ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... ·...

of 21 /21
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ./ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ∆ΕΝ∆Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. Tαχ. /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Α. Γκανή Τηλέφωνο: 210 2124196, 68 Fax: 210 2124197 e-mail: [email protected] Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου» Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) της παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 992/79 ''Περί οργανώσεως των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων '' (Α’ 280). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98). γ) της παρ. 2, του άρθρο 1, του Ν.. 243/69 ''Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής''(Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.427/76 (Α’ 230) “Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.. 243/69”. 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου (L 148/6-6-2008) ‘για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999’. β) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16-11-2007) ‘‘για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Eνιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 120α αυτού. γ) αριθμ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) “για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα’, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... ·...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΑΠ ∆ΕΝ∆Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆. Tαχ. ∆/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Α. Γκανή Τηλέφωνο: 210 2124196, 68 Fax: 210 2124197 e-mail: [email protected]

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: «Ταξινόµηση ποικιλιών αµπέλου»

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) της παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 992/79 ''Περί οργανώσεως των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών δια την

εφαρµογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων '' (Α’ 280).

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

γ) της παρ. 2, του άρθρο 1, του Ν.∆. 243/69 ''Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής''(Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.427/76 (Α’ 230) “Περί αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.∆. 243/69”.

2. Τους Κανονισµούς (ΕΚ): α) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/6-6-2008) ‘για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής

αγοράς, την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999’.

β) αριθµ. 1234/2007 του Συµβουλίου (L 299/16-11-2007) ‘‘για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Eνιαίος κανονισµός ΚΟΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 120α αυτού.

γ) αριθµ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) “για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα’, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

2

3. Την µε αριθµ. 440756/30-12-1985 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισµός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» (Β’124), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 454372/30-1-1987 (Β’111) οµοία.

4. Την µε αριθµ. 361896/2-10-1987 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισµός αποδοχής ποικιλιών αµπέλου» (Β’566).

5. Την µε αριθµ. 258676/29-09-2003 Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Γεωργίας «Τεχνικός κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου» (Β’1517), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την αριθ. 282465/18-8-2006 οµοιά της (Β΄1142).

6. Την µε αριθµ. 396943/09-11-1992 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Εγγραφή ποικιλιών αµπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών» (Β’684), όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ. 290779/13-3-1997 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας ( ΦΕΚ 193/Β/17-3-1997 ).

7. Την µε αριθµ. 243618/10-01-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Ορισµός κριτηρίων αξιολόγησης ποικιλιών αµπέλου και διαδικασία ταξινόµησης αυτών στην Ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει κάθε φορά. (Β’105).

8. Την µε αριθµ. 286839/02-04-2009 Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «∆υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» (Β’655).

9. Τα σχετικά αιτήµατα των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και των φορέων του κλάδου. 10. Την µε αριθ. 316049/24-11-2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μιχαήλ Καρχιµάκη»(Α’ 2401).

11. Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Καθορίζουµε για τις ανάγκες της ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου της χώρας, ένδεκα (11) αµπελουργικά διαµερίσµατα και τις ∆ιοικητικές Μονάδες, οι οποίες τα απαρτίζουν ως εξής:

1. Πελοπόννησος ( Ν.Α. Αργολίδας, Ν.Α. Αρκαδίας, Ν.Α. Αχαίας, Ν.Α. Ηλείας Ν.Α. Κορινθίας, Ν.Α. Λακωνίας και νήσος Κύθηρα, Ν.Α. Μεσσηνίας )

2. Στερεά Ελλάδα ( Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Α. Αν. Αττικής, Ν.Α. ∆υτ. Αττικής, Ν.Α. Αθηνών, Ν.Α. Πειραιώς πλην της νήσου Κυθήρων, Ν.Α. Βοιωτίας, Ν.Α. Εύβοιας, Ν.Α. Ευρυτανίας, Ν.Α. Φθιώτιδας, Ν.Α. Φωκίδας )

3. Θεσσαλία ( Ν.Α. Καρδίτσας, Ν.Α. Λάρισας, Ν.Α. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, Ν.Α. Τρικάλων )

4. Ήπειρος( Ν.Α. Άρτας, Ν.Α. Θεσπρωτίας, Ν.Α. Ιωαννίνων, Ν.Α. Πρέβεζας)

5. Μακεδονία ( Ν.Α. Γρεβενών, Ν.∆. ∆ράµας, Ν.Α. Ηµαθίας, Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Ν.∆. Καβάλας, Ν.Α. Καστοριάς, Ν.Α. Κιλκίς, Ν.Α. Κοζάνης, Ν.Α. Πέλλας, Ν.Α. Πιερίας, Ν.Α. Σερρών, Ν.Α. Χαλκιδικής, Ν.Α. Φλώρινας )

6. Θράκη ( Ν.∆. Έβρου, Ν.∆. Ξάνθης, Ν.∆. Ροδόπης )

7. Βόρειο Αιγαίο ( Ν.Α. Λέσβου, Ν.Α. Χίου, Ν.Α. Σάµου )

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

3

8. Κυκλάδες ( Ν.Α. Κυκλάδων )

9. ∆ωδεκάνησα ( Ν.Α. ∆ωδεκανήσου )

10. Κρήτη ( Ν.Α. Ηρακλείου, Ν.Α. Λασιθίου, Ν.Α. Ρεθύµνου, Ν.Α. Χανίων )

11. Ιόνια νησιά ( Ν.Α. Ζακύνθου, Ν.Α. Κέρκυρας, Ν.Α Κεφαλληνίας, Ν.Α. Λευκάδας )

ΑΡΘΡΟ 2

Η ταξινόµηση των ποικιλιών αµπέλου στην κατηγορία των συνιστώµενων, επιτρεπόµενων και προσωρινά επιτρεποµένων, κατά κατηγορία χρήσης ήτοι : οινοποιήσιµες, επιτραπέζιες, ποικιλίες για ειδική χρήση και ποικιλίες υποκειµένων αµπέλου, περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι.

Ο κατάλογος των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου στη χώρα και η µετατροπή των ελληνικών ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ.

Τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η µε αριθµ. 336045/16-11-07(Β’ 2255) Υπουργική Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνηµµένα : Παράρτηµα Ι και ΙΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: Για ενέργεια: 1. Περιφέρειες του Κράτους 2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Έδρες τους . 3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) Για κοινοπoίηση.: 1. European Commission

DG FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOMENT C 3 Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels-Belgium

2. MEA- EE Rue Jacques De Lalaing 19-21

Brusseles, 1040 Belgium 3. ΟΠΕΚΕΠΕ –∆/νση Αµπελοοινικών Αχαρνών 330 και Καραβία 73, 11254 ΑΘΗΝΑ 4. ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητρώων – Βερανζέρου 46, Αθήνα 5. ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 6. ∆/νση Εισροών Φυτ.Παραγωγής -Στο Υπουργείο 7. ∆/νση Μετ.Τυπ. & Ποιοτ. Ελέγχου - Στο Υπουργείο 8. ∆/νση Πληροφορικής – Αχαρνών 381 9. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ.Σχέσεων- Στο Υπουργείο 10. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Έδρα Αµπελουργίας, Βοτανικός 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο Αµπελουργίας 12. Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών

Όδος Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, ΤΚ:38446 13. ΕΘΙΑΓΕ, Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

α) Ινστιτούτο Αµπέλου και β) Ινστιτούτο Οίνου -Σ.Βενιζέλου 1, 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

14. ΕΘΙΑΓΕ ΚΓΕ Μακεδονίας-Θράκης Τράπεζα Γενετικού Πολ/κού Υλικού – Θέρµη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57001

15. Eθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου & Οίνου Μαρίνου Αντίπα 86-88 Ηλιούπολη Αθήνα

16. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 17. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ 18. Κ.Σ.Ο.Σ, οδός Β &Η’ γωνία, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ. 716 01 Ηράκλειο Κρήτης 19. Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε., Μαιζώνος 211, 262 22 ΠΑΤΡΑ 20. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 21. ΣΥ∆ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ 22. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ 23. Σύνδ. Ελλ. Αποστ.& Οινοπν.Ποτών

Ηπίτου 21 & Απόλλωνος, 105 57 ΑΘΗΝΑ 24. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος - Λ.Βουλιαγµένης 178, 172 35 ∆ΑΦΝΗ 25. Σύνδεσµο Οινοποιών Ελλάδος - Αλκιβιάδου 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ 26. Σύνδεσµο Παραγωγών Συµπυκνωµένου Γλεύκους Ελλάδος

Τ.Θ. 165, 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 27. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων αµπέλου

Κενταύρων 4 Λάρισα Τ.Κ.:41 222 28. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικής αµπέλου

Θεοφάνης Φασουλής, Λεόντιο Νεµέας Τ.Κ. 20500

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

5

(ανήκει στην αριθµ. 247771/04-03-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν (Μαύρο Νεµέας, µόνο στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ),

Ασύρτικο Β, Λαγόρθι B(1), Μαλαγουζιά Β, Μοσχοφίλερο Rs(1) (Φιλέρι), Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροµπόλα Β(1), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Syrah N.

Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες B(3), Kολλινιάτικο Ν, Μαυρούδια Ν(3). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 1.1: Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη,

Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκλάβα Β, Gewürztraminer Rs (1) , Sauvignon Blanc B.

Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Mourvedre Ν, Viognier B. 1.2: Ν. Α. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Συνιστώµενες: Γλυκερήθρα B, Gewürztraminer Rs (1), Riesling B, Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αυγουστιάτης Ν, Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό

Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκυλοπνίχτης Ν, Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Pinot Noir N, Tempranillo N, Viognier B.

1.3: Ν. Α. ΑΧΑΪΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Αυγουστιάτης Ν, Βολίτσα µαύρη Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας),

Καλαβρυτινό µαύρο Ν, Κορινθιακή Ν (2), Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge Ν, Riesling B, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano).

Επιτρεπόµενες: Ασπρούδα Πατρών Β (Σανταµεριάνα), Βολίτσα άσπρη Β, Κοριτσάνος Ν, Μυγδάλι Β,

Ποταµίσι Β, Σιδερίτης Rs, Χονδρόµαυρο Καλαβρύτων Ν, Ψιλόµαυρο Καλαβρύτων Ν.

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Malvasia di Candia Aromatica B(2008). 1.4: Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώµενες: Αυγουστιάτης Ν, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σκιαδόπουλο B (Σαχάρα), Carignan N,

Grenache Rouge N, Sauvignon Blanc B, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Κορινθιακή Ν(2), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη),

Σουλτανίνα Β (2), Mourvedre N , Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Albarino B(2009), Malvasia di Candia Aromatica B(2009), Negro Amaro N(2009).

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

6

1.5: Ν. Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Sauvignon Blanc B. Επιτρεπόµενες: Κορινθιακή Ν (2), Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Ρεφόσκο Ν, Σκλάβα Β,

Σουλτανίνα Β(2), Gewürztraminer Rs (1), Mourvedre N, Pinot Noir N, Riesling B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Cot (Malbec) N (2006). 1.6: Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό,

∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μονεµβασιά Β, Πετρουλιανός Β, Ποταµίσι Β, Carignan N, Ugni Blanc B (Trebbiano).

Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Θραψαθήρι Β, Φωκιανό Ν. 1.7: Ν. Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Μονεµβασιά Β, Carignan N, Cinsaut N, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N, Ugni Blanc B

(Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Κορινθιακή Ν(2), Μανδηλαριά Ν

(Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Φωκιανό Ν, Arintho B, Tempranillo N.

2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα

άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Merlot N, Sauvignon Blanc N, Syrah N.

Επιτρεπόµενες: Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 2.1: Ν. Α. ΑΘΗΝΩΝ – Ν. Α. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν. Α. ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν. Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πλην Ν. Κυθήρων) Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν , Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν

(Αµοργιανό,∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Riesling B(1).

Επιτρεπόµενες: Μαυρούδια Ν(3), Mούχταρο Ν, Φωκιανό Ν, Viognier B. 2.2: Ν. Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Βολίτσα µαύρη Ν, Ρεφόσκο Ν, Ροµπόλα Β. Επιτρεπόµενες: Κοριτσάνος Ν, Μαυρούδια Ν(3), Μυγδάλι Β. 2.3: Ν. Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N.

Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

7

Επιτρεπόµενες: Καστελιώτικο Ν, Κορίθι Ν, Μοσχοφίλερο Rs(1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Μούχταρο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο). 2.4: Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ Συνιστώµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα

µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μονεµβασιά Β, Grenache Blanc Β, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Βραδυανό Ν, Καραµπραΐµης Ν, Μοσχοφίλερο Rs(1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Ρητινό Ν,

Chardonnay B, Maccabeu B. 2.5: Ν. Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β (3), Κοντοκλάδι Β. 2.6: Ν. Α. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Ληµνιό Ν, Ροµπόλα Β, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Rouge

N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Βραδυανό Ν, Κοντοκλάδι Β, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό,

∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μαυρούδια Ν (3), Μοσχοφίλερο Rs(1) (Φιλέρι), Mούχταρο Ν, Ξινόµαυρο Ν (στην οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής του Τοπικού Οίνου Οπούντιας Λοκρίδος), Ρεφόσκο Ν, Aglianico N, Greganico B, Greco B, Grechetto B, Schioppettino N, Semillon Β, Verdicchio Bianco B.

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Βιδιανό Β(2009), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β (2009), Μοσχάτο άσπρο Β(2009),

Pinot Noir N (2006), Μalvazia di Candia Aromatica B(2009), Pino Grigio G(2009). 2.7: Ν. Α. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν(3), Μούχταρο Ν, Σκυλοπνίκτης Ν, Φωκιανό Ν. 3. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώµενες: Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Μπατίκι Β, Cinsaut Ν. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α : 3.1: Ν. Α. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

8

Συνιστώµενες: Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαύρο Μεσενικόλα Ν, Ντεµπίνα Β, Carignan N, Chardonnay B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν(2), Μοσχάτο µαύρο Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σέφκα

Ν, Merlot N, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano). 3.2: Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣ Συνιστώµενες: Κρασάτο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Ντεµπίνα Β, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο,

Ποπόλκα), Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο), Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Blanc B.

Επιτρεπόµενες: Βερτζαµί Ν, Καρτσιώτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα

άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Alicante Bouschet N, Gewürztraminer Rs (1), Riesling B, Ugni Βlanc B (Trebbiano).

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Nebbiolo N(2009), Sangiovese N(2009). 3.3: Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Συνιστώµενες: Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη ),

Μονεµβασιά Β, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη , Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο). Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β(3), Βραδυανό Ν, Καρτσιώτης Ν, Κουµιώτης Β, Κρασάτο Ν, Μαυρούδια Ν(3),

Μοσχάτο Αµβούργου Ν(2), Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Ρητινό Ν, Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο ), Συκιώτης Ν, Φιλέρι Rs(3), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano).

3.4: Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συνιστώµενες: Ζαλοβίτικο Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2) , Ντεµπίνα Β. Επιτρεπόµενες:Βλάχικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Chardonnay B,

Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge N, Merlot N, Riesling B, Sauvignon Blanc B. 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώµενες: Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ). Επιτρεπόµενες: --- Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 4.1: Ν. Α. ΑΡΤΑΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ασπρούδες Β(3), Μαυρούδια Ν(3), Ντεµπίνα Β, Cabernet Sauvignon N,

Chardonnay B. 4.2: Ν. Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Συνιστώµενες: ---

Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

9

Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β(3), Κοντοκλάδι Β, Μαυρούδια Ν(3), Ντεµπίνα Β. 4.3: Ν. Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Συνιστώµενες: Ντεµπίνα Β, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs

(1), Merlot N, Riesling B. Επιτρεπόµενες: Βλάχικο Ν, Μπεκάρι Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Sauvignon Blanc B, Syrah N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Pinot Noir N (2007). 4.4: Ν. Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Συνιστώµενες: Ντεµπίνα Β. Επιτρεπόµενες: Ασπρούδες Β(3), Βερτζαµί Ν, Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν(3). 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόµαυρο Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ),

Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. Επιτρεπόµενες: Ζουµιάτικο Β (∆αµιάτης), Μπατίκι Β, Παµίδι Ν, Σέφκα Ν, Cinsaut N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 5.1: Ν. A. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Βοϊδοµάτης Ν, Λιάτικο Ν, Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο). 5.2: Ν. ∆. ∆ΡΑΜΑΣ Συνιστώµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Cabernet Franc N , Grenache Rouge N, Semillon B, , Ugni Blanc B

(Trebbiano). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ροµπόλα Β, Φωκιανό Ν, Gewürztraminer Rs (1), Refosco N, Riesling B,

Nebbiolo N, Sangiovese N, Tempranillo N, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Turiga Amaro N(2009), 5.3: Ν. A. ΗΜΑΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν [Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα και Μαύρο Ναούσης (µόνο στην

οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ)]. Επιτρεπόµενες: Μαυρούδια Ν(3), Πρικνάδι Β. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Μαυροδάφνη Ν (2007), Cot (Malbec) N (2007), Malvasia di Candia Aromatica B

(2007), Montepulciano N(2007), Negro Amaro N (2007), Petit Verdot N (2007), Barbera N (2009).

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

10

5.4: Ν. A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν, Μαυρούδια Ν(3), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό

Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B.

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Refosco N (2006), Καρά Παπά Ν (2007), Μαυροτράγανο Ν (2007), Barbera Ν

(2007). 5.5: Ν. ∆. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνιστώµενες: Cabernet Franc N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ροµπόλα Β, Gewürztraminer

Rs (1), Grenache Rouge N, Semillon B, Viognier B. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Pinot Noir N (2007). 5.6: Ν. A. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Nεγκόσκα Ν, Cabernet Franc N,

Gewürztraminer Rs (1), Pinot Noir N, Riesling B, Tannat N. 5.7: Ν. A. ΚΙΛΚΙΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Σταυρωτό Ν (Αµπελακιώτικο µαύρο ), Τσάπουρνο Ν, Sylvaner B, Viognier B. 5.8: Ν. A. ΚΟΖΑΝΗΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Κορίθι Ν, Κουκούλι Β, Ληµνιώνα Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2) , Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β

(∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Χονδρόµαυρο Ν(3), Cabernet Franc N, Pinot Noir N.

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Malvasia di Candia Aromatica B (2007), Κυδωνίτσα Β(2009). 5.9: Ν. A. ΠΕΛΛΑΣ Συνιστώµενες: Νεγκόσκα N, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Όψιµο Εδέσσης Β (Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Σταυρωτό Ν

(Αµπελακιώτικο µαύρο), Mourvedre N. Προσωρινά επιτρεπόµενες: Κυδωνίτσα Β (2007), Ληµνιώνα Ν (2007). 5.10: Ν. A. ΠΙΕΡΙΑΣ

Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

11

Συνιστώµενες: Ληµνιώνα Ν, Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Κουκούλι Β, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη,

Περαχωρίτικο, Σακέικο). Προσωρινά επιτρεπόµενες: Μοσχάτο άσπρο Β(2007), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β(2007), Reisling B(2008),

Βερτζαµί Β(2009), Mourvedre N(2009). 5.11: N. A. ΣΕΡΡΩΝ Συνιστώµενες: Cabernet Franc N. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Αγούµαστος Β, Ασπρούδα Σερρών Β, Κοϊνιάρικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας

Β, Viognier B. 5.12: Ν. A. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1), Riesling B. Επιτρεπόµενες: Aγιωργίτικο Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Νεγκόσκα Ν, Πρικνάδι Β, Σαββατιανό

Β(∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Barbera N, Cabernet Franc N, Montepulciano N, Mourvedre N, Negro Amaro N , Pinot Noir N, Tannat N.

5.13: Ν. A. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Συνιστώµενες: Ξινόµαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Cabernet Franc N, Grenache Rouge N. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν (2), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β

(∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B.

6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόµαυρο Ν, Ροδίτης Rs

(Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N.

Επιτρεπόµενες: Ζουµιάτικο Β(∆αµιάτης), Μαυρούδια Ν(3), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μπατίκι Β, Παµίδι Ν,

Σέφκα Ν, Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Mourvedre N, Ugni Blanc B (Trebbiano). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν.Α.: 6.1: Ν. ∆. ΕΒΡΟΥ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Καρναχαλάδες Ν, Κερατσούδα Ν, Μπογιαλαµάδες Ν, Όψιµο Σουφλίου Β (2) . 6.2: Ν. ∆. ΞΑΝΘΗΣ Συνιστώµενες: ---

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

12

Επιτρεπόµενες: 6.3: Ν. ∆. ΡΟ∆ΟΠΗΣ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Προσωρινά επιτρεπόµενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Μοσχάτο άσπρο Β (2007). 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Ληµνιό Ν (Καλαµπάκι, µόνο για τη νήσο Λήµνο), Μανδηλαριά Ν

(Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο άσπρο Β.

Επιτρεπόµενες: Αγιαννιώτικο Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν, Κοτσιφάλι Ν, Μπεγλέρι B, Ρητινό Ν,

Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Χιδηριώτικο Ν (Καλλονιάτικο)., Χιώτικο κρασερό Ν.

8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Συνιστώµενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αηδάνι µαύρο Ν, Αθήρι Β, Αθήρι µαύρο Ν( Μαυράθηρο), Ασύρτικο Β,

Μονεµβασιά Β ( Μονοβασιά, Μονοµβασίτικο ), Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Ποταµίσι Β.

Επιτρεπόµενες: Αγριογλυκάδι B, Αγιαννιώτικο Ν, Αρµελετούσα Ν, Ασπρούδα Σαντορίνης Β, Αυγουστιάτης

Ν, Βάφτρα Ν (Βάψα), Βάφτρα άσπρη Β, Βοϊδοµάτης Ν, Βοϊδοµάτης άσπρος Β, Γαϊδουριά Β, Γλυκάδι B, ∆αφνί Β (∆αφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κατσανό Β, Κοτσιφάλι Ν, Κουµάρι Ν, Κρητικό B, Κυδωνίτσα Β, Ληµνιό Ν, Ληµνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαλουκάτο Β, Μανδηλαριά άσπρη Β, Μαυροκόρακας Ν (Μαυροκόκορας), Μαυροτράγανο Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Μοσχάτο µαύρο Ν, Ξεροµαχαιρούδα Β, Πλατάνι Β, Πλυτό Β, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σεριφιώτικο Ν, Σταυροχιώτης Β, Φλασκασύρτικο Β, Φωκιανό Ν, Ψαροσύρικο Ν.

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Cabernet Sauvignon N (2007), Μalvasia di Candia Aromatica B (2007), Merlot N

(2007), Sauvignon Blanc B (2007), Syrah N (2007), 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη ),

Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Τράνι, µόνο για την οριοθετηµένη περιοχή Ονοµασίας Προελεύσεως Ελεγχοµένη «Μοσχάτος Ρόδου»), Cabernet Sauvignon N, Grenache Rouge N, Syrah N, Ugni Blanc B (Trebbiano).

Επιτρεπόµενες: ∆ιµηνίτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαυροθήρικο Ν, Ραζακί Β(2) (Κέρινο), Σουλτανίνα Β (2), Φωκιανό

Ν, Cinsaut N, Chardonnay B, Merlot N, Mourvedre N, Sauvignon Blanc B, Tempranillo N.

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

13

10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Βηλάνα Β, Βιδιανό Β, ∆αφνί Β (∆αφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β,

Κοτσιφάλι Ν, Λαδικινό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη), Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Σπίνας, Μοσχάτο Μάζας), Πλυτό Β, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Βlanc B, Grenache Rouge N, Sauvignon Βlanc B, Syrah N.

Επιτρεπόµενες: Βαλαΐτης Β, ∆ερµατάς Β, Κοτσιφολιάτικο Ν, Ραζακί Β(2) (Κέρινο), Ρωµέϊκο Ν, Σουλτανίνα Β

(2), Τσαρδάνα Ν, Φωκιανό Ν, Alicante Bouschet N, Malvasia di Candia Αromatica Β, Maccabeu B, Mourvedre N, Merlot N, Sylvaner B, Ugni Βlanc B (Trebbiano), Viognier B.

Προσωρινά επιτρεπόµενες: Montepulciano N(2009), Petit Vedot N (2009), Roussanne B(2009). 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώµενες: Αρακλινός Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βαρδέα Β, Βερτζαµί Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι,

Βοστίλιδας), Ζακυνθινό Β, Θειακό Ν, Κακοτρύγης Β, Κατσακούλιας Ν, Κορίθι Ν, Κορινθιακή Ν(2), Λαγόρθι B, Μαλαγουζιά Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχατέλλα Β ( Μοσχαρδίνια ), Μοσχάτο άσπρο Β, Μυγδάλι Β, Παπαδικό Ν, Παύλος Β, Πετροκόριθο µαύρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροµπόλα Β, Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα), Σκοπελίτικο Ν, Χλώρες Β, Chardonnay B, Sauvignon Βlanc B, Merlot N.

Επιτρεπόµενες: Αγούµαστος Β, Αµφιόνη Ν, Αρετή Β, Ασπροβέρτζαµο Β, Ασπρούδες Β(3), Βιολεντό Rs,

Βοϊδοµάτης Ν, Βόσσος Β, Γλυκοπάτι Ν, Κοζανίτης Β, Κοκκινοβοστίτσα Ν, Κοντοκλάδι Β, Κορφιάτης Ν, Κουτσουµπέλι Rs, Λαγόρθι Β, Μοσχοφίλερο Rs(1), Πατρινό Ν, Πετροκόριθο λευκό Β, Ροµπόλα κόκκινη Ν, Σαββατιανό Β (∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σκυλόκληµα Β, Σκυλοπνίχτης Ν, Τσαούσι Β, Τουρκοπούλα Rs, Φειδιά Ν, Φιλέρι Rs (3), Cabernet Sauvignon N.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ • Ο εκθετικός αριθµός 1 σηµαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώµενη σε περιοχές µε υψόµετρο από 350

µέτρα και άνω. Σε µικρότερα υψόµετρα είναι επιτρεπόµενη. • Ο εκθετικός αριθµός 2 σηµαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης • Ο εκθετικός αριθµός 3 υποδηλώνει οµάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωµων υπό διερεύνηση και

ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες µε το όνοµα Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λ.π.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B,

Italia B, Superior Seedless B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο),

Σιδερίτης Rs εκτός Ν.Α. Αχαΐας, Φράουλα Rs , Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs.

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

14

2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs,

Italia B, Superior Seedless B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν,

Ραζακί Β ( Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Victoria B.

3.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Nevado B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν εκτός Ν.Α. Λάρισας,

Πέλλα Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Αurora N, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Perlon N, Rutilia B, Superior Seedless B.

4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώµενες: --- Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs

5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Ραζακί

µαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Perlette B, Victoria Β

Επιτρεπόµενες: Βεργίνα Β, Καρυδάτο Β, Κωνσταντίνα Β, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αµβούργου, Όψιµο Εδέσσης

Β (Αµάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη) εκτός Ν.Α. Πέλλας, Όψιµο Σουφλίου Β, Ραζακί µαύρο Ν, Σουλτανίνα Β, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Red Thompson Rs, Superior Seedless B, Superior Rally Rs.

6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώµενες: Ραζακί(Κέρινο), Italia Β, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Όψιµο Σουφλίου Β, Ραζακί Μαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β,

Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Superior Rally Rs. 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώµενες: Ραζακί Β (Κέρινο), Αττική Ν, Αετονύχι Β, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Victoria B.

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

15

Επιτρεπόµενες: Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β εκτός Ν. Λήµνου, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Cardinal Rs.

8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Victoria B. 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώµενες: Aττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B. Επιτρεπόµενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Ν, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Crimson

Seedless Rs, Victoria B. 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώµενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο ), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί µαύρο Ν, Φράουλα Rs,

Aledo B, Alphonse Lavallee N, Crimson Seedless Rs, Flame Seedless Rg, Ohanez B, Red Globe Rg, Superior Seedless B.

11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώµενες: Kορίθι Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Victoria B. Επιτρεπόµενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αµβούργου Ν, Προβατίνα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs,

Φράουλα Rs, Cardinal Rs.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α) Ποικιλίες για παραγωγή σταφίδων Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΑΧΑΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν. Ν. Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

16

Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν. Ν. A. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώµενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΧΑΝΙΩΝ Συνιστώµενες: Σουλτανίνα Β Β) Ποικιλίες για την επεξεργασία του αποστάγµατος οίνου Επιτρεπόµενες: Οι συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες αµπέλου για τους Νοµούς που αναφέρονται

στον Τίτλο Ι. Σηµειώσεις- Επεξηγήσεις: Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται µε έντονα γράµµατα και ακολουθούνται:

α) µε τα αρχικά γράµµατα που δηλώνουν το χρώµα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( Ροζέ), Rg (Κόκκινη), G(Γκρι) και

β) µέσα σε παρένθεση τα συνώνυµα αυτών

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

17

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Συνιστώµενες: 31 Richter, 99 Richter, 110 Richter, 41 B Millardet de Grasset, 420 A Millardet de Grasset,

1103 Paulsen, 140 Ruggeri, SO4.

(ανήκει στην αριθµ. 247771/04-03-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Οινοποιήσιµες Ποικιλίες Αµπέλου

Μετατροπή των ονοµάτων µε λατινικούς χαρακτήρες

Κύριο όνοµα Συνώνυµα Κύριο όνοµα Συνώνυµα Aglianico N

Alicante Bouschet N

Arintho B

Barbera N

Cabernet Franc N

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

18

Cabernet Sauvignon N

Carignan N

Chardonnay B

Cinsaut N

Gewurtztraminer Rs

Grechetto B

Greco B

Grecanico B Grenache Blanc B Grenache Rouge N Maccabeau B Malvasia di Candia Aromatica B Merlot N Montepulciano N Mourvedre N Nebbiolo N Negro Amaro N Pinot Noir N Reisling B Sauvignon Blanc B Sangiovese N Schioppettino N Semillon B Sylvaner B Syrah N Tannat N Tempranillo N Ugni Blanc B Trebbiano Verdicchio Bianco B Viognier B Αγιαννιώτικο Ν Agianniotiko N Αγιωργίτικο Ν Μαύρο Νεµέας (1) Agiorgitiko N Mavro Nemeas(1)

Αγούµαστος Β Agoumastos B Αγριογλυκάδι Β Agrioglykadi B Αηδάνι άσπρο Β Aidani Aspro B Αηδάνι µαύρο Ν Aidani Mavro N Αθήρι Β Athiri B Αθήρι µαύρο Ν Μαυράθηρο Athiri Mavro N Mavrathiro Αµφιόνη Ν Amfioni N Αρακλινός Ν Araklinos N Αρετή Β Areti B Αρµελετούσα Ν Armeletoussa N Ασπροβέρτζαµο Β Asprovertzamo B Ασπρούδα Πατρών Β Σανταµεριάνα Asprouda Patron B Santameriana Ασπρούδα Σαντορίνης Β Asprouda Santorinis B Ασπρούδα Σερρών Β Asprouda Serron B Ασπρούδες Β Asproudes B Ασύρτικο Β Assyrtiko B Αυγουστιάτης Ν Avgoustiatis N Βαλαϊτης Β Valaitis B Βαρδέα Β Vardea B Βάφτρα άσπρη Β Vaftra Aspri B Βάφτρα Ν Βάψα Vaftra N Vapsa Βερτζαµί Ν Vertzami N Βηλάνα Β Vilana B Βιδιανό Β Vidiano B

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

19

Βιολεντό Rs Violento Rs Βλάχικο Ν Vlachiko N Βοϊδοµάτης άσπρος Β Voidomatis Aspros B Βοϊδοµάτης Ν Voidomatis N Βολίτσα άσπρη Β Volitsa Aspri B Βολίτσα µαύρη Ν Volitsa Mavri N Βόσσος Β Vossos B Βραδυανό Ν Vradyano N Γαϊδουριά Β Gaidouria B Γλυκάδι Β Glykadi B Γλυκερήθρα Β Glykerithra B Γλυκοπάτι Ν Glykopati N Γουστολίδι Β Αυγουστολίδι,

Βοστίλιδας Goustolidi B Avgoustolidi,

Vostilidas ∆αφνί Β ∆αφνιά Dafni B Dafnia ∆ερµατάς Β Dermatas B ∆ιµηνίτης Ν Diminitis N Ζακυνθινό Β Zakynthino B Ζαλοβίτικο Ν Zalovitiko N Ζουµιάτικο Β ∆αµιάτης Zoumiatiko B Damiatis Θειακό Ν Theiako N Θράψα Ν Thrapsa N Θραψαθήρι Β Thrapsathiri B Κακοτρύγης Β Kakotrygis B Καλαβρυτινό µαύρο Ν Kalavrytino Mavro N Καραµπραϊµης Ν Karampraimis N Καρναχαλάδες Ν Karnachalades N Καρτσιώτης Ν Kartsiotis N Καστελιώτικο Ν Kasteliotiko N Κατσακούλιας Ν Katsakoulias N Κατσανό Β Katsano B Κερατσούδα Ν Keratsouda Ν Κοζανίτης Β Kozanitis B Κοϊνιάρικο Ν Koiniariko N Κοκκινοβοστίτσα Ν Kokkinovostitsa N Κολλινιάτικο Ν Kolliniatiko N Κοντοκλάδι Β Kontokladi B Κορίθι Ν Korithi N Κορινθιακή Ν Korinthiaki N Κοριτσάνος Ν Koritsanos N Κορφιάτης Ν Korfiatis N Κοτσιφάλι Ν Kotsifali N Κοτσιφολιάτικο Ν Kotsifoliatiko N Κουκούλι Β Koukouli B Κουµάρι Ν Koumari N Κουµιώτης Β Koumiotis B Κουτσουµπέλι Rs Koutsoumpeli Rs Κρασάτο Ν Krassato N Κρητικό Β Kritiko B Κυδωνίτσα Β Kydonitsa B Λαγόρθι Β Lagorthi B Λαδικινό Ν Ladikino N Ληµνιό Ν Καλαµπάκι Limnio N Kalampaki Ληµνιώνα Ν Limniona N Λιάτικο Ν Liatiko N Μαλαγουζιά Β Malagousia B

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

20

Μαλουκάτο Β Maloukato B Μανδηλαριά άσπρη Β Mandilaria Aspri B Μανδηλαριά Ν Αµοργιανό,

∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη

Mandilaria N Amorgiano, Doumprena Mavri, Kountoura Mavri

Μαύρο Μεσενικόλα Ν Mavro Messenikola N Μαυροδάφνη Ν Mavrodafni N Μαυροθήρικο Ν MavrothirikoN Μαυροκόρακας Ν Μαυροκόκορας Mavrokorakas N Mavrokokoras Μαυροτράγανο Ν Mavrotragano N Μαυρούδια Ν Mavroudia N Μονεµβασιά Β Μονοβασιά,

Μονοµβασίτικο Monemvassia B Monovassia,

Monomvassitiko Μοσχατέλλα Β Μοσχαρδίνια Moschatella B Moschardinia Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β Moschato Alexandreias B

Μοσχάτο Αµβούργου Ν Moschato Amvourgou N Μοσχάτο άσπρο Β Μοσχάτο Σπίνας (2)

Μοσχάτο Μάζας (2) Μοσχάτο Τράνι (3)

Moschato Aspro Β Moschato Spinas (2), Moschato Mazas (2), Moschato Trani (2)

Μοσχάτο µαύρο Ν Moschato Mavro N Μοσχόµαυρο Ν Moschomavro N Μοσχοφίλερο Rs Φιλέρι Moschofilero Rs Fileri Μουδιάτικο Ν Moudiatiko N Μούχταρο Ν Mouchtaro N Μπατίκι Β Batiki B Μπεγλέρι Β Begleri B Μπεκάρι Ν Bekari N Μπογιαλαµάδες Ν Bogialamades N Μυγδάλι Β Mygdali B Νεγκόσκα Ν Negoska N Ντεµπίνα Β Dempina B Ξεροµαχαιρούδα Β Xeromacherouda B Ξινόµαυρο Ν Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα,

Μαύρο Ναούσης(4) Xinomavro N Xinogaltso, Popolka,

Mavro Naoussis(4) Όψιµο Εδέσσης Β Αµάσσι, Καρατζόβας,

Φούστανη Opsimo Edessis B Amassi, Karatzovas,

Foustani Όψιµο Σουφλίου Β Opsimo Soufliou B Παµίδι Ν Pamidi N Παπαδικό Ν Papadiko N Πατρινό Ν Patrino N Παύλος Β Pavlos B Πετροκόριθο λευκό Β Petrokoritho Lefko B Πετροκόριθο µαύρο Ν Petrokoritho Mavro N Πετρουλιανός Β Petroulianos B Πλατάνι Β Platani B Πλυτό Β Plyto B Ποταµίσι Β Potamissi B Πρικνάδι Β Priknadi B Ραζακί Β Κέρινο Razaki Kerino Ρεφόσκο Ν Refosko N Ρητινό Ν Ritino N Ροδίτης Rs Αλεπού Roditis Rs Alepou

Ροκανιάρης Β Rokaniaris B Ροµπόλα Β Rompola B Ροµπόλα κόκκινη Ν Rompola Kokkini N Ρωµέικο Ν Romeiko N

Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 Αριθµ. Πρωτ Ξ ... · Από τη δηµοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει

21

Σαββατιανό Β ∆ουµπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο

Savvatiano B Doumprena Aspri, Kountoura Aspri, Perachoritiko, Sakeiko,

Σεριφιώτικο Ν Serifiotiko N Σέφκα Ν Sefka N Σιδερίτης Rs Sideritis Rs Σκιαδόπουλο Β Σαχάρα Skiadopoulo B Sachara Σκλάβα Β Sklava B Σκοπελίτικο Ν Skopelitiko N Σκυλόκληµα Β Skyloklima B Σκυλοπνίκτης Ν Skylopnichtis N Σουλτανίνα Β Soultanina B Σταυροχιώτης Β Stavrochiotis B Σταυρωτό Ν Αµπελακιώτικο µαύρο Stavroto N Ampelakiotiko Mavro

Συκιώτης Ν Sykiotis N Τουρκοπούλα Rs Tourkopoula Rs Τσαούσι Β Tsaoussi B Τσάπουρνο Ν Tsapourno N Τσαρδάνα Ν Tsardana N Φειδιά Ν Feidia N Φιλέρι Rs Fileri Rs Φλασκασύρτικο Β Flaskassyrtiko B Φωκιανό Ν Fokiano N Χιδηριώτικο Ν Καλλονιάτικο Chidiriotiko N Kalloniatiko Χιώτικο κρασερό Ν Chiotiko Krassero N Χλώρες Β Chlores B Χονδρόµαυρο Καλαβρύτων Ν Chondromavro Kalavryton

N

Χονδρόµαυρο Ν Chondromavro N Ψαροσύρικο Ν Psarossyriko N

Ψιλόµαυρο Καλαβρύτων Ν Psilomavro Kalavryton N (1) Μόνο για την οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ (2) Mόνο για το αµπελουργικό διαµέρισµα Κρήτης (3) Μόνο για την οριοθετηµένη περιοχή Ονοµασίας Προεέύσεως Ελεγχόµενης «Μοσχάτος Ρόδου» (4) Μόνο για την οριοθετηµένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ