ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ –...

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ –...

 • ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ

  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ _____________________________________

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

  ΜΕΡΟΣ Ι –ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο

  1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Αρχές για την ανάθεση συμβάσεων.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  4. Δικαιούμενοι συμμετοχής. 5. Κοινοπραξίες. 6. Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου

  Οργανισμού Εμπορίου. 7. Εχεμύθεια.

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ

  ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τμήμα 1 – Φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

  8. Αναθέτοντες φορείς.

  Τμήμα 2 – Δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής

  9. Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός. 10. Ύδωρ. 11. Υπηρεσίες μεταφορών. 12. Ταχυδρομικές υπηρεσίες. 13. Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα

  και άλλων στερεών καυσίμων, καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες.

  14. Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες.

  Τμήμα 3 – Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

  15. Κατώτατα όρια.

  Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006

 • 2

  16. Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τμήμα 1 – Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

  17. Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών. Τμήμα 2 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη

  συμβάσεων

  18. Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό την μεταπώληση ή την μίσθωση σε τρίτους.

  19. Συμβάσεις που συνάπτονται για σκοπούς άλλους από εκείνους που συμβάλλουν στην άσκηση μιας από τις καθοριζόμενες στα άρθρα 9 έως 13 δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα.

  20. Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας. 21. Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων. 22. Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία.

  Τμήμα 3 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις

  συμβάσεις υπηρεσιών

  23. Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίον εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

  24. Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος.

  Τμήμα 4 – Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνο αναθέτοντες φορείς

  25. Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.

  Τμήμα 5 – Συμβάσεις που ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα και διατάξεις σχετικά με τις

  κεντρικές αρχές αγορών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό στην περίπτωση απευθείας έκθεσης στον ανταγωνισμό

  26. Συμβάσεις που ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα. 27. Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές

  αγορών. 28. Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα

  είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ –ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  29. Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΑ. 30. Συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙΙΒ.

  Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006

 • 3

  31. Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  32. Τεχνικές προδιαγραφές. 33. Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών. 34. Εναλλακτικές προσφορές. 35. Υπεργολαβία. 36. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 37. Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, την

  προστασία της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  38. Χρήση ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας. 39. Συμφωνίες-πλαίσιο. 40. Δυναμικά συστήματα αγορών.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Τμήμα 1 – Δημοσίευση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

  41. Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. 42. Προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής. 43. Προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. 44. Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης. 45. Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

  Τμήμα 2 – Προθεσμίες

  46. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. 47. Ανοικτή διαδικασία: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές

  πληροφορίες. 48. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ή συμμετοχής σε

  διαπραγμάτευση. 49. Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών.

  Τμήμα 3 – Επικοινωνίες και ενημέρωση

  50. Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες. 51. Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των

  προσφερόντων. 52. Πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί.

  Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4070, 17/2/2006 11(I)/2006

 • 4

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Τμήμα 1 – Γενικός Κανόνας

  53. Γενικές διατάξεις.

  Τμήμα 2 – Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή 54. Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή

  χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχ