ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... ·...

of 21 /21
1 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6- 2- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.8853 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Aθήνα Πληροφορίες : Α.Ζαγκανά Τηλέφωνα : 2132161828 Τηλ/τυπία(Φαξ):210-5238353 Ηλεκτρ.Δ/νση :[email protected] ΘΕΜΑ: « Διορισμός ιατρών υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΄Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. του Ν.Δ 67/68 « Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» (Α΄303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. των παρ. 2 και 4 του άρθρ. 4 του Ν. 1579/85 « Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις » ( Α΄217). γ. της παρ.1 του άρθρ. 54 του Ν.1759/88 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ( Α΄50 ). δ. της παρ. 1 του άρθρ. 26 του Ν.2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ( Α΄165). ε. του Κεφ. Δεύτερου του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ( Α΄226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 28 το Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» ( Α΄228). ζ. του άρθρ. 22 του Ν.4208/13 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄252), όπως

Embed Size (px)

Transcript of ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... ·...

Page 1: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

1

1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6- 2- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α2γ/οικ.8853 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Aθήνα Πληροφορίες : Α.Ζαγκανά Τηλέφωνα : 2132161828 Τηλ/τυπία(Φαξ):210-5238353 Ηλεκτρ.Δ/νση :[email protected]

ΘΕΜΑ: « Διορισμός ιατρών υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΄Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. του Ν.Δ 67/68 « Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» (Α΄303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. των παρ. 2 και 4 του άρθρ. 4 του Ν. 1579/85 « Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις » ( Α΄217).

γ. της παρ.1 του άρθρ. 54 του Ν.1759/88 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» ( Α΄50 ).

δ. της παρ. 1 του άρθρ. 26 του Ν.2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ( Α΄165).

ε. του Κεφ. Δεύτερου του Ν. 4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ( Α΄226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 28 το Ν. 4025/11 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» ( Α΄228). ζ. του άρθρ. 22 του Ν.4208/13 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄252), όπως

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

2

2

τροποποιήθηκε και ισχύει. η. της παρ.2 του άρθρ. 2 και της παρ.8 του άρθρ. 3 του Ν.4238/14«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. θ. της περίπτ.v. της παρ. 1 του άρθρ. 43 του Ν. 4264/2014 « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» ( Α΄118). ι. του Κεφ. Γ΄ και των άρθρ. 14 και 118 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄270), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ιβ. του Π.Δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (Α΄116).

2.Την αριθμ.51/30-12-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα» (Α΄183). 3.Την αριθμ.Υ10γ/οικ.135825/ 2011 απόφαση «Τρόπος διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής και πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (Β΄3138). 4.Την αριθμ Α2γ/Γ.Π.οικ.26519/2015 απόφαση «Αντικατάσταση της αριθμ.Α2γ/Γ.Π.οικ.112324/24-12-2014 Υπουργικής Απόφασης “Τροποποίηση της αριθμ.18757/13-1-2011 υπουργικής απόφασης “Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία(ΦΕΚ311Β΄)” (ΦΕΚ3687Β΄)»(Β΄736),όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. A2γ/Γ.Π.οικ.47112/2015 (Β΄1342) και Α2γ/Γ.Π.οικ.97267/2015 (Β΄2961)” αποφάσεις. 5.α.Tην αριθμ. 28/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου (Α.Δ.Α ΩΞΟΦ7ΛΩ-2ΝΟ), β. Την αριθμ.23/2-3-2015 απόφαση (Α.Δ.Α 7ΠΔ17ΛΞ-ΕΡΟ), η οποία συμπληρώθηκε από την αριθμ 85/23-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου(Α.Δ.Α 7ΨΧΝ7ΛΞ-7ΤΩ), γ.Τις αριθμ.131-3/29-06-2015 (Α.Δ.Α.7ΦΣΣ7ΛΕ-ΡΓΟ),83-9/26-04-2015(Α.Δ.ΑΒΝ9Δ7ΛΕ-ΝΒΦ),82-9/26-04-2015 (Α.Δ.ΑΨΥ8Υ7ΛΕ-1ΔΗ),67-8/2015(Α.Δ.Α.7ΑΘΓ7ΛΕ-8Φ0),143-15/2015 αποφάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 6. Την αριθμ. Α2γ/Γ.Π. Α2γ/Γ.Π.74899/07-10-2016 προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.

. 7. Τον πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων της 19ης Ιανουαρίου 2017, όπως αυτός συμπληρώθηκε στις 24/01/2017.

8. Τις αριθμ.πρωτ. 4413,4980,5031,5066/23-01-17, και 5145,5402,5454,5461/24-01-17 υπεύθυνες δηλώσεις των ιατρών Δουλγέρη Κυριάκου, Τραγόμαλου Αθανασίας, Κιβωτίδου Ραφαηλίας-Σωτηρίας, Τσιρίγκα Τσαμπίκας-Νεκταρίας, Πανοπούλου Παναγιώτας, Καραμίχαλου Δημητρίου, Κωστούλα Ευτυχίας, Λούη Κων/νου αντίστοιχα, περί μη αποδοχής θέσης υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου. Επίσης τις αρ.πρωτ 5834,5837,5681,5646/25-01-2017, 5917, 5946,5919/26-01-2017, 6450/27/01/2017, 6833,7102/31-01-2017 και 8672, 8675/6-2-2017 υπεύθυνες δηλώσεις των ιατρών Μπαρτζιώτα Δημητρίου, Κουλακμανίδη Αριστοτέλη, Λεκάκη Βασιλείου, Μηλιάρα Αποστόλου, Κατσιούλη Βάιας-Άννας, Μαστρογιωργάκη Δημητρίου, Χατζηπέρρου Αικατερίνης, Γερακίδη Μιχαήλ, Χαλκιαδάκη Αικατερίνης, Γκοτσουλιά Χριστίνας, Γκουτζουρέλα Αθανασίου, Μουσταφά Γιάννη Αϊμάντ αντίστοιχα περί μη αποδοχής των θέσεων ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.

Αποφασίζουμε

Α. Την τοποθέτηση των ακόλουθων ιατρών, υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, ορισμένου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την παρούσα απόφαση για την εκπλήρωση της δωδεκάμηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή την συμπλήρωση αυτής, ως εξής:

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 3: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

3

3

ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΟΝΟΜΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ.Υ.Π.ε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ

BDIANABO LEWIS Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΕΑΣ Β ΓΝ ΣΥΡΟΥ 2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νομός Βοιωτίας

ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΨΥΧΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νομός Λασιθίου

ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ

Νομός Δωδεκανήσου

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΥΑΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Νομός Έβρου

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Β

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΑΞΙΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Νομός Σερρών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΓΩΝΔΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΑΜΟΥ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ

Νομός Σάμου

ΑΧΙΟΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΚΥΡΟΥΛΑ

ΠΕΔΥ ΠΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ Νομός Δωδ/νησου

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 4: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

4

4

ΒΑΛΑΡΗ ΖΩΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΤΡΟΒΛΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΒΑΡΒΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νομός Κεφαλληνίας

ΒΑΣΔΕΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ"

Νομός Λάρισας

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΓΥΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νομός Βοιωτίας

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΒΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΔΥ –ΠΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΒΕΚΡΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Α

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Νομός Αργολίδας

ΒΕΝΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νομός Βοιωτίας

ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΦΟΙΝΙΚΑ Α

ΓΝ ΣΥΡΟΥ 2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΤΕΡΕ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΡΒΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Νομός Ηρακλείου

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Νομός Πρέβεζας

ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΓΑΡΜΠΗ ΑΝΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ Π.Ε.Δ.Υ. - 6η Δ.Υ.Πε. ΓΝ Νομός

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 5: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

5

5

ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α ΚΥ ΣΑΜΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κεφαλληνίας

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ"

Νομός Λάρισας

ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Β

ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Νομός Λασιθίου

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠI ΒΑΘΕΟΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Νομός Δωδεκανήσου

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νομός Κεφαλληνίας

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΥΛΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νομός Φλώρινας

ΓΚΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΙΑΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Δ

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΓΚΕΝΤΣΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΤΟΙΧΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΓΚΙΚΑ ΧΡΥΣΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ

Νομός Λακωνίας

ΓΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΓΚΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 6: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

6

6

Σ

ΓΟΥΡΝΑ ΠΑΓΩΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΡΩΝΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΓΟΥΡΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΔΑΛΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΔΑΡΔΑΓΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΔΗΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νομός Κέρκυρας

ΔΙΜΤΣΑ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νομός Χαλκιδικής

ΔΟΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΔΙ-ΠΙ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ

ΠΕΔΙ-ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Νομός Δωδεκανήσου

*ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ*

ΠΕΔΥ ΠΙ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ

ΠΕΔΥ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Μολάοι)

Νομός Λακωνίας

ΔΩΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΤΡΩΤΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΓΑΛΑΤΣΑΔΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Νομός Εύβοιας

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 7: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

7

7

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νομός Ρεθύμνης

ΖΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓΡΑΣ Α Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΖΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΝΩ ΒΕΥΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νομός Φλώρινας

ΖΟΥΓΡΗ ΕΙΡΗΝΗΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΡΟΥΣΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Νομός Ευρυτανίας

ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΤΡΙΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΗΛΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΤΕΑΣ Α Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΤΕΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Νομός Φωκίδας

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Θ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Νομός Δωδεκανήσου

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Νομός Λευκάδας

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΕΧΟΒΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νομός Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Γ

ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑΒΑΣΙΛΕΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νομός Φλώρινας

ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΝΟΥΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Νομός Τρικάλων

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 8: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

8

8

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΟΒΡΕΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΝΕΣΙΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Νομός Αχαΐας

ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νομός Βοιωτίας

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΚΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΡΑΤΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΚΛΕΙΩ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Νομός Θεσπρωτίας

ΚΑΠΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΥΘΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Νομός Έβρου

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΑΜΗΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΑΜΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νομός Κεφαλληνίας

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νομός Ρεθύμνης

ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Β

ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ

Νομός Λακωνίας

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Νομός Σερρών

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΤΑΜΙΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΡΩΜΑΝΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΟΥΤΡΟΥ Β ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΚΑΨΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΚΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΙΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΚΛΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νομός Ρεθύμνης

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Νομός Έβρου

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 9: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

9

9

Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΡΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ

Νομός Πέλλας

ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Νομός Ευρυτανίας

ΚΟΡΤΖΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣΗΛΙΑΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΙΤΑΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΚΟΣΜΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Νομός Θεσπρωτίας

ΚΟΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ Νομός Άρτας

ΚΟΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΚΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΡΑΣΣΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νομός Ρεθύμνης

ΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΑΜΟΥ για ΝΜ ΣΑΜΟΥ

Νομός Σάμου

ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ-ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΚΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Γ

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΑΓΑΘΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ Δ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠI ΚΑΡΑΤΖΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ Νομός Αττικής

ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΪΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ Π.Ε.Δ.Υ. - 5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 10: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

10

10

Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φθιώτιδας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕΔΥ-ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΠΕΔΥ-ΚΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Νομός Φωκίδας

ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ Α

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Νομός Θεσπρωτίας

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΟΛΟΧΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΛΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓΙΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ Α

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ για ΝΜ ΘΗΒΩΝ

Νομός Βοιωτίας

ΛΙΜΑ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΞΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΛΙΟΣΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Γ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

Νομός Ζακύνθου

ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΣΣΕΝΙΚΟΛΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΛΥΓΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΤΕΛΕΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΜΑΔΕΜΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΜΑΙΡΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΛΕΙΟΥΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΜΑΚΙΕΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Νομός Έβρου

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 11: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

11

11

ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ Κ. ΣΑΜΙΚΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ για ΝΜ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Νομός Ηλείας

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Νομός Αχαΐας

ΜΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ Γ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

*ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ* ΠΕΔΥ ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ Β

ΠΕΔΥ ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ.ΠΑΝ/ΔΙΚΟ Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Νομός Αρκαδίας

ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Δ

ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ

Νομός Λακωνίας

ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

Νομός Ζακύνθου

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΕΤΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΜΑΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΤΕΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Νομός Φωκίδας

ΜΑΤΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΛΟΧΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Νομός Γρεβενών

ΜΑΤΣΑΣ ΑΛΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Νομός Δωδεκανήσου

ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΜΕΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΟΚΤΩΝΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

Νομός Ζακύνθου

ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΜΗΤΣΙΟΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ Π.Ε.Δ.Υ. - 7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. Νομός Χανίων

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 12: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

12

12

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ Α

ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΤΥΨΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΜΙΜΤΣΟΥΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΩ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΩ 2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ

Νομός Δωδεκανήσου

ΜΙΞΑΦΕΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΡΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΚΥ ΛΕΡΟΥ

Νομός Δωδεκανήσου

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΡΙΑΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Γ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Νομός Αχαΐας

ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ-ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ-ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

*ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ*

ΠΕΔΥ ΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΕΔΥ ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Νομός Δωδ/σου

*ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ*

ΠΕΔΥ ΠΙ ΠΑΠΑΔΩΝ ΠΑΔΥ ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Ευβοίας

ΜΟΥΣΤΑΦΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΜΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΡΕΣΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 13: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

13

13

ΑΝΤΙΣΣΑΣ

ΜΠΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΡΙΝΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Νομός Λασιθίου

ΜΠΑΛΑΔΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ Β ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΜΠΑΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓΙΑΣΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΔΑΝΑΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΜΠΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΗΛΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΗΛΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΜΠΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΜΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΜΠΟΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νομός Κέρκυρας

ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"

Νομός Δωδεκανήσου

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ-ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΕΙΡΗΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΥΚΙΑΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νομός Χαλκιδικής

ΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΡΙΕΖΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΟΛΙΑΝΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΕΑΣ Α ΓΝ ΣΥΡΟΥ 2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Γ

ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ

Νομός Λακωνίας

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 14: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

14

14

ΝΙΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ Α

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

*ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ*

ΠΕΔΥ ΠΙ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ (Οργανική μονάδα έδρας Πύργος)

Νομός Ηλείας

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΝΤΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ για ΝΜ ΙΚΑΡΙΑΣ

Νομός Σάμου

ΝΤΕΝΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΟΥΚΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΞΥΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΕΝΗΤΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου

ΟΒΣΑΝΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Ε

ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ

Νομός Λακωνίας

ΟΛΟΚΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΟΡΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΝΩΠΟΛΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΑΜΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΠΑΛΑΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΑΚΚΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

*ΠΑΛΥΒΟΥ ΜΑΡΙΑ* ΠΕΔΥ ΠΙ ΛΟΓΓΑ ΠΕΔΥ ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(Οργανική μονάδα έδρας Καλαμάτας)

Νομός Μεσσηνίας

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΦΥΡΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΠΑΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νομός Κέρκυρας

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΨΑΡΙΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΕ ΜΑΥΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΜΩΝ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

Νομός Ζακύνθου

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

Νομός Κοζάνης

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 15: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

15

15

ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΤΟΜΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ"

Νομός Λάρισας

*ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ*

ΠΕΔΥ ΠΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΘΥΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΤΙΚΑ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Νομός Έβρου

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νομός Βοιωτίας

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΙΔΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΤΡΥΓΟΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Νομός Τρικάλων

ΠΑΠΑΣΑΪΚΑ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΡΥΜΩΝΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΠΑΤΕΛΛΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» για ΝΜ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Νομός Δωδεκανήσου

ΠΑΥΛΗ ΠΩΛΙΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΠΕΡΛΕΠΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΠΕΡΤΣΙΚΑΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ

Νομός Ηρακλείου

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 16: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

16

16

ΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΠΙΤΙΔΗΣ ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΜΠΑΝΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΠΙΤΣΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ. ΜΗΝΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου

ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΓΛΩΣΣΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΠΟΡΦΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΕΚΤΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΠΡΑΠΑ ΣΟΦΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ για ΝΜ ΚΥΜΗΣ

Νομός Εύβοιας

ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΑΦΝΙΟΥ Β ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΩΛΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΡΕΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ Β ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Β

ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΡΟΖΑΚΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΡΟΥΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΑΟΥΣΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΡΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΙΓΙΑΛΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΣΑΠΡΙΚΗΣ ΩΡΙΩΝΑΣΒΑΣΙΛΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ Νομός Άρτας

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΣΥΚΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νομός Χαλκιδικής

ΣΑΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νομός Χαλκιδικής

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 17: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

17

17

ΡΙΟΥ

ΣΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΣΕΚΕΡΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΖΑΚΡΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Νομός Λασιθίου

ΣΕΡΑΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΣΕΦΕΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΔΥ-ΠΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΠΕΔΥ-ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ Νομός Λακωνίας

ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓΡΙΕΛΙΤΣΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αργολίδας

ΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΗΝΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΤΗΝΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

Νομός Ζακύνθου

ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Νομός Λευκάδας

ΣΚΙΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΒΑΜΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

Νομός Ηλείας

ΣΤΑΘΑ ΕΛΕΝΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΝΙΔΗΣ (Εξάρχου) Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Νομός Γρεβενών

ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Γ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ Νομός Κυκλάδων

ΣΤΑΤΥΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΑΦΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Νομός Αχαΐας

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Νομός Τρικάλων

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΣΤΟΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

Νομός Ζακύνθου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 18: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

18

18

ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΤΑΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΤΑΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Γ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΤΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ) Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΑΜΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νομός Κεφαλληνίας

ΤΑΦΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΩΛΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Νομός Φθιώτιδας

ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΛΙΑΣ Α ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ - ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Νομός Θεσπρωτίας

ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"

Νομός Κοζάνης

ΤΖΕΛΤΖΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΔΙ-ΠΙ ΑΕΤΟΥ ΠΕΔΙ-ΚΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Νομός Αιτ/νιας

ΤΖΙΜΑ ΙΩΑΝΝΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΛΕΩΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ "Ι.ΚΑΙ ΑΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"

Νομός Λακωνίας

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ για ΝΜ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Νομός Αχαΐας

ΤΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Νομός Μεσσηνίας

ΤΟΥΧΑΝΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

Νομός Εύβοιας

ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Νομός Σερρών

ΤΣΑΝΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

Νομός Ιωαννίνων

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 19: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

19

19

ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΤΣΙΜΗΡΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ Νομός Σερρών

ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νομός Ρεθύμνης

ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΤΣΙΩΝΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΜΠΕΛΟΥ Β ΓΙΑ ΕΞΥΠ. Δ.Δ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νομός Καρδίτσας

ΤΣΟΝΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΘΩΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ-ΑΝΜ ΠΥΛΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Νομός Μεσσηνίας

ΤΣΟΥΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΤΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α

ΓΝ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Νομός Λασιθίου

ΦΕΡΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΒΟΛΙΣΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου

ΦΡΥΔΑ ΖΩΗ Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

Νομός Αρκαδίας

ΦΥΤΣΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ

2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ Νομός Κυκλάδων

*ΧΑΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ*

ΠΕΔΥ ΠΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΔΥ ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ)

Νομός Μαγνησίας

ΧΑΝΤΕ ΣΟΦΙΑ Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΙΣΣΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΡΙΝΟΥ - ΘΑΣΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Νομός Καβάλας

ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Νομός Χανίων

ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΕΡΩΝΑ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νομός Ρεθύμνης

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΧΑΝΔΡΑ Α

ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

7η Δ.Υ.Πε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ για ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Νομός Λασιθίου

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΑΜΗΣ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΣΑΜΗΣ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Νομός Κεφαλληνίας

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νομός Καστοριάς

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ (μόνο Άνδρες) Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

4η Δ.Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νομός Χαλκιδικής

ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Β

ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ

6η Δ.Υ.Πε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ

Νομός Λακωνίας

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ 6η Δ.Υ.Πε. ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Νομός

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 20: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

20

20

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

για ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Αργολίδας

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Νομός Βοιωτίας

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΠΙ ΠΥΘΙΟΥ Α

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ"

Νομός Λάρισας

ΨΩΧΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Β

Π.Ε.Δ.Υ. - ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ

5η Δ.Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΝ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"

Νομός Μαγνησίας

Β. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης διορισμού των ιατρών στο Διαύγεια ή από την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης διορισμού τους, οι ιατροί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, όπως ορίζεται κατωτέρω:

2η Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου :

Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου που τοποθετούνται σε ΠΕΔΥ –Πολυδύναμα

Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακά Ιατρεία ορκίζονται στα Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα

Υγείας και στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας.

Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου που τοποθετούνται σε ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας

ορκίζονται στα ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας τοποθέτησής τους.

Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου που τοποθετούνται σε ΠΕΔΥ – Περιφερειακά Ιατρεία ή

Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία που υπάγονταν πριν την εφαρμογή των διατάξεων του

Ν.4238/14 σε Γενικά Νοσοκομεία ορκίζονται στα Νοσοκομεία αναφοράς.

3η Υ.Πε Μακεδονίας:

Η ορκωμοσία των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου πραγματοποιείται στα γραφεία της

Διοίκησης της 3ης Υ.Πε. (Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2313320523 &

2313320545 Θεσ/νίκη).

4η Υ.Πε Μακεδονίας-Θράκης :

Η ορκωμοσία των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου πραγματοποιείται στα Νοσοκομεία, στα οποία ανήκε το εκάστοτε Περιφερειακό Ιατρείο ή το Κέντρο Υγείας πριν τη δημοσίευση του ν. 4238/2014.

5η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας:

Για την ορκωμοσία των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2413500830 & 2413500824.

6η Υ.Πε Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτ. Ελλάδας & Πελοποννήσου:

Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου που τοποθετούνται σε ΠΕΔΥ –Πολυδύναμα

Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακά Ιατρεία ορκίζονται στα Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα

Υγείας και στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας.

Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου που τοποθετούνται σε ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας

ορκίζονται στα ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας της τοποθέτησής τους.

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν
Page 21: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρι .8853 ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ... · ΓΝ ΧΙΟΥ Νομός Χίου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Π.Ε.Δ.Υ.

21

21

7η Υ.Πε Κρήτης: Η ορκωμοσία των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου θα λάβει χώρα στο Γραφείο του Διοικητή στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.Πε Κρήτης, 3Ο χιλ. Εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών (περιοχή Εσταυρωμένος), Ηράκλειο Κρήτης.

Γ. Η Υπηρεσία, που ορίζεται από την παρούσα απόφαση, αρμόδια για την ορκωμοσία και ανάληψης υπηρεσίας του ιατρού, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υ.Πε και το Υπουργείο Υγείας (Τμήμα Ιατρών Υπόχρεων και επί Θητεία υπηρεσίας υπαίθρου) για την ανάληψη ή μη του ιατρού. Δ. Ο ιατρός, προκειμένου να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία, υποχρεούται, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία, να προσκομίσει μεταξύ άλλων τη βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης παραίτησης του ή της απόφασης απόλυσής του από θέση του Δημοσίου που τυχόν κατέχει. Ε. Ο Φορέας υποδοχής οφείλει να μεριμνήσει για την εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Α100050/20-03-2007 Κ.Υ.Α. (Β΄629), περί κατάργησης της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου και αντικατάστασής του από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, καθώς επίσης και για την πιστοποίηση της υγείας του ιατρού, σύμφωνα με το αρθρ.7 του Ν.4210/2013 (Ά 254).

ΣΤ.Οι ιατροί πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρου Υγείας, ή του

Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που

αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής μπορεί να χορηγείται από την

Προϊσταμένη Αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Π.Ε.Δ.Υ-Κ.Υ ή του Π.Ε.Δ.Υ-Π. Ι.

Αρ. βεβαίωσης του Υπουργείου Υγείας:170/2017

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Οι Υ.Πε (Με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλα τα Νοσηλευτικά ιδρύματα-Νοσηλευτικές Μονάδες Αναφοράς και τα Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρα Υγείας αρμοδιότητάς τους).

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμήμα Γ΄

ΑΔΑ: ΩΔ12465ΦΥΟ-Α4Ν