Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ 528/Β/8-9-83)...

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ 528/Β/8-9-83)...

 • Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83

  Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επι- τειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών και ειδικών ό- ρων ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εργαζηηρων και καηαζηημάηων ηροθίμων ή/και ποηών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑ΢Η΢

  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΤΓΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ΢, 'Εχοντας υπόψη:

  1. Σον ΑΝ-2520/40 "περί Τγειονομικών διατάξεων".

  2. Σο ΠΔ-544/77 "περί Οργανισμού του Τπουργείου Κοινωνικών Τπηρεσιών".

  3. Σο Αρθ-14 Ν-1266/82, που τροποποίησε το Αρθ-12 Ν-400/76 "περί Τπουργικού ΢υμβουλίου και

  Τπουργείων".

  4. Σην κοινή Αποφ-1512/82 του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Τπουργού Τγείας και Πρόνοι-

  ας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Τφυπουργούς Τγείας και Πρόνοιας (ΥΕΚ-856/Β/29-10-82).

  5. Σην Τγ_Δξις-11261/81 με θέμα "Τγειονομικός έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των

  καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των κα-

  ταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών (ΥΕΚ-46/Β/8-2-82).

  6. Σα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Τγειονομικών Τπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώ-

  σεων, στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Τγ_Δξις-11261/81,

  Αποφασίζουμε:

  Αντικαθιστούμε την Τγ_Δξις-11261/81 με την παρούσα όμοια, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικρά-

  τεια.

  ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-Ι.

  Τγειονομικός έλεγχος.

  ΑΡΘΡΟΝ-1. Ορισμοί.

  ΑΡΘΡΟΝ-2. Που ασκείται ο Τγειονομικός έλεγχος.

  ΑΡΘΡΟΝ-3. Αρμόδιος Υορέας Τγειονομικού Ελέγχου.

  ΑΡΘΡΟΝ-4. Αρμόδια 'Οργανα Τγειονομικού Ελέγχου.

  ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-ΙΙ.

  'Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  Βιβλία υγειονομικών επιθεωρήσεων. Βιβλιάρια υγείας.

  ΑΡΘΡΟΝ-5. Ορισμοί.

  ΑΡΘΡΟΝ-6. 'Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων, εργαστηρίων και εργο-

  στασίων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  ΑΡΘΡΟΝ-7. Δικαιολογητικά - ΢χεδιαγράμματα.

  ΑΡΘΡΟΝ-8. Διαδικασία εκδόσεως της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας.

  ΑΡΘΡΟΝ-9. Προέλεγχος καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού εν-

  διαφέροντος.

  ΑΡΘΡΟΝ-10. Διάθεση μέσου κινήσεως των αρμόδιων υπαλλήλων από τον ενδιαφερό-

  μενο.

  ΑΡΘΡΟΝ-11. Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας

  καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος.

  http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php

 • ΑΡΘΡΟΝ-12. Βιβλία Τγειονομικών Επιθεωρήσεων.

  ΑΡΘΡΟΝ-13. Εγγραφές στο Βιβλίο Τγειονομικών Επιθεωρήσεων.

  ΑΡΘΡΟΝ-14. Βιβλιάρια Τγείας Προσωπικού.

  ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-ΙΙΙ.

  Γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών.

  ΑΡΘΡΟΝ-15. Οίκημα.

  ΑΡΘΡΟΝ-16. Εμβαδόν.

  ΑΡΘΡΟΝ-17. 'Τψος.

  ΑΡΘΡΟΝ-18. Σοίχοι.

  ΑΡΘΡΟΝ-19. Οροφή.

  ΑΡΘΡΟΝ-20. Δάπεδο.

  ΑΡΘΡΟΝ-21. Αερισμός.

  ΑΡΘΡΟΝ-22. Υωτισμός.

  ΑΡΘΡΟΝ-23. 'Τδρευση.

  ΑΡΘΡΟΝ-24. Αποχέτευση.

  ΑΡΘΡΟΝ-25. Αποχωρητήρια.

  ΑΡΘΡΟΝ-26. Φώρος πλύσεως σκευών και τρόπος πλύσεως τούτων.

  ΑΡΘΡΟΝ-27. Απαγωγή καπνών, αερίων καύσεως κλπ.

  ΑΡΘΡΟΝ-28. Αποθήκες.

  ΑΡΘΡΟΝ-29. Χυγεία, μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη.

  ΑΡΘΡΟΝ-30. Ιματιοφυλάκια - Αποδυτήρια.

  ΑΡΘΡΟΝ-31. 'Επιπλα.

  ΑΡΘΡΟΝ-32. Καθαριότητα.

  ΑΡΘΡΟΝ-33. Απορρίμματα.

  ΑΡΘΡΟΝ-34. Κατοικίδια ζώα.

  ΑΡΘΡΟΝ-35. Εντομοκτόνα - μυοκτονία.

  ΑΡΘΡΟΝ-36. Προσωπικό.

  ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-IV.

  Ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών.

  ΑΡΘΡΟΝ-37. Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελά-

  τες.

  ΑΡΘΡΟΝ-38. Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται ή/και προσφέρονται σε καθι-

  σμένους πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών.

  ΑΡΘΡΟΝ-39. Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα

  και κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος κλπ σε καθισμένους πελάτες.

  (Μέρος Α μέχρι παρ.6)

  (Μέρος Β)

  ΑΡΘΡΟΝ-41. Κέντρα διασκεδάσεως.

  ΑΡΘΡΟΝ-42. Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και

  ποστά για άμεση κατανάλωση.

  ΑΡΘΡΟΝ-43. Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω

  από εκείνους διαθέσεώς τους.

  http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20παρασκευής%20και%20προσφοράς%20φαγητών,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3cBR%3e           γλυκισμάτων,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ποτών%20κλπ%20σε%20καθισμένους%20πελάτες.%20%3cBR%3e%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3cBR%3e%3cA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20href= http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php

 • ΑΡΘΡΟΝ-44. Τπεραγορές Σροφίμων ("΢ούπερ μάρκετς τροφίμων").

  ΑΡΘΡΟΝ-45. Αποθή