Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

of 12 /12

Embed Size (px)

description

Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

Transcript of Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

Page 1: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου
Page 2: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 3ÓÅË. 2

ÌáñìåëÜäåò SPAR370gr

Âåñßêïêï, Âáôüìïõñï, ÊåñÜóé,ÐïñôïêÜëé, ÑïäÜêéíï, ÖñÜïõëá

ô. êéëïý 4,21e

1,56E

ÌáãéïíÝæá HELLMANN'S

Light 450ml

ô. êéëïý 6,20e 4,64e

2,79e

,09E2

Ìáýñï ôóÜé ÊåûëÜíçò SPARóõóê. 20 öáê.

0,89E

-20%-20%

-30%-30%

ÁãïñÜæïíôáò 2 ßäéåò óõóê. äçìçôñéáêÜFitness Nestle ïëéêÞò áëÝóåùò

Honey & Almonds 355gr,Dark Chocolate, Fruits, Classic

Þ Chocolate 375gr

Kellogg's All Bran Bars óõóê. 6x40gr

Original Nature Þ Chocolate ô. êéëïý 15,41e 12,33e

3,70e 2,96E

-20%-20%

-10%-10%

-25%-25%

¼óðñéá SPAR 500gr

ÖáêÝò øéëÝò Þ ÷ïíäñÝò

ô. êéëïý 2,10e

1,05E

Ìáêáñüíéá

SPAR 1000gr

No 10 Þ No 6

1,09E

Tüíïò RIO Mare

óõóê. 2x160gr

óå åëáéüëáäï Þ Ál Naturale

ô. êéëïý 15,31e 13,78e

4,90e 4,41EÖáóüëéá ìÝôñéá

ô. êéëïý 2,38e

1,19E

-25%-25%

Kellogg's CORN FLAKES

Original 375grô. êéëïý 6,24e 4,66e

2,34e 1,75E

Åëëçíéêüò

êáöÝò SPAR

êëáóéêüò 194grô. êéëïý 7,68e

1,49E

¢ëôéò êëáóéêüìå åëáéüëáäï 250gr

ô. êéëïý 4,16e 3,32e

1,04e 0,83E

Øùìß ôïõ ôïóôÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ

óßêáëçò ïëéêÞò Üëåóçò 340gr

ô. êéëïý 4,85e 3,97e

Kåñäßæåôå 0,30e

& -0,20€ Sticker

1,35E1,65e

-0,10e-0,10e-25%-25%

Öõóéêüò ÷õìüò Amitamotion 1,5litô. ëßôñïõ 1,92e 1,44e

2,89e 2,17E

-25%-25%

ÊÝôóáð HELLMANN'S

ìå Stevia 540gr

ô. êéëïý 5,38e 4,03e

2,91e 2,18E

ÊñéèáñÜêé-ÌáíÝóôñá

ô. êéëïý 4,20e 3,96e

Êåñäßæåôå 0,12e

2,10e 1,98E ËáæÜíéá,

Ôñá÷áíÜò îéíüò,

Ôñá÷áíÜò ãëõêüò,

×õëïðßôåò, ÐáðáñäÝëåò

ô. êéëïý 3,96e

1,98E

Page 3: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 3ÓÅË. 2

ÌáñìåëÜäåò SPAR370gr

Âåñßêïêï, Âáôüìïõñï, ÊåñÜóé,ÐïñôïêÜëé, ÑïäÜêéíï, ÖñÜïõëá

ô. êéëïý 4,21e

1,56E

ÌáãéïíÝæá HELLMANN'S

Light 450ml

ô. êéëïý 6,20e 4,64e

2,79e

,09E2

Ìáýñï ôóÜé ÊåûëÜíçò SPARóõóê. 20 öáê.

0,89E

-20%-20%

-30%-30%

ÁãïñÜæïíôáò 2 ßäéåò óõóê. äçìçôñéáêÜFitness Nestle ïëéêÞò áëÝóåùò

Honey & Almonds 355gr,Dark Chocolate, Fruits, Classic

Þ Chocolate 375gr

Kellogg's All Bran Bars óõóê. 6x40gr

Original Nature Þ Chocolate ô. êéëïý 15,41e 12,33e

3,70e 2,96E

-20%-20%

-10%-10%

-25%-25%

¼óðñéá SPAR 500gr

ÖáêÝò øéëÝò Þ ÷ïíäñÝò

ô. êéëïý 2,10e

1,05E

Ìáêáñüíéá

SPAR 1000gr

No 10 Þ No 6

1,09E

Tüíïò RIO Mare

óõóê. 2x160gr

óå åëáéüëáäï Þ Ál Naturale

ô. êéëïý 15,31e 13,78e

4,90e 4,41EÖáóüëéá ìÝôñéá

ô. êéëïý 2,38e

1,19E

-25%-25%

Kellogg's CORN FLAKES

Original 375grô. êéëïý 6,24e 4,66e

2,34e 1,75E

Åëëçíéêüò

êáöÝò SPAR

êëáóéêüò 194grô. êéëïý 7,68e

1,49E

¢ëôéò êëáóéêüìå åëáéüëáäï 250gr

ô. êéëïý 4,16e 3,32e

1,04e 0,83E

Øùìß ôïõ ôïóôÊÁÑÁÌÏËÅÃÊÏÓ

óßêáëçò ïëéêÞò Üëåóçò 340gr

ô. êéëïý 4,85e 3,97e

Kåñäßæåôå 0,30e

& -0,20€ Sticker

1,35E1,65e

-0,10e-0,10e-25%-25%

Öõóéêüò ÷õìüò Amitamotion 1,5litô. ëßôñïõ 1,92e 1,44e

2,89e 2,17E

-25%-25%

ÊÝôóáð HELLMANN'S

ìå Stevia 540gr

ô. êéëïý 5,38e 4,03e

2,91e 2,18E

ÊñéèáñÜêé-ÌáíÝóôñá

ô. êéëïý 4,20e 3,96e

Êåñäßæåôå 0,12e

2,10e 1,98E ËáæÜíéá,

Ôñá÷áíÜò îéíüò,

Ôñá÷áíÜò ãëõêüò,

×õëïðßôåò, ÐáðáñäÝëåò

ô. êéëïý 3,96e

1,98E

Page 4: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 5ÓÅË. 4

ÈáëáóóéíÜ SPAR êáôåøõãìÝíá

Äçìéïõñãßåò Æýìçò ×ùñéÜôéêåò“ôï ÐëáóôÞñé” ìå öýëëï êáôåø. 1000gr*

Ðßôá ôïõ Áãñüôç

Kåñäßæåôå 0,75e

7,49e 6,74E Ôõñüðéôá, ×ïñôüðéôá

Kåñäßæåôå 0,99e

7,49e 6,50E

Æýìç Êïõñïý

ÊáíÜêé êáôåø. 600gr

ô. êéëïý 7,58e 5,30e

4,55e 3,18E

Êñáóß

Ìåëùäéêüò ÉÍÏ

ëåõêü çìßãëõêï

750 ml*

ô. ëßôñïõ 8,32e 6,65e

6,24e

4,99E

åñõèñü

ô. ëßôñïõ 6,73e 5,38e

5,05e

,044 E

ÂáêáëÜïò ÷ùñßò êåöÜëé

500-800gr*

ôï êéëü

Êåñäßæåôå óôï êéëü 0,87e

5,79e 4,92E

ÖéëÝôï âáêáëÜïò ñïëü

ôï êéëü

Êåñäßæåôå óôï êéëü 1,46e

7,45e 5,99E

Ìðýñá Mythos óõóê. 4x0,5lit

ô. ëßôñïõ 2,16e 1,73e

4,32e 3,46E

-20%-20%

-20%-20%

-20%-20%

Ëåõêü

ô. ëßôñïõ 8,78e 6,14e

6,59e

4 E,61

Åñõèñü

ô. ëßôñïõ 8,86e 6,20e

6,65e

4,65E

Êñáóß ÍÝá Ãç750ml

-30%-30%

-25%-25%

-20%-20%

ÊñáóéÜ TÓÁÍÔÁËÇÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ 0,75lit

ñïæÝ

ô. ëßôñïõ 6,56e 5,25e

4,92e

3,94E

ÖéëÝôï ãáëïðïýëáòNIKAS êáðíéóôü 0-2% ëéð.ãéá ôïóô ôï êéëü

Êåñäßæåôå 3,55e

13,50e

9,95E

ÐáñéæÜêé êëáóéêü

CRETA FARMS Öéëéêü 310gr*

ô. êéëïý 7,41e 6,06e

Êåñäßæåôå 0,42e

2,30e 1,88E

ÓáëÜìé áÝñïò ÊñÞôçò

CRETA FARMS óå öÝôåò 100gr *

ô. êéëïý 19,60e 14,70e

1,96e 1,47E

-25%-25%

-30%-30%

Êñáóß TSANTALI

Ôñßá Ðüäéá ëåõêü 750ml*

ô. ëßôñïõ 6,60e 4,94e

4,95e

3,71E

ÃëõêÜ êïõôáëéïý ×ßïõÓÁÑÁÍÔÇÓ 453gr

Twist

Kåñäßæåôå 1,15e

e2,66 2 E,39

ÊñïõáóÜí CHAMPIONìå ãÝìéóç êñÝìá êáêÜï óõóê. 4x70gr

ô. êéëïý 6,39e 5,64e

Kåñäßæåôå 0,21e

1,79e 1,58E

Åðéäüñðéï ãÜëáêôïò Danette Duo

ãÜëá & óïêïëÜôá óõóê. 4x70gr

ô. êéëïý 7,21e 6,03e

Kåñäßæåôå 0,33e

2,02e 1,69E

Ãëõêßóìáôá Danette óõóê. 4x125gr(ÓõììåôÝ÷ïõí üëá) ô. êéëïý 5,36e 4,38e

Kåñäßæåôå 0,49e

2,68e ,19E2

Êïõâåñôïýñá ÃÉÙÔÇÓ 100gróå íéöÜäåò, óå óôáãüíåò,ãÜëáêôïò óå óôáãüíåò*

ô. êéëïý 13,60e 10,90e

1,36e 1,09E

Chips Lay'sêëáóéêÞ ãåýóç 120gr

ô. êéëïý 6,66e

Aîßá Äþñïõ 1,20e

2,40E

ÊÝéê Áëëáôßíç430gr

(óå 4 ãåýóåéò)Mini Cookies SPAR 125gr

(óå 4 ãåýóåéò)ô. êéëïý 7,92e

,99E0

-10%-10%

Max

Kåñäßæåôå 1,09e

e2,52 2 E,27

PEPSI óõóê. 6x330ml -25% Sticker

óåô 2+1

Äþñï

-20%-20%

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò & êáêÜï

ô. êéëïý 7,00e 5,62e

e 1,12,900 E

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáòô. êéëïý 6,93e 3,17e

1,11e 0,89E

-10%

-30%-30%

ÐáóôÝëé ìå ìÝëé ÓÁÑÁÍÔÇÓ 33,4grô. êéëïý 20,30e 14,24e

0,67e 0,47E

-20%-20%ÃêïöñåôÜêéá Ámaretti

classic ìå ãÝìéóçêñÝìá êáêÜï 135gr

1,56e

1,25E

-20%-20%

ÍåñÜíôæé ñïëÝ

e4,52

E3,62

Ðåñãáìüíôï

4,39e ,513 E

ÊåñÜóé

4,37e 3,50E

Âýóóéíï

4,97e 3,98E

ÓïêïëÜôá ÃÉÙÔÇÓ 100grëåõêÞ óå óôáãüíåò*ô. êéëïý 15,80e 12,60e

1,58e 1,26E

ô. ê

éëïý

9,6

4e

7,72

e

ô. ê

éëïý

10,

97e

8,

79e

ô. ê

éëïý

9,6

9e

7,74

e

ô. ê

éëïý

9,9

7e

7,99

e

ÓïêïëÜôåòJOIN ÉÏÍ 85gr(óå 5 ãåýóåéò)

ô. êéëïý 14,00e 11,17e

1,19e

0 E,95

-25%-25%

Êïìðüóôá âýóóéíïXenia óå óéñüðé 690gr

ô. êéëïý 4,75e 4,27e

3,28e

2,95E

Ìðéóêüôá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕCookies 160gr

ô. ë

ßôñï

õ 1

,34e

1,

20e

ô. ë

ßôñï

õ 1

,27e

1,

14e

ô. ê

éëïý

11,

55e

9,

25e

-20%-20%

ô. êéëïý 7,62e 5,72e

-20%-20%

-20%-20%

Ìðýñá Kaiser

óõóê. 4x0,5lit

ô. ëßôñïõ 2,84e 2,27e

5,68e

4 E,54

3,28e 2,46E

ÃêïöñÝôá BINGOSerenata Double 48gr

ô. êéëïý 13,12e 10,41e

0,63e 0,50E

E27,85 e29,85

ô. ëßôñïõ 42,64e 39,78e

Page 5: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 5ÓÅË. 4

ÈáëáóóéíÜ SPAR êáôåøõãìÝíá

Äçìéïõñãßåò Æýìçò ×ùñéÜôéêåò“ôï ÐëáóôÞñé” ìå öýëëï êáôåø. 1000gr*

Ðßôá ôïõ Áãñüôç

Kåñäßæåôå 0,75e

7,49e 6,74E Ôõñüðéôá, ×ïñôüðéôá

Kåñäßæåôå 0,99e

7,49e 6,50E

Æýìç Êïõñïý

ÊáíÜêé êáôåø. 600gr

ô. êéëïý 7,58e 5,30e

4,55e 3,18E

Êñáóß

Ìåëùäéêüò ÉÍÏ

ëåõêü çìßãëõêï

750 ml*

ô. ëßôñïõ 8,32e 6,65e

6,24e

4,99E

åñõèñü

ô. ëßôñïõ 6,73e 5,38e

5,05e

,044 E

ÂáêáëÜïò ÷ùñßò êåöÜëé

500-800gr*

ôï êéëü

Êåñäßæåôå óôï êéëü 0,87e

5,79e 4,92E

ÖéëÝôï âáêáëÜïò ñïëü

ôï êéëü

Êåñäßæåôå óôï êéëü 1,46e

7,45e 5,99E

Ìðýñá Mythos óõóê. 4x0,5lit

ô. ëßôñïõ 2,16e 1,73e

4,32e 3,46E

-20%-20%

-20%-20%

-20%-20%

Ëåõêü

ô. ëßôñïõ 8,78e 6,14e

6,59e

4 E,61

Åñõèñü

ô. ëßôñïõ 8,86e 6,20e

6,65e

4,65E

Êñáóß ÍÝá Ãç750ml

-30%-30%

-25%-25%

-20%-20%

ÊñáóéÜ TÓÁÍÔÁËÇÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ 0,75lit

ñïæÝ

ô. ëßôñïõ 6,56e 5,25e

4,92e

3,94E

ÖéëÝôï ãáëïðïýëáòNIKAS êáðíéóôü 0-2% ëéð.ãéá ôïóô ôï êéëü

Êåñäßæåôå 3,55e

13,50e

9,95E

ÐáñéæÜêé êëáóéêü

CRETA FARMS Öéëéêü 310gr*

ô. êéëïý 7,41e 6,06e

Êåñäßæåôå 0,42e

2,30e 1,88E

ÓáëÜìé áÝñïò ÊñÞôçò

CRETA FARMS óå öÝôåò 100gr *

ô. êéëïý 19,60e 14,70e

1,96e 1,47E

-25%-25%

-30%-30%

Êñáóß TSANTALI

Ôñßá Ðüäéá ëåõêü 750ml*

ô. ëßôñïõ 6,60e 4,94e

4,95e

3,71E

ÃëõêÜ êïõôáëéïý ×ßïõÓÁÑÁÍÔÇÓ 453gr

Twist

Kåñäßæåôå 1,15e

e2,66 2 E,39

ÊñïõáóÜí CHAMPIONìå ãÝìéóç êñÝìá êáêÜï óõóê. 4x70gr

ô. êéëïý 6,39e 5,64e

Kåñäßæåôå 0,21e

1,79e 1,58E

Åðéäüñðéï ãÜëáêôïò Danette Duo

ãÜëá & óïêïëÜôá óõóê. 4x70gr

ô. êéëïý 7,21e 6,03e

Kåñäßæåôå 0,33e

2,02e 1,69E

Ãëõêßóìáôá Danette óõóê. 4x125gr(ÓõììåôÝ÷ïõí üëá) ô. êéëïý 5,36e 4,38e

Kåñäßæåôå 0,49e

2,68e ,19E2

Êïõâåñôïýñá ÃÉÙÔÇÓ 100gróå íéöÜäåò, óå óôáãüíåò,ãÜëáêôïò óå óôáãüíåò*

ô. êéëïý 13,60e 10,90e

1,36e 1,09E

Chips Lay'sêëáóéêÞ ãåýóç 120gr

ô. êéëïý 6,66e

Aîßá Äþñïõ 1,20e

2,40E

ÊÝéê Áëëáôßíç430gr

(óå 4 ãåýóåéò)Mini Cookies SPAR 125gr

(óå 4 ãåýóåéò)ô. êéëïý 7,92e

,99E0

-10%-10%

Max

Kåñäßæåôå 1,09e

e2,52 2 E,27

PEPSI óõóê. 6x330ml -25% Sticker

óåô 2+1

Äþñï

-20%-20%

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò & êáêÜï

ô. êéëïý 7,00e 5,62e

e 1,12,900 E

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáòô. êéëïý 6,93e 3,17e

1,11e 0,89E

-10%

-30%-30%

ÐáóôÝëé ìå ìÝëé ÓÁÑÁÍÔÇÓ 33,4grô. êéëïý 20,30e 14,24e

0,67e 0,47E

-20%-20%ÃêïöñåôÜêéá Ámaretti

classic ìå ãÝìéóçêñÝìá êáêÜï 135gr

1,56e

1,25E

-20%-20%

ÍåñÜíôæé ñïëÝ

e4,52

E3,62

Ðåñãáìüíôï

4,39e ,513 E

ÊåñÜóé

4,37e 3,50E

Âýóóéíï

4,97e 3,98E

ÓïêïëÜôá ÃÉÙÔÇÓ 100grëåõêÞ óå óôáãüíåò*ô. êéëïý 15,80e 12,60e

1,58e 1,26E

ô. ê

éëïý

9,6

4e

7,72

e

ô. ê

éëïý

10,

97e

8,

79e

ô. ê

éëïý

9,6

9e

7,74

e

ô. ê

éëïý

9,9

7e

7,99

eÓïêïëÜôåò

JOIN ÉÏÍ 85gr(óå 5 ãåýóåéò)

ô. êéëïý 14,00e 11,17e

1,19e

0 E,95

-25%-25%

Êïìðüóôá âýóóéíïXenia óå óéñüðé 690gr

ô. êéëïý 4,75e 4,27e

3,28e

2,95E

Ìðéóêüôá ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕCookies 160gr

ô. ë

ßôñï

õ 1

,34e

1,

20e

ô. ë

ßôñï

õ 1

,27e

1,

14e

ô. ê

éëïý

11,

55e

9,

25e

-20%-20%

ô. êéëïý 7,62e 5,72e

-20%-20%

-20%-20%

Ìðýñá Kaiser

óõóê. 4x0,5lit

ô. ëßôñïõ 2,84e 2,27e

5,68e

4 E,54

3,28e 2,46E

ÃêïöñÝôá BINGOSerenata Double 48gr

ô. êéëïý 13,12e 10,41e

0,63e 0,50E

E27,85 e29,85

ô. ëßôñïõ 42,64e 39,78e

Page 6: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 7ÓÅË. 6

-30%-30%

¼ëåò ïé êñÝìåò ðåñéðïßçóçò & ðñïúüíôáêáèáñéóìïý ðñïóþðïõ Olay Total Effects*

-30%-30%

Johnson's Face Care Daily Essentialsãéá êáíïíéêÝò åðéäåñìßäåò óåô 1+1 Äþñï

Áíáæùïãïíçôéêü ãáëÜêôùìáêáèáñéóìïý

& íôåìáêéãéÜæ 200ml

Áîßá Äþñïõ 5,16e

5,16E

ÌáíôçëÜêéá êáèáñéóìïý& íôåìáêéãéÜæ óõóê. 25 ôåì.

Áîßá Äþñïõ 3,52e

3,52E

Áíáæùïãïíçôéêü gel êáèáñéóìïý

150ml

Áîßá Äþñïõ 5,37e

5,37E

Áöñüëïõôñá Johnson's baby óåô 1+1 Äþñï

Be fresh & Revive 750ml

ô. ëßôñïõ 2,66e

Áîßá Äþñïõ 3,99e

3,99E

ÓáìðïõÜí Johnson's babyóåô 750 + 300ml Äþñï*

Áîßá Äþñïõ 2,76e

Áöñüëïõôñï Noxzema

óõóê. 2X750mlNeutral, Talc

Þ Vanillaô. ëßôñïõ 3,99e

5,99E

24 ùñçò åíõäÜôùóçòãéá êáíïíéêü & ìéêôü äÝñìá

Þ ãéá îçñü & åõáßóèçôï äÝñìá

5,99e 4,79E

CC Light Þ CC Medium

7,45e 5,96E

-20%-20%

BáöÝò ìáëëéþí CASTING L'OREAL*(ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

11,20e 7,84E

-25%-25%

-30%-30%

ÎõñáöÜêéá Gillette ìéáò ÷ñÞóçò

Blue 3 óõóê 4 ôåì.

3,89e 2,72E

Sensor 3 sensitive óõóê 4 ôåì.Þ Sensor 3 óõóê. 4+2 Äþñï

4,40E6,29e

-30%-30%

ÊñÝìá âáöÞ ìáëëéþí KOLESTON(ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

8,54e 6,40E

Må ÷áìïìÞëéô. ëßôñïõ 3,80e

3 E,99

Regularô. ëßôñïõ 3,619e

3 E,80

Óåô ÊñåìïóÜðïõíáPalmolive

áíôëßá 300ml ìå

Hygiene Plus, ÌÝëé& ãÜëá

Þ ÃÜëá áìõãäÜëïõô. ëßôñïõ 3,41e

Áîßá Äþñïõ 1,69e

Äþñï1 áíôáëëáêôéêü 300ml*

2 E,05

Bedtime Þ Soft 500ml

Áîßá Äþñïõ 4,45e

4,45E

-40%-40%

¼ëá ôá ðñïúüíôá ðåñéðïßçóçò ìáëëéþí Keratinology

by Sunsilk*(ÓõììåôÝ÷ïõí óáìðïõÜí,

conditioner, êñÝìåò & ìÜóêåò)

¼ëá ôá ðñïúüíôáStyling ìáëëéþí SYOSS

(ÓõììåôÝ÷ïõí Gels, Áöñïß 250ml& Hairsprays 400ml)

-25%-25%

-30%-30%

¼ëá ôá ðñïúüíôá Styling ìáëëéþí Wellaflex(ÓõììåôÝ÷ïõí üëá ôá Hairsprays 250ml,

Áöñïß 200ml & ÂïçèÞìáôá Styling)

Ìå 1 ïðïéïäÞðïôå ðñïúüí NIVEA Body Þ ðåñéðïßçóçò ðñïóþðïõ

Áöñüëïõôñá Palmolive

500mlóåô 1+1 Äþñï

ô. ëßôñïõ 8,98e 4,49e

Áîßá Äþñïõ 4,49e

4,49E

MEDITTERANEANMOMENTS

Apricot & Strawberry, Argan oil Þ Lily

THERMAL SPAOcean energy, Aqua pleasure Þ Mineral Massage

ÊñÝìåò ðñïóþðïõ bioten Skin Moisture

50ml

ô.ì

.ì. 7

,22e

3,25E 4,14e 3,93E

Áîßá Äþñïõ 2,07e Êåñäßæåôå 2,18e

ô.ì

.ì. 6

,90e

6,

55e

ÓõììåôÝ÷ïõí åðéëåãìÝíåò äåìÝíåò ðñïùèçôéêÝòóõóêåõáóßåò óôéò êáôçãïñßåò:ÁðïóìçôéêÜ, Ðñïúüíôá Êáèáñéóìïý Ðñïóþðïõ,Áöñïß Îõñßóìáôïò, Áfter shave, Áöñïíôïýò & Áöñüëïõôñá, Styling Gel & Spray.

e7,98e5,98

Page 7: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 7ÓÅË. 6

-30%-30%

¼ëåò ïé êñÝìåò ðåñéðïßçóçò & ðñïúüíôáêáèáñéóìïý ðñïóþðïõ Olay Total Effects*

-30%-30%

Johnson's Face Care Daily Essentialsãéá êáíïíéêÝò åðéäåñìßäåò óåô 1+1 Äþñï

Áíáæùïãïíçôéêü ãáëÜêôùìáêáèáñéóìïý

& íôåìáêéãéÜæ 200ml

Áîßá Äþñïõ 5,16e

5,16E

ÌáíôçëÜêéá êáèáñéóìïý& íôåìáêéãéÜæ óõóê. 25 ôåì.

Áîßá Äþñïõ 3,52e

3,52E

Áíáæùïãïíçôéêü gel êáèáñéóìïý

150ml

Áîßá Äþñïõ 5,37e

5,37E

Áöñüëïõôñá Johnson's baby óåô 1+1 Äþñï

Be fresh & Revive 750ml

ô. ëßôñïõ 2,66e

Áîßá Äþñïõ 3,99e

3,99E

ÓáìðïõÜí Johnson's babyóåô 750 + 300ml Äþñï*

Áîßá Äþñïõ 2,76e

Áöñüëïõôñï Noxzema

óõóê. 2X750mlNeutral, Talc

Þ Vanillaô. ëßôñïõ 3,99e

5,99E

24 ùñçò åíõäÜôùóçòãéá êáíïíéêü & ìéêôü äÝñìá

Þ ãéá îçñü & åõáßóèçôï äÝñìá

5,99e 4,79E

CC Light Þ CC Medium

7,45e 5,96E

-20%-20%

BáöÝò ìáëëéþí CASTING L'OREAL*(ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

11,20e 7,84E

-25%-25%

-30%-30%

ÎõñáöÜêéá Gillette ìéáò ÷ñÞóçò

Blue 3 óõóê 4 ôåì.

3,89e 2,72E

Sensor 3 sensitive óõóê 4 ôåì.Þ Sensor 3 óõóê. 4+2 Äþñï

4,40E6,29e

-30%-30%

ÊñÝìá âáöÞ ìáëëéþí KOLESTON(ÓõììåôÝ÷ïõí üëåò)

8,54e 6,40E

Må ÷áìïìÞëéô. ëßôñïõ 3,80e

3 E,99

Regularô. ëßôñïõ 3,619e

3 E,80

Óåô ÊñåìïóÜðïõíáPalmolive

áíôëßá 300ml ìå

Hygiene Plus, ÌÝëé& ãÜëá

Þ ÃÜëá áìõãäÜëïõô. ëßôñïõ 3,41e

Áîßá Äþñïõ 1,69e

Äþñï1 áíôáëëáêôéêü 300ml*

2 E,05

Bedtime Þ Soft 500ml

Áîßá Äþñïõ 4,45e

4,45E

-40%-40%

¼ëá ôá ðñïúüíôá ðåñéðïßçóçò ìáëëéþí Keratinology

by Sunsilk*(ÓõììåôÝ÷ïõí óáìðïõÜí,

conditioner, êñÝìåò & ìÜóêåò)

¼ëá ôá ðñïúüíôáStyling ìáëëéþí SYOSS

(ÓõììåôÝ÷ïõí Gels, Áöñïß 250ml& Hairsprays 400ml)

-25%-25%

-30%-30%

¼ëá ôá ðñïúüíôá Styling ìáëëéþí Wellaflex(ÓõììåôÝ÷ïõí üëá ôá Hairsprays 250ml,

Áöñïß 200ml & ÂïçèÞìáôá Styling)

Ìå 1 ïðïéïäÞðïôå ðñïúüí NIVEA Body Þ ðåñéðïßçóçò ðñïóþðïõ

Áöñüëïõôñá Palmolive

500mlóåô 1+1 Äþñï

ô. ëßôñïõ 8,98e 4,49e

Áîßá Äþñïõ 4,49e

4,49E

MEDITTERANEANMOMENTS

Apricot & Strawberry, Argan oil Þ Lily

THERMAL SPAOcean energy, Aqua pleasure Þ Mineral Massage

ÊñÝìåò ðñïóþðïõ bioten Skin Moisture

50ml

ô.ì

.ì. 7

,22e

3,25E 4,14e 3,93E

Áîßá Äþñïõ 2,07e Êåñäßæåôå 2,18e

ô.ì

.ì. 6

,90e

6,

55e

ÓõììåôÝ÷ïõí åðéëåãìÝíåò äåìÝíåò ðñïùèçôéêÝòóõóêåõáóßåò óôéò êáôçãïñßåò:ÁðïóìçôéêÜ, Ðñïúüíôá Êáèáñéóìïý Ðñïóþðïõ,Áöñïß Îõñßóìáôïò, Áfter shave, Áöñïíôïýò & Áöñüëïõôñá, Styling Gel & Spray.

e7,98e5,98

Page 8: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

-30%-30%

¼ëá ôá áðïññõðáíôéêÜ ðëõíôçñßïõñïý÷ùí Lenor

ÓÅË. 9ÓÅË. 8

-30%-30%Õãñü ðéÜôùíACTI Fresh & Clean*ðñÜóéíï ìÞëï & Üíèçá÷ëáäéÜò 1850ml

ô. ëßôñïõ 2,65e 1,59e

Kåñäßæåôå 1,97e

& -0,70€ Sticker

2,95E

4,92e

Õãñü ôæáìéþíPlanetáíôáëëáêôéêü 600ml*Crystal ice Þ Naturalô.ì.ì. 2,66e 2,13e

1,60e

,28E1

Lemon Freshô. ëßôñïõ 3,52e 2,47e

1,50e

,051 E

Õãñü ðëõíôçñßïõ ñïý÷ùí

Planet 35Mez*Regular ÞLaveder &Aloe vera

11,98e

7,19E

ô. ë

ßôñï

õ 0

,342

e

0,20

5e

ÕãñÜ ðéÜôùíPlanet425ml*

ô. ë

ßôñï

õ 3

,57e

2,

49e

-40%-40%

-20%-20%

-30%-30%

ô. ë

ßôñï

õ 2

,26e

ô. ë

ßôñï

õ 2

,30e

Óåô óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü ñïý÷ùí Soupline Ultra 1,5lit ìå Äþñï 1 óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü Soupline Ultra 750ml

-25%-25%¼ëá ôá

õãñÜ ðéÜôùíAVA

Ájax Ultra 1lt Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Aîßá äþñïõ 2,39e

óåô 2+1 äþñï

4,78E

-40%-40%

ô.ì

.ì. 0

,243

e

0,14

6e

-30%

Aîßá äþñïõ 3,10e 5,10E

Óêüíç 23Mez

13,45e 8,07E

Õãñü 40Mez

,179 E

15,29e

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõBaby Planet*

Green Fruits

1,52e

1 E,06 -30%-30%25Mez

ô. ëßôñïõ 0,219e 0,153e

5,49e

3,84E

-40%-40%

ESSEX õãñÜ¢íèç âéïëÝôáò Þ Regular

Âáíßëéá & ïñ÷éäÝá

Aîßá äþñïõ 3,17e

5,19E

42Ìezô. ëßôñïõ 0,214e 0,149e

8,99e

6 E,29

¼ëá ôá óõìðõêíùìÝíáìáëáêôéêÜ ñïý÷ùí

Cajoline 750mlô.ì.ì. 3,53e ô.ì.ì. 2,65e

2,65e

1,99E

-25%-25%

ô. ë

ßôñï

õ 2

,39e

-25%-25% -25%-25%

ô. ë

ßôñï

õ 1

,59e

¼ëá ôá Skipóêüíç

58/60mez

17,40e

13,05E

ô. ë

ßôñï

õ 1

,63e

1

,22e

Óåô êáèáñéóôéêÜ AZAX Ultra 1,5litìå

Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Aîßá äþñïõ 1,65e

Äþñï 1 õãñü ðéÜôùí Palmoliveoriginal 500ml*

3,59E

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõ ACTIFresh & Clean Flower Festival 55Ìez*

13,38e 8,03E

XëùñßíçKLINEXAdvance 2ltóå 3 áñþìáôá

3,27e

2,45E

ô. ëßôñïõ 0,382e 0,229e

ô.ì

.ì. 0

,290

e

ô.ì

.ì. 0

,217

e

ô.ì.ì. 0,584e 0,350e

ÓõììåôÝ÷ïõí: Levanda, Mistral, Sensations ôñéáíôÜöõëëïõ Þ âáíßëéáò

4,79EKåñäßæåôå 1,20e

ô. ëßôñïõ 0,191e

Âlack

5,03EKåñäßæåôå 1,26e

ô. ëßôñïõ 0,201e

ô. ëßôñïõ 0,201e

5,03EKåñäßæåôå 1,26e

ColorsBlack Essenzia

Ïé ðñïóöïñÝò éó÷ýïõí ãéá üëåò ôéò áñùìáôéêÝòðáñáëëáãÝò ôùí Dixan óêüíç 58Mez, Gel õãñü 54Mez,

óåô õãñü 38Mez & Äþñï 25Mez, óêüíç 25Mez, õãñü 25Mez.

Duo Caps Classicoóõóê. 24 ôåì.

Power óêüíç 58Mez

9,99e

ô.ì.ì. 0,416e 0,291e

6 E,99Kåñäßæåôå 3,00e

9,99e

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

6 E,99Kåñäßæåôå 3,00e

9,99e

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

6 E,99Kåñäßæåôå 3,00e

Óêüíç 25Mez Õãñü 25Ìez

16,99e

ô.ì.ì. 0,292e 0,205e

11 E,8916,99e

11 E,89ô.ì.ì. 0,314e 0,220e

Õãñü Gel 54Mez

13,99E

Aîßá äþñïõ 9,20e

ô.ì.ì. 0,222e

Õãñü 38 Mezìå õãñü 25Mez Äþñï Dixan

1,5lt*

Ïé ôéìÝò åßíáé ôåëéêÝò.

Page 9: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

-30%-30%

¼ëá ôá áðïññõðáíôéêÜ ðëõíôçñßïõñïý÷ùí Lenor

ÓÅË. 9ÓÅË. 8

-30%-30%Õãñü ðéÜôùíACTI Fresh & Clean*ðñÜóéíï ìÞëï & Üíèçá÷ëáäéÜò 1850ml

ô. ëßôñïõ 2,65e 1,59e

Kåñäßæåôå 1,97e

& -0,70€ Sticker

2,95E

4,92e

Õãñü ôæáìéþíPlanetáíôáëëáêôéêü 600ml*Crystal ice Þ Naturalô.ì.ì. 2,66e 2,13e

1,60e

,28E1

Lemon Freshô. ëßôñïõ 3,52e 2,47e

1,50e

,051 E

Õãñü ðëõíôçñßïõ ñïý÷ùí

Planet 35Mez*Regular ÞLaveder &Aloe vera

11,98e

7,19E

ô. ë

ßôñï

õ 0

,342

e

0,20

5e

ÕãñÜ ðéÜôùíPlanet425ml*

ô. ë

ßôñï

õ 3

,57e

2,

49e

-40%-40%

-20%-20%

-30%-30%

ô. ë

ßôñï

õ 2

,26e

ô. ë

ßôñï

õ 2

,30e

Óåô óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü ñïý÷ùí Soupline Ultra 1,5lit ìå Äþñï 1 óõìðõêíùìÝíï Ìáëáêôéêü Soupline Ultra 750ml

-25%-25%¼ëá ôá

õãñÜ ðéÜôùíAVA

Ájax Ultra 1lt Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Aîßá äþñïõ 2,39e

óåô 2+1 äþñï

4,78E

-40%-40%

ô.ì

.ì. 0

,243

e

0,14

6e

-30%

Aîßá äþñïõ 3,10e 5,10E

Óêüíç 23Mez

13,45e 8,07E

Õãñü 40Mez

,179 E

15,29e

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõBaby Planet*

Green Fruits

1,52e

1 E,06 -30%-30%25Mez

ô. ëßôñïõ 0,219e 0,153e

5,49e

3,84E

-40%-40%

ESSEX õãñÜ¢íèç âéïëÝôáò Þ Regular

Âáíßëéá & ïñ÷éäÝá

Aîßá äþñïõ 3,17e

5,19E

42Ìezô. ëßôñïõ 0,214e 0,149e

8,99e

6 E,29

¼ëá ôá óõìðõêíùìÝíáìáëáêôéêÜ ñïý÷ùí

Cajoline 750mlô.ì.ì. 3,53e ô.ì.ì. 2,65e

2,65e

1,99E

-25%-25%

ô. ë

ßôñï

õ 2

,39e

-25%-25% -25%-25%

ô. ë

ßôñï

õ 1

,59e

¼ëá ôá Skipóêüíç

58/60mez

17,40e

13,05E

ô. ë

ßôñï

õ 1

,63e

1

,22e

Óåô êáèáñéóôéêÜ AZAX Ultra 1,5litìå

Fresh, Ëåìüíé Þ ËåâÜíôá

Aîßá äþñïõ 1,65e

Äþñï 1 õãñü ðéÜôùí Palmoliveoriginal 500ml*

3,59E

Áðïññõðáíôéêü ðëõíôçñßïõ ACTIFresh & Clean Flower Festival 55Ìez*

13,38e 8,03E

XëùñßíçKLINEXAdvance 2ltóå 3 áñþìáôá

3,27e

2,45E

ô. ëßôñïõ 0,382e 0,229e

ô.ì

.ì. 0

,290

e

ô.ì

.ì. 0

,217

e

ô.ì.ì. 0,584e 0,350e

ÓõììåôÝ÷ïõí: Levanda, Mistral, Sensations ôñéáíôÜöõëëïõ Þ âáíßëéáò

4,79EKåñäßæåôå 1,20e

ô. ëßôñïõ 0,191e

Âlack

5,03EKåñäßæåôå 1,26e

ô. ëßôñïõ 0,201e

ô. ëßôñïõ 0,201e

5,03EKåñäßæåôå 1,26e

ColorsBlack Essenzia

Ïé ðñïóöïñÝò éó÷ýïõí ãéá üëåò ôéò áñùìáôéêÝòðáñáëëáãÝò ôùí Dixan óêüíç 58Mez, Gel õãñü 54Mez,

óåô õãñü 38Mez & Äþñï 25Mez, óêüíç 25Mez, õãñü 25Mez.

Duo Caps Classicoóõóê. 24 ôåì.

Power óêüíç 58Mez

9,99e

ô.ì.ì. 0,416e 0,291e

6 E,99Kåñäßæåôå 3,00e

9,99e

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

6 E,99Kåñäßæåôå 3,00e

9,99e

ô.ì.ì. 0,399e 0,279e

6 E,99Kåñäßæåôå 3,00e

Óêüíç 25Mez Õãñü 25Ìez

16,99e

ô.ì.ì. 0,292e 0,205e

11 E,8916,99e

11 E,89ô.ì.ì. 0,314e 0,220e

Õãñü Gel 54Mez

13,99E

Aîßá äþñïõ 9,20e

ô.ì.ì. 0,222e

Õãñü 38 Mezìå õãñü 25Mez Äþñï Dixan

1,5lt*

Ïé ôéìÝò åßíáé ôåëéêÝò.

Page 10: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 11ÓÅË. 10

Óå üëá ôá ãÜíôéá & óöïõããÜñéá SANITAS

¼ëá ôá óõóôÞìáôá êáèáñéóìïýSwiffer Dusters

Êåñß óå ðïôÞñé óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá*

3,99E

-25%-25%

Ìðáôáñßåò DURACELL Alkaline óõóê. 4 ôåì.

ULTRA POWER AAA

6,15e

4,61E

PLUS POWER AA, PLUS POWER AAA

5,35e

4,01E

-25%-25%

-20%-20%

ÙôïêáèáñéóôÝò SEPTONAóõóê. 100 ôåì.

1,03e 0,62E

-40%-40%-20%-20%

ÌùñïìÜíôçëá SEPTONA Sensitive óõóê. 3x64 ôåì.

ô. ì.ì. 0,022e 0,018e

Kåñäßæåôå 4,41e

-45% Sticker

3,48E4,35e

-45%-45%

ô. ì.ì. 0,158e 0,086e

ÓåñâéÝôåò always Simply Fits plusNormal óõóê. 12 ôåì. Þ Long óõóê. 10 ôåì.

1,90e 1,04E

ô. ì.ì. 0,190e 0,104e

Elegance3 öýëëùí óõóê. 90 ôåì.

ô.ì.ì. 13,39e 10,05e

2,29e 1,72E

Óåô EVERY DAY óåñâéÝôåò Sensitive Ultra Plus óõóê. 20 ôåì. & óåñâéåôÜêéá All Cotton normal óõóê. 36 ôåì.

-4,00€ Sticker

Kåñäßæåôå 4,00e

Super

7,76e 3,76E Normal

7,63e 3,63E

-30%-30%

×áñôïìÜíôçëá Softex

-25%-25%

Classic Soft2 öýëëùí óõóê. 100 ôåì.

ô.ì.ì. 17,22e 12,93e

2,17e 1,63E

Roller êáèáñéóìïý ñïý÷ùí óåô 3 ôåì.*

3,99E

ÊñåìÜóôñá ðüñôáò2 èÝóåùí

"ÁÍÍÁ ËÕÓÇ" *

1,99E

¼ëá ôá ÌùñïìÜíôçëá Proderm (óõììåôÝ÷ïõí ïé ìïíÝò & ïéêïíïìéêÝò óõóêåõáóßåò)

BEYBLADE METAL FURY*

14,99e

11,99E

-20%-20%

Littlest Pet Shop Fairies Friends

æùÜêéá ôïóïäÜêéá ÍåñáúäïæùÜêéá*

4,99e 3 E,99

-20%-20%

Littlest Pet Shop With Sounds

æùÜêéá ôïóïäÜêéá ìå Þ÷ïõò

8,00e 6 E,40

-20%-20%

-20%-20%

ÅêôïîåõôÞò äßóêùí NERF VORTEX VIGILON*

e19,99 15 E,99

PLAYSKOOL PANDA Áãêáëßôóáò*

Kåñäßæåôå 5,00e

14,99e 9,99E

Page 11: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου

ÓÅË. 11ÓÅË. 10

Óå üëá ôá ãÜíôéá & óöïõããÜñéá SANITAS

¼ëá ôá óõóôÞìáôá êáèáñéóìïýSwiffer Dusters

Êåñß óå ðïôÞñé óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá*

3,99E

-25%-25%

Ìðáôáñßåò DURACELL Alkaline óõóê. 4 ôåì.

ULTRA POWER AAA

6,15e

4,61E

PLUS POWER AA, PLUS POWER AAA

5,35e

4,01E

-25%-25%

-20%-20%

ÙôïêáèáñéóôÝò SEPTONAóõóê. 100 ôåì.

1,03e 0,62E

-40%-40%-20%-20%

ÌùñïìÜíôçëá SEPTONA Sensitive óõóê. 3x64 ôåì.

ô. ì.ì. 0,022e 0,018e

Kåñäßæåôå 4,41e

-45% Sticker

3,48E4,35e

-45%-45%

ô. ì.ì. 0,158e 0,086e

ÓåñâéÝôåò always Simply Fits plusNormal óõóê. 12 ôåì. Þ Long óõóê. 10 ôåì.

1,90e 1,04E

ô. ì.ì. 0,190e 0,104e

Elegance3 öýëëùí óõóê. 90 ôåì.

ô.ì.ì. 13,39e 10,05e

2,29e 1,72E

Óåô EVERY DAY óåñâéÝôåò Sensitive Ultra Plus óõóê. 20 ôåì. & óåñâéåôÜêéá All Cotton normal óõóê. 36 ôåì.

-4,00€ Sticker

Kåñäßæåôå 4,00e

Super

7,76e 3,76E Normal

7,63e 3,63E

-30%-30%

×áñôïìÜíôçëá Softex

-25%-25%

Classic Soft2 öýëëùí óõóê. 100 ôåì.

ô.ì.ì. 17,22e 12,93e

2,17e 1,63E

Roller êáèáñéóìïý ñïý÷ùí óåô 3 ôåì.*

3,99E

ÊñåìÜóôñá ðüñôáò2 èÝóåùí

"ÁÍÍÁ ËÕÓÇ" *

1,99E

¼ëá ôá ÌùñïìÜíôçëá Proderm (óõììåôÝ÷ïõí ïé ìïíÝò & ïéêïíïìéêÝò óõóêåõáóßåò)

BEYBLADE METAL FURY*

14,99e

11,99E

-20%-20%

Littlest Pet Shop Fairies Friends

æùÜêéá ôïóïäÜêéá ÍåñáúäïæùÜêéá*

4,99e 3 E,99

-20%-20%

Littlest Pet Shop With Sounds

æùÜêéá ôïóïäÜêéá ìå Þ÷ïõò

8,00e 6 E,40

-20%-20%

-20%-20%

ÅêôïîåõôÞò äßóêùí NERF VORTEX VIGILON*

e19,99 15 E,99

PLAYSKOOL PANDA Áãêáëßôóáò*

Kåñäßæåôå 5,00e

14,99e 9,99E

Page 12: Φυλλάδιο Προσφορών Βερόπουλος, 9 - 18 Ιανουαρίου