Τιμή: € 1,50 Τραπεζικό...

Click here to load reader

 • date post

  21-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Τιμή: € 1,50 Τραπεζικό...

 • 0

  20

  40

  60

  80

  100

  0

  500

  1.000

  1.500

  2.000

  2.500

  0

  0

  0

  0

  0

  5

  1.0

  1.5

  2.0

  Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

  Γενικός Δείκτης 67,24

  1.120

  11/5 12/5 13/5 16/5 17/5

  ΣΗΜΕΡΑ ΓΙAΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟY

  «Δεν θα κάνουμε τραπεζικά καταστήματα» Κινητές τραπεζικές μονάδες και τράπε- ζες σε κομβικά σημεία έχει στα πλάνα της να δημιουργήσει η G4S, η μεγαλύτερη ε- ταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στον κόσμο, σύμφωνα με τους Financial Times. Η «Κ» επικοινώνησε με τον Διευ- θύνοντα Σύμβουλο της G4S στην Κύπρο Γιάννο Αργυρού, ο οποίος διέψευσε μια τέτοια επιχειρηματική κίνηση όσον αφο- ρά τουλάχιστον για το νησί. Σελ. 9

  ΕΜΠΟΡΙΟ

  Ερχονται επιχειρηματίες από Ουκρανία τον Ιούνιο Επιχειρηματική αποστολή από την Ουκρα- νία, που αποτελείται από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς επίσης στον τομέα του τουρισμού και των κατασκευών, θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο, μεταξύ 12 και 16 Ιουνίου. Σελ. 5

  Αλλαγή στα δεδομένα του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο πρέπει να αναμέ- νεται να επέλθει τους επόμενους μή- νες, αφού δύο θυγατρικές ελληνικών τραπεζών είναι σε προχωρημένο στά-

  διο εξεύρεσης επενδυτών. Από τη μία, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής προσφορών από τρεις ενδιαφερόμενους και, από την άλλη, η Eurobank εξετάζει το εν-

  δεχόμενο να αποκτήσει την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη κίνηση ενδεχομένως να εμπίπτει στο πλαίσιο μίας ευρύτερης συμφωνίας που φαίνεται να προωθείται μεταξύ

  των ελληνικών μητρικών για την πε- ριοχή των Βαλκανίων. Και οι δύο αυτές κινήσεις θα αλλάξουν άρδην τα δε- δομένα και τις ισορροπίες του χρη- ματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικά,

  εάν υλοποιηθεί η απορρόφηση της Εθνικής από τη Eurobank θα υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση των δε- δομένων και κυρίως σε σχέση με το corporate banking στη χώρα. Σελ. 3

  Σ Χ Ο Λ Ι Ο / Tου ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 • Eτος 2ο • Aρ. φύλλου 76 Τιμή: €1,50Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα w w w. k a t h i m e r i n i . c o m . c y / f i n a n c i a l

  Με εξαίρεση το 2013, το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κύπρο δεν μειώνεται σχεδόν καθόλου την τελευταία τριετία.

  Από επεξεργασία τριμηνιαίων στοι- χείων που δημοσιεύει η Κεντρική Τρά- πεζα για τα χρηματοοικονομικά δε- δομένα, προκύπτει πως στο τέλος του 2015, το ιδιωτικό χρέος ήταν κατά πε- ρίπου 140 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Δεκέμβρη του 2013 και ανερχόταν σε 61,8 δισ. ευρώ.

  Το χρέος των νοικοκυριών μειώ- θηκε μεν κατά 580 εκατ. ευρώ περίπου σε μία διετία, ωστόσο, αυξήθηκε το χρέος των επιχειρήσεων κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ, πάντα σε σύγκριση με το τέλος του 2013. Κατά πόσο αυτή η αύξηση αφορά σε παραχώρηση νέου δανεισμού σε υγιείς επιχειρήσεις δεν μπορούμε να το ξέρουμε αλλά σίγουρα το ελπίζουμε. Κι αν για τα νοικοκυριά κάποιος μπορεί να πει πως έχουν πολ- λές καταθέσεις, αντίστοιχες του χρέους τους (προφανώς κάπου είναι συσσω- ρευμένος αυτός ο πλούτος αλλιώς οι περισσότεροι μας περιπαίζουν) το ίδιο δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταθέσεις και μετρητά μόλις

  6,9 δισ. ευρώ και δάνεια 39,5 δισ. ευρώ. Δεν είναι βιώσιμο τα χρηματοοικο- νομικά στοιχεία παθητικού τους να ανέρχονται σε 91,3 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο ενεργητικό να είναι μόλις 52,4 δισ. ευρώ. Πόσα ακίνητα να α- νταλλάξουν για να ισορροπήσει αυτή η τεράστια διαφορά;

  Σε μία οικονομία που θέλει να α- ναπτυχθεί και να θέσει νέες βάσεις δεν μπορεί το ιδιωτικό χρέος να ξε- περνά το 350% του ΑΕΠ (αναλόγως της μέτρησης κάποιοι το βρίσκουν περισσότερο). Και όλα αυτά μετά από ένα τεράστιο κούρεμα καταθέσεων και ένα συμψηφισμό με αντίστοιχο χρέος. Ούτε μπορεί το 50% αυτού του χρέους να μην εξυπηρετείται παρά τις θετικές ενδείξεις που ακούμε και (δεν) βλέπουμε περί πετυχημένων α- ναδιαρθρώσεων και υψηλών ποσο-

  στών υλοποίησης των νέων δεσμεύ- σεων από μέρους των δανειζόμενων.

  Οι κλασσικές αναδιαρθρώσεις χρέ- ους και οι ανταλλαγές χρέους με πε- ριουσιακά στοιχεία ή κεφάλαιο είναι μεν θεμιτές λύσεις και υποβοηθητικές της κατάστασης, αλλά προς το παρόν δεν μοιάζουν αρκετές για επίλυση του ζητήματος. Παρά τα προβλήματα των τραπεζών και τις εποπτικές πιέσεις που δέχονται, στο τέλος της μέρας θα είναι προς όφελός τους αν προχωρή- σουν εκεί και όπου πρέπει σε κούρεμα δανείων. Επαγγελματικά, λελογισμένα, ring-fenced από εξωτερικές και πολι- τικές παρεμβάσεις θα πρέπει να δώ- σουν ανάσα ζωής σε όσους έχουν προ- οπτική αλλά δεν μπορούν να αντεπε- ξέλθουν με τα υφιστάμενα δεδομένα. Οι τράπεζες δάνεισαν μεν λεφτά των καταθετών και καλά κάνουν να τα θέ- λουν πίσω αλλά πρέπει να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους ανα- λογεί για κακές επιλογές και κακά κρι- τήρια δανεισμού. Προς τη συγκεκρι- μένη κατεύθυνση, θα πρέπει να πιέ- σουν και η Κεντρική και το υπουργείο Οικονομικών, αν και κάτι τέτοιο φα- ντάζει απομακρυσμένο.

  Nicosia - Limassol, Tel.: 22 897 361

  First Alumni event

  Let’s meet at our new building!

  Friday, 27 May 2016 at 6:30pm at PwC Central

  Please call 22 555 173 to register by Wednesday, 18 May 2016

  PwC’s Alumni only

  www.pwc.com.cy/alumni

  Κούρεμα ιδιωτικού χρέους

  BARCLAYS

  Σε Κινέζους το θησαυροφυλάκιό της Στον έλεγχο της κινεζικής τράπεζας ICBC Standard Bank πέ- ρασε η δραστηριότητα εκκαθάρισης και αποθήκευσης πολύ- τιμων μετάλλων της βρετανικής Barclays στο Λονδίνο. Με τη συμφωνία η κινεζική τράπεζα αποκτά ένα από μεγαλύτερα θησαυροφυλάκια της Ευρώπης, με χωρητικότητα 2.000 τό- νων χρυσού, αργύρου και πλατίνας, αξίας τουλάχιστον 80 δι- σεκατομμυρίων δολαρίων. Σελ. 11

  ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

  Εξελίσσονται σε «νέα Ελβετία» Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο ανερχόμε