Ο λαχνός υπ' αριθ 9672 -...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  287
 • download

  24

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ο λαχνός υπ' αριθ 9672 -...

 • ' . 9672

  (UN BILLET DE LOTERIE}

  v: . : G. ROUX

  J . & . r rKOl'PrO:t' 10- - 1966

 • : ' API!J. 9672

  U d:pp~.

  - r'i.') l; r 11 . .; ;, ;i! . r f; i.

  --'c, , 1 . - 1 fit

 • ,, (I .\:-10~ fll' i. \J;7:!

  rfrrJ:\"I.IL, ~fQ'f Q. l'.l ; 'I ' ') ' ' ' ' ' ' --1'. ., '..r , i r.:r1. , f~. ) rli::: 1' l :r-r rl.O r1. -

  , " ' ' ' \ ' ' ' ' :: rr r~, . } :t z i' : f fi; l;f: ;1 /-.','r}

  ' ' Q" ' ~ ' ' ' ' :ry~ ~ F ::::r'\r. : t ' ' ,, _Q ' ' ' Q' , ' ' ' c. u. ;, :r-''' ''' 'T''J1' :c: r1 ;...v :; . ; /.r.. QFMF .. .:rrf, ;, rJ. r1 f {}f: i::; -

  '1- ''-"' 't "

 • J' f .'lf 7

  ... , (f).. l y " u :.l {}( \'

  ; tJO . - itr't m. f' : -& ~ ... {r , c.U. f f q:, tl .

  1li U ?...

 • 'J'() J'J'.-\)[)f:\ 'f '!.!t\ 9

  rf :.. l] 61 :.l

 • 10 fH' l. \1672

  -- . f{} ... . -;

  T -"CI."' ''"'' -- , q: ; -' '''' 't:;. ruw .

  , ''''" t''' --- u: ; 1 ~ . _ g ' ) ' ' ' , z . .

  - .f . rl-rri] :. ' i :=; :'iJ; t ~ :t: ; l cL"tO -

  , '" ' '"'- ' ' - ' , ' ' ' Q :., . . --' ; -" . - r7F ' , : 1 r.. -- ~ ! ft . 1, ::::. ti'Vr :rJ; p: & &..

  '!' ' ' , ' ' " ' 1_ Qr .ld : r;: . ' ' ' "' -- ; ' ' ' -- . ] ", , , 'i:: , , ' ! , ,

  ---- : .,. .... \1 "Q' '}'" R'P 1 "'' ( ' ' ' "' ~'~ ' F. , (Jrur. ~" - l!' :; r&;! '() . !:. {}. :: f .

  '! ,. - , , , , , -~f.r :r r :; ; - ' - , , r_ ; ,1'"/.V '\' F~, lJ.:

  l\' ,, \ , ~ ~ 1 " ' ' - " ' -- l'>t . . '- '\' . '\' - :; :, , , , ' t y w..

  \ ' ' ' ' .. ' , -' -,.. :r , ; ..""t ~ 1 1~r: i ;.

  ] .., '., ' ]1' ' ' ' ' - r .r JOVo. _ ::.. vr ':t y- yl r i-!y_ .

  f '\' - ' , ' ' - ~ 'l' 1 ; -- Jrr. -- )J r1. i] cb;: .. ln

  , , -..., ' ' . , ' 1 . - ilo ;

 • TU !'.J f APl'ABQ~IA2;KOI'

  -", . .r i i . l .

  , , " " ' -- b- crr.{, ~. .::. - it .r6.

  , , - :.r. . - '

  - , ' , ' ' ' , - ' ' ')' q' cw : i dr ij :: b.i .

  ' (J ; 't' m l q; ,.

  -- , &r. -- r,('r, .

  l l &v' l ' :f , l r r . 1 r'.. , ,

  ;i1 ml .r . ' ' e' ' ' ' - ' .,_ O'IJ r

 • 12 ;. rrr l. 9672

  ' , L l c , : u l : i

  6 . "! d ; : ; ] , ; i' v, 6, l !J; {} {>' i) ' i1 i; qii .

  'cr); -& . :: "'' ' ' ' ' ' ' - ' 1 J::: . . ; ... f , .- c fi ... ... , : cpoto l {}0. ~ tl l :::)) ::Vli ... ; ; ri] l ll'\' - r ... 1 {j mru {t( r'. f 1- iJ . :rU 11 . , f) .

  }r.t & i { r, .\J - C l ; f}. , . : l . f .. {}- ..f. m , ::; l ' u r &, {}&. , yQ' 1J ~6. {J., , ,

  r1F i . , , " ' - ' " , ' ; q, , . , : 1J:;; 1r,i; 6\t ~& j . ...

  - , ]; L . -Cr, , r.L , -.

  - f ; ' ; , , ' , , , - r. . . D' ' 6' ' '

  - ,.., , t.', ;

  '- r & m C -

 • \'' Al'l'BQNJAKOl' 13

  , f. l- C 136 , v , . f];:

  "; 1\f 17 1862. ' l1 r,

  ' 6 {;( - .C r. &. t. , , i] t, 'I! ' ; .f'_ : u . ,. .l 6, vmr , .:; -& 1 (

  . . l] ] FV } y()t.

 • 14 U .'\0~ il' l'. l72

  iJ :; l ,; q-- ' ' .. ' , , ' ., ' , . :.,- -y ; n)(I'U. w.G) 1J U Ciq;{};. v..: { C r.

  ' ' ' "'' ' ' ' 'I ' . , :..'' , :r{);. .. l ;,}3] 1l. ., fr rn'J f,f l Jf.{J

  , L i f}i t c'. C. :ro1J { U :..

  ' /i. i'i U r l:r, fi-. , r.{. fn ."'! ; :r . l -6 l ' ! \, {1-.

  'Jr; ... ', :U , w vr, l itr f;.;L -. r!.: ',. (> r! " {}Ct

  r rU z.: ... ; ' {} . ' ;l : ;---U: 61j L: iL ci' -----1] l .r' { -& -. &:it, --

  , ;6 l fM l i; 1'1 v !

  q::r> y:r~ cr,r, l : ii m] ri:rO

  l &q; mJ, '. i ' : {}(i r:jJ '' .

  .

  . , ."]~:.\.r l!...

  6v; .

 • :.\I ; \ 15

  r: i) ui . ~() , f. 1 ( c/ & t rvf} vC l 1\-- l , ~ &.

  , : 1855, (J - -. -- U (

  l f .. b., U ' , , q:ru {

  \ & . [ rm tv ", i

  U ;.i ;, & i ) r.l ii . :i ;.

  ' {, , 't', , -' " ' ' ' ' ) ' , , ::

  ' ~' , i f . ; , r wi. {i (i, i6 . i tl i

  f; l f 61 ~o'lJV .

  t, l v U ' uq:(

 • 16 \~ !"ll' Al'/6. VG/2

  . , .i\U. l U 'l', U.;.; ri 6 ' 11 : t l 'b ; u..J J::i;, :: l:; - ; , mi ..- ri U .. - .

  'fU. -. l l (J 1-;.i".. f. 'ij cl l :;, :; '6, !:: 'bc. "

  ryL"F~"C' ;.:, '., rli./.} i:: ' g. "L f ' zr. ; r.: .. f; F-rf

  l, o'"rij ~, lu. .

  '' :. i .i-' Ul z ' .. .:: ; .. ' yf, 1 ?j \ () f:C1rtt. -d f lrr ... r'i '}fl.. l 'rr ~. l ):; .l; r.i :f ruJ1(\);, 7

  tt i'j(J U . .:r ' '.,f; :! br .

  i c':; :.- 'n --. 18{;2-l :.rb f. ;, :r(. . ;. r.: l ;r-l l -Gr, :; Ci. l ; &~r;. L . l r.l l:; ;r.; n\n . ; ij 2:; : . , Q-r" ''') ,, :r r., c: c0, crJ-

  , ' ' " ' ' ")) ' ' r r:. u " . .~' ( .:; f. i . 'J. oii ;ii ri r.t '\', '-.-

  , 'jT' " '-1"1' ' '\', "-.:rr, n' ; : '' ) , r ..r ..

  ' ' ' , ' ' ~ ... ' ' ' ;z r:. rrQ ~ z.i.

 • LIA~OXEIO KfPIA~ XAI'i~EI\ 17

  'i, :.., , f --'.i. . rl U i!- r t' .i

  () W ;u: rov v i p

 • 18 '. 96i2

  f: .- . ' :(> :. \~ ~-r.i-:; l ( ( f, C. fJorv, t; .)!\';, U z, :.

  l ' m n'1v :q;., ~' : - ti U :- r.

  ' 'j; ] ; . ' , , z'- : ci-:rr, U -&:. rrv &. ; f.:, l &v:r.: l "l / ;z. ..-, !..:l

  ' " ' z .

  '. L-.U ..' , : 'V j - rl. l , l

  ) ' ' ' ~ ' '"-' "() ' ;:_, ' -zr: ., : ; ~;. , , z:: U l {], ri f(R :rr fj; f b..

  l ! 'r r.: (J , :rlJ n:; fl!.

  \:;i) ~) BQ~-~ l f-i l. (> rl : [J '.

 • !9

  l l ' 1"1 riO l f m'Jt~, 6 ', .& :

 • 20 ~l. - !'l [!6?2

  /. ' : rl c. ; . . l l; ;-: q:_l-:; {6 ~;

  z , :roil tl : :, . ; ;..

  'lJ U> l l: -nl'\' \:; ] ; , :rroiJ f. :coi1 :C. l f. f :.f:; r.. 'i f ';:, :r& . :r{r, --, :i :;, l r.i ;f. 11-1 , ti i1 i';:{:., :raU . ' ; i r:t; .

  '' ' f l . ' r, ' U ;oiJ ; -, 1j ~.

  :r j ci.O l) :rL"';oli l i:rlJ-:; '\' ~:) f: f 6: 'j {:r ; r.

  ~ii. z :uiJ' . :" }:

 • Jl OTKOfENEIA 21

  & f ~> ' f] . l , .:i -6 60 ..

  fj & . '-, ' ')' ), ' , ' ' ' ( . ., r [) f~ , y (JJ r. :; rir.6C:1; l n::; ::.

  ~lr :r , ~ t f~'(11::; (> D f rlh).:; n1::. l\H n

  , , , , -(I , r , " , ; ;r-. :: ]::;' ,.-r :: :r

  ' ' ' ' ' 'i: ' , ' n1 r ::;, JF.~ m-o "-'t, i~ rrri] ~{"r :ft :: f: 1

  { , 1J 1)f nl Cirr . -, ' , ' ' 'i:') , ' m't :rr - r:r .,.. n . . ,. , ' 'f-' , : r::c ~.. rr.

  '&, ! r f ) 1.Jfl . fxFTo &C q:11, rr, 0'".-t& l f fj , ' .

  r: i " '. wt-', D, '::;, , ;Fl1mc: 1 f1~. {Jq:o:; 1p d l. 'tmr. l't~ -'-

  , '

 • 22 _\'- ~ " ' . 9G7~

  r l & ::, l fc mcvf: :tf. Cf, ;, . ' :\J:::

  .-.-f. q: q::, :r.:fi, rt i\J zr,.,f f /r ;.l . ::1. r~J; , ri f f. z. 'c.-

  , ' ' ' ') ' ' ' ' r.F; -: .

 • J ~ 23

  " ' i f :. 1 ' ' " ' ' '~' 1 ) '"- ' ' ' ; c, ~ r 1 l . :. & . ' it l .1 ii j

  ' ' Q ' ' Q ') ' Q' ' ' ; m,c; ., i n it q; , 'i :. - :.' (J rf] . ':. -:. 'i ;f' ~ f;

  ' , ' ' '~ ' ' ' ' : . flv

 • 24 .\(J fll' l' !i7~

  ::l. , rro; lJ 1 1" (' . vtJ C .. .:; l iJ l; & , nl ' f.z m'J\, U l l ' ; zr :ffi_, zu.:'zl f 1 ft' ri l1 'tz( >t ::ro-\.1 JQ :.

  TQ ffi'[f. {)q tu (. 'JU11'\'i. )1\'(J ::; ii' l , q\n .

  rL() ) lv ~: : !::-: U:; ::,\-; :ro1 t\6 r?J ; ) :. lnO :::r: :fQ.f:; zl 11[ 1 ) t:q; ~, f.-;: ''r .

  - ' : ) i:, 1 . ' f , , , - , , , .,

  - , :; t...-r r.'\' ;-6gR 1.

  pp;d(!;. ' ::: ":7) :1.

  '() "()f .. E l.- .:f y g .:u i. (J y.. [J.F.',' ;~J; l~. :- ) l\{ i] '".. ~ -

  , ' ' - "

 • ~~~~ [1.\'(.-\.\ XOl'.I..\'I'A 25

  f J . l ) :.

  >

 • 26 .\~ f]L' l'. !J72

  n r1, C &. ::r{ ~: ' rr r;);. ':; 1], - :J, :r.1 :r:f::: ' fi.z , & ' ;:.r {]

  "''''')'''') r; g;; - cnz(}J'\1 , ;r.; 1 -::;.

  ':rRr oi ~l f, l 1~ r1n ::r l {}. :::; 6 "c :.:. C :~ vL i rv 10:: f.;.

  'I , , , ,

 • J .-\'.'\" ~rr. ' \:OUYI'A 2 7

  iJ 1 ~ 1 & u ' ri1 : ' " f , i]-r

  _; ' ' ' r ' ' " ' "0' ' rru ~ . ' ; {J/.;, l] rr;. f '\. f f '1 r~ l f] l n n; l . .q{} -ri1 i] : nJ\ .

  r)'\' ~ . . .; ;), l'tJ ;; U:; a fi '.. n) 'J 3 U .

  I ~ ' " ' ' ' ' ' ' -r ' \. n:Ao;, r 1, ) ' l l ;r L:

  - -, : . 1.1'' ', -- ; .

  - lr ; :;.-.- ;1.. - ~r . - rr, &. -, al: l: /.i 1\{}- ;;r:rU .- r: rt(J ;. -' fr. :ur '. 8r -& ni. (cr; -.

  - ~, i: "(), i f. ~ ,_

 • 28 .\!\ f' 9!J72

  --- t- . - - 6. l f (., , riHI' ' ' ' '), xriB' : l .

  ' .. ., "" - :uu; os .; -';J; " ... :~! --- i.., f:: ".., i: )f :_J:t]-.

  r!, ' ;.-: {1 : cU.

  - ri. l . :~11 ; {}0: rl>" z: r::'::'; tr: :{_Jfri];

  - 6 " HCt 1r 11', r' itCt :rl nl .~.

  - f : ; - -"Oz,_

  ']] " ' ' ' , , 'i: l/.Vr '::-f - "(), r, f:.n ;_'.::