ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

68
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφείς Α.Βακάλη Η. Γιαννόπουλος Ν. Ιωαννίδης Χ.Κοίλιας Κ. Μάλαμας Ι. Μανωλόπουλος Π. Πολίτης Γ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου Ενιαίου Λυκείου Διδάσκων: Τσιωτάκης Παναγιώτης

description

Παρουσίαση του κεφαλαίου 8 για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Transcript of ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

Page 1: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγγραφείς Α.ΒακάληΗ. ΓιαννόπουλοςΝ. ΙωαννίδηςΧ.ΚοίλιαςΚ. ΜάλαμαςΙ. ΜανωλόπουλοςΠ. Πολίτης

Γ΄ τάξη Τεχνολογικής ΚατεύθυνσηςΓ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ενιαίου ΛυκείουΕνιαίου Λυκείου

Διδάσκων: Τσιωτάκης Παναγιώτης

Page 2: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 3: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 3

Εντολές επιλογήςΕντολές επιλογής

Μίααπότιςβασικότερεςδομέςπουεμφανίζονταισεέναπρόγραμμαείναιηεπιλογή

Σχεδόνσεόλαταπροβλήματαπεριλαμβάνονταικάποιοιέλεγχοικαιανάλογαμετοαποτέλεσμααυτώντωνελέγχωνεπιλέγονταιοιενέργειεςπουθαακολουθήσουν

Page 4: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 4

Λογική έκφρασηΛογική έκφραση

Γιατησύνταξημιαςλογικήςέκφρασηςήσυνθήκηςχρησιμοποιούνταισταθερέςμεταβλητέςαριθμητικέςπαραστάσειςσυγκριτικοίκαιλογικοίτελεστέςκαθώςκαιπαρενθέσεις

Στιςλογικέςεκφράσειςγίνεταισύγκρισητηςτιμήςμίαςέκφρασηςπουβρίσκεταιαριστεράαπότοσυγκριτικότελεστήμετηντιμήμιαςάλληςέκφρασηςπουβρίσκεταιδεξιά

Τοαποτέλεσμαείναιμίαλογικήτιμή ΑΛΗΘΗΣήΨΕΥΔΗΣ

Page 5: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 5

Λογική έκφρασηΛογική έκφραση

Page 6: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 6

Λογική έκφρασηΛογική έκφραση

Οταναριθμητικοίκαισυγκριτικοίτελεστέςσυνδυάζονταισεμιαέκφρασηοιαριθμητικέςπράξειςεκτελούνταιπρώτες

Ακόμηοιλογικοίτελεστέςέχουνχαμηλότερηιεραρχίααπότουςσυγκριτικούς

Page 7: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 7

Σύνθετες εκφράσειςΣύνθετες εκφράσεις

Σεπολλάπροβλήματαοιεπιλογέςδεναρκείναγίνονταιμεαπλέςλογικέςπαραστάσειςόπωςαυτέςοιοποίεςαναφέρθηκαναλλάχρειάζεταινασυνδυαστούνμίαήπερισσότερεςλογικέςπαραστάσεις

Αυτόεπιτυγχάνεταιμετηχρήσητωντριώνβασικώνλο‘γικώντελεστώνΟΧΙΚΑΙ Η

Page 8: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 8

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 9: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 9

Η Εντολή ΑΝΗ Εντολή ΑΝ

Page 10: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 10

Η Εντολή ΑΝΗ Εντολή ΑΝ

Συχνάηεντολή ΑΝεκτόςαπότοτμήματωνεντολώνπουεκτελούνταιότανηλογικήέκφρασηείναιΑληθήςπεριέχεικαιτοτμήματωνεντολώνπουεκτελούνταιανδενισχύειησυνθήκηείναιΨευδής

Ημορφήαυτήςτηςεντολήςονομάζεται . . . . . .ΑΝ ΤΟΤΕ ΑΛΛΙΩ Σ

ΔΙΑΒΑΣΕ α ΑΝ α >=0 ΤΟΤΕ

Ρί ζ α _Τ Ρ(α)ΑΛΛΙΩ Σ

ΓΡΑΨΕ ‘ . Η τ ε τ ρ ρί ζ α αρν ητ ι κού αρι θμού δ ε ν ορί ζ ε τ αι ’

_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 11: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 11

Η Εντολή ΑΝΗ Εντολή ΑΝ

Page 12: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 12

Λογική έκφρασηΛογική έκφραση

Ηγενικήμορφήτηςεντολής ΑΝκαλύπτειτηνεπιλογήμιαςαπόδύοεναλλακτικέςπεριπτώσεις

‘Οτανοιεναλλακτικέςπεριπτώσειςείναιπερισσότερεςαπότιςδύοτότεμπορούνναχρησιμοποιηθούνπολλέςεντολές ΑΝημίαμέσαστηνάλληοιεμφωλευμένεςεντολέςΑΝ όπωςονομάζονται

Page 13: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 13

Λογική έκφρασηΛογική έκφραση

ΈστωΈστωοιπαρακάτωεντολέςπρογράμματοςοιπαρακάτωεντολέςπρογράμματος

ΔΙΑΒΑΣΕ Βάρος , Ύψος

ΑΝ Βάρος < 80 ΤΟΤΕ

ΑΝ Ύψος < 1.70 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ , Ελαφρύς κον τ ός ’

_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 14: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 14

Λογική έκφρασηΛογική έκφραση

ΤοπροηγούμενοτμήμαπρογράμματοςμπορείναγραφείωςεΤοπροηγούμενοτμήμαπρογράμματοςμπορείναγραφείωςεξήςξής

ΔΙΑΒΑΣΕ Βάρος , Ύψος

ΑΝ Βάρος < 80 ΚΑΙ Ύψος < 1.70 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ , Ελαφρύς κον τ ός ’

_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 15: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 15

Η Εντολή ΑΝΗ Εντολή ΑΝ

Page 16: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 16

Η Εντολή ΑΝΗ Εντολή ΑΝ

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα ΑΝ αρι θμός > 0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ Ο αρι θμός ε ί ν αι θε τ ι κός ’_ Πλήθος θε τ ι κών _Πλήθος θε τ ι κών

+ 1

_ ΑΛΛΙΩ Σ ΑΝ αρι θμός <0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ‘ ’Ο αρι θμός ε ί ν αι αρν ητ ι κός _Πλήθος αρν ητ ι κών

_Πλήθος αρν ητ ι κών +1ΑΛΛΙΩ Σ

ΓΡΑΨΕ ‘ Ο αρι θμός ε ί ν αι 0’Πλήθος _0 Πλήθος _0 +1

_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 17: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 17

Η Εντολή ΑΝΗ Εντολή ΑΝ

Page 18: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 18

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1

ΜΜεχρήσηεμφωλευμένωνεντολώνΑΝεχρήσηεμφωλευμένωνεντολώνΑΝΝΝ ΑΝ Ποσότ ητ α=<50 ΤΟΤΕ

Κόστ ος Ποσότ ητ α * 200000ΑΛΛΙΩ Σ

ΑΝ Ποσότ ητ α =< 100 ΤΟΤΕΚόστ ος Ποσότ ητ α * 180000

ΑΛΛΙΩ Σ ΑΝ Ποσότ ητ α =< 200 ΤΟΤΕ

Κόστ ος Ποσότ ητ α * 160000ΑΛΛΙΩ Σ

Κόστ ος Ποσότ ητ α * 150000_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

_ΤΕΛΟΣ ΑΝ_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 19: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 19

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1

ΠΠΠΠΜετηχρήσητηςΑΝΤΟΤΕΑΛΛΙΩΣ ΑΝpppp ΜετηχρήσητηςΑΝΤΟΤΕΑΛΛΙΩΣ ΑΝ

ΑΝ Ποσότ ητ α =<50 ΤΟΤΕΚόστ ος Ποσότ ητ α * 200000

_ ΑΛΛΙΩ Σ ΑΝ Ποσότ ητ α =<100 ΤΟΤΕΚόστ ος Ποσότ ητ α * 180000

_ ΑΛΛΙΩ Σ ΑΝ Ποσότ ητ α =<200 ΤΟΤΕΚόστ ος Ποσότ ητ α * 160000

ΑΛΛΙΩ ΣΚόστ ος Ποσότ ητ α * 150000_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 20: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 20

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1

ΠΜεπεριττούςελέγχουςπουαυξάνουντηνπολυπλοκότηταΠΜεπεριττούςελέγχουςπουαυξάνουντηνπολυπλοκότητα

ΑΝ Ποσότ ητ α <=50 ΤΟΤΕΚόστ ος Ποσότ ητ α * 200000

_ ΑΛΛΙΩ Σ ΑΝ Ποσότ ητ α >50 ΚΑΙ Ποσότ ητ α =<100 ΤΟΤΕ

Κόστ ος Ποσότ ητ α * 180000_ ΑΛΛΙΩ Σ ΑΝ Ποσότ ητ α >100 ΚΑΙ Ποσότ ητ α

=<200 ΤΟΤΕΚόστ ος Ποσότ ητ α * 160000

ΑΛΛΙΩ ΣΚόστ ος Ποσότ ητ α * 150000_ΤΕΛΟΣ ΑΝ

Page 21: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 21

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 22: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 22

Εντολή ΕπίλεξεΕντολή Επίλεξε

ΔΙΑΒΑΣΕ αρι θμός ΕΠΙΛΕΞΕ αρι θμός

ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ 0

ΓΡΑΨΕ ‘Μηδ έ ν’ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ 1,3,5,7,9

ΓΡΑΨΕ ‘ Μον ός αρι θμός ’ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ 2,4,6,8

ΓΡΑΨΕ ‘ Ζυγ ός αρι θμός ‘ ΠΕΡΙΠΤΩ ΣΗ ΑΛΛΙΩ Σ

ΓΡΑΨΕ ‘αρι θμός < 0 ή >9 ή όχ ιακέ ραι ος ’

_ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩ Ν

Page 23: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 23

Εντολή ΕπίλεξεΕντολή Επίλεξε

Υπολογίζεταιητιμήτηςέκφρασηςκαιεκτελούνταιοιεντολέςπουανήκουνστηναντίστοιχηπερίπτωσητιμών

Ανητιμήτηςέκφρασηςδεναντιστοιχείσεκαμίαπερίπτωσητότεεκτελούνταιοιεντολέςαλλιώς

Στηνεντολήαυτήοιλίστεςτιμώνπουσυνοδεύουνκάθεπερίπτωσημπορούνναπεριλαμβάνουνμίαήπερισσότερεςτιμέςήπεριοχήτιμώναπόέως

Page 24: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 24

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΚάθεεντολήΑΝπεριλαμβάνειυποχρεωτικάτοτμήμαΑΛΛΙΩΣ

ΣΚάθετμήμαπρογράμματοςπουχρησιμοποιείτηνεντολήΕΠΙΛΕΞΕμπορείναγραφείκαιμεεντολέςΑΝ

ΝΗχρήσηεμφωλευμένωνΑΝείναικαλήπρογραμματιστικήτακτική

ή ΑντοΑέχειτηντιμήκαιτοΒτηντιμή τότε η έκφραση Α ΚΑΙ Β Ή Α Ή Β είναι αληθής

ΛΛρ ωτ

ΣΣρ ωτ

ΛΛρ ωτ

ΛΛρ ωτ

Page 25: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 25

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

Ε Τιθαεκτυπώσουνοιπαρακάτωεντολές

Α

Β

Γ

Δ

Page 26: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 26

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΝα συμπληρωθούν τα κενάώστεοιεπόμενεςεντολέςνατυπώνουνπάντατονμεγαλύτεροαριθμόαπότουςδύοπουδιαβάστηκαν

ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β

ΑΝ Α<Β …

……

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ Α

ΤOTE

A B

Page 27: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 27

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΝα συμπληρωθούν τα κενάώστεοιεπόμενεςεντολέςνατυπώνουντηντετραγωνικήρίζα

ΔΙΑΒΑΣΕ Α

ΑΝ Α ….. 0 ΤΟΤΕ

Ρίζα Τ_Ρ(Α)

ΓΡΑΨΕ Ρίζα

………

ΓΡΑΨΕ ‘Δεν υπάρχει ρίζα’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

>=

ΑΛΛΙΩΣ

Page 28: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 28

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 29: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 29

Εντολές επανάληψηςΕντολές επανάληψης

Οβρόχοςηοποίαεπιτρέπειτηνεκτέλεσηεντολώνπερισσότερεςαπόμίαφορά

Οιεπαναλήψειςελέγχονταιπάντοτεαπόκάποιασυνθήκηηοποίακαθορίζειτηνέξοδοαπότοβρόχο

Η ΓΛΩ ΣΣΑυποστηρίζειτρειςεντολέςεπανάληψηςς τηνεντολήΟ

ΣΟ όπουηεπανάληψητηνεντολή _ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥκαιτέλοςτηνεντολήΓΙΑ

Page 30: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 30

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 31: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 31

Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΕντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Σεαυτήησυνθήκηπουελέγχειτηνεπανάληψηβρίσκεταιστηναρχήτηςεπανάληψηςκαιοβρόχοςεπαναλαμβάνεταισυνεχώςόσοησυνθήκηαυτήισχύει

Αποτελείυπερσύνολοτωνδυοάλλωνδομώνεπανάληψης

Χαρακτηριστικότηςεπανάληψηςαυτήςείναιότιοαριθμόςτωνεπαναλήψεωνδενείναιγνωστόςούτεμπορείναυπολογιστείπριναπότηνεκτέλεσητουπρογράμματος

Page 32: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 32

Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΕντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Page 33: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 33

Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΕντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Εφόσονμετάαπόκάθεεπανάληψηελέγχεταιεκνέουησυνθήκηπρέπειυποχρεωτικάμέσαστοβρόχοναυπάρχειμίαεντολήηοποίαναμεταβάλειτηντιμήτηςμεταβλητήςπουελέγχεταιμετησυνθήκη

Σεαντίθετηπερίπτωσηηεπανάληψηδεθατερματίζεταικαιθαεκτελείταισυνεχώς

ΕλέγχεταιησυνθήκηκαιανείναιΑληθήςεκτελούνταιοιεντολέςπουβρίσκονταιανάμεσαστις _ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒ

Ε και _ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Page 34: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 34

Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΕντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Στησυνέχειαελέγχεταιπάλιησυνθήκηκαιανισχύειεκτελούνταιπάλιοιίδιεςεντολές

‘ΟτανηλογικήέκφρασηγίνειΨευδήςτότεσταματάειηεπανάληψηκαιεκτελείταιηεντολήμετάτο _ΤΕΛΟΣΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Page 35: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 35

Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΕντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Page 36: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 36

Παράδειγμα 2Παράδειγμα 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Άθροι σμαΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, , Άθροι σμα ΠλήθοςΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟΑΡΧΗ Πλήθος 0 Άθροι σμα 0 ΓΡΑΨΕ ‘ Δώσε αρι θμό’ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΟΣΟ ×<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Άθροι σμα Άθ ροι σμα + × Πλήθος Πλήθος + 1 ΓΡΑΨΕ ‘ Δώσε αρι θμό’ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ _ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ Πλήθος > 0 ΤΟΤΕ ΜΟ Πλήθος /Άθ ροι σμα ΓΡΑΨΕ ‘ Το άθ ρ ε ί ν αι : ‘, Άθροι σμα ΓΡΑΨΕ ‘ Ο ΜΟ ε ί ν αι : ‘, ΜΟ ΑΛΛΙΩ Σ ΓΡΑΨΕ ‘ Δε ν δ όθηκανστ οι χ ε ί α’ _ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΕΛΟΣ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Page 37: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 37

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 38: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 38

Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥΕντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

ΗδεύτερηεντολήεπανάληψηςπουχρησιμοποιείηΓΛΩΣΣΑ είναιηεντολή _ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ

Σεαυτήοιεντολέςτουβρόχουεκτελούνταιμέχριςότουικανοποιηθείκάποιασυνθήκηηοποίαελέγχεταιστοτέλοςτηςεπανάληψης

Πολύσυχνάηίδιαεπαναληπτικήδιαδικασίαμπορείναγραφείεξίσουσωστάχρησιμοποιώνταςείτετηδομή . .ΟΣΟ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είτετηδομή _ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ

Page 39: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 39

Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥΕντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Page 40: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 40

Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥΕντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Page 41: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 41

Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥΕντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Υπάρχουνόμωςπεριπτώσειςόπουηχρήσητηςεντολής _ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥοδηγείσεαπλούστερακαιπιοευκολονόηταπρογράμματα

ΓενικάσεπεριπτώσειςόπουηεπανάληψηθασυμβείυποχρεωτικάμίαφοράείναιπροτιμότερηηχρήσητηςΜΕ

_ΧΡΙΣ ΟΤΟΥ

Χαρακτηριστικήπερίπτωσηόπουπροτιμάταιηεντολή _ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥείναιστονέλεγχοαποδεκτώντιμώνκαθώςκαιστηνεπιλογήαπόπροκαθορισμένεςαπαντήσειςήμενού

Page 42: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 42

Παράδειγμα 3Παράδειγμα 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2Άθροι σμαΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, , Άθροι σμα ΠλήθοςΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΜΟΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Επι λογ ήΑΡΧΗ Πλήθος 0 Άθροι σμα 0 _ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ _ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ‘ Δώσε αρι θμό’ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ <=Χ 0 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ‘ , …Λάθος αρι θμός δ οκι μάστ ε ξ αν ά ’ _ΤΕΛΟΣ ΑΝ ! Αν το Χ δεν είναι θετικό εισάγουμε νέο αριθμό _ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ Χ>0

Άθροι σμα Άθροι σμα + ΧΠλήθος Πλήθος +1

ΓΡΑΨΕ ‘ ;Νέ α μέ τ ρηση ’

ΔΙΑΒΑΣΕ Επι λογ ή! Αν επιλογή = Ο ή ο τότε σταματάει

_ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ Επι λογ ή=’Ο’ ΗΕπι λογ ή=’ο’ΜΟ Άθροι σμα / Πλήθος

ΓΡΑΨΕ ‘Άθροι σμα =’, Άθροι σμα

ΓΡΑΨΕ ‘ Μέ σος όρος =’, ΜΟ_ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Page 43: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 43

Παράδειγμα 3 σε Παράδειγμα 3 σε PascalPascal

‘ Λ’’ ’Δώσεαριθμό

‘ ’’ΛάθοςαριθμόςΔώσεξανά

Page 44: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 44

Εντολές επιλογής– Εντολή ΑΝ– Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Εντολές επανάληψης– Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ– Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ– Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 88 : : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 45: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 45

Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙΕντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Πολύσυχνάοαριθμόςτωνεπαναλήψεωνπουπρέπειναεκτελεστούνείναιγνωστόςαπότηναρχή

Ανκαιαυτούτουείδουςοιεπαναλήψειςμπορούννααντιμετωπιστούνμετηχρήσητωνπροηγούμενωνεντολώνεπανάληψηςη ΓΛΩ ΣΣΑδιαθέτεικαιτηνεντολήΓΙΑ

Page 46: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 46

Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙΕντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

ΓΙΑ αρι θμό ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ ΒΗΜΑ 2

Άθροι σμα Άθροι σμα + αρι θμό_ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Page 47: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 47

Παράδειγμα 4Παράδειγμα 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α ρά δ ειγ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣΣ

ΑΡΧΗ

ΗΗΗΗΗΗΗΗ

ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΧΡΙΜΕΒΗΜΑ

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Page 48: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 48

Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙΕντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Πολύσυχνάγιατηνεπίλυσητωνπροβλημάτωναπαιτείταιηχρήσηεμφωλευμένωνβρόχων

ΣτηχρήσητωνεμφωλευμένωνβρόχωνισχύουνσυγκεκριμένοικανόνεςπουπρέπειναακολουθούνταιαυστηράγιατηνσωστήλειτουργίατωνπρογραμμάτωνΣυγκε

εκριμένα

Οεσωτερικόςβρόχοςπρέπειναβρίσκεταιολόκληροςμέσαστονεξωτερικό

Οβρόχοςπουξεκινάειτελευταίοςπρέπειναολοκληρώνεταιπρώτος

Page 49: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 49

Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙΕντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

Ηείσοδοςσεκάθεβρόχουποχρεωτικάγίνεταιαπότηναρχήτου

Δενμπορείναχρησιμοποιηθείηίδιαμεταβλητήωςμετρητήςδύοήπερισσοτέρωνβρόχωνπουοέναςβρίσκεταιστοεσωτερικότουάλλου

Page 50: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 50

Παράδειγμα 5Παράδειγμα 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αράδει γμαΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΑΚΕΡΑΙΕΣΣΣΣΣΣ Α Πολλαπλασιαστέος Β Πολαπλασιαστής Γ ΓινόμενοΑΡΧΗΓΙΑ ΑΠΟΜΕΧΡΙΓΙΑ ΑΠΌΜΕΧΡΙ

ΓΡΑΨΕ ’’ ’’’’ ’’ ’ ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΡΑΨΕΕισαγωγήκενήςγραμμήςστηνεκτύπωση

ηηη η η η η η η η ηΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΣΣ ΣΣ ΣΣΣΣ Σ ΣΣΣ ΣΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Page 51: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 51

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΟιεντολέςπουβρίσκονταισεμίαεπανάληψηΓΙΑεκτελούνταιτουλάχιστον μίαφορά

άΚάθεεπανάληψημπορείναγραφείμετηνεντολήΟΣΟΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΕΣεπερίπτωσηεμφωλευμένωνβρόχωνοεσωτερικόςπρέπειναπερικλείεται ολόκληροςστονεξωτερικό

όΗτιμήτουβήματοςαναφέρεταιυποχρεωτικάσεκάθεεντολήΓΙΑ

ΛΛ ωτ

ΣΣ ωτ

ΣΣ ωτ

ΛΛ ωτ

Page 52: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 52

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

Ε Τιθαεκτυπώσουνοιπαρακάτωεντολές

Α

Β

Γ

ΔΆπειρες

Page 53: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 53

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΝα συμπληρωθούν τα κενάώστεοιεπόμενεςεντολέςνατυπώνουντοάθροισμα τωντετραγώνωντωνπεριττώναριθμώνπουείναιμικρότεροιαπό

Άθροισμα …

ΓΙΑ … ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ ΒΗΜΑ …

Άθροισμα …………… + Ι^2

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ Άθροισμα

0

Ι 2

Άθροισμα

Page 54: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 54

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΝασυμπληρωθούντακενάώστεοιεπόμενεςεντολέςνατυπώνουντοάθροισμα τωναριθμώναπόέως

Κ …

Σ …

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Σ Σ+Κ

Κ Κ+1

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ……

ΓΡΑΨΕ Σ

100

Κ>200

0

Page 55: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 55

Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 8 : Κεφάλαιο 8 : Επιλογή και ΕπανάληψηΕπιλογή και Επανάληψη

Page 56: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 56

Συμβουλές – ΥποδείξειςΣυμβουλές – Υποδείξεις

Μετησωστήχρήσητων ών ή είται ς

ύνται υμβ

Page 57: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 57

Συμβουλές – ΥποδείξειςΣυμβουλές – Υποδείξεις

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Page 58: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 58

Συμβουλές – ΥποδείξειςΣυμβουλές – Υποδείξεις

Έλεγχοςδεδομένων

Page 59: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 59

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

Á. ÃÑÁØÅ ‘Äåí õðÜñχåé ñßæá’

Â. ÁÍ Á>0 ÔÏÔÅ

Ã. ÔÅËÏÓ_ÁÍ

Ä. ÁËËÉÙÓ

Å. Ñßæá Ô_Ñ(Á)

Β, Ε, Δ, Α, Γ

Page 60: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 60

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

Á. ÌÅΧÑÉÓ_ÏÔÏÕ (ÁðÜíôçóç=’Í’ ¹ ÁðÜíôçóç=’í’)

Â. ÄÉÁÂÁÓÅ ÁðÜíôçóç

Ã. ÁÑΧÇ_ÅÐÁÍÁËÇØÇÓ

Ä. ÃÑÁØÅ ‘Äþóå áðÜíôçóç :’

Γ, Δ, Β, Α

Page 61: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 61

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ χχχχχχχ χχεστ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχ χχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

ΛΛεστ

ΛΛεστ

ΣΣεστ

ΛΛεστ

ΣΣεστ

Page 62: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 62

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

Ðïéï áðü ôá ðáñáêÜôù õðïëïãßæåé ôï Üèñïéóìá ôùí ðåñéôôþí áñéèìþí που υπάρχουν στους 100 πρώτους ακεραίους

A. ¢èñïéóìá 0 0ñ É É ñ 1 Χ 100¢èñïéóìá ¢èñïéóìá+É ¢èñï éóì á+É υπάρ

Ã.Ã. è É É 1 Χ 100 100 é ó 2¢èñïéóìá 0¢èñïéóìá ¢èñïéóìá + É+ Éñï éóì á+É υπά ρ

B. ¢èñïéóìá 0 0ñ É É ñ 1 Χ 100 100 óì 2¢èñïéóìá ¢èñïéóìá + É+ Éñï éóì á+É υπά ρ

Ä. . É É É 1 Χ 100 100 é ó 2¢èñïéóìá É Éñï éóì á +É υπά ρ

Page 63: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 63

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

9. Ôé èá åêôõðþóåé ôï ðáñáêÜôù ôìÞìá ðñïãñÜììáôïòÁ 0

0ï É É ï 10 Χ 20 20 ñÜ ì 10

Á Á+É^2

Á+É^2ìì áôï òõðþ ó

ÃÑÁØÅ Á

Á. 0 Â. 100 Ã. 500 Ä. 400

Page 64: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 64

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

10. Ðüóåò öïñÝò èá åêôåëåóôåß ç ðáñáêÜôù åðáíÜëçøçåð ååååååååååååΧ

Á 0 É É á 1 1 íÜ 5

Á Á-1 Á- 1Üëçø ç ö Á=0

Á. 10 Â. 0 Ã. 5 Ä. ¢ðåéñåò

Page 65: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 65

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

11. Ðïéåò áðü ôéò åðüìåíåò ïìÜäåò åíôïëþí äßíïõí óôï Á ôçí ßäéá óóóó óμετονεξήςκώδικαÁ 1 1ï É É ï 1 1 Á 10 10 Á ô 2

Á <- Á*ÉÁ <- Á* Éí ßäéá é

Page 66: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 66

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

Á.Á 1É 1 1σ É<=10 É<=10 υτ ο

É É+2Á Á*É

Á* É0 υτ οαξ ι ολό γ

Β.Á 1É 1 1* É<=10 É<=10 υ το

Á Á*ÉÉ É+2

É+20 υ το αξ ι ολό γ

Γ.Á 1É 1

ΑΡΧΗÁ Á*É

É É+2���������������

Δ.Á 1É 1

ΑΡΧΗÁ Á*É

É É+2

Page 67: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 67

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

12. Ðüóåò öïñÝò èá åêôåëåóôåß ç ðáñáêÜôù åðáíÜëçøç

åðá I I á 1 1 í Ü 2 2 í Üëç 3

‘ÌÞíõìá’

Ì Þí õì á’ øç öïñÝò

A. 2 B. 0 Ã. 1 Ä. ¢ðåéñåò

Page 68: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 8

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 68

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

13. Ðïéá ç ëåéôïõñãßá ôïõ ðáñáêÜôù ôìÞìáôïò ðñïãñÜì 10 10 Ðï é A Á Á Á < 0 Á <

B -A - A 0 éáÁ 0 0A 0 Â

A. Tõðþíåé ôïí áñéèìü ðïõ äéÜâáóå

B. Tõðþíåé ôçí áðüëõôç ôéìÞ ôïõ áñéèìïý ðïõ äéÜâáóå

Ã. Tõðþíåé ðÜíôá ôçí ôéìÞ 0

Ä. Tõðþíåé ðÜíôá ôçí ôéìÞ 10