ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟAM\443995EL.doc PE 286.443/1-60 EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟAM\443995EL.doc PE 286.443/1-60 EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ...

 • AM\443995EL.doc PE 286.443/1-60

  EL EL

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ1999 �

  ���

  ����

  � 2004

  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  4 Ιουλίου 2001 PE 286.443/1-60

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-60

  ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ του κ. Michl Ebner (PE 286.443)σχετικά µε τα 25 χρόνια εφαρµογής του κανονισµού της Κοινότητας προς όφελος τηςγεωργίας στις ορεινές περιοχές

  (2000/2222(INI))

  Πρόταση ψηφίσµατος

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1του κ. Luciano Caveri

  ∆εύτερη αιτιολογική αναφορά

  - έχοντας υπόψη την απόφαση των Ηνωµένων Εθνών για ανακήρυξη του έτους 2002 σε∆ιεθνές Έτος του Βουνού, µε την προοπτική της συνάντησης "Rio+10" στοΓιοχάνεσµπουργκ που θα ασχοληθεί µε το κεφάλαιο 13 της Ατζέντας 21 το οποίοείναι αφιερωµένο στο βουνό,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2του κ. Luciano Caveri

  Έκτη αιτιολογική αναφορά (νέα)

  - λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές καινοτοµίες για τα ευρωπαϊκά βουνά πουαπορρέουν από τη ∆εύτερη Έκθεση περί Συνοχής, ιδίως τα προβλεπόµενα µέτραγια τις πολιτικές που θα εφαρµοσθούν µετά το 2006,

  Or. fr

 • PE 286.443/1-60 2/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 3του κ. Luciano Caveri

  Έβδοµη αιτιολογική αναφορά (νέα)

  - επισηµαίνοντας τη σηµασία του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ορεινών Περιφερειών πουπρότεινε το Συµβούλιο της Ευρώπης και υπενθυµίζοντας την Σύµβαση των Άλπεωνµε τα πρωτόκολλά της,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 4του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

  Aα. εκτιµώντας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ της ορεινής γεωργίας πρέπει ναεντάσσεται πάντοτε στο ευρύτερο πλαίσιο µιας συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικήςυπέρ των ορεινών περιοχών λαµβανοµένης υπόψη της έντονης αλληλεπίδρασηςµεταξύ των διαφόρων οικονοµικών κλάδων,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 5του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

  Aβ. εκτιµώντας ότι, σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα των ορεινών ζωνών, προκύπτουνσυχνά πολιτικά προβλήµατα "διακυβέρνησης" στο πλαίσιο της Ένωσης, δεδοµένηςτης βαρύτητας των περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών αρχών,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 6του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη ∆

  ∆. έχοντας υπόψη ότι στις ορεινές περιοχές παρατηρούνται µεγάλεςκοινωνικοοικονοµικές ανισότητες, σε κάποιες περιπτώσεις αρνητικοί ρυθµοίανάπτυξης και φτωχές γεωργικές εκτάσεις, καθώς και τάσεις µετανάστευσης,φαινόµενο που δηµιουργείται εξ αιτίας της δυσχερούς µετακίνησης ή της πενιχρήςπροσπελασιµότητας των συλλογικών υπηρεσιών, καθώς και ότι, στις εν λόγω

 • AM\443995EL.doc 3/21 PE 286.443/1-60

  EL

  περιοχές, ο γεωργικός πληθυσµός παραµένει µία από τις σηµαντικότερεςσυνιστώσες τους,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 7του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη E

  E. έχοντας υπόψη ότι οι αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις, που καθιερώθηκαν από την ΕΕµε την οδηγία 268/75, συνέβαλαν στην ανακοπή της φυγής του πληθυσµού από τιςορεινές περιοχές και της εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 8του κ. Michl Ebner

  Αιτιολογική σκέψη Ζ

  Ζ. έχοντας υπόψη ότι το είδος και η ένταση της γεωργικής χρήσης έχουν καθοριστικήεπιρροή στη φύση και το τοπίο κι ότι οι γεωργικές περιοχές, οι οποίες δενκαλλιεργούνται εντατικά, διαδραµατίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο, καθώς αποτελούντο ζωτικό χώρο της χλωρίδας και της πανίδας των ορεινών περιοχών,

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 9του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

  Ζα. έχοντας υπόψη ότι η ορεινή γεωργία, που ασκείται µε εκτατικό τρόπο, αποτελείεγγύηση για το καθεστώς των υδάτων και για την προστασία τους από τη ρύπανσησυµβάλλοντας ως εκ τούτου στη διατήρηση µιας ισόρροπης σχέσης µεταξύ τουίδιου του βουνού – δεξαµενή πόσιµου ύδατος –, της άρδευσης των χορτολιβαδικώνεκτάσεων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

  Or. fr

 • PE 286.443/1-60 4/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 10του κ. Reinhold Messner

  Αιτιολογική σκέψη H

  H. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες στις ορεινές περιοχές, ακολουθώντας βιώσιµεςµεθόδους καλλιέργειας της γης, προσφέρουν σηµαντικό έργο στο κοινωνικό σύνολο,ιδιαίτερα µε

  - τη διατήρηση του πολιτισµικού τοπίου και τη διαχείριση των ορεινώνβοσκοτόπων

  - την παραγωγή τροφίµων άριστης ποιότητας- την προστασία από κινδύνους φυσικών καταστροφών όπως είναι οι

  χιονοστιβάδες, οι ιλυόρροιες, οι κατολισθήσεις και οι πληµµύρες- την προστασία της βιοποικιλότητας, των δρυµών και των υδάτινων πόρων- την κατοίκηση της περιοχής και τη δηµιουργία µίας βάσης για τον τουρισµό, ο

  οποίος, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, συµβάλλει σηµαντικά στην παραγωγήπλούτου, δίχως όµως να αποκοµίζουν οι αγρότες το αντίστοιχο κέρδος απόαυτόν,

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 11του κ. Francesco Fiori

  Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

  Ηα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη των ορεινών γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχεισηµασία για τη σταθερότητα και την ισορροπία ολόκληρου του εδάφους τηςΕυρωπαϊκής Κοινότητας, κυρίως από υδρογεωολογική άποψη· πράγµατι, θα πρέπεινα αξιολογηθεί σφαιρικά η προστασία του τοπίου και της υπαίθρου: το µέγεθος τωνορεινών κοινοτικών εκτάσεων αυτοµάτως προσδίδει στρατηγική σηµασία στηνισορροπία τους, από περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική άποψη, µεσυγκεκριµένο στόχο την εξασφάλιση εγγυήσεων για τη συνέχιση της ανάπτυξης τωνπεδινών περιοχών,

  Or. it

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 12του κ. Reinhold Messner

  Αιτιολογική σκέψη Θ

  Θ. έχοντας υπόψη ότι πολλές ορεινές περιοχές εξαρτώνται οικονοµικά από τον τουρισµόκι ότι ο εν λόγω επαγγελµατικός κλάδος αποτελεί τη βασική πηγή εισοδηµάτων για

 • AM\443995EL.doc 5/21 PE 286.443/1-60

  EL

  τον πληθυσµό τους και ιδίως ότι είναι δυνατή µία βιώσιµη εκµετάλλευση χάρις στονσυνδυασµό της ορεινής γεωργίας και του τουρισµού,

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 13του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη Ι

  Ι. έχοντας υπόψη ότι η διαρθρωτική στήριξη των ορεινών περιοχών, λαµβανοµένηςυπόψη και της διεύρυνση της ΕΕ, θα πρέπει σταδιακά να αυξηθεί, ώστε νααποφευχθούν η εγκατάλειψη των µικρών, ιδίως, και δη των οικογενειακών,γεωργικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και η επιδείνωση των περιβαλλοντολογικώνσυνθηκών,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 14του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

  Ια. λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία των πολλαπλών δραστηριοτήτων στις ορεινέςπεριοχές πράγµα που επιτρέπει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο εισόδηµα από τονσυνδυασµό διαφόρων δραστηριοτήτων και να υπάρχει µία συστηµατική θεώρησητης οικονοµίας του βουνού,

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 15του κ. Luciano Caveri

  Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

  ΙΑ. ∆εν αφορά την ελληνική γλώσσα.

  Or. fr

 • PE 286.443/1-60 6/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 16της κ. Agnes Schierhuber

  Αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ

  ΙΣΤ. έχοντας υπόψη ότι, (διαγράφεται 1 λέξη) οι µικρές και οι µεσαίες γεωργικέςεπιχειρήσεις είναι σε θέση να λειτουργήσουν πολύπλευρα και αντίρροπα στην τάσηεντατικοποίησης της παραγωγής που παρατηρείται λόγω της παγκοσµιοποίησης τωναγορών,

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 17του κ. Reinhold Messner

  Αιτιολογική σκέψη ΙΗ

  ΙΗ. έχοντας υπόψη ότι η βιολογική και η πολιτιστική ποικιλοµορφία στις ορεινές περιοχέςσυνδέονται άµεσα µεταξύ τους κι ότι οι ορεινές περιοχές αποτελούν συχνά τον τόποκατοικίας (διαγράφονται 3 λέξεις) µειονοτήτων, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένανιδιαίτερο πολιτισµό, γλώσσα και παράδοση,

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 18του κ. Francesco Fiori

  Αιτιολογική σκέψη ΙΘ α (νέα)

  ΙΘα. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιες οι συνθήκες περιθωριοποίησης των ορεινώνγεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν επιτρέπουν στις εκµεταλλεύσεις αυτές να γνωρίζουνκαι να αξιοποιούν τις δυνατότητες υποστήριξης και κινήτρων που θέτει στηδιάθεση όλων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων η Ευρωπαϊκή Κοινότητα· έτσιδηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος µε αποτέλεσµα οι εκµεταλλεύσεις πουβρίσκονται στις περιοχές µε τις µεγαλύτερες δυσχέρειες να αντιµετωπίζουν τιςπερισσότερες δυσκολίες προκειµένου να επωφεληθούν από τις δηµόσιεςσυνεισφορές και βοήθειες που χορηγούνται υπέρ τους,

  Or. it

 • AM\443995EL.doc 7/21 PE 286.443/1-60

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 19του κ. Francesco Fiori

  Αιτιολογική σκέψη ΙΘ β (νέα)

  ΙΘβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο τα προγράµµατα που προορίζονται γιατην ανάπτυξη των µειονεκτικότερων γεωργικών περιφερειών, όπως το Leader plus,να συνοδεύονται από ολοκληρωµένες πολιτικές που θα απλοποιούν ριζικά τηνπρόσβαση των ορεινών γεωργικών επιχειρήσεων στα κοινοτικά µέτρα και τιςσυνεισφορές, συγκεκριµένα επεκτείνοντας το σύστηµα των κατ' αποκοπήνπληρωµών,

  Or. it

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 20του κ. Francesco Fiori

  Αιτιολογική σκέψη ΙΘ γ (νέα)

  Ιθγ. θεωρώντας, εξάλλου, απαραίτητο να αµβλυνθούν οι δυσκολίες κοινωνικούχαρακτήρα τις οποίες συναντούν οι ορεινές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, καιιδιαίτερα εκείνες τις οποίες διαχειρίζονται νέοι επιχειρηµατίες και γυναίκες, πουαντιµετωπίζουν σήµερα σοβαρές περικοπές του συστήµατος κοινωνικώνυπηρεσιών οι οποίες, αντίθετα, διατίθενται κατά κανόνα στις πεδινέςεκµεταλλεύσεις (όπως η σχολική φοίτηση των παιδιών, οι δυνατότητεςεκπαίδευσης, η πρόσβαση στο Ιντερνέτ κλπ),

  Or. it

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 21του κ. Mikko Pesälä

  Αιτιολογική σκέψη ΙΘ δ (νέα)

  ΙΘδ. επισηµαίνοντας ότι η πολιτική που θα πρέπει να εφαρµοστεί στην ανάπτυξη τηςγεωργίας στις ορεινές περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και οι ιδέες που περιλαµβάνονταιστο ανά χείρας έγγραφο θα πρέπει να προσαρµοστούν επίσης, στο µέτρο τουδυνατού, στις βόρειες περιφέρειες της ΕΕ, δηλαδή βορείως του 62ου παραλλήλουκαι σε ορισµένες άλλες περιφέρειες µε κρύο κλίµα οι οποίες, λόγω κλιµατικώνσυνθηκών, εξισώνονται µε τις ορεινές,

  Or. fi

 • PE 286.443/1-60 8/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 22του κ. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

  Παράγραφος 2

  2. καλεί την Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη της τη διεύρυνση της ΕΕ, να αναπτύξει µιασυνολική στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της καιτων περιοχών των υποψηφίων χωρών που θα συµπεριλαµβάνει και µέτρα ανάπτυξηςτης γεωργίας· αυτή η στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδικότερα τηδιασυνοριακή συνεργασία των ορεινών περιοχών (Άλπεις, Πυρηναία, Καρπάθια,Βαλκάνια, κλπ.) και να καθορίζει ειδικά µέτρα στα πλαίσια των προγραµµάτωνInterreg, Phare, Tacis και SAPARD ώστε να συµπεριληφθούν οι υποψήφιες χώρεςκαι οι µεθοριακές περιοχές στα µέτρα για τις ορεινές ζώνες·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 23του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 2 α

  2α. θεωρεί αποφασιστικής σηµασίας µια έρευνα για τα ευρωπαϊκά βουνά εκ µέρους τηςΕπιτροπής ώστε να διευκολυνθεί η κοινή κατάταξη των βουνών στην Ευρώπηκαθώς και έναν προβληµατισµό σχετικά µε τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγώνκαι τον καθορισµό ενός σήµατος-ετικέτας µε την ονοµασία των προϊόντων τωνορεινών περιοχών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 24της κ. Elspeth Attwooll

  Παράγραφος 3

  3. ∆ιαγράφεται

  Or. en

 • AM\443995EL.doc 9/21 PE 286.443/1-60

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 25της κ. Agnes Schierhuber

  Παράγραφος 3

  3. θεωρεί ότι στον όρο "ορεινές περιοχές" εµπίπτουν ενότητες του φυσικού χώρου µευψόµετρο, κατά µέσο όρο, άνω των 700 µ. πάνω από το επίπεδο της θάλασσας καιµε συντοµευµένες περιόδους βλάστησης, καθώς επίσης περιοχές στις οποίες ηκλίση του εδάφους υπερβαίνει τις 20° ή περιοχές που συνδυάζουν ένα µέσουψόµετρο 500 µ. και τουλάχιστον 15° κλίση· κατά το σχεδιασµό των στρατηγικώνανάπτυξης και των µηχανισµών στήριξης θα πρέπει, κατά τα λοιπά, να υπάρξει σαφήςδιαχωρισµός των ορεινών περιοχών από τις υπόλοιπες µειονεκτικές περιοχές λόγωτων διαφορετικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 26των βουλευτών Danielle Auroi, Eurig Wyn

  Παράγραφος 3

  3. θεωρεί ότι στον όρο "ορεινές περιοχές" θα πρέπει να εµπίπτουν κατ’ αρχήν εκτός τωνεδαφών που οριοθετούνται διοικητικά, περιοχές στις οποίες περισσότερο από το 50%της γεωργικά χρησιµοποιούµενης επιφάνειάς τους βρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτεροτων 600 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας (σε ορισµένες περιπτώσεις µεαύξηση του ορίου στα 1000 µέτρα, ανάλογα µε κάποιον αριθµό ηµερών δίχως παγετόπου θα καθοριστεί) και στις οποίες παρατηρούνται συντοµότερες περίοδοι βλάστησης,καθώς επίσης και περιοχές στις οποίες η κλίση του εδάφους ξεπερνά κατά µέσο όροτις 20° και οι ζώνες µε χαµηλά όρη ή λόφους και οι βόρειες ζώνες των οποίων τακλιµατολογικά και αγροτικά χαρακτηριστικά είναι συχνά παρεµφερή· κατά τοσχεδιασµό των στρατηγικών ανάπτυξης και των µηχανισµών στήριξης θα πρέπει, κατάτα λοιπά, να υπάρξει σαφής διαχωρισµός των ορεινών περιοχών από τις υπόλοιπεςµειονεκτικές περιοχές λόγω των διαφορετικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 27του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 3

  3. θεωρεί ότι στον όρο "ορεινές περιοχές" θα πρέπει να εµπίπτουν κατ’ αρχήν, και σεπροσωρινή βάση, µόνο διοικητικά οριοθετηµένες περιοχές, στις οποίες περισσότεροαπό το 50% της γεωργικά χρησιµοποιούµενης επιφάνειάς τους βρίσκεται σε υψόµετροµεγαλύτερο των 600 µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας (σε ορισµένεςπεριπτώσεις µε αύξηση του ορίου στα 1000 µέτρα, ανάλογα µε κάποιον αριθµό

 • PE 286.443/1-60 10/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ηµερών δίχως παγετό που θα καθοριστεί) και στις οποίες παρατηρούνταισυντοµότερες περίοδοι βλάστησης, καθώς επίσης και περιοχές στις οποίες η κλίση τουεδάφους ξεπερνά κατά µέσο όρο τις 20°· κατά το σχεδιασµό των στρατηγικώνανάπτυξης και των µηχανισµών στήριξης θα πρέπει, κατά τα λοιπά, να υπάρξει σαφήςδιαχωρισµός των ορεινών περιοχών από τις υπόλοιπες µειονεκτικές περιοχές λόγω τωνδιαφορετικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 28της κ. Agnes Schierhuber

  Παράγραφος 4

  4. θεωρεί απολύτως απαραίτητο να εξισορροπηθεί το µόνιµο φυσικό µειονέκτηµα µεαντισταθµιστικές πληρωµές· ως εκ τούτου, οι εν λόγω αντισταθµιστικές πληρωµέςπρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της πολιτικής για τιςορεινές περιοχές, όπως επίσης πρέπει να περιφρουρηθεί η διαφοροποίηση µέσω τωνδιαφόρων αντισταθµιστικών πληρωµών· θα πρέπει να δηµιουργηθούν ιδιαίτεροιµηχανισµοί στήριξης της κατάλληλης ανά είδος κτηνοτροφίας και των οικολογικώνκαλλιεργειών· επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµαστήριξης για τη γεωργία και τη δασοκοµία στις ορεινές περιοχές, λόγω τηςσυµπληρωµατικότητας και της µερικής αλληλεξάρτησης των δύο ανωτέρω κλάδων·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 29της κ. María Izquierdo Rojo

  Παράγραφος 4

  4. θεωρεί σκόπιµη, λαµβανοµένου υπόψη του µικρού µεγέθους των γεωργικώνεκµεταλλεύσεων στις ορεινές περιοχές, την προώθηση των µικροµεσαίων γεωργικώνεκµεταλλεύσεων µέσω της διάρθρωσης διαφόρων ενισχύσεων που ευνοούν τηναπασχόληση και την τήρηση συγκεκριµένων κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος·θα πρέπει να δηµιουργηθούν ιδιαίτεροι µηχανισµοί στήριξης της κατάλληλης ανάείδος κτηνοτροφίας και των οικολογικών καλλιεργειών· επιπλέον, θα πρέπει νααναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα στήριξης για τη γεωργία και τη δασοκοµίαστις ορεινές περιοχές, λόγω της συµπληρωµατικότητας και της µερικήςαλληλεξάρτησης των δύο ανωτέρω κλάδων·

  Or. es

 • AM\443995EL.doc 11/21 PE 286.443/1-60

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 30του κ. Reinhold Messner

  Παράγραφος 4

  4. θεωρεί σκόπιµη, λαµβανοµένου υπόψη του µικρού µεγέθους των γεωργικώνεκµεταλλεύσεων στις ορεινές περιοχές, µία ενιαία πολιτική στήριξής τους, η οποία θαεξαρτάται βασικά από την έκτασή τους και την τήρηση συγκεκριµένων κανόνωνπροστασίας του περιβάλλοντος· θα πρέπει να δηµιουργηθούν ιδιαίτεροι µηχανισµοίστήριξης της κατάλληλης ανά είδος κτηνοτροφίας και των οικολογικών καλλιεργειών·επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα στήριξης για τηγεωργία και τη δασοκοµία, καθώς και τον τουρισµό (διακοπές στο αγρόκτηµα) στιςορεινές περιοχές, λόγω της συµπληρωµατικότητας και της µερικής αλληλεξάρτησηςτων δύο ανωτέρω κλάδων·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 31του κ. Gordon J. Adam

  Παράγραφος 5 β (νέα)

  5β. επιµένει ότι, πέραν του δεύτερου πυλώνα, η οικονοµία στις λιγότερο ευνοηµένεςπεριοχές απαιτεί πρόσθετη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταµεία µε ιδιαίτερηέµφαση στις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και τις ενισχύσεις επιχειρηµατικήςανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που δεν συνδέονται άµεσα µε τη γεωργία και τοντουρισµό·

  Or. en

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 32της κ. María Izquierdo Rojo

  Παράγραφος 5 β (νέα)

  5β. επισηµαίνει ότι, µεταξύ των πρωταρχικών αξόνων ανάπτυξης, είναι ανάγκη νααποκτήσουν αυτές οι περιοχές τις βασικές υποδοµές και ελάχιστες υπηρεσίες, τόσοστον τοµέα της εκπαίδευσης, της υγείας και των µεταφορών, όσο και στις νέεςτεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών·

  Or. es

 • PE 286.443/1-60 12/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 33του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 6

  6. απορρίπτει τη γενική κατάργηση του συστήµατος ποσόστωσης γάλακτος για τιςορεινές περιοχές διότι η παραγωγή γάλακτος στις ορεινές και στις λιγότεροευνοηµένες περιοχές δεν αποτελεί αµιγώς οικονοµικό παράγοντα εφόσον οι µικρέςκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που κυριαρχούν στις εν λόγω περιοχές είναιπράγµατι απαραίτητες για τη φροντίδα του τοπίου, ενώ συγχρόνως ηγαλακτοπαραγωγή αποτελεί τον κυριότερο πόρο ζωής και η επεξεργασία τουγάλακτος κατευθύνεται προς την παρασκευή τοπικών προϊόντων υψηλήςποιότητας·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 34του κ. Francesco Fiori

  Παράγραφος 6

  6. απορρίπτει τη γενική κατάργηση του συστήµατος ποσόστωσης γάλακτος, επειδή έναµεγάλο µέρος της παραγωγής γάλακτος σε ορεινές περιοχές θα καθίστατο,µακροπρόθεσµα, οικονοµικά ασύµφορο, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής καιτης, συνακόλουθα, µειωµένης ανταγωνιστικότητάς του. Προτείνει, αντίθετα, τηνεξαίρεση των µικρών παραγωγών γάλακτος των ορεινών περιοχών από τη ρύθµιση τηςποσόστωσης γάλακτος, όταν η παραγωγή γάλακτος αποτελεί τη βασική πηγή εσόδωντους και η επεξεργασία του γάλακτος αποσκοπεί στην παραγωγή τοπικών προϊόντωναρίστης ποιότητας· ζητεί, οι παραγωγοί που ασχολούνται µε την ορεινήαµπελοκαλλιέργεια, λόγω του σηµαντικού κόστους της αναδιάρθρωσης πουκαθιστά δυσχερή την πρόσβαση στα µέτρα υποστήριξης που ισχύουν σήµερα, ναµην υποχρεούνται να κάνουν διάκριση µεταξύ του κόστους για τη φύτευση πεδινώνκαι ορεινών αµπελώνων, δεδοµένου ότι για την ορεινή γεωργία δεν υπάρχειαπολύτως καµία δυνατότητα µηχανοποίησης·

  Or. it

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 35του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 6 α (νέα)

  6α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εκτατικές µορφές κτηνοτροφίας, όπως είναι τακοπάδια από θηλάζουσες αγελάδες και η διατήρηση αιγοπροβάτων στις ορεινέςπεριοχές, και να διαθέσει στους παραγωγούς των ορεινών περιοχών τις κατάλληλεςποσοστώσεις θηλαζουσών αγελάδων και αιγοπροβάτων·

  Or. de

 • AM\443995EL.doc 13/21 PE 286.443/1-60

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 36του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 6 β (νέα)

  6β. ζητεί να προβλεφθούν µέτρα προστασίας των χαρακτηριστικών ποικιλιών βοοειδώνστις ορεινές περιοχές, ως παράδειγµα της βιοποικιλότητας και προς όφελοςγεωργικών τοµέων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η αµπελουργία,υπενθυµίζοντας τον σηµαντικό τους ρόλο για τη διατήρηση των ορεινών περιοχών·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 37του κ. Francesco Fiori

  Παράγραφος 7

  7. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου στιςορεινές περιοχές, να προωθήσει τις περιφερειακές δοµές επεξεργασίας και διανοµής,καθώς επίσης και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, παρέχοντας οικονοµικέςενισχύσεις· για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσµεύεται να αξιολογήσει τηδυνατότητα χορήγησης, για την ορεινή παραγωγή ποιότητας, σήµατος που θαεγγυάται την προέλευση και την ποιότητα για τα προϊόντα που αποτελούναντικείµενο παραγωγής και επεξεργασίας σε συγκεκριµένες περιφέρειες πουορίζονται ως ορεινές, προκειµένου να εξασφαλίζεται η καθολική ύπαρξη τηςεπεξεργασίας προϊόντων ΑOP και IGP στην οποία θα υποβάλλονται και θαενσωµατώνονται·

  Or. it

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 38του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 7

  7. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου στιςορεινές περιοχές, να προωθήσει τις περιφερειακές δοµές επεξεργασίας και διανοµής,οι οποίες θα τελούν υπό συλλογική διαχείριση, καθώς επίσης και την παραγωγήπροϊόντων ποιότητας, παρέχοντας οικονοµικές ενισχύσεις·

  Or. fr

 • PE 286.443/1-60 14/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 39του κ. Reinhold Messner

  Παράγραφος 8

  8. αναφέρει ότι η στρατηγική που ακολουθείται ουσιαστικά µε την Ατζέντα 2000 για τηναύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσπάθεια περαιτέρω φιλελευθεροποίησηςτης γεωργικής παραγωγής, καθώς επίσης και την ενίσχυση του προσανατολισµού τηςπαραγωγής προς την παγκόσµια αγορά, θα επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές στηγεωργία και την επέλευση των αρνητικών περιφερειακών, περιβαλλοντικών καικοινωνικών επιπτώσεων και συνεπειών που αυτές συνεπάγονται. Καλεί την Επιτροπήνα επιβάλει, κατά τις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, την αναγνώριση τουπολυλειτουργικού χαρακτήρα της ευρωπαϊκής γεωργίας και το επιτρεπτό της λήψηςµέτρων, περιφερειακού επίσης χαρακτήρα, για την προστασία του περιβάλλοντος καιτην µακροπρόθεσµη διασφάλιση των ευκαιριών περιφερειακής ανάπτυξης για τιςµειονεκτικές περιοχές·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 40της κ. Agnes Schierhuber

  Παράγραφος 8

  8. αναφέρει ότι η στρατηγική που ακολουθείται ουσιαστικά µε την Ατζέντα 2000 για τηναύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προσπάθεια περαιτέρω φιλελευθεροποίησηςτης γεωργικής παραγωγής, καθώς επίσης και την ενίσχυση του προσανατολισµού τηςπαραγωγής προς την παγκόσµια αγορά, θα επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές στηγεωργία και την επέλευση των αρνητικών περιφερειακών, περιβαλλοντικών καικοινωνικών επιπτώσεων και συνεπειών που αυτές συνεπάγονται. Καλεί την Επιτροπήνα επιβάλει, κατά τις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, την αναγνώριση τουπολυλειτουργικού χαρακτήρα της ευρωπαϊκής γεωργίας όπως επίσης, χάρινπαραδείγµατος, το επιτρεπτό της λήψης µέτρων στήριξης για την προστασία τουπεριβάλλοντος και την µακροπρόθεσµη διασφάλιση των ευκαιριών περιφερειακήςανάπτυξης για τις µειονεκτικές περιοχές·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 41του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 9

  9. υποστηρίζει τη σύναψη περιφερειακών συµβάσεων, ακόµη και στο πλαίσιο τηςδιασυνοριακής συνεργασίας, σύµφωνα µε το πρότυπο της Σύµβασης των Άλπεων,ώστε να θεσµοθετηθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία κατά την επίλυση ιδιαίτερωνπεριφερειακών και διασυνοριακών προβληµάτων και να δηµιουργηθεί µε αυτόν τον

 • AM\443995EL.doc 15/21 PE 286.443/1-60

  EL

  τρόπο ένα παράδειγµα για την πραγµάτωση της ιδέας µιας Ευρώπης των Περιφερειών·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 42των βουλευτών Danielle Auroi, Eurig Wyn

  Παράγραφος 9 α (νέα)

  9α. προσβλέπει επίσης στην ανάπτυξη πολιτικών που θα επιτρέπουν την ενσωµάτωσητων επιλέξιµων ορεινών περιοχών µεγάλου και µεσαίου υψοµέτρου στιςδιαρθρωτικές πολιτικές της Ευρώπης ευνοώντας και λαµβάνοντας υπόψη, ωςδιοικητική ενότητα, τις ονοµασίες ελεγχόµενης προέλευσης, τις ετικέτες-σήµατακ.ά. και κάθε γεωργικό συνεταιρισµό, του οποίου η παραγωγή είναι διαπιστωµένηςποιότητας·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 43του κ. Gordon J. Adam

  Παράγραφος 10 α (νέα)

  10α. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνολικής αυτής στρατηγικής, νααναθεωρήσει τον ορισµό των λιγότερο ευνοηµένων περιοχών, όχι µόνον σε σχέση µετο υψόµετρο, το κλίµα και τις συνθήκες εδάφους, αλλά επίσης σε σχέση µε τηνπυκνότητα του πληθυσµού και τις τάσεις, την ηλικιακή διάρθρωση και το δυναµικόγια την ανάπτυξη εµπορικών δραστηριοτήτων·

  Or. en

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 44του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 11 α (νέα)

  11α. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνουςπεριθωριοποίησης που διατρέχουν οι ορεινές ζώνες από την εφαρµογή και τηχρήση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας των ορεινώνπεριοχών·

  Or. fr

 • PE 286.443/1-60 16/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 45του κ. Reinhold Messner

  Παράγραφος 12

  12. τονίζει την αναγκαιότητα λήψης µέτρων κατάρτισης και συνεχιζόµενης κατάρτισηςτων νέων γεωργών, για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής τεχνικοοικονοµικήςεκµετάλλευσης των αγροκτηµάτων και τα οποία θα είναι εστιασµένα στηβιωσιµότητα και την ποιότητα ζωής·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 46του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 12

  12. τονίζει την αναγκαιότητα λήψης µέτρων κατάρτισης και συνεχιζόµενης κατάρτισηςτων νέων γεωργών, για τη διασφάλιση της βιώσιµης τεχνικοοικονοµικήςεκµετάλλευσης των αγροκτηµάτων·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 47της κ. María Izquierdo Rojo

  Παράγραφος 12

  12. τονίζει την αναγκαιότητα να προωθηθούν οι ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών καιανδρών και να ληφθούν µέτρα κατάρτισης και συνεχιζόµενης κατάρτισης των νέωνγεωργών, για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής τεχνικοοικονοµικής εκµετάλλευσηςτων αγροκτηµάτων·

  Or. es

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 48του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 13

  13. αναφέρει ότι η γεωργία στις ορεινές περιοχές των υπό ένταξη χωρών υπολείπεταισηµαντικά σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση µε τη γεωργία των υπό ένταξη χωρώνγενικά, λόγω αρνητικών φυσικών παραγόντων. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τηνκατεύθυνση και τα µέσα του ειδικού προγράµµατος ένταξης για τις υπό ένταξη χώρες(SAPARD) σχετικά µε την γεωργία στις ορεινές περιοχές των υπό ένταξη χωρών·καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αναπτύξει ένα συνεπές σχέδιο διαρθρωτικής

 • AM\443995EL.doc 17/21 PE 286.443/1-60

  EL

  στήριξης σχετικά µε τις ορεινές περιοχές, για την επερχόµενη ενδιάµεση αναθεώρησηστα τέλη 2003 καθώς και για το διάστηµα µετά το 2006, το οποίο θα λαµβάνει υπόψητου τα δεδοµένα που συνεπάγεται η διεύρυνση·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 49της κ. María Izquierdo Rojo

  Παράγραφος 14

  14. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα αντιστάθµισης προκειµένου να αποτραπεί τοενδεχόµενο να λάβουν οι ορεινές περιοχές µικρότερη βοήθεια από αυτήν πουλαµβάνουν σήµερα ως συνέπεια της διεύρυνσης·

  Or. es

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 50του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 14

  14. θεωρεί ότι για τις ορεινές περιοχές, για τις οποίες θα µειωθεί, λόγω τηςεντατικοποίησης του ανταγωνισµού, η διαρθρωτική στήριξη που θα λαµβάνουν απότην ΕΕ, θα πρέπει να ληφθούν εθνικά και περιφερειακά αντισταθµιστικά µέτρα και,εάν καταστεί αναγκαίο, να υπάρξουν ρυθµίσεις που θα τις εξαιρούν από τις ρυθµίσειςτης νοµοθεσίας της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 51της κ. María Izquierdo Rojo

  Παράγραφος 14 α (νέα)

  14α. ζητεί, ενώπιον των προβληµάτων της ελάττωσης του πληθυσµού και τηςµετανάστευσης που πλήττουν τις ορεινές ζώνες, να εφαρµοσθούν πολιτικές εκ νέουαπορρόφησης των βιώσιµων από κοινωνικοοικονοµική άποψη µεταναστών·

  Or. es

 • PE 286.443/1-60 18/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 52του κ. Luciano Caveri

  Παράγραφος 14 β (νέα)

  14β. θεωρεί απαραίτητο να ληφθεί υπόψη, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισµού καιιδίως για τον περιορισµό των κρατικών ενισχύσεων, η ιδιαιτερότητα της οικονοµίαςτων ορεινών περιοχών και σε ό,τι αφορά επιπλέον τον τουριστικό τοµέα·

  Or. fr

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 53του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 15

  15. υπογραµµίζει ότι τα τοπικά δίκτυα µεταφορών και συγκεκριµένα οι δρόµοιπροσέγγισης σε αγροκτήµατα, βοσκότοπους και δάση θα πρέπει, λαµβανοµένωνυπόψη των αρχών της βιωσιµότητας, να ενισχυθούν ουσιαστικά, ώστε να διασφαλιστείο ζωτικός, φυσικός και οικονοµικός ρόλος των ορεινών περιοχών·

  Or. de

 • AM\443995EL.doc 19/21 PE 286.443/1-60

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 54του κ. Francesco Fiori

  Παράγραφος 15

  15. υπογραµµίζει ότι τα δίκτυα µεταφορών στις ορεινές περιοχές θα πρέπει,λαµβανοµένων υπόψη των αρχών της βιωσιµότητας, να ενισχυθούν ουσιαστικά, ώστενα διασφαλιστεί ο ζωτικός, φυσικός και οικονοµικός ρόλος των ορεινών περιοχών· γιατο σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύεται να εξασφαλίσει, σε συµφωνία µετα κράτη µέλη, διαρθρωτική στήριξη για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων ανόδου, ωςδιαρθρωτική επένδυση που θα εξασφαλίζει τη συνολική ανάπτυξη των ορεινώνπεριοχών µε εγκάρσιο τρόπο, ικανοποιώντας την αρχή της πολυλειτουργικότηταςόλων των περιοχών των Άλπεων·

  Or. it

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 55του κ. Reinhold Messner

  Παράγραφος 16

  16. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε ορεινές περιοχές, οι οποίες επιβαρύνονται απόαυξηµένο όγκο µεταφορών µε εχθρικά προς το περιβάλλον µέσα, ιδίως από τηνκυκλοφορία οχηµάτων για διαµετακοµιστικούς σκοπούς, χωροταξικά καιδιαρθρωτικά µέτρα, τα οποία θα έχουν ως στόχο τη διεξαγωγή της µεταφοράς αγαθώνκαι προσώπων µε το εκάστοτε φιλικότερο προς το περιβάλλον µεταφορικό µέσο καιµε συστήµατα συνδυασµένων µεταφορών·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 56του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 17

  17. υπογραµµίζει ότι η βιώσιµη ανάπτυξη της τουριστικής οικονοµίας, η οποία βασίζεταιστην ποιότητα των προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών, µπορεί να συµβάλειαποτελεσµατικά στη διατήρηση και ενίσχυση της φυσικής κληρονοµιάς και τηςοικονοµίας των ορεινών περιοχών· ζητεί εποµένως από την Επιτροπή να προωθήσειτη συµµετοχή των αγροτών στην τουριστική αξιοποίηση των ορεινών περιοχώνυποστηρίζοντας περισσότερο τις επιλογές για τουρισµό σε αγροκτήµατα·

  Or. de

 • PE 286.443/1-60 20/21 AM\443995EL.doc

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 57του κ. Reinhold Messner

  Παράγραφος 17 α (νέα)

  17α. επισηµαίνει ότι η εµπορία χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων είναι πλεονεκτικήγια την οικονοµία και τον τουρισµό στις ορεινές περιοχές· όσον αφορά· όσον αφοράτις υγειονοµικές προδιαγραφές που απαιτεί η ΕΕ, οι κοντινές αποστάσειςεξασφαλίζουν υψηλότερη ποιότητα· σε ιδανική περίπτωση, η παραγωγή, η τελικήκατεργασία και η εµπορία των γεωργικών προϊόντων πραγµατοποιούνται στον ίδιοτόπο· για τέτοιου είδους αποδοτικές και βιώσιµες οικονοµικές διαρθρώσεις στιςορεινές περιοχές – αγορές παραγωγών, διακοπές και διάθεση τοπικών προϊόντωνστα αγροκτήµατα – πρέπει να δηµιουργηθούν απλές βασικές προϋποθέσεις, υπόπεριφερειακό έλεγχο, ούτως ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει ένα µηγραφειοκρατικό και εύχρηστο σύστηµα·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 58του κ. Reinhold Messner

  Παράγραφος 17 β (νέα)

  17β. τονίζει ότι οι ορεινές περιοχές στην Ευρώπη µπορούν να βρουν τη θέση τους στηνπαγκόσµια αγορά τουρισµού µόνον χάρις σε ένα σύνολο ιδιαίτερωνχαρακτηριστικών που έχουν ως βάση την τοπική κουλτούρα και τα ίδια, τοπικάγεωργικά συστήµατα·

  Or. de

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 59του κ. Michl Ebner

  Παράγραφος 18

  18. υποστηρίζει την κατά προτεραιότητα στήριξη της βιοτεχνίας, του εµπορίου και τηςπαροχής υπηρεσιών στις ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο των υπαρχόντωνπρογραµµάτων της ΕΕ για στήριξη των MME καθώς και στο πλαίσιο τωνκοινοτικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ώστε να διασφαλιστεί ηεξισορροπηµένη κοινωνικοοικονοµική δοµή του πληθυσµού·

  Or. de

 • AM\443995EL.doc 21/21 PE 286.443/1-60

  EL

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 60της κ. María Izquierdo Rojo

  Παράγραφος 18

  18. υποστηρίζει την κατά προτεραιότητα στήριξη της βιοτεχνίας και του εµπορίου στιςορεινές περιοχές µέσω ειδικών κοινοτικών προγραµµάτων για τη βελτίωση τωνσυνθηκών διαβίωσης του πληθυσµού·

  Or. es