ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Americans · 2017-08-16 · Κύριος Ιησούς Χριστός,...

of 32 /32
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Μεγάλο Σάββατο 14 - Κυριακή του Πάσχα 15 Απριλίου 2012 Καλό Πάσχα! Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Αγάπη, Ελπίδα, Ειρήνη, Αισιοδοξία στον Κόσμο

Embed Size (px)

Transcript of ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Americans · 2017-08-16 · Κύριος Ιησούς Χριστός,...

 • ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟsd Μεγάλο Σάββατο 14 - Κυριακή του Πάσχα 15 Απριλίου 2012

  Καλό Πάσχα! Είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει Αγάπη, Ελπίδα, Ειρήνη, Αισιοδοξία στον Κόσμο

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ2 ΠΑΣΧΑ 2012

  το βιβλίοείναι φίλος(718) 784-5255

  «Τω αγίω και μεγάλω Σαββάτω,την θεόσωμον ταφήν και την ειςάδου κάθοδον του Κυρίου και Σω-τήρος ημών Ιησού Χριστού εορτά-ζομεν, δι’ ων της φθοράς το ημέτερονγένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήνμεταβέβηκε». Με αυτά τα λόγια οιερός Συναξαριστής χαρακτηρίζει τοπεριεχόμενο του Μεγάλου Σαββά-του.

  Το Θείο Δράμα έλαβε τέλος. Οεκουσίως παθών, χάριν της σωτηρίαςτου πολύπαθου ανθρωπίνου γένους,Κύριος Ιησούς Χριστός, δοκίμασε,ως άνθρωπος, και το πικρό ποτήριτου θανάτου, ως το αποκορύφωματου πάθους Του. Περί την ενάτηώρα της Παρασκευής εξέπνευσεπάνω στον επώδυνο σταυρό, πολύγρηγορότερα από όσο περίμεναν οιδήμιοί Του. (Μάρκ.15:44). Το ασθε-νικό και ασκητικό Σαρκίο Του δενάντεξε για πολύ τους αφάνταστααφόρητους πόνους της σταυρώσεως.

  Επειδή η επόμενη ημέρα ήτανΠάσχα για τους Ιουδαίους έπρεπενα κατέβουν τα σώματα από τουςσταυρούς και να θαφτούν πριν τηδύση του ηλίου.

  Για να επιταχύνουν το θάνατοτον καταδίκων έσπαζαν τα κόκαλάτους με σιδερένιους λοστούς. Γιατον Κύριο δεν χρειάστηκε να αρθώ-σουν τα μέλη «ως είδον αυτόν ήδητεθνηκότα» (Ιωάν.19:33). Μόνο που«εις των στρατιωτών λόγχη αυτούτην πλευράν ένυξε, και ευθέως εξήλ-θεν αίμα και ύδωρ» (Ιωάν.19:34).

  Κατόπιν οι επιφανείς Ιουδαίοι πο-λίτες και κρυφοί μαθητές του Χρι-στού «δια τον φόβον των Ιουδαίων»(Ιωάν.!9:38), Ιωσήφ ο από Αριμα-θαίας και ο βουλευτής Νικόδημος,θέλησαν να αποδώσουν τις πρέπου-σες επικήδειες τιμές στον αγαπημένοτους δάσκαλο.

  Ο Ιωσήφ «εισήλθε προς Πιλάτονκαι ητήσατο το σώμα του Ιησού…γνούς από του κεντυρίωνος εδωρή-σατο το σώμα τω Ιωσήφ. Και αγο-ράσας σινδόνα και καθελών αυτόνανείλησε τη σινδόνι και κατέθηκεναυτόν εν μνημείω, ό ήν λελατομη-μένον εκ πέτρας και προσεκύλισελίθον επί την θύραν του μνημείου»(Μάρκ.15:43-46).

  Μετά την εκπνοή Του επί τουσταυρού η ψυχή του Κυρίου, ακο-λουθώντας τον απαράβατο νόμο τουθανάτου, κατέβηκε στον Αδη, τονπροαιώνιο σκοτεινό τόπο - δεσμω-τήριο των ανθρωπίνων ψυχών. Οαπόστολος Πέτρος μας διαβεβαίωσεπως «Χριστός άπαξ περί αμαρτιώνέπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίναημάς προσάγη τω Θεώ, θανατωθείςμεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι’εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασιπορευθείς εκήρυξεν» (1 Πέτρ.3:18-19). Επίσης ο απόστολος Παύλοςέγραψε ότι ο Χριστός «κατέβη πρώ-τον εις τα κατώτερα μέρη της γης»(Εφεσ.4:9), υπονοώντας ασφαλώςτην εις Αδου κάθοδό Του.

  Η Προσευχή του ΠάσχαΧριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν,

  ζωήν χαρισάμενος

  Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσομεν Αγιον, Κύριον, Ιησούν

  τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν

  και την Αγίαν σου Ανάστασην υμνούμεν και δοξάζωμεν Συ γαρ ει ο Θεός ημών,

  εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν.

  Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην.

  Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω.

  Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασην Αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς,

  θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

  Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, Εδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.

  Ο Αδης κάτω στένων βοά:Κατελύθη μου η εξουσία

  Συνέχεια στη σελίδα 4

  Krinos Foods, LLC., 47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com

  Παράδοση και Νοστιμιά

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 3

  Για παραγγελίες παγωτού:Tηλ.:(718) 828-2550, Fax:(718) 828-3135

  Ζητήστε τον Θανάση Μητρόπουλο

  a b

  Ο Oμιλος των εταιρειών μας, η Διοίκηση και το Προσωπικό μετά των οικογενειών τους

  σας εύχονται ολόψυχα

  Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

  Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

  Εκτιμούμε την υποστήριξή σας

  και σας βεβαιώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να

  σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο.

  Marino's Italian Ices

  Marina Ice Cream Corp.

  Selinger Ice Cream Corp.

  129-10 91 Ave., Richmond Hill, NY 11418

  133-14 Jamaica Ave., NY 11418

  3070 Waterbury Ave., Bronx, NY 10461

 • G l a s s S o l u t i o n s

  Ευχόμαστεστην εκλεκτή πελατεία μας, στους φίλους μας

  και στον απανταχού Ελληνισμό

  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ με ΥΓΕΙΑ

  Η Διεύθυνση και το προσωπικό

  Store Fronts | WindowsShower Doors & Mirrors

  ALPHA GLASS CORP.38-02 24th Street, L.I.C. NY 11101

  Τηλ.: (718) 937-2222Fax: (718) 937-2202

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ4 ΠΑΣΧΑ 2012

  Σύμφωνα με σαφή προφητικάχωρία της Αγίας Γραφής η κάθοδοςτου Χριστού στον Αδη υπήρξε επει-σοδιακή. Η παρουσία του Θεού στοντόπο του πικρού δεσμωτηρίου τωνψυχών έφερε αναστάτωση. Οι αι-ώνιες πύλες του παμφάγου Αδηγκρεμίστηκαν και οι φύλακες πυ-λωροί έφριξαν μπροστά στο μεγαλείοκαι το φως της θεότητας. Ο Χριστόςσυνέχισε και εκεί το απολυτρωτικόΤου έργο. Κήρυξε το ευαγγέλιο τηςσωτηρίας στα απ’ αιώνος δέσμιαπνεύματα και όσα από αυτά πίστε-ψαν ελευθερώθηκαν και ανέβηκανμαζί με τον Κύριο από τον Αδη.

  Το πνεύμα του Κυρίου ήταν αδύ-νατο να μείνει στον εκεί, στον τόποτης βασάνου.

  Γι’ αυτό και ανέστη. Επίσης οιπιστοί του Χριστού που συναποτε-λούν το μυστικό Του σώμα δεν μπο-ρούν πια να μείνουν και αυτοί δέ-σμιοι του Αδη.

  Η εις Αδου κάθοδο του Κυρίουσήμανε την κατάλυση του κράτουςκαι της εξουσίας του άρχοντος τουσκότους στους πιστούς του Χριστού.Αυτή η νίκη είναι το μεγαλύτερογεγονός στην ιστορία του ανθρωπί-νου γένους, διότι νικήθηκε ο μεγα-λύτερος εχθρός του ανθρώπου οθάνατος.

  Από τότε άνοιξε ένα νέο κεφάλαιογια την ανθρωπότητα, εγκαινιάστηκεμια νέα εποχή γι’ αυτή.

  Το μεγάλο αυτό γεγονός το γιορ-τάζει λαμπρά η Εκκλησία μας... Οιιερές ακολουθίες του Μεγάλου Σαβ-βάτου είναι στολισμένες με ύμνουςάφθαστου μεγαλείου και ύψιστηςθεολογικής σημασίας.

  Αρχίζοντας από τον Εσπερινό τηςΑποκαθηλώσεως, ο οποίος ψάλλεταιαμέσως μετά τις Μεγάλες Ωρες τηνΜ. Παρασκευή, ξεχωρίζουμε τα πε-ρίφημα τροπάρια των στιχηρών«Λαός δυσσεβής και παράδοξος…»,«Σήμερον σε θεωρούσα…» όπως καιτο δοξαστικό, έργο του Θεοφάνους,«Ω πως η παράνομος συναγωγή…»και το θαυμαστό θεοτοκίο «Φοβερόνκαι παράδοξον μυστήριον…».

  Ο θάνατος του Χριστού λειτούρ-γησε ως πηγή ζωής και αθανασίαςγια το ανθρώπινο γένος. Ο όλβιοςτάφος του Κυρίου κατέστη ακένωτοςκρουνός ευλογιών στους αιώνες γιατους πιστούς του Χριστού. Τα σκο-τεινά δεσμά του Αδη δεν ήταν δυ-νατόν να κρατήσουν την πηγή τηςζωής.

  Γι’ αυτό και ανέστη θριαμβευτικάαπό το βασίλειο των νεκρών, γενό-μενος συνάμα απαρχή ανάστασηςολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους.Αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο μή-νυμα όλων των εποχών.

  Τι γιορτάζουμε αυτές τις δύοΑγιες ημέρες;

  Μεγάλο Σάββατο (Μεγάλη Πα-ρασκευή πρωί και βράδυ): Το Με-γάλο Σάββατο το πρωί γιορτάζου-με:

  • την Ταφή Του Κυρίου και• την Κάθοδό Του στον Αδη,

  όπου κήρυξε σε όλους τους νεκρούς.Ετσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωί(ημερολογιακά), τελούνται οι εξήςακολουθίες: Ακολουθία των ΜεγάλεςΩρών και στις 12.00 το μεσημέριτης Αποκαθηλώσεως, δηλαδή τηνΤαφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφτον Αριμαθαίας και το Νικόδημοτον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμ-βουλίου και κρυφό μαθητή του Κυ-ρίου.

  • Την Μεγάλη Παρασκευή τοβράδυ (ημερολογιακά) ψάλλονταιτα Εγκώμια και έχουμε την περιφοράτου Επιταφίου!

  Κυριακή του Πάσχα (Μ. Σάββατοπρωί και νύχτα από τα μεσάνυχτα):

  • Το Μεγάλο Σάββατο (ημερο-λογιακά) το πρωί, έχουμε την λε-γόμενη «Πρώτη Ανάσταση», δηλαδήτο προανάκρουσμα της Αναστάσεωςπου μεταδίδουν οι ύμνοι και τηςπροσμονής της λυτρώσεως όλης τηςκτίσεως από την φθορά και τον θά-νατο!

  • Το Μεγάλο Σάββατο στις 12.00(δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή),έχουμε την ζωηφόρο Ανάσταση τουΚυρίου μας, την ήττα του θανάτουκαι της φθοράς και την αφή τουΑγίου Φωτός στον κόσμο από τοΠανάγιο Τάφο.

  • Κυριακή του Πάσχα στις 11.00π.μ. ή το απόγευμα, τελείται ο«Εσπερινός της Αγάπης», όπου σεπολλές γλώσσες διαβάζεται το ΙερόΕυαγγέλιο και διατρανώνεται παγ-κοσμίως η νίκη του θανάτου και ηεποχή της Καινούριας Διαθήκης, τηςχαράς και της Αναστάσιμης ελπί-δας.

  Ποιο είναι το βαθύτερο νόηματων Παθών και της Αναστάσεωςγια όλους εμάς τους Πιστούς;

  Οι πιστοί βιώνουμε τα πάθη καιτην ανάσταση του Χριστού συμμε-τέχοντας ενεργά σε αυτά με «συμ-πόρευση», «συσταύρωση» και «συ-νανάσταση»!

  Ο Χριστός με την θέληση του(εκουσίως), έπαθε και ανέστη γιανα σωθούμε όλοι εμείς!

  Αυτό σημαίνει ότι δεν λυπούμα-στε «μοιρολατρικά» για το Πάθοςτου, αλλά για τις δικές μας αμαρτίεςκαι αφού μετανοιώνουμε ειλικρινώςμπορούμε την αντικειμενική σωτηρίαπου χάραξε ο Χριστός να την κά-νουμε και υποκειμενική - προσωπικήσωτηρία!

  Λάμπρος Σκόντζος (Θεολόγος)

  Ο Αδης κάτω στένων βοά:Κατελύθη μου η εξουσία

  Συνέχεια από τη σελίδα 2

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 5

  Carter, DeLuca, Farrell & Schmidt, LLPSpecializing in Intellectual Property Law

  445 Broad Hollow Road, Suite 420 • Melville, New York 11747Tel.: (631) 501-5700 • Fax: (631) 501-3526

  ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  a b

  e-mail: [email protected]@cdfslaw.com

  [email protected]

  Χρόνια Πολλά με Υγείασε όλη την Ομογένεια

  Χριστός ΑνέστηAπό τους δικηγόρους

  GEORGE LIKOUREZOS, ESQ.THEODOSIOS KOUNTOTSIS, ESQ.

  JASON POULOS, ESQ.

 • H οικογένεια Διονυσίου Λυμπεράτου

  εύχεται σε όλουςΧαρούμενο και Ευλογημένο Πάσχα

  Καλή Ανάσταση

  Υγεία, πρόοδο, Ευημερίακαι Ειρήνη στον Κόσμο

  ΧριστόςΑνέστη

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ6 ΠΑΣΧΑ 2012

  Αγιος Γρηγόριος Νύσσης: Επειδήλοιπόν, έπρεπε ο καλός ποιμέναςνα δώσει την ψυχή του για χάρητων προβάτων του, ώστε με τον ίδιοτου το θάνατό του να καταλύσειτον θάνατο, τότε γίνεται και γίνεταικαι τα δύο ο αρχηγός της σωτηρίαςμας για την ανθρώπινη φύση, καιιερέας και αμνός, με το να ενεργήσειτο θάνατο μέσα σ’ εκείνο που μπορείνα δεχτεί την κοινωνία του πάθους.

  Επειδή ο θάνατος δεν είναι τίποτεάλλο παρά χωρισμός της ψυχής καιτου σώματος, αυτός που ενώθηκεκαι με τα δύο, την ψυχή δηλαδήκαι το σώμα, δε χωρίζεται από κα-νένα. Αλλά επιμερίζοντας τον εαυτότου και στο σώμα και στην ψυχή,με την ψυχή ανοίγει στο ληστή τονπαράδεισο και με το σώμα σταματάτη διαδικασία της φθοράς. Κι αυτόακριβώς είναι η κατάλυση του θα-νάτου, το να αδρανοποιηθεί η φθοράεξαφανισμένη μέσα στη ζωοποιόφύση. Γιατί αυτό που πραγματο-ποιείται σ’ αυτά αποβαίνει κοινήευεργεσία και δωρεά της φύσης μας.

  Και έτσι συνενώνει με την ανά-σταση όλα τα διαχωρισμένα αυτόςπου βρίσκεται και στα δύο, που πα-ρέδωσε με την εξουσία που έχει, τοσώμα του στην καρδιά της γης, όπωςέχει γράφει και έδωσε την ψυχήτου από μόνος του, όπως λέει στονΠατέρα του, «στα χέρια σου παρα-δίνω το πνεύμα μου» και στο ληστή«από σήμερα θα είσαι μαζί μου στονπαράδεισο». Γιατί δεν πρέπει να πι-στεύουμε πως είναι κάπου αλλού ηθεία εκείνη βιοτή, που λέγεται πα-ράδεισος, παρά μόνο μέσα στην ευ-ρύχωρη παλάμη Tου Πατέρα».

  Αγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας:«Η Ανάσταση είναι η απαρχή τηςαναμορφουμένης κτίσεως».

  Αγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας:«Η Ανάστασις, φύσεώς εστιν επα-νόρθωσις».

  Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ:Οι πιστεύοντες εις τον Χριστόν διάπίστεως ελευθέρας πάσης αμφιβολίαςως Θεόν δημιουργόν και Θεόν σω-τήρα ημών, εν παραφορά μετανοίας,λαμβάνουν πείραν και του Αδου καιτης Αναστάσεως, πρίν ή γευθούντου σωματικού θανάτου.

  Αγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός:Αλλά θα ρωτήσει κάποιος: πως ανα-σταίνονται οι νεκροί; Ω, τι απιστία!Ω, τι ανοησία! Αυτός που μετέτρεψεμε μόνη την θέλησή του το χώμασε σώμα, δε θα αναστήσει πολύ ευ-κολότερα, μόνο με τη θέλησή Του,αυτό που δημιουργήθηκε και έπαθεαποσύνθεση; Λοιπόν να θεωρήσειςότι τα σπέρματα θάβονται μέσα στααυλάκια του χωραφιού, ως μέσαστους τάφους. Ποιός είναι αυτόςπου έβαλε μέσα σ’ αυτά ρίζες, κα-λάμια και φύλλα και στάχυα; Δεν

  είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος;Δεν τα έβαλε η προσταγή αυτούπου τα κατασκεύασε όλα; Πίστευε,λοιπόν, ότι έτσι θα γίνει και η ανά-σταση των νεκρών με τη θεία θέλησηκαι το θείο νεύμα διότι η δύναμησυνεργεί με τη βούληση.

  Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος:Είναι ημέρα της Αναστάσεως σήμερακαι το ξεκίνημα είναι ευνοϊκό, αςκαμαρώνουμε για το πανηγύρι καιας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον.Ας προσφωνήσουμε «αδερφοί», ακό-μη κι εκείνους που μας μισούν και,πολύ περισσότερο, εκείνους πουαπό αγάπη έχουν κάμει ή έχουνπάθει κάτι. Ας δώσουμε συγχώρεσηγια όλα προς χάρη της Αναστάσεως.Ας δώσουμε συγχώρεση ο ένας στονάλλο... Χτες σταυρωνόμουν μαζί μετον Χριστό, σήμερα δοξάζομαι μαζίΤου. Χτες γινόμουν νεκρός μαζί Του,σήμερα γίνομαι ζωντανός μαζί Του.Χτες θαβόμουν μαζί Του, σήμεραανασταίνομαι μαζί Του...

  Δέχτηκε το χειρότερο, για ναδώσει το καλύτερο. Εγινε φτωχός,για να γίνουμε εμείς πλούσιοι μετη δική Του φτώχεια. Ελαβε μορφήδούλου, για να πάρουμε εμείς απόΑυτόν την ελευθερία. Κατέβηκε στηγη, για να υψωθούμε στον ουρανό.Δοκιμάστηκε από πειρασμούς, γιανα νικήσουμε. Ατιμάστηκε για ναμας δοξάσει . πέθανε για να μαςσώσει , ανέβηκε στους ουρανούςγια να τραβήξει κοντά Του εμάςπου βρισκόμαστε ριγμένοι κάτω μετην πτώση στην αμαρτία».

  Αγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης:Τί είναι αυτό, αδελφοί αγαπητοίκαι φιλέορτοι και φιλόχριστοι; Τίείναι αυτή η μεγάλη λαμπροφορία;Τί είναι αυτή η τόση φωταγωγίακαι χαρά; Τί είναι αυτό που έκανετην Εκκλησία να στράφτει τόσοπολύ; Τί είναι αυτό που λάμπρυνετην οικουμένη; Τί είναι αυτό πουέκανε να δημιουργηθεί τόσο μεγάληχαρά και ευχαρίστηση;

  Χθες ήμασταν σε λύπη και σή-μερα σε χαρά. Χθες σε κατήφειακαι σήμερα σε ευθυμία. Χθες σεθρήνους και σήμερα σε αλαλαγμούς.

  Ρωτάς ποια είναι η αιτία αυτώνκαι τι είναι εκείνο που προκάλεσεαυτή την τόσο μεγάλη χαρά καιλαμπρότητα; Ο Χριστός αναστήθηκεαπό τους νεκρούς και όλος ο κόσμοςγέμισε από αγαλλίαση. Κατάργησεμε το ζωοποιό του θάνατο το θάνατοκαι όλοι όσοι βρίσκονταν στον Αδηελευθερώθηκαν απ’ τα δεσμά του.Ανοιξε τον Παράδεισο και τον έκανεπροσιτό σε όλους.

  Πόσο, αλήθεια, μεγάλο βάθος,που δεν μπορεί να κατανοηθεί!Πόσο μεγάλο ύψος, που δεν μπορείνα μετρηθεί! Πόσο φρικτό μυστήριο,που υπερβαίνει τη δύναμη του νου!

  Η Ανάσταση του Χριστούμε τα μάτια των Πατέρων

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 7

  2242 First Avenue, New York, NY 10029212-534-1800 * 212-427-4300 / Fax: 212-996-4128

  [email protected]

  www.FirstAvenueFuneral.com

  Shipping to Greece starting at $1,595.00

  Στον απανταχού Ελληνισμό ευχόμαστεΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

  Ελευθέριος Φιλιπούσης, Ιδιοκτήτης/Διευθυντής

  First Avenue Funeral Service, Inc.Affordable Burials & Cremations, World Wide Shipping

  Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Τοιχογραφία από τη μονή Βατοπεδίου

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ8 ΠΑΣΧΑ 2012

  Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, πριν προ-χωρήσουμε στην αναλυτική περι-γραφή της εικόνας «Η εις Αδου Κά-θοδος», να παραθέσουμε την σύν-τομη αλλά θεμελιώδη περιγραφήτου ιερομονάχου Διονυσίου του εκΦουρνά των Αγράφων:

  «Η εις τον Αδην Κάθοδος. Ορηκαι βουνά και υπ’ αυτών σπήλαιονσκοτεινόν, και άγγελοι αστράπτοντεςδένουσι με αλύσεις Βεελζεβούλ τονάρχοντα του σκότους, και τους μετ’αυτών δαίμονας καταξεσχίζουν τύ-πτουν και διώκουν και ανθρώπουςγυμνούς δεμένους με αλύσεις βλέ-ποντες άνω και κλειδονίαι πολλαίκαταθλιμμέναι και αι πύλαι τουΑδου ερριμέναι συν τοις μοχλοίς

  και ο Χριστός επ’ αυταίς πατών κρα-τεί τον Αδάμ με την δεξιάν του καιτην Εύαν με την αριστεράν ο δεΠρόδρομος εκ δεξιών του Χριστούδεικνύει αυτόν και ο Δαυίδ πλησίοναυτού ως και άλλοι βασιλείς μεστέμματα και στέφανα, αριστεράδε οι προφήται Ιωάννης (ενν. ο Ιω-νάς), Ησαΐας, Ιερεμίας, και ο δίκαιοςΑβελ και άλλοι διάφοροι εστεφα-νωμένοι φως δε μέγα κύκλω αυτώνκαι αγγέλων πλήθος».

  (Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερ-μηνεία των Ζωγράφων ως προς τηνΕκκλησιαστικήν ζωγραφίαν, Ανατύ-πωσις Καλαμάτα 1981, σ. 138-139).

  Ο ΧριστόςΣτο κέντρο της εικόνας στέκεται

  όρθιος ο Χριστός - μετωπικά, σχεδόν,ως προς τον θεατή - πατώντας τιςσυντετριμμένες πύλες του Αδου καικρατώντας με το αριστερό Του χέριτο τρόπαιο της νίκης, δηλ. τον Σταυ-ρό, ενώ με το δεξί Του χέρι εγείρει(σηκώνει) από μια σαρκοφάγο τονΑδάμ, το σύμβολο του ανθρωπίνουγένους (ο Χριστός όμως απεικονί-

  ζεται, άλλοτε, να κρατά στο αριστερότου χέρι ένα ειλητάριο που συμβο-λίζει το κήρυγμα του Χριστού γιατην Ανάστασή Του στις φυλακισμένεςψυχές του Αδη.

  (βλ. πρ. Στεφ. Αβραμίδη, Η ορ-θόδοξη εικόνα της Αναστάσεως...,στον συλλογικό τόμο «Σταυρός καιΑνάσταση» σ.175)).

  Πίσω από τον πρωτόπλαστο ακο-λουθεί η Εύα, ο δίκαιος Αβελ καιάλλα πρόσωπα.

  Μεταγενέστερα, και κυρίως στηνμεταβυζαντινή περίοδο, ο Χριστόςδεν κρατεί τον Σταυρό αλλά απλώνεικαι τα δύο χέρια Του, και με μιασφοδρή κίνηση, σηκώνει με το έναχέρι τον Αδάμ και με το άλλο την

  Εύα. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι ο

  Χριστός είναι υψηλότερος από ταάλλα πρόσωπα (κατά το μέτρο τηςυπεροχής) και περιβάλλεται απόμεγάλη φωτεινή, ωοειδή ελλειψο-ειδή «δόξα», η οποία καταυγάζεταιαπό ακτίνες και συχνά είναι σπαρ-μένη με άστρα.

  Ο Χριστός φορεί ιμάτιο με χρυ-σοκονδυλιά, αστραφτερό, και καθώςείναι ευρύπτυχο και ανεμιζόμενοπάνω από την κεφαλή, φέρει τοναέρα της νίκης. Η όψη το προσώπουΤου είναι αυστηρή αλλά με έκφρασηφιλάνθρωπη. Τα χέρια Του και ταπόδια Του φέρουν ακόμα «τον τύποντων ήλων».

  Ειδικότερα τα πόδια Του πατούνμε δύναμη πάνω σε δύο θυρόφυλλα(πύλες) τα οποία κείτονται το έναπάνω στο άλλο σταυροειδώς, καικάτω απ’ αυτά εικονίζεται προσω-ποποιημένος, ως γέροντας, ο θάνα-τος, τον οποίον «θανάτω θάνατονπατήσας» ο Σωτήρ, «ανέστη» (πρβλ.το τροπάριο «Σήμερον ο Χριστός,

  Η εικόνα της Ανάστασης

  Με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμόπροσφέρουμε στην Ομογένεια τις άριστες υπηρεσίες μας.

  Stavros S. Skenderis, Esq.

  ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  Οι δικηγόροι Σταύρος Σκεντέρης και Louis T. Cornacchia III

  αναλαμβάνουν και φροντίζουν προσωπικά όλες τις νομικές σας υποθέσεις, όπως:

  • ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ(Αγορές, Πωλήσεις, Επαγγελματικά Ακίνητα)

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ(Ιδρυση Επιχειρήσεων, Συμφωνητικά

  Συμβόλαια, Εξαγορές και Πωλήσεις Εταιρειών)

  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ(Landlord/Tenant, HPD & ECB, Violations)

  • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ(Commercial Leases)

  • ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ / ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Oικοδομές)

  • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟI ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ• ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ και ΠΤΩΣΕΙΣ

  • ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

  • ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  SKENDERIS &

  CORNACCHIA, P.C.

  45-07 Davis Street, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

  Τηλ.: 718-730-6333, Fax: 718-730-6334ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 π.μ έως 8 μ.μ.

  Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 9

  ASTORIA34-10 Broadway, Astoria, N.Y. 11106

  (718) 932-7800

  BROOKLYN8201 5th Avenue, Brooklyn, N.Y. 11209

  (718) 680-9200

  a b

  Για τους εκτός Νέας Υόρκης

  1-800-321-1199 1-800-445-8550

  Το Crown Petersτης Αστόριας και του Brooklyn

  σας εύχεται

  Χρόνια ΠολλάΚαλή Ανάσταση

  θανάτω θάνατον πατήσας, καθώςείπεν, ανέστη ...», Παρακλητική ηχ.β’).

  Ο φωτεινός κύκλος ή η ωοειδήςδόξα που περιβάλλει τον Χριστό,συμβολίζει τη θεότητά Του, το άκτι-στο φως της χάριτος, τη φωτεινήδιάσταση της παρουσίας του Κυρίουτης Δόξης. Ο Χριστός βρίσκεται στονΑδη αφού σαν άνθρωπος πέθανε.Η ψυχή Του, αν και χωρίστηκε μετον θάνατο από το σώμα Του, έμεινεενωμένη με τη θεία υπόσταση. Ετσιο Χριστός κατήργησε τον Αδη «τηαστραπή της θεότητος» (ΑναστάσιμοΑπολυτίκιο, ηχ. β’).

  Ο ΑδηςΣυχνά κάτω από τις πύλες του

  Αδη που έσπασε ο Χριστός, απει-κονίζεται μέσα στο σκοτάδι τουσπηλαίου ένας γέρος αναμαλλια-σμένος και γυμνός με μια περισκε-λίδα μόνο (ο Φ. Κόντογλου στην«Εκφραση», σ.179: «με το βρακίμόνον») δεμένος με αλυσίδες καιέντρομος. Ο γέρος αυτός παριστάνει

  τον θάνατο ή τον Σατανά, τον άρ-χοντα του σκότους. Σε ορισμένεςμεταγενέστερες εικόνες, όπως μαςπληροφορεί ο ιερομόναχος Διονύ-σιος στην ερμηνεία των Ζωγράφων,ιστορούνται άγγελοι «να δένουντον Βεελζεβούλ».

  Μέσα στο σκοτάδι του Αδη, γύρωαπό τις πύλες και το δέσμιο Σατανά,είναι πεταμένα και σκορπισμένα

  κλειδιά, σύρτες και μοχλοί, σα ναεκσφενδονίστηκαν από κάποιαυπερφυά δύναμη. Ετσι εκπληρώνε-ται με ακρίβεια η προφητεία τουΔαυίδ: «ότι συνέτριψε πύλας χαλκάςκαι μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν»(Ψαλμ. ρς’, 16) αλλά και η αντί-στοιχη του Ησαΐα: «Θύρας χαλκάςσυντρίψω και μοχλούς σιδηρούςσυγκλάσω» (Ησ. με’, 2). Γι αυτόκαι η Εκκλησία ψάλλει: «Ηνοίγησανσοι Κύριε, φόβω πύλαι θανάτου πυ-λωροί δε άδου ιδόντες σε έπτηξανπύλας γαρ χαλκάς συνέτριψας, καιμοχλούς σιδηρούς συνέθλασας ...»(Αναστάσιμο στιχηρό β’ ήχου). ΟΑδης λοιπόν, είναι ιδεατός χώρος,μεταφυσικός, κι όμως απτός χάρηστις ρεαλιστικές υπομνήσεις τωνσυμβόλων του, συμβόλων φθοράςκαι δουλείας που αναιρεί η μεγα-λειώδης θεϊκή παρουσία.

  Ο Αδάμ και η Εύα.«Ο Αδάμ παρίσταται ως γέρων

  βαθύγερος, με μαλλιά οπού κλώθουνεις τους ώμους του, με πρόσωπον

  αγριωπόν και σκλη-ρόν, η δε Εύα ωςγραία ασπρόμαλλη,τυλιγμένη εις το φό-ρεμά της, και οι δύοδε εγείρουν τας χεί-ρας των εις στάσινπαρακλητικήν" (Φ.Κόντογλου, Εκφρα-σις, τ.Α’, σ.179). Σεόλες τις παραστά-σεις της εις ΑδουΚαθόδου του Κυρί-ου, ο Χριστός ανα-σταίνει, με το έναχέρι του, τον Αδάμαπό τον τάφο. Αυτόδε συμβαίνει πάν-τοτε και με την Εύα(όπως ήδη είδαμε),οπότε η Εύα ανα-σταίνεται με τα χέ-ρια ψηλά σε στάσηπροσευχής (βλ. π.χ.την Ανάσταση στονΟσιο Λουκά Βοι-ωτίας, 11ος αι.).

  Η Ανάσταση τωνπρωτόπλαστων γί-νεται συνήθως «εκσαρκοφάγων» δηλ.ο Αδάμ και η Εύασηκώνονται μέσααπό σαρκοφάγουςπου σχεδιάζονταιδεξιά και αριστεράτου Χριστού, βρί-

  σκονται δηλ. μεταξύ τους απέναντι.Πάντως, αν και ο Αδάμ είναι ο προ-πάτωρ και το σύμβολο ολοκλήρουτου ανθρωπίνου γένους, η συνεί-δηση της Εκκλησίας είναι ότι ο Χρι-στός και την Εύα συνανιστά: «...τον Αδάμ συν τη Εύα, λυτρούμαιπαγγενή, και τη τρίτη ημέρα εξα-ναστήσομαι» (Τροπάριο θ’ ωδής Κα-νόνος Μ. Σαββάτου).

  και η... ερμηνεία της

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ10 ΠΑΣΧΑ 2012

  Στα βάθη των αιώνων χάνονται οιπληροφορίες, για το ακριβές έτοςπου για πρώτη φορά εμφανίσθηκετο Αγιο Φως, στο Ναό της Αναστάσεωςτων Ιεροσολύμων. Τα εγκαίνια τουπρώτου Ναού έγιναν στις 13 Σε-πτεμβρίου στα 330 μ.Χ. επί βασιλείαςτου Μεγάλου Κωνσταντίνου.

  Στα εγκαίνια παρίστατο ασφαλώςκαι η Αγία Ελένη, η οποία είχεκατέβει στην Αγία Πόλη αρκετούςμήνες νωρίτερα ψάχνοντας για τονΤίμιο Σταυρό.

  Ο πατριάρχης και ιστορικός Δο-σίθεος Ιεροσολύμων στην Εκκλησια-στική του ιστορία «περί των Ιεροσο-λύμοις Πατριαρχευσάντων» (Δωδε-κάβιβλος), στο Β’ βιβλίο - κεφ. Α’σχετικά αναφέρει:

  «...η δε Βασίλισσα (Ελένη) μετάχαράς μεγάλης και φόβου ανελομένητον ζωοποιόν Σταυρόν, και ασπασα-μένη προσεκύνησε, και εξ εκείνουήρξατο η εορτή της υψώσεως εις ταΙεροσόλυμα μετά το ευτρεπισθήναιδηλαδή τον περιβόητο Ναόν, τήςτού Χριστού Αναστάσεως ...

  Ει και ύστερον, δια το ουράνιονφώς του αγίου Τάφου, μετετέθη είςτήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ...»(δηλ. την Κυριακή της Σταυροπρο-σκυνήσεως).

  Τι είναι όμως το Αγιο Φως, και πως παρουσιάζεται; 

  Εμείς γνωρίζουμε ότι το βράδυτου Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριναρχίσει η Θεία Λειτουργία της Ανα-στάσεως, σβήνουν όλα τα φώτα τουναού και ο ιερέας ανάβει το κερίτου με φως από την ακοίμητο καν-δήλα της Αγίας Τραπέζης, δίνονταςακολούθως το φως αυτό στους πι-στούς για το «Χριστός Ανέστη» πουθα ακολουθήσει καθώς και για τηνΑναστάσιμη θεία Λειτουργία.

  Ανάβουν λοιπόν οι πιστοί τα κεριάτους με φως που προϋπάρχει στηνΑγία Τράπεζα.

  Αυτό όμως, που μια φορά τονχρόνο συμβαίνει στον Ναό της Ανα-στάσεως στα Ιεροσόλυμα, ξεφεύγειαπό τα ανθρώπινα όρια και έχει σχέ-ση, με την προσωπική παρουσία τουΧριστού, στον τόπο συγκεκριμένατης ταφής του , που εδώ και 2000χρόνια συνέβη.

  Στις 12 λοιπόν το μεσημέρι τουΜεγάλου Σαββάτου, έρχεται με με-γάλη συνοδεία ο Πατριάρχης Ιερο-σολύμων με τους Αρχιερείς και ιερείςτων Αγίων Τόπων, παρουσία των Κα-θολικών, Αρμενίων, Προτεσταντών,ετεροδόξων αλλά και αλλόδοξων(Μωαμεθανών και Εβραίων), αλλάκαι πρεσβευτών ξένων Κρατών καιΔογμάτων όπως και παρουσία τηςΙσραηλινής Αστυνομίας για την επι-τέλεση της λεγόμενης Τελετής τουΑγίου Φωτός.

  Να σημειώσουμε ακόμη ότι το

  κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου(εντός του οποίου υπάρχει η μαρ-μάρινη πλάκα επί της οποίας ο Εβραί-ος βουλευτής Ιωσήφ ο από Αριμα-θαίας εναπέθεσε το σώμα του Θεαν-θρώπου Ιησού Χριστού) έχει ελεγχθεί,σπιθαμή προς σπιθαμή από ειδικήεπιτροπή (ακόμη και εχθρευομένωντην Ορθοδοξία) για οποιαδήποτεμορφής απάτη.

  Ελεγχοι βέβαια που γίνονται για1.670 περίπου χρόνια...

  Εχει επίσης μετά από έλεγχοσφραγισθεί, με ειδικές σφραγίδες, ηπόρτα του Παναγίου Τάφου, ενώτόσο ο Ισραηλινός πολιτικός διοικητήςτής Ιερουσαλήμ όσο και ο διευθυντήςτής Ισραηλινής Αστυνομίας ελέγχουνσχολαστικά τον Πατριάρχη όπωςπροαναφέραμε, ώστε να μην έχειεπάνω του οτιδήποτε μπορεί να προ-καλέσει φωτιά.

  Ολα αυτά γίνονται, παρουσία τούκόσμου, και ειδικώς παρουσία τουΑρμένιου Πατριάρχου ή αντιπροσώ-που αυτού, και μάλιστα «ως μάρτυροςκατηγορίας» για την περίπτωση καιεδώ «κακόβουλου ορθοδόξου απά-της».

  Μη ξεχνάμε επίσης, ότι ακόμηκαι σήμερα, τα κλειδιά του Ναούτης Αναστάσεως δεν τα έχουν Ορθό-δοξοι αλλά Μωαμεθανοί, από πάππουπρος πάππου από αρχαιοτάτων χρό-νων καταλήψεως υπό των Αράβωντης Αγίας Πόλεως, και επί «κληρο-νομική διαδοχή».

  Το Αγιον Φως ούτε μια φορά δενέχει δοθεί σε ετεροδόξους (Λατίνουςκαι Αρμενίους) παρ’ όλες τις δολο-πλοκίες των Φράγκων της πρώτηςμέχρι και της ογδόης Σταυροφορίας(1096-1270), την κατοχή των ΑγίωνΤόπων από τον Ριχάρδο τον Λεον-τόκαρδο μέχρι τον Σαλαδίνο της Αι-γύπτου, κι ακόμη από τις πιέσειςκαι «συνεργασίες» των Αρμενίων μετις τότε, κατά καιρούς δυνάμεις κα-τοχής, προς απόκτηση δικαιωμάτωνισχύος επί των Αγιοταφικών προ-σκυνημάτων. 

  Αυτά, από πλευράς ιστορικής ανα-δρομής, ελέγχου και διαφάνειας.

  Εισερχόμενος τώρα ο Πατριάρχηςστον Πανάγιο Τάφο γονατίζει καιπροσεύχεται, παρακαλώντας τον Κύ-ριο Ημών Ιησού Χριστό να στείλειτο Αγιο Φως, σαν δώρο αγιασμούγια τούς ανθρώπους.

  Σε λίγο το πέτρινο μάρμαρο τουΠαναγίου Τάφου αρχίζει να ιδρώνεικαι εμφανίζεται ένα γαλάζιο, συ-στρεφόμενο, ουράνιο Φως το οποίοανάβει αυτομάτως, τα 33 κεριά (όσατα χρόνια του Χριστού) που κρατάειο Πατριάρχης.

  Ακολούθως το Φως αυτό βγαίνεισαν φωτεινός ανεμοστρόβιλος έξωαπό το Αγιο Κουβούκλιο και ξεχύνεταιστο Ναό της Αναστάσεως που είναι

  Το Αγιο Φως των Ιεροσολύμων PHOTIS C. SAVVIDES, CPA

  3192 Westchester Avenue, Bronx NY 10461Tel.: (718) 409-1727 / Fax: (718) 409-2115

  Στους απανταχού της Γης Ελληνεςευχόμαστε ολόψυχα

  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  και σύντομα λευτεριά στηνελληνική μας Κύπρο

  Φώτης Χ. Σαββίδης, CPA

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 11

  γεμάτος από 5.000 περίπου κόσμο,ανάβοντας μάλιστα με φωτεινέςαστραπές τα σβηστά κανδήλια ψηλάστην Εκκλησία ή και τα σβησμένακεριά, πιστών προσκυνητών που βρί-σκονται γερμένοι (για να ιδούν τοθέαμα) στους εσωτερικούς εξώστες- μπαλκόνια του Ιερού Ναού, όπωςάλλωστε τα τελευταία χρόνια βλέ-πουμε μέσω της τηλεόρασης.

  Η εμπειρία του φύλακα του Παναγίου Τάφου πατ. Μητροφάνη

  Η μαρτυρία στην οποία θα ανα-φερθούμε, είναι η μόνη πού έχουμεσυναντήσει να φθάνει μέχρι τα άδυτατου χώρου του Αγίου Φωτός, εκείπού ανθρώπινο μάτι στην δεδομένηστιγμή δεν μπορεί να εισχωρήσει,πλην ενός, πού είναι ο ίδιος ο Πα-τριάρχης.

  Από το βιβλίο «ΕΙΔΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

  ΦΩΣ», του γνωστού Κύπριου Αρχι-μανδρίτου π. Σάββα Αχιλλέως δα-νειζόμαστε αυτή την περιγραφή.

  Βασίζεται σε μία συνέντευξη πουείχε δώσει προ ετών, ο τότε φύλακαςτου Παναγίου Τάφου π. Μητροφάνης(έχει κοιμηθεί ήδη), και ο οποίος,παρ’ όλο που ήταν φύλακας εξ’ απορ-ρήτων του Παγκόσμιου αυτού προ-σκυνήματος και διαρκούς θαύματος,εν τούτοις διατηρούσε κάποια ίχνηαμφιβολίας, επιζητώντας όμως ναβρει την αλήθεια.

  Το περιστατικό συνέβη το 1926,επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δα-μιανού τού Α’.

  Ας δούμε το σχετικό κείμενο: «...Οταν οι αιρετικοί αρχηγοί των

  ξένων δογμάτων, πάρουν την ευλογίααπό τον Πατριάρχη, τότε εκείνοςβγαίνει από τον Ναό της Αναστάσεωςκαι έρχεται απέναντι τού Ιερού Κου-

  βουκλίου. Εκεί, σε ειδικές θέσεις κά-θονται όλοι οι πρεσβευτές του κό-σμου, οι αρχές της πόλεως, οι πρό-ξενοι, οι διευθυντές και αξιωματικοίτης Αστυνομίας.

  Πλήθος επισήμων και ανεπισήμωνανθρώπων και εκπροσώπων του λαού.Από τις 10 η ώρα το πρωί του Μεγά-λου Σαββάτου ως τις 11 γίνεται με-γάλος έλεγχος. Εξουσιοδοτημέναάτομα μπαίνουν μέσα στον ΠανάγιοΤάφο. Επάνω από το ιερό αυτό μνη-μείο της Ορθοδοξίας υπάρχουν κρε-μασμένα 43 κανδήλια ολόχρυσααναμμένα, ημέρα και νύχτα, εκ τωνοποίων:

  13 κανδήλια ανήκουν στους Ορ-θόδοξους

  13 κανδήλια ανήκουν στους Λα-τίνους

  13 κανδήλια στους Αρμενίους και 4 στους

  Κόπτες Μονοφυ-σίτες.

  Oλα σχηματί-ζουν ένα παρα-πέτασμα απόχρυσάφι. Μέσαστον ΠανάγιοΤάφο μπαίνουντην τελευταίαώρα, μόνο ταεξουσιοδοτημέναάτομα. Σκοπόςτους είναι νασβήσουν τα 43αναμμένα καν-δήλια. Για όληαυτή την τάξητου Αγίου Φωτόςγίνεται αυστηρόςέλεγχος και διαρ-κής παρακολού-θηση.

  Παρακολου-θούν τα πάντα,εκπρόσωποι τωνΛατίνων, των Αρ-

  μενίων και των Κοπτών μαζί με τονΟρθόδοξο επιτετραμμένο. Ολα αυτά,έχουν ένα και μόνο σκοπό: Μήπωςσκοπίμως ή κατά λάθος, παραμείνειαναμμένο κανδήλι ή υπάρξει κάτιάλλο, πού είναι δυνατόν να μετα-δώσει φως.

  Γίνεται πλήρης συσκότιση τουΠαναγίου Τάφου και ακολουθεί δεύ-τερος και τρίτος έλεγχος. Πρέπει ναεξακριβωθεί ότι κανένα άτομο δενβρίσκεται μέσα στον Τάφο. Στις 11το πρωί ακολουθεί η διαδικασίασφραγίσεως του Παναγίου Τάφουμε δύο τεράστιες κορδέλες σε σχήμα«Χ» στις 4 γωνίες τής πόρτας, και μελειωμένο καθαρό κερί με τις μεγάλεςσφραγίδες του Πατριαρχείου Ιερο-σολύμων πάνω τους. 

  Η πράξη αυτή θυμίζει την απε-

  και η μαρτυρία του πατέρα Μητροφάνη

  MARINAKIS CHARTERING, Inc39 Broadway (Suite 1810) • New York, NY 10006

  Tηλ.: (212) 483-0340 • Φαξ: (212) 344-9057

  Η Διεύθυνση και το Προσωπικό

  εύχονται στους φίλους τουςστους συμπατριώτες τους Χιώτες

  στην Ομογένεια και σε όλους τους ναυτιλομένους

  Καλή Ανάσταση Χρόνια Πολλά με Υγεία

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

  Συνέχεια στη σελίδα 12

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ12 ΠΑΣΧΑ 2012a

  b

  HARKNESS EYE INSTITUTE635 W. 165th Street, Ste. 303, New York, NY 10032 • (212) 927-2394

  WESTCHESTER OFFICE110 Brook Street, Scarsdale, NY 10583 • (914) 723-1641

  Practice limited to diseases of the Cornea and the Εxternal Εye

  GEORGE J. FLORAKIS, M.D.Clinical Professor of Ophthalmology, Columbia University

  Καλό Πάσχα - Καλή ΑνάστασηΣτους πελάτες και στους φίλους μου καθώς και σε όλο τον Ελληνισμό

  απόδημο και ενδημο εύχομαι

  γνωσμένη προσπάθεια των Εβραίωναρχόντων να σφραγίσουν τον ίδιοαυτό Τάφο, εδώ και 2000 χρόνια,για να μη κλαπεί ο Μεγάλος νεκρός.

  Ζήτησαν μάλιστα φρουρά απότον Πιλάτο ‘σφραγίσαντες τον τάφονμετά της κουστωδίας» όπως σημει-ώνουν χαρακτηριστικά τα Ευαγγέλια.Ερχόμενος τώρα ο Πατριάρχης μεμεγαλοπρεπή συνοδεία, γίνεται Λι-τανεία γύρω από το Ιερό Κουβούκλιο,και ακολούθως εξονυχιστικός έλεγχόςτου Πατριάρχη, παρουσία των επι-σήμων, ενώ στις 12 ακριβώς θα κο-πούν οι σφραγίδες ελέγχου για ναμπει μέσα». 

  Ας δούμε όμως τις αποκαλύψειςτου φύλακα του Παναγίου Τάφου,μοναχού Μητροφάνη, για το πώςείδε το Αγιο Φως, το Μεγάλο Σάββατοτου 1926.

  «Ηταν ακριβώς, δωδεκάμισι τοβράδυ τής Μεγάλης Παρασκευήςπρος το Μεγάλο Σάββατο. Η προ-ετοιμασία μου (γι’ αυτή την επιχεί-ρηση) αποτελείτο από ένα μικρόφακό, ‘φαναράκι’, και λίγο νερό σ’ένα μικρό δοχείο. Ηταν τόσο λίγο,ίσα για να ξεδιψάσει κανείς στιςώρες της αγωνίας. Τίποτα άλλο δενμε απασχολούσε πια, αν και ήμουνασίγουρος για την επιτυχία μου.

  Θα έλυνα μια δια παντός τηναπορία μου, και θα εγνώριζα έναμυστικό πού κανείς μέχρι σήμεραδεν μπορούσε να γνωρίζει. Οταν τε-λείωσα κάθε λεπτομέρεια φώναξατον βοηθό μου π. Νίκανδρο, να μουφέρει την σκάλα. Είμαστε εντελώςμόνοι. Την στερέωσα, και ανέβηκαλέγοντάς του να πάρει την σκάλα,γιατί μόλις τελείωνα από τον καθα-ρισμό ψηλά, θα κατέβαινα πηδώνταςκάτω.

  Ετσι και έγινε.Δεν είμαι σε θέση ούτε και έχω

  την δύναμη να περιγράψω τα αι-σθήματά μου. Τις ώρες εκείνες έζησαμία κατάσταση αλησμόνητη, γεμάτηφόβο και τρόμο. Κρύος ιδρώτας μεπεριέλουζε, τρέμοντας σε όλο μουτο σώμα. Δεν θα διέφερα από μελ-λοθάνατο πού τον πηγαίνανε γιαεκτέλεση. 

  Ενας φόβος πρωτοφανής και πρω-τόγνωρος με συγκλόνιζε, και έναερώτημα έντονο και ελεγκτικό μεαναστάτωνε, μέσα στην κρύπτη μουστο σκοτάδι ...

  ‘Ποιος άλλος, μού έλεγε, τόλμησεποτέ κάτι τέτοιο, στην μακρόχρονηΧριστιανική ιστορία του ΠαναγίουΤάφου; Εσύ, με ποιο δικαίωμα τοαποφάσισες; Αν σε ανακαλύψουνεδώ πάνω κρυμμένο, π. Μητροφάνη,φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, και ποιααπολογία θα τολμήσεις να δώσεις; ’.

  Ομως μέσα στις απαίσιες σκέψεις

  μου ορθωνόταν και η επιμονή μου.Επρεπε να μάθω για το Αγιο Φως!Αν ήταν πράγματι θαύμα, ή αν ήτανκοροϊδία και απάτη... Σε λίγο άρχισαπάλι να πέφτω σε μεταμέλεια.

  Σαν κάποιος να με έσπρωχνε λέ-γοντάς μου: ‘κατέβα κάτω γρήγορα,όσο έχεις καιρό. Γιατί σε λίγο θα αρ-χίσει η λειτουργία των Ορθοδόξων,μέχρι τις 4 το πρωί. Μετά θα έλθουνοι Αρμένιοι, κι’ εσύ θα είσαι αναγ-κασμένος να παραμένεις εδώ κου-λουριασμένος, ακίνητος, αμίλητος,και ατάραχος. Κι’ αν δεν αντέξεις;

  Θα ακολουθήσουν μετά οι Λατίνοι,ως τις 6.30 το πρωί. Θα είσαι ακίνη-τος; Κι αν βήξεις; Αλίμονό σου τιέχεις να πάθεις, π. Μητροφάνη’, έλε-γα, ελεεινολογώντας τον εαυτό μου.Ολος ο κόσμος πιστεύει στο θαύμααυτό, εσύ μόνο δεν πιστεύεις, κιείσαι και φύλακας του Παναγίου Τά-φου, άθλιε...’.

  Επί τέλους, στις 2 μετά τα μεσά-νυχτα προς το Μεγάλο Σάββατο οΟρθόδοξος ιερέας άρχισε την λει-τουργία. Μετά, στις 4 κατέφθασανοι Αρμένιοι, με την μονότονη, χωρίςαλλαγή ήχων ψαλμωδία τους. Στοτέλος, ήλθαν και οι Λατίνοι. Μεστόμα κατάξερο από την αγωνίαμου, πού το δρόσιζα βάζοντας λίγονερό στα χείλη μου, και υποχρεω-μένος να ακούω τα πάντα κρυμμένος,περίμενα την συνέχεια. 

  Τέλος, αποχωρώντας και ο τελευ-ταίος Λατίνος, κατέφθασε ο γέροντάςμου, ο π. Ανατόλιος. 

  Παρακολουθούσα με κάθε λεπτο-μέρεια τις κινήσεις του, προσπαθών-τας να επισημάνω τίποτα ύποπτο.Κι όταν στις 11 το πρωί σφραγίσθηκεο Τάφος και μέσα στο Αγιο Κουβού-κλιο πού ήμουν κρυμμένος απλώθηκεβαθύ σκοτάδι, άναψα το φακό μου.

  Πάνω στο Πανάγιο μνήμα τουΧριστού, ήταν η Ιερή των ευχώνφυλλάδα. Μέσα της ένα χονδρό,σβησμένο κερί. Και δίπλα, σβηστήκαι έτοιμη, η Αγία Κανδήλα περίμε-νε...

  Θα άναβε από τον Χριστό, ή, μεφωτιά κάλπικη, από τον Πατριάρ-χη; Εσβησα τον φακό και περίμενα...

  Το Αγιο ΦωςΜέσα στο πέλαγος εκείνης της

  αγωνίας, άρχισα σιγανά να προσεύ-χομαι.

  ‘Χριστέ μου, εσύ γνωρίζεις τιςσυνθήκες και την απόφασή μου ναβρεθώ σ’ αυτήν την θέση. Ολα πη-γάζουν από μία απορία, και από μίααδύνατη και κλονισμένη πίστη. ΕγώΚύριε, πιο αδύνατος από τον Ευαγ-γελιστή Ιωάννη, πού δεν πίστευε κι’αυτός στην αρχή, ότι πραγματικάαναστήθηκες, ζητώ σήμερα να ιδώ

  Συνέχεια στη σελίδα 14

  Το Αγιο Φως των Ιεροσολύμων

  Συνέχεια από τη σελίδα 11

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 13

  STACK PANCAKE & STEAK HOUSE

  205 River Road Νοrth, Arlington, NJ 07031Tel: (201) 991-1023

  Στους πελάτες μας στους φίλους μας και στον απανταχού ελληνισμό

  ευχόμαστε ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  οικογένεια Φώτη Λιβιτσάνου

  Ευχαριστούμε για την προτίμησή σαςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

  • Εκλεκτή κουζίνα• Αψογη εξυπηρέτηση

  • Οικογενειακό περιβάλλον

  Καλή σαςόρεξη

  Στους πελάτες, στους φίλους μαςκαι σε όλους τους Ελληνες ευχόμαστεΧαρούμενο Πάσχα.Καλή Ανάσταση με Υγεία

  37 Great Neck RoadGreat Neck, NY 11021Tel.: (516) 773-8010

  Fax: (516) 773-8012www.MykonosRestaurantofGreatNeck.com

  ΑΝΟΙΧΤΑ για ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ και ΒΡΑΔΙΝΟΔευτέρα - Παρασκευή 11 π.μ. - 10 μ.μ.

  Σάββατο και Κυριακή 4 - 11 μ.μ.

  Η αίθουσα 60 ατόμων διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσειςς

  CATERING AVAILABLE

  Στους πελάτες, στους φίλους μας

  και στον απανταχού Ελληνισμό

  ευχόμαστε

  Χαρούμενο Πάσχα

  Η Διεύθυνση και το προσωπικό

  Associated Cut Flower Co, Inc.Είμαστε πρώτοι στις εισαγωγές

  και στη χονδρική πώληση ανθέων

  131 -133 West 28th StreetNew York, NY 10001Tel.: (212) 695-6100Fax.: (212) 216-0667

  [email protected]

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ14 ΠΑΣΧΑ 2012a

  b

  ZΑCHARY FTHENAKISBusiness and Personal Insurance Planning

  Group Insurance - Life Insurance

  New York Life Insurance Co.420 Lexington Avenue, 15th Floor, New York, NY 10170

  Τel.: (646) 227-8877 • Fax: (646) [email protected]

  O κ. Ζαχαρίας Φθενάκηςκαι το προσωπικό τoυ ασφαλιστικού του γραφείου

  εύχονται στην αξιότιμη πελατεία τους, στους φίλους τους καθώς και σε όλους τους ομογενείς

  Χαρούμενο και Ευλογημένο ΠάσχαΚαλή ΑνάστασηΧριστός Ανέστη

  The company you keep® με τα μάτια μου τι ακριβώς γίνεταιεδώ μέσα, με το Αγιο Φως...’.

  Σταμάτησα την προσευχή μου,και άναψα τον φακό. Εβλεπα καθαράτο μυστηριώδες ‘κερί’ μέσα στο βιβλίοπροσευχών, και οι υποψίες μου με-γάλωναν.

  ‘Αχ! αυτό το ...κερί’ μονολόγησα.«Τι γυρεύει εδώ μέσα, αυτό το...κερί;».

  Διέκοψα απότομα τις σκέψειςμου, καθώς η πόρτα του ΠαναγίουΤάφου άνοιξε και μπήκε στα σκοτεινάο ίδιος ο Πατριάρχης.

  Κρυμμένος από πάνω τον έβλε-πα!

  Ηταν 12 ακριβώς το μεσημέρι. Ηαγωνία μου μεγάλωνε, ενώ ένα σφί-ξιμο άρχισε να απειλεί την καρδιάμου, έτοιμος να λιποθυμήσω. Ακουγαήδη τα πρώτα βήματα του Πατριάρχη,στον χώρο του Ιερού Λίθου. Διέκρινατην σιλουέτα του καθώς έσκυψε γιανα μπει στο Ζωοδόχο Μνήμα.

  Αρχισε να προσεύχεται... Εκείνη ακριβώς την στιγμή, μέσα

  στην απέραντη νεκρική σιωπή πούμόλις αισθανόμουν την αναπνοήμου, άκουσα ένα ελαφρό σφύριγμα.Ηταν παρόμοιο με λεπτή αύρα, πνοήςανέμου. Και αμέσως μετά, ένα αλη-σμόνητο θέαμα με συγκλόνισε. 

  Είδα, ένα γαλάζιο Φως να απλώ-νεται σιγά - σιγά, σ’ ολόκληρο τονΙερό χώρο του Τάφου.

  Το γαλάζιο αυτό Φως, το έβλεπανα στριφογυρίζει σαν ένας δυνατόςανεμοστρόβιλος πού με ορμή ξερι-ζώνει πανύψηλα δέντρα και τα αρ-πάζει πηγαίνοντάς τα, μίλια μακρυά.Πόση ανησυχία είχε, εκείνο το πα-ράξενο Φως!

  Μέσα από το Φως αυτό, έβλεπακαθαρά τον Πατριάρχη και χοντρέςσταλαγματιές ιδρώτα να κυλούν στοπρόσωπό του. Οπως ήταν γονατιστός,έφερε το χέρι του στο κενό πού δη-μιουργούσε το «κερί» στο βιβλίο. 

  Πάνω στο μάρμαρο του Μνήματοςακούμπησε τις 4 δεσμίδες των 33λευκών κεριών, όσα τα χρόνια τουΧριστού, και φωτιζόμενος από τομυστηριώδες εκείνο Φως άρχισε ναδιαβάζει τις ευχές.

  Τότε, το κάπως ήρεμο εκείνο γα-λάζιο Φως άρχισε να κινείται ανή-συχα. Ηταν ένα αφάνταστο και απε-ρίγραπτο στριφογύρισμα, δυνατότεροαπό το πρώτο. Και αμέσως μετά, άρ-χισε να μεταβάλλεται σε ένα λαμπερόολόλευκο Φως, όπως περιγράφεταιαπό τον Ευαγγελιστή, στην τού Χρι-στού Μεταμόρφωση!

  Το Φως αυτό, μεταμορφώθηκε σελίγο σε έναν ολοφώτεινο δίσκο Ηλι-ου, σταματημένο πάνω από τον Πα-τριάρχη. Τον είδα να υψώνει κατόπιντις δεσμίδες των κεριών στον αέρα,

  περιμένοντας «κάτι». Ηταν η βοήθειατου Θεού πού περίμενε!

  Και όπως σιγά - σιγά ύψωνε πα-ρακλητικά στον ουρανό τα χέριατου, λίγο πριν φθάσουν στο ύψοςτης κεφαλής του, εν ριπή οφθαλμού,σαν να άγγιξαν τα κεριά σε αναμμένοκαμίνι, πήραν φωτιά, μαζί και η ΑγίαΚανδήλα!

  Και ξαφνικά, χωρίς καν να το κα-ταλάβω, χάθηκε από τα μάτια μου οολόλαμπρος αυτός δίσκος...

  Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα.Το σώμα μου καιγόταν ολόκληρο.Μια αίσθηση πυρακτωμένης καμίνουμε περιέζωνε. Ο Αγιος εκείνος γέ-ροντας Πατριάρχης, φανερά συγκι-νημένος, οπισθοχώρησε με τα αναμ-μένα κεριά προς την έξοδο, σεβόμε-νος να γυρίσει την πλάτη στον Ιερόεκείνο χώρο.

  Βγήκε στον προθάλαμο του ΑγίουΛίθου δίνοντας την μία δεσμίδααναμμένων κεριών στον ΑρμένιοΠατριάρχη, (σύμφωνα με τα προνό-μια), πού τον περίμενε αμίλητοςστην πόρτα.

  Επειτα, από την δεξιά οπή τουΑγίου Κουβουκλίου έδωσε πρώτοςτο Αγιον Φως στον Ορθόδοξο Αρχιε-ρέα, πού περίμενε.

  Και εκείνος, βασταζόμενος στουςώμους των Ορθοδόξων πιστών πούφώναζαν από ενθουσιασμό «ο Χριστόςείναι Θεός δικός μας και αληθινός»,το μετέφερε στον Ναό της Αναστά-σεως δίπλα, για να μεταφερθεί απόεκεί, οδικώς, αεροπορικώς, ή με κα-μήλες, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμοπού το περίμενε για την Ανάστα-ση...

  Μέσα στις φωνές ενθουσιασμούκαι χαράς για το Αγιο Φως, πήδηξακάτω από την κρύπτη μου, και πα-ρουσιάσθηκα στον γέροντά μου, τονπ. Ανατόλιο. Πολύ αργότερα εξομο-λογήθηκα την πράξη μου αυτή στονίδιο τον Πατριάρχη, βάζοντάς μουκανόνα για αυτή την παρακοήμου...».

  Σύμφωνα με την τάξη των προ-νομίων στους Αγίους Τόπους, πούπηγάζει από την δογματική αλήθειαπίστεως, μόνο Ορθόδοξος Πατριάρχηςεπιτρέπεται να μεταδώσει σε πιστούς,το ζωντανό αυτό Φως! Από το χέριτου θα το πάρουν οι αιρετικοί. 

  Πρώτα ο Αρμένιος, και μετά οΛατίνος, αν το ζητήσει...

  Γίνεται αυτό, για να έλθουν κά-ποτε σε συναίσθηση πίστεως, για νακαταλάβουν ότι βρίσκονται σε «λάθοςδρόμο», και να επιστρέψουν στηνΟρθοδοξία, από την οποία έφυγαν,το 1054 οι Παπικοί, και το 1517 οιΔιαμαρτυρόμενοι.

  Και αφού πιστέψουν, να εκπλη-ρωθούν οι αιώνιοι λόγοι του Χριστού,«...καί τότε γεννήσεται μία ποίμνη,είς ποιμήν» (Ιωάν. Ι’ 16).

  και η μαρτυρία του πατέρα Μητροφάνη

  Συνέχεια από τη σελίδα 12

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 15

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201216 ΠΑΣΧΑ 2012

  Θερμές Ευχέςσε όλους τους πελάτες και στους φίλους μας

  καθώς και στους απανταχού Ελληνες

  Καλό Πάσχα, Χριστός Ανέστη

  Jerry and

  sons Mike & Alex799 Old Country Road, Plainview, NY 11803

  Τel.: (516) 935-5120 • Fax: (516) 935-5749

  Προβάλλουμε ΖΩΝΤΑΝΑ όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων καθώς και του CHAMPIONS LEAGUE, αλλά και μέσω κλειστού δορυφορικού κυκλώματος

  σε 50 NEW BIG SCREEN PLASMA TVs

  Ανοικτά

  7 ημέρες

  την

  εβδομάδα

  από τις 11

  το πρωί

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 17

  ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ18 ΠΑΣΧΑ 2012

  Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα

  A Variety of...• Mousse Cakes

  • European Cookies• Breakfast Items

  • Pastries

  • Fresh Fruit Cakes• Chocolate Cakes

  • European Chocolates• Selection of fine beverages (AND MORE)

  • Napoleon Cakes• Wedding Cakes• Mediterranean

  Pies

  Μεγάλο Σάββατο σήμερα και ωςΕλληνες καλούμαστε να κάνουμετις απαραίτητες προετοιμασίες γιατο σούβλισμα του αρνιού και τουκοκορετσιού. Ας πάρουμε τα πράγ-ματα όμως με τη σειρά.

  Αρνί ή κατσίκι; Τι θα σουβλίσουμε άραγε; Αρνί

  ή κατσίκι; Θα μου πείτε είναι θέμαγούστου. Απλά εμείς θα σας πούμεένα δυο πράγματα σχετικά με τιςδιαφορές των δύο αυτών κρεάτων.

  Η πρώτη διαφορά βρίσκεται στηντιμή. Το κατσίκι είναι συνήθως πιοακριβό από το αρνί. Μια άλλη δια-φορά τους είναι στη γεύση. Κατάκάποιους το κατσίκι είναι πιο νό-στιμο, ενώ κατά κάποιους άλλουςπιο νόστιμο είναι το κρέας του αρ-νιού (το οποίο κατά κοινή ομολογίαέχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά).

  Η τρίτη και τελευταία σημαντικήδιαφορά των δύο κρεάτων είναι στολίπος που αυτά περιέχουν. Το αρνίείναι σαφώς πιο λιπαρό και παχυν-τικό από το κατσίκι. Για να καταλά-βετε τη διαφορά τους πρέπει ναγνωρίζετε ότι τα 100 γρ. αρνιούέχουν 15 γραμμάρια λίπος και μαςεπιβαρύνουν με 242 θερμίδες. Αν-τίστοιχα τα 100 γραμμάρια κατσικιούέχουν 2,3 γραμμάρια λίπος και μαςεπιβαρύνουν με 110 θερμίδες. Στηνεπιλογή μας παίζει ρόλο και ο αριθ-μός των ατόμων που θα φάνε απότο σουβλιστό. Σε γενικές γραμμές,τα κατσίκια έχουν λιγότερο κρέαςπάνω τους από τα αρνιά (μιλώνταςβέβαια για ζώα γάλακτος, δηλαδήέως 8 κιλά). Αν λοιπόν θέλουμε νασουβλίσουμε ένα ζώο γύρω σταοκτώ κιλά καλύτερα να επιλέξουμεαρνί ώστε να έχουμε περισσότεροκρέας (σημειώστε ότι σε αυτά τακιλά η μυρωδιά του αρνιού δεν είναιέντονη).

  Αγοράζοντας το κρέας Αφού αποφασίσουμε τι τελικά

  θα σουβλίσουμε το Πάσχα παίρνουμετο δρόμο για το κρεοπωλείο. Τοπρώτο που πρέπει να προσέξουμεείναι εάν το κατσίκι που ζητάμεείναι όντως κατσίκι και όχι αρνί.Λέμε για το κατσίκι γιατί έναν «πο-νηρό» έμπορο τον συμφέρει να μαςπουλήσει αντί για κατσίκι το αρνί,αφού όπως είπαμε και παραπάνωτο κατσίκι είναι πιο ακριβό.

  Το πρώτο σημάδι αναγνωρίσεωςτου κατσικιού είναι η ουρά του πουείναι στραμμένη προς τα πάνω καιστην άκρη της έχει μια φούντα απόίσιες τρίχες.

  Το δεύτερο σημάδι αναγνώρισηςτου κατσικιού είναι το κεφάλι του.Τα κατσίκια έχουν επίπεδο κεφάλιενώ τα αρνιά έχουν στο κεφάλι τουςένα καρούμπαλο που ξεκινά απότα μάτια μέχρι την άκρη της μύτηςτους. Βεβαιωθήκαμε το είδος κρέατος

  που θέλουμε. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε

  τώρα είναι το χρώμα του, που ανε-ξάρτητα του αν είναι αρνί ή κατσίκι,πρέπει να έχει ζωηρό και ανοιχτόχρώμα ροζ η σάρκα του.

  Ενα δεύτερο σημείο που πρέπεινα εξετάσουμε είναι η μπόλια. Μπό-λια ή πάνα, λέγεται το κομμάτι λί-πους που είναι τοποθετημένο στηνπλάτη του αρνιού. Λέμε τοποθετη-μένο γιατί στην ουσία η μπόλιαείναι αυτή που κρατάει μαζεμένατα έντερα στην κοιλιά του ζώουόταν αυτό είναι ζωντανό. Κατά τηδιάρκεια της σφαγής αφαιρείται καιτοποθετείται στην πλάτη του ζώου.Η μπόλια λοιπόν πρέπει να είναιμαλακή και όχι στεγνωμένη. Το τε-λευταίο αλλά όχι και τόσο αξιόπιστοστις μέρες μας σημείο είναι οι σφρα-γίδες που φέρει πάνω του το κρέας.Αν σε κάποιο σημείο του ζώου φαί-νεται να έχει αφαιρεθεί κομμάτιτου δέρματος μάλλον κάτι δεν πάεικαλά αφού πιθανόν εκεί να υπήρχεσφραγίδα που δήλωνε την αλλοδαπήπροέλευση του ζώου. Επειδή συνή-θως αγοράζουμε έξτρα συκωταριέςκαι αντεριές για το κοκορέτσι καιτην μαγειρίτσα, πρέπει να προσέ-ξουμε τα έντερα να μην μυρίζουν.Πριν κλείσουμε αυτήν την ενότηταας κάνουμε μια λογική σκέψη. Αγο-ράζουμε ένα αρνί ή κατσίκι καιπαίρνουμε ταυτόχρονα και δύο -τρεις αντεριές και δύο - τρεις συκω-ταριές. Είναι δυνατόν οι αντεριέςκαι οι συκωταριές που αγοράζουμενα είναι φρέσκιες; Μάλλον όχι. Επει-δή το πιθανότερο είναι να αγορά-σουμε κατεψυγμένα άντερα και συ-κωταριές, ανεξάρτητα με το τι μαςέχουν πει και τι έχουμε πληρώσειείναι προτιμότερο να αγοράσουμεκατευθείαν κατεψυγμένες που θατις πληρώσουμε φτηνότερα αλλάθα ξέρουμε και ότι δεν έχουν απο-ψυχθεί. Γιατί αν αγοράσουμε απο-ψυγμένα εντόσθια, τα καταψύξουμεεμείς στο σπίτι μας μέχρι το Πάσχακαι τα αποψύξουμε ξανά, το σίγουροείναι πως δεν θα κάνουμε καλόστην υγεία μας. Η προσοχή μαςπρέπει να δοθεί στο να μην πληρώ-σουμε τον κούκο για αηδόνι.

  Τα παρελκόμενα του ψήστη Τα χρόνια των παππούδων μας

  δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερη προ-ετοιμασία για το σούβλισμα τουοβελία. Για την φωτιά φύλαγαν κλη-ματόβεργες από το κλάδεμα τωναμπελιών ενώ το ψήσιμο γινότανχαμηλά στο έδαφος. Στις μέρες μαςτα πράγματα είναι λίγο πιο πολύ-πλοκα. Για την φωτιά μας θα χρει-αστούμε κάρβουνα. Υπολογίστεγύρω στα δέκα κιλά κάρβουνα γιατο ψήσιμο ενός αρνιού και ενός ήδύο κοκορετσιών (συγχρόνως). Μία

  Συμβουλές, οδηγίες, μυστικά για σωστό

 • ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΣΧΑ 2012 19

  από τις πρώτες δουλειές που κάνουμεείναι να ετοιμάσουμε την ψησταριάή τον χώρο στο έδαφος που θα ψή-σουμε την Κυριακή του Πάσχα. Ανψήσουμε στο έδαφος θα χρειαστείνα αγοράσουμε τα ειδικά πασαλάκια(διχάλες) πάνω στα οποία γυρνάνεοι σούβλες. Το έδαφος πρέπει νακαθαριστεί καλά από τα ξερόχορτακαι μερικά χαμηλά σκαμνάκια θαμας βοηθήσουν να ψήσουμε πιοάνετα. Για την άνεσή μας μπορούμενα χρησιμοποιήσουμε και τα ειδικάμοτέρ που γυρνάνε τις σούβλες. Θαπρέπει να προσέξουμε τόσο την κα-τασκευή τους (να φαίνεται γερό καινα μπορεί να γυρίσει την σούβλαμε το ψητό μας - συνήθως πάνωστον μηχανισμό αναφέρονται τακιλά που μπορεί να γυρίσει) όσοκαι το να έχει τουλάχιστον δύο τα-χύτητες περιστροφής. Σε περίπτωσηπου χρησιμοποιήσουμε μοτέρ θαπρέπει να προνοήσουμε και για τηντροφοδοσία του με ρεύμα μέσω μιαςμπαλαντέζας. Τέλος πρέπει να αγο-ράσουμε ή να βγάλουμε από τηναποθήκη και να καθαρίσουμε τιςσούβλες μας (ενδέχεται να έχει εμ-φανιστεί σκουριά μετά από ένα χρό-νο αχρηστίας, εάν η σούβλα είναιαπό απλό σίδερο). Επίσης πρέπεινα έχουμε αλάτι, πιπέρι, λεμόνιακαι ένα μακρύ πινέλο για να αλεί-φουμε τα ψητά μας κατά τη διάρκειατου ψησίματος. Οι μπίρες, το κρασίκαι η μουσική είναι προαιρετικάαλλά συνήθως απαραίτητα.

  Ετοιμάζοντας τον οβελία Αφού πλύνουμε καλά το σφάγιο

  εσωτερικά και εξωτερικά (πολύ προ-σεκτικά να φύγουν όλες οι τρίχες)το αλατοπιπερώνουμε καλά μέσαέξω. Στη συνέχεια το ακουμπάμεσε ένα τραπέζι και περνάμε τη σού-βλα από την ουρά και την βγάζουμεαπό το κεφάλι. Χρειάζονται τουλά-χιστον δύο αντρικά μπράτσα καιβοηθητικά χέρια για να τρυπήσειτο κρανίο του σφαχτού, η σούβλα.Σπρώχνουμε τη σούβλα μέχρι η «πι-ρούνα - δίαινα» να χωθεί στα μπού-τια του οβελία και στερεώνουμε μεσύρμα την άκρη των ποδιών στησούβλα. Με τα ειδικά στηρίγματα ήμε σύρμα στερεώνουμε την πλάτητου οβελία πάνω στη σούβλα έτσιώστε να μην καμπουριάσει την ώραπου ψήνεται. Ράβουμε την κοιλιάτου με σύρμα ώστε να κλείσει εντε-λώς. Οι παραπάνω εργασίες γίνονταιτο Μεγάλο Σάββατο το πρωί έως τομεσημέρι, έτσι ώστε να προλάβειτο σφαχτό μας να στραγγίξει καλά.Τοποθετούμε τη σούβλα όρθια, ενώτο κάτω μέρος της βρίσκεται σε έναταψί στο οποίο στραγγίζει χωρίς ναλερώσει. Για να το προφυλάξουμεαπό μύγες το τυλίγουμε με πανιάκαι όχι με πλαστικό (μεμβράνες,

  σακούλες κτλ) για να μην «ανάψει»και αλλοιωθεί το κρέας. Περισσό-τερες πληροφορίες μπορείτε να δείτεστη συνταγή μας για το ψήσιμο τουαρνιού κάνοντας κλικ εδώ. Ετοιμά-ζοντας το κοκορέτσι Αφού καθαρί-σουμε τα άντερα (όπως μπορείτενα διαβάσετε στη συνταγή μας γιακοκορέτσι, κάνοντας κλικ εδώ) καικόψουμε τις συκωταριές, αρχίζουμενα περνάμε στην σούβλα εναλλάξτα κομμάτια της συκωταριάς καιτων γλυκαδιών. Ενα κολπάκι για ναείναι το κοκορέτσι μαλακό, είναινα βάζεις κομμάτια μπόλιας ή/καιγλυκαδιών ανά τακτά διαστήματαανάμεσα στα κομμάτια του συκωτιούπου είναι αυτά που στεγνώνουν πιοεύκολα και τα πιο σκληρά. Αυτάστο ψήσιμο βγάζουν λίπος και κρα-τούν το κοκορέτσι μας μαλακό. Τυ-λίγουμε τις αντεριές γύρω από τοκοκορέτσι μας (επίσης δείτε τηνσυνταγή μας για κοκορέτσι κάνονταςκλικ εδώ) και είμαστε έτοιμοι γιατο σούβλισμα. Οπως και στον οβελίαη ετοιμασία του κοκορετσιού γίνεταιτο Μεγάλο Σάββατο για τους ίδιουςλόγους και η φύλαξή του γίνεταιόπως και παραπάνω.

  Ψήνοντας τον οβελία και το κοκορέτσι

  Η αρχή όπως λέει και η λαϊκήρήση είναι το ήμισυ του παντός.Μια καλή φωτιά είναι το μυστικόγια ένα σωστό ψήσιμο. Για να είμα-στε σίγουροι ότι θα μας φτάσει ηφωτιά μέχρι να ψηθούν τα κρεατικάμας, ανάβουμε μια μεγάλη φωτιά(δηλαδή με πολλά κάρβουνα) καιεν ανάγκη ένα μέρος της το διατη-ρούμε εκτός του σημείου που σου-βλίζουμε. Για να υπολογίσουμε τηνώρα που πρέπει να ξεκινήσουμεσκεφτόμαστε τα εξής: Τι ώρα θέ-λουμε να είναι έτοιμο το φαγητό;Και από αυτήν αφαιρούμε τρειςώρες για το ψήσιμο και μισή ώραγια το άναμα της φωτιάς (αν χρησι-μοποιήσουμε μόνο κάρβουνα). Αφούη φωτιά μας ετοιμαστεί βάζουμεαπό πάνω τις σούβλες τις οποίεςκαι γυρίζουμε γρήγορα. Στον οβελίαπροσέχουμε να έχει δυνατότερηφωτιά στα πόδια και στο κεφάλι.Ανά τακτά διαστήματα με τη βοήθειαπινέλου αλείφουμε με λαδολέμονοτα ψητά μας. Αν σε κάποιο σημείοδούμε τη φωτιά μας να σβήνει, τηνσκαλίζουμε με ένα σίδερο ή μακρύκλαδί. Ο οβελίας είναι έτοιμος ότανοι αρθρώσεις στα πόδια του φαί-νονται, έχετε υπόψιν σας ότι θαχρειαστούν τρεις με τέσσερις ώρες.Το κοκορέτσι μας βέβαια ψήνεταιπολύ πιο γρήγορα και είναι έτοιμοόταν έχει σταματήσει να αφρίζει,φαινόμενο που παρατηρείται μίαμε μιάμιση ώρα από τη στιγμή πουτο βάζουμε στη φωτιά.

  ψήσιμο αρνιού, κατσικιού και κοκορετσιού

  Συνεργαζόμαστε με τα νοσοκομεία LutheralMedical Center, Methodist Hospital, Kings CountyState University Hospital και New York UniversityHospital στο Manhattan.

  Εξυπηρετούμε τις περιοχές του Brooklyn, τουManhattan και οχι μόνο.

  Ακολουθώντας το παράδειγμα και την παρακατα-θήκη που μας άφησε ο αείμνηστος πατέρας μας, ιατρός Παναγίωτης Κοκόλης, συνεχίζουμε να ερ-γαζόμαστε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μαςστη θεραπεία των ασθενών μα�