Εφημ....

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  471
 • download

  23

Embed Size (px)

description

Η Άλωση με τα μάτια των ξένων

Transcript of Εφημ....

E^rrroEPor.l,ila Y.

es MAroy 2oor

H Ayiologfo oe oOo;rovrxli plxpoypogiu 1581 rou

Auuroi ffol

00r'rlrovoi ournrs mq uoprupsg Af,0onqxPrfToooPoEMNOYONTEAMONTI Hronoyporp(o r4g Ktrlvorovlvonotrr1g. Mvlpe(o ror 0qooupoLatr,

O KOEMO: AAAAZE.H ANATENNHEH nproupyouoe. fJoroooKoUnKor orls ucpes [prv clllo rnv frr0jon rns n Kovorcrvrlouon ev encrue eivor ro vo. geyourepo Kevrpo nonrxo, Bpnoxeuuxou KcrrorKovoprxouevroEepovrog. H Acoonrng flng rnv Tpirn 29 Maiou 1453 pioxer rov Bever Nrxo Muoppnopo xor rov orivo crpxrenioxono Muunvng eovopo rov Xio crurnreg pcrprupeg ysyovorcov. rov To npepooyrorou nprou Kol n efrorpnon rou eurepoucruoreov onUowtKorspeg rrg uuxeg rnyss yto rnv Aoon. Kor or o, xupictg o Aeovcrpog, rornyopov rous Envegrou Buzcrvriou, e Mncrplr[opo ef,oiper o -ougnorprrng rous VcttrF poo rc,tvBeverv. ro Or oBopovrKesrnyes yto ro yeyovrcr eivor levxpes. fJoroonpoo8erouvxon ornv roroproypotpio. Ef,o on rcr yvcooroKor rerptppvo,ro reuxos our rng -Ioroprxorpctrizer ronoreg neupg rng Aoons Ue ro pcnro rov f,,evc,tv xcrr neprxervo prrp rpnUo clrroro crlrerorppooro onovro epyo roD E. Pears , rpog