μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η €...

4
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ € μήνα Δημιουργία π ροφίλ : Δημιουργία ψηφιακής εικόνας ( φωτογραφία π ροφίλ ) Σύνταξη & ανάρτηση βιογραφικού Υ π ερσύνδεση με άλλα π ροφίλ συνδρομητών για π ροτρο π ή των ε π ισκε π τών να μεταβούν & στο δικό σας π ροφίλ . € μήνα ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Όλες τις π αροχές SILVER και ε π ι π λέον : 1 advertorial ( άρθρο στη στήλη blog) Δημιουργία ψηφιακού album Μεταφόρτωση video Buttons π ροτρο π ής (site & newsletter) π ου θα οδηγούν έμμεσα στο π ροφίλ σας Social media post με εσάς Προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα

Transcript of μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η €...

Page 1: μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ό λ ε ς τ ι ς πα ρ ο χ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

6€/μήναΔημιουργία προφίλ:

Δημιουργία ψηφιακής εικόνας (φωτογραφία προφίλ)

Σύνταξη & ανάρτηση βιογραφικούΥπερσύνδεση με άλλα προφίλ

συνδρομητών για προτροπή τωνεπισκεπτών να μεταβούν & στο δικό

σας προφίλ.

8€/μήνα (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 9 6€ )

(ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 7 2€ )

Όλες τις παροχές SILVER καιεπιπλέον:

1 advertorial (άρθρο στη στήλη blog)

Δημιουργία ψηφιακού albumΜεταφόρτωση video Buttons προτροπής

(site & newsletter)που θα οδηγούν έμμεσα

στο προφίλ σαςSocial media post με εσάς Προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα

Page 2: μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ό λ ε ς τ ι ς πα ρ ο χ

(ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 1 5 6€ )

13€/μήνα

Όλες τις παροχές GOLD καιεπιπλέον:

2 advertorials (άρθρα στη στήλη blog)

Δημιουργία ψηφιακήςπαρουσίασης (PDF)Banners γνωριμίας (site & newsletter)

με φωτογραφία σας που θαοδηγούν άμεσα στο προφίλ σαςΠερισσότερες Προβιβασμένεςθέσεις στην αρχική σελίδα

0 10 20 30 40 50

Platinum

Gold

Silver

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΑΤ ΙΣΤ ΙΚΑ

ΟΚΤ - ΔΕΚ 2 0 2 0

Page 3: μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ό λ ε ς τ ι ς πα ρ ο χ

15%

β. ΠροεξόφλησηΣτην περίπτωση προεξόφλησης τηςσυνδρομής σας εξασφαλίζετε έκπτωση.

SILVER 72€ 61 ,2€

GOLD 96€ 81 ,6€

PLATINUM 156€ 132 ,6€

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

15%έ κ π τ ω σ ηέ κ π τ ω σ ηέ κ π τ ω σ η

XX X

α. Πληρωμή σε 2 ισόποσες δόσειςα' δόση: προκαταβάλλεταιβ' δόση: καταβάλλεται μετά από 6 μήνες

Page 4: μ ήν α - Adeti · 2021. 1. 26. · € μ ή να Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η € Ό λ ε ς τ ι ς πα ρ ο χ

Το αντέτι, το πρώτο ψηφιακό δίκτυο παράδοσης &πολιτισμού, παρέχει υπηρεσίες προβολής και

προώθησης, εκπληρώνοντας έναν επιτελικό σκοπό:την ανάδειξη των μονάδων & των ομάδων,

μέσα από τη δράση, το έργο ή τα αγαθά τους. Μαζί μπορούμε να προβάλλουμε ένα τεκμήριοδισκογραφίας (CD) ή βιβλιογραφίας (μελέτη,

βιβλίο, λεύκωμα), την τέχνη σας ή τη δράση τουφορέα σας σε ένα ευρύ κοινό με όμοιες προτιμήσεις

& ενδιαφέροντα.

Δε διαθέτουμε μία μορφή διαφήμισης-πανάκεια σε όλους.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε λύσεις με τη μέγιστη διαφημιστική αξία.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα, για να διαφημιστείτε.