ΓΕΝΙΚΗ...

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΓΕΝΙΚΗ...

 • 1

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  -----

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

  Μαρούσι, 21 - 9 - 2015 Αρ. Πρωτ.: 147681 /Z1

  Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 151.80 – Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος e-mail : [email protected] Τηλέφωνο : 210-3443448

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

  α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της

  ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως

  τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α’159).

  β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

  και τα κυβερνητικά όργανα».

  γ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής

  Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

  δ) της υπ΄ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 Υ.Α. (Β΄957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων

  και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους

  φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών

  Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ε) της υπ’ αρ. 86383/Ζ1/9-6-2015 (ΦΕΚ 1082 Β΄) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών

  Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων».

  στ) της υπ ΄αρ. Φ.12/97315/Β3/30-8-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής

  και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών»

  όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Φ.12/93262/Β3/13-8-2012 (Β΄ 2377) και Φ.12/102348/Β3/2-6

  -2014 (Β΄1890) Κ.Υ.Α.

  ζ) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 175372/Υ1/5-11-2014 (ΦΕΚ 2988 Β΄) Υ.Α. «Μεταβίβαση

  δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και

  Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της

  Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους

  αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

  ΑΔΑ: 6ΟΣΠ465ΦΘ3-9ΚΚ

 • 2

  η) της με αρ. 131881/Ζ1/24-08-2015 Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης

  Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν)

  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν

  των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ

  1123 και Ειδικός Φορέας 19-250).

  3. Το αριθ. 2/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ.

  2/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των

  παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν

  από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α’14)

  όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007- 08,

  2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15 που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα

  Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 2/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

  παρούσης.

  Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον

  Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 2/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και

  Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες

  διατάξεις.

  Με εντολή Υπουργού

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 2/2015

  Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β΄ - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ΄ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

  ΑΔΑ: 6ΟΣΠ465ΦΘ3-9ΚΚ

 • Α/Α

  Αίτησης Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN

  Έτος 1ης

  διανομής

  Εγκριθείσα

  τιμή (ευρώ)

  8088 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 41958170 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μούργκος Ιωάννης 978-960-9495-51-6 2014-15 31,55

  8089 Αναλογική-ψηφιακή τηλεόραση και βίντεο 41955040 Παντελής Χρ. Βαφειάδης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 978 960 7559 15 9 2014-15 35,62

  8090 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 33366097 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μούργκος Ιωάννης 978-960-9495-31-8 2013-14 19,41

  8091 ΔΟΚΙΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑς 41955420 SANTIAGO RAMON Y CAJAL ΕΚΚΡΕΜΕΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΗ 978-618-5076-06-1 2014-15 5,88

  8092 ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 37313 ΣΑΝΤΑΛ ΜΟΥΦ ΕΚΚΡΕΜΕΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΗ 978-960-7651-77-8 2014-15 5,60

  8093 ICT&Democracy 41958390 Patapios Tranakas ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΤΡΑΝΑΚΑΣ 9786185122034 2014-15 2,98

  8094 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι&ΙΙ 22700315 ΡΕΝΕ ΝΤΕΚΑΡΤ ΕΚΚΡΕΜΕΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΗ 978-960-7651-93-8 2014-15 9,00

  8095 ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ:ΠΟΙΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 41957434 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MYSTERIUM

  TREMENDUM

  978-960-99575-5-7 2014-15 15,18

  8096 ΠΑΥΛΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ

  ΕΘΝΩΝ 41957414 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ

  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MYSTERIUM

  TREMENDUM

  978-960-99575-4-0 2014-15 13,60

  8097 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Α ΤΙΜΟΘΕΟΝ 41958731 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΕΡΕ