Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π:...

of 96 /96
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017» K. Μ. :Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00 € με το Φ. Π. Α. Κ.Α.Ε. :15.6611.0001

Embed Size (px)

Transcript of Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π:...

Page 1: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του

Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»

K. Μ. :Π166/2017

ΠΡΟΫΠ.:19.898,00 € με το Φ. Π. Α. Κ.Α.Ε. :15.6611.0001

Page 2: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017, προμήθεια που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι βιβλιοθήκες να παραμένουν εκσυγχρονισμένες και ενημερωμένες με την πρόσφατη εκδοτική παραγωγή, προς εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

Του Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΤουΝ. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006:Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

ΤουN. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΤουN. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016). ● Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.

Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.

Του Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (18.771,70€) επί πλέον Φ.Π.Α. 6 % χίλια εκατόν είκοσι έξι Euro και τριάντα λεπτά του Ευρώ (1.126,30€).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το έτος 2017 Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το έτος 2017 είναι οι κάτωθι: Στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας ενίσχυσης και ανανέωσης της υπάρχουσας συλλογής έντυπου υλικού των δύο βιβλιοθηκών του Δήμου μας, επιθυμούμε να προβούμε στην προμήθεια συγκεκριμένων-εγκεκριμένων ελληνικών βιβλίων, διαφόρων κατηγοριών και θεμάτων όπως: Ελληνική και ξένη λογοτεχνία

Page 3: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

3

για ενήλικες , Παιδική και εφηβική λογοτεχνία ,Ψυχολογία και παιδαγωγική , Εκλαϊκευμένη επιστήμη και τεχνολογία, Καλές τέχνες, Γεωγραφία, Ταξίδια, Ψυχαγωγία, Εκπαιδευτικά βοηθήματα,Κόμικς & χιούμορ. Διάρκεια της προμήθειας : Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι μέχρι 31/12/2017. Ύπαρξη πιστώσεων : Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2017, ύψους 19.940,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α.15.6611.0001. Φορέας χρηματοδότησης : Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ιλίου. Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής προμηθευτή/τριας : Η επιλογή του/ηςπρομηθευτή/τριας θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια βιβλία είναι χίλιοι τριακόσιοι εξήντα τέσσερις (1.360) τίτλοι που αντιστοιχούν σε χίλια πεντακόσια είκοσι έξι (1.520) αντίτυπα και θα παραδοθούν σε άριστη μορφή, χωρίς ελαττώματα, σε περίπτωση δε που εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα κατά την παραλαβή ο/η προμηθευτής/τρια θα το αντικαταστήσει άμεσα.

ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ αντ.

1 7+ΕΠΤΑ Έτσι γίνεται το θαύμα / Αλ. Φωτόπουλος 1

2 ANGELUS NOVUS Η δεσποινίς ντε Σκιντερί / Ε.Τ.Α. Χόφμαν 1

3 ANGELUS NOVUS Η μετάφραση / Π. Ντε Σάντις 1

4 ANGELUS NOBUS Η νύχτα των παπουτσωμένων γάτων / Φ. Φαζαρντί 1

5 ANGELUS NOBUS Η συνομωσία του Μονάχου / Β. Σορλάου 1

6 ANGELUS NOBUS Λουδοβίκος ο πρώτος / O. Tallec 2

7 ANGELUS NOBUS Μετά τη βροχή / F. Fajardie 2

8 ANUBIS Σάσεναχ η ξένη / D. Gabaldon 1

9 ANUBIS Μοριάρτι / Α. Χόροβιτς 1

10 BIBLIOTHEQUE Η αντίπερα όχθη / Χ. Κορτάσαρ 1

11 ELXIS Η εξόριστη πριγκίπισσα / Τζ. Λίντσεϊ 1

12 ELXIS Καρδιά στις φλόγες / Τζ. Λίντσεϊ 1

13 GEMA Όταν ένα δεινοσαυράκι συνάντησε ένα κρεμμυδάκι 2

14 GEMA Η ζωή των άλλων / N. Mukherjee 1

Page 4: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

4

15 GUTENBERG Αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή στα παιδιά & τους εφήβους 1

16 GUTENBERG Από τον πρώιμο στον σύγχρονο ελλ. Κινηματογράφο 1

17 GUTENBERG Αρμαντέιλ / Γ. Κόλινς 1

18 GUTENBERG Η θεία Τούλα / M. de Unamono 1

19 GUTENBERG Η συλλογή των 49 στο σφυρί / Τόμας Πύντσον 1

20 GUTENBERG Η συναισθηματική ζεστασιά / R. Rohner 1

21 GUTENBERG Και τώρα ανθρωπάκο; / Φάλλαντα Χανς 2

22 GUTENBERG Καραβοφάναρο στο μαύρο νερό / C. Toibin 2

23 GUTENBERG Ο καλός στρατιώτης / F. Madox Ford 2

24 GUTENBERG Ο Στόουνερ / J. Williams 2

25 GUTENBERG Οι Βοστονέζες / Χένρι Τζέιμς 1

26 GUTENBERG Πόσο ελληνικό είναι το Βυζάντιο; 1

27 GUTENBERG Ρεαλιστική τριλογία / Α. ντε Μασάντο 1

28 GUTENBERG Το θαμμένο μυστικό / Γ. Κόλινς 2

29 GUTENBERG Το νόημα του έρωτα / Σ. Τζόνσον 1

30 GUTENBERG Υπόθεση Λέβενγουορθ / Α. Κ. Γκρην 1

31 EXPLORER Κνωσός και Μινωϊκή Κρήτη 1

32 EXPLORER Μεγάλη Ελλάδα 1

33 EXPLORER Οικοτουρισμός 1

34 EXPLORER Στερεά Ελλάδα - Εύβοια 1

35 INTERBOOKS Το μάνατζμεντ Δημοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισμών 1

36 IWRITE Εγχειρίδιο λογικής αυτοάμυνας / Σ. Κατράμης 1

37 LAW OF SUCCESS Ο νόμος της επιτυχίας / Ναπολέον Χιλ 1

38 LINK MEDIA Το φαινόμενο του μήνα του μέλιτος / B. Lipton 1

39 MAMAYA Ένας δρακούλης τόσο δα μικρούλης / Μανιά Χριστίνα 1

40 MAMAYA Η κούκλα που ονειρεύτηκε την Έλενα / Γκίκα Ελένη 1

41 MAMAYA Νάσος το ελεφαντάκι - Το μακρύ ταξίδι / Καββαδά Βιβή 1

42 MAMAYA Λίγη ησυχία παρακαλώ! / Γκιόκας Θανάσης 1

43 MAMAYA Οι λέξεις των ποιητών / Αλεξοπούλου Φραντζέσκα 1

44 MAMAYA Το μυστήριο του μεγάλου μαύρου σκύλου / Βάρβογλη Λ. 1

Page 5: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

5

45 MAMAYA Το μυστήριο του σοκολατένιου γλυκού / Βάρβογλη Λίτσα 1

46 MAMAYA Το μυστήριο των Χριστουγέννων / Βάρβογλη Λίτσα 1

47 OPERA Γονείς και παιδιά / Χ. Μπουκάι 2

48 OPERA Απ' τον αέρα πιο ελαφριά / Φ. Ζανμέρ 1

49 OPERA Από την άγνοια στη σοφία / Χ. Μπουκάι 1

50 OPERA Να βλέπεις στον έρωτα / Χ. Μπουκάι 1

51 OPERA Να σου πω μια ιστορία / Χ. Μπουκάι 1

52 POLARIS Ο παίκτης (Graphic novel) / Φ. Ντοστογιέφσκι 1

53 POLARIS Ο Έντγκαρ και το μυστικό του θαμμένου φορέματος 1

54 POLARIS Οδός αγοράς, τέρμα! / Ματ Ντελά Πένια 1

55 SUSAETA Κόκκινο ρουμπίνι / Γκίερ Κέρστιν 1

56 SUSAETA Πετάει ο γάιδαρος; / Γκιόκας Θανάσης 1

57 SUSAETA Πράσινο σμαράγδι / Γκίερ Κέρστιν 1

58 UNIV. STUDIO PRESS Η αρχαία ελληνική ιατρική / Α. Κατσούρης 1

59 UTOPIA Το πράσινο Ντεσεβό / Manu Causse 1

60 UTOPIA Μια αληθινή ιστορία / D. de Vigan 1

61 ΑΓΡΑ Ιστορίες της τέχνης για παιδιά 1

62 ΑΓΡΑ Βροχή / Σώμερσετ Μωμ 1

63 ΑΓΡΑ Γέννηση ενός σώματος, καταγωγή μια ιστορίας / Π. Ωλανιέ 1

64 ΑΓΡΑ Η άγνωστη τρομοκράτισσα / Ρ. Φλάναφκαν 1

65 ΑΓΡΑ Η ιστορία της συζύγου / Μέριλυν Γιάλομ 1

66 ΑΓΡΑ Η κραυγή της κουκουβάγιας / Π. Χάισμιθ 1

67 ΑΓΡΑ Κόνδωρ / Φ. Καρύλ 1

68 ΑΓΡΑ Μουσικοφιλία / Ο. Σακς 1

69 ΑΓΡΑ Ξυπνήματα / Ο. Σακς 1

70 ΑΓΡΑ Ο Μαιγκρέ στους Φλαμανδούς / Τζ. Σιμενόν 1

71 ΑΓΡΑ Οστάνδη 1936 / Weidermann Volker 2

72 ΑΓΡΑ Τα αστέρια του Σιντί Μουμέν / M. Binebine 1

73 ΑΓΡΑ Το κάλπικο ζύγι / Γ. Ροθ 1

74 ΑΓΡΑ Το παγοδρόμιο / R. Bolano 1

Page 6: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

6

75 ΑΓΡΑ Φρίντα Κάλο / Pino Cacucci 1

76 ΑΓΡΑ Χάκα / C. Ferey 1

77 ΑΘΗΝΑ Ο βίος του Ιησού Χριστού / G. Ricciotti 1

78 ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η ποντικοπαγίδα / Α. Κρίστι 1

79 ΑΙΟΛΟΣ Οι ιστορίες ενός Μαυριτανού / L. Lalami 1

80 ΑΙΟΛΟΣ Θιβετιανή ροδακινόπιτα / Τομ Ρόμπινς 1

81 ΑΙΟΛΟΣ Τρυποκάρυδος / Τ. Ρόμπινς 1

82 ΑΙΩΡΑ Ι Τσινγκ: το βιβλίο των αλλαγών 1

83 ΑΙΩΡΑ Η αρρώστια προσπαθεί να με γιατρέψει 1

84 ΑΙΩΡΑ Ιστορία της παγκοσμιοποίησης 1

85 ΑΙΩΡΑ Ιστορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών / Χ. Ζιν 1

86 ΑΙΩΡΑ Κίνητρα και προσωπικότητα / Μάσλοου Αβραάμ 1

87 ΑΙΩΡΑ Ο λαβύρινθος στην άκρη του κόσμου / Σιμόνι 1

88 ΑΙΩΡΑ Ο μικρός γίγαντας / Guerrero Andres 1

89 ΑΚΡΙΤΑΣ Οικογένεια σε κρίση 1

90 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Bonita avenue / Π. Μπογουάλντα 1

91 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Sapiens / Γ.Ν. Χαράρι 1

92 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Έγκλημα στη Σμύρνη / Σ. Βαρίμ 1

93 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Η αδύνατη επανάσταση / Π. Βόγλης 1

94 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Οι τέσσερις δίκαιοι / Ε. Γουάλας 1

95 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Σκέψεις για τον 20ο αιώνα / Τ. Τζαντ 2

96 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Στην κόλαση των δύο πολέμων / Ι. Κέρσοου 1

97 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ Διαλογισμός / Μ. Καρπαθίου 1

98 ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ Θεραπεύοντας τις περασμένες ζωές μας / Ρ. Γούλτζερ 1

99 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Η βίβλος του ρέικι 1

100 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Η σιδερένια φτέρνα / Τζ. Λόντον 1

101 ΑΝΑΤΥΠΟ Ο πέτρος και η μάγισσα Καρκάγια / Κωνσταντινίδου Τρ. 1

102 ΑΝΕΜΟΣ Ποτέ δεν φτάνει το αρκετό / Λ. Μαραγκού 1

103 ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Η ώρα του αστεριού / Κ. Λισπέκτορ 2

104 ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Ιάκωβος / Κ. Χατζηνικολάου 1

105 ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν / Ο'Κόννορ 1

Page 7: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

7

106 ΑΠΟΠΕΙΡΑ Τα μυστικά όπλα / Χ. Κορτάσαρ 1

107 ΑΡΜΟΣ 8 λύσεις κλειδιά για να μπει τέλος στο bullying / Γουίτσον 1

108 ΑΡΜΟΣ Άγιος, ο άνθρωπος της αγάπης 1

109 ΑΡΜΟΣ Αντριάνα / Δ. Καραβασίλης 1

110 ΑΡΜΟΣ Γάμος / Φ. Φάρος - Σ. Κοφινάς 1

111 ΑΡΜΟΣ Ενάντια στα μετασύγχρονα είδωλα 1

112 ΑΡΜΟΣ Η άλλη δίκη / Ε. Κανέττι 1

113 ΑΡΜΟΣ Η ανθρώπινη φύση / Winnicott 1

114 ΑΡΜΟΣ Η γυναίκα με τα λευκά / W. Collins 1

115 ΑΡΜΟΣ Η ενοχή της χαράς / Χ. Παπαδόπουλος 1

116 ΑΡΜΟΣ Κάθε τέλος μια αρχή / Χ. Παπαδόπουλος 1

117 ΑΡΜΟΣ Κάτω από το δέρμα / A. Lemma 1

118 ΑΡΜΟΣ Τι λένε οι άνθρωποι στον δρόμο και τι ακούνε οι ψυχαναλυτές 1

119 ΑΡΜΟΣ Το θάρρος της δημιουργίας / R. May 1

120 ΑΡΜΟΣ Τρώμε και ομορφαίνουμε / Κουρέτας - Μαμαλάκης 1

121 ΑΡΧΕΤΥΠΟ Οι καταραμένοι / Μ. Ράπτη 1

122 ΑΡΧΕΤΥΠΟ Ονειρική επίγνωση / Μ. Καρπαθίου 1

123 ΑΡΧΕΤΥΠΟ Σοφές ιστορίες αγάπης 1

124 ΑΡΧΕΤΥΠΟ Τάο Τε Τσινγκ / Λάο Τσε 1

125 ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κβαντική θεραπεία / Ντ. Τσόπρα 1

126 ΒΑΡΦΗΣ Ο μάγειρας Νικολός / Μαμαλιάς Γ. 1

127 ΒΑΡΦΗΣ Ο χρόνος ξεκινάει με το Χρατς 1

128 ΒΕΡΕΤΤΑΣ Η φύση, ο άντρας και η γυναίκα / Α. Γουότς 1

129 ΒΕΡΕΤΤΑΣ Ο δρόμος του ζεν / Α. Γουότς 1

130 ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Α… όπως Αν / Χατζησαββίδου Σεβαστή 1

131 ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Ένας ξύλινος αδερφός / Καραγιάννη Μαρία 1

132 ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Κι αν πέσεις θα σε πιάσω 1

133 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κατ' εξακολούθηση / Π. Μάρκαρης 1

134 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Το πάπλωμα / Φ. Δρακονταειδής 1

135 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Το τρίτο στεφάνι / Κ. Ταχτσής 1

Page 8: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

8

136 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Των αγίων πάντων / Κ. Παπαγεωργίου 1

137 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ "Βρωμοθήλυκα" της ιστορίας / Ε. Στασινού 1

138 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Κάτω από το βλέμμα του Βούδα / Π. Μπακ 1

139 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Ούτε το όνομά μου / Θ. Κάλο 1

140 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Το μωσαϊκό της Ιεριχούς / Εντ. Γουάιτμορ 1

141 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Το σιδερένιο τακούνι / Τζ. Λόντον 1

142 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κερασμένο / Αρκάς 1

143 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο Προφήτης οργίζεται / Αρκάς 1

144 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες / Αρκάς 1

145 ΓΡΑΦΗΜΑ Κοίτα 1

146 ΓΡΗΓΟΡΗ Ο Νικολύκος στη μακρινή Ντουλαποχώρα/Δασκαλάκης 1

147 ΔΑΜΙΑΝΟΣ Τάδε έφη Ζαρατούστρας / Φ. Νίτσε 1

148 ΔΙΑ ΒΙΟΥ Δέκα μάγισσες κακές, φοβερές και τρομερές 1

149 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2084: Το τέλος του κόσμου / S. Boualem 1

150 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Βάτραχοι / Καραΐσκου Χρυσάνθη 1

151 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Γίνε ξεφτέρι / Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα 1

152 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Γίνομαι συγγραφέας / Καμπάνη Κλαίρη 1

153 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων / Σακελλαρίδης Γ. 1

154 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Η καλή μάγισσα και το Ρεβιθοχωριό / Καφάσης Περ. 1

155 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο δράκος Μπολ και ο βοσκός Γεώργιος 1

156 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο κύριος Ευτύχης και η κυρία Δυστυχία / Σνάιντερ 'Αντ. 1

157 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο μαγικός αυλός / Μιχαήλ Γιούλα 1

158 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο / Σ. Τριβιζάς 1

159 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο φούρναρης Πλατς / Σούμπερτ Μαρία 1

160 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Στο δάσος ξανά / Κριτσιβέλα Ελένη 1

161 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το άταχτο συννεφουλίνι / Ε. Τριβιζάς 2

162 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το παραμύθι της πριγκίπισσας που ήθελε να παίξει 1

163 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το πιο όμορφο κυκνάκι / Ε. Τριβιζάς 1

164 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το χρυσό αρισμαρί / Σταμουλάκη Κέλλυ 1

165 ΔΙΑΠΛΑΣΗ Τσιμπιτσούξ και Τσιμπινέλα / Ε. Τριβιζάς 2

166 ΔΙΑΠΛΟΥΣ Το μήνυμα της αγάπης / Τσιλιμένη Τασούλα 1

Page 9: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

9

167 ΔΙΑΠΛΟΥΣ Ο Μπαμπαγιούμ και οι καραμέλες / Αναστασοπούλου Ε 1

168 ΔΙΑΠΛΟΥΣ Κατασκευαστής παραμυθιών επιδιορθωτής ονείρων 1

169 ΔΙΑΥΛΟΣ Social Media Marketing / Tuten - Solomon 1

170 ΔΙΑΥΛΟΣ Το κενό που κοχλάζει / Θεοδωράκης 1

171 ΔΙΟΝ Η αγάπη του πνεύματος / Μπ. Χέλινγκερ 1

172 ΔΙΟΝ Η μυστική πόρτα της επιτυχίας / Φ.Σ. Σιν 1

173 ΔΙΟΠΤΡΑ Domina / L S. Hilton 1

174 ΔΙΟΠΤΡΑ Α μπε μπα μπλομ / M. J. Arlidge 1

175 ΔΙΟΠΤΡΑ Άγρια λεβάντα / Μπ. Αλεξάντρα 1

176 ΔΙΟΠΤΡΑ Απεριόριστη δύναμη / Α. Ρόμπινς 1

177 ΔΙΟΠΤΡΑ Βελτιώστε την όρασή σας / Μ. Μπρόφμαν 1

178 ΔΙΟΠΤΡΑ Βρες τον χαμένο χρόνο / Ντ. Χόρσαγκερ 1

179 ΔΙΟΠΤΡΑ Για μια υπέροχη ζωή / Ρ. Σάρμα 1

180 ΔΙΟΠΤΡΑ Έγκλημα στα φιορδ / Τζ. Λ. Χορστ 1

181 ΔΙΟΠΤΡΑ Έγκλημα στην οικογένεια του Σερ Τζέιμς / Κ. Σόντερς 1

182 ΔΙΟΠΤΡΑ Ένας τσιρκολάνος, μια καμήλα και 4.000.000 ερωτήσεις 1

183 ΔΙΟΠΤΡΑ Ενεργειακή θεραπεία / Μ. Μπρόφμαν 1

184 ΔΙΟΠΤΡΑ Η γέφυρα των μυστικών / Ντόνελι 1

185 ΔΙΟΠΤΡΑ Η δύναμη του ποτέ / M. Breus 2

186 ΔΙΟΠΤΡΑ Η έδρα της ψυχής / Γκ. Ζούκαβ 1

187 ΔΙΟΠΤΡΑ Η εκδίκηση / Α. Γαλανού 2

188 ΔΙΟΠΤΡΑ Η επιτυχία βήμα βήμα / Τζ. Κάνφιλντ (τομ.2) 1

189 ΔΙΟΠΤΡΑ Η καρδιά του ανθρώπου / Ε. Φρομ 2

190 ΔΙΟΠΤΡΑ Η κοκκινομπλουτζινίτσα / Ε. Τριβιζάς 2

191 ΔΙΟΠΤΡΑ Η κόρη της σκιάς / Λ. Ράιλι 1

192 ΔΙΟΠΤΡΑ Η κόρη του κεραυνού / L. Riley 1

193 ΔΙΟΠΤΡΑ Η λίμνη των λύκων / Τζ. Βέρντον 1

194 ΔΙΟΠΤΡΑ Η σιωπή του φάρου / Κ. Φρήμαν 1

195 ΔΙΟΠΤΡΑ Η τελετουργία / Μ. Χάιντερ 2

196 ΔΙΟΠΤΡΑ Η τέταρτη πόρτα / P. Halter 2

197 ΔΙΟΠΤΡΑ Η τέχνη να ακούς / Τανγκ Τσίγκουα 1

Page 10: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

10

198 ΔΙΟΠΤΡΑ Θα σε βρω ξανά / Σ. Άχερν 1

199 ΔΙΟΠΤΡΑ Θυσία / Α. Γαλανού 1

200 ΔΙΟΠΤΡΑ Κάθε Τρίτη με τον Μόρι / Μ. Άλμπομ 1

201 ΔΙΟΠΤΡΑ Καρδιά από πέτρα / Σ. Σκάροου 1

202 ΔΙΟΠΤΡΑ Κινούμενη άμμος / Μ. Π. Τζιολίτο 1

203 ΔΙΟΠΤΡΑ Κόκκινα φύλλα / Π. Σίμονς 1

204 ΔΙΟΠΤΡΑ Ματωμένα εντελβάις / Γ. Γουβέλη 1

205 ΔΙΟΠΤΡΑ Μια σελίδα για κάθε αύριο / Σ. Άχερν 1

206 ΔΙΟΠΤΡΑ Ξαναφτιάξε τη βαλίτσα σου / Ρ. Λέιντερ 1

207 ΔΙΟΠΤΡΑ Ο θησαυρός των Ναζί / D. Gibbins 1

208 ΔΙΟΠΤΡΑ Ο κουραμπιές Γιεςγιες / Βάγια Αυγή 1

209 ΔΙΟΠΤΡΑ Ο κώδικας της θέλησης / A. Loyd 1

210 ΔΙΟΠΤΡΑ Ο σκύλος που τόλμησε να ονειρευτεί 1

211 ΔΙΟΠΤΡΑ Ο χορός των νεκρών / Β. Γιαννίσης 1

212 ΔΙΟΠΤΡΑ Οι χορευτές δάσκαλοι του Wu-Li / G. Zukav 1

213 ΔΙΟΠΤΡΑ Όλα μπορούν να θεραπευτούν / Μ. Μπρόφμαν 1

214 ΔΙΟΠΤΡΑ Όνειρα γλυκά για παιδιά και γονείς / Τζ. Βάλντμπουργκερ 1

215 ΔΙΟΠΤΡΑ Όσα δεν έγιναν λέξεις / Ε. Γαληνού 1

216 ΔΙΟΠΤΡΑ Πες μου μια ιστορία πριν φύγεις / Σ. Άχερν 1

217 ΔΙΟΠΤΡΑ Πλατς μουτς / Ε. Τριβιζάς 2

218 ΔΙΟΠΤΡΑ Πουθενά να κρυφτείς / Τσ. Στήβενς 1

219 ΔΙΟΠΤΡΑ Πρωτόγονο ένστικτο / J. L. Horst 2

220 ΔΙΟΠΤΡΑ Πυραμίδα / Ντ. Γκίμπινς 1

221 ΔΙΟΠΤΡΑ Σε κάποιους αξίζει ο θάνατος / P. Swanson 2

222 ΔΙΟΠΤΡΑ Στο στόμα του λύκου / Μ. Τζ. Άρλιτζ 2

223 ΔΙΟΠΤΡΑ Τα κυνηγόσκυλα / Τζ.Λ. Χορστ 1

224 ΔΙΟΠΤΡΑ Τα μπλουζ του δολοφόνου / Ρ. Σελεστίν 1

225 ΔΙΟΠΤΡΑ Το άρωμα της γυναίκας με τα μαύρα / Γκ. Λερού 1

226 ΔΙΟΠΤΡΑ Το κόκκινο δωμάτιο / Niccy French 2

227 ΔΙΟΠΤΡΑ Το μωρό στην κούνια / Σ. Χάνα 1

228 ΔΙΟΠΤΡΑ Το Σοφάκι και ο Ντο / Τσάνταλη Κατρίνα 1

Page 11: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

11

229 ΔΙΟΠΤΡΑ Το φως μετά το σωματικό θάνατο / R. Moody 1

230 ΔΙΟΠΤΡΑ Τρώτε σωστά σύμφωνα με τον τύπο του αίματός σας 1

231 ΔΙΟΠΤΡΑ Υ.Γ. Σ' αγαπώ / Σ. Άχερν 1

232 ΔΙΟΠΤΡΑ Υγρή πόλη / Φ. Ναούμ 1

233 ΔΙΟΠΤΡΑ Φεγγάρι δύο ημερών / Σ. Άχερν 1

234 ΔΙΟΠΤΡΑ Φίλα τον βάτραχό σου / Μπ. Τρέισι 1

235 ΔΙΟΠΤΡΑ Φιλί στα μάτια / Π. Τραυλού 1

236 ΔΙΟΠΤΡΑ Φως μέσα στη θύελλα / Κ. Κρομμύδας 1

237 ΔΡΟΜΩΝ Φως σε δράση / Γ. Αυγουστάτος 1

238 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Συζήτηση από το θεό για το θάνατο / N.D.Walsch 1

239 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έλκεις αυτό που δηλώνεις / Λ. Χέι 1

240 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Θεϊκή φιλία / Ν.-Ν. Γουόλς 1

241 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Μεταμορφώστε τη ζωή σας / Λ. Χέι 1

242 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Τα βήματα της επιτυχίας / Α. Ρόμπινς 1

243 ΔΩΔΩΝΗ Ιστορία της ινδικής φιλοσοφίας / Βελισσαρόπουλος 1

244 ΔΩΔΩΝΗ Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα 1

245 ΔΩΜΑ Η ελευθερία / Επίκτητος 1

246 ΔΩΡΙΚΟΣ Το δέντρο που έδινε / Σ. Σιλβερστάιν 1

247 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ Δ. ΨΑΘΑ Μαντάμ Σουσού / Δ. Ψαθάς 1

248 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ Δ. ΨΑΘΑ Οικογένεια Βλαμένου / Δ. Ψαθάς 1

249 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ Δ. ΨΑΘΑ Το εύθυμο καρνέ, χρονογραφήματα / Δ. Ψαθάς 1

250 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Άμμος στο στόμα / H. Le Corre 2

251 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Αριστερή μελαγχολία / Ε. Τραβέρσο 2

252 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Η αυτοκρατορία της επιτήρησης / Ι. Ραμονέ 1

253 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Καρδιές σακατεμένες / H. Le Corre 1

254 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Μετανάστες και πρόσφυγες / C. Rodier 1

255 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Μια καλή ζωή / M. Rowlands 1

256 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ανθρώπινη επικοινωνία & επιδράσεις στη συμπεριφορά 1

Page 12: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

12

257 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο Αντίλ έχει πατρίδα / Τσιτιρίδου Εύη 1

258 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Βασιλιάς φωνακλάς γαλήνη δεν βρίσκει 1

259 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Γκαζόζα Α.Α.Α / Κουτσοδημητροπούλου Τζένη 1

260 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Γράμμα στο μπαμπά και τη μαμά που καπνίζουν 1

261 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Δάφνη η μονακριβούλα / Μουσιώνη Λίνα 1

262 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Ένα αστέρι για την ευτυχία / Γιαγκάτζογλου Βούλα 1

263 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Λύκε, λύκε είσαι εδώ; / Κουτσιαρής Βασίλης 1

264 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ' αγαπάς μπαμπά; / Κουτσιαρής Βασίλης 1

265 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο Λυποπόταμος / Μουσιώνη Λίνα 1

266 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Παιχνίδια με τον παππού / Τσιάμη Σοφία 1

267 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Τι τρέχει με τον Μπαντού / Μιχίδη Άννα 1

268 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Το παραμύθι της ανάσας / Μπουσίου- Γεροστάθη 1

269 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Τροφούπολη / Κύργιου Σοφία 1

270 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Χιονισμένη πλατεία / Κουτσιαρής Βασίλης 1

271 ΕΛΦΙΛ Η τεχνολογία του Dreamer / Elio d'Anna 2

272 ΕΛΦΙΛ Η σχολή των θεών / Ε. Ντ' Άννα 1

273 ΕΛΦΙΛ Ο κόπτης των διαμαντιών / Γκ.Μ. Ροτς 1

274 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μια ζωή γεμάτη φως / Α. Φωτόπουλος 1

275 ΕΝ ΠΛΩ Αγάπησέ με / Μ. Παστουμαρτζή 1

276 ΕΝ ΠΛΩ Ο επισκέπτης του Πάπα / Β. Βολκώφ 1

277 ΕΝ ΠΛΩ Πόσο αντέχεις την αλήθεια; / Γρ. Βασιλειάδης 1

278 ΕΝΑΛΙΟΣ Η κοινωνία του μηδενικού οριακού κόστους 1

279 ΕΝΑΛΙΟΣ Πώς να αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους που σας τρελαίνουν 1

280 ΕΝΑΛΙΟΣ Τοξικοί άνθρωποι / Μπ. Σταματέας 1

281 ΕΝΑΛΙΟΣ Τι είναι αγάπη / Osho 1

282 ΕΝΤΥΠΟΙΣ Οι σκλάβοι στα δεσμά τους / Κ. Θεοτόκης 1

283 ΕΝΤΥΠΟΙΣ Προσδοκίες / Γ. Μανιάτης (3ος τόμος) 1

284 ΕΠΙΛΟΓΗ Το σκυλί της Πολαρόιντ / Στ. Κινγκ 1

285 ΕΠΟΜ. ΣΤΑΘΜΟΣ Ο Ακίμ τρέχει / Dubois Claude 1

286 ΕΣΟΠΤΡΟΝ Υπέρτατο ταξίδι / Ρ. Μονρόε 1

287 ΕΣΟΠΤΡΟΝ Σώμα-νους σε τέλεια αρμονία / Osho 1

Page 13: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

13

288 ΕΣΟΠΤΡΟΝ Ζωή μετά τον θάνατο / Ντ. Τσόπρα 1

289 ΕΣΟΠΤΡΟΝ Πώς να κατακτήσετε τη φώτιση / Δαλάι Λάμα 1

290 ΕΣΤΙΑ Suburra / Κ. Μπονίνι 1

291 ΕΣΤΙΑ Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης / Μ. Κούντερα 1

292 ΕΣΤΙΑ Η κόλαση των παιδιών / Λ. Νάκου 1

293 ΕΣΤΙΑ Η πρώτη φλέβα / Γ. Μακριδάκης 1

294 ΕΣΤΙΑ Η τελευταία έξοδος / Μ. Μοδινός 1

295 ΕΣΤΙΑ Κατασκευές της ψυχανάλυσης κατασκευή του ψυχαναλυτή 1

296 ΕΣΤΙΑ Μαρτυρίες από τη δικτατορία και την αντίσταση 1

297 ΕΣΤΙΑ Ο αίλουρος τη νύχτα / Ε. Κουρουπάκη 1

298 ΕΣΤΙΑ Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας / Α. Παπαχελάς 1

299 ΕΣΤΙΑ Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου / Μ. Καραγάτσης 1

300 ΕΣΤΙΑ Όλα για καλό / Γ. Μακριδάκης 2

301 ΕΣΤΙΑ Σημείο Ωμέγα / Ντον Ντελίλλο 1

302 ΕΣΤΙΑ Τέσσερις μαρτυρίες για την εκταφή του ποταμού Ερρινυού 1

303 ΕΣΤΙΑ Το ζουμί του πετεινού / Γ. Μακρυδάκης 1

304 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ο άσπρος σκύλος με τα πολλά ονόματα / Μαντέλα Ξ. 1

305 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Η σιωπή των σειρήνων / Φ. Κάφκα 1

306 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο θαλασσόλυκος / Τζ. Λόντον 1

307 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Οι άνθρωποι της αβύσσου / Τζ. Λόντον 1

308 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Το φλογερό φως της ημέρας / Τζ. Λόντον 1

309 ΖΗΤΡΟΣ Ψυχολογία των μαζών / G. Lebon 1

310 ΗΛΕΚΤΡΑ Η γυναίκα με τα άσπρα / Γ. Κόλινς 1

311 ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ο γυάλινος κόσμος / Τεν. Γουίλλιαμς 1

312 ΗΡΙΔΑΝΟΣ Λυσσασμένη γάτα / Τεν. Γουίλλιαμς 1

313 ΗΡΙΔΑΝΟΣ Η απουσία του ήρωα / Τσ. Μπουκόφσκι 1

314 ΘΕΜΕΛΙΟ Ο μαιτρ και η Μαργαρίτα / Μ. Μουλγκάκοφ 1

315 ΘΥΜΑΡΙ Δεν ξέρω τι θέλω / Γ. Πιντέρης 1

316 ΘΥΜΑΡΙ Ενθαρρύνοντας τα παιδιά στο σπίτι και στο σχολείο 1

317 ΘΥΜΑΡΙ Με ποια χαρίσματα έρχονται στον κόσμο τα παιδιά μας 1

Page 14: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

14

318 ΘΥΜΑΡΙ Ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία της νηπιαγωγού 1

319 ΙΒΙΣΚΟΣ Δικαιολογίες τέλος / Γ. Ντύερ 1

320 ΙΒΙΣΚΟΣ Εκπλήρωση επιθυμιών / Γ. Ντύερ 1

321 ΙΒΙΣΚΟΣ Λέμε όχι στο bulling / Β. Κάουλα 1

322 ΙΒΙΣΚΟΣ Μύηση / Λ. Μητσώνη 1

323 ΙΒΙΣΚΟΣ Οι άγγελοι της αφθονίας / Ντ. Βίρτου 1

324 ΙΒΙΣΚΟΣ Σε αρμονία / Γ. Ντύερ 1

325 ΙΒΙΣΚΟΣ Σώμα-νους σε τέλεια αρμονία / Όσσο 1

326 ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Η θρησκεία της επιστήμης / Αγγ. Τανάγρας 1

327 ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Η κοιλάδα των ρόδων / Ντίναχ 1

328 ΙΔΙΩΤ. ΕΚΔΟΣΗ Η πηγή των πάντων / Α. Φωτόπουλος 1

329 ΙΔΙΩΤ. ΕΚΔΟΣΗ Ιχνηλατώντας την Πόλη 1

330 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔ.(ΙΤΑΝΟΣ) Σχέση στοργής ή σχέση οργής / Μ. Πεδιώτου 1

331 ΙΔΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΒΕΡΩΦ Με τους ζωγράφους της Πινακοθήκης Αβέρωφ 1

332 ΙΚΑΡΟΣ 33 στροφές / C. S. Guevara 1

333 ΙΚΑΡΟΣ Αλκυονίδες μέρες / Ε. Γιαννάκη 1

334 ΙΚΑΡΟΣ Άνω τελεία / Κική Δημουλά 1

335 ΙΚΑΡΟΣ Έθιμα ταφής / Χ. Κεντ 1

336 ΙΚΑΡΟΣ Ένα κίτρινο φύλλο / Μαλάκης Μιχάλης 1

337 ΙΚΑΡΟΣ Ένα παιδί από βιβλία /Jeffers Olivers 1

338 ΙΚΑΡΟΣ Ζογκ / Ντόναλτσον Τζούλια 1

339 ΙΚΑΡΟΣ Η μέρα που τα κραγιόνια τα παράτησαν / Daywalt Drew 1

340 ΙΚΑΡΟΣ Κική και Μπόμπος: Σούπερ έκπληξη 1

341 ΙΚΑΡΟΣ Κρονάκια / Κ. Μαργαρίτης 1

342 ΙΚΑΡΟΣ Λήθη και Λίνκολν / Τζ. Σόντερς 1

343 ΙΚΑΡΟΣ Μπρούκλιν / C. Toibin 2

344 ΙΚΑΡΟΣ Ο Νόι και η φάλαινα / Davies Benji 1

345 ΙΚΑΡΟΣ Ο Ξυλαράκης / Donalson Julia 1

346 ΙΚΑΡΟΣ Παιδικοί έρωτες / Α. Αλεξανδρίδης 1

347 ΙΚΑΡΟΣ Ποτέ και πουθενά / Νηλ Γκάιμαν 1

348 ΙΚΑΡΟΣ Πού είναι η κυρία Πασχαλίτσα; / Arrhenius Ingela 1

Page 15: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

15

349 ΙΚΑΡΟΣ Πού είναι ο κύριος Λιοντάρης; / Arrhenius Ingela 1

350 ΙΚΑΡΟΣ Σιλουανή / Παπαϊωάννου Θοδωρής 1

351 ΙΚΑΡΟΣ Στο Κάσελ δεν υπάρχει λογική / Ε. Βίλα-Μάτας 2

352 ΙΚΑΡΟΣ Στο πίσω κάθισμα / Ε. Γιαννάκη 1

353 ΙΚΑΡΟΣ Τικ - Τακ / Παπαθεοδούλου Αντώνης 1

354 ΙΚΑΡΟΣ Το κουτί του Σιλάν / Χαλικιά Άλκηστη 1

355 ΙΚΑΡΟΣ Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις οικογένειες / Hoffman M. 1

356 ΙΚΑΡΟΣ Τώρα!/ Garderoy Tracey 1

357 ΙΚΑΡΟΣ Χιονομπαλού / Θεοδωράκη Μάρω 1

358 ΙΡΙΔΑ Η τέλεια εκπαίδευση / G. Bailey 1

359 ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Η βίβλος της αστρολογίας 1

360 ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Η βιβλος της γιόγκα 1

361 ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Η βίβλος του φενγκ-σούι 1

362 ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Οι 12 στύλοι της επιτυχίας / Τζ. Ρον 1

363 ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Τα 5 βασικά κομμάτια στο παζλ της ζωής / Τζ. Ρον 1

364 ΙΣΤΟΣ Το έπος του Γκιλγκαμές 1

365 ΙΩΛΚΟΣ Άκρον / Μιχάλης Γριβέας 1

366 ΚΑΚΤΟΣ 1984: ο μεγάλος αδελφός / Τζ. Όργουελ 1

367 ΚΑΚΤΟΣ Μαίανδρος / Γ. Μηλιώκας 1

368 ΚΑΚΤΟΣ Το νησί / Α. Χάξλεϋ 1

369 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ένας κόσμος σε κίνηση / Ντεκάστρο Μαρίζα 1

370 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ζωγράφισέ μου ένα σπίτι / Φραγκεσκάκη Χριστίνα 1

371 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ιζαντόρα Ντακ / Μιχαηλίδου Στέλλα 1

372 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Καρδιά μου 1

373 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Μελάκ, μόνος / Πιπίνη Αργυρώ 2

374 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ο κουκούσκα / Κατσίκα Μαρώ 1

375 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Το δικό τους ταξίδι / Πιπίνη Αργυρώ 1

376 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Φεύγει έρχεται / Κοντολέων Άννα 1

377 ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Χιονίζει / Carle Eric 1

378 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Μια ατέλειωτη φυγή / Α. Παπαδάκη 1

379 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Αμάν…αμάν! / Α. Παπαδάκη 1

Page 16: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

16

380 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Αν ήταν όλα αλλιώς / Α. Παπαδάκη 1

381 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Εγώ είμαι ο Τζόνοθαν Σκρίβενερ / Κ. Χάουτον 1

382 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Η άπληστη χελώνα / Μαντούβαλου Σοφία 1

383 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ / Μ. Δεληβοριά 2

384 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Θα ξανάρθουν τα χελιδόνια / Α. Παπαδάκη 1

385 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Καρδιά SOS / Μ. Κυριακίδης 1

386 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Μια ατέλειωτη φυγή / Α. Παπαδάκη 1

387 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Πορφυρά ποτάμια / Ζ.Κ. Γκρανζέ 1

388 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Σ' ένα γύρισμα της ζωής / Α. Παπαδάκη 1

389 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Τα λάθη του κροκόδειλου / Μ. Πούμχεζελ 1

390 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Τι θα έκανα αν ήμουν Αη-Βασίλης / Ζωγράφου Τατιάνα 1

391 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Τι σου είναι η αγάπη τελικά / Α. Παπαδάκη 1

392 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Το κόκκινο σπίτι / Α. Παπαδάκη 1

393 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Το ταξίδι που λέγαμε…/ Α. Παπαδάκη 1

394 ΚΑΛΕΝΤΗΣ Το υπέροχο ταξίδι της Νίλο / Κόντι Γκουίντο 1

395 ΚΑΠΟΝ Περί της βασιλείας στη νεότερη Ελλάδα 1

396 ΚΑΠΟΝ Ο τραγουδιστής του Άουσβιτς / Κ. Οικονομάκου 1

397 ΚΑΠΟΝ Τα δύο βήτα / Α. Κακούρη 1

398 ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Το Σιδηρούν Προσωπείο / Α. Δουμάς 1

399 ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Παραμύθια του Άντερσεν 1

400 ΚΑΡΥΔΑΚΗ Το κουμπί που κρύωνε / Ε. Τριβιζάς 1

401 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ανθρώπινες σχέσεις / Στηβ Ντακ 1

402 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Άνθρωπος στο τρένο / Β. Δανέλλης 1

403 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Αντίο στις αυλές των θαυμάτων / Μ. Τζιαντζή 1

404 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Αυτό που σου ανήκει / G. Greenwell 2

405 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Βουτιά / Κ. Δημοπούλου 1

406 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Για τ' όνειρο πώς να μιλήσω / Ε. Πριοβόλου 1

407 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δεν γίνονται αυτά εδώ / Σ. Λιούις 1

408 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Εκουατόρια / Μ. Μοδινός 2

409 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ένας ερωτευμένος άνδρας / Κανάουσγκορντ 1

410 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ένας θάνατος στην οικογένεια / Κνάουσγκορντ 1

Page 17: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

17

411 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Έπρεπε να είχες φύγει / Ντ. Κέλμαν 1

412 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η ανάλυση του χαρακτήρα / Β. Ράιχ 1

413 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η γλώσσα του σώματος / Γκόρντον Ουέινραϊτ 1

414 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η κτηνωδία / Ν. Λατζόια 2

415 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η παραμυθού της σελήνης / Παπαποστόλου Βάγια 1

416 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η συντέλεια του κόσμου / Τζ. Έρπενμπεκ 1

417 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιούδας / Άμος Οζ 1

418 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ίσιντορ και Πάουλα / Ο. Νίλσον 1

419 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιστανμπούλ Ιστανμπούλ / Μπ. Σονμέζ 1

420 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιστορίες για να ονειρεύεσαι, παιχνίδια για να μεγαλώνεις 1

421 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιταλική αναγέννηση / Μ. Λαμπράκη-Πλάκα 1

422 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Καραμέλα / Ε. Πριοβόλου 1

423 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Καρφίτσες στην άμμο / Σ. Ρονκαλιόλο 2

424 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Κατάδυση / Τζ. Λη 1

425 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Λούλα / Β. Ραπτόπουλος 1

426 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μα γιατί μου φταίνε όλα;! / Β. Παπαθεοδώρου 1

427 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μετά φόβου / Ε. Πριοβόλου 1

428 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μία από τις δύο / Ντ. Σάδα 2

429 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μια ξεχωριστή παρέα / Μεγκ Γουόλιτζερ 2

430 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μοτέλ Μορένα / Α. Σταμάτης 1

431 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μπαρ Φλωμπέρ / Α. Σταμάτης 1

432 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Νεκρές ώρες / Β. Δανέλλης 1

433 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο ευτυχισμένος θάνατος / Α. Καμύ 1

434 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο Καρλ, ο Φριτς και το αυγό της ευτυχίας 1

435 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο μακαρίτης σιχαινόταν το κουτσομπολιό / Σ. Βιτάλε 1

436 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο μεγάλος πόλεμος / Α. Γκάταλιτσα 1

437 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο παραστρατημένος εφημέριος / Τόμας Χάρντυ 1

438 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο πουλημένος / Π. Μπέιτι 2

439 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο Τετραπέταλος / Στρουμπούλη Αγγελική 1

440 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο τρομοκράτης / Τζ. Απντάικ 1

441 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Οι άποροι / Σ. Μπόρμπεγι 1

Page 18: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

18

442 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Οι πύλες του τίποτα / Σ. Γιάζμπεκ 1

443 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Οι τρεις χήρες / Ντ. Γιαννακοπούλου 1

444 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Όλα τα ονόματα / Ζ. Σαραμάγκου 1

445 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Παράδεισος και κόλαση / Γ. Κ. Στέφανσον 2

446 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πεδινές πολιτείες / Κ. ΜακΚάρθυ 1

447 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πεθαίνοντας την άνοιξη / Ρ. Ρότμαν 1

448 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πέρα από το Αιγαίο / Ε. Καζάν 1

449 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πέταλα από αίμα / Ν.Γ. Θιόνγκο 1

450 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πιάσε τ' άστρα της ζωής / Ζ. Λοπινό 2

451 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Σέντραλ Παρκ / Γκ. Μισό 1

452 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τα ανατρεπτικά βιβλία / Π. Γκουτιέρες 1

453 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τα χρόνια της αλητείας / Ο. Κεμάλ (τόμος 1ος) 1

454 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τετράδια ονείρων / Ζυράννα Ζατέλη 2

455 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το αρχέγονο και άλλοι καιροί / Ο. Τοκαρτσούκ 1

456 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το κάστρο στο δάσος / Ν. Μέιλερ 1

457 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το νησί της εφηβείας / Κνάουσγκορντ 1

458 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το πρωτόκολλο της Αιγύπτου / Λ. Σάσα 1

459 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το τραγούδι της σειρήνας / Β. Μακντέρμιντ 1

460 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το τρένο θα περάσει πρώτο / Ε. Πονιατόφσκα 2

461 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το χρυσάφι και η κατάρα της ερήμου / Ι. Αλ Κούνι 2

462 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τρεις όροφοι / Εσκόλ Νεβό 2

463 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Υπηρέτησα τον Άγγλο βασιλιά / Μπ. Χράμπαλ 2

464 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Υπόθεση αρχείου / Κ. Μάγκρις 2

465 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Χορεύοντας στο σκοτάδι / Κ.Ο. Κνάουσγκορντ (4ο βιβλίο) 2

466 ΚΑΤΟΠΤΡΟ Η φυσική των καθημερινών πραγμάτων 1

467 ΚΑΤΟΠΤΡΟ Το χρονικό του χρόνου εικονογραφημένο 1

468 ΚΑΤΟΠΤΡΟ Το εγώ της νόησης 1

469 ΚΕΔΡΟΣ Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται / Φ. Κερ 1

470 ΚΕΔΡΟΣ Αριστοτέλους Ποιητική 1

471 ΚΕΔΡΟΣ Βαθέος γήρατος / Γ. Βαρβέρης 1

472 ΚΕΔΡΟΣ Βενετσιάνικες βινιέτες / Α. Πανταζοπούλου-Σακελλαρίου 1

Page 19: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

19

473 ΚΕΔΡΟΣ Βιβλίο / Πεϊσότο 1

474 ΚΕΔΡΟΣ Γκαλβέιας / Ζ. Λ. Πεϊσότο 2

475 ΚΕΔΡΟΣ Δωμάτια γεμάτα καπνό / Κ. Νέλσκοτ 1

476 ΚΕΔΡΟΣ Εν λευκώ / Κ. Λουκαρέλι 1

477 ΚΕΔΡΟΣ Ένα γαλάζιο απόγευμα / Ε. Νικολάκη-Καλαμάρη 1

478 ΚΕΔΡΟΣ Ένα μουντό καλοκαίρι / Κ. Λουκαρέλι 1

479 ΚΕΔΡΟΣ Ενας άγγελος στο ταβάνι μου / Δεληβοριά Μάγια 1

480 ΚΕΔΡΟΣ Ένας αιώνας μια στιγμή / Κ. Καραβά 1

481 ΚΕΔΡΟΣ Ένας χωρισμός / Κ. Κιταμούρα 2

482 ΚΕΔΡΟΣ Έξοδος / Α. Σφακιανάκης 1

483 ΚΕΔΡΟΣ Ζει το Ντόντο; / Πιέρη Μαρία 1

484 ΚΕΔΡΟΣ Η αγάπη φτάνει για όλους / Μαυρομμάτη Κατερίνα 1

485 ΚΕΔΡΟΣ Η άλλη πλευρά της σιωπής / Φ. Κερ 2

486 ΚΕΔΡΟΣ Η άρνηση της άρνησης / Δ. Γιατρέλλης 1

487 ΚΕΔΡΟΣ Η ατυχία / Α. Μαυρουδή 1

488 ΚΕΔΡΟΣ Η γιαγιά μου σας χαιρετά και ζητάει συγγνώμη 2

489 ΚΕΔΡΟΣ Η δίκη μιας εταίρας / D. Hamel 1

490 ΚΕΔΡΟΣ Η ιστορία του Κούλερβο / Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν 2

491 ΚΕΔΡΟΣ Η μακριά πορεία / Στ. Κινγκ 1

492 ΚΕΔΡΟΣ Η πρόβα / Β. Κνήτου 1

493 ΚΕΔΡΟΣ Η σκιά στο σπίτι / Κ. Κέλλης 2

494 ΚΕΔΡΟΣ Ήταν όλοι τους παιδιά μου / Α. Μίλλερ 1

495 ΚΕΔΡΟΣ Θα γίνεις μεζεδάκι για τους δράκους /Στίλτον Τζερόνιμο 1

496 ΚΕΔΡΟΣ Θαύμα οι καρχαρίες χορεύουν / Χριστοδούλου Πάνος 1

497 ΚΕΔΡΟΣ Ιδού οι ονειροπόλοι / I. Mbue 1

498 ΚΕΔΡΟΣ Ινδικοπλεύστης / Γ. Βέης 1

499 ΚΕΔΡΟΣ Ιστορίες αγάπης / Τζούλια Κρίστεβα 1

500 ΚΕΔΡΟΣ Ιστορίες της ζωής σου / Τ. Τσιανγκ 1

501 ΚΕΔΡΟΣ Κανείς δε μιλάει για τα πεύκα / Κ. Παρούση 1

502 ΚΕΔΡΟΣ Κεντρική Ευρώπη / Γ. Βόλμαν 1

503 ΚΕΔΡΟΣ Κήπος στάχτες / Ντ. Κις 1

Page 20: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

20

504 ΚΕΔΡΟΣ Κλεψύδρα / Ντ. Κις 1

505 ΚΕΔΡΟΣ Κωνσταντινούπολη 1453 / Μ. Ντεκάστρο 2

506 ΚΕΔΡΟΣ Λόγια δηλητήριο / Καράνθα Μάιτε 1

507 ΚΕΔΡΟΣ Με θέα το Λεβάντε / Ν. Τρουλλινού 1

508 ΚΕΔΡΟΣ Μια φλόγα στο σκοτάδι / Ρουσάκη Μαρία 1

509 ΚΕΔΡΟΣ Ο δρομέας / Στ. Κίνγκ 1

510 ΚΕΔΡΟΣ Ο Μι, ο Μο και το Ούφο / Μάντζαρη Δέσποινα 1

511 ΚΕΔΡΟΣ Ο νεκρός δολοφονήθηκε / Έ. Ρίτσου 1

512 ΚΕΔΡΟΣ Ο χρόνος μπροστά μας / Β. Κούτας 1

513 ΚΕΔΡΟΣ Πέντε φίλες για ένα μιούζικαλ / Στίλτον Τες 1

514 ΚΕΔΡΟΣ Πλέκοντας ίχνη / Ε. Αθανασίου 1

515 ΚΕΔΡΟΣ Ποιήματα / Ναζίμ Χικμέτ 1

516 ΚΕΔΡΟΣ Ρωμαίος και Ιουλιέτα / Σαίξπηρ 1

517 ΚΕΔΡΟΣ Στα ίχνη του Ντουκουζούρι / Τσερόλας Πάνος 1

518 ΚΕΔΡΟΣ Τα μαύρα νούφαρα / Μ. Μπισί 1

519 ΚΕΔΡΟΣ Τα τρία στίγματα του Πάλμερ Έλντριτς / Φ. Ντικ 1

520 ΚΕΔΡΟΣ Τα Χμ των βιβλίων / Kρις Κατερίνα 1

521 ΚΕΔΡΟΣ Το καλοκαίρι που μεγάλωσα / Αντωνίου Άντρη 1

522 ΚΕΔΡΟΣ Το καλοκαίρι των Αβάρων / Ζορμπά Βησαρία 1

523 ΚΕΔΡΟΣ Το κορίτσι απ' την Αβάνα / Ο. Χιγκουέλος 1

524 ΚΕΔΡΟΣ Το μουσείο των αποξηραμένων συναισθημάτων / Κούκιας 2

525 ΚΕΔΡΟΣ Το μπουρδέλο της οδού ΟΚΕ / Κ. Λουκαρέλι 1

526 ΚΕΔΡΟΣ Το μυστήριο της κρυστάλλινης γόνδολας 1

527 ΚΕΔΡΟΣ Το παιδι της Στάζι / D. Young 1

528 ΚΕΔΡΟΣ Το πρώτο Χμ που είδα / Κρις Κατερίνα 1

529 ΚΕΔΡΟΣ Το τελευταίο πάρτι της Λάουρα / Τζ. Κ. Γιόχανσον 2

530 ΚΕΔΡΟΣ Το φενγκ-σούι για την αγάπη και τον έρωτα 1

531 ΚΕΔΡΟΣ Το φως των αστεριών / Ε. Ισμαήλ 2

532 ΚΕΔΡΟΣ Τρία μαύρα νούφαρα / Μ. Μπισί 1

533 ΚΕΔΡΟΣ Ωμοφαγία / Α. Κορακάκη 1

534 ΚΕΛΕΥΘΟΣ Εκπαιδεύοντας τα παιδιά / A. Naouri 1

Page 21: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

21

535 ΚΕΛΕΥΘΟΣ Μια μέρα ο πόνος αυτός θα σου βγει σε καλό 1

536 ΚΕΛΕΥΘΟΣ Τρέξε να σωθείς, η ζωή σε καλεί / B. Cyrulnik 1

537 ΚΕΣΤΟΣ Όμορφο μυστικό / Κ. Λόρεν 1

538 ΚΙΧΛΗ Άλφα Βήτα / Μ. Μέσκος 1

539 ΚΙΧΛΗ Πετρούπολη / Α. Μπέλι 1

540 ΚΙΧΛΗ Φιλί της ζωής / Θ. Χατζόπουλος 1

541 ΚΙΧΛΗ Στη σωφρονιστική αποικία / Φ. Κάφκα 1

542 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Γυναίκα από μετάξι / D. Jefferies 1

543 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Δεν είσαι τόσο έξυπνος όσο νομίζεις / Ντ. Μακρέινι 1

544 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Εισαγωγή στο στρατηγικό management / Ντ. Χάνγκερ 1

545 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ένα πράγμα τη φορά για να κάνεις πιο πολλά / Ντ. Ζακ 1

546 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η Γκουέντι και το κουτί / Στ. Κίνγκ 1

547 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η γυναίκα στην καμπίνα 10 / Ruth Ware 2

548 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η κόρη της Αυστραλίας / Χ. Βέρνα 1

549 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η νύφη της Κεϋλάνης / Ντ. Τζέφερις 1

550 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η πρώτη παγωνιά / Σ. Άντισον Άλλεν 1

551 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η χήρα / Φ. Μπάρτον 2

552 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η Χιονάτη πρέπει να πεθάνει / Ν. Νοιχάους 1

553 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Μπελγκρέιβια / Τζ. Φέλλοους 1

554 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ο δρόμος για την ευτυχία / Ν. Γκρουέσο 1

555 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ο κήπος του χειμώνα / Κ. Χάνα 2

556 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ο παράδεισος υπάρχει / A. Eben 1

557 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Όταν πέφτουν οι μάσκες / Μ. Όλσον 1

558 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ποιον αγαπάς; / Τζ. Γουέινερ 1

559 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Τα γράμματα που δεν περίμενε κανείς / Α. Ντονέιτ 2

560 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Το αυτό / Στ. Κινγκ (2 τόμοι) 2

561 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Το εμπόδιο ανοίγει το δρόμο / Ρ. Χολιντέι 1

562 ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Το παζάρι των κακών ονείρων / Στ. Κίνγκ 1

563 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Γειτονιές / Γαρμπή Έρικα 1

564 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Δράκος Καλοκάρδιος / Κυρίτση - Τζιώτη Ιωάννα 1

565 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο / Φλώρου Αγγελική 1

Page 22: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

22

566 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Η μικρή πολύχρωμη γιαγιά μου / Πέτροβιτς Λότη 1

567 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Η υπόσχεση του πρίγκηπα / Κουτσιαρής Βασίλης 1

568 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Ήσουν μόνο ένα παιδί / Κασιάρου Εύα 1

569 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Μαντάμ Μπάτερφλάι / Λακόμπ Μπενζαμέν 1

570 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Ο Αγησίλαος στη δημοτική βιβλιοθήκη/Διακομανώλης 1

571 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Ο Μπαρτόλο με τα κόκκινα γυαλιά / Δενεζάκη Λιάνα 1

572 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Όταν οι αρκούδες πήγαν για ύπνο τη νύχτα της καταιγίδας 1

573 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Στη χώρα των θαυμάτων /Γιαννόπουλος Νίκος 1

574 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Το κορίτσι με την κορδέλα 1

575 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Το μηδέν μασκαρεμένο έχει μυστικό κρυμμένο 1

576 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Το φεγγάρι γλίστρησε στην καμινάδα / Βασιλείου Φωτ. 1

577 ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ Το σκιάχτρο και η τριανταφυλλιά / Τασοπούλου Ελένη 1

578 ΚΟΚΚΙΝΟ Αριόλ, ένας γαιδαράκος όπως εσύ κι εγώ / Guibert Em. 1

579 ΚΟΚΚΙΝΟ Αριόλ, ο ιππότης ίππος 1

580 ΚΟΚΚΙΝΟ Βρείτε το λάθος/ Contraine Bastien 1

581 ΚΟΚΚΙΝΟ Βρήκαμε ένα καπέλο / Klassen Jon 1

582 ΚΟΚΚΙΝΟ Η αγαπημένη μου αδελφούλα / Desbordes Astrid 1

583 ΚΟΚΚΙΝΟ Μια μεγάλη μέρα του τίποτα / Alemagna Beatrice 1

584 ΚΟΚΚΙΝΟ Πρώτος από το τέλος / Bee William 1

585 ΚΟΚΚΙΝΟ Το σχολείο πάει σχολείο / Ρεξ Άνταμ 1

586 ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ Τρεις ιστορίες / Ντ.Χ. Λώρενς 1

587 ΚΡΙΤΙΚΗ Αντίο Ιστανμπούλ / Ε. Αϊκόλ 1

588 ΚΡΙΤΙΚΗ Απόκρυφο Βερολίνο / Φ. Χέζελ 1

589 ΚΡΙΤΙΚΗ Εικόνες της μεγάλης αγάπης / W. Herrndorf 2

590 ΚΡΙΤΙΚΗ Η κυρά της Ρω / Γ. Σκαραγκάς 1

591 ΚΡΙΤΙΚΗ Θα κοιμηθούμε όταν γεράσουμε / P. Corrias 2

592 ΚΡΙΤΙΚΗ Μια διαφορετική μέρα / Σ. Τσιτσώνης 1

593 ΚΡΙΤΙΚΗ Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση / Μ. Ραμματά 1

594 ΚΡΙΤΙΚΗ Το ιλιγγιώδες καλειδοσκόπιο / W. Burroughs 1

595 ΚΡΙΤΙΚΗ Το παιχνίδι της μίμησης / Τζ. Οταβιάνι 1

596 ΚΡΙΤΙΚΗ Χρονικό ενός τελευταίου καλοκαιριού / Γ. Ελ Ρασίντι 2

Page 23: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

23

597 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μαθαίνω την αλβανική γλώσσα / Μ. Σκόπη 1

598 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Το νεοελληνικό θέατρο σκιών ως μέσο αγωγής 1

599 ΛΙΒΑΝΗΣ Άλικος πάγος / Π. Κονιδάρης 1

600 ΛΙΒΑΝΗΣ Γλυκά νερά / Ι. Καρακασίδου 2

601 ΛΙΒΑΝΗΣ Εγώ η Ελισάβετ / Μ. Βαμβακά 2

602 ΛΙΒΑΝΗΣ Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία / Π. Χοφστάτερ 1

603 ΛΙΒΑΝΗΣ Η ασπίδα της Σπάρτης / Μανφρέντι 1

604 ΛΙΒΑΝΗΣ Η επιστροφή / Α. Λάμπρου 1

605 ΛΙΒΑΝΗΣ Η ηλιογέννητη / Δάγλας Αριστείδης 1

606 ΛΙΒΑΝΗΣ Η πόλη των κατόπτρων / Τζ. Κρόνιν 1

607 ΛΙΒΑΝΗΣ Η σιγή των αστεριών / Ελένη Φωτίου 1

608 ΛΙΒΑΝΗΣ Η φαντασμένη τριανταφυλλιά / Δημουλίδου Χρυσηίδα 1

609 ΛΙΒΑΝΗΣ Και το όνομα αυτής Μυρτώ / Ε. Φωτίου 1

610 ΛΙΒΑΝΗΣ Καρτερώντας την άνοιξη / Σ. Αστερίου 1

611 ΛΙΒΑΝΗΣ Κάτω από τον ίδιο ουρανό / Λιβάνη Γιώτα 1

612 ΛΙΒΑΝΗΣ Μαμά μην πας στην δουλειά 1

613 ΛΙΒΑΝΗΣ Μάταιοι θησαυροί / Ε. Ομηρόλη 1

614 ΛΙΒΑΝΗΣ Μέλι… Με μέλει! / Θεοχάρη Ζωή 1

615 ΛΙΒΑΝΗΣ Μετά τη βροχή / Μ. Πετροπούλου 1

616 ΛΙΒΑΝΗΣ Μοίρνα / Κ. Κουτουκάκη 1

617 ΛΙΒΑΝΗΣ Ξαφνικά μόνη / Σ. Οφλάναγκαν 1

618 ΛΙΒΑΝΗΣ Ο άνθρωπος που έγινε θεός / Ζ. Μεσαντιέ 1

619 ΛΙΒΑΝΗΣ Ο τελευταίος ναΐτης / R. Khoury 1

620 ΛΙΒΑΝΗΣ Ο φυσητής των ονείρων / Villiot Bernand 1

621 ΛΙΒΑΝΗΣ Ο χάρτης της ανάπτυξης / Τζ. Ο'Νηλ 1

622 ΛΙΒΑΝΗΣ Οι δώδεκα αιώνιοι / Τζ. Κρόνιν 1

623 ΛΙΒΑΝΗΣ Όσα παίρνει ο άνεμος / Μ. Μίτσελ 1

624 ΛΙΒΑΝΗΣ Όταν η μαμά μου είπε ψέματα / Ελευθερίου Σάντρα 1

625 ΛΙΒΑΝΗΣ Όχθες και κύματα / Ε. Ευσταθίου 2

626 ΛΙΒΑΝΗΣ Παλάτια του Βοσπόρου / Γ & Μ. Αλεξάνδρου 1

627 ΛΙΒΑΝΗΣ Σάλεμς Λοτ / Στ. Κίνγκ 1

Page 24: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

24

628 ΛΙΒΑΝΗΣ Στη γη της αγάπης / Μ. Κόντζογλου 1

629 ΛΙΒΑΝΗΣ Στους ήλιους του έρωτα / Μ. Κόντζογλου 1

630 ΛΙΒΑΝΗΣ Τα παιδικά διηγήματα της Έφης για μικρούς και μεγάλους 1

631 ΛΙΒΑΝΗΣ Ταξίδεψε μαζί μου / Πυργελή Δήμητρα 1

632 ΛΙΒΑΝΗΣ Ταξίδια με τη μαμά / Ανδρουτσοπούλου Αθηνά 1

633 ΛΙΒΑΝΗΣ Τι μπορείς να κάνεις με ένα πρόβλημα; / Yamada K. 1

634 ΛΙΒΑΝΗΣ Το αόρατο αγόρι / Τ. Λούντβιγκ 2

635 ΛΙΒΑΝΗΣ Το κοράκι / Στ. Κίνγκ 1

636 ΛΙΒΑΝΗΣ Το κορίτσι στο κάστρο μέσα στο μουσείο / Bernheimert 1

637 ΛΙΒΑΝΗΣ Το φάντασμα της όπερας / Γκ. Λερού 1

638 ΛΙΒΑΝΗΣ Το φανταστικό βιβλίο των επαγγελμάτων 1

639 ΛΙΒΑΝΗΣ Φιλοσοφικά παραμύθια / Βάσση Γιώτα 1

640 ΛΙΒΑΝΗΣ Φτερό στον άνεμο/ Trottier Maxime 1

641 ΛΙΒΑΝΗΣ Ως την άκρη του νερού / Νευροκοπλή Βασιλική 1

642 ΛΥΧΝΑΡΙ Απρόσμενος επισκέπτης / Α. Κρίστι 1

643 ΛΥΧΝΑΡΙ Ένα πτώμα στη βιβλιοθήκη / Α. Κρίστι 1

644 ΛΥΧΝΑΡΙ Η απλή τέχνη του φόνου / Ρ. Τσάντλερ 1

645 ΜΑΚΡΗ Ο κώδικας του Μωυσή / J. Twyman 1

646 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Με θέα το Άγιον Όρος 1

647 ΜΑΡΤΗΣ Ο πρίγκιπας με τα τρία πεπρωμένα 1

648 ΜΑΡΤΗΣ Σκανταλιάρη Άλφονς / Bergstrom Gunilla 1

649 ΜΑΡΤΗΣ Ώρα για πάρτι 'Αλφονς 1

650 ΜΑΤΙ Οι νύφες της Εροιβιάς / Βασ. Τούνη 1

651 ΜΑΤΙ Μέχρι το τέλος του χρόνου / Γ. Παπαδημακοπούλου 1

652 ΜΑΤΙ Ο χάρτης για παντού / Ryan Carrie 1

653 ΜΕΛΑΝΙ Η κόψη του ξυραφιού / Σ. Μωμ 1

654 ΜΕΛΑΝΙ Ημερολόγια από τη χώρα των χριστουγέννων / Ντ. Σεντάρις 1

655 ΜΕΛΑΝΙ Κανείς δεν θέλει να πεθάνει / Κ. Μαλακατέ 1

656 ΜΕΛΑΝΙ Ο Έλληνας γιατρός / Κ. Μέρμηγκα 1

657 ΜΕΛΑΝΙ Ο συμβιβασμός / Ε. Καζάν 1

Page 25: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

25

658 ΜΕΛΑΝΙ Όπως κι αν έρθει αυτό το βράδυ / Δ. Μαρίνος 1

659 ΜΕΛΑΝΙ Το σχέδιο / Κ. Μαλακατέ 2

660 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 10 μέρες στην τρελογιαγια / Κέζα Λώρη 1

661 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Bullying, και όμως νικιέται / Ν. Σιδέρης 1

662 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Αγνοούμενη μέχρι αποδείξεως του εναντίου / Σ. Στάινερ 2

663 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ακόμα και τα άγρια σκυλιά / Ίαν Ράνκιν 2

664 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Αλεξανδρινές φωνές στην οδό Λέψιους / Π. Κουμούτση 1

665 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Άπαιχτοι ντετέκτιβ 1 / Θ. Παπαθεοδώρου 2

666 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Άπαιχτοι ντετέκτιβ 2 / Θ. Παπαθεοδώρου 2

667 METAIXMIO Απλώς ένα χαρτί / Λιάρου Λήδα 1

668 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Απόδραση από τη βιβλιοθήκη του κυρίου Λιμοντσέλο 1

669 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Αριθμητάρι με γλωσσοδέτες / Τριβιζάς Ευγένιος 1

670 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Αρκετά ως εδώ / Λ. Σράιβερ 1

671 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γιατί αρρωσταίνουν οι άνθρωποι / Ντ. Λήντερ 1

672 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γίνε πράκτορας του πλανήτη / Ανδρεάδη Ελένη 1

673 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γυναίκες / Τσαρλς Μπουκόφσκι 1

674 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γύρνα σπίτι άγγελέ μου / Th. Wolfe 1

675 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δάφνις και Χλόη / Λόγγος 1

676 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δόκτωρ Πόρδαλος: η συνωμοσία των Χριστουγέννων 1

677 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δόξα και αδιέξοδα / Θ. Βερέμης 1

678 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δωμάτιο με θέα / Ε. Μ. Φόρστερ 1

679 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Έγκλημα χωρίς δολοφόνο / Χ. Παπαδημητρίου 1

680 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ελπίδα στα χρόνια της απελπισίας / Ν. Μαντελστάμ 1

681 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι / Τριβιζάς Ευγένιος 1

682 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα πράσινο τηλέφωνο / Δημόκα Κατερίνα 1

683 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα φτυάρι στον Άρη / Τριβιζάς Ευγένιος 1

684 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο / Σωτηροπούλου Λίνα 1

685 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένας ασπρόμαυρος ζωγράφος / Μουσιώνη Λίνα 1

686 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Έρχονται τα Χριστούγεννα / Τάρα Λίλι 1

687 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ευγένεια / Τ. Μορόνι 1

688 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ευτυχία / Τ. Μορόνι 1

Page 26: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

26

689 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ευτυχισμένες οικογένειες / Δημήτρης Στεφανάκης 2

690 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ζητείται άλογο για αμαζόνα / Μουσιώνη Λίνα 1

691 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ζούσαμε πάντα σ' ένα κάστρο / Σ. Τζάκσον 2

692 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ζωή εκτός τόπου / Ε. Σαΐντ 2

693 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η άμυνα του Λούζιν / Βλ. Ναμπόκοβ 1

694 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Βιολέτα και ο ιππότης / Α. Πιπίνη 2

695 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η δίψα / Τζο Νέσμπο 2

696 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η δυστυχία του να είναι κανείς μαθητής / Κάββαλου Στέργια 1

697 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η εκδίκηση του Πουφ / Ανδρεάδη Ελένη 1

698 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Ελλάδα φλέγεται / Β. Τζανακάρης 1

699 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η κακιά μάγισσα παραιτείται / Τσόλακ Αλεξάνδρα 1

700 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η κοινωνία του θεάματος / Guy Debord 1

701 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Λερναία Ύδρα / Αγγελίδου Μαρία 1

702 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η μάγισσα / Κ. Λέκμπεργκ 2

703 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Μιμή η νευρική και η λίστα των επιθυμιών 1

704 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η νύχτα / Ε. Βίζελ 1

705 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Πάπισσα Ιωάννα / Ε. Ροϊδης 1

706 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η πιο σημαντική νίκη του Αχιλλέα / Μπαμπέτα Ιωάννα 1

707 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Πουπού και η Καρλότα / Ε. Τριβιζάς 1

708 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η σκοτεινή καρδιά της Βαρκελώνης / Α. Χιμένες 1

709 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η συχνότητα του θανάτου / Χ. Παπαδημητρίου 1

710 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η φωνή της Ρόζι / Φαλκονάκη Άλισον 1

711 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κιλόμπο: ο βρώμικος ελέφαντας / Βλουμίδη Δάφνη 1

712 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Αχαρνείς 1

713 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Βάτραχοι 1

714 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Ειρήνη 1

715 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Εκκλησιάζουσες 1

716 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Θεσμοφοριάζουσες 1

717 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Ιππείς 1

718 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Λυσιστράτη 1

719 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Νεφέλες 1

Page 27: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

27

720 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Όρνιθες 1

721 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Σφήκες 1

722 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Λίγη ζωή / Χ. Γιαναγκιχάρα 1

723 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Λύπη / Τ. Μορόνι 1

724 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μια αληθινή φίλη / Hanlon Abby 1

725 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μια για πάντα / Α. Πφλίγκερ 2

726 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μίλι Μάγκνους / Μπανσέρους Γίργκεν 1

727 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μισός κόσμος / Joe Abercrombie 1

728 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μοναξιά / Τ. Μορόνι 1

729 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μου λείπεις / H. Coben 1

730 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Νέμεσις / Jo Nesbo 1

731 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ντόρι το μαύρο πρόβατο/ Hanlon Abby 1

732 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο εραστής / Μ. Ντυράς 1

733 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο καλός λύκος / Α. Σόντερμπεργκ 2

734 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο κλέφτης των ποδηλάτων / Λ. Μπαρτολίνι 1

735 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Κλουζ στο διαδίκτυο / Μπανσέρους Γίργκεν 1

736 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο μικρός δράκος Καρύδας: ο μυστηριώδης ναός 2

737 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο μύθος της αράχνης / Α. Παπαθεοδούλου 2

738 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Πηλέας και η Θέτιδα / Α. Παπαθεοδούλου 1

739 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο πρίγκιπας θέλει τσίσα του / Γκόρολο Γκρεγκ 1

740 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Σαλιγκαγκάριν πάει στ' άστρα / Παναγιωτόπουλος Ν. 1

741 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Ταύρος της Κρήτης / Αγγελίδου Μαρία 1

742 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο τόπος των μυστικών / T. French 1

743 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι μαγεμένες / Μ. Κόντζογλου 2

744 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι πειρατές των βιβλίων / Ανδριώτη Ευθυμία 1

745 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μου / Μπαμπινιώτης 1

746 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι σταύλοι του Αυγεία / Αγγελίδου Μαρία 1

747 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι Στυμφαλίδες όρνιθες / Αγγελίδου Μαρία 1

748 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Όσα δεν γνωρίζατε για τα χρόνια του Καποδίστρια 1

749 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Όσα δεν γνωρίζατε για την τουρκοκρατία……. 1

750 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Όταν έφυγαν τα αγάλματα / Δαρλάση Αγγελική 1

Page 28: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

28

751 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ούτε λέξη / Ε. Ρίκσταντ 1

752 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πέπλο σιωπής / Νέβιλ Στιούαρτ 2

753 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πίσω απ' τους καταρράκτες / Τζ. Κ. Όουτς 1

754 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόλη χωρίς θεούς / Μ. Καραγιάννης 1

755 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει η οικογένειά μου / Τ. Μορόνι 1

756 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει η φιλία / Τ. Μορόνι 1

757 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει ο εαυτός μου / Τ. Μορόνι 1

758 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει ο παππούς και η γιαγιά / Τ. Μορόνι 1

759 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει το κατοικίδιό μου / Τ. Μορόνι 1

760 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει το παιχνίδι / Τ. Μορόνι 1

761 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει το σχολείο / Τ. Μορόνι 1

762 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ποτέ μη γαργαλάς ένα γορίλα / Τριβιζάς Ευγένιος 1

763 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πριν / Β. Αλεξάκης 1

764 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πώς να ζήσετε 150 χρόνια με υγεία / Δ. Τσουκαλάς 1

765 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πώς τον λένε το Θεό σου / Holleben Jan 1

766 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρίκο και Όσκαρ: η συμμορία του Μπίνγκο/Στάινχερες 1

767 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρόζα η ωραία θυμωμένη / Μάγος Κώστας 1

768 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρου / Μ. Σπυροπούλου 1

769 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρουθ / Μ. Ρόμπινσον 2

770 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρώτα τη σκόνη / J. Fante 2

771 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Σκοτεινές επιγραφές / Α. Πανσέληνος 1

772 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Στα πέρατα της αντοχής / Χρ. Ρούσσου 1

773 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Στην εποχή των δεινοσαύρων:ο μικρός δράκος Καρύδας 1

774 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Στοκχόλμη / Γ. Λαπίντους 1

775 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Σώμα στη βιτρίνα / Α. Μαντόγλου 1

776 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τα άλογα του Διομήδη / Μ. Αγγελίδου 1

777 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τα ταμπού της ιστορίας / Μ. Φερό 1

778 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τα τέρατα των ωκεανών / Ανδρεάδη Ελένη 1

779 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο με τον Όμηρο / Τζ. Φρίλι 2

780 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τελευταία έξοδος / F. Axat 1

781 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τελευταία νέα από την Ιθάκη / Κ. Ακρίβος 1

Page 29: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

29

782 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τέσσερις σωματοφύλακες και μισός / Berry Edward 1

783 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τη μαμά μου αγαπώ 1

784 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τι υπέροχο πλάσμα θα γίνεις / Μάρτιν Έμιλι 1

785 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τιμωρός / Τ. Πάρσονς 1

786 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το βαμμένο πέπλο / Σ. Μωμ 1

787 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το δικαίωμα στην τεμπελιά / Π. Λαφάργκ 1

788 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το κλαρινέτο / Β. Αλεξάκης 2

789 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το λιοντάρι της Νεμέας / Αγγελίδου Μαρία 2

790 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το μάτι / Β. Ναμπόκοφ 1

791 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το ξιδοκόριτσο / A. Tyler 1

792 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το όνομά μου είναι Σάιλοκ / H. Jacobson 1

793 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το παιδί της τρικυμίας / Μ. Άτγουντ 2

794 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το πέρασμα / Κ. Τζαμιώτης 2

795 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το πετροκάραβο / Δαρλάση Αγγελική 1

796 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το σκουριασμένο τρίγωνο / Μπογδάνος Δημήτρης 1

797 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το σχέδιο της Ρέιμι / K. Dicamillo 1

798 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το χαμένο βιβλίο / Berry Edward 1

799 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το χάσμα του χρόνου / J. Winterson 1

800 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το χέρι που κινεί τα νήματα / Τζ. Φλιν 1

801 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τόνοι, τόνοι και Τόνι / Χριστοδούλου Πάνος 1

802 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τύφλωση / M. Ferro 1

803 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Φαρμακείον εκστρατείας / Μ. Ελευθερίου 1

804 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Φτου Ξελύπη / Κόντου Μαριέττα 1

805 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χάλια διακοπές / Friot Bernard 1

806 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χίτλερ / Ι. Κέρσοου 1

807 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χόλιγουντ / Τσ. Μπουκόφσκι 1

808 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χωρίς παπούτσια / Μουντάκη Αργυρώ 1

809 ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ Σελίδες που ψιθυρίζουν / Β. Κολτούκης 1

810 ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ Ο αρκούδος και το πιάνο / Litchfild David 1

811 ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ Ο παππούς μου έχει φίλο ένα γίγαντα / Litchfield David 1

812 ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ Ρόζα το τερατάκι / Dios Olga 1

Page 30: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

30

813 ΜΙΝΩΑΣ GUINNESS World Records 2018 1

814 ΜΙΝΩΑΣ Ανν / Π. Λεμέτρ 1

815 ΜΙΝΩΑΣ Αυτογνωσία / Γ. Δημόπουλος 1

816 ΜΙΝΩΑΣ Γιαγιά σ' αγαπώ / Θεοδωράκη Μάρω 2

817 ΜΙΝΩΑΣ Δε μου αρέσει το όνομά μου / Αρμενιάκου Κων/να 1

818 ΜΙΝΩΑΣ Η άλλη όψη του παραδείσου / Φ.Σ. Φιτζέραλντ 1

819 ΜΙΝΩΑΣ Η κινέζα κούκλα / Ε. Τριβιζάς 1

820 ΜΙΝΩΑΣ Η μάστιγα της Ασίας / Τζ. Χόρτον 1

821 ΜΙΝΩΑΣ Η φάλαινα που τρώει τον πόλεμο / Ε. Τριβιζάς 1

822 ΜΙΝΩΑΣ Κόρη στον βυθό / Ρουμπάτη Μαίρη 1

823 ΜΙΝΩΑΣ Να ζεις δυνατά / Θεοδωράκη Μάρω 1

824 ΜΙΝΩΑΣ Ο άνθρωπος από τη Γροιλανδία / Τζ. Μίλτον 2

825 ΜΙΝΩΑΣ Ο γάτος μου, οι κολλητές μου και τα πρώτα φιλιά 1

826 ΜΙΝΩΑΣ Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας / Πετρουλάκης Σπύρος 2

827 ΜΙΝΩΑΣ Ο μικρός Ερμής / Ε. Τριβιζάς 1

828 ΜΙΝΩΑΣ Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας /Τριβιζάς Ευγένιος 1

829 ΜΙΝΩΑΣ Ο χορός των στρουθοκαμήλων / Ε. Τριβιζάς 1

830 ΜΙΝΩΑΣ Ουφ ποιος διαβάζει πάλι; / ΜαλινόςΤζένιφερ 1

831 ΜΙΝΩΑΣ Σμαρώ / Δ. Χατζή 1

832 ΜΙΝΩΑΣ Το όνειρο του μάγου Τέρη Ξεφτέρη / Λ. Τερκεσίδου 1

833 ΜΙΝΩΑΣ Το παιδί της τρικυμίας / Μ. Άτγουντ 1

834 ΜΙΝΩΑΣ Το παράθυρο της Νεφέλης / Σ. Πετρουλάκης 1

835 ΜΙΝΩΑΣ Το σχολείο φοβάται το Νικόλα / Α. Παπαθεοδούλου 1

836 ΜΙΝΩΑΣ Το τελευταίο δαχτυλίδι / Σ. Πετρουλάκης 1

837 ΜΙΝΩΑΣ Τρεις μέρες, μια ζωή / Π. Λεμέτρ 1

838 ΜΙΝΩΑΣ Τυπωθήτω / Ρ. Μονάλντι 1

839 ΜΠΕΝΟΥ Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική / Β. Σαρσέντης 1

840 ΜΠΕΝΟΥ Στρατηγική των επιχειρήσεων / Β. Παπαδάκης 1

841 ΝΕΔΑ Αναζητώντας ελληνικό στοιχείο / Χριστογιαννόπουλος 1

842 ΝΕΦΕΛΗ Αλφαβητάρι / Παππά Ροδούλα 1

843 ΝΕΦΕΛΗ Αλεπού, αλεπού τι ώρα είναι / Β. Τσελεπίδου 1

Page 31: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

31

844 ΝΕΦΕΛΗ Άπαντες στίχοι / Γ. Σκαρίμπας 1

845 ΝΕΦΕΛΗ Η τυραννία της οικειότητας / R. Sennett 1

846 ΝΕΦΕΛΗ Ο μικρός πιλότος / Ζαφειρίου Σταύρος 1

847 ΝΕΦΕΛΗ Οι επόπτες / Μ. Μιχαηλίδης 1

848 ΝΕΦΕΛΗ Το μεγάλο ταξίδι της οικογένειας Ποντίκη 1

849 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το σπίτι το δικό μας / Ηλιόπουλος Βαγγέλης 1

850 ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ Κάθαρση / Μιχάλης Δέλτα 2

851 ΟΙΩΝΟΣ Άνθρωποι και ποντίκια / Τζ. Στάινμπεκ 1

852 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί /Ρ. Ε. Νατζέμυ 1

853 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Ποιος θέλω να είμαι; / Ρ. Ε. Νατζέμυ 1

854 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Σχέσεις συνειδητής αγάπης / Ρ. Νατζέμυ 1

855 ΟΞΥ Ο πόλεμος των θεών / Ν. Γκάιμαν 1

856 ΟΞΥ Τα ελιξίρια του χειμώνα / Ν. Χατζόπουλος 1

857 ΟΞΥΓΟΝΟ Εγώ και η αυτοπεποίθησή μου / Ν. Γεωργιάδου 1

858 ΟΞΥΓΟΝΟ Παιδικός αυτισμός & επικοινωνία των αυτιστικών παιδιών 1

859 ΟΡΑΜΑ Αλβανία: ιστορία, αρχαιολογία κ.λ.π 1

860 ΟΣΕΛΟΤΟΣ Μπελάδες στο τσίρκο / Αριστοτέλους Αγγελική 1

861 ΟΣΕΛΟΤΟΣ Σαν το παραμύθι της γιαγιάς / Γίτσα Εύη 1

862 ΟΥΡΑΝΟΣ Η αυταπάτη του Dawkins / Α. Μακγκράθ 1

863 Π.Ε.Κ. Python: εισαγωγή στους υπολογιστές 1

864 Π.Ε.Κ. Η γέννηση μιας νέας φυσικής / B. Cohen 1

865 Π.Ε.Κ. Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο / F. Moses 1

866 Π.Ε.Κ. Κατανοώντας την εξέλιξη / Κ. Καμπουράκης 1

867 Π.Ε.Κ. Σκέψου σαν φιλόσοφος / E. Gerhard 1

868 Π.Ε.Κ. Τα βήματα του μεθυσμένου / L. Mlodinow 1

869 Π.Ε.Κ. Το συν της συγκίνησης 2

870 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ακης το σκυλάκι / Krings Antoon 1

871 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανατολικά της Εδέμ / Τζ. Στάινμπεκ 1

872 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αόρατα κορίτσια / Μ. Ζουμπουλάκη 1

873 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Από μέσα μου / Παπαΐωάννου Θοδωρής 1

874 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Από τους ανθρώπους στους ήρωες / Μ. Αγγελίδου 1

Page 32: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

32

875 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς / Φ. Μανδηλαράς 1

876 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διόνυσος, ο κεφάτος θεός / Φ. Μανδηλαράς 1

877 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Είσαι ένα θαύμα / Palazio R.J 1

878 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ένα πουλί στην πρίζα / Βαρβαρούση Λήδα 1

879 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ένα σπίτι για όλους / Corr Christopher 1

880 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ένα σπίτι χωρίς καθρέφτες / Santen Marten 1

881 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Έτσιαισθάνομαι / Silas Neal Cristopher 1

882 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η αγελάδα βουνό / Τσιάντη Σταματούλα 1

883 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η καταγγελία / Bandi 1

884 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η κυρία Άιφελ / Briece Alice 1

885 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη / Kerr Judith 1

886 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θαύμα / Ρ.Ζ. Παλάσιο 1

887 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Καληνύχτα λέμε / Jony John 1

888 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κατορθώματα και θαύματα / Αγγελίδου Μαρία 2

889 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κρήτη / Φ. Μανδηλαράς 1

890 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο / Φ. Μανδηλαράς 1

891 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λέξεις που πονάνε / Cooper Abby 1

892 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μπούρδες / Lear Edward 2

893 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Να με αντέχεις / Μητσιάλη Αλεξάνδρα 1

894 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξεχωρίζω και σφυρίζω / Biddulph Rob 1

895 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ελέφαντας της Έρικας / Bishop Sylvia 1

896 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο λύκος πάει σχολείο / Ντιβάζ Ελίζαμπεθ 1

897 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο Όγκι κι εγώ / Palacio R.J. 1

898 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Οχ χταπόδι, λάθος πόδι / Α. Παπαθεοδούλου 1

899 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ποιος έκλεψε τον ήλιο; / Γεωργέλλη Κλαίρη 1

900 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόσφυγες, Ευρώπη, ανασφάλεια / Κ. Φίλης 1

901 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σπίτι χωρίς καθρέφτες / Martan Sandan 1

902 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στάσου στο μπόι σου! Τσιάμη Σοφία 1

903 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια / Α. Παπαθεοδούλου 1

904 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο / Kamkwamba William 1

905 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το βρήκα! Η μεγάλη εφεύρεση / Παπαϊωάννου Θοδ. 1

Page 33: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

33

906 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το θαύμα / Έμμα Ντόναχιου 1

907 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το μικρό λυκάκι ζηλεύει / Krings Antoon 1

908 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το να είσαι αγόρι / Dawson Davies 1

909 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το να είσαι κορίτσι/ Hayley Long 1

910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το σχολείο πάει σχολείο / Α. Ρεξ 1

911 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χάτσικο, ο σκύλος που περίμενε / Plats Luis 1

912 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management 1

913 ΠΑΠΥΡΟΣ Θουκυδίδου ιστορία ΙΙ: Βιβλία Δ-Η/ Θουκυδίδης 1

914 ΠΑΠΥΡΟΣ Κυνηγός ιστοριών / Ε. Γκαλεάνο 1

915 ΠΑΡΡΗΣΙΑ Καληνύχτα Όβελ / Στρίκου Παναγιώτα 1

916 ΠΑΤΑΚΗΣ 17 ώρες / Π. Μαρτινίδης 1

917 ΠΑΤΑΚΗΣ 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα / Ζ. Βερν 1

918 ΠΑΤΑΚΗΣ 30 ιστορίες με δράκους: κάθε βράδυ μια ιστορία 1

919 ΠΑΤΑΚΗΣ 30 ιστορίες περιμένοντας να ανοίξουν τα σχολεία 1

920 ΠΑΤΑΚΗΣ Αγάπησέ με και άλλα παραμύθια / Λαμπαδαρίδου-Πόθου 1

921 ΠΑΤΑΚΗΣ Αθηναϊκό μπλουζ / Π. Κουτσάκης 1

922 ΠΑΤΑΚΗΣ Αμαρτωλή πόλη / Μ. Κοντολέων 2

923 ΠΑΤΑΚΗΣ Άμμος στα μάτια/ Λ. Κέπλερ 1

924 ΠΑΤΑΚΗΣ Αν μ' άφηνες τη λέξη να σου μάθω / Δ. Μπουραντάς 1

925 ΠΑΤΑΚΗΣ Αναζητώντας την Όντρευ / Κινσέλα Σόφι 1

926 ΠΑΤΑΚΗΣ Ανίκητοι ηττημένοι / Γ. Βαρουφάκης 1

927 ΠΑΤΑΚΗΣ Αντίο γλυκιά μου πατρίδα / Α. Ουμίτ 1

928 ΠΑΤΑΚΗΣ Απόσταση αναπνοής / Τ. Γουδέλης 1

929 ΠΑΤΑΚΗΣ Αστραφτερά πεδία / Σ. Τριανταφύλλου 2

930 ΠΑΤΑΚΗΣ Αυτισμός / Π. Πλησή 1

931 ΠΑΤΑΚΗΣ Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που μένουν / Ε. Φερράντε 2

932 ΠΑΤΑΚΗΣ Για μια ευτυχισμένη ζωή / Σενέκας 1

933 ΠΑΤΑΚΗΣ Γιγαντόσαυρος / Νταντζ Τζόννυ 1

934 ΠΑΤΑΚΗΣ Δεν / Ηλιόπουλος Βαγγέλης 1

935 ΠΑΤΑΚΗΣ Δεν είσαι εδώ / Π. Κουτσάκης 2

Page 34: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

34

936 ΠΑΤΑΚΗΣ Διάλεξε το δηλητήριό σου / Child Lauren 1

937 ΠΑΤΑΚΗΣ Δύο ζωγράφοι / Δ. Καμπουράκης 1

938 ΠΑΤΑΚΗΣ Δύο μόνο δάκρυα / Μ. Ανδρουλάκης 1

939 ΠΑΤΑΚΗΣ Εγκώμιο της πραότητας / N. Bobbio 1

940 ΠΑΤΑΚΗΣ Είμαι σκέτο παιδί / Μπαμπέτα Ιωάννα 1

941 ΠΑΤΑΚΗΣ Ελιά στο πέλαγος/ Φραγκούλη Φωτεινή 1

942 ΠΑΤΑΚΗΣ Εμείς η ιστορία μας / Πομμό Υβάν 1

943 ΠΑΤΑΚΗΣ Επειδή είναι η καρδιά μου / Α. Κορτώ 1

944 ΠΑΤΑΚΗΣ Έρωτας στις φλόγες της Σμύρνης/Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης 1

945 ΠΑΤΑΚΗΣ Ευγνωμοσύνη / Ο. Σακς 1

946 ΠΑΤΑΚΗΣ Ευτυχία / Ζ. Λιβανελί 1

947 ΠΑΤΑΚΗΣ Η αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα / Στάθη Ευαγγελία 1

948 ΠΑΤΑΚΗΣ Η γεύση της ερήμου / Ι. Θεοδώρου 1

949 ΠΑΤΑΚΗΣ Η δασκάλα μου είναι τέρας / Μπράου Πίτερ 1

950 ΠΑΤΑΚΗΣ Η δεσποινίς Ευφορβία και το ζαχαροπλαστείο 1

951 ΠΑΤΑΚΗΣ Η δίψα με καίει εμένα και χάνομαι / Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου 1

952 ΠΑΤΑΚΗΣ Η δολοφονία του Πυθαγόρα / Μ. Τσικότ 1

953 ΠΑΤΑΚΗΣ Η θαυμαστή ιστορία του ανθρώπου / Τ. Ροντάρι 1

954 ΠΑΤΑΚΗΣ Η ιστορία της χαμένης κόρης / Ε. Φερράντε 2

955 ΠΑΤΑΚΗΣ Η λήθη που θα γίνουμε / Ε. Α. Φαθιολίνθε 1

956 ΠΑΤΑΚΗΣ Η μάγισσα με τα πόμολα / Ε. Τριβιζάς 1

957 ΠΑΤΑΚΗΣ Η μαμά έχει άδικο / Μ. Μπυσσί 1

958 ΠΑΤΑΚΗΣ Η μεταμόρφωση / Φ. Κάφκα 1

959 ΠΑΤΑΚΗΣ Η μούσα / J. Burton 2

960 ΠΑΤΑΚΗΣ Η Ούρσουλα πάει σχολείο/ Riddell Chris 1

961 ΠΑΤΑΚΗΣ Η παλλακίδα που δημιούργησε τη σύγχρονη Κίνα /Τσανγκ 1

962 ΠΑΤΑΚΗΣ Η υφήλιος των παραμυθιών / Κοντολέων Μάνος 1

963 ΠΑΤΑΚΗΣ Η φάρμα / Τ.Ρ. Σμιθ 1

964 ΠΑΤΑΚΗΣ Ημέρα ανεξαρτησίας / Ρ. Φορντ 1

965 ΠΑΤΑΚΗΣ Θα περάσει κι αυτό/ Μ. Μπούσκετς 1

Page 35: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

35

966 ΠΑΤΑΚΗΣ Θάμπωσε ο νους / Σ. Δημητρίου 1

967 ΠΑΤΑΚΗΣ Ισμαήλ και Ρόζα / Γ. Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης 2

968 ΠΑΤΑΚΗΣ Ιστορίες από τον Ειρηνικό / Τζ. Λόντον 1

969 ΠΑΤΑΚΗΣ Ιστορίες όπως τις είπα / Κίπλινγκ Ράντγιαρντ 1

970 ΠΑΤΑΚΗΣ Καθαρίστρια Χάος / Κρις Κατερίνα 1

971 ΠΑΤΑΚΗΣ Καϊάφας / Ν.Α. Βουδούρης 1

972 ΠΑΤΑΚΗΣ Καινούργια πόλη / Θ. Γρηγοριάδης 1

973 ΠΑΤΑΚΗΣ Καλοί άνθρωποι σε σκοτεινούς καιρούς / Πέρεθ-Ρεβέρτε 2

974 ΠΑΤΑΚΗΣ Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη / Α. Πιπίνη 2

975 ΠΑΤΑΚΗΣ Καρχηδόνα / Τζ. Κ. Όουτς 2

976 ΠΑΤΑΚΗΣ Κόκκινο η γιατί ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αστείο 1

977 ΠΑΤΑΚΗΣ Λίγες και μία νύχτες / Ισίδωρος Ζουργός 1

978 ΠΑΤΑΚΗΣ Μα τι κάνουν οι μεγάλοι όλη μέρα; 1

979 ΠΑΤΑΚΗΣ Μακριά από την Άιβυ Πόκετ! /Κ. Κρίσπ 1

980 ΠΑΤΑΚΗΣ Μια ανάσα μόνο / Π. Κουτσάκης 1

981 ΠΑΤΑΚΗΣ Μικρή ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης 1

982 ΠΑΤΑΚΗΣ Μόνο σοκολάτα / Α. Πετρετζίκης 1

983 ΠΑΤΑΚΗΣ Μπορείς; / Ε. Σωτηροπούλου 1

984 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο αετός και ο τρυποκάρυδος / Goodall Jane 1

985 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο αφηγητής του πρωινού τρένου / Ζ.Π. Ντιντιελοράν 1

986 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο βόρακας, ο κόρακας και η σονάτα της Φανής 1

987 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο γάμος του Κοντοπίθαρου/ Νέμα Σοφία 1

988 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο γιγαντοκυνηγός / Μελικέρτης Δημήτρης 1

989 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Γκουντουνοφάγος παθαίνει αμνησία / Ε. Τριβιζάς 1

990 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο γλωσσολόγος ήταν σχεδός τέλειος / Ντ. Κάρκιτ 1

991 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Γουργούρης /Επτακοίλη Τασούλα 1

992 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο δάσκαλος μας είναι πειρατής /Μητσιάλη Αλεξάνδρα 1

993 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο δάσκαλος με τα όνειρα στα μάτια / Μαντουβάλου Σοφ. 1

994 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Έλμερ κι ο αγώνας δρόμου / Mc Kee David 1

995 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ / Ε. Χουζούρη 2

Page 36: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

36

996 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο μεγάλος σάκος με τις μικρές ανησυχίες 1

997 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Ρένος και ο Βιβάλντι 1

998 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Ρένος και ο Μότσαρτ 1

999 ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Χριστουγεννόσαυρος / Φλέτσερ Τομ 1

1000 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι απροσανατόλιστοι / Α. Μααλούφ 1

1001 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι δώδεκα ομπρέλες / Ε. Τριβιζάς 1

1002 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι ιστορίες του Σάββα / Τσιλιμένη Τασούλα 1

1003 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι νεαροί χιμπαντζήδες του Γκόμπε / Good 1

1004 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι νύφες του Ιονίου / Τζ. Ντάουνι 2

1005 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι οικονομικοί μας μύθοι / Ε. Λοράν 1

1006 ΠΑΤΑΚΗΣ Οι υπόλοιποι απλώς ζούμε εδώ / Π. Νες 1

1007 ΠΑΤΑΚΗΣ Οικογένεια Μπολντ / Clary Julian 1

1008 ΠΑΤΑΚΗΣ Όλα τα φωτεινά μέρη / Niven Jennifer 1

1009 ΠΑΤΑΚΗΣ Ολίβια-υπέροχη πρωτοχρονιά 1

1010 ΠΑΤΑΚΗΣ Όλοι βλέπουμε την ίδια γάτα / Μπρένταν Γουέντελ 1

1011 ΠΑΤΑΚΗΣ Όταν η ανάσα γίνεται αέρας / Π. Καλανίθι 1

1012 ΠΑΤΑΚΗΣ Οτέλ Κονσταντινίγε / Ζ. Λιβανελί 1

1013 ΠΑΤΑΚΗΣ Ουίλλιαμ Μπλέικ / Ρ. Ακρόιντ 1

1014 ΠΑΤΑΚΗΣ Παιδί 44 / Τ.Ρ. Σμιθ 1

1015 ΠΑΤΑΚΗΣ Παιδικά όνειρα / Μ. Μιχαηλίδου-Καδή 1

1016 ΠΑΤΑΚΗΣ Παπούτσια με φτερά / Μ. Παπαγιάννη 1

1017 ΠΑΤΑΚΗΣ Περί της πνευματικής γαλήνης / Σενέκας 1

1018 ΠΑΤΑΚΗΣ Περί της συντομίας της ζωής / Σενέκας 1

1019 ΠΑΤΑΚΗΣ Πιθανότητες / Δ. Μπασλάμ 2

1020 ΠΑΤΑΚΗΣ Πορτοκαλάδα με ανθρακικό / Γιαννακόπουλος Σπύρος 1

1021 ΠΑΤΑΚΗΣ Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ / Κοντολέων Άννα 1

1022 ΠΑΤΑΚΗΣ Προσπάθειες να κάνω κάτι με τη ζωή 1

1023 ΠΑΤΑΚΗΣ Ρένα / Αύγουστος Κορτώ 2

1024 ΠΑΤΑΚΗΣ Σημειωματάρια / Α. Καμύ 1

1025 ΠΑΤΑΚΗΣ Σήμερα είμαστε ζωντανοί / Ε. Πιρότ 1

1026 ΠΑΤΑΚΗΣ Σούπερ ήρωας στα θρανία / Πάτερσον Τζέιμς 1

Page 37: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

37

1027 ΠΑΤΑΚΗΣ Στάργκερλ / Spinell Jerry 1

1028 ΠΑΤΑΚΗΣ Στρατιώτες της Σαλαμίνας / Χ. Θέρκας 1

1029 ΠΑΤΑΚΗΣ Συναρπαστικά παραλειπόμενα της ιστορίας / Τζ. Μίλτον 1

1030 ΠΑΤΑΚΗΣ Συνέντευξη με το φάντασμα του βάλτου 1

1031 ΠΑΤΑΚΗΣ Τα δεδουλευμένα / Γ. Σκαμπαρδώνης 1

1032 ΠΑΤΑΚΗΣ Τα μονοπάτια του αγγέλου μου / Λαμπαδαρίδου-Πόθου 1

1033 ΠΑΤΑΚΗΣ Τα παιδιά του τελευταίου νησιού / Ζ. Λιβανελί 2

1034 ΠΑΤΑΚΗΣ Τα πόδια σου αγγίζω στο σκοτάδι / Π. Νερούδα 1

1035 ΠΑΤΑΚΗΣ Τιμακιστάν, το σεντούκι του χρόνου 1

1036 ΠΑΤΑΚΗΣ Το αγόρι με τη βαλίτσα / Κένι Μάικ 2

1037 ΠΑΤΑΚΗΣ Το αγόρι που το είπαν Χριστούγεννα / Χέιγκ Ματ 1

1038 ΠΑΤΑΚΗΣ Το αστρικό χωριό / Κ. Κρις 1

1039 ΠΑΤΑΚΗΣ Το βιβλίο των Μπάλτιμορ / Ζ. Ντικέρ 1

1040 ΠΑΤΑΚΗΣ Το Γκουντούν πάει σχολείο / Ε. Τριβιζάς 1

1041 ΠΑΤΑΚΗΣ Το εικονογραφημένο βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση 1

1042 ΠΑΤΑΚΗΣ Το κόκκινο βότσαλο / Ε. Τριβιζάς 1

1043 ΠΑΤΑΚΗΣ Το κορίτσι με το ξύλινο σπαθί / Σ. Γιαννακόπουλος 1

1044 ΠΑΤΑΚΗΣ Το κοστούμι δε με μέλει και άλλες ιστορίες για παιδιά 1

1045 ΠΑΤΑΚΗΣ Το κουμπί της αγάπης και ο πρίγκιπας / Ηλιόπουλος Β. 2

1046 ΠΑΤΑΚΗΣ Το λεξικό των κακών τρόπων / Jalbeck Philippe 1

1047 ΠΑΤΑΚΗΣ Το νέο όνομα / Ε. Φερράντε 1

1048 ΠΑΤΑΚΗΣ Το όνειρο του Μάθιου / Lionni Leo 1

1049 ΠΑΤΑΚΗΣ Το όνειρο του Παντοφλίνου / Μητσιάλη Αλεξάνδρα 1

1050 ΠΑΤΑΚΗΣ Το ουφάκι / Κορτώ Αύγουστος 1

1051 ΠΑΤΑΚΗΣ Το παλιόπαιδο / Α. Δαρλάση 1

1052 ΠΑΤΑΚΗΣ Το πρώτο χλουτς / Willis Jeanne 1

1053 ΠΑΤΑΚΗΣ Το σκιάχτρο , ο παρδαλός κι ο σκύλος ο παλιός 1

1054 ΠΑΤΑΚΗΣ Το σκοτεινό χάρισμα του Αδόλφου Χίτλερ / Λ. Ρις 1

1055 ΠΑΤΑΚΗΣ Το ταξίδι / Sanna Francesca 1

1056 ΠΑΤΑΚΗΣ Το τέλος του κόκκινου ανθρώπου / Σ. Αλεξίεβιτς 1

1057 ΠΑΤΑΚΗΣ Το τέταρτο αλογάκι / Λειμονής Διονύσης 1

Page 38: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

38

1058 ΠΑΤΑΚΗΣ Το τραπέζι της γάτας / Μ. Οντάατζε 1

1059 ΠΑΤΑΚΗΣ Τους τα λέει ο θεός / Σ. Δημητρίου 1

1060 ΠΑΤΑΚΗΣ Υπουργός νύχτας / Σκαμπαρδώνης 1

1061 ΠΑΤΑΚΗΣ Φόντο σε διπλό καθρέφτη / Δικαίου Ελένη 1

1062 ΠΑΤΑΚΗΣ Φρέντερικ / Λιόννι Λίο 1

1063 ΠΑΤΑΚΗΣ Φτιάχνουμε κτίρια; / Hurst Sara 1

1064 ΠΑΤΑΚΗΣ Χάρτινα φιλιά / Δημήτρης Χίλιος 1

1065 ΠΑΤΑΚΗΣ Ωστικό κύμα / Ν. Δαβέττας 1

1066 ΠΕΔΙΟ Αλλαγή των σχέσεων / Ρ. Γκούντγουιν 1

1067 ΠΕΔΙΟ Δύναμη για το καλό / D. Goleman 1

1068 ΠΕΔΙΟ Η συμβουλευτική ψυχολογία στους εφήβους 1

1069 ΠΕΔΙΟ Μαθησιακές ευκολίες / Φ. Παπαναστασίου 1

1070 ΠΕΔΙΟ Νίκησε την γκρίνια / Κ. Λεβίσκι 1

1071 ΠΕΔΙΟ Συναισθηματική ευελιξία / Σ. Ντέιβιντ 1

1072 ΠΕΔΙΟ Το μέλλον του θεού / Ντ. Τσόπρα 1

1073 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Η κερένια κούκλα / Κ. Χρηστομάνος 1

1074 ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Το στοίχημα / Απ. Αλλαμανής 1

1075 ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ Γυάλινη πόλη / C. Clare 1

1076 ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ Πόλη της στάχτης / C. Clare 1

1077 ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ Χαμένες ψυχές / D. Koontz 1

1078 ΠΝΟΗ Αλύτρωτα πνεύματα / Δ. Γεωργάς 1

1079 ΠΟΛΙΣ Illska: το κακό / Ε. Νόρδνταλ 2

1080 ΠΟΛΙΣ Omega minor / Π. Βεράχεν 1

1081 ΠΟΛΙΣ Δενδρίτες / Α. Παπαδάκη 1

1082 ΠΟΛΙΣ Επτά πόλεμοι, 4 εμφύλιοι, 7 πτωχεύσεις / Γ. Δερτιλής 1

1083 ΠΟΛΙΣ Η ακαθάριστη εθνική ευτυχία / F. Roux 2

1084 ΠΟΛΙΣ Η αμηχανία της δημοκρατίας / C. Galli 1

1085 ΠΟΛΙΣ Η καρδιά των πραγμάτων / Γκ. Γκρην 2

1086 ΠΟΛΙΣ Η μελαγχολία της αντίστασης / Λ. Κρισναχορκάι 1

1087 ΠΟΛΙΣ Η Συριακή Διαθήκη / B. Salame 1

1088 ΠΟΛΙΣ Λετισιά / Ι. Γιαμπλόνκα 1

Page 39: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

39

1089 ΠΟΛΙΣ Μπλε άσπρο μαύρο / K. Amellal 1

1090 ΠΟΛΙΣ Νυχτερινές ικεσίες / Σ. Καμπόα 1

1091 ΠΟΛΙΣ Ο έτερος εχθρός / Ε. Χρονοπούλου 2

1092 ΠΟΛΙΣ Οι μυημένοι / Τ. Μπρονέκ 1

1093 ΠΟΛΙΣ Οι χαρισματικοί / M. Sakey 1

1094 ΠΟΛΙΣ Τα γεγονότα / Φ. Ροθ 2

1095 ΠΟΛΙΣ Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα 1

1096 ΠΟΛΙΣ Το άκυρο αύριο / Κ. Χαρπαντίδης 2

1097 ΠΟΛΙΣ Το βαλς των δέντρων και του ουρανού / Guenassia 2

1098 ΠΟΛΙΣ Το νησί του Σημείου Νέμο B. de Robles 1

1099 ΠΟΛΙΣ Φαμπέρ ο καταστροφέας / Τρ. Γκαρσία 1

1100 ΠΟΛΙΣ Φαντάσματα του καιρού μας / Ν. Σεβαστάκης 1

1101 ΠΟΛΙΣ Χαρίλαος Τρικούπης / Λ. Τρίχα 1

1102 ΠΟΡΦΥΡΑ Η ασκητική της αγάπης 1

1103 ΠΟΤΑΜΟΣ Η κοινή προέλευση λογικής και τρέλας / Ι. Βαρτζόπουλος 1

1104 ΠΟΤΑΜΟΣ Η σκιά στο δέντρο / Θ. Σταμούλης 1

1105 ΠΟΤΑΜΟΣ Οι Ναζί της διπλανής πόρτας / Ε. Λίχτμπλαου 2

1106 ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ Ο Μακιαβέλι δήμαρχος / Ιούλιος Αύγουστος 1

1107 ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Η ασθένεια ως πορεία της ψυχής 1

1108 ΡΕΜΠΕΛ Ο σπόρος του σιναπιού / Osho 1

1109 ΡΕΩ Η λειτουργία του οργανισμού / Β. Ράιχ 1

1110 ΡΟΠΗ Ανατομίες / H. Aldersey - Williams 1

1111 ΡΟΠΗ Αυτοβιογραφία του θανάτου μου / Κ. Τέιλορ 1

1112 ΡΟΠΗ Είναι θέμα χρόνου / D. Mermin 1

1113 ΡΟΠΗ Η ξάγρυπνη πόλη / Μπ. Χέις 1

1114 ΡΟΠΗ Η πτώση και η ανάδυση της επιστήμης / Χάρισον 1

1115 ΡΟΠΗ Μια ζωή / Ο. Σακς 1

1116 ΡΟΠΗ Ο Αϊνστάιν στην παραλία / Μ. Λεσέρ-Ρέι 1

1117 ΡΟΠΗ Ο δαρβινισμός και οι επικριτές του / M. Ruse 1

1118 ΡΟΠΗ Πέντε δισεκατομμύρια χρόνια μοναξιά/L. Beellings 1

1119 ΡΟΠΗ Περνώντας από τοίχους / Μ. Αμπράμοβιτς 1

Page 40: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

40

1120 ΡΟΠΗ Πώς να εξηγήσουμε τον κόσμο / S. Weinberg 1

1121 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Αϊ Βασίλης με ουρά / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1122 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Διαστημικό τηλεσκόπιο HUBBLE 1

1123 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Δωσ' μου το χέρι σου / Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1124 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ένας σκαντζόχοιρος λίγο τεμπελάκος / Τσορώνη Γιολάντα 1

1125 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Η αλεπού η καπελού / Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1126 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Η βίδρα που φοβόταν το νερό / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γ. 1

1127 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ο μεγαλειότατος / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1128 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ο πιο χαρούμενος / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1129 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ο ψεματούρης / Τσορώνη -Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1130 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Οι δυο ουρές / Τσορώνη -Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1131 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Το Τικ και το Τακ / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1132 ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ψέμα με ουρά / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

1133 ΣΕΛΗΝΗ Το πρόβλημα των τριών σωμάτων / Liu Cixin 1

1134 ΣΜΙΛΗ Πειθώ / Τζ. Ώστεν 1

1135 ΣΜΙΛΗ Μάνσφηλντ Παρκ / Τζ. Ώστεν 1

1136 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Εφαρμογές επιχειρησιακού μάνατζμεντ στην ελλ. δημόσια διοίκηση 1

1137 ΣΤΕΡΕΩΜΑ Κόκκινοι / Κ. Άντερχολντ 1

1138 ΣΤΕΡΕΩΜΑ Οι σκλάβοι της μοναξιάς / Π. Χάμιλτον 1

1139 ΣΤΕΡΕΩΜΑ Πυξίδα / M. Enard 1

1140 ΣΤΕΡΕΩΜΑ Στον παράδεισο των κυριών / Εμίλ Ζολά 2

1141 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αγάπη στην Αίγυπτο / Ζ. Μαμαλάκη 1

1142 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Μισέλ, αγνώστου πατρός / Φ. Μέλφου Γραμματικού 1

1143 ΣΥΛΛΟΓΗ Ο Βασιλικός / Α. Μάτεσις 1

1144 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Αστέρης, οδηγός δεινοσαύρων / Yarlet Emma 1

1145 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Το μεγάλο Ααα-Οοο! / Lambert Jonny 1

1146 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Το μικρό γιατί / Lambert Jonny 1

1147 ΤΟΠΟΣ Κερδίζοντας χρόνο / Β. Στρεκ 1

1148 ΤΟΠΟΣ Μητρότητα / Γ. Τσούμπα - Κ. Τζωρτζακάκη 1

1149 ΤΟΠΟΣ Πολ και Λόρα / Α. Μαραγκόπουλος 2

Page 41: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

41

1150 ΤΟΠΟΣ Τα κοκάλινα ρολόγια / Ντ. Μίτσελ 2

1151 ΤΟΠΟΣ Τα χίλια φθινόπωρα του Γιάκομπ ντε Ζουτ / Ντ. Μίτσελ 1

1152 ΤΟΠΟΣ Χαίρε νύμφη ανύμφευτε! / Ι. Πανουτσόπουλος 1

1153 ΤΡΑΥΛΟΣ Η μαγεία της πραγματικότητας / R. Dawkins 1

1154 ΤΡΑΥΛΟΣ Ραμανουτζάν, ο ινδός μαθηματικός / Ρ. Κάνιγκελ 1

1155 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Άνθρωποι χαμαιλέοντες / Χ. Ο. Λάλουμ 1

1156 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ο οφθαλμός του κόσμου (τόμος Β') / Ρ. Τζόρνταν 1

1157 ΦΙΛΝΤΙΣΙ Άρχοντας για μια μέρα / Κρις Πέτρος 1

1158 ΦΙΛΝΤΙΣΙ Το τελευταίο θρανίο / Λάλου Αγγελική 1

1159 ΦΥΤΡΑΚΗΣ Άρης και Αφροδίτη νέο ξεκίνημα / Τζ. Γκρέι 1

1160 ΧΑΡΑΜΑΔΑ Filmish / Ed. Ross 1

1161 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Εσμά / Σ. Στυλιανού 1

1162 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Η ιπτάμενη σβούρα / Ε. Τριβιζάς 1

1163 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Η πεταλούδα των Μπολσόι / D. Kalotay 1

1164 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Η σκιά του προδότη / Ε. Τριβιζάς 1

1165 ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Θα μου πεις ένα όνειρο; / Σγουρός Γιώργος 1

1166 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους 1

1167 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Origin / Ντ. Μπράουν 1

1168 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγάπη δηλητήριο / Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη 2

1169 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Άγγελοι / Λόρεν Κέιτ (βιβλίο 1) 1

1170 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Άγιοι και δαίμονες / Γ. Καλπούζος 1

1171 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης / Γ. Φουκαλάκης 1

1172 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγκάθια και τριαντάφυλλα / Σ. Μαας 1

1173 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγνή / Τζ. Φράνζεν 1

1174 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγώνες κυριών / Λ. Ζώτου 1

1175 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αϊλίν / Ο. Μόσφεγκ 1

1176 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αλήθειες και ενοχές / Λ. Μοριάρτι 2

1177 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αντίπαλοι στην αγάπη / Π. Παπαδάκη 2

1178 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Από ζάχαρη και αλάτι / Β. Αδαμοπούλου 2

1179 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Από το ίδιο αίμα / Τ. Ούλσον 1

1180 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αρκτική παγίδα / Ντ. Μπράουν 1

Page 42: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

42

1181 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Βαβούρα με τους Βρετανούς / Northfield Gary 1

1182 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γαλάζιος λαβύρινθος / Ε. Τσουκαράκη 1

1183 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γέρση / Α. Μαργαρίτη 2

1184 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γιασμίν: μια ζωή από την αρχή / Αυτζής Μερκούριος 1

1185 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γλυκό τραγούδι / Λ. Σλιμάνι 1

1186 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γονείς παιδί και διαδίκτυο 1

1187 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γράμμα από χρυσό / Λένα Μαντά 2

1188 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δε σου το δίνω / Χατζημποντόλη Μαριλίτα 1

1189 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δεκατρία κεριά στο σκοτάδι / Μ. Σακελλαρόπουλος 2

1190 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δεκατρία μπαλώματα / Π. Κουρτζή 1

1191 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δικαίωμα στο αύριο / Γ. Πολυράκης 1

1192 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δωροθέα Ντε Ροπ / Γ. Πολυράκης 1

1193 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Εαυτέ μου σταμάτα να κατέβω / Γ. Πιντέρης 1

1194 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ένα παρατσούκλι και για μένα παρακαλώ / Μπαμπέτα 1

1195 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ένα φίδι στο σχολείο μου / Ουάλιαμς Ντέιβιντ 1

1196 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ένα χαμόγελο και Γκλιν / Ρουσάκη Μαρία 1

1197 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Επιστροφή στον Παράδεισο / Χ. Δημουλίδου 1

1198 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Έρωτας σε λάθος χρόνο / Χ. Δημουλίδου 1

1199 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Εσύ - το βιβλίο σου 1

1200 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η αλήθεια που θέλω να ξεχάσω / Δ. Μανθεάκη 2

1201 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Άννα και ο Χελιδονάνθρωπος / Savit Gabriel 1

1202 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η αόρατη Έμι / Λίμπενσεν Τέρι 1

1203 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η άτακτη μαμά / Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη 1

1204 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η άτυχη μέρα του Λάκη και της Λόλας/Κοντολέων Μάν. 1

1205 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η γκρινιάρα / Καμαράτου Ειρήνη 1

1206 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η γνώση των αγγέλων / Τζ. Πέιτον-Γουόλς 1

1207 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η εγκυκλοπαόδεια της εγκυμοσύνης 1

1208 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Έμιλυ Γ. και η χώρα του ήλιου του μεσονυκτίου 1

1209 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Έμιλυ Γ. και το καράβι των χαμένων ψυχών 1

1210 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου / Ε. Τσαμαδού 1

1211 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η καινούργια μου μαμά κι εγώ / Γκαλίντο Ρενάτα 1

Page 43: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

43

1212 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η καρδιά πεθαίνει τελευταία / Μ. Άτγουντ 2

1213 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η λέσχη των πεταλούδων / Ουίλσον Τζάκλιν 1

1214 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μαγισσούλα που έτρωγε αριθμούς / Τσιαμπαλή Χρ. 1

1215 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μάσκα του βασιλιά / Δημόπουλος 1

1216 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μεγάλη απόδραση του παππού / Ουάλιαμς Ντέιβιντ 1

1217 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μεγάλη φωτιά / Λ. Γιούρενεκ 1

1218 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μπαλάντα της ζήλιας / Μ. Βαμβουνάκη 1

1219 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Μπέτυ Ρουμπέτη και ο φύλακας του ωκεανού 1

1220 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Νο 1 ντεντέκτιβ της Αφρικής / Α. Μ. Σμιθ 1

1221 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η ξεδοντίατρος / Ουάλιαμς Ντέιβιντ 1

1222 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η τέχνη της ευτυχισμένης ζωής / Ρ. Σανταντρέου 1

1223 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η φιλοσοφία σε κόμικς / Πάτον Μάικλ 1

1224 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η χημικός / Στ. Μέγιερ 2

1225 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού / Φ. Πανταζή 2

1226 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ηλέκτρα / Γ. Δαμιανού-Παπαδοπούλου 2

1227 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Θάλασσα φωτιά / Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη 1

1228 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ιμαρέτ / Γ. Καλπούζος 1

1229 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ιφιγένεια / Μ. Τσακίρη 2

1230 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Και η ελπίδα γύρισε ξανά / Ν. Μανιάτη 1

1231 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Και τα βουνά μίλησαν / Κ. Χοσεϊνί 1

1232 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ / Γ. Καλπούζος 2

1233 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Καρδιά πάνω σε ρόδες / Αντωνίου Άντρη 1

1234 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κλειδωμένο συρτάρι / Π. Τραυλού 1

1235 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κόκκινο κοράλλι / Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη 1

1236 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κρυμμένη αλήθεια / Γ. Πολυράκης 2

1237 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μακρινοί Ορίζοντες / Γ. Πολυράκης 1

1238 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μαξ Μούχαλος ο ήρωας του ντουλαπιού 1

1239 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μαύρο φυλαχτό / Β. Μπέκας 2

1240 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Με 6 κλικ / Φώτου Γιώτα 1

1241 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μέσα από τις σκιές / Χ.Χ. Μίγιας 1

1242 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μετά από σένα / Τζότζο Μόις 1

Page 44: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

44

1243 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μήπως είδατε τη Νεφερτίτη; / Πρατικάκη Βέρα 1

1244 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μια κίτρινη καρδιά κι ένας κόκκινος ήλιος 1

1245 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μια μέρα στο μουσείο / Χατζημποντόζη Μαριλίτα 1

1246 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μικρά σημαντικά πράγματα / Τζ. Πίκο 1

1247 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μόνο τα μάτια μένουν / Μ. Ρουσάκη 1

1248 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μυστικά και ψέματα / Λίαν Μοριάρτι 1

1249 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο αγνοούμενος / Μ. Κρέφελ 1

1250 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Αη Βασίλης σώζει την Πρωτοχρονιά 1

1251 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Άντερς ο φονιάς και οι φίλοι του / Γ. Γιούνασον 1

1252 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Αντίκτυπος / Ντάρερ Σάρα 1

1253 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο ήχος του ενός χεριού / Ρ. Φλάναγκαν 1

1254 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο λύκος της μοναξιάς / Χ. Δημουλίδου 1

1255 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο μαγικός τάρανδος της Όλι 1

1256 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο μπαμπάς που αγαπάει η μαμά μου / Πλησή Παν. 1

1257 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Μπεν και η ταμπλετοπαγίδα / Σφακιανάκης Μάνος 1

1258 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο μυστικός καθρέπτης / Γκρέκου Γλυκερία 1

1259 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο προφήτης του Θεού / Ζ. Σινουέ 1

1260 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί / Τζ.Κ. Ρόουλινγκ 1

1261 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο χάρτης της μοίρας / Χολ Μάγκι 1

1262 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο χορός των μυστικών / Ε. Τσαμαδού 1

1263 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο χορός των συμβόλων / Μ. Σακελλαρόπουλος 1

1264 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι άνεμοι του χρόνου / Ε. Τσαμαδού 2

1265 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι γιοί της γαλανής κυράς / Δ. Ιωάννου 1

1266 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι γιοι του Δία / Ν. Σμιθ 1

1267 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι καιροί της μνήμης / Θ. Παπαθεοδώρου 1

1268 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι κόρες της λησμονιάς / Θ. Παπαθεοδώρου 1

1269 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι μάνες της άδειας αγκαλιάς / Θ. Παπαθεοδώρου 1

1270 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι πειρατές της καμινάδας / Ε. Τριβιζάς 1

1271 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι περιπέτειες του καπετάν Βράκας / Pilkey Dan 1

1272 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι πολύγλωττοι εραστές / L. Wolff 2

1273 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όλοι μαλώνουμε καμιά φορά / Γκάισλερ Ντάγκμαρ 1

Page 45: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

45

1274 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όνειρα 1

1275 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όσα η αγάπη συγχωρεί / Μ. Τζιρίτα 2

1276 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όταν η λογική παραλογίζεται / Γ. Πιντέρης 1

1277 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όταν θα δεις τη θάλασσα / Στ. Δάνδολος 1

1278 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ουτοπία για ρεαλιστές / Ρ. Μπρέγκμαν 1

1279 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πιάσε το τιμόνι γίγαντα / Αρτζανίδου Έλενα 1

1280 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πίσω από τα μάτια της / Σ. Πίνμπορο 2

1281 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ποιος έκλεψε το Χρυσό αιώνα απ' τον Περικλή 1

1282 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πολύ μακριά, πολύ κοντά / Τζότζο Μόις 2

1283 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πορφυρό ποτάμι / Σ. Θεοδωρίδου 2

1284 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πτώση / Κ. Σλότερ 1

1285 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σαν ταξιδιάρικα πουλιά / Θ. Παπαθεοδώρου 1

1286 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σιωπηλές κραυγές / Γ. Πολυράκης 1

1287 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σκοτεινός αρκτικός / Ίαν Μαγκουάιρ 1

1288 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σμύρνη, κυνήγι μαγισσών / Ι. Μπαρακλή 1

1289 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σπαρτιάτες προ των πυλών / Ν. Σμιθ 1

1290 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Στην αρένα με τους Ρωμαίους / Νόρθφιλντ Γκάρι 1

1291 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Στην παγίδα του νερού / Π. Χόκινς 2

1292 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Στης καρυδιάς τον ίσκιο / Γιώτα Φώτου 1

1293 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Συμβίωση / Ρ. Μπρουκ 2

1294 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα δάκρυα των αγγέλων / Θ. Παπαθεοδώρου 1

1295 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα θαύματα του αρχαίου κόσμου / Μανφρέντι 1

1296 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα κορίτσια / Έμα Κλάιν 1

1297 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα ονόματα του πατρός / Ζακ Λακάν 1

1298 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα ωραιότερα μυστικά των Χριστουγέννων 1

1299 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνος / Ν. Μπάξερ 1

1300 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Της ζωής και της αγάπης / Ε. Τσαμαδού 2

1301 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τι κρατάει η μαμά; / Πλησή Παναγιώτα 1

1302 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το απίστευτο κυνηγητό του φευγάτου χαρταετού / Τριβιζάς 1

1303 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το αυγό που δε σπάει ποτέ / Ε. Τριβιζάς 1

1304 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το βιβλίο της φιλοσοφίας / Ρ.-Π. Ντρουά 1

Page 46: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

46

1305 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το δέντρο των ψεμάτων / Φ. Χάρντινγκ 2

1306 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα -12 1

1307 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.10 2

1308 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.11 2

1309 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.2 1

1310 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.3 1

1311 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.4 1

1312 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.5 1

1313 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.6 1

1314 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.7 1

1315 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.8 1

1316 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.9 1

1317 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το θεότρελο δεντρόσπιτο με τους 52 ορόφους 1

1318 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το καρυ-κευμένο καλαμαράκι / Πρατικάκη Βέρα 1

1319 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το κορίτσι κάτω από την ελιά / Λ. Φλέμινγκ 1

1320 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το κορίτσι που αγαπούσε τα βιβλία / Β. Μάρκου 1

1321 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το κορίτσι που διψούσε για εκδίκηση / Ντ. Λάγκερκρατζ 1

1322 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ξίφος του Απόλλωνα / Ν. Σμιθ 1

1323 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το παιχνίδι του αντεροβγάλτη / Ιζ. Αλιέντε 1

1324 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το σπίτι των σκιών / Χ. Δημουλίδου 1

1325 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το στέμμα / Κίρα Κας 1

1326 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το τίμημα / Ν.-Α. Μανιάτη 1

1327 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το φως που χάθηκε / Τ. Σαντοπόλο 1

1328 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Χαμένα χρόνια / Κ. Έμπερλεν 1

1329 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Χιόνι από φωτιά / Χ. Δημουλίδου 1

1330 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Χιονισμένος Μάης / Σ. Τζίο 1

1331 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ψυχική μπουγάδα / Κατερίνα Τσεμπερλίδου 1

1332 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Άβυσσος / Τ. Σάβατζ 1

1333 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Αγαπημένη μου Ουρανία / Ν. Γεωργούλια 1

1334 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Αμαρτωλά νυστέρια / Τ. Γκέριτσεν 1

1335 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Αναμνησία / Ε. Τσαγκά 1

Page 47: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

47

1336 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Δράκος στο χιόνι / Κ. Οικονόμου 1

1337 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Ένοχα μυστικά / Μπ. Τζόυς 1

1338 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Κόκκινα δέντρα / Β. Καραμάνου 1

1339 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Κρουσταλλένια μου / Μ. Παπαδάκη 1

1340 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Ματωμένη ταυτότητα / Α. Ρήγας 1

1341 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Ο ίσκιος του πολέμου / Λ. Πρόκτορ 1

1342 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Οι γυναίκες του αυτοκράτορα / Π. Τσεζαρέτι 1

1343 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Οι τρεις φωτιές / Α. Γαλανού 1

1344 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Σκοτεινή αλήθεια / Σ. Λέβεσταμ 1

1345 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Τ' αηδονιού το δάκρυ / Γ. Τζιτζικάκης 1

1346 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Το πρόσωπο του ολέθρου / Α. Κατσούρη 1

1347 ΩΚΕΑΝΙΔΑ Χρόνια χαμένα / Π. Γουόρεν 1

1348 ΩΚΕΑΝΟΣ Ευσεβία η θλιμένη αυτοκράτειρα / Γ. Λεονάρδος 1

1349 ΩΚΕΑΝΟΣ Η κεντήστρα της Σμύρνης / Κ. Γκαουτσί 1

1350 ΩΚΕΑΝΟΣ Η Σαρανταπήχαινα / Γ. Λεονάρδος 1

1351 ΩΚΕΑΝΟΣ Η φωλιά / Σ. Σουήνι 1

1352 ΩΚΕΑΝΟΣ Κάποτε στη Μυτιλήνη / Ε. Σταυρίδου 1

1353 ΩΚΕΑΝΟΣ Κάτω από έναν αδιάφορο ουρανό / Β. Μπερμπεριάν 1

1354 ΩΚΕΑΝΟΣ Κλεόπα η πριγκιπέσσα του Μυστρά / Γ. Λεονάρδος 2

1355 ΩΚΕΑΝΟΣ Κονσέρτο για δυο ζωές / Ρ. Παπαματθαίου 1

1356 ΩΚΕΑΝΟΣ Νησιά ξεχασμένα στο χρόνο / Γ. Λεονάρδος 1

1357 ΩΚΕΑΝΟΣ Ο τρίτος δρόμος είναι της αγάπης / Θ. Παπαθεοδώρου 1

1358 ΩΚΕΑΝΟΣ Το τελευταίο κρασί / Γ. Λεονάρδος 1

1359 ΩΚΕΑΝΟΣ Τσαρίνα Σοφία / Γ. Λεονάρδος 2

1360 ΩΡΙΩΝ Μεγαλώνοντας αγόρια / S. Biddulph 1

ΣΥΝΟΛΟ 1.520

Ο κωδικός CPV των βιβλίων είναι: 22113000-5

Page 48: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

48

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το έτος 2017

ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Αντίτυπα

Ενδει

κτική

Τιμή

Μονά

δας σε

χωρίς

ΦΠΑ

Σύνο

λο σε

χωρί

ς

ΦΠΑ

7+ΕΠΤΑ Έτσι γίνεται το θαύμα / Αλ. Φωτόπουλος 1

14,15 14,15

ANGELUS NOVUS Η δεσποινίς ντε Σκιντερί / Ε.Τ.Α. Χόφμαν 1

9,43 9,43

ANGELUS NOVUS Η μετάφραση / Π. Ντε Σάντις 1

10,38 10,38

ANGELUS NOBUS Η νύχτα των παπουτσωμένων γάτων / Φ. Φαζαρντί 1

10,38 10,38

ANGELUS NOBUS Η συνομωσία του Μονάχου / Β. Σορλάου 1

13,21 13,21

ANGELUS NOBUS Λουδοβίκος ο πρώτος / O. Tallec 2

11,32 22,64

ANGELUS NOBUS Μετά τη βροχή / F. Fajardie 2

13,21 26,42

ANUBIS Σάσεναχ η ξένη / D. Gabaldon 1

17,92 17,92

ANUBIS Μοριάρτι / Α. Χόροβιτς 1

14,15 14,15

BIBLIOTHEQUE Η αντίπερα όχθη / Χ. Κορτάσαρ 1

11,32 11,32

ELXIS Η εξόριστη πριγκίπισσα / Τζ. Λίντσεϊ 1

13,21 13,21

ELXIS Καρδιά στις φλόγες / Τζ. Λίντσεϊ 1

13,21 13,21

GEMA Όταν ένα δεινοσαυράκι συνάντησε ένα κρεμμυδάκι 2

9,43 18,87

GEMA Η ζωή των άλλων / N. Mukherjee 1

15,09 15,09

GUTENBERG

Αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή στα παιδιά & τους

εφήβους 1

8,49 8,49

GUTENBERG Από τον πρώιμο στον σύγχρονο ελλ. Κινηματογράφο 1

12,26 12,26

GUTENBERG Αρμαντέιλ / Γ. Κόλινς 1

28,30 28,30

GUTENBERG Η θεία Τούλα / M. de Unamono 1

13,21 13,21

GUTENBERG Η συλλογή των 49 στο σφυρί / Τόμας Πύντσον 1

13,21 13,21

Page 49: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

49

GUTENBERG Η συναισθηματική ζεστασιά / R. Rohner 1

13,21 13,21

GUTENBERG Και τώρα ανθρωπάκο; / Φάλλαντα Χανς 2

18,87 37,74

GUTENBERG Καραβοφάναρο στο μαύρο νερό / C. Toibin 2

13,21 26,42

GUTENBERG Ο καλός στρατιώτης / F. Madox Ford 2

13,21 26,42

GUTENBERG Ο Στόουνερ / J. Williams 2

13,21 26,42

GUTENBERG Οι Βοστονέζες / Χένρι Τζέιμς 1

20,75 20,75

GUTENBERG Πόσο ελληνικό είναι το Βυζάντιο; 1

9,43 9,43

GUTENBERG Ρεαλιστική τριλογία / Α. ντε Μασάντο 1

26,42 26,42

GUTENBERG Το θαμμένο μυστικό / Γ. Κόλινς 2

17,92 35,85

GUTENBERG Το νόημα του έρωτα / Σ. Τζόνσον 1

14,15 14,15

GUTENBERG Υπόθεση Λέβενγουορθ / Α. Κ. Γκρην 1

16,04 16,04

EXPLORER Κνωσός και Μινωϊκή Κρήτη 1

18,87 18,87

EXPLORER Μεγάλη Ελλάδα 1

18,87 18,87

EXPLORER Οικοτουρισμός 1

18,87 18,87

EXPLORER Στερεά Ελλάδα - Εύβοια 1

18,87 18,87

INTERBOOKS

Το μάνατζμεντ Δημοσίων Επιχειρήσεων &

Οργανισμών 1

10,38 10,38

IWRITE Εγχειρίδιο λογικής αυτοάμυνας / Σ. Κατράμης 1

13,21 13,21

LAW OF SUCCESS Ο νόμος της επιτυχίας / Ναπολέον Χιλ 1

35,85 35,85

LINK MEDIA Το φαινόμενο του μήνα του μέλιτος / B. Lipton 1

16,98 16,98

MAMAYA Ένας δρακούλης τόσο δα μικρούλης / Μανιά Χριστίνα 1

6,60 6,60

MAMAYA Η κούκλα που ονειρεύτηκε την Έλενα / Γκίκα Ελένη 1

6,60 6,60

MAMAYA

Νάσος το ελεφαντάκι - Το μακρύ ταξίδι / Καββαδά

Βιβή 1

8,49 8,49

MAMAYA Λίγη ησυχία παρακαλώ! / Γκιόκας Θανάσης 1

11,32 11,32

MAMAYA Οι λέξεις των ποιητών / Αλεξοπούλου Φραντζέσκα 1

6,60 6,60

MAMAYA

Το μυστήριο του μεγάλου μαύρου σκύλου / Βάρβογλη

Λ. 1

10,38 10,38

MAMAYA

Το μυστήριο του σοκολατένιου γλυκού / Βάρβογλη

Λίτσα 1

5,66 5,66

MAMAYA Το μυστήριο των Χριστουγέννων / Βάρβογλη Λίτσα 1

10,38 10,38

OPERA Γονείς και παιδιά / Χ. Μπουκάι 2

14,15 28,30

OPERA Απ' τον αέρα πιο ελαφριά / Φ. Ζανμέρ 1

11,32 11,32

Page 50: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

50

OPERA Από την άγνοια στη σοφία / Χ. Μπουκάι 1

18,87 18,87

OPERA Να βλέπεις στον έρωτα / Χ. Μπουκάι 1

16,98 16,98

OPERA Να σου πω μια ιστορία / Χ. Μπουκάι 1

13,21 13,21

POLARIS Ο παίκτης (Graphic novel) / Φ. Ντοστογιέφσκι 1

10,38 10,38

POLARIS Ο Έντγκαρ και το μυστικό του θαμμένου φορέματος 1

6,60 6,60

POLARIS Οδός αγοράς, τέρμα! / Ματ Ντελά Πένια 1

6,60 6,60

SUSAETA Κόκκινο ρουμπίνι / Γκίερ Κέρστιν 1

11,32 11,32

SUSAETA Πετάει ο γάιδαρος; / Γκιόκας Θανάσης 1

4,72 4,72

SUSAETA Πράσινο σμαράγδι / Γκίερ Κέρστιν 1

14,15 14,15

UNIV. STUDIO

PRESS Η αρχαία ελληνική ιατρική / Α. Κατσούρης 1

24,53 24,53

UTOPIA Το πράσινο Ντεσεβό / Manu Causse 1

16,04 16,04

UTOPIA Μια αληθινή ιστορία / D. de Vigan 1

15,09 15,09

ΑΓΡΑ Ιστορίες της τέχνης για παιδιά 1

16,04 16,04

ΑΓΡΑ Βροχή / Σώμερσετ Μωμ 1

9,43 9,43

ΑΓΡΑ

Γέννηση ενός σώματος, καταγωγή μια ιστορίας / Π.

Ωλανιέ 1

11,32 11,32

ΑΓΡΑ Η άγνωστη τρομοκράτισσα / Ρ. Φλάναφκαν 1

16,98 16,98

ΑΓΡΑ Η ιστορία της συζύγου / Μέριλυν Γιάλομ 1

16,98 16,98

ΑΓΡΑ Η κραυγή της κουκουβάγιας / Π. Χάισμιθ 1

13,21 13,21

ΑΓΡΑ Κόνδωρ / Φ. Καρύλ 1

16,98 16,98

ΑΓΡΑ Μουσικοφιλία / Ο. Σακς 1

19,81 19,81

ΑΓΡΑ Ξυπνήματα / Ο. Σακς 1

19,81 19,81

ΑΓΡΑ Ο Μαιγκρέ στους Φλαμανδούς / Τζ. Σιμενόν 1

11,32 11,32

ΑΓΡΑ Οστάνδη 1936 / Weidermann Volker 2

13,21 26,42

ΑΓΡΑ Τα αστέρια του Σιντί Μουμέν / M. Binebine 1

11,32 11,32

ΑΓΡΑ Το κάλπικο ζύγι / Γ. Ροθ 1

13,21 13,21

ΑΓΡΑ Το παγοδρόμιο / R. Bolano 1

14,15 14,15

ΑΓΡΑ Φρίντα Κάλο / Pino Cacucci 1

9,43 9,43

ΑΓΡΑ Χάκα / C. Ferey 1

16,04 16,04

ΑΘΗΝΑ Ο βίος του Ιησού Χριστού / G. Ricciotti 1

14,15 14,15

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η ποντικοπαγίδα / Α. Κρίστι 1

7,55 7,55

Page 51: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

51

ΑΙΟΛΟΣ Οι ιστορίες ενός Μαυριτανού / L. Lalami 1

16,04 16,04

ΑΙΟΛΟΣ Θιβετιανή ροδακινόπιτα / Τομ Ρόμπινς 1

15,09 15,09

ΑΙΟΛΟΣ Τρυποκάρυδος / Τ. Ρόμπινς 1

14,15 14,15

ΑΙΩΡΑ Ι Τσινγκ: το βιβλίο των αλλαγών 1

15,09 15,09

ΑΙΩΡΑ Η αρρώστια προσπαθεί να με γιατρέψει 1

20,75 20,75

ΑΙΩΡΑ Ιστορία της παγκοσμιοποίησης 1

13,21 13,21

ΑΙΩΡΑ Ιστορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών / Χ. Ζιν 1

28,30 28,30

ΑΙΩΡΑ Κίνητρα και προσωπικότητα / Μάσλοου Αβραάμ 1

24,53 24,53

ΑΙΩΡΑ Ο λαβύρινθος στην άκρη του κόσμου / Σιμόνι 1

15,09 15,09

ΑΙΩΡΑ Ο μικρός γίγαντας / Guerrero Andres 1

9,43 9,43

ΑΚΡΙΤΑΣ Οικογένεια σε κρίση 1

16,98 16,98

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Bonita avenue / Π. Μπογουάλντα 1

16,98 16,98

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Sapiens / Γ.Ν. Χαράρι 1

23,58 23,58

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Έγκλημα στη Σμύρνη / Σ. Βαρίμ 1

11,32 11,32

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Η αδύνατη επανάσταση / Π. Βόγλης 1

16,98 16,98

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Οι τέσσερις δίκαιοι / Ε. Γουάλας 1

10,38 10,38

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Σκέψεις για τον 20ο αιώνα / Τ. Τζαντ 2

16,04 32,08

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Στην κόλαση των δύο πολέμων / Ι. Κέρσοου 1

28,30 28,30

ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ Διαλογισμός / Μ. Καρπαθίου 1

10,38 10,38

ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ Θεραπεύοντας τις περασμένες ζωές μας / Ρ. Γούλτζερ 1

16,98 16,98

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Η βίβλος του ρέικι 1

14,15 14,15

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Η σιδερένια φτέρνα / Τζ. Λόντον 1

8,49 8,49

ΑΝΑΤΥΠΟ

Ο πέτρος και η μάγισσα Καρκάγια / Κωνσταντινίδου

Τρ. 1

14,15 14,15

ΑΝΕΜΟΣ Ποτέ δεν φτάνει το αρκετό / Λ. Μαραγκού 1

11,32 11,32

ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Η ώρα του αστεριού / Κ. Λισπέκτορ 2

9,43 18,87

ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Ιάκωβος / Κ. Χατζηνικολάου 1

11,32 11,32

ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ Και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν / Ο'Κόννορ 1

12,26 12,26

ΑΠΟΠΕΙΡΑ Τα μυστικά όπλα / Χ. Κορτάσαρ 1

11,32 11,32

ΑΡΜΟΣ

8 λύσεις κλειδιά για να μπει τέλος στο bullying /

Γουίτσον 1

14,15 14,15

ΑΡΜΟΣ Άγιος, ο άνθρωπος της αγάπης 1

6,60 6,60

Page 52: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

52

ΑΡΜΟΣ Αντριάνα / Δ. Καραβασίλης 1

14,15 14,15

ΑΡΜΟΣ Γάμος / Φ. Φάρος - Σ. Κοφινάς 1

14,15 14,15

ΑΡΜΟΣ Ενάντια στα μετασύγχρονα είδωλα 1

10,38 10,38

ΑΡΜΟΣ Η άλλη δίκη / Ε. Κανέττι 1

11,32 11,32

ΑΡΜΟΣ Η ανθρώπινη φύση / Winnicott 1

14,15 14,15

ΑΡΜΟΣ Η γυναίκα με τα λευκά / W. Collins 1

19,81 19,81

ΑΡΜΟΣ Η ενοχή της χαράς / Χ. Παπαδόπουλος 1

11,32 11,32

ΑΡΜΟΣ Κάθε τέλος μια αρχή / Χ. Παπαδόπουλος 1

6,60 6,60

ΑΡΜΟΣ Κάτω από το δέρμα / A. Lemma 1

15,09 15,09

ΑΡΜΟΣ

Τι λένε οι άνθρωποι στον δρόμο και τι ακούνε οι

ψυχαναλυτές 1

12,26 12,26

ΑΡΜΟΣ Το θάρρος της δημιουργίας / R. May 1

11,32 11,32

ΑΡΜΟΣ Τρώμε και ομορφαίνουμε / Κουρέτας - Μαμαλάκης 1

14,15 14,15

ΑΡΧΕΤΥΠΟ Οι καταραμένοι / Μ. Ράπτη 1

13,21 13,21

ΑΡΧΕΤΥΠΟ Ονειρική επίγνωση / Μ. Καρπαθίου 1

13,21 13,21

ΑΡΧΕΤΥΠΟ Σοφές ιστορίες αγάπης 1

12,26 12,26

ΑΡΧΕΤΥΠΟ Τάο Τε Τσινγκ / Λάο Τσε 1

8,49 8,49

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κβαντική θεραπεία / Ντ. Τσόπρα 1

16,04 16,04

ΒΑΡΦΗΣ Ο μάγειρας Νικολός / Μαμαλιάς Γ. 1

11,32 11,32

ΒΑΡΦΗΣ Ο χρόνος ξεκινάει με το Χρατς 1

9,43 9,43

ΒΕΡΕΤΤΑΣ Η φύση, ο άντρας και η γυναίκα / Α. Γουότς 1

11,32 11,32

ΒΕΡΕΤΤΑΣ Ο δρόμος του ζεν / Α. Γουότς 1

13,21 13,21

ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Α… όπως Αν / Χατζησαββίδου Σεβαστή 1

8,49 8,49

ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Ένας ξύλινος αδερφός / Καραγιάννη Μαρία 1

11,32 11,32

ΒΙΒΛΙΟΣΚΟΠΙΟ Κι αν πέσεις θα σε πιάσω 1

6,60 6,60

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κατ' εξακολούθηση / Π. Μάρκαρης 1

11,32 11,32

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Το πάπλωμα / Φ. Δρακονταειδής 1

11,32 11,32

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Το τρίτο στεφάνι / Κ. Ταχτσής 1

15,09 15,09

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Των αγίων πάντων / Κ. Παπαγεωργίου 1

8,49 8,49

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ "Βρωμοθήλυκα" της ιστορίας / Ε. Στασινού 1

16,04 16,04

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Κάτω από το βλέμμα του Βούδα / Π. Μπακ 1

11,32 11,32

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Ούτε το όνομά μου / Θ. Κάλο 1

18,87 18,87

Page 53: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

53

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Το μωσαϊκό της Ιεριχούς / Εντ. Γουάιτμορ 1

13,21 13,21

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ Το σιδερένιο τακούνι / Τζ. Λόντον 1

13,21 13,21

ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κερασμένο / Αρκάς 1

6,60 6,60

ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο Προφήτης οργίζεται / Αρκάς 1

4,72 4,72

ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο Φεβρουάριος και οι έντεκα μήνες / Αρκάς 1

4,72 4,72

ΓΡΑΦΗΜΑ Κοίτα 1

5,66 5,66

ΓΡΗΓΟΡΗ

Ο Νικολύκος στη μακρινή

Ντουλαποχώρα/Δασκαλάκης 1

11,32 11,32

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Τάδε έφη Ζαρατούστρας / Φ. Νίτσε 1

18,87 18,87

ΔΙΑ ΒΙΟΥ Δέκα μάγισσες κακές, φοβερές και τρομερές 1

8,49 8,49

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 2084: Το τέλος του κόσμου / S. Boualem 1

14,15 14,15

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Βάτραχοι / Καραΐσκου Χρυσάνθη 1

11,32 11,32

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Γίνε ξεφτέρι / Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα 1

13,21 13,21

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Γίνομαι συγγραφέας / Καμπάνη Κλαίρη 1

8,41 8,49

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ένα τρίγωνο στη χώρα των κύκλων / Σακελλαρίδης Γ. 1

11,32 11,32

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Η καλή μάγισσα και το Ρεβιθοχωριό / Καφάσης Περ. 1

9,43 9,43

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο δράκος Μπολ και ο βοσκός Γεώργιος 1

8,49 8,49

ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ο κύριος Ευτύχης και η κυρία Δυστυχία / Σνάιντερ

'Αντ. 1

10,38 10,38

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο μαγικός αυλός / Μιχαήλ Γιούλα 1

13,21 13,21

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο / Σ. Τριβιζάς 1

14,15 14,15

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Ο φούρναρης Πλατς / Σούμπερτ Μαρία 1

11,32 11,32

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Στο δάσος ξανά / Κριτσιβέλα Ελένη 1

12,26 12,26

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το άταχτο συννεφουλίνι / Ε. Τριβιζάς 2

13,21 26,42

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το παραμύθι της πριγκίπισσας που ήθελε να παίξει 1

11,32 11,32

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το πιο όμορφο κυκνάκι / Ε. Τριβιζάς 1

13,21 13,21

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Το χρυσό αρισμαρί / Σταμουλάκη Κέλλυ 1

12,26 12,26

ΔΙΑΠΛΑΣΗ Τσιμπιτσούξ και Τσιμπινέλα / Ε. Τριβιζάς 2

13,21 26,42

ΔΙΑΠΛΟΥΣ Το μήνυμα της αγάπης / Τσιλιμένη Τασούλα 1

11,32 11,32

ΔΙΑΠΛΟΥΣ

Ο Μπαμπαγιούμ και οι καραμέλες / Αναστασοπούλου

Ε 1

11,32 11,32

ΔΙΑΠΛΟΥΣ Κατασκευαστής παραμυθιών επιδιορθωτής ονείρων 1

10,38 10,38

ΔΙΑΥΛΟΣ Social Media Marketing / Tuten - Solomon 1

21,70 21,70

Page 54: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

54

ΔΙΑΥΛΟΣ Το κενό που κοχλάζει / Θεοδωράκης 1

8,49 8,49

ΔΙΟΝ Η αγάπη του πνεύματος / Μπ. Χέλινγκερ 1

19,81 19,81

ΔΙΟΝ Η μυστική πόρτα της επιτυχίας / Φ.Σ. Σιν 1

10,38 10,38

ΔΙΟΠΤΡΑ Domina / L S. Hilton 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Α μπε μπα μπλομ / M. J. Arlidge 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Άγρια λεβάντα / Μπ. Αλεξάντρα 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Απεριόριστη δύναμη / Α. Ρόμπινς 1

16,04 16,04

ΔΙΟΠΤΡΑ Βελτιώστε την όρασή σας / Μ. Μπρόφμαν 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Βρες τον χαμένο χρόνο / Ντ. Χόρσαγκερ 1

11,32 11,32

ΔΙΟΠΤΡΑ Για μια υπέροχη ζωή / Ρ. Σάρμα 1

12,26 12,26

ΔΙΟΠΤΡΑ Έγκλημα στα φιορδ / Τζ. Λ. Χορστ 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Έγκλημα στην οικογένεια του Σερ Τζέιμς / Κ. Σόντερς 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ

Ένας τσιρκολάνος, μια καμήλα και 4.000.000

ερωτήσεις 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Ενεργειακή θεραπεία / Μ. Μπρόφμαν 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Η γέφυρα των μυστικών / Ντόνελι 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Η δύναμη του ποτέ / M. Breus 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Η έδρα της ψυχής / Γκ. Ζούκαβ 1

9,43 9,43

ΔΙΟΠΤΡΑ Η εκδίκηση / Α. Γαλανού 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Η επιτυχία βήμα βήμα / Τζ. Κάνφιλντ (τομ.2) 1

16,04 16,04

ΔΙΟΠΤΡΑ Η καρδιά του ανθρώπου / Ε. Φρομ 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Η κοκκινομπλουτζινίτσα / Ε. Τριβιζάς 2

12,26 24,53

ΔΙΟΠΤΡΑ Η κόρη της σκιάς / Λ. Ράιλι 1

16,04 16,04

ΔΙΟΠΤΡΑ Η κόρη του κεραυνού / L. Riley 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Η λίμνη των λύκων / Τζ. Βέρντον 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Η σιωπή του φάρου / Κ. Φρήμαν 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Η τελετουργία / Μ. Χάιντερ 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Η τέταρτη πόρτα / P. Halter 2

11,32 22,64

ΔΙΟΠΤΡΑ Η τέχνη να ακούς / Τανγκ Τσίγκουα 1

10,38 10,38

ΔΙΟΠΤΡΑ Θα σε βρω ξανά / Σ. Άχερν 1

9,43 9,43

ΔΙΟΠΤΡΑ Θυσία / Α. Γαλανού 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Κάθε Τρίτη με τον Μόρι / Μ. Άλμπομ 1

12,26 12,26

Page 55: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

55

ΔΙΟΠΤΡΑ Καρδιά από πέτρα / Σ. Σκάροου 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Κινούμενη άμμος / Μ. Π. Τζιολίτο 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Κόκκινα φύλλα / Π. Σίμονς 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Ματωμένα εντελβάις / Γ. Γουβέλη 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Μια σελίδα για κάθε αύριο / Σ. Άχερν 1

8,49 8,49

ΔΙΟΠΤΡΑ Ξαναφτιάξε τη βαλίτσα σου / Ρ. Λέιντερ 1

11,32 11,32

ΔΙΟΠΤΡΑ Ο θησαυρός των Ναζί / D. Gibbins 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Ο κουραμπιές Γιεςγιες / Βάγια Αυγή 1

8,49 8,49

ΔΙΟΠΤΡΑ Ο κώδικας της θέλησης / A. Loyd 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Ο σκύλος που τόλμησε να ονειρευτεί 1

11,32 11,32

ΔΙΟΠΤΡΑ Ο χορός των νεκρών / Β. Γιαννίσης 1

12,26 12,26

ΔΙΟΠΤΡΑ Οι χορευτές δάσκαλοι του Wu-Li / G. Zukav 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Όλα μπορούν να θεραπευτούν / Μ. Μπρόφμαν 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ

Όνειρα γλυκά για παιδιά και γονείς / Τζ.

Βάλντμπουργκερ 1

8,49 8,49

ΔΙΟΠΤΡΑ Όσα δεν έγιναν λέξεις / Ε. Γαληνού 1

12,26 12,26

ΔΙΟΠΤΡΑ Πες μου μια ιστορία πριν φύγεις / Σ. Άχερν 1

8,49 8,49

ΔΙΟΠΤΡΑ Πλατς μουτς / Ε. Τριβιζάς 2

12,26 24,53

ΔΙΟΠΤΡΑ Πουθενά να κρυφτείς / Τσ. Στήβενς 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Πρωτόγονο ένστικτο / J. L. Horst 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Πυραμίδα / Ντ. Γκίμπινς 1

8,49 8,49

ΔΙΟΠΤΡΑ Σε κάποιους αξίζει ο θάνατος / P. Swanson 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Στο στόμα του λύκου / Μ. Τζ. Άρλιτζ 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Τα κυνηγόσκυλα / Τζ.Λ. Χορστ 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Τα μπλουζ του δολοφόνου / Ρ. Σελεστίν 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Το άρωμα της γυναίκας με τα μαύρα / Γκ. Λερού 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Το κόκκινο δωμάτιο / Niccy French 2

13,21 26,42

ΔΙΟΠΤΡΑ Το μωρό στην κούνια / Σ. Χάνα 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Το Σοφάκι και ο Ντο / Τσάνταλη Κατρίνα 1

10,38 10,38

ΔΙΟΠΤΡΑ Το φως μετά το σωματικό θάνατο / R. Moody 1

13,21 13,21

ΔΙΟΠΤΡΑ Τρώτε σωστά σύμφωνα με τον τύπο του αίματός σας 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Υ.Γ. Σ' αγαπώ / Σ. Άχερν 1

8,49 8,49

Page 56: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

56

ΔΙΟΠΤΡΑ Υγρή πόλη / Φ. Ναούμ 1

14,15 14,15

ΔΙΟΠΤΡΑ Φεγγάρι δύο ημερών / Σ. Άχερν 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Φίλα τον βάτραχό σου / Μπ. Τρέισι 1

11,32 11,32

ΔΙΟΠΤΡΑ Φιλί στα μάτια / Π. Τραυλού 1

15,09 15,09

ΔΙΟΠΤΡΑ Φως μέσα στη θύελλα / Κ. Κρομμύδας 1

14,15 14,15

ΔΡΟΜΩΝ Φως σε δράση / Γ. Αυγουστάτος 1

13,21 13,21

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Συζήτηση από το θεό για το θάνατο / N.D.Walsch 1

14,15 14,15

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έλκεις αυτό που δηλώνεις / Λ. Χέι 1

12,26 12,26

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Θεϊκή φιλία / Ν.-Ν. Γουόλς 1

19,81 19,81

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Μεταμορφώστε τη ζωή σας / Λ. Χέι 1

15,09 15,09

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Τα βήματα της επιτυχίας / Α. Ρόμπινς 1

16,04 16,04

ΔΩΔΩΝΗ Ιστορία της ινδικής φιλοσοφίας / Βελισσαρόπουλος 1

17,92 17,92

ΔΩΔΩΝΗ Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα 1

14,15 14,15

ΔΩΜΑ Η ελευθερία / Επίκτητος 1

9,43 9,43

ΔΩΡΙΚΟΣ Το δέντρο που έδινε / Σ. Σιλβερστάιν 1

6,60 6,60

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ

Δ. ΨΑΘΑ Μαντάμ Σουσού / Δ. Ψαθάς 1

14,15 14,15

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ

Δ. ΨΑΘΑ Οικογένεια Βλαμένου / Δ. Ψαθάς 1

14,15 14,15

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ

Δ. ΨΑΘΑ Το εύθυμο καρνέ, χρονογραφήματα / Δ. Ψαθάς 1

14,15 14,15

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Άμμος στο στόμα / H. Le Corre 2

11,32 22,64

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Αριστερή μελαγχολία / Ε. Τραβέρσο 2

15,09 30,19

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Η αυτοκρατορία της επιτήρησης / Ι. Ραμονέ 1

13,21 13,21

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Καρδιές σακατεμένες / H. Le Corre 1

16,04 16,04

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Μετανάστες και πρόσφυγες / C. Rodier 1

9,43 9,43

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ου Μια καλή ζωή / M. Rowlands 1

16,04 16,04

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανθρώπινη επικοινωνία & επιδράσεις στη

συμπεριφορά 1

20,75 20,75

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο Αντίλ έχει πατρίδα / Τσιτιρίδου Εύη 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Βασιλιάς φωνακλάς γαλήνη δεν βρίσκει 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Γκαζόζα Α.Α.Α / Κουτσοδημητροπούλου Τζένη 1

11,32 11,32

Page 57: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

57

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Γράμμα στο μπαμπά και τη μαμά που καπνίζουν 1

9,43 9,43

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Δάφνη η μονακριβούλα / Μουσιώνη Λίνα 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Ένα αστέρι για την ευτυχία / Γιαγκάτζογλου Βούλα 1

7,55 7,55

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Λύκε, λύκε είσαι εδώ; / Κουτσιαρής Βασίλης 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ' αγαπάς μπαμπά; / Κουτσιαρής Βασίλης 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο Λυποπόταμος / Μουσιώνη Λίνα 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Παιχνίδια με τον παππού / Τσιάμη Σοφία 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Τι τρέχει με τον Μπαντού / Μιχίδη Άννα 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Το παραμύθι της ανάσας / Μπουσίου- Γεροστάθη 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Τροφούπολη / Κύργιου Σοφία 1

11,32 11,32

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Χιονισμένη πλατεία / Κουτσιαρής Βασίλης 1

7,55 7,55

ΕΛΦΙΛ Η τεχνολογία του Dreamer / Elio d'Anna 2

15,09 30,19

ΕΛΦΙΛ Η σχολή των θεών / Ε. Ντ' Άννα 1

23,58 23,58

ΕΛΦΙΛ Ο κόπτης των διαμαντιών / Γκ.Μ. Ροτς 1

13,21 13,21

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μια ζωή γεμάτη φως / Α. Φωτόπουλος 1

18,87 18,87

ΕΝ ΠΛΩ Αγάπησέ με / Μ. Παστουμαρτζή 1

11,32 11,32

ΕΝ ΠΛΩ Ο επισκέπτης του Πάπα / Β. Βολκώφ 1

14,15 14,15

ΕΝ ΠΛΩ Πόσο αντέχεις την αλήθεια; / Γρ. Βασιλειάδης 1

11,32 11,32

ΕΝΑΛΙΟΣ Η κοινωνία του μηδενικού οριακού κόστους 1

15,09 15,09

ΕΝΑΛΙΟΣ

Πώς να αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους που σας

τρελαίνουν 1

8,49 8,49

ΕΝΑΛΙΟΣ Τοξικοί άνθρωποι / Μπ. Σταματέας 1

11,32 11,32

ΕΝΑΛΙΟΣ Τι είναι αγάπη / Osho 1

12,26 12,26

ΕΝΤΥΠΟΙΣ Οι σκλάβοι στα δεσμά τους / Κ. Θεοτόκης 1

12,26 12,26

ΕΝΤΥΠΟΙΣ Προσδοκίες / Γ. Μανιάτης (3ος τόμος) 1

16,98 16,98

ΕΠΙΛΟΓΗ Το σκυλί της Πολαρόιντ / Στ. Κινγκ 1

11,32 11,32

ΕΠΟΜ. ΣΤΑΘΜΟΣ Ο Ακίμ τρέχει / Dubois Claude 1

11,32 11,32

ΕΣΟΠΤΡΟΝ Υπέρτατο ταξίδι / Ρ. Μονρόε 1

12,26 12,26

ΕΣΟΠΤΡΟΝ Σώμα-νους σε τέλεια αρμονία / Osho 1

16,04 16,04

ΕΣΟΠΤΡΟΝ Ζωή μετά τον θάνατο / Ντ. Τσόπρα 1

16,04 16,04

ΕΣΟΠΤΡΟΝ Πώς να κατακτήσετε τη φώτιση / Δαλάι Λάμα 1

16,04 16,04

Page 58: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

58

ΕΣΤΙΑ Suburra / Κ. Μπονίνι 1

14,15 14,15

ΕΣΤΙΑ Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης / Μ. Κούντερα 1

13,21 13,21

ΕΣΤΙΑ Η κόλαση των παιδιών / Λ. Νάκου 1

11,32 11,32

ΕΣΤΙΑ Η πρώτη φλέβα / Γ. Μακριδάκης 1

11,32 11,32

ΕΣΤΙΑ Η τελευταία έξοδος / Μ. Μοδινός 1

11,32 11,32

ΕΣΤΙΑ

Κατασκευές της ψυχανάλυσης κατασκευή του

ψυχαναλυτή 1

16,04 16,04

ΕΣΤΙΑ Μαρτυρίες από τη δικτατορία και την αντίσταση 1

16,98 16,98

ΕΣΤΙΑ Ο αίλουρος τη νύχτα / Ε. Κουρουπάκη 1

18,87 18,87

ΕΣΤΙΑ Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας / Α. Παπαχελάς 1

16,98 16,98

ΕΣΤΙΑ Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου / Μ. Καραγάτσης 1

13,21 13,21

ΕΣΤΙΑ Όλα για καλό / Γ. Μακριδάκης 2

10,38 20,75

ΕΣΤΙΑ Σημείο Ωμέγα / Ντον Ντελίλλο 1

11,32 11,32

ΕΣΤΙΑ

Τέσσερις μαρτυρίες για την εκταφή του ποταμού

Ερρινυού 1

11,32 11,32

ΕΣΤΙΑ Το ζουμί του πετεινού / Γ. Μακρυδάκης 1

10,38 10,38

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ο άσπρος σκύλος με τα πολλά ονόματα / Μαντέλα Ξ. 1

11,32 11,32

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Η σιωπή των σειρήνων / Φ. Κάφκα 1

7,55 7,55

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο θαλασσόλυκος / Τζ. Λόντον 1

9,43 9,43

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Οι άνθρωποι της αβύσσου / Τζ. Λόντον 1

7,55 7,55

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Το φλογερό φως της ημέρας / Τζ. Λόντον 1

14,15 14,15

ΖΗΤΡΟΣ Ψυχολογία των μαζών / G. Lebon 1

11,32 11,32

ΗΛΕΚΤΡΑ Η γυναίκα με τα άσπρα / Γ. Κόλινς 1

20,75 20,75

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ο γυάλινος κόσμος / Τεν. Γουίλλιαμς 1

9,43 9,43

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Λυσσασμένη γάτα / Τεν. Γουίλλιαμς 1

9,43 9,43

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Η απουσία του ήρωα / Τσ. Μπουκόφσκι 1

16,98 16,98

ΘΕΜΕΛΙΟ Ο μαιτρ και η Μαργαρίτα / Μ. Μουλγκάκοφ 1

13,21 13,21

ΘΥΜΑΡΙ Δεν ξέρω τι θέλω / Γ. Πιντέρης 1

13,21 13,21

ΘΥΜΑΡΙ Ενθαρρύνοντας τα παιδιά στο σπίτι και στο σχολείο 1

14,15 14,15

ΘΥΜΑΡΙ Με ποια χαρίσματα έρχονται στον κόσμο τα παιδιά μας 1

13,21 13,21

ΘΥΜΑΡΙ Ψυχοπαιδαγωγικά εργαλεία της νηπιαγωγού 1

16,98 16,98

ΙΒΙΣΚΟΣ Δικαιολογίες τέλος / Γ. Ντύερ 1

16,98 16,98

Page 59: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

59

ΙΒΙΣΚΟΣ Εκπλήρωση επιθυμιών / Γ. Ντύερ 1

16,04 16,04

ΙΒΙΣΚΟΣ Λέμε όχι στο bulling / Β. Κάουλα 1

8,49 8,49

ΙΒΙΣΚΟΣ Μύηση / Λ. Μητσώνη 1

10,38 10,38

ΙΒΙΣΚΟΣ Οι άγγελοι της αφθονίας / Ντ. Βίρτου 1

13,21 13,21

ΙΒΙΣΚΟΣ Σε αρμονία / Γ. Ντύερ 1

12,26 12,26

ΙΒΙΣΚΟΣ Σώμα-νους σε τέλεια αρμονία / Όσσο 1

16,04 16,04

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Η θρησκεία της επιστήμης / Αγγ. Τανάγρας 1

20,75 20,75

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Η κοιλάδα των ρόδων / Ντίναχ 1

49,06 49,06

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΔΟΣΗ Η πηγή των πάντων / Α. Φωτόπουλος 1

18,87 18,87

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΔΟΣΗ Ιχνηλατώντας την Πόλη 1

13,21 13,21

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΕΚΔ.(ΙΤΑΝΟΣ) Σχέση στοργής ή σχέση οργής / Μ. Πεδιώτου 1

16,98 16,98

ΙΔΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΒΕΡΩΦ Με τους ζωγράφους της Πινακοθήκης Αβέρωφ 1

12,26 12,26

ΙΚΑΡΟΣ 33 στροφές / C. S. Guevara 1

10,38 10,38

ΙΚΑΡΟΣ Αλκυονίδες μέρες / Ε. Γιαννάκη 1

13,21 13,21

ΙΚΑΡΟΣ Άνω τελεία / Κική Δημουλά 1

9,43 9,43

ΙΚΑΡΟΣ Έθιμα ταφής / Χ. Κεντ 1

14,15 14,15

ΙΚΑΡΟΣ Ένα κίτρινο φύλλο / Μαλάκης Μιχάλης 1

10,38 10,38

ΙΚΑΡΟΣ Ένα παιδί από βιβλία /Jeffers Olivers 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Ζογκ / Ντόναλτσον Τζούλια 1

8,49 8,49

ΙΚΑΡΟΣ

Η μέρα που τα κραγιόνια τα παράτησαν / Daywalt

Drew 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Κική και Μπόμπος: Σούπερ έκπληξη 1

9,43 9,43

ΙΚΑΡΟΣ Κρονάκια / Κ. Μαργαρίτης 1

13,21 13,21

ΙΚΑΡΟΣ Λήθη και Λίνκολν / Τζ. Σόντερς 1

14,15 14,15

ΙΚΑΡΟΣ Μπρούκλιν / C. Toibin 2

13,21 26,42

ΙΚΑΡΟΣ Ο Νόι και η φάλαινα / Davies Benji 1

10,38 10,38

ΙΚΑΡΟΣ Ο Ξυλαράκης / Donalson Julia 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Παιδικοί έρωτες / Α. Αλεξανδρίδης 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Ποτέ και πουθενά / Νηλ Γκάιμαν 1

14,15 14,15

ΙΚΑΡΟΣ Πού είναι η κυρία Πασχαλίτσα; / Arrhenius Ingela 1

6,60 6,60

ΙΚΑΡΟΣ Πού είναι ο κύριος Λιοντάρης; / Arrhenius Ingela 1

6,60 6,60

Page 60: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

60

ΙΚΑΡΟΣ Σιλουανή / Παπαϊωάννου Θοδωρής 1

8,49 8,49

ΙΚΑΡΟΣ Στο Κάσελ δεν υπάρχει λογική / Ε. Βίλα-Μάτας 2

13,21 26,42

ΙΚΑΡΟΣ Στο πίσω κάθισμα / Ε. Γιαννάκη 1

13,21 13,21

ΙΚΑΡΟΣ Τικ - Τακ / Παπαθεοδούλου Αντώνης 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Το κουτί του Σιλάν / Χαλικιά Άλκηστη 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις οικογένειες / Hoffman M. 1

11,32 11,32

ΙΚΑΡΟΣ Τώρα!/ Garderoy Tracey 1

8,49 8,49

ΙΚΑΡΟΣ Χιονομπαλού / Θεοδωράκη Μάρω 1

11,32 11,32

ΙΡΙΔΑ Η τέλεια εκπαίδευση / G. Bailey 1

18,87 18,87

ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Η βίβλος της αστρολογίας 1

16,98 16,98

ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Η βιβλος της γιόγκα 1

16,98 16,98

ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Η βίβλος του φενγκ-σούι 1

18,87 18,87

ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Οι 12 στύλοι της επιτυχίας / Τζ. Ρον 1

13,21 13,21

ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ Τα 5 βασικά κομμάτια στο παζλ της ζωής / Τζ. Ρον 1

13,21 13,21

ΙΣΤΟΣ Το έπος του Γκιλγκαμές 1

12,26 12,26

ΙΩΛΚΟΣ Άκρον / Μιχάλης Γριβέας 1

14,15 14,15

ΚΑΚΤΟΣ 1984: ο μεγάλος αδελφός / Τζ. Όργουελ 1

16,04 16,04

ΚΑΚΤΟΣ Μαίανδρος / Γ. Μηλιώκας 1

9,43 9,43

ΚΑΚΤΟΣ Το νησί / Α. Χάξλεϋ 1

11,32 11,32

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ένας κόσμος σε κίνηση / Ντεκάστρο Μαρίζα 1

14,15 14,15

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ζωγράφισέ μου ένα σπίτι / Φραγκεσκάκη Χριστίνα 1

11,32 11,32

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ιζαντόρα Ντακ / Μιχαηλίδου Στέλλα 1

12,26 12,26

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Καρδιά μου 1

11,32 11,32

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Μελάκ, μόνος / Πιπίνη Αργυρώ 2

13,21 26,42

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Ο κουκούσκα / Κατσίκα Μαρώ 1

8,49 8,49

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Το δικό τους ταξίδι / Πιπίνη Αργυρώ 1

12,26 12,26

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Φεύγει έρχεται / Κοντολέων Άννα 1

12,26 12,26

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Χιονίζει / Carle Eric 1

10,38 10,38

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Μια ατέλειωτη φυγή / Α. Παπαδάκη 1

13,21 13,21

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Αμάν…αμάν! / Α. Παπαδάκη 1

11,32 11,32

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Αν ήταν όλα αλλιώς / Α. Παπαδάκη 1

16,04 16,04

Page 61: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

61

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Εγώ είμαι ο Τζόνοθαν Σκρίβενερ / Κ. Χάουτον 1

14,15 14,15

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Η άπληστη χελώνα / Μαντούβαλου Σοφία 1

13,21 13,21

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ / Μ. Δεληβοριά 2

6,60 13,21

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Θα ξανάρθουν τα χελιδόνια / Α. Παπαδάκη 1

12,26 12,26

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Καρδιά SOS / Μ. Κυριακίδης 1

12,26 12,26

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Μια ατέλειωτη φυγή / Α. Παπαδάκη 1

13,21 13,21

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Πορφυρά ποτάμια / Ζ.Κ. Γκρανζέ 1

13,21 13,21

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Σ' ένα γύρισμα της ζωής / Α. Παπαδάκη 1

12,26 12,26

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Τα λάθη του κροκόδειλου / Μ. Πούμχεζελ 1

5,66 5,66

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Τι θα έκανα αν ήμουν Αη-Βασίλης / Ζωγράφου

Τατιάνα 1

13,21 13,21

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Τι σου είναι η αγάπη τελικά / Α. Παπαδάκη 1

16,04 16,04

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Το κόκκινο σπίτι / Α. Παπαδάκη 1

9,43 9,43

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Το ταξίδι που λέγαμε…/ Α. Παπαδάκη 1

16,98 16,98

ΚΑΛΕΝΤΗΣ Το υπέροχο ταξίδι της Νίλο / Κόντι Γκουίντο 1

13,21 13,21

ΚΑΠΟΝ Περί της βασιλείας στη νεότερη Ελλάδα 1

20,75 20,75

ΚΑΠΟΝ Ο τραγουδιστής του Άουσβιτς / Κ. Οικονομάκου 1

13,21 13,21

ΚΑΠΟΝ Τα δύο βήτα / Α. Κακούρη 1

14,15 14,15

ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Το Σιδηρούν Προσωπείο / Α. Δουμάς 1

14,15 14,15

ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ Παραμύθια του Άντερσεν 1

13,21 13,21

ΚΑΡΥΔΑΚΗ Το κουμπί που κρύωνε / Ε. Τριβιζάς 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ανθρώπινες σχέσεις / Στηβ Ντακ 1

18,87 18,87

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Άνθρωπος στο τρένο / Β. Δανέλλης 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Αντίο στις αυλές των θαυμάτων / Μ. Τζιαντζή 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Αυτό που σου ανήκει / G. Greenwell 2

10,38 20,75

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Βουτιά / Κ. Δημοπούλου 1

9,43 9,43

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Για τ' όνειρο πώς να μιλήσω / Ε. Πριοβόλου 1

9,43 9,43

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δεν γίνονται αυτά εδώ / Σ. Λιούις 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Εκουατόρια / Μ. Μοδινός 2

14,15 28,30

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ένας ερωτευμένος άνδρας / Κανάουσγκορντ 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ένας θάνατος στην οικογένεια / Κνάουσγκορντ 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Έπρεπε να είχες φύγει / Ντ. Κέλμαν 1

8,49 8,49

Page 62: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

62

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η ανάλυση του χαρακτήρα / Β. Ράιχ 1

12,26 12,26

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η γλώσσα του σώματος / Γκόρντον Ουέινραϊτ 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η κτηνωδία / Ν. Λατζόια 2

14,15 28,3

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η παραμυθού της σελήνης / Παπαποστόλου Βάγια 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Η συντέλεια του κόσμου / Τζ. Έρπενμπεκ 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιούδας / Άμος Οζ 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ίσιντορ και Πάουλα / Ο. Νίλσον 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιστανμπούλ Ιστανμπούλ / Μπ. Σονμέζ 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Ιστορίες για να ονειρεύεσαι, παιχνίδια για να

μεγαλώνεις 1

21,70 21,70

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ιταλική αναγέννηση / Μ. Λαμπράκη-Πλάκα 1

32,08 32,08

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Καραμέλα / Ε. Πριοβόλου 1

7,55 7,55

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Καρφίτσες στην άμμο / Σ. Ρονκαλιόλο 2

16,04 32,08

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Κατάδυση / Τζ. Λη 1

18,87 18,87

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Λούλα / Β. Ραπτόπουλος 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μα γιατί μου φταίνε όλα;! / Β. Παπαθεοδώρου 1

10,38 10,38

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μετά φόβου / Ε. Πριοβόλου 1

16,04 16,04

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μία από τις δύο / Ντ. Σάδα 2

9,43 18,87

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μια ξεχωριστή παρέα / Μεγκ Γουόλιτζερ 2

16,04 32,08

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μοτέλ Μορένα / Α. Σταμάτης 1

14,15 14,15

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Μπαρ Φλωμπέρ / Α. Σταμάτης 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Νεκρές ώρες / Β. Δανέλλης 1

14,15 14,15

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο ευτυχισμένος θάνατος / Α. Καμύ 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο Καρλ, ο Φριτς και το αυγό της ευτυχίας 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο μακαρίτης σιχαινόταν το κουτσομπολιό / Σ. Βιτάλε 1

14,15 14,15

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο μεγάλος πόλεμος / Α. Γκάταλιτσα 1

16,04 16,04

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο παραστρατημένος εφημέριος / Τόμας Χάρντυ 1

8,49 8,49

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο πουλημένος / Π. Μπέιτι 2

14,15 28,30

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο Τετραπέταλος / Στρουμπούλη Αγγελική 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ο τρομοκράτης / Τζ. Απντάικ 1

17,92 17,92

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Οι άποροι / Σ. Μπόρμπεγι 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Οι πύλες του τίποτα / Σ. Γιάζμπεκ 1

12,26 12,26

Page 63: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

63

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Οι τρεις χήρες / Ντ. Γιαννακοπούλου 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Όλα τα ονόματα / Ζ. Σαραμάγκου 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Παράδεισος και κόλαση / Γ. Κ. Στέφανσον 2

13,21 26,42

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πεδινές πολιτείες / Κ. ΜακΚάρθυ 1

18,87 18,87

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πεθαίνοντας την άνοιξη / Ρ. Ρότμαν 1

11,32 11,32

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πέρα από το Αιγαίο / Ε. Καζάν 1

17,92 17,92

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πέταλα από αίμα / Ν.Γ. Θιόνγκο 1

17,92 17,92

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Πιάσε τ' άστρα της ζωής / Ζ. Λοπινό 2

13,21 26,42

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Σέντραλ Παρκ / Γκ. Μισό 1

14,15 14,15

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τα ανατρεπτικά βιβλία / Π. Γκουτιέρες 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τα χρόνια της αλητείας / Ο. Κεμάλ (τόμος 1ος) 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τετράδια ονείρων / Ζυράννα Ζατέλη 2

13,21 26,42

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το αρχέγονο και άλλοι καιροί / Ο. Τοκαρτσούκ 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το κάστρο στο δάσος / Ν. Μέιλερ 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το νησί της εφηβείας / Κνάουσγκορντ 1

16,98 16,98

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το πρωτόκολλο της Αιγύπτου / Λ. Σάσα 1

13,21 13,21

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το τραγούδι της σειρήνας / Β. Μακντέρμιντ 1

16,04 16,04

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το τρένο θα περάσει πρώτο / Ε. Πονιατόφσκα 2

15,09 30,19

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Το χρυσάφι και η κατάρα της ερήμου / Ι. Αλ Κούνι 2

11,32 22,64

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Τρεις όροφοι / Εσκόλ Νεβό 2

13,21 26,42

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Υπηρέτησα τον Άγγλο βασιλιά / Μπ. Χράμπαλ 2

12,26 24,53

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Υπόθεση αρχείου / Κ. Μάγκρις 2

15,09 30,19

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Χορεύοντας στο σκοτάδι / Κ.Ο. Κνάουσγκορντ (4ο

βιβλίο) 2

18,87 37,74

ΚΑΤΟΠΤΡΟ Η φυσική των καθημερινών πραγμάτων 1

18,87 18,87

ΚΑΤΟΠΤΡΟ Το χρονικό του χρόνου εικονογραφημένο 1

35,85 35,85

ΚΑΤΟΠΤΡΟ Το εγώ της νόησης 1

20,75 20,75

ΚΕΔΡΟΣ Αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται / Φ. Κερ 1

16,04 16,04

ΚΕΔΡΟΣ Αριστοτέλους Ποιητική 1

15,09 15,09

ΚΕΔΡΟΣ Βαθέος γήρατος / Γ. Βαρβέρης 1

8,49 8,49

ΚΕΔΡΟΣ

Βενετσιάνικες βινιέτες / Α. Πανταζοπούλου-

Σακελλαρίου 1

13,21 13,21

Page 64: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

64

ΚΕΔΡΟΣ Βιβλίο / Πεϊσότο 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ Γκαλβέιας / Ζ. Λ. Πεϊσότο 2

13,21 26,42

ΚΕΔΡΟΣ Δωμάτια γεμάτα καπνό / Κ. Νέλσκοτ 1

13,21 13,21

ΚΕΔΡΟΣ Εν λευκώ / Κ. Λουκαρέλι 1

9,43 9,43

ΚΕΔΡΟΣ Ένα γαλάζιο απόγευμα / Ε. Νικολάκη-Καλαμάρη 1

10,38 10,38

ΚΕΔΡΟΣ Ένα μουντό καλοκαίρι / Κ. Λουκαρέλι 1

9,43 9,43

ΚΕΔΡΟΣ Ενας άγγελος στο ταβάνι μου / Δεληβοριά Μάγια 1

9,43 9,43

ΚΕΔΡΟΣ Ένας αιώνας μια στιγμή / Κ. Καραβά 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ Ένας χωρισμός / Κ. Κιταμούρα 2

11,32 22,64

ΚΕΔΡΟΣ Έξοδος / Α. Σφακιανάκης 1

13,21 13,21

ΚΕΔΡΟΣ Ζει το Ντόντο; / Πιέρη Μαρία 1

5,66 5,66

ΚΕΔΡΟΣ Η αγάπη φτάνει για όλους / Μαυρομμάτη Κατερίνα 1

6,60 6,60

ΚΕΔΡΟΣ Η άλλη πλευρά της σιωπής / Φ. Κερ 2

12,26 24,53

ΚΕΔΡΟΣ Η άρνηση της άρνησης / Δ. Γιατρέλλης 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ Η ατυχία / Α. Μαυρουδή 1

8,49 8,49

ΚΕΔΡΟΣ Η γιαγιά μου σας χαιρετά και ζητάει συγγνώμη 2

13,21 26,42

ΚΕΔΡΟΣ Η δίκη μιας εταίρας / D. Hamel 1

11,32 11,32

ΚΕΔΡΟΣ Η ιστορία του Κούλερβο / Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν 2

12,26 24,53

ΚΕΔΡΟΣ Η μακριά πορεία / Στ. Κινγκ 1

13,21 13,21

ΚΕΔΡΟΣ Η πρόβα / Β. Κνήτου 1

11,32 11,32

ΚΕΔΡΟΣ Η σκιά στο σπίτι / Κ. Κέλλης 2

13,21 26,42

ΚΕΔΡΟΣ Ήταν όλοι τους παιδιά μου / Α. Μίλλερ 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ

Θα γίνεις μεζεδάκι για τους δράκους /Στίλτον

Τζερόνιμο 1

6,60 6,60

ΚΕΔΡΟΣ Θαύμα οι καρχαρίες χορεύουν / Χριστοδούλου Πάνος 1

7,55 7,55

ΚΕΔΡΟΣ Ιδού οι ονειροπόλοι / I. Mbue 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ Ινδικοπλεύστης / Γ. Βέης 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ Ιστορίες αγάπης / Τζούλια Κρίστεβα 1

17,92 17,92

ΚΕΔΡΟΣ Ιστορίες της ζωής σου / Τ. Τσιανγκ 1

13,21 13,21

ΚΕΔΡΟΣ Κανείς δε μιλάει για τα πεύκα / Κ. Παρούση 1

10,38 10,38

ΚΕΔΡΟΣ Κεντρική Ευρώπη / Γ. Βόλμαν 1

8,49 8,49

ΚΕΔΡΟΣ Κήπος στάχτες / Ντ. Κις 1

14,15 14,15

Page 65: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

65

ΚΕΔΡΟΣ Κλεψύδρα / Ντ. Κις 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ Κωνσταντινούπολη 1453 / Μ. Ντεκάστρο 2

10,38 20,75

ΚΕΔΡΟΣ Λόγια δηλητήριο / Καράνθα Μάιτε 1

11,32 11,32

ΚΕΔΡΟΣ Με θέα το Λεβάντε / Ν. Τρουλλινού 1

10,38 10,38

ΚΕΔΡΟΣ Μια φλόγα στο σκοτάδι / Ρουσάκη Μαρία 1

5,66 5,66

ΚΕΔΡΟΣ Ο δρομέας / Στ. Κίνγκ 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ Ο Μι, ο Μο και το Ούφο / Μάντζαρη Δέσποινα 1

10,38 10,38

ΚΕΔΡΟΣ Ο νεκρός δολοφονήθηκε / Έ. Ρίτσου 1

11,32 11,32

ΚΕΔΡΟΣ Ο χρόνος μπροστά μας / Β. Κούτας 1

11,32 11,32

ΚΕΔΡΟΣ Πέντε φίλες για ένα μιούζικαλ / Στίλτον Τες 1

6,60 6,60

ΚΕΔΡΟΣ Πλέκοντας ίχνη / Ε. Αθανασίου 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ Ποιήματα / Ναζίμ Χικμέτ 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ Ρωμαίος και Ιουλιέτα / Σαίξπηρ 1

9,43 9,43

ΚΕΔΡΟΣ Στα ίχνη του Ντουκουζούρι / Τσερόλας Πάνος 1

7,55 7,55

ΚΕΔΡΟΣ Τα μαύρα νούφαρα / Μ. Μπισί 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ Τα τρία στίγματα του Πάλμερ Έλντριτς / Φ. Ντικ 1

12,26 12,26

ΚΕΔΡΟΣ Τα Χμ των βιβλίων / Kρις Κατερίνα 1

8,49 8,49

ΚΕΔΡΟΣ Το καλοκαίρι που μεγάλωσα / Αντωνίου Άντρη 1

6,60 6,60

ΚΕΔΡΟΣ Το καλοκαίρι των Αβάρων / Ζορμπά Βησαρία 1

10,38 10,38

ΚΕΔΡΟΣ Το κορίτσι απ' την Αβάνα / Ο. Χιγκουέλος 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ

Το μουσείο των αποξηραμένων συναισθημάτων /

Κούκιας 2

11,32 22,64

ΚΕΔΡΟΣ Το μπουρδέλο της οδού ΟΚΕ / Κ. Λουκαρέλι 1

9,43 9,43

ΚΕΔΡΟΣ Το μυστήριο της κρυστάλλινης γόνδολας 1

6,60 6,60

ΚΕΔΡΟΣ Το παιδι της Στάζι / D. Young 1

13,21 13,21

ΚΕΔΡΟΣ Το πρώτο Χμ που είδα / Κρις Κατερίνα 1

8,49 8,49

ΚΕΔΡΟΣ Το τελευταίο πάρτι της Λάουρα / Τζ. Κ. Γιόχανσον 2

12,26 24,53

ΚΕΔΡΟΣ Το φενγκ-σούι για την αγάπη και τον έρωτα 1

8,49 8,49

ΚΕΔΡΟΣ Το φως των αστεριών / Ε. Ισμαήλ 2

13,21 26,42

ΚΕΔΡΟΣ Τρία μαύρα νούφαρα / Μ. Μπισί 1

14,15 14,15

ΚΕΔΡΟΣ Ωμοφαγία / Α. Κορακάκη 1

11,32 11,32

ΚΕΛΕΥΘΟΣ Εκπαιδεύοντας τα παιδιά / A. Naouri 1

14,15 14,15

Page 66: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

66

ΚΕΛΕΥΘΟΣ Μια μέρα ο πόνος αυτός θα σου βγει σε καλό 1

14,15 14,15

ΚΕΛΕΥΘΟΣ Τρέξε να σωθείς, η ζωή σε καλεί / B. Cyrulnik 1

14,15 14,15

ΚΕΣΤΟΣ Όμορφο μυστικό / Κ. Λόρεν 1

12,26 12,26

ΚΙΧΛΗ Άλφα Βήτα / Μ. Μέσκος 1

9,43 9,43

ΚΙΧΛΗ Πετρούπολη / Α. Μπέλι 1

16,04 16,04

ΚΙΧΛΗ Φιλί της ζωής / Θ. Χατζόπουλος 1

7,55 7,55

ΚΙΧΛΗ Στη σωφρονιστική αποικία / Φ. Κάφκα 1

11,32 11,32

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Γυναίκα από μετάξι / D. Jefferies 1

14,15 14,15

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Δεν είσαι τόσο έξυπνος όσο νομίζεις / Ντ. Μακρέινι 1

14,15 14,15

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Εισαγωγή στο στρατηγικό management / Ντ. Χάνγκερ 1

16,04 16,04

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ένα πράγμα τη φορά για να κάνεις πιο πολλά / Ντ. Ζακ 1

9,43 9,43

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η Γκουέντι και το κουτί / Στ. Κίνγκ 1

11,32 11,32

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η γυναίκα στην καμπίνα 10 / Ruth Ware 2

13,21 26,42

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η κόρη της Αυστραλίας / Χ. Βέρνα 1

14,15 14,15

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η νύφη της Κεϋλάνης / Ντ. Τζέφερις 1

12,26 12,26

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η πρώτη παγωνιά / Σ. Άντισον Άλλεν 1

13,21 13,21

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η χήρα / Φ. Μπάρτον 2

12,26 24,53

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Η Χιονάτη πρέπει να πεθάνει / Ν. Νοιχάους 1

14,15 14,15

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Μπελγκρέιβια / Τζ. Φέλλοους 1

13,21 13,21

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ο δρόμος για την ευτυχία / Ν. Γκρουέσο 1

13,21 13,21

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ο κήπος του χειμώνα / Κ. Χάνα 2

13,21 26,42

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ο παράδεισος υπάρχει / A. Eben 1

13,21 13,21

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Όταν πέφτουν οι μάσκες / Μ. Όλσον 1

13,21 13,21

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ποιον αγαπάς; / Τζ. Γουέινερ 1

13,21 13,21

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Τα γράμματα που δεν περίμενε κανείς / Α. Ντονέιτ 2

13,21 26,42

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Το αυτό / Στ. Κινγκ (2 τόμοι) 2

22,64 45,28

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Το εμπόδιο ανοίγει το δρόμο / Ρ. Χολιντέι 1

11,32 11,32

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Το παζάρι των κακών ονείρων / Στ. Κίνγκ 1

14,15 14,15

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Γειτονιές / Γαρμπή Έρικα 1

6,60 6,60

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Δράκος Καλοκάρδιος / Κυρίτση - Τζιώτη Ιωάννα 1

11,32 11,32

Page 67: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

67

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Ένα πεφταστέρι για τον Φοίβο / Φλώρου Αγγελική 1

6,60 6,60

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Η μικρή πολύχρωμη γιαγιά μου / Πέτροβιτς Λότη 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Η υπόσχεση του πρίγκηπα / Κουτσιαρής Βασίλης 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Ήσουν μόνο ένα παιδί / Κασιάρου Εύα 1

6,60 6,60

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Μαντάμ Μπάτερφλάι / Λακόμπ Μπενζαμέν 1

16,04 16,04

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Ο Αγησίλαος στη δημοτική βιβλιοθήκη/Διακομανώλης 1

10,38 10,38

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Ο Μπαρτόλο με τα κόκκινα γυαλιά / Δενεζάκη Λιάνα 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ

Όταν οι αρκούδες πήγαν για ύπνο τη νύχτα της

καταιγίδας 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Στη χώρα των θαυμάτων /Γιαννόπουλος Νίκος 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Το κορίτσι με την κορδέλα 1

13,21 13,21

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Το μηδέν μασκαρεμένο έχει μυστικό κρυμμένο 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Το φεγγάρι γλίστρησε στην καμινάδα / Βασιλείου Φωτ. 1

11,32 11,32

ΚΟΚ.ΚΛΩΣΤΗ

ΔΕΜΕΝΗ Το σκιάχτρο και η τριανταφυλλιά / Τασοπούλου Ελένη 1

10,38 10,38

ΚΟΚΚΙΝΟ Αριόλ, ένας γαιδαράκος όπως εσύ κι εγώ / Guibert Em. 1

8,49 8,49

ΚΟΚΚΙΝΟ Αριόλ, ο ιππότης ίππος 1

8,49 8,49

ΚΟΚΚΙΝΟ Βρείτε το λάθος/ Contraine Bastien 1

13,21 13,21

ΚΟΚΚΙΝΟ Βρήκαμε ένα καπέλο / Klassen Jon 1

11,32 11,32

ΚΟΚΚΙΝΟ Η αγαπημένη μου αδελφούλα / Desbordes Astrid 1

8,49 8,49

ΚΟΚΚΙΝΟ Μια μεγάλη μέρα του τίποτα / Alemagna Beatrice 1

12,26 12,26

ΚΟΚΚΙΝΟ Πρώτος από το τέλος / Bee William 1

10,38 10,38

ΚΟΚΚΙΝΟ Το σχολείο πάει σχολείο / Ρεξ Άνταμ 1

10,38 10,38

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ Τρεις ιστορίες / Ντ.Χ. Λώρενς 1

11,32 11,32

ΚΡΙΤΙΚΗ Αντίο Ιστανμπούλ / Ε. Αϊκόλ 1

13,21 13,21

ΚΡΙΤΙΚΗ Απόκρυφο Βερολίνο / Φ. Χέζελ 1

11,32 11,32

ΚΡΙΤΙΚΗ Εικόνες της μεγάλης αγάπης / W. Herrndorf 2

9,43 18,87

ΚΡΙΤΙΚΗ Η κυρά της Ρω / Γ. Σκαραγκάς 1

9,43 9,43

Page 68: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

68

ΚΡΙΤΙΚΗ Θα κοιμηθούμε όταν γεράσουμε / P. Corrias 2

13,21 26,42

ΚΡΙΤΙΚΗ Μια διαφορετική μέρα / Σ. Τσιτσώνης 1

11,32 11,32

ΚΡΙΤΙΚΗ Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση / Μ. Ραμματά 1

16,04 16,04

ΚΡΙΤΙΚΗ Το ιλιγγιώδες καλειδοσκόπιο / W. Burroughs 1

13,21 13,21

ΚΡΙΤΙΚΗ Το παιχνίδι της μίμησης / Τζ. Οταβιάνι 1

16,04 16,04

ΚΡΙΤΙΚΗ Χρονικό ενός τελευταίου καλοκαιριού / Γ. Ελ Ρασίντι 2

12,26 24,53

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μαθαίνω την αλβανική γλώσσα / Μ. Σκόπη 1

20,75 20,75

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Το νεοελληνικό θέατρο σκιών ως μέσο αγωγής 1

17,92 17,92

ΛΙΒΑΝΗΣ Άλικος πάγος / Π. Κονιδάρης 1

14,15 14,15

ΛΙΒΑΝΗΣ Γλυκά νερά / Ι. Καρακασίδου 2

13,21 26,42

ΛΙΒΑΝΗΣ Εγώ η Ελισάβετ / Μ. Βαμβακά 2

13,21 26,42

ΛΙΒΑΝΗΣ Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία / Π. Χοφστάτερ 1

14,15 14,15

ΛΙΒΑΝΗΣ Η ασπίδα της Σπάρτης / Μανφρέντι 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Η επιστροφή / Α. Λάμπρου 1

13,21 13,21

ΛΙΒΑΝΗΣ Η ηλιογέννητη / Δάγλας Αριστείδης 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Η πόλη των κατόπτρων / Τζ. Κρόνιν 1

15,09 15,09

ΛΙΒΑΝΗΣ Η σιγή των αστεριών / Ελένη Φωτίου 1

13,21 13,21

ΛΙΒΑΝΗΣ Η φαντασμένη τριανταφυλλιά / Δημουλίδου Χρυσηίδα 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Και το όνομα αυτής Μυρτώ / Ε. Φωτίου 1

11,32 11,32

ΛΙΒΑΝΗΣ Καρτερώντας την άνοιξη / Σ. Αστερίου 1

11,32 11,32

ΛΙΒΑΝΗΣ Κάτω από τον ίδιο ουρανό / Λιβάνη Γιώτα 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Μαμά μην πας στην δουλειά 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Μάταιοι θησαυροί / Ε. Ομηρόλη 1

13,21 13,21

ΛΙΒΑΝΗΣ Μέλι… Με μέλει! / Θεοχάρη Ζωή 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Μετά τη βροχή / Μ. Πετροπούλου 1

14,15 14,15

ΛΙΒΑΝΗΣ Μοίρνα / Κ. Κουτουκάκη 1

14,15 14,15

ΛΙΒΑΝΗΣ Ξαφνικά μόνη / Σ. Οφλάναγκαν 1

17,92 17,92

ΛΙΒΑΝΗΣ Ο άνθρωπος που έγινε θεός / Ζ. Μεσαντιέ 1

15,09 15,09

ΛΙΒΑΝΗΣ Ο τελευταίος ναΐτης / R. Khoury 1

14,15 14,15

ΛΙΒΑΝΗΣ Ο φυσητής των ονείρων / Villiot Bernand 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Ο χάρτης της ανάπτυξης / Τζ. Ο'Νηλ 1

12,26 12,26

Page 69: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

69

ΛΙΒΑΝΗΣ Οι δώδεκα αιώνιοι / Τζ. Κρόνιν 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Όσα παίρνει ο άνεμος / Μ. Μίτσελ 1

18,87 18,87

ΛΙΒΑΝΗΣ Όταν η μαμά μου είπε ψέματα / Ελευθερίου Σάντρα 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Όχθες και κύματα / Ε. Ευσταθίου 2

13,21 26,42

ΛΙΒΑΝΗΣ Παλάτια του Βοσπόρου / Γ & Μ. Αλεξάνδρου 1

16,04 16,04

ΛΙΒΑΝΗΣ Σάλεμς Λοτ / Στ. Κίνγκ 1

13,21 13,21

ΛΙΒΑΝΗΣ Στη γη της αγάπης / Μ. Κόντζογλου 1

13,21 13,21

ΛΙΒΑΝΗΣ Στους ήλιους του έρωτα / Μ. Κόντζογλου 1

14,15 14,15

ΛΙΒΑΝΗΣ

Τα παιδικά διηγήματα της Έφης για μικρούς και

μεγάλους 1

9,43 9,43

ΛΙΒΑΝΗΣ Ταξίδεψε μαζί μου / Πυργελή Δήμητρα 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Ταξίδια με τη μαμά / Ανδρουτσοπούλου Αθηνά 1

9,43 9,43

ΛΙΒΑΝΗΣ Τι μπορείς να κάνεις με ένα πρόβλημα; / Yamada K. 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Το αόρατο αγόρι / Τ. Λούντβιγκ 2

9,43 18,87

ΛΙΒΑΝΗΣ Το κοράκι / Στ. Κίνγκ 1

18,87 18,87

ΛΙΒΑΝΗΣ

Το κορίτσι στο κάστρο μέσα στο μουσείο /

Bernheimert 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Το φάντασμα της όπερας / Γκ. Λερού 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Το φανταστικό βιβλίο των επαγγελμάτων 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Φιλοσοφικά παραμύθια / Βάσση Γιώτα 1

8,49 8,49

ΛΙΒΑΝΗΣ Φτερό στον άνεμο/ Trottier Maxime 1

7,55 7,55

ΛΙΒΑΝΗΣ Ως την άκρη του νερού / Νευροκοπλή Βασιλική 1

8,49 8,49

ΛΥΧΝΑΡΙ Απρόσμενος επισκέπτης / Α. Κρίστι 1

12,26 12,26

ΛΥΧΝΑΡΙ Ένα πτώμα στη βιβλιοθήκη / Α. Κρίστι 1

4,72 4,72

ΛΥΧΝΑΡΙ Η απλή τέχνη του φόνου / Ρ. Τσάντλερ 1

12,26 12,26

ΜΑΚΡΗ Ο κώδικας του Μωυσή / J. Twyman 1

13,21 13,21

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Με θέα το Άγιον Όρος 1

11,32 11,32

ΜΑΡΤΗΣ Ο πρίγκιπας με τα τρία πεπρωμένα 1

12,26 12,26

ΜΑΡΤΗΣ Σκανταλιάρη Άλφονς / Bergstrom Gunilla 1

8,49 8,49

ΜΑΡΤΗΣ Ώρα για πάρτι 'Αλφονς 1

8,49 8,49

ΜΑΤΙ Οι νύφες της Εροιβιάς / Βασ. Τούνη 1

12,26 12,26

ΜΑΤΙ Μέχρι το τέλος του χρόνου / Γ. Παπαδημακοπούλου 1

14,15 14,15

Page 70: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

70

ΜΑΤΙ Ο χάρτης για παντού / Ryan Carrie 1

11,32 11,32

ΜΕΛΑΝΙ Η κόψη του ξυραφιού / Σ. Μωμ 1

16,98 16,98

ΜΕΛΑΝΙ

Ημερολόγια από τη χώρα των χριστουγέννων / Ντ.

Σεντάρις 1

8,49 8,49

ΜΕΛΑΝΙ Κανείς δεν θέλει να πεθάνει / Κ. Μαλακατέ 1

9,43 9,43

ΜΕΛΑΝΙ Ο Έλληνας γιατρός / Κ. Μέρμηγκα 1

16,04 16,04

ΜΕΛΑΝΙ Ο συμβιβασμός / Ε. Καζάν 1

20,75 20,75

ΜΕΛΑΝΙ Όπως κι αν έρθει αυτό το βράδυ / Δ. Μαρίνος 1

9,43 9,43

ΜΕΛΑΝΙ Το σχέδιο / Κ. Μαλακατέ 2

10,38 20,75

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 10 μέρες στην τρελογιαγια / Κέζα Λώρη 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Bullying, και όμως νικιέται / Ν. Σιδέρης 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Αγνοούμενη μέχρι αποδείξεως του εναντίου / Σ.

Στάινερ 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ακόμα και τα άγρια σκυλιά / Ίαν Ράνκιν 2

15,09 30,19

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Αλεξανδρινές φωνές στην οδό Λέψιους / Π.

Κουμούτση 1

12,26 12,26

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Άπαιχτοι ντετέκτιβ 1 / Θ. Παπαθεοδώρου 2

8,49 16,98

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Άπαιχτοι ντετέκτιβ 2 / Θ. Παπαθεοδώρου 2

8,49 16,98

METAIXMIO Απλώς ένα χαρτί / Λιάρου Λήδα 1

6,60 6,60

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Απόδραση από τη βιβλιοθήκη του κυρίου Λιμοντσέλο 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Αριθμητάρι με γλωσσοδέτες / Τριβιζάς Ευγένιος 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Αρκετά ως εδώ / Λ. Σράιβερ 1

18,87 18,87

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γιατί αρρωσταίνουν οι άνθρωποι / Ντ. Λήντερ 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γίνε πράκτορας του πλανήτη / Ανδρεάδη Ελένη 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γυναίκες / Τσαρλς Μπουκόφσκι 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Γύρνα σπίτι άγγελέ μου / Th. Wolfe 1

15,09 15,09

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δάφνις και Χλόη / Λόγγος 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δόκτωρ Πόρδαλος: η συνωμοσία των Χριστουγέννων 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δόξα και αδιέξοδα / Θ. Βερέμης 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Δωμάτιο με θέα / Ε. Μ. Φόρστερ 1

12,26 12,26

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Έγκλημα χωρίς δολοφόνο / Χ. Παπαδημητρίου 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ελπίδα στα χρόνια της απελπισίας / Ν. Μαντελστάμ 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα κεράκι για το ρινοκεράκι / Τριβιζάς Ευγένιος 1

12,26 12,26

Page 71: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

71

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα πράσινο τηλέφωνο / Δημόκα Κατερίνα 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα φτυάρι στον Άρη / Τριβιζάς Ευγένιος 1

12,26 12,26

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένα χριστουγεννιάτικο όνειρο / Σωτηροπούλου Λίνα 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ένας ασπρόμαυρος ζωγράφος / Μουσιώνη Λίνα 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Έρχονται τα Χριστούγεννα / Τάρα Λίλι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ευγένεια / Τ. Μορόνι 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ευτυχία / Τ. Μορόνι 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ευτυχισμένες οικογένειες / Δημήτρης Στεφανάκης 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ζητείται άλογο για αμαζόνα / Μουσιώνη Λίνα 1

6,60 6,64

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ζούσαμε πάντα σ' ένα κάστρο / Σ. Τζάκσον 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ζωή εκτός τόπου / Ε. Σαΐντ 2

14,15 28,30

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η άμυνα του Λούζιν / Βλ. Ναμπόκοβ 1

13,21 13,21

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Βιολέτα και ο ιππότης / Α. Πιπίνη 2

10,38 20,75

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η δίψα / Τζο Νέσμπο 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Η δυστυχία του να είναι κανείς μαθητής / Κάββαλου

Στέργια 1

6,60 6,60

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η εκδίκηση του Πουφ / Ανδρεάδη Ελένη 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Ελλάδα φλέγεται / Β. Τζανακάρης 1

20,75 20,75

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η κακιά μάγισσα παραιτείται / Τσόλακ Αλεξάνδρα 1

6,60 6,60

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η κοινωνία του θεάματος / Guy Debord 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Λερναία Ύδρα / Αγγελίδου Μαρία 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η μάγισσα / Κ. Λέκμπεργκ 2

15,09 30,19

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Μιμή η νευρική και η λίστα των επιθυμιών 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η νύχτα / Ε. Βίζελ 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Πάπισσα Ιωάννα / Ε. Ροϊδης 1

13,21 13,21

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η πιο σημαντική νίκη του Αχιλλέα / Μπαμπέτα Ιωάννα 1

6,60 6,60

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η Πουπού και η Καρλότα / Ε. Τριβιζάς 1

12,26 12,26

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η σκοτεινή καρδιά της Βαρκελώνης / Α. Χιμένες 1

13,21 13,21

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η συχνότητα του θανάτου / Χ. Παπαδημητρίου 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Η φωνή της Ρόζι / Φαλκονάκη Άλισον 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κιλόμπο: ο βρώμικος ελέφαντας / Βλουμίδη Δάφνη 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Αχαρνείς 1

9,43 9,43

Page 72: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

72

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Βάτραχοι 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Ειρήνη 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Εκκλησιάζουσες 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Θεσμοφοριάζουσες 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Ιππείς 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Λυσιστράτη 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Νεφέλες 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Όρνιθες 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Κωμωδίες Αριστοφάνη- Κόμικς-Σφήκες 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Λίγη ζωή / Χ. Γιαναγκιχάρα 1

19,81 19,81

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Λύπη / Τ. Μορόνι 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μια αληθινή φίλη / Hanlon Abby 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μια για πάντα / Α. Πφλίγκερ 2

14,15 28,30

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μίλι Μάγκνους / Μπανσέρους Γίργκεν 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μισός κόσμος / Joe Abercrombie 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μοναξιά / Τ. Μορόνι 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Μου λείπεις / H. Coben 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Νέμεσις / Jo Nesbo 1

15,09 15,09

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ντόρι το μαύρο πρόβατο/ Hanlon Abby 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο εραστής / Μ. Ντυράς 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο καλός λύκος / Α. Σόντερμπεργκ 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο κλέφτης των ποδηλάτων / Λ. Μπαρτολίνι 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Κλουζ στο διαδίκτυο / Μπανσέρους Γίργκεν 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο μικρός δράκος Καρύδας: ο μυστηριώδης ναός 2

6,60 13,21

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο μύθος της αράχνης / Α. Παπαθεοδούλου 2

5,66 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Πηλέας και η Θέτιδα / Α. Παπαθεοδούλου 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο πρίγκιπας θέλει τσίσα του / Γκόρολο Γκρεγκ 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Σαλιγκαγκάριν πάει στ' άστρα / Παναγιωτόπουλος Ν. 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο Ταύρος της Κρήτης / Αγγελίδου Μαρία 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ο τόπος των μυστικών / T. French 1

16,04 16,04

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι μαγεμένες / Μ. Κόντζογλου 2

13,21 26,42

Page 73: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

73

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι πειρατές των βιβλίων / Ανδριώτη Ευθυμία 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μου / Μπαμπινιώτης 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι σταύλοι του Αυγεία / Αγγελίδου Μαρία 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Οι Στυμφαλίδες όρνιθες / Αγγελίδου Μαρία 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Όσα δεν γνωρίζατε για τα χρόνια του Καποδίστρια 1

12,26 12,26

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Όσα δεν γνωρίζατε για την τουρκοκρατία……. 1

13,21 13,21

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Όταν έφυγαν τα αγάλματα / Δαρλάση Αγγελική 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ούτε λέξη / Ε. Ρίκσταντ 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πέπλο σιωπής / Νέβιλ Στιούαρτ 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πίσω απ' τους καταρράκτες / Τζ. Κ. Όουτς 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόλη χωρίς θεούς / Μ. Καραγιάννης 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει η οικογένειά μου / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει η φιλία / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει ο εαυτός μου / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει ο παππούς και η γιαγιά / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει το κατοικίδιό μου / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει το παιχνίδι / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πόσο μ' αρέσει το σχολείο / Τ. Μορόνι 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ποτέ μη γαργαλάς ένα γορίλα / Τριβιζάς Ευγένιος 1

12,26 12,26

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πριν / Β. Αλεξάκης 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πώς να ζήσετε 150 χρόνια με υγεία / Δ. Τσουκαλάς 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Πώς τον λένε το Θεό σου / Holleben Jan 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρίκο και Όσκαρ: η συμμορία του Μπίνγκο/Στάινχερες 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρόζα η ωραία θυμωμένη / Μάγος Κώστας 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρου / Μ. Σπυροπούλου 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρουθ / Μ. Ρόμπινσον 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ρώτα τη σκόνη / J. Fante 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Σκοτεινές επιγραφές / Α. Πανσέληνος 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Στα πέρατα της αντοχής / Χρ. Ρούσσου 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Στην εποχή των δεινοσαύρων:ο μικρός δράκος

Καρύδας 1

6,60 6,60

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Στοκχόλμη / Γ. Λαπίντους 1

16,98 16,98

Page 74: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

74

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Σώμα στη βιτρίνα / Α. Μαντόγλου 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τα άλογα του Διομήδη / Μ. Αγγελίδου 1

5,66 5,66

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τα ταμπού της ιστορίας / Μ. Φερό 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τα τέρατα των ωκεανών / Ανδρεάδη Ελένη 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο με τον Όμηρο / Τζ. Φρίλι 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τελευταία έξοδος / F. Axat 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τελευταία νέα από την Ιθάκη / Κ. Ακρίβος 1

9,43 9,43

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τέσσερις σωματοφύλακες και μισός / Berry Edward 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τη μαμά μου αγαπώ 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τι υπέροχο πλάσμα θα γίνεις / Μάρτιν Έμιλι 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τιμωρός / Τ. Πάρσονς 1

13,21 13,21

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το βαμμένο πέπλο / Σ. Μωμ 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το δικαίωμα στην τεμπελιά / Π. Λαφάργκ 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το κλαρινέτο / Β. Αλεξάκης 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το λιοντάρι της Νεμέας / Αγγελίδου Μαρία 2

5,66 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το μάτι / Β. Ναμπόκοφ 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το ξιδοκόριτσο / A. Tyler 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το όνομά μου είναι Σάιλοκ / H. Jacobson 1

16,04 16,04

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το παιδί της τρικυμίας / Μ. Άτγουντ 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το πέρασμα / Κ. Τζαμιώτης 2

13,21 26,42

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το πετροκάραβο / Δαρλάση Αγγελική 1

7,55 7,55

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το σκουριασμένο τρίγωνο / Μπογδάνος Δημήτρης 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το σχέδιο της Ρέιμι / K. Dicamillo 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το χαμένο βιβλίο / Berry Edward 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το χάσμα του χρόνου / J. Winterson 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Το χέρι που κινεί τα νήματα / Τζ. Φλιν 1

8,49 8,49

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τόνοι, τόνοι και Τόνι / Χριστοδούλου Πάνος 1

10,38 10,38

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Τύφλωση / M. Ferro 1

15,09 15,09

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Φαρμακείον εκστρατείας / Μ. Ελευθερίου 1

11,32 11,32

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Φτου Ξελύπη / Κόντου Μαριέττα 1

6,60 6,60

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χάλια διακοπές / Friot Bernard 1

6,60 6,60

Page 75: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

75

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χίτλερ / Ι. Κέρσοου 1

23,58 23,58

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χόλιγουντ / Τσ. Μπουκόφσκι 1

14,15 14,15

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Χωρίς παπούτσια / Μουντάκη Αργυρώ 1

6,60 6,60

ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ Σελίδες που ψιθυρίζουν / Β. Κολτούκης 1

16,98 16,98

ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ Ο αρκούδος και το πιάνο / Litchfild David 1

11,32 11,32

ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ Ο παππούς μου έχει φίλο ένα γίγαντα / Litchfield David 1

11,32 11,32

ΜΙΚΡΗ ΣΕΛΗΝΗ Ρόζα το τερατάκι / Dios Olga 1

10,38 10,38

ΜΙΝΩΑΣ GUINNESS World Records 2018 1

23,58 23,58

ΜΙΝΩΑΣ Ανν / Π. Λεμέτρ 1

14,15 14,15

ΜΙΝΩΑΣ Αυτογνωσία / Γ. Δημόπουλος 1

10,38 10,38

ΜΙΝΩΑΣ Γιαγιά σ' αγαπώ / Θεοδωράκη Μάρω 2

10,38 20,75

ΜΙΝΩΑΣ Δε μου αρέσει το όνομά μου / Αρμενιάκου Κων/να 1

10,38 10,38

ΜΙΝΩΑΣ Η άλλη όψη του παραδείσου / Φ.Σ. Φιτζέραλντ 1

11,32 11,32

ΜΙΝΩΑΣ Η κινέζα κούκλα / Ε. Τριβιζάς 1

8,49 8,49

ΜΙΝΩΑΣ Η μάστιγα της Ασίας / Τζ. Χόρτον 1

14,15 14,15

ΜΙΝΩΑΣ Η φάλαινα που τρώει τον πόλεμο / Ε. Τριβιζάς 1

10,38 10,38

ΜΙΝΩΑΣ Κόρη στον βυθό / Ρουμπάτη Μαίρη 1

6,60 6,60

ΜΙΝΩΑΣ Να ζεις δυνατά / Θεοδωράκη Μάρω 1

6,60 6,60

ΜΙΝΩΑΣ Ο άνθρωπος από τη Γροιλανδία / Τζ. Μίλτον 2

13,21 26,42

ΜΙΝΩΑΣ Ο γάτος μου, οι κολλητές μου και τα πρώτα φιλιά 1

12,26 12,26

ΜΙΝΩΑΣ Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας / Πετρουλάκης Σπύρος 2

9,43 18,87

ΜΙΝΩΑΣ Ο μικρός Ερμής / Ε. Τριβιζάς 1

9,43 9,43

ΜΙΝΩΑΣ Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας /Τριβιζάς Ευγένιος 1

16,98 16,98

ΜΙΝΩΑΣ Ο χορός των στρουθοκαμήλων / Ε. Τριβιζάς 1

12,26 12,26

ΜΙΝΩΑΣ Ουφ ποιος διαβάζει πάλι; / ΜαλινόςΤζένιφερ 1

8,49 8,49

ΜΙΝΩΑΣ Σμαρώ / Δ. Χατζή 1

14,15 14,15

ΜΙΝΩΑΣ Το όνειρο του μάγου Τέρη Ξεφτέρη / Λ. Τερκεσίδου 1

9,43 9,43

ΜΙΝΩΑΣ Το παιδί της τρικυμίας / Μ. Άτγουντ 1

14,15 14,15

ΜΙΝΩΑΣ Το παράθυρο της Νεφέλης / Σ. Πετρουλάκης 1

14,15 14,15

ΜΙΝΩΑΣ Το σχολείο φοβάται το Νικόλα / Α. Παπαθεοδούλου 1

8,49 8,49

ΜΙΝΩΑΣ Το τελευταίο δαχτυλίδι / Σ. Πετρουλάκης 1

14,15 14,15

Page 76: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

76

ΜΙΝΩΑΣ Τρεις μέρες, μια ζωή / Π. Λεμέτρ 1

12,26 12,26

ΜΙΝΩΑΣ Τυπωθήτω / Ρ. Μονάλντι 1

18,87 18,87

ΜΠΕΝΟΥ Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική / Β. Σαρσέντης 1

18,87 18,87

ΜΠΕΝΟΥ Στρατηγική των επιχειρήσεων / Β. Παπαδάκης 1

17,92 17,92

ΝΕΔΑ Αναζητώντας ελληνικό στοιχείο / Χριστογιαννόπουλος 1

12,26 12,26

ΝΕΦΕΛΗ Αλφαβητάρι / Παππά Ροδούλα 1

11,32 11,32

ΝΕΦΕΛΗ Αλεπού, αλεπού τι ώρα είναι / Β. Τσελεπίδου 1

13,21 13,21

ΝΕΦΕΛΗ Άπαντες στίχοι / Γ. Σκαρίμπας 1

13,21 13,21

ΝΕΦΕΛΗ Η τυραννία της οικειότητας / R. Sennett 1

14,15 14,15

ΝΕΦΕΛΗ Ο μικρός πιλότος / Ζαφειρίου Σταύρος 1

8,49 8,49

ΝΕΦΕΛΗ Οι επόπτες / Μ. Μιχαηλίδης 1

14,15 14,15

ΝΕΦΕΛΗ Το μεγάλο ταξίδι της οικογένειας Ποντίκη 1

11,32 11,32

ΝΟΜΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το σπίτι το δικό μας / Ηλιόπουλος Βαγγέλης 1

11,32 11,32

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ Κάθαρση / Μιχάλης Δέλτα 2

15,09 30,19

ΟΙΩΝΟΣ Άνθρωποι και ποντίκια / Τζ. Στάινμπεκ 1

11,32 11,32

ΟΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΑ Θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί /Ρ. Ε. Νατζέμυ 1

13,21 13,21

ΟΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΑ Ποιος θέλω να είμαι; / Ρ. Ε. Νατζέμυ 1

12,26 12,26

ΟΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΑ Σχέσεις συνειδητής αγάπης / Ρ. Νατζέμυ 1

14,15 14,15

ΟΞΥ Ο πόλεμος των θεών / Ν. Γκάιμαν 1

13,21 13,21

ΟΞΥ Τα ελιξίρια του χειμώνα / Ν. Χατζόπουλος 1

11,32 11,32

ΟΞΥΓΟΝΟ Εγώ και η αυτοπεποίθησή μου / Ν. Γεωργιάδου 1

7,54 7,54

ΟΞΥΓΟΝΟ

Παιδικός αυτισμός & επικοινωνία των αυτιστικών

παιδιών 1

12,26 12,26

ΟΡΑΜΑ Αλβανία: ιστορία, αρχαιολογία κ.λ.π 1

12,26 12,26

ΟΣΕΛΟΤΟΣ Μπελάδες στο τσίρκο / Αριστοτέλους Αγγελική 1

9,43 9,43

ΟΣΕΛΟΤΟΣ Σαν το παραμύθι της γιαγιάς / Γίτσα Εύη 1

8,49 8,49

ΟΥΡΑΝΟΣ Η αυταπάτη του Dawkins / Α. Μακγκράθ 1

11,32 11,32

Π.Ε.Κ. Python: εισαγωγή στους υπολογιστές 1

16,98 16,98

Π.Ε.Κ. Η γέννηση μιας νέας φυσικής / B. Cohen 1

14,15 14,15

Π.Ε.Κ. Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο / F. Moses 1

13,21 13,21

Page 77: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

77

Π.Ε.Κ. Κατανοώντας την εξέλιξη / Κ. Καμπουράκης 1

20,75 20,75

Π.Ε.Κ. Σκέψου σαν φιλόσοφος / E. Gerhard 1

11,32 11,32

Π.Ε.Κ. Τα βήματα του μεθυσμένου / L. Mlodinow 1

14,15 14,15

Π.Ε.Κ. Το συν της συγκίνησης 2

21,70 43,40

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ακης το σκυλάκι / Krings Antoon 1

5,66 5,66

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανατολικά της Εδέμ / Τζ. Στάινμπεκ 1

18,87 18,87

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αόρατα κορίτσια / Μ. Ζουμπουλάκη 1

11,32 11,32

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Από μέσα μου / Παπαΐωάννου Θοδωρής 1

4,72 4,72

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Από τους ανθρώπους στους ήρωες / Μ. Αγγελίδου 1

8,49 8,49

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς / Φ. Μανδηλαράς 1

7,55 7,55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διόνυσος, ο κεφάτος θεός / Φ. Μανδηλαράς 1

7,55 7,55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Είσαι ένα θαύμα / Palazio R.J 1

9,43 9,43

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ένα πουλί στην πρίζα / Βαρβαρούση Λήδα 1

7,55 7,55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ένα σπίτι για όλους / Corr Christopher 1

8,49 8,49

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ένα σπίτι χωρίς καθρέφτες / Santen Marten 1

11,32 11,32

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Έτσιαισθάνομαι / Silas Neal Cristopher 1

9,43 9,43

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η αγελάδα βουνό / Τσιάντη Σταματούλα 1

8,49 8,49

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η καταγγελία / Bandi 1

12,26 12,26

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η κυρία Άιφελ / Briece Alice 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η τίγρη που ήρθε επίσκεψη / Kerr Judith 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θαύμα / Ρ.Ζ. Παλάσιο 1

11,32 11,32

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Καληνύχτα λέμε / Jony John 1

11,32 11,32

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κατορθώματα και θαύματα / Αγγελίδου Μαρία 2

8,49 16,98

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κρήτη / Φ. Μανδηλαράς 1

7,55 7,55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο / Φ. Μανδηλαράς 1

7,55 7,55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λέξεις που πονάνε / Cooper Abby 1

11,32 11,32

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μπούρδες / Lear Edward 2

6,60 13,21

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Να με αντέχεις / Μητσιάλη Αλεξάνδρα 1

7,55 7,55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ξεχωρίζω και σφυρίζω / Biddulph Rob 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ελέφαντας της Έρικας / Bishop Sylvia 1

8,49 8,49

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο λύκος πάει σχολείο / Ντιβάζ Ελίζαμπεθ 1

8,49 8,49

Page 78: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

78

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο Όγκι κι εγώ / Palacio R.J. 1

8,49 8,49

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Οχ χταπόδι, λάθος πόδι / Α. Παπαθεοδούλου 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ποιος έκλεψε τον ήλιο; / Γεωργέλλη Κλαίρη 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόσφυγες, Ευρώπη, ανασφάλεια / Κ. Φίλης 1

9,43 9,43

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σπίτι χωρίς καθρέφτες / Martan Sandan 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στάσου στο μπόι σου! Τσιάμη Σοφία 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια / Α.

Παπαθεοδούλου 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο / Kamkwamba

William 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το βρήκα! Η μεγάλη εφεύρεση / Παπαϊωάννου Θοδ. 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το θαύμα / Έμμα Ντόναχιου 1

16,04 16,04

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το μικρό λυκάκι ζηλεύει / Krings Antoon 1

5,66 5,66

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το να είσαι αγόρι / Dawson Davies 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το να είσαι κορίτσι/ Hayley Long 1

10,38 10,38

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το σχολείο πάει σχολείο / Α. Ρεξ 1

9,43 9,43

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χάτσικο, ο σκύλος που περίμενε / Plats Luis 1

8,49 8,49

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο

management 1

16,04 16,04

ΠΑΠΥΡΟΣ Θουκυδίδου ιστορία ΙΙ: Βιβλία Δ-Η/ Θουκυδίδης 1

28,30 28,30

ΠΑΠΥΡΟΣ Κυνηγός ιστοριών / Ε. Γκαλεάνο 1

12,26 12,26

ΠΑΡΡΗΣΙΑ Καληνύχτα Όβελ / Στρίκου Παναγιώτα 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ 17 ώρες / Π. Μαρτινίδης 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα / Ζ. Βερν 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ 30 ιστορίες με δράκους: κάθε βράδυ μια ιστορία 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ 30 ιστορίες περιμένοντας να ανοίξουν τα σχολεία 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ

Αγάπησέ με και άλλα παραμύθια / Λαμπαδαρίδου-

Πόθου 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Αθηναϊκό μπλουζ / Π. Κουτσάκης 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Αμαρτωλή πόλη / Μ. Κοντολέων 2

13,21 26,42

ΠΑΤΑΚΗΣ Άμμος στα μάτια/ Λ. Κέπλερ 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Αν μ' άφηνες τη λέξη να σου μάθω / Δ. Μπουραντάς 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Αναζητώντας την Όντρευ / Κινσέλα Σόφι 1

12,26 12,26

Page 79: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

79

ΠΑΤΑΚΗΣ Ανίκητοι ηττημένοι / Γ. Βαρουφάκης 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Αντίο γλυκιά μου πατρίδα / Α. Ουμίτ 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Απόσταση αναπνοής / Τ. Γουδέλης 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Αστραφτερά πεδία / Σ. Τριανταφύλλου 2

13,21 26,42

ΠΑΤΑΚΗΣ Αυτισμός / Π. Πλησή 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που μένουν / Ε. Φερράντε 2

13,21 26,42

ΠΑΤΑΚΗΣ Για μια ευτυχισμένη ζωή / Σενέκας 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Γιγαντόσαυρος / Νταντζ Τζόννυ 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Δεν / Ηλιόπουλος Βαγγέλης 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ Δεν είσαι εδώ / Π. Κουτσάκης 2

9,43 18,87

ΠΑΤΑΚΗΣ Διάλεξε το δηλητήριό σου / Child Lauren 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Δύο ζωγράφοι / Δ. Καμπουράκης 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Δύο μόνο δάκρυα / Μ. Ανδρουλάκης 1

15,09 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Εγκώμιο της πραότητας / N. Bobbio 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Είμαι σκέτο παιδί / Μπαμπέτα Ιωάννα 1

4,72 4,72

ΠΑΤΑΚΗΣ Ελιά στο πέλαγος/ Φραγκούλη Φωτεινή 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Εμείς η ιστορία μας / Πομμό Υβάν 1

12,26 12,26

ΠΑΤΑΚΗΣ Επειδή είναι η καρδιά μου / Α. Κορτώ 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ

Έρωτας στις φλόγες της Σμύρνης/Γιαννέλης-

Θεοδοσιάδης 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Ευγνωμοσύνη / Ο. Σακς 1

4,72 4,72

ΠΑΤΑΚΗΣ Ευτυχία / Ζ. Λιβανελί 1

15,09 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Η αλεπουδίτσα και η μπλε βαλίτσα / Στάθη Ευαγγελία 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Η γεύση της ερήμου / Ι. Θεοδώρου 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Η δασκάλα μου είναι τέρας / Μπράου Πίτερ 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Η δεσποινίς Ευφορβία και το ζαχαροπλαστείο 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ

Η δίψα με καίει εμένα και χάνομαι / Μ. Λαμπαδαρίδου-

Πόθου 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Η δολοφονία του Πυθαγόρα / Μ. Τσικότ 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Η θαυμαστή ιστορία του ανθρώπου / Τ. Ροντάρι 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Η ιστορία της χαμένης κόρης / Ε. Φερράντε 2

13,21 26,42

ΠΑΤΑΚΗΣ Η λήθη που θα γίνουμε / Ε. Α. Φαθιολίνθε 1

13,21 13,21

Page 80: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

80

ΠΑΤΑΚΗΣ Η μάγισσα με τα πόμολα / Ε. Τριβιζάς 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Η μαμά έχει άδικο / Μ. Μπυσσί 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Η μεταμόρφωση / Φ. Κάφκα 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Η μούσα / J. Burton 2

14,15 28,3

ΠΑΤΑΚΗΣ Η Ούρσουλα πάει σχολείο/ Riddell Chris 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ

Η παλλακίδα που δημιούργησε τη σύγχρονη Κίνα

/Τσανγκ 1

18,87 18,87

ΠΑΤΑΚΗΣ Η υφήλιος των παραμυθιών / Κοντολέων Μάνος 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Η φάρμα / Τ.Ρ. Σμιθ 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Ημέρα ανεξαρτησίας / Ρ. Φορντ 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Θα περάσει κι αυτό/ Μ. Μπούσκετς 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Θάμπωσε ο νους / Σ. Δημητρίου 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Ισμαήλ και Ρόζα / Γ. Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης 2

11,32 22,64

ΠΑΤΑΚΗΣ Ιστορίες από τον Ειρηνικό / Τζ. Λόντον 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Ιστορίες όπως τις είπα / Κίπλινγκ Ράντγιαρντ 1

13,21 13,21

ΠΑΤΑΚΗΣ Καθαρίστρια Χάος / Κρις Κατερίνα 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Καϊάφας / Ν.Α. Βουδούρης 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Καινούργια πόλη / Θ. Γρηγοριάδης 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ

Καλοί άνθρωποι σε σκοτεινούς καιρούς / Πέρεθ-

Ρεβέρτε 2

15,09 30,19

ΠΑΤΑΚΗΣ Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη / Α. Πιπίνη 2

9,43 18,87

ΠΑΤΑΚΗΣ Καρχηδόνα / Τζ. Κ. Όουτς 2

15,09 30,19

ΠΑΤΑΚΗΣ

Κόκκινο η γιατί ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι

αστείο 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ Λίγες και μία νύχτες / Ισίδωρος Ζουργός 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Μα τι κάνουν οι μεγάλοι όλη μέρα; 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Μακριά από την Άιβυ Πόκετ! /Κ. Κρίσπ 1

12,26 12,26

ΠΑΤΑΚΗΣ Μια ανάσα μόνο / Π. Κουτσάκης 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Μικρή ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης 1

13,21 13,21

ΠΑΤΑΚΗΣ Μόνο σοκολάτα / Α. Πετρετζίκης 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Μπορείς; / Ε. Σωτηροπούλου 1

18,87 18,87

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο αετός και ο τρυποκάρυδος / Goodall Jane 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο αφηγητής του πρωινού τρένου / Ζ.Π. Ντιντιελοράν 1

9,43 9,43

Page 81: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

81

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο βόρακας, ο κόρακας και η σονάτα της Φανής 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο γάμος του Κοντοπίθαρου/ Νέμα Σοφία 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο γιγαντοκυνηγός / Μελικέρτης Δημήτρης 1

4,72 4,72

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Γκουντουνοφάγος παθαίνει αμνησία / Ε. Τριβιζάς 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο γλωσσολόγος ήταν σχεδός τέλειος / Ντ. Κάρκιτ 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Γουργούρης /Επτακοίλη Τασούλα 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο δάσκαλος μας είναι πειρατής /Μητσιάλη Αλεξάνδρα 1

4,72 4,72

ΠΑΤΑΚΗΣ

Ο δάσκαλος με τα όνειρα στα μάτια / Μαντουβάλου

Σοφ. 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Έλμερ κι ο αγώνας δρόμου / Mc Kee David 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ / Ε. Χουζούρη 2

11,32 22,64

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο μεγάλος σάκος με τις μικρές ανησυχίες 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Ρένος και ο Βιβάλντι 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Ρένος και ο Μότσαρτ 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Ο Χριστουγεννόσαυρος / Φλέτσερ Τομ 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι απροσανατόλιστοι / Α. Μααλούφ 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι δώδεκα ομπρέλες / Ε. Τριβιζάς 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι ιστορίες του Σάββα / Τσιλιμένη Τασούλα 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι νεαροί χιμπαντζήδες του Γκόμπε / Good 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι νύφες του Ιονίου / Τζ. Ντάουνι 2

13,21 26,42

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι οικονομικοί μας μύθοι / Ε. Λοράν 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Οι υπόλοιποι απλώς ζούμε εδώ / Π. Νες 1

13,21 13,21

ΠΑΤΑΚΗΣ Οικογένεια Μπολντ / Clary Julian 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Όλα τα φωτεινά μέρη / Niven Jennifer 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Ολίβια-υπέροχη πρωτοχρονιά 1

4,72 4,72

ΠΑΤΑΚΗΣ Όλοι βλέπουμε την ίδια γάτα / Μπρένταν Γουέντελ 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Όταν η ανάσα γίνεται αέρας / Π. Καλανίθι 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Οτέλ Κονσταντινίγε / Ζ. Λιβανελί 1

15,09 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Ουίλλιαμ Μπλέικ / Ρ. Ακρόιντ 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Παιδί 44 / Τ.Ρ. Σμιθ 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Παιδικά όνειρα / Μ. Μιχαηλίδου-Καδή 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Παπούτσια με φτερά / Μ. Παπαγιάννη 1

10,38 10,38

Page 82: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

82

ΠΑΤΑΚΗΣ Περί της πνευματικής γαλήνης / Σενέκας 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Περί της συντομίας της ζωής / Σενέκας 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Πιθανότητες / Δ. Μπασλάμ 2

7,55 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Πορτοκαλάδα με ανθρακικό / Γιαννακόπουλος Σπύρος 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ / Κοντολέων Άννα 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Προσπάθειες να κάνω κάτι με τη ζωή 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Ρένα / Αύγουστος Κορτώ 2

10,38 20,75

ΠΑΤΑΚΗΣ Σημειωματάρια / Α. Καμύ 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Σήμερα είμαστε ζωντανοί / Ε. Πιρότ 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Σούπερ ήρωας στα θρανία / Πάτερσον Τζέιμς 1

11,32 11,32

ΠΑΤΑΚΗΣ Στάργκερλ / Spinell Jerry 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ Στρατιώτες της Σαλαμίνας / Χ. Θέρκας 1

13,21 13,21

ΠΑΤΑΚΗΣ

Συναρπαστικά παραλειπόμενα της ιστορίας / Τζ.

Μίλτον 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Συνέντευξη με το φάντασμα του βάλτου 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Τα δεδουλευμένα / Γ. Σκαμπαρδώνης 1

15,09 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Τα μονοπάτια του αγγέλου μου / Λαμπαδαρίδου-Πόθου 1

15,09 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Τα παιδιά του τελευταίου νησιού / Ζ. Λιβανελί 2

7,55 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Τα πόδια σου αγγίζω στο σκοτάδι / Π. Νερούδα 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ Τιμακιστάν, το σεντούκι του χρόνου 1

12,26 12,26

ΠΑΤΑΚΗΣ Το αγόρι με τη βαλίτσα / Κένι Μάικ 2

7,55 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Το αγόρι που το είπαν Χριστούγεννα / Χέιγκ Ματ 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Το αστρικό χωριό / Κ. Κρις 1

13,21 13,21

ΠΑΤΑΚΗΣ Το βιβλίο των Μπάλτιμορ / Ζ. Ντικέρ 1

15,09 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Το Γκουντούν πάει σχολείο / Ε. Τριβιζάς 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ

Το εικονογραφημένο βιβλίο στην προσχολική

εκπαίδευση 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Το κόκκινο βότσαλο / Ε. Τριβιζάς 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Το κορίτσι με το ξύλινο σπαθί / Σ. Γιαννακόπουλος 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Το κοστούμι δε με μέλει και άλλες ιστορίες για παιδιά 1

8,49 8,49

ΠΑΤΑΚΗΣ Το κουμπί της αγάπης και ο πρίγκιπας / Ηλιόπουλος Β. 2

7,55 15,09

ΠΑΤΑΚΗΣ Το λεξικό των κακών τρόπων / Jalbeck Philippe 1

8,49 8,49

Page 83: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

83

ΠΑΤΑΚΗΣ Το νέο όνομα / Ε. Φερράντε 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Το όνειρο του Μάθιου / Lionni Leo 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Το όνειρο του Παντοφλίνου / Μητσιάλη Αλεξάνδρα 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Το ουφάκι / Κορτώ Αύγουστος 1

6,60 6,60

ΠΑΤΑΚΗΣ Το παλιόπαιδο / Α. Δαρλάση 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Το πρώτο χλουτς / Willis Jeanne 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Το σκιάχτρο , ο παρδαλός κι ο σκύλος ο παλιός 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Το σκοτεινό χάρισμα του Αδόλφου Χίτλερ / Λ. Ρις 1

16,04 16,04

ΠΑΤΑΚΗΣ Το ταξίδι / Sanna Francesca 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Το τέλος του κόκκινου ανθρώπου / Σ. Αλεξίεβιτς 1

16,98 16,98

ΠΑΤΑΚΗΣ Το τέταρτο αλογάκι / Λειμονής Διονύσης 1

5,66 5,66

ΠΑΤΑΚΗΣ Το τραπέζι της γάτας / Μ. Οντάατζε 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Τους τα λέει ο θεός / Σ. Δημητρίου 1

9,43 9,43

ΠΑΤΑΚΗΣ Υπουργός νύχτας / Σκαμπαρδώνης 1

14,15 14,15

ΠΑΤΑΚΗΣ Φόντο σε διπλό καθρέφτη / Δικαίου Ελένη 1

10,38 10,38

ΠΑΤΑΚΗΣ Φρέντερικ / Λιόννι Λίο 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Φτιάχνουμε κτίρια; / Hurst Sara 1

7,55 7,55

ΠΑΤΑΚΗΣ Χάρτινα φιλιά / Δημήτρης Χίλιος 1

3,77 3,77

ΠΑΤΑΚΗΣ Ωστικό κύμα / Ν. Δαβέττας 1

7,55 7,55

ΠΕΔΙΟ Αλλαγή των σχέσεων / Ρ. Γκούντγουιν 1

16,98 16,98

ΠΕΔΙΟ Δύναμη για το καλό / D. Goleman 1

16,04 16,04

ΠΕΔΙΟ Η συμβουλευτική ψυχολογία στους εφήβους 1

19,81 19,81

ΠΕΔΙΟ Μαθησιακές ευκολίες / Φ. Παπαναστασίου 1

23,58 23,58

ΠΕΔΙΟ Νίκησε την γκρίνια / Κ. Λεβίσκι 1

11,32 11,32

ΠΕΔΙΟ Συναισθηματική ευελιξία / Σ. Ντέιβιντ 1

14,15 14,15

ΠΕΔΙΟ Το μέλλον του θεού / Ντ. Τσόπρα 1

16,04 16,04

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Η κερένια κούκλα / Κ. Χρηστομάνος 1

6,60 6,60

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Το στοίχημα / Απ. Αλλαμανής 1

14,15 14,15

ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ Γυάλινη πόλη / C. Clare 1

16,04 16,04

ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ Πόλη της στάχτης / C. Clare 1

16,04 16,04

ΠΛΑΤΥΠΟΥΣ Χαμένες ψυχές / D. Koontz 1

13,21 13,21

Page 84: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

84

ΠΝΟΗ Αλύτρωτα πνεύματα / Δ. Γεωργάς 1

13,21 13,21

ΠΟΛΙΣ Illska: το κακό / Ε. Νόρδνταλ 2

12,26 24,53

ΠΟΛΙΣ Omega minor / Π. Βεράχεν 1

22,64 22,64

ΠΟΛΙΣ Δενδρίτες / Α. Παπαδάκη 1

12,26 12,26

ΠΟΛΙΣ Επτά πόλεμοι, 4 εμφύλιοι, 7 πτωχεύσεις / Γ. Δερτιλής 1

12,26 12,26

ΠΟΛΙΣ Η ακαθάριστη εθνική ευτυχία / F. Roux 2

16,04 32,08

ΠΟΛΙΣ Η αμηχανία της δημοκρατίας / C. Galli 1

11,32 11,32

ΠΟΛΙΣ Η καρδιά των πραγμάτων / Γκ. Γκρην 2

12,26 24,53

ΠΟΛΙΣ Η μελαγχολία της αντίστασης / Λ. Κρισναχορκάι 1

14,15 14,15

ΠΟΛΙΣ Η Συριακή Διαθήκη / B. Salame 1

12,26 12,26

ΠΟΛΙΣ Λετισιά / Ι. Γιαμπλόνκα 1

14,15 14,15

ΠΟΛΙΣ Μπλε άσπρο μαύρο / K. Amellal 1

14,15 14,15

ΠΟΛΙΣ Νυχτερινές ικεσίες / Σ. Καμπόα 1

15,09 15,09

ΠΟΛΙΣ Ο έτερος εχθρός / Ε. Χρονοπούλου 2

9,43 18,87

ΠΟΛΙΣ Οι μυημένοι / Τ. Μπρονέκ 1

14,15 14,15

ΠΟΛΙΣ Οι χαρισματικοί / M. Sakey 1

14,15 14,15

ΠΟΛΙΣ Τα γεγονότα / Φ. Ροθ 2

13,21 26,42

ΠΟΛΙΣ Τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα 1

15,09 15,09

ΠΟΛΙΣ Το άκυρο αύριο / Κ. Χαρπαντίδης 2

13,21 26,42

ΠΟΛΙΣ Το βαλς των δέντρων και του ουρανού / Guenassia 2

12,26 24,53

ΠΟΛΙΣ Το νησί του Σημείου Νέμο B. de Robles 1

16,98 16,98

ΠΟΛΙΣ Φαμπέρ ο καταστροφέας / Τρ. Γκαρσία 1

16,98 16,98

ΠΟΛΙΣ Φαντάσματα του καιρού μας / Ν. Σεβαστάκης 1

11,32 11,32

ΠΟΛΙΣ Χαρίλαος Τρικούπης / Λ. Τρίχα 1

20,75 20,75

ΠΟΡΦΥΡΑ Η ασκητική της αγάπης 1

16,98 16,98

ΠΟΤΑΜΟΣ

Η κοινή προέλευση λογικής και τρέλας / Ι.

Βαρτζόπουλος 1

16,98 16,98

ΠΟΤΑΜΟΣ Η σκιά στο δέντρο / Θ. Σταμούλης 1

13,21 13,21

ΠΟΤΑΜΟΣ Οι Ναζί της διπλανής πόρτας / Ε. Λίχτμπλαου 2

15,09 30,19

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ Ο Μακιαβέλι δήμαρχος / Ιούλιος Αύγουστος 1

14,15 14,15

ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Η ασθένεια ως πορεία της ψυχής 1

13,21 13,21

ΡΕΜΠΕΛ Ο σπόρος του σιναπιού / Osho 1

14,15 14,15

Page 85: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

85

ΡΕΩ Η λειτουργία του οργανισμού / Β. Ράιχ 1

16,98 16,98

ΡΟΠΗ Ανατομίες / H. Aldersey - Williams 1

15,09 15,09

ΡΟΠΗ Αυτοβιογραφία του θανάτου μου / Κ. Τέιλορ 1

11,32 11,32

ΡΟΠΗ Είναι θέμα χρόνου / D. Mermin 1

16,98 16,98

ΡΟΠΗ Η ξάγρυπνη πόλη / Μπ. Χέις 1

16,04 16,04

ΡΟΠΗ Η πτώση και η ανάδυση της επιστήμης / Χάρισον 1

19,81 19,81

ΡΟΠΗ Μια ζωή / Ο. Σακς 1

19,81 19,81

ΡΟΠΗ Ο Αϊνστάιν στην παραλία / Μ. Λεσέρ-Ρέι 1

12,26 12,26

ΡΟΠΗ Ο δαρβινισμός και οι επικριτές του / M. Ruse 1

20,75 20,75

ΡΟΠΗ Πέντε δισεκατομμύρια χρόνια μοναξιά/L. Beellings 1

15,09 15,09

ΡΟΠΗ Περνώντας από τοίχους / Μ. Αμπράμοβιτς 1

18,87 18,87

ΡΟΠΗ Πώς να εξηγήσουμε τον κόσμο / S. Weinberg 1

20,75 20,75

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Αϊ Βασίλης με ουρά / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Διαστημικό τηλεσκόπιο HUBBLE 1

16,04 16,04

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Δωσ' μου το χέρι σου / Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα 1

5,66 5,66

ΣΑΒΒΑΛΑΣ

Ένας σκαντζόχοιρος λίγο τεμπελάκος / Τσορώνη

Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Η αλεπού η καπελού / Τσορώνη-Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ

Η βίδρα που φοβόταν το νερό / Τσορώνη - Γεωργιάδη

Γ. 1

11,32 11,32

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ο μεγαλειότατος / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ο πιο χαρούμενος / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ο ψεματούρης / Τσορώνη -Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Οι δυο ουρές / Τσορώνη -Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Το Τικ και το Τακ / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Ψέμα με ουρά / Τσορώνη - Γεωργιάδη Γιολάντα 1

7,55 7,55

ΣΕΛΗΝΗ Το πρόβλημα των τριών σωμάτων / Liu Cixin 1 16,04 16,04

ΣΜΙΛΗ Πειθώ / Τζ. Ώστεν 1 11,32 11,32

ΣΜΙΛΗ Μάνσφηλντ Παρκ / Τζ. Ώστεν 1 13,21 13,21

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Εφαρμογές επιχειρησιακού μάνατζμεντ στην ελλ.

δημόσια διοίκηση 1

18,87 18,87

ΣΤΕΡΕΩΜΑ Κόκκινοι / Κ. Άντερχολντ 1

15,09 15,09

ΣΤΕΡΕΩΜΑ Οι σκλάβοι της μοναξιάς / Π. Χάμιλτον 1

16,98 45,28

Page 86: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

86

ΣΤΕΡΕΩΜΑ Πυξίδα / M. Enard 1

18,87 18,87

ΣΤΕΡΕΩΜΑ Στον παράδεισο των κυριών / Εμίλ Ζολά 2

15,09 30,19

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Αγάπη στην Αίγυπτο / Ζ. Μαμαλάκη 1

9,43 9,43

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Μισέλ, αγνώστου πατρός / Φ. Μέλφου Γραμματικού 1

9,43 9,43

ΣΥΛΛΟΓΗ Ο Βασιλικός / Α. Μάτεσις 1

12,26 12,26

ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Αστέρης, οδηγός δεινοσαύρων / Yarlet Emma 1

12,26 12,26

ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Το μεγάλο Ααα-Οοο! / Lambert Jonny 1

11,32 11,32

ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Το μικρό γιατί / Lambert Jonny 1

11,32 11,32

ΤΟΠΟΣ Κερδίζοντας χρόνο / Β. Στρεκ 1

14,15 14,15

ΤΟΠΟΣ Μητρότητα / Γ. Τσούμπα - Κ. Τζωρτζακάκη 1

12,26 12,26

ΤΟΠΟΣ Πολ και Λόρα / Α. Μαραγκόπουλος 2

13,21 26,42

ΤΟΠΟΣ Τα κοκάλινα ρολόγια / Ντ. Μίτσελ 2

15,09 30,19

ΤΟΠΟΣ

Τα χίλια φθινόπωρα του Γιάκομπ ντε Ζουτ / Ντ.

Μίτσελ 1

16,98 16,98

ΤΟΠΟΣ Χαίρε νύμφη ανύμφευτε! / Ι. Πανουτσόπουλος 1

11,32 11,32

ΤΡΑΥΛΟΣ Η μαγεία της πραγματικότητας / R. Dawkins 1

19,81 19,81

ΤΡΑΥΛΟΣ Ραμανουτζάν, ο ινδός μαθηματικός / Ρ. Κάνιγκελ 1

18,87 18,87

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ Άνθρωποι χαμαιλέοντες / Χ. Ο. Λάλουμ 1

16,98 16,98

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ Ο οφθαλμός του κόσμου (τόμος Β') / Ρ. Τζόρνταν 1

16,98 16,98

ΦΙΛΝΤΙΣΙ Άρχοντας για μια μέρα / Κρις Πέτρος 1

11,32 11,32

ΦΙΛΝΤΙΣΙ Το τελευταίο θρανίο / Λάλου Αγγελική 1

10,38 10,38

ΦΥΤΡΑΚΗΣ Άρης και Αφροδίτη νέο ξεκίνημα / Τζ. Γκρέι 1

13,21 13,21

ΧΑΡΑΜΑΔΑ Filmish / Ed. Ross 1

16,04 16,04

ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Εσμά / Σ. Στυλιανού 1

12,26 12,26

ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Η ιπτάμενη σβούρα / Ε. Τριβιζάς 1

18,87 18,87

ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Η πεταλούδα των Μπολσόι / D. Kalotay 1

8,49 8,49

ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Η σκιά του προδότη / Ε. Τριβιζάς 1

18,87 18,87

ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ Θα μου πεις ένα όνειρο; / Σγουρός Γιώργος 1

8,49 8,49

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Origin / Ντ. Μπράουν 1

15,09 15,09

Page 87: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

87

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγάπη δηλητήριο / Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη 2

10,38 20,75

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Άγγελοι / Λόρεν Κέιτ (βιβλίο 1) 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Άγιοι και δαίμονες / Γ. Καλπούζος 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης / Γ. Φουκαλάκης 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγκάθια και τριαντάφυλλα / Σ. Μαας 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγνή / Τζ. Φράνζεν 1

16,98 16,98

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αγώνες κυριών / Λ. Ζώτου 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αϊλίν / Ο. Μόσφεγκ 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αλήθειες και ενοχές / Λ. Μοριάρτι 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αντίπαλοι στην αγάπη / Π. Παπαδάκη 2

10,38 20,75

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Από ζάχαρη και αλάτι / Β. Αδαμοπούλου 2

12,26 24,53

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Από το ίδιο αίμα / Τ. Ούλσον 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Αρκτική παγίδα / Ντ. Μπράουν 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Βαβούρα με τους Βρετανούς / Northfield Gary 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γαλάζιος λαβύρινθος / Ε. Τσουκαράκη 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γέρση / Α. Μαργαρίτη 2

14,15 28,30

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γιασμίν: μια ζωή από την αρχή / Αυτζής Μερκούριος 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γλυκό τραγούδι / Λ. Σλιμάνι 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γονείς παιδί και διαδίκτυο 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γράμμα από χρυσό / Λένα Μαντά 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δε σου το δίνω / Χατζημποντόλη Μαριλίτα 1

7,55 7,55

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δεκατρία κεριά στο σκοτάδι / Μ. Σακελλαρόπουλος 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δεκατρία μπαλώματα / Π. Κουρτζή 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δικαίωμα στο αύριο / Γ. Πολυράκης 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δωροθέα Ντε Ροπ / Γ. Πολυράκης 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Εαυτέ μου σταμάτα να κατέβω / Γ. Πιντέρης 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ένα παρατσούκλι και για μένα παρακαλώ / Μπαμπέτα 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ένα φίδι στο σχολείο μου / Ουάλιαμς Ντέιβιντ 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ένα χαμόγελο και Γκλιν / Ρουσάκη Μαρία 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Επιστροφή στον Παράδεισο / Χ. Δημουλίδου 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Έρωτας σε λάθος χρόνο / Χ. Δημουλίδου 1

12,26 12,26

Page 88: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

88

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Εσύ - το βιβλίο σου 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η αλήθεια που θέλω να ξεχάσω / Δ. Μανθεάκη 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Άννα και ο Χελιδονάνθρωπος / Savit Gabriel 1

9,43 9,43

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η αόρατη Έμι / Λίμπενσεν Τέρι 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η άτακτη μαμά / Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η άτυχη μέρα του Λάκη και της Λόλας/Κοντολέων

Μάν. 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η γκρινιάρα / Καμαράτου Ειρήνη 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η γνώση των αγγέλων / Τζ. Πέιτον-Γουόλς 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η εγκυκλοπαόδεια της εγκυμοσύνης 1

23,58 23,58

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Έμιλυ Γ. και η χώρα του ήλιου του μεσονυκτίου 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Έμιλυ Γ. και το καράβι των χαμένων ψυχών 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου / Ε. Τσαμαδού 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η καινούργια μου μαμά κι εγώ / Γκαλίντο Ρενάτα 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η καρδιά πεθαίνει τελευταία / Μ. Άτγουντ 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η λέσχη των πεταλούδων / Ουίλσον Τζάκλιν 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μαγισσούλα που έτρωγε αριθμούς / Τσιαμπαλή Χρ. 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μάσκα του βασιλιά / Δημόπουλος 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μεγάλη απόδραση του παππού / Ουάλιαμς Ντέιβιντ 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μεγάλη φωτιά / Λ. Γιούρενεκ 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η μπαλάντα της ζήλιας / Μ. Βαμβουνάκη 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Μπέτυ Ρουμπέτη και ο φύλακας του ωκεανού 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η Νο 1 ντεντέκτιβ της Αφρικής / Α. Μ. Σμιθ 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η ξεδοντίατρος / Ουάλιαμς Ντέιβιντ 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η τέχνη της ευτυχισμένης ζωής / Ρ. Σανταντρέου 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η φιλοσοφία σε κόμικς / Πάτον Μάικλ 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η χημικός / Στ. Μέγιερ 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Η ψυχή του πέτρινου σπιτιού / Φ. Πανταζή 2

12,26 24,53

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ηλέκτρα / Γ. Δαμιανού-Παπαδοπούλου 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Θάλασσα φωτιά / Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ιμαρέτ / Γ. Καλπούζος 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ιφιγένεια / Μ. Τσακίρη 2

13,21 26,42

Page 89: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

89

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Και η ελπίδα γύρισε ξανά / Ν. Μανιάτη 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Και τα βουνά μίλησαν / Κ. Χοσεϊνί 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ / Γ. Καλπούζος 2

9,43 18,87

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Καρδιά πάνω σε ρόδες / Αντωνίου Άντρη 1

7,55 7,55

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κλειδωμένο συρτάρι / Π. Τραυλού 1

16,98 16,98

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κόκκινο κοράλλι / Ρ. Ρώσση-Ζαΐρη 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κρυμμένη αλήθεια / Γ. Πολυράκης 2

14,15 28,3

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μακρινοί Ορίζοντες / Γ. Πολυράκης 1

19,81 19,81

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μαξ Μούχαλος ο ήρωας του ντουλαπιού 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μαύρο φυλαχτό / Β. Μπέκας 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Με 6 κλικ / Φώτου Γιώτα 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μέσα από τις σκιές / Χ.Χ. Μίγιας 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μετά από σένα / Τζότζο Μόις 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μήπως είδατε τη Νεφερτίτη; / Πρατικάκη Βέρα 1

7,55 7,55

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μια κίτρινη καρδιά κι ένας κόκκινος ήλιος 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μια μέρα στο μουσείο / Χατζημποντόζη Μαριλίτα 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μικρά σημαντικά πράγματα / Τζ. Πίκο 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μόνο τα μάτια μένουν / Μ. Ρουσάκη 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Μυστικά και ψέματα / Λίαν Μοριάρτι 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο αγνοούμενος / Μ. Κρέφελ 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Αη Βασίλης σώζει την Πρωτοχρονιά 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Άντερς ο φονιάς και οι φίλοι του / Γ. Γιούνασον 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Αντίκτυπος / Ντάρερ Σάρα 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο ήχος του ενός χεριού / Ρ. Φλάναγκαν 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο λύκος της μοναξιάς / Χ. Δημουλίδου 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο μαγικός τάρανδος της Όλι 1

7,55 7,55

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο μπαμπάς που αγαπάει η μαμά μου / Πλησή Παν. 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο Μπεν και η ταμπλετοπαγίδα / Σφακιανάκης Μάνος 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο μυστικός καθρέπτης / Γκρέκου Γλυκερία 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο προφήτης του Θεού / Ζ. Σινουέ 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο Χάρι Πότερ και το καταραμένο παιδί / Τζ.Κ.

Ρόουλινγκ 1

14,15 14,15

Page 90: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

90

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο χάρτης της μοίρας / Χολ Μάγκι 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο χορός των μυστικών / Ε. Τσαμαδού 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο χορός των συμβόλων / Μ. Σακελλαρόπουλος 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι άνεμοι του χρόνου / Ε. Τσαμαδού 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι γιοί της γαλανής κυράς / Δ. Ιωάννου 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι γιοι του Δία / Ν. Σμιθ 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι καιροί της μνήμης / Θ. Παπαθεοδώρου 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι κόρες της λησμονιάς / Θ. Παπαθεοδώρου 1

16,98 16,98

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι μάνες της άδειας αγκαλιάς / Θ. Παπαθεοδώρου 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι πειρατές της καμινάδας / Ε. Τριβιζάς 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι περιπέτειες του καπετάν Βράκας / Pilkey Dan 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Οι πολύγλωττοι εραστές / L. Wolff 2

12,26 24,53

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όλοι μαλώνουμε καμιά φορά / Γκάισλερ Ντάγκμαρ 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όνειρα 1

8,49 8,49

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όσα η αγάπη συγχωρεί / Μ. Τζιρίτα 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όταν η λογική παραλογίζεται / Γ. Πιντέρης 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Όταν θα δεις τη θάλασσα / Στ. Δάνδολος 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ουτοπία για ρεαλιστές / Ρ. Μπρέγκμαν 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πιάσε το τιμόνι γίγαντα / Αρτζανίδου Έλενα 1

6,60 6,60

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πίσω από τα μάτια της / Σ. Πίνμπορο 2

13,21 26,42

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ποιος έκλεψε το Χρυσό αιώνα απ' τον Περικλή 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πολύ μακριά, πολύ κοντά / Τζότζο Μόις 2

14,15 28,30

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πορφυρό ποτάμι / Σ. Θεοδωρίδου 2

14,15 28,30

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Πτώση / Κ. Σλότερ 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σαν ταξιδιάρικα πουλιά / Θ. Παπαθεοδώρου 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σιωπηλές κραυγές / Γ. Πολυράκης 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σκοτεινός αρκτικός / Ίαν Μαγκουάιρ 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σμύρνη, κυνήγι μαγισσών / Ι. Μπαρακλή 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Σπαρτιάτες προ των πυλών / Ν. Σμιθ 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Στην αρένα με τους Ρωμαίους / Νόρθφιλντ Γκάρι 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Στην παγίδα του νερού / Π. Χόκινς 2

12,26 24,53

Page 91: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

91

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Στης καρυδιάς τον ίσκιο / Γιώτα Φώτου 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Συμβίωση / Ρ. Μπρουκ 2

14,15 28,30

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα δάκρυα των αγγέλων / Θ. Παπαθεοδώρου 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα θαύματα του αρχαίου κόσμου / Μανφρέντι 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα κορίτσια / Έμα Κλάιν 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα ονόματα του πατρός / Ζακ Λακάν 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τα ωραιότερα μυστικά των Χριστουγέννων 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνος / Ν. Μπάξερ 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Της ζωής και της αγάπης / Ε. Τσαμαδού 2

14,15 28,30

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τι κρατάει η μαμά; / Πλησή Παναγιώτα 1

5,66 5,66

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Το απίστευτο κυνηγητό του φευγάτου χαρταετού /

Τριβιζάς 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το αυγό που δε σπάει ποτέ / Ε. Τριβιζάς 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το βιβλίο της φιλοσοφίας / Ρ.-Π. Ντρουά 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το δέντρο των ψεμάτων / Φ. Χάρντινγκ 2

14,15 28,30

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα -12 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.10 2

10,38 20,75

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.11 2

10,38 20,75

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.2 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.3 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.4 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.5 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.6 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.7 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.8 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης τ.9 1

10,38 10,38

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το θεότρελο δεντρόσπιτο με τους 52 ορόφους 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το καρυ-κευμένο καλαμαράκι / Πρατικάκη Βέρα 1

7,55 7,55

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το κορίτσι κάτω από την ελιά / Λ. Φλέμινγκ 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το κορίτσι που αγαπούσε τα βιβλία / Β. Μάρκου 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Το κορίτσι που διψούσε για εκδίκηση / Ντ.

Λάγκερκρατζ 1

14,15 14,15

Page 92: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

92

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το ξίφος του Απόλλωνα / Ν. Σμιθ 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το παιχνίδι του αντεροβγάλτη / Ιζ. Αλιέντε 1

15,09 15,09

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το σπίτι των σκιών / Χ. Δημουλίδου 1

16,04 16,04

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το στέμμα / Κίρα Κας 1

11,32 11,32

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το τίμημα / Ν.-Α. Μανιάτη 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Το φως που χάθηκε / Τ. Σαντοπόλο 1

12,26 12,26

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Χαμένα χρόνια / Κ. Έμπερλεν 1

14,15 14,15

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Χιόνι από φωτιά / Χ. Δημουλίδου 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Χιονισμένος Μάης / Σ. Τζίο 1

13,21 13,21

ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ψυχική μπουγάδα / Κατερίνα Τσεμπερλίδου 1

9,43 9,43

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Άβυσσος / Τ. Σάβατζ 1

11,32 11,32

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Αγαπημένη μου Ουρανία / Ν. Γεωργούλια 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Αμαρτωλά νυστέρια / Τ. Γκέριτσεν 1

11,32 11,32

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Αναμνησία / Ε. Τσαγκά 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Δράκος στο χιόνι / Κ. Οικονόμου 1

16,98 16,98

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Ένοχα μυστικά / Μπ. Τζόυς 1

8,49 8,49

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Κόκκινα δέντρα / Β. Καραμάνου 1

10,38 10,38

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Κρουσταλλένια μου / Μ. Παπαδάκη 1

14,15 14,15

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Ματωμένη ταυτότητα / Α. Ρήγας 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Ο ίσκιος του πολέμου / Λ. Πρόκτορ 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Οι γυναίκες του αυτοκράτορα / Π. Τσεζαρέτι 1

11,32 11,32

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Οι τρεις φωτιές / Α. Γαλανού 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Σκοτεινή αλήθεια / Σ. Λέβεσταμ 1

12,26 12,26

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Τ' αηδονιού το δάκρυ / Γ. Τζιτζικάκης 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Το πρόσωπο του ολέθρου / Α. Κατσούρη 1

12,26 12,26

ΩΚΕΑΝΙΔΑ Χρόνια χαμένα / Π. Γουόρεν 1

9,43 9,43

ΩΚΕΑΝΟΣ Ευσεβία η θλιμένη αυτοκράτειρα / Γ. Λεονάρδος 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΟΣ Η κεντήστρα της Σμύρνης / Κ. Γκαουτσί 1

15,09 15,09

ΩΚΕΑΝΟΣ Η Σαρανταπήχαινα / Γ. Λεονάρδος 1

14,15 14,15

ΩΚΕΑΝΟΣ Η φωλιά / Σ. Σουήνι 1

14,15 14,15

ΩΚΕΑΝΟΣ Κάποτε στη Μυτιλήνη / Ε. Σταυρίδου 1

14,15 14,15

Page 93: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

93

ΩΚΕΑΝΟΣ Κάτω από έναν αδιάφορο ουρανό / Β. Μπερμπεριάν 1

14,15 14,15

ΩΚΕΑΝΟΣ Κλεόπα η πριγκιπέσσα του Μυστρά / Γ. Λεονάρδος 2

13,21 26,42

ΩΚΕΑΝΟΣ Κονσέρτο για δυο ζωές / Ρ. Παπαματθαίου 1

15,09 15,09

ΩΚΕΑΝΟΣ Νησιά ξεχασμένα στο χρόνο / Γ. Λεονάρδος 1

12,26 12,26

ΩΚΕΑΝΟΣ Ο τρίτος δρόμος είναι της αγάπης / Θ. Παπαθεοδώρου 1

14,15 14,15

ΩΚΕΑΝΟΣ Το τελευταίο κρασί / Γ. Λεονάρδος 1

13,21 13,21

ΩΚΕΑΝΟΣ Τσαρίνα Σοφία / Γ. Λεονάρδος 2

12,26 24,53

ΩΡΙΩΝ Μεγαλώνοντας αγόρια / S. Biddulph 1

13,21 13,21

Σύνολο 18.771,70

Φ.Π.Α. 6% 1.126,30

Γενικό Σύνολο 19.898,00

Γενικό Σύνολο: 19.898,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού για το έτος 2017

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

Του Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΤουΝ. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006:Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

ΤουN. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΤουN. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016). ● Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.

Page 94: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

94

Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.

Του Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3O: Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4O: Προσφορές Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο/η υποψήφιος/απρομηθευτής/τρια θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει: α) τα πλήρη στοιχεία του/ης υποψήφιου/ας αναδόχου, β) «ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου και «Προσφορά για την «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017»γ) την ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες υποβάλλει οικονομική προσφορά και δ) την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). Η οικονομική προσφορά του/ης υποψήφιου/αςπρομηθευτή/τριαςδίδεται σε ευρώ και συντάσσεται αριθμητικώς και ολογράφως. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του/ης υποψήφιου/αςπρομηθευτή/τριας. Ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του/ης υποψήφιου/αςπρομηθευτή/τριαςότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η οικονομική προσφορά του/ης υποψήφιου/ας προμηθευτή/τριας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του/ηςπρομηθευτή/τριαςγια τα προς προμήθεια είδη θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια ειδών, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης όλων των ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του/ηςπρομηθευτή/τριας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο/απρομηθευτή/τριαθα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο/η υποψήφιος/απρομηθευτής/τριαθα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου/ης υποψήφιου/ας προμηθευτή/τριας πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση για όσους υποψήφιους/ες προμηθευτές/τριες δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών καθώς η επιλογή του/ης προμηθευτή/τριας θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 5O: Σύμβαση

Ο/Η ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωναμετηνυπ’αριθμ. 2/59649/0026/2001 (ΦΕΚΒ 1427/2001): «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95» Απόφασητου Υπ.

Page 95: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

95

Οικονομικών, απαιτείτα η κατάρτιση γραπτού συμφωνητικού μόνο για ύψος προμήθειας μεγαλύτερο των 2.500,00 €. Επίσης, ο/η ανάδοχος της υπηρεσίας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του/ης πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η (για το σύνολο των ταμείων στα οποία καταβάλλει εισφορές), να μην έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 και παρ. 4 του ν.4412/2016, να μην τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016 και να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της διαδικασίας ή σε σχέση με την επαγγελματική του/ης ιδιότητα. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης/υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής: α) ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, β) φορολογική ενημερότητα, η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, και, γ) απόσπασμα ποινικού μητρώου. ΑΡΘΡΟ 6O:Εγγυητικήκαλήςεκτέλεσης Δεν απαιτείταιηπροσκόμισηεγγυητικής καλήςεκτέλεσης (άρθρ. 72 παρ. 1β του ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7O: Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι μέχρι 31/12/2017

ΑΡΘΡΟ 8O: Πληρωμή Η πληρωμή του/ης προμηθευτή/τριας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την

οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 παρ.2ατουν. 4412/2016) και την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίωνκαι εντός δύο (2) μηνών από την προσκόμιση των τιμολογίων.

ΑΡΘΡΟ 9O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του/ηςπρομηθευτή/τριας Εάν ο/η προμηθευτής/τρια δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση

και τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίαςειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον/ηνπρομηθευτή/τρια να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του/ηςπρομηθευτή/τριαςγια την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον/ηνπρομηθευτή/τρια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των ειδών. Εάν ο/ηπρομηθευτής/τρια δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος/ημέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 άρθρο 203 και άρθρο 207.

ΑΡΘΡΟ 10O: Πλημμελής κατασκευή Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν

ελαττώματα, ο/η προμηθευτής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο/Ηπρομηθευτής/τρια επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 12O: Εξοφλητικός λογαριασμός

Page 96: Δήμου Ιλίου για το έτος 2017Ž’ΙΒÎ... · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π: «ρομήθειαβιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017

K. Μ. : Π166/2017 ΠΡΟΫΠ.:19.898,00€ με το Φ. Π. Α.

96

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 13O: Χρόνος και τόπος παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσηςτης προμήθειας των ειδών ορίζεται έως την 31/12/2017.Η παράδοση των ειδών της παρούσας προμήθειας θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί από την Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου.

ΑΡΘΡΟ 14O: Παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια ειδών Ο/Η προμηθευτής/τρια αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε

πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προμήθεια ειδών.

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του/ηςπρομηθευτή/τριας. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Εάν ο/ηπρομηθευτής/τρια δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του/ηςπρομηθευτή/τριας και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.

ΙΛΙΟΝ 20/10/2017 ΙΛΙΟΝ 24/10/2017 ΙΛΙΟΝ 24/10/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣHΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δήμητρα Πρατικάκη Ελένη Τσιγκριστάρη Αγγελική Κωνσταντακοπούλου