Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να...

20
Φύλλα εργασίας Γλώσσα 100 σελίδες Για παιδιά Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Τεύχος Β’ • Συμπληρωματικές ασκήσεις ορθογραφίας, γραμματικής και εμπλουτισμού λεξιλογίου • Ανάλυση βασικών κανόνων γραμματικής με ασκήσεις και παραδείγματα α B Δ Γ δ τ β Α ε Παίζω, Σκέφτομαι, Μαθαίνω

Transcript of Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να...

Page 1: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Φύλλαεργασίας

Γλώσσα100σελίδες

Για παιδιάΓ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τεύχος Β’

• Συµπληρωµατικές ασκήσεις ορθογραφίας, γραµµατικήςκαι εµπλουτισµού λεξιλογίου

• Ανάλυση βασικών κανόνων γραµµατικής µε ασκήσεις και παραδείγµατα

α

B∆

Γδ

τβ Α

ε

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Page 2: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Να σχηµατίζω την Προστακτική του Ενεστώτακαι του Αορίστου.

Να σχηµατίζω τον Παρατατικό, τον Αόριστο, τον Συνοπτικόκαι Εξακολουθητικό Μέλλοντα της ενεργητικής φωνής.

Να χρησιµοποιώ τα επιρρήµατα.

Να σχηµατίζω τις µετοχές της ενεργητικής φωνής.

Να σχηµατίζω τα κύρια εθνικά ονόµατα.

Να σχηµατίζω τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσακαι τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -είο.

Να σχηµατίζω και να χρησιµοποιώ τα παραθετικά των επιθέτων.

Να µεταφέρω τις προτάσεις από τον ευθύστον πλάγιο λόγο και αντίστροφα.

Να σχηµατίζω υποκοριστικά.

Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα.

Να φτιάχνω οικογένειες λέξεων, σύνθετες λέξειςκαι να βρίσκω τα αντίθετα και τα συνώνυµα.

Τι θα µάθω σε αυτό το τεύχος:

Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικούΤεύχος Β΄

Page 3: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

όνοµα

Αυτό το βιβλίο ανήκει

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

www.iscool.gr

∆Γ

δ

ψ

β

τ

Γλώσσα

αB

Σ

τΑ ε

Γ’ ∆ηµοτικού, Β’ τεύχος

Page 4: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Αγαπητοί γονείς,

Αυτή η σειρά βιβλίων της iScool µπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια των

γονέων, αλλά και των εκπαιδευτικών, µε σκοπό να στηρίξουν τους µικρούς µαθητές να

εµπεδώσουν και να εξασκηθούν στην ύλη που αντιστοιχεί στην τάξη τους.

Τα φύλλα εργασίας της iScool µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς, εµπλουτίζοντας το υλικό των µαθητών προς εξάσκηση, αλλά και

επαναληπτικά κατά τη διάρκεια των διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Επιπλέον,

εµπεριέχονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας κάθε µαθήµατος, καθώς και βοηθητικά

παραδείγµατα, καθιστώντας έτσι τη µελέτη στο σπίτι ευκολότερη.

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Copyright © 2017 FILIA LAB S.A. | Ηρούς 4, 10442 Αθήνα | Τηλ. 210 5157 859, 211 8000 834

www.iscool.gre-mail: [email protected] 8000 834 ISBN: 978-618-82719-6-8

Εκδόσεις iScool

Για τα κείµενα, την ύλη και τη θεµατολογία συνεργάστηκαν και επιµελήθηκαν:

Ιωάννης ΜεταξάςΒΑ (Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)

Αλίκη ΤρίγκαBA (Τµήµα Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)

Μαρία ΒασιλείουBA (Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Κρήτης)

Κατερίνα Σιµοπούλου BA (Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης)

Αθηνά ΤσιώρηBA (Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)

Βασιλική ΚεφάλαBA (Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)

1η Έκδοση: Νοέµβριος 2017

Εκδοτικός Σχεδιασµός : Εκδόσεις iScool (Εµπορικό Σήµα της FILIA LAB Α.Ε.)

Καλλιτεχνική & Γραφιστική Επιµέλεια: FILIA LAB Α.Ε.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Ν. 2121/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά και απολύτως η χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια του Εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση σε βάση δεδοµένων, αναµετάδοση (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη), φωτοανατύπωση, µετάφραση, διασκευή, τροποποίηση και εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του παρόντος έργου. Το παρόν έργο διατίθεται µόνο για προσωπική και όχι για εµπορική χρήση.

Page 5: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

www.iscool.gr

8η ενότητα: Έλα στην παρέα µας!

Αξέχαστα γενέθλια ........................

Μικροµαγειρέµατα ........................

Φτιάχνουµε προσκλήσεις ..............

Από το ηµερολόγιο του Ελτόν .......

Το χαρούµενο λιβάδι ....................

9η ενότητα: Άνθρωποι και µηχανές

Φτιάξε µου έναν σιδερένιο

άνθρωπο ......................................

Μηχανές του µέλλοντος .................

Το ηλιακό λεωφορείο ....................

Στο Αττικό Μετρό ..........................

11η ενότητα: Ήτανε µια φορά…

Τα ταξίδια του παππού µου ............

Τα ταξίδια του παππού µου

(συνέχεια) .....................................

Μια αληθινή ιστορία ......................

Στο νησί του Αιόλου .....................

12η ενότητα: Του κόσµου το ψωµί

Το πιο γλυκό ψωµί ...................

Το πιο γλυκό ψωµί (συνέχεια) ....

Ψωµί ........................................

Καλή όρεξη! ..............................

Ο Καραγκιόζης φούρναρης .......

13η ενότητα: Όλοι µια αγκαλιά

Του κόσµου τα παιδιά ................

Βοηθάµε να γίνει καλύτερος

ο κόσµος µας ............................

Η πτήση των γερανών ...............

Ένα παιδί γράφει στον Θεό .......

* Οι ενότητες και τα κεφάλαια που παραλείπονται

αποτελούν επετειακές, εορταστικές ή επαναληπτικές

του σχολικού βιβλίου.

06-10

11-14

15-18

19-23

24-27

28-31

32-35

36-40

41-44

45-48

49-52

53-56

57-60

61-64

65-68

69-72

73-76

77-80

81-84

85-88

89-92

93-96

ΠεριεχόµεναΓλώσσα Γ’ ∆ηµοτικού, Β’ τεύχος

Page 6: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΑξέχαστα γενέθλια

6

Ενότητα 8 .......................................................

.........................................

Γράφω µε σωστή ορθογραφία! 1.

Μπορείς να κλίνεις το ρήµα «αγοράζω» στον συνοπτικό καιστον εξακολουθητικό µέλλοντα;

2.

δι_ _ρεση

ασ_µαντος

ενθουσ_ασµένος

ολ_φωτη

στρογγ_λός

πληµµ_ρίζω

αναρ_τιέµαι

λε_φόρος

σιντρ_βάνι

συµµαθ_τής

ον_ _ρεύοµαι

ετ_ _µασίες

π_λίκο

π_ _ράζω

προσκλ_σεις

δικ_ _ολογίες

αδ_ναµία

καθ_κοντα

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

θα αγοράσω……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

ΣυνοπτικόςΜέλλοντας

Εξακολουθητικός Μέλλοντας

Ο συνοπτικός µέλλοντας µας µιλάει για κάτι πουθα γίνει στο µέλλον µία φορά. Π.χ. θα παίξωΟ εξακολουθητικός µέλλοντας µας µιλάει για κάτι που θα γίνεται διαρκώς στο µέλλον. Π.χ. θα παίζω

εγώεσύαυτόςεµείςεσείςαυτοί

www.iscool.gr

Page 7: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΑξέχαστα γενέθλια

Ενότητα 8 .......................................................

.........................................

Μπορείς να γράψεις τα παρακάτω ρήµατα στον συνοπτικό και εξακολουθητικό µέλλοντα;

3.

Βάλε τα παρακάτω ρήµατα στη σωστή στήλη. 4.

7

ράβωλύνωγελώγεµίζωσβήνωφουσκώνωδιαβάζωφυτεύω

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

ΣυνοπτικόςΜέλλοντας

Ενεστώτας Εξακολουθητικός Μέλλοντας

θα κερνάειθα φύγωθα παίζουµε θα αργήσετεθα µιλήσειθα χρησιµοποιώθα αγοράσειςθα γράψετεθα διαβάζωθα γελάσουνθα γεµίζουνθα φουσκώνω

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

ΣυνοπτικόςΜέλλοντας

Εξακολουθητικός ΜέλλονταςΡήµατα

www.iscool.gr

Page 8: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΑξέχαστα γενέθλια

Ενότητα 8 .......................................................

......................................... 8

Να κλίνεις το ρήµα “τρέχω” στους παρακάτω χρόνους. 5.

εγώεσύαυτόςεµείςεσείςαυτοί

ΕνεστώταςΕξακολουθητικός Μέλλοντας

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

εγώεσύαυτόςεµείςεσείςαυτοί

ΑόριστοςΣυνοπτικόςΜέλλοντας

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

τρέχω

www.iscool.gr

Page 9: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΑξέχαστα γενέθλια

Ενότητα 8 .......................................................

.........................................

Μπορείς να µεταφέρεις τις παρακάτω προτάσεις στον εξακολουθητικό και στον συνοπτικό µέλλοντα;

6.

9

Οι µαθητές διαβάζουν.

Εξακολ/ικός:………………………………………………………………………………………………………………

Συνοπτικός:………………………………………………………………………………………………………………..

Ο Χρήστος βάφει το σαλόνι.

Εξακολ/ικός:……………………………………………………………………………………………………………….

Συνοπτικός:………………………………………………………………………………………………………………..

Η Ελένη µαγειρεύει µακαρόνια µε κιµά.

Εξακολ/ικός:……………………………………………………………………………………………………………….

Συνοπτικός:………………………………………………………………………………………………………………..

Ο Γιώργος λύνει την άσκηση.

Εξακολ/ικός:……………………………………………………………………………………………………………….

Συνοπτικός:………………………………………………………………………………………………………………..

Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο.

Εξακολ/ικός:……………………………………………………………………………………………………………….

Συνοπτικός:………………………………………………………………………………………………………………..

www.iscool.gr

Page 10: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΑξέχαστα γενέθλια

Ενότητα 8 .......................................................

......................................... 10

7. Να συµπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις βάζοντας το κατάλληλο ρήµα στον σωστό τύπο του εξακολουθητικού µέλλοντα.

8. Συµπλήρωσε τον παρακάτω διάλογο βάζοντας τα ρήµατα της παρένθεσης σε χρόνο µέλλοντα (συνοπτικό ή εξακολουθητικό).

- Αυτό το Σαββατοκύριακο δε ................................................... (βρίσκοµαι) εδώ, γιατί

................................................................ (επισκέπτοµαι) τους παππούδες µου στο χωριό.

- Και πότε ......................................................... (επιστρέφω) µε τους γονείς σου; Την

Κυριακή ή τη ∆ευτέρα;

- ................................................... (γυρίζω) την Κυριακή το βράδυ, αφού τη ∆ευτέρα

................................................... (έχω) σχολείο. Ευτυχώς, δε ...................................................

(γράφω) το τεστ στα Μαθηµατικά, γιατί δε θα προλάβαινα να διαβάσω.

- Ναι, αλλά δε ................................................... (γλιτώνω) το τεστ της Ιστορίας την

Πέµπτη!

(παίζω, καθαρίζω, διαβάζω, δουλεύω)

Ο ∆ηµήτρης _ Μαθηµατικά όλο το απόγευµα.

Τα αγόρια _ µπάλα κάθε Σάββατο.

Αύριο η Μαρία _ την παραλία από τα σκουπίδια.

Η Στεφανία _ εθελοντικά στην κατασκήνωση όλο

το καλοκαίρι.

www.iscool.gr

Page 11: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΕνότητα 8 .......................................................

.........................................

Μικροµαγειρέµατα

Γράφω µε σωστή ορθογραφία! 1.

Βάλε σε αλφαβητική σειρά τις παρακάτω λέξεις. 2.

11

ξ_πνητήρι

προσεκτ_κός

ψ_λοκοµµένος

κουζ_να

ξ_λινος

ξεροψ_µένο

µυρ_διά

µπ_ _νοβγαίνω

βούτ_ρο

απόγ_νος

µπ_σκότα

χρ_σόσκονη

σαστ_σµένος

σφ_χτός

διάσ_µος

κυριακάτ_κο

ζαχαροπλαστ_κή

ξ_τικό

πιρούνι

κατσαρόλα

µαγείρεµα

µάγειρας

µαγειρευτός

τηγανίζω

τρίφτης

τηγάνι

µαγειρικός

κουτάλα

µαγειρείο

µαγειρίτσα

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

www.iscool.gr

Page 12: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΜικροµαγειρέµατα

Ενότητα 8 .......................................................

......................................... 12

3. Μπορείς να συµπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα µε την προστακτική ενεστώτα και αορίστου;

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

εσύ

σβήνεις

βάζεις

κρύβεις

ανακατεύεις

αφήνεις

µπαίνεις

πίνεις

γεµίζεις

λύνεις

διαβάζεις

Οριστική Ενεστώτα Προστακτική Ενεστώτα Προστακτική Αορίστου

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

Και οι δύο προστακτικές, του ενεστώτα και του αορίστου, αναφέρονται στο µέλλον. ∆εν µπορούµε να δώσουµε σε κάποιον προσταγή για το παρελθόν!

Τις ονοµάζουµε έτσι επειδή:α) η προστακτική του ενεστώτα έχει το θέµα του ενεστώτα,π.χ. γράφ-εις = γράφ-ε β) ενώ η προστακτική του αορίστου έχει το θέµα του αορίστου,π.χ. έ-γραψ-ες = γράψ-ε

«Μα γιατί τη λέµε προστακτική αορίστου, αφού αναφέρεται στο

µέλλον;»

www.iscool.gr

σβήνε σβήσε

Page 13: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΕνότητα 8 .......................................................

.........................................

Μικροµαγειρέµατα

13

διαβάζω

παίζω

γράφω

ζωγραφίζω

µαζεύω

Μπορείς να σχηµατίσεις την προστακτική ενεστώτα των παρακάτω ρηµάτων στο «εσύ» και στο «εσείς»;

4.

Μπορείς να σχηµατίσεις την προστακτική αορίστου των παρακάτω ρηµάτων στο «εσύ» και στο «εσείς»; 5.

Οριστική Ενεστώτα

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

εσύ εσείςΠροστακτική Ενεστώτα

διαβάζω

παίζω

γράφω

ζωγραφίζω

µαζεύω

Οριστική Ενεστώτα

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

…………………………………........……...

εσύ εσείςΠροστακτική Αορίστου

www.iscool.gr

Page 14: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΜικροµαγειρέµατα

Ενότητα 8 .......................................................

......................................... 14

6. Να συµπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις βάζοντας τα ρήµατα στην προστακτική αορίστου.

7. Μπορείς να µεταφέρεις τα ρήµατα στις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθµό;

Πλύνε καλά το πορτοκάλι.

………………………………………………………………………………………………………………………

Φτιάξτε ένα καράβι από χαρτί.

………………………………………………………………………………………………………………………

Μείνε στο κρεβάτι µέχρι το πρωί.

………………………………………………………………………………………………………………………

Πιείτε ένα ποτήρι γάλα.

………………………………………………………………………………………………………………………

Φάτε όλο το φαγητό.

………………………………………………………………………………………………………………………

(Εσύ) _ (µπαίνω) γρήγορα µέσα στο σπίτι, γιατί άρχισε να βρέχει!

(Εσύ) _ (κατεβαίνω) στο ισόγειο από τις σκάλες γιατί χάλασε το ασανσέρ!

(Εσείς) _ (πλένω) τα χέρια σας πριν κάτσετε στο τραπέζι!

(Εσείς) _ (κλείνω) γρήγορα τα παράθυρα!

(Εσύ) _ (στέλνω) µήνυµα στον Αντώνη!

(Εσείς) _ (τρώω) από την τούρτα που έφτιαξε η µητέρα µου!

www.iscool.gr

Page 15: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΕνότητα 8 .......................................................

.........................................

Φτιάχνουµε προσκλήσεις

15

απ_στολέας

σ_νεργασία

σ_µβουλεύοµαι

χ_ _ροµαι

γε_ έθλια

προσκλ_σεις

ονοµαστ_κή

περ_µένω

δ_ασκεδάζω

κιν_µατογράφος

φανταστ_κά

θεατρ_κός

ονοµατεπών_µο

παραλ_πτης

διεύθ_νση

Γράφω µε σωστή ορθογραφία! 1.

Φτιάξε σύνθετα βάζοντας το «ξε-» µπροστά από τις παρακάτω λέξεις.

2.

βάφω

γράφω

διπλώνω

τυλίγω

στρώνω

βγάζω

τρελαίνοµαι

κλειδώνω

βιδώνω

διψώ

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

www.iscool.gr

Page 16: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

αΑβΒγΓδ∆εΕζΖηΗθΘιΙκΦτιάχνουµε προσκλήσεις

Ενότητα 8 .......................................................

......................................... 16

3. Μπορείς να σχηµατίσεις σύνθετα από τις παρακάτω λέξεις;

4. Μπορείς να βρεις από ποιες λέξεις φτιάχνονται τα παρακάτω σύνθετα;

σιγά + τραγουδώ

αετός + φωλιά

κρυφά + ακούω

ανεβαίνω + κατεβαίνω

όνοµα + επώνυµο

λάχανο + κήπος

χαµηλός + φωνή

γλυκός + ξινός

ανάβω + σβήνω

διάστηµα + πλοίο

ράδιο + φωνή

_+ _

_+ _

_+ _

_+ _

_+ _

κρυφοκοιτάζω

πηγαινοέρχοµαι

κεραµιδόγατος

κουζινοµηχανή

οδοντίατρος

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

…………………………………........……...……........……...

www.iscool.gr

Page 17: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Προτεραιότητα της iSCOOL είναι να

προσφέρουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον

μάθησης, με χρώμα, έμπνευση και

γνώση!

Στην iSCOOL πιστεύουμε ότιοι βάσεις της εκπαίδευσης

“χτίζονται” στο ∆ημοτικό.

iSCOOL: Για τους γονείς του “Σήμερα” και την έξυπνη γενιά του

“Αύριο”!

C L Tips

Στις μικρές τάξεις του ∆ημοτικού

συνδυάζουμε το μάθημα του σχολείου και τη

γνώση μαζί με τη δημιουργική απασχόληση!

Page 18: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Με θεωρία, συμβουλές και παραδείγματα, ο γονιός να μπορεί να βοηθήσει το παιδί του με την κατάλληλη μεθοδολογία.

Το ∆ημοτικό μου είναι COOL! Τα βιβλία της iSCOOL είναι ιδανική παρέα και στις διακοπές των παιδιών!

Σχεδιάζουμε με στόχο τα παιδιά να εξασκούν την κριτική τους σκέψη και αντίληψη, παρέα με το άμεσα γνωστικό αντικείμενο!

Τα βιβλία μας κολουθούν βήμα - βήμα τις ενότητες και τα κεφάλαια των σχολικών βιβλίων κάθε τάξης.

Τα βιβλία µας είναι...“άλλο ένα απλό βοήθηµα”... ένας ελκυστικός τρόπος εµπέδωσης του σχολικού µαθήµατοςκαι πολλά παραπάνω...

Page 19: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

Παίζω, Σκέφτοµαι, Μαθαίνω

Αγαπητοί γονείς,

σχεδιάζοντας την iSCOOL, είχαµε ως όραµα ένα µαθησιακό περιβάλλον που να είναι πρώτα απ’ όλα αφιερωµένο στα ίδια τα παιδιά. Στόχος µας είναι να µπορούµε να συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη της αγάπης τους για µάθηση, να βοηθήσουµε τα παιδιά να εξερευνήσουν τα ατοµικά ταλέντα και τις δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την ευφυΐα και την αυτοπεποίθησή τους.

Οι εκδόσεις µας ακολουθούν βήµα-βήµα την ύλη του σχολείου. Τα θεωρούµε όµως το ίδιο εξαιρετικά και για τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερό τους χρόνο, ιδίως για τις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού, όπου η εξάσκηση έχει κυρίαρχο ρόλο στην αφοµοίωση της γνώσης και θέτει σταθερές βάσεις στην εξελικτική τους πορεία.

Πρώτιστα, θέλουµε η iSCOOL να είναι πάνω απ’ όλα δηµιουργικός χρόνος µε τους γονείς, να συµπληρώσουµε το δεσµό παιδιών, γονέων και σχολείου, ώστε να συµβάλλουµε ενεργά σε ένα µαθησιακό περιβάλλον που διεγείρει την προσωπική, πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη.

Με εκτίµηση H εκπαιδευτική οµάδα της iScool

Page 20: Τεύχος Β’ Για παιδιά Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γλώσσα · Να αναγνωρίζω και να σχηµατίζω τα αριθµητικά επίθετα. Να

iSCOOL: Με αξίαπου θα φανεί στο µέλλον

Μ Ε Λ Ε Τ Α Μ Ε Π Α Ρ Ε Α !