Γ.9.11 Συμβατή με λειτουργικά συστήματα wind ows, linux, macOS

ΝΑΙ

Γ.10. USB Μνήμη USB Flash

Γ.10.1 Αριθμός μονάδων 5

Γ.10.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Page 90: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

86

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.10.3 Χωρητικότητα τουλάχιστον 64GB NAI

Γ.10.4 USB 3.0 / συμβατότητα με USB 2.0 NAI

Γ.11. EHDD

Εξωτερικός σκληρός δίσκος

Γ.11.1 Αριθμός μονάδων 3

Γ.11.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

NAI

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Γ.11.3 Μέγεθος 2.5”, Χωρητικότητα τουλάχιστον 2TB SATA-3

NAI

Γ.11.4 Χωρίς ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας ΝΑΙ

Γ.11.5 USB 3.0 / συμβατότητα με USB 2.0 NAI

Α.1.2.5. Προδιαγραφές Λογισμικού

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Δ.1. SW1 Eξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση Ενδεικτικός τύπος: Wowza Media Server ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.1.1 Αριθμός μονάδων 1

Δ.1.2 Εκπαιδευτική έκπτωση

Δ.1.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Δ.1.4 Τύπος άδειας: Perpetual License ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.1.5

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και λογισμικά αναπαραγωγής (client) (κατά ελάχιστο) Flash (RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE, RTMPTE) Flash (HTTP Streaming) iPhone/iPad (HTTP Streaming) Silverlight (Smooth Streaming)

ΝΑΙ

Page 91: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

87

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

QuickTime/3GPP (RTSP/RTP) IPTV (MPEG-TS)

Δ.1.6

Υποστηριζόμενες πηγές κωδικοποίησης (live encoder) RTMP (Flash & H.264/AAC) RTSP/RTP (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) MPEG-TS (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) ICY (MP3/AAC; SHOUTcast/icecast) HTTP (Smooth Streaming)

NAI

Δ.1.7

Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο και ήχου(κατά ελάχιστο) FLV (Flash Video -.flv) MP4 (QuickTime container -.mp4,.f4v,.mov,.m4v,.mp4a,.3gp, and.3g2) MP3 (.mp3)

ΝΑΙ

Δ.1.8 Υποστηριζόμενες πλατφόρμες (κατά ελάχιστο) Windows, Linux, Solaris, Unix, Mac OS X

NAI

Δ.1.9

Applications Capabilities (κατά ελάχιστο) Video Streaming (live and on-demand) Audio Streaming (live and on-demand) Chat (text, audio, video) Recording SHOUTcast/Icecast Re-streaming Remote Shared Objects (RSOs) Up to 10Gbps per-server perfromance

ΝΑΙ

Δ.1.10

Ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με Διαδικτυακές Κάμερες (κατά ελάχιστο) Να δέχεται εικονοροές τύπου Η.264/AAC με RTSP πρωτόκολλο Να αναμεταδίδει τη ροή σε flash player μέσω RTMP Να εγγράφει τις ροές σε αρχείο με container τύπου mp4 Να παρέχει τη δυνατότητα ανακωδικοποίησης ροών (Transcoding) Να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και άμεσης αναπαραγωγής στο χρήστη (nDVR)

NAI

Page 92: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

88

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Δ.2. SW2 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων και λογιστικών Ενδεικτικός τύπος: Microsoft Office 2013 Standard, Greek Edition ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.2.1 Αριθμός μονάδων 5

Δ.2.2 Εκπαιδευτική έκπτωση

Δ.2.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.2.4 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.2.5 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.2.6 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Δ.2.7 Αγγλική έκδοση με ελληνικά εργαλεία γλωσσικού ελέγχου (proofing tools)

ΝΑΙ

Δ.2.8 Να περιέχει εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επαφών του ιδίου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.3. SW3 Λογισμικό επεξεργασίας video. Ενδεικτικός τύπος: Sony Vegas 12 Pro Edit ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.3.1 Aριθμός μονάδων 4

Δ.3.2 Εκπαιδευτική έκπτωση

Δ.3.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.3.4 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.3.5 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.3.6 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Δ.4. SW4 Λογισμικό δημιουργίας διαδραστικών εκπαιδευτικών βίντεο. Ενδεικτικός τύπος: Adobe Captivate ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.4.1 Αριθμός μονάδων 1

Δ.4.2 Εκπαιδευτική έκπτωση

Page 93: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

89

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Δ.4.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.4.4 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.4.5 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.4.6 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Δ.5. SW5 Συλλογή λογισμικών για επεξεργασία εικόνων, ήχου και παραγωγής web σελίδων Ενδεικτικός τύπος: Adobe Creative Suite Master Collection ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.5.1 Αριθμός μονάδων 1

Δ.5.2 Εκπαιδευτική έκπτωση ΝΑΙ

Δ.5.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.5.4 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.5.5 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.5.6 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Δ.6. SW6 Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας Ενδεικτικός τύπος: Camtasia studio ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.6.1 Αριθμός μονάδων 3

Δ.6.2 Εκπαιδευτική έκπτωση

Δ.6.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.6.4 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.6.5 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.6.6 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Page 94: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

90

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές/Ποιότητα Λύσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Δ.7. SW7 Λογισμικό συγχρονισμού βίντεο/διαφανειών. Ενδεικτικός τύπος: Adobe Presenter ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.7.1 Αριθμός μονάδων 1

Δ.7.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.7.3 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.7.4 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.7.5 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Δ.8. SW8 Λογισμικό μίξης βίντεο υψηλής ανάλυσης Ενδεικτικός τύπος: VMix HD Edition ή ισοδύναμο προϊόν

Δ.8.1 Αριθμός μονάδων 1

Δ.8.2 Εκπαιδευτική έκπτωση

Δ.8.3 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Ελάχιστα Χαρακτηριστικά

Δ.8.4 Τεχνολογία 64 Bit εφόσον διατίθεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Δ.8.5 Κατάλληλο για Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64 Bit)

ΝΑΙ

Δ.8.6 Νεώτερη έκδοση ΝΑΙ

Α.1.2.6. Προδιαγραφές Παρεχόμενης Εγγύησης - Τεχνικής Υποστήριξης

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποστήριξη/Χρόνος Παράδοσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

Ε.1 Εγγύηση – Συντήρηση

Ε.1.1

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για περίοδο τουλάχιστον (36) μηνών μετά την

NAI

Page 95: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

91

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποστήριξη/Χρόνος Παράδοσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης.

Ε.1.2

Επιδιόρθωση/αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών.

NAI

Ε.1.3

Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών.

NAI

Ε.1.4

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις του λογισμικού των διαδικτυακών συσκευών (Ενότητα Α).

NAI

Ε.1.5

Για τους κωδικούς SW3, SW6 και SW8 να συμπεριλαμβάνεται maintainance plan σε νέα έκδοση (για 1 έτος), εφόσον διατεθεί από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Ε.1.6

Για τους κωδικούς SW2, SW4, SW5, SW7 να συμπεριλαμβάνεται maintainance plan σε νέα έκδοση (για 2 έτη), εφόσον διατεθεί από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Ε.2 Ποιότητα μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης Διαγωνιζομένων

Ε.2.1 Ύπαρξη οργανωμένου βλαβοληπτικού κέντρου

ΝΑΙ

Ε.2.2 Διάθεση ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

NAI

Ε.2.3

Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι:

• τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και

• στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης

NAI

Page 96: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

92

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποστήριξη/Χρόνος Παράδοσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το ισοδύναμο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.

Ε.2.4 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.

NAI

Ε.2.5

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail).

NAI

Ε.2.6 Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την εταιρεία

ΝΑΙ

Ε.3 Αλλαγή τρόπου διάθεσης λογισμικού και υπηρεσιών

Ε.3.1

Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου διάθεσης του λογισμικού της ενότητας Δ από τις κατασκευάστριες εταιρίες, δηλαδή κατάργηση του φυσικού προϊόντος και διάθεση τους ως υπηρεσία μέσω cloud, απαιτείται από τον ανάδοχο να εξασφαλίσει την παρεχόμενη υπηρεσία για τουλάχιστον 3 έτη και για τον αντίστοιχο αριθμό αδειών που προβλέπεται για κάθε λογισμικό της ενότητας Δ.

ΝΑΙ

Ε.4 Χρονοδιάγραμμα

Ε.4.1

Η παράδοση του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και Γ και του λογισμικού της ενότητας Δ θα πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής

NAI

Page 97: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

93

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποστήριξη/Χρόνος Παράδοσης Υποχρ/κή Απαίτηση

Απάντηση διαγ/νου

Παραπομπή

της σύμβασης.

Ε.4.2

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της ενότητας A θα πρέπει να γίνει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

NAI

Θεσσαλονίκη 3/4/2013

Ο Υπεύθυνος

Δασκόπουλος Δημήτριος

Page 98: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

Α.1.3 Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

Α/Α Κωδικός Πινάκων Συμμόρφωσης

Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Ποσότητα

Α.1 IPCAM1 33

Α.2 IPCAM2 10

Α.3 MEMS 43

Α.4 POE 43

Α.5 ΒΑSE 43

Α.6 ΒΑPT 5

Α.7 MIXS 42

Α.8 ΜΙC 47

Εργασία Εγκατάστασης 43

Υλικά Εγκατάστασης (Καλώδια, βύσματα, κανάλια κλπ)

1

Β.1 CAM 5

Β.2 ΒΑΤ 5

Β.3 MEMP 5

Β.4 TRI 5

Page 99: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

95

Α/Α Κωδικός Πινάκων Συμμόρφωσης

Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Ποσότητα

Β.5 HEAD 5

Β.6 BAGCAM 5

Β.7 WSET 5

Β.8 MIXP 5

Β.9 CHRG 1

Β.10 SURG 5

Β.11 EXTC 5

Γ.1 PC 3

Γ.2 DIG 3

Γ.3 CUBE 3

Γ.4 HDMI 3

Γ.5 ADP 3

Γ.6 CON 3

Γ.7 BAGDIG 1

Γ.8 BAGCUB 5

Γ.9 PCCAM 3

Γ.10 USB 5

Γ.11 EHDD 3

Page 100: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

96

Α/Α Κωδικός Πινάκων Συμμόρφωσης

Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Ποσότητα

Δ.1 SW1 1

Δ.2 SW2 5

Δ.3 SW3 4

Δ.4 SW4 1

Δ.5 SW5 1

Δ.6 SW6 3

Δ.7 SW7 1

Δ.8 SW8 1

Θεσσαλονίκη, / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)

Page 101: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

Α.2 Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

Α/Α Κωδικός Πινάκων Συμμόρφωσης

Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Κόστος Μονάδας (Αριθμητικά)

Ποσότητα Συνολικό Κόστος (Αριθμητικά)

Α.1 IPCAM1 33

Α.2 IPCAM2 10

Α.3 MEMS 43

Α.4 POE 43

Α.5 ΒΑSE 43

Α.6 ΒΑPT 5

Α.7 MIXS 42

Α.8 ΜΙC 47

Εργασία Εγκατάστασης 43

Υλικά Εγκατάστασης (Καλώδια, βύσματα, κανάλια κλπ)

1

Β.1 CAM 5

Β.2 ΒΑΤ 5

Β.3 MEMP 5

Page 102: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

98

Α/Α Κωδικός Πινάκων Συμμόρφωσης

Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Κόστος Μονάδας (Αριθμητικά)

Ποσότητα Συνολικό Κόστος (Αριθμητικά)

Β.4 TRI 5

Β.5 HEAD 5

Β.6 BAGCAM 5

Β.7 WSET 5

Β.8 MIXP 5

Β.9 CHRG 1

Β.10 SURG 5

Β.11 EXTC 5

Γ.1 PC 3

Γ.2 DIG 3

Γ.3 CUBE 3

Γ.4 HDMI 3

Γ.5 ADP 3

Γ.6 CON 3

Γ.7 BAGDIG 3

Γ.8 BAGCUB 1

Γ.9 PCCAM 3

Γ.10 USB 5

Page 103: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

99

Α/Α Κωδικός Πινάκων Συμμόρφωσης

Προϊόν Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή

Κόστος Μονάδας (Αριθμητικά)

Ποσότητα Συνολικό Κόστος (Αριθμητικά)

Γ.11 EHDD 3

Δ.1 SW1 1

Δ.2 SW2 5

Δ.3 SW3 4

Δ.4 SW4 1

Δ.5 SW5 1

Δ.6 SW6 3

Δ.7 SW7 1

Δ.8 SW8 1

Συνολικό Κόστος

ΦΠΑ

Σύνολο Αριθμητικά

Σύνολο Ολογράφως

Θεσσαλονίκη, / / Για το Διαγωνιζόμενο (Ονομ/μο - Υπογραφή)

Page 104: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

Παράρτημα B. Σχέδιο Σύμβασης

Μεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στην 3ης

Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Καθηγήτρια κα Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ 090049627, ΔΟΥ Δ’ Θεσ/νίκης, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου _____________________που εδρεύει __________________, οδός __________________, ΤΚ _________, νομίμως εκπροσωπούμενη ______________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ αριθμόν 45195/2013 διακήρυξη («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την Αριθμ. Πρωτ. EE ………………….. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

Page 105: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

101

Προκαταρκτικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Ορισμοί

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: Η Ανάπτυξη Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού» με αντικείμενο όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Διοίκησης & Παραλαβής Έργου: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου»

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Page 106: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

102

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

Εμπιστευτική Πληροφορία: σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία/δεδομένο, σε οποιαδήποτε μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που παρέχεται από το ένα μέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το μέλος που το παρέχει και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που αφορούν πελάτες, τιμολόγηση προϊόντων, οικονομικά στοιχεία, τεχνικές της εμπορίας-προώθησης προϊόντων, τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών λογισμικού υπολογιστών, προγραμμάτων, αλγορίθμων, πηγαίου κώδικα, πρωτοκόλλων ελέγχου και εν εκκρεμότητα εφαρμογές αποκλειστικής εκμετάλλευσης), και αφορούν τρόπο κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων των συμβαλλομένων, κάθε μη δημοσιοποιημένη, ανταγωνιστική ή τεχνικά πολύτιμη πληροφορία, κτλ. Εμπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 2 Αντικείμενο του Έργου

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που περιλαμβάνει: “Ανάπτυξη Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού ”

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία οπτικοακουστικού και υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 3 Γλώσσα της σύμβασης

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Page 107: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

103

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. Το ίδιο προβλέπεται και στην περίπτωση του αλλοδαπού αναδόχου.

Άρθρο 4 Ιεράρχηση συμβατικών Τευχών

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη, στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο και στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 5 Έγγραφη Επικοινωνία

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, τ. 2310996754 και 2310996754, φαξ 2310 200392, mail: [email protected] , web: www.rc.auth.gr Για τον Ανάδοχο: Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

Page 108: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

104

Άρθρο 6 Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Έργου

6.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.

6.2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.

6.3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων.

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ. Παρ’ όλα αυτά:

α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του

β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του εκπροσώπου της.

6.4 Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΠΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 7 Εμπιστευτικότητα

7.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και

Page 109: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

105

την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Ανάδοχος δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο (πχ. δελτία τύπου, καταχωρήσεις σε web site, τύπο κτλ) χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Ανάδοχο δίνει με το παρόν συμφωνητικό τη γραπτή συγκατάθεσή του στον Ανάδοχο να τηρεί (εάν απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου) αντίγραφο ηλεκτρονικών δεδομένων των αρχείων. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς (όπως αυτοί προβλέπονται από την μεταξύ των συμβαλλομένων από το παρόν εν γένει συνεργασία) και πως τα εν λόγω δεδομένα θα υφίστανται νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι η επεξεργασία του εν λόγω αρχείου δεδομένων θα είναι απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του εκάστοτε υπεύθυνου έργου και μόνο κατ΄εντολή του.

7.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Άρθρο 8 Υποκατάσταση Αναδόχου

8.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία

Page 110: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

106

δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Άρθρο 9 Υπεργολαβία

9.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.

9.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

9.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

9.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

9.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

9.6 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Page 111: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

107

Άρθρο 10 Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής ( Φορέα Λειτουργίας), που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής (Κυρίου του Έργου/Φορέα Λειτουργίας) κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους.

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

Άρθρο 11 Διάθεση Προσωπικού

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Εκκίνησης του έργου, τους συμμετέχοντες στην ΕΠΠΕ.

Page 112: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

108

11.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 12 Παροχή Εγγράφων – Πληροφοριών

12.1 Η ΕΠΠΕ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.

12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

Άρθρο 13 Παροχή Πρόσβασης

13.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του Έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. Αντίστοιχα η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε υπάρχουσες εφαρμογές εφόσον αυτές έχουν συνάφεια με το έργο.

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.

Άρθρο 14 Συνδρομή σε θέματα επικοινωνίας με τρίτους

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Page 113: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

109

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Άρθρο 15 Γενικές Υποχρεώσεις

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει την Ομάδα Έργου που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του. Αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αναδόχου προς την ΕΠΠΕ και γραπτής σύμφωνης γνωμοδότησης της ΕΠΠΕ.

Άρθρο 16 Κατάθεση Εγγυητικών

16.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ……………………. ποσού ………………………… €.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά τρεις (3) μήνες και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

16.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκειμένου να επιστραφεί αυτή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος του Τεύχους Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από την Περίοδο Εγγύησης κατά ένα (1) μήνα και η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.

16.3 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

Page 114: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

110

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 17 Αποζημίωση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.

Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις – Τροποποιήσεις

Άρθρο 18 Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

18.1 Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. • Η παράδοση του εξοπλισμού των ενοτήτων Β και Γ και του

λογισμικού της ενότητας Δ, της ενότητας A του Παραρτήματος Α, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, θα πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

• Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της ενότητας A του Παραρτήματος Α, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, θα πρέπει να γίνει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

18.2 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

Page 115: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

111

Άρθρο 19 Ενημερωτικές Εκθέσεις

Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, εφόσον του ζητηθεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει στην ΕΠΠΕ.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τις προμήθειες, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους.

Άρθρο 20 Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί 90 (ενενήντα) Ημέρες.

Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρθηκε στο Άρθρο 17 της Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων.

Άρθρο 21 Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης

21.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα 30 (τριάντα) Ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΠΕ μέσω της Αναθέτουσας Αρχής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.(άρθρο 26, παρ.5 του ΠΔ 118/2007)

21.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή

Page 116: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

112

πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχής ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η ΕΠΠΕ εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.

21.3 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η ΕΠΠΕ κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

21.4 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

Άρθρο 22 Καθυστερήσεις Εκτέλεσης – Ποινικές Ρήτρες

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν.

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω καθυστερημένης

Page 117: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

113

μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα υπό την προϋπόθεση οτι έχει διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκτελεσθέντος έργου.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Page 118: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

114

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών: στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής & Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του – τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την σχετική Επιτροπή, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη Σύμβαση.

Όταν η παράδοση ενδιάμεσης φάσης ή του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο ή την παράταση που μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 και μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007

Παραδοτέα

Άρθρο 23 Ποιότητα Προϊόντων

23.1 Τα προϊόντα που προβλέπεται να παραδοθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη παρούσα Σύμβαση και στην Προσφορά του Αναδόχου.

23.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην ΕΠΠΕ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.

Page 119: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

115

Άρθρο 24 Εγγυητική Ευθύνη

24.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.

24.2 Η περίοδος της εγγύησης έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια που ορίζεται στην παράγραφο Α.2.6. Προδιαγραφές Παρεχόμενης Εγγύησης - Τεχνικής Υποστήριξης του Παρατήματος Α, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Στο διάστημα αυτό, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες εγγύησης σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής του παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την

Page 120: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

116

αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα παρακάτω: • Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα

πρέπει να είναι: o τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της

βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και

o στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών

• Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το ισοδύναμο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.

Πληρωμές

Άρθρο 25 Γενικές Διατάξεις

25.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών

και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για

την υλοποίηση του Έργου γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και

οδηγιών. 25.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα

Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια,

Page 121: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

117

παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.

25.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.

Άρθρο 26 Τίμημα

26.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των ....................., συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

26.2 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Άρθρο 27 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις

Το σύνολο της συμβατικής αμοιβής του οριστικού αναδόχου θα καταβληθεί 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του συνολικού παραδοτέου έργου και της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πληρωμές θα γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον έχει προηγηθεί η αντίστοιχη καταβολή της χρηματοδότησης του έργου.

Page 122: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

118

Παράδοση και Παραλαβή

Άρθρο 28 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής

Η παραλαβή του λογισμικού και των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την ΕΠΠΕ εντός δέκα ημερών από την έγγραφή ειδοποίηση του Αναδόχου.

Μελέτες, αναφορές, τεκμηριωτικό υλικό, κλπ. σχετικά με το έργο παραδίδονται σε 5 (πέντε) έντυπα αντίγραφα καθώς και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word).

Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά σε ερωτήματα της ΕΠΠΕ και να παρέχει διευκρινήσεις επί των παραδοτέων του έργου για διάστημα τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.

Αθέτηση και Καταγγελία της Σύμβασης

Άρθρο 29 Καταγγελία εκ Μέρους της Αναθέτουσας Αρχής

29.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται

στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠΠΕ.

Page 123: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

119

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

29.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

29.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας,

έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, λογισμικό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του,

Page 124: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

120

εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

29.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

29.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.

29.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Άρθρο 30 Καταγγελία εκ Μέρους του Αναδόχου

30.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 20 της Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

30.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

Άρθρο 31 Ανωτέρα Βία

31.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

31.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην

Page 125: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

121

έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 32 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

32.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 32.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε

προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της ΕΠΠΕ και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

32.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 3 (τριών) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε δύο(2) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά το ένα(1) παρέμεινε στην Αναθέτουσα Αρχή και το ένα(1) παρέλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Για το δεύτερο συμβαλλόμενο Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου – Ανδρέου Αντιπρύτανις Θεσσαλονίκη,

Page 126: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

122

Παράρτημα Γ. Υπόδειγμα Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης

Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού

……………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς την …(αναθέτουσα αρχή)…, του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την με αρ. πρωτ. …. προκήρυξη Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………………. …………………………..1, κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………………, υποψήφιος2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία ………………………………………………………………..4, ως συμμετέχων5

στον ως άνω διαγωνισμό, δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στην παρ. … της ως άνω προκήρυξης, ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μου:

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ6

, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. … της Προκήρυξης, καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για:

1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος 2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας 4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 5 σε περίπτωση που στο διαγωνισμό συμμετέχει εταιρεία, κοινοπραξία ή ένωση, η λέξη «συμμετέχων» αντικαθίσταται με τη λέξη «συμμετέχουσα» 6 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση

Page 127: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

123

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 2 6 ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).

6. Το αδίκημα … του Αγορανομικού Κώδικα7

.

Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)8 υπό πτώχευση, εκκαθάριση9

, ή αναγκαστική διαχείριση και δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Γ. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Δ. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.

7 Οι λέξεις «για το αδίκημα … του Αγορανομικού Κώδικα» διαγράφονται, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί τέτοιος λόγος αποκλεισμού. 8 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση 9 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.

Page 128: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

124

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο. Στ. Είμαι εγγεγραμμένος (ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) στο …10

.

Ζ. Το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπώ δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).11

Η. Η προσφορά μου (ή της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ) συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας προκήρυξης, των οποίων έλαβα(ε) γνώση και τους οποίους αποδέχομαι(εται) ανεπιφύλακτα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά αυτή είναι ακριβή. Θ. Παραιτούμαι (ή η εταιρεία η οποία εκπροσωπώ παραιτείται) από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου (της) που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του ως άνω διαγωνισμού. Ι. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 της παρούσας Προκήρυξης. Κ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. (Τόπος – Ημερομηνία) ………………………………. Ο δηλών ……………………………………

10 θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου 11 Η δήλωση αυτή γίνεται μόνο από νομικά πρόσωπα.

Page 129: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

125

Παράρτημα Δ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής12

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή

Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

12 ΟΔΗΓΙΑ Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται. ΟΔΗΓΙΑ ΙΙ: Παρατηρήστε ότι:

• Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. • Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. • Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την

αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12).

Page 130: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

126

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Page 131: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

127

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 132: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

128

Παράρτημα Ε. Υπόδειγμα Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή

Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, διάρκειας …………………(3 μήνες μετά τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης) σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Page 133: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

129

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 134: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

130

Παράρτημα ΣΤ. Υπόδειγμα Εγγυητική Επιστολής Καλής Λειτουργίας

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………., διάρκειας ………………………….(ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης) σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή

Page 135: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 45195/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … · (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους,

131

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)