ΕΛΛ 8ΝΚ Δ 8ΜΟΚΡΑΤΑ Βαθμός Ασφαλίας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ... ·...

of 62/62
1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016». O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. (α) Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 27 του Ν.1824/1988 (Α΄ 296), (β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188), (γ) του άρθρου 88 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), (δ) του Ν.Δ. 749/1970 (Α΄ 277), (ε) του άρθρου 30 του Ν. 1304/1982 (Α΄ 144) και (στ) του άρθρου 33 του Ν. 1143/1981 (Α΄ 80). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 34 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 23-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ1/99317/Δ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο: 210-344 3240, 3297, 3306 Fax: 210 344 23 65 e-mail: [email protected] Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος" Μητροπόλεως 26-28 10563 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Αν. Τσόχα 36 115 21 Αθήνα
 • date post

  22-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛ 8ΝΚ Δ 8ΜΟΚΡΑΤΑ Βαθμός Ασφαλίας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ... ·...

 • 1

  ΠΡΟΣ:

  ΚΟΙΝ.:

  ΘΕΜΑ: «Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών

  ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016».

  O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  1. (α) Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας

  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των

  άρθρων 11 και 27 του Ν.1824/1988 (Α΄ 296), (β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188),

  (γ) του άρθρου 88 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), (δ) του Ν.Δ. 749/1970 (Α΄ 277), (ε) του άρθρου 30 του

  Ν. 1304/1982 (Α΄ 144) και (στ) του άρθρου 33 του Ν. 1143/1981 (Α΄ 80).

  2. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 34 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων

  Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου

  Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε

  και ισχύει.

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

  Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

  Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 23-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ1/99317/Δ4

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

  Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

  -----

  Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο: 210-344 3240, 3297, 3306 Fax: 210 344 23 65 e-mail: [email protected]

  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος" Μητροπόλεως 26-28 10563 Αθήνα

  [Πληκτρολογήστε μια φράση από το έγγραφο

  ή τη σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο.

  Μπορείτε να τοποθετήσετε το πλαίσιο

  κειμένου οπουδήποτε στο έγγραφο.

  Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία

  πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη

  μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.]

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Αν. Τσόχα 36 115 21 Αθήνα

  http://www.minedu.gov.gr/mailto:[email protected]ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 2

  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

  Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  5. Το Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών

  Υπουργών και Υφυπουργών».

  6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αριθμ. Υ100/20-02-2015 (Β΄ 299) απόφασης του Πρωθυπουργού

  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Αναστάσιο Κουράκη», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ΄ αριθμ. Υ168/23-04-2015 (Β΄ 720)

  όμοιάς της.

  7. Τη με αριθμ. 02/13-01-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

  8. Τις ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την Γ΄ τάξη

  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

  Αποφασίζουμε

  Εγκρίνουμε την ανατύπωση από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"»

  (Ι.Τ.Υ.Ε.), των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το

  σχολικό έτος 2015-2016 ως εξής:

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 3

  Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

  ΜΑΘΗΤΗ

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΝΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Έκφραση- Έκθεση

  Τεύχος Γ’

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΤΕΥΧΟΣ Γ΄

  ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

  ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΥΔΗ

  ΑΒΡΑ, ΛΟΠΠΑ

  ΕΛΕΝΗ, ΤΑΝΗΣ

  ΔΙΟΝΥΣΗΣ,

  ΤΣΟΛΑΚΗΣ Λ.

  ΧΡΙΣΤΟΣ

  22-0075

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  22-0076

  978-960-06-2307-9

  Τ.Γ.: 978-960-06-

  2348-2

  ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  978-960-06-2309-3

  Τ.Γ.: 978-960-06-

  2349-9

  2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

  Κείμενα

  Νεοελληνικής

  Λογοτεχνίας, Γ΄

  τεύχος

  +Μεταβατικό υλικό

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  Βιβλίο μαθητή

  Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ κ.ά

  Βιβλίο καθηγητή

  Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ κ.ά

  22-0083

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  22-0084

  978-960-06-2317-8

  Τ.Γ.:978-960-06-

  2356-7

  ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  978-960-06-2319-2

  Τ.Γ.: 978-960-06-

  2357-4

  3

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

  ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

  Η/Υ

  ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ (μέρος

  από βιβλίο Γ’ ΓΕΛ)-

  Μεταβατικό Υλικό

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 4

  Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

  ΜΑΘΗΤΗ

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  4

  ΜΑ

  ΘΗ

  ΜΑ

  ΤΙΚ

  Α

  ΑΛΓΕΒΡΑ

  Μαθηματικά και

  Στοιχεία Στατιστικής

  Γ’ Ενιαίου Λυκείου

  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ,

  ΔΑΜΙΑΝΟΥ Χ.,

  ΣΒΕΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  22-0088 978-960-06-2361-1

  5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  Ευκλείδεια

  Γεωμετρία Α’ και Β’

  Γενικού Λυκείου

  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΗΛΙΑΣ, ΒΛΑΜΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

  ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΜΑΡΚΑΤΗΣ

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

  Το βιβλίο

  έχει δοθεί

  στην Α’

  ΕΠΑΛ

  22-0016 978-960-06-2310-9

  6 ΦΥΣΙΚΗ Φυσική ΤΕΕ 2ος

  κύκλος

  Λύσεις

  Ασκήσεων

  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

  ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

  ΧΑΛΚΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

  24-0009

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0010

  978-960-06-3197-5

  Συνοδευτικό υλικό

  978-960-06-2801-2

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 5

  Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

  ΜΑΘΗΤΗ

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  7 ΧΗΜΕΙΑ

  Χημεία Β΄ τάξης

  Λυκείου Γενικής

  Παιδείας

  Το βιβλίο

  που δόθηκε

  στη Β’

  Λυκείου.

  Δεν θα

  επανεκτυ-

  πωθεί για τη

  Γ΄ Λυκείου

  22-0217 978-960-06-4819-5

  Τμήμα του Βιβλίου

  Στοιχεία Βιοχημείας

  Οι υπό διαμόρφωση

  σημειώσεις είναι

  των ΓΡΑΨΑΣ Ι. και

  ΠΑΓΚΑΛΟΣ Σ.

  (ΥΠΟ

  ΔΙΑΜΟΡΦ

  ΩΣΗ θα

  δοθεί σε

  μορφή pdf

  30-40

  σελίδες)

  8 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Διδακτικά

  Εγχειρίδια που θα

  εγκριθούν από την

  επιτροπή του

  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 6

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

  ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Νέο βιβλίο Γ’ ΓΕΛ

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Τεχνολογία Δικτύων

  Επικοινωνιών

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

  ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Έχει δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  3

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  4

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Προγραμματιστικά

  Εργαλεία για το

  διαδίκτυο

  ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ,

  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦ.,

  ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡ.,

  ΠΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑ,

  ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Έχει δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0394 978-960-06-3101-2

  5

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

  Πληροφοριακά

  Συστήματα

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  Δ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ κ.ά.

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Διδακτικά Εγχειρίδια

  που θα εγκριθούν από

  την επιτροπή του

  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 7

  ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Νέο βιβλίο Γ’ ΓΕΛ

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Τεχνολογία Δικτύων

  Επικοινωνιών

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

  ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Έχει δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  3

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ

  ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  4

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

  ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  5

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

  Πληροφοριακά

  Συστήματα

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  Δ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ κ.ά.

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Διδακτικά Εγχειρίδια

  που θα εγκριθούν από

  την επιτροπή του

  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 8

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Νέο βιβλίο Γ’ ΓΕΛ

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Τεχνολογία Δικτύων

  Επικοινωνιών

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

  ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Έχει δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  3

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  4

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Προγραμματιστικά

  Εργαλεία για το

  διαδίκτυο

  ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ,

  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ,

  ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΤΣΑ

  ΧΡΥΣΑ, ΣΟΥΛΤΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Έχει δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0394 978-960-06-3101-2

  5

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

  Πληροφοριακά

  Συστήματα

  + σημειώσεις

  (περίπου 100 σελίδες)

  Δ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ κ.ά.

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Διδακτικά Εγχειρίδια

  που θα εγκριθούν από

  την επιτροπή του

  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 9

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών-

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α.,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

  24-0031 978-960-06-2819-7

  2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ

  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Ψύξη και

  κλιματισμός

  Εργαστηριακοί Οδηγοί Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι: Μ. Βραχόπουλος κ. ά. Εγκαταστάσει

  ς Ψύξης ΙΙ:

  Π. Αργυράκης

  κ.ά.

  ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,

  ΛΥΤΡΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  24-0087

  Συνοδευτικό Υλικό

  24-0060

  24-0062

  978-960-06-2873-9

  Συνοδευτικό Υλικό

  set:

  978-960-06-3174-6

  τ.Α.:

  978-960-06-3175-3

  τ.Β.:

  978-960-06-3176-0

  3 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –

  ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ανελκυστήρες

  ΔΟΥΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,

  κ.ά. 24-0083 978-960-06-2870-8

  4

  ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -

  ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

  Μηχανουργική

  Τεχνολογία Ι

  (Κατεργασίες κοπής)

  ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠ.,

  ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓ.

  ΔΟΘΗΚΑ

  Ν ΣΤΗ Β

  ΤΑΞΗ

  24-0046

  set:

  978-960-06-3171-5

  τ.Α.:

  978-960-06-3172-2

  Μηχανουργική

  Τεχνολογία ΙΙ

  (Κατεργασίες

  διαμόρφωσης)

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ.,

  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0047

  set:

  978-960-06-3171-5

  τ.Β.:

  978-960-06-3173-9

  5

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –

  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Εναλλακτικές

  Τεχνολογίες

  Θέρμανσης –

  Εξοικονόμηση

  Ενέργειας

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,

  ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  24-0498 978-960-06-4886-7

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 10

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών-

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ.,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

  24-0031 978-960-06-2819-7

  2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

  ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

  Στοιχεία Σχεδιασμού

  Κεντρικών

  Θερμάνσεων

  ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ,

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0041 978-960-06-2828-9

  3

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ

  ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

  Συντήρηση και

  Επισκευές

  Εγκαταστάσεων

  Κεντρικής

  Θέρμανσης, (ΤΕΕ)

  ΚΑΡΓΑΣ Δ., ΚΑΣΙΜΗΣ Γ.,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ Α. ΟΕΔΒ

  Θερμικές

  Εγκαταστάσεις

  ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΚΡΕΠΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,

  ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΕΧΕΙ

  ΔΟΘΕΙ

  ΣΤΗ

  Β΄ΤΑΞΗ

  24-0034 978-960-06-2821-0

  4 ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ύδρευση –

  Αποχέτευση ΚΑΡΓΑΣ Δ. κ.ά.

  5 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο

  ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΕΧΕΙ

  ΔΟΘΕΙ

  ΣΤΗ

  Β΄ΤΑΞΗ

  24-0035 978-960-06-2822-7

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 11

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ -

  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ψύξη - Κλιματισμός

  Εργαστηριακοί Οδηγοί Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι: Μ. Βραχόπουλος κ. ά. Εγκαταστάσει

  ς Ψύξης ΙΙ:

  Π. Αργυράκης

  κ.ά.

  ΓΟΜΑΤΟΣ

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι

  εργαστηρ

  ιακοί

  οδηγοί

  ψύξης

  δόθηκαν

  στη Β΄

  τάξη

  24-0087

  Συνοδευτικό

  Υλικό

  24-0060

  24-0062

  978-960-06-2873-9

  Συνοδευτικό Υλικό

  set:

  978-960-06-3174-6

  τ.Α.:

  978-960-06-3175-3

  τ.Β.:

  978-960-06-3176-0

  2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών-

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  24-0031 978-960-06-2819-7

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 12

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Εγκαταστάσεις

  Κλιματισμού Ι

  Εργαστηριακ

  ός Οδηγός

  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

  ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝ.,

  ΜΠΙΜΗΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  24-0057

  set: 978-960-06-

  3192-0 τ.Α.:978-960-

  06-3193-7

  Εγκαταστάσεις

  Κλιματισμού ΙΙ

  Εργαστηριακ

  ός Οδηγός

  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ,

  ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

  ΣΕΚΕΡΙΑΔΗΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  24-0058

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0059

  set: 978-960-06-

  3156-2 τ.Β.:978-960-

  06-3158-6

  Συνοδευτικό υλικό

  set: 978-960-06-

  3192-0 τ.Β.:978-960-

  06-3194-4

  4

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Ηλεκτρολογία-Αυτοματισμοί

  ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,

  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ.,

  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.

  Τα βιβλία έχουν δοθεί ήδη στην Β’ Τάξη

  24-0063 978-960-06-2850-0

  5

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Σχέδιο Ειδικότητας Ψυκτ. Εγκατ. Β

  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.,

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

  ΡΟΔΟΥΛΑ Έχουν δοθεί στη Β τάξη

  24-0066 978-960-06-2853-1

  Σχέδιο Ειδικότητας Ψυκτ. Εγκατ. Α

  ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,

  ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  24-0065 978-960-06-2852-4

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 13

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

  ΜΕΚ ΙΙ , βιβλίο των ΤΕΕ, 2Ος Κύκλος

  Εργαστηριακ

  ός Οδηγός

  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛ.,

  ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓ.,

  ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΛΙΝΟΣ

  24-0068

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0069

  978-960-06-2855-5

  Συνοδευτικό υλικό

  978-960-06-2856-2

  2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών-

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  κ. ά. 24-0031 978-960-06-2819-7

  3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ

  Συστήματα Αυτοκινήτου ΙΙ

  Εργαστηριακ

  ός Οδηγός

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

  ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0070

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0071

  set: 978-960-06-3029-9

  τ.Β.: 978-960-06-3117-3 Συνοδευτικό υλικό

  set: 978-960-06-3016-9

  τ.Β.: 978-960-06-3024-4

  4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

  Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

  Εργαστηριακ

  ός οδηγός

  ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡ., ΖΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚ., ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΛΑΣ.

  24-0073 Συνοδευτικό υλικό 24-0074

  978-960-06-2860-9 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2861-6

  Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

  24-0067 978-960-06-2854-8

  Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου &Αυτοματισμ.Αυτοκινήτου

  ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΤΣΑΡΑΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Να δοθεί μόνο ως βιβλίο

  καθηγητή

  24-0072 978-960-06-2859-3

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 14

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ

  Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

  ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΦΡΕΣΚΟΣ

  24-0081 978-960-06-2868-5

  2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών-

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ.,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

  24-0031 978-960-06-2819-7

  3 ΔΟΜΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι

  ΚΑΡΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

  ΣΤΗ Β΄ΤΑΞΗ

  24-0080 978-960-06-2867-8

  4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

  Μηχανολογικές μετρήσεις

  Λύσεις των ασκήσεων

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  24-0043 Συνοδευτικό υλικό 24-0044

  978-960-06-2830-2 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2831-9

  Ποιοτικός έλεγχος Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΖΩΝΑΣ, Ν.ΣΑΚΚΑΣ

  24-0051 978-960-06-2838-8

  Ηλεκτρολογικό εργαστήριο

  ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  24-0082 978-960-06-2869-2

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 15

  ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ., ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Έχει δοθεί από πέρυσι

  24-0311 set:978-960-06-2847-0 τ.Α.978-960-06-2848-7

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  24-0316 978-960-06-3060-2

  3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μέρος A’ (Θεωρία)

  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

  24-0313 set: 978-960-06-3138-8 τ.Α.978-960-06-3139-5

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μέρος Β’ Εργαστήριο

  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

  24-0314 set: 978-960-06-3138-8 τ.Β.:978-960-06-3144-9

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  Δίνεται στο

  μάθημα Ψηφιακά Συστήματ

  α της ίδιας

  ειδικότ.

  24-0316 978-960-06-3060-2

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Εργαστήριο)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  24-0317 978-960-06-3061-9

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 16

  ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  4 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

  ΒΟΥΤΥΡΑΣ Γ., ΜΑΤΖΑΚΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΣ, ΜΠΟΒΑΛΗΣ Κ.

  24-0318 978-960-06-3062-6

  5

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Συστήματα Εκπομπής και Λήψης

  ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

  24-0322 978-960-06-3066-4

  Παραγωγή και Επεξεργασία σήματος – Εργαστήριο

  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  24-0330 978-960-06-3074-9

  Τεχνολογίες Διαδικτύου (Ιnternet)

  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  24-0324 978-960-06-3068-8

  6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων. Θεωρία

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

  24-0320 set: 978-960-06-3150-0 τ.Α.978-960-06-3151-7

  Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων. Εργαστήριο

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

  24-0321 set: 978-960-06-3150-0 τ.Β.:978-960-06-3152-4

  Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

  ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

  ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 17

  ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

  Ηλεκτροτεχνία

  ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ., ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Έχει δοθεί από πέρσι.

  24-0332 978-960-06-3076-3

  Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Έχει δοθεί από πέρσι.

  24-0331 978-960-06-3075-6

  2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρικές Μηχανές

  ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΣΩΤ., ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΜΙΧ., ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘ.Σ

  24-0345 978-960-06-3085-5

  3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ

  Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Α΄ τεύχος.

  ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡ.

  24-0342 set: 978-960-06-3159-3 τ.Α.: 978-960-06-3160-9

  Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Β΄ τεύχος

  ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡ.

  24-0343 set: 978-960-06-3159-3 τ.Β.: 978-960-06-3161-6

  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  24-0344 978-960-06-3084-8

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 18

  ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

  Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

  ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Έχει δοθεί από πέρσι.

  24-0082 978-960-06-2869-2

  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  Δίνεται στο μάθημα «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ» της ίδιας ειδικότητας

  24-0344 978-960-06-3084-8

  5 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ-ΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

  Συστήματα αυτοματισμών, Β’ τόμος

  ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0346 set:978-960-06-3162-3 τ.Β:978-960-06-3164-7

  Εργαστήριο Αυτοματισμών & Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

  ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

  24-0341 978-960-06-3083-1

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 19

  ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

  Ηλεκτροτεχνία

  ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ., ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0332 978-960-06-3076-3

  Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  24-0331 978-960-06-3075-6

  2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Δ. ΝΙΚ., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ Γ. ΠΑΝ.

  Δόθηκε πέρυσι.

  24-0311

  set:978-960-06-2847-0 τ.Α.978-960-06-2848-7

  Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  24-0316 978-960-06-3060-2

  3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μέρος A’ (Θεωρία)

  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ., ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

  24-0313 set: 978-960-06-3138-8 τ.Α.978-960-06-3139-5

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μέρος Β’ Εργαστήριο»

  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ., ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

  24-0314 set: 978-960-06-3138-8 τ.Β.:978-960-06-3144-9

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  Δίνεται στο μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» της ίδιας ειδικότητ.

  24-0316 978-960-06-3060-2

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Εργαστήριο)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  24-0317 978-960-06-3061-9

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 20

  ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

  Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θεωρία)

  ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.

  ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

  Ηλεκτρονικά Ισχύος (Εργαστήριο)

  ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.

  ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

  5

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ-ΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

  Συστήματα αυτοματισμών, Β’ τόμος

  ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝ., ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0346 set:978-960-06-3162-3 τ.Β:978-960-06-3164-7

  Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

  Ι. ΛΙΓΝΟΣ κ.ά ΟΕΔΒ

  Εργαστήριο Αυτοματισμών & Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

  ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

  24-0341 978-960-06-3083-1

  6 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ Μηχατρονική

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 21

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Δ. ΝΙΚ., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ Γ. ΠΑΝ,

  Έχει δοθεί από πέρυσι.

  24-0311 set:978-960-06-2847-0 τ.Α.978-960-06-2848-7

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  24-0316 978-960-06-3060-2

  3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μέρος A’ (Θεωρία)

  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

  24-0313 set: 978-960-06-3138-8 τ.Α.978-960-06-3139-5

  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μέρος Β’ Εργαστήριο

  ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

  24-0314 set: 978-960-06-3138-8 τ.Β.:978-960-06-3144-9

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Θεωρία)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  Δίνεται στο μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» της ίδιας ειδικότητας

  24-0316 978-960-06-3060-2

  Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (Εργαστήριο)

  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

  24-0317 978-960-06-3061-9

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 22

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

  ΒΟΥΤΥΡΑΣ Γ., ΜΑΤΖΑΚΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΣ, ΜΠΟΒΑΛΗΣ Κ.

  24-0318 978-960-06-3062-6

  5

  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

  Συστήματα Εκπομπής και Λήψης

  ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

  24-0322 978-960-06-3066-4

  Τεχνολογίες Διαδικτύου (Ιnternet)

  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  24-0324 978-960-06-3068-8

  Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος – Εργαστήριο

  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  24-0330 978-960-06-3074-9

  Εκπομπή & Λήψη Τηλεοπτικού Σήματος (Εργαστήριο)

  ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝ.

  24-0327 978-960-06-3071-8

  6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων. Θεωρία

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

  24-0320 set: 978-960-06-3150-0 τ.Α.978-960-06-3151-7

  Συλλογή Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων. Εργαστήριο

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

  24-0321 set: 978-960-06-3150-0 τ.Β.:978-960-06-3152-4

  Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

  ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

  ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 23

  ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Πολεοδομία και Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες,) 2ος Κύκλος Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ (σελ. 87-175 και 202-246)

  ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το βιβλίο έχει δοθεί στην Β’ ΕΠΑΛ

  24-0136 978-960-06-2918-7

  2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

  Οικοδομική, 2ος Κύκλος Ειδ. Κτιριακών Έργων ΤΕΕ

  ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΙΤΗ ΑΝΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0134 978-960-06-2916-3

  3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  24-0139 978-960-06-2921-7

  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού, 2ος Κύκλος Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΦΙΛΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  24-0146 978-960-06-2927-9

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 24

  ΤΟΜΕΑΣ : ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Σημειώσεις

  ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Ι.

  5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Οργάνωση Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Κτιριακών Έργων ΤΕΕ

  ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΡΙΣ

  24-0135 978-960-06-2917-0

  Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις, 2ος Κύκλος Ειδ. Κτιριακών Έργων ΤΕΕ

  ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΡΙΣ

  24-0133 978-960-06-2915-6

  6 ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ

  Ο Η/Υ στο χώρο των Κατασκευών, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

  24-0144 978-960-06-2925-5

  Σχεδίαση μέσω Η/Υ

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Το βιβλίο έχει δοθεί στην Β’ ΕΠΑΛ

  24-0130 978-960-06-2912-5

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 25

  ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

  Λύσεις των Ασκήσεων

  ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔ.

  22-0127 Συνοδευτικό υλικό

  22-0128

  978-960-06-2383-3 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2384-0

  2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ ΓΕΛ

  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ., ΒΑΘΗΣ Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

  3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

  Φορολογική Λογιστική, Β’ ΤΑΞΗ - 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΕ

  ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π., ΦΙΛΗΣ Α.

  Ο.Ε.Δ.Β.

  4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Λογιστικές Εφαρμογές

  ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Το βιβλίο έχει δοθεί στην Β’ ΕΠΑΛ

  24-0210 978-960-06-2985-9

  Λογιστική εταιρειών ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Κ. ΙΩΑΝ., ΦΙΛΗΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  24-0212 978-960-06-2986-6

  5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  Δημόσιες Σχέσεις

  ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ., ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  24-0209 978-960-06-2984-2

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ II English for Office Clerks

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦ, ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0206 978-960-06-2981-1

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 26

  ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

  Λύσεις των Ασκήσεων

  ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔ.

  22-0127 Συνοδευτικό υλικό

  22-0128

  978-960-06-2383-3 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2384-0

  2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ ΓΕΛ

  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ., ΒΑΘΗΣ Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

  3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (LOGISTICS)

  Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (LOGISTICS) + Σημειώσεις

  ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24-0495 978-960-06-4884-3

  4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Νέο βιβλίο Σημειώσεις

  5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Λογιστικές Εφαρμογές

  ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  24-0210 978-960-06-2985-9

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ IΙ English for Office Clerks

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0206 978-960-06-2981-1

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 27

  ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

  Λύσεις των Ασκήσεων

  ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔ.

  22-0127 Συνοδευτικό υλικό

  22-0128

  978-960-06-2383-3 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2384-0

  2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ ΓΕΛ

  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ., ΒΑΘΗΣ Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

  3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING

  Εμπορία (marketing) γεωργικών προϊόντων

  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΥ Δ., ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΥ Ν., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι., ΝΑΝΟΥ Ι.

  24-0104 978-960-06-4436-4

  Τουριστικό Μάρκετινγκ

  ΒΑΘΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΕΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

  24-0221 978-960-06-2993-4

  4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

  Νέο βιβλίο Σημειώσεις

  5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Λογιστικές Εφαρμογές

  ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  24-0210 978-960-06-2985-9

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ II English for Office Clerks

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0206 978-960-06-2981-1

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 28

  ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

  Λύσεις των Ασκήσεων

  ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔ.

  22-0127 Συνοδευτικό υλικό

  22-0128

  978-960-06-2383-3 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2384-0

  2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ ΓΕΛ

  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ., ΒΑΘΗΣ Α., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

  3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

  Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό 2ος κύκλος ΤΕΕ

  ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΛΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  24-0217 978-960-06-2989-7

  4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τουριστική Γεωγραφία

  Θ. ΤΕΡΚΕΝΛΗ κ.α. 24-0466

  5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ II English for the hotel and tourist trade.

  ΝΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

  24-0215 978-960-06-2987-3

  6 ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  Διδακτικά Εγχειρίδια που θα εγκριθούν από την επιτροπή του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 29

  ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

  ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

  24-0096 978-960-06-2882-1

  2 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Δενδροκομία

  ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΝΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΣΙΤΣΙΒΑ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΑΓ.

  24-0455 978-960-06-3330-6

  3 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

  Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες

  ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ., ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΣΣΑΜ ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ

  24-0099 978-960-06-2885-2

  4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

  ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0116 978-960-06-2899-9

  5 ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

  Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Εργαστηριακός οδηγός

  ΓΕΜΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

  24-0093 Εργαστηριακός οδηγός

  24-0094

  978-960-06-2879-1 Εργαστηριακός οδηγός

  978-960-06-2880-7

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Exploiting the Earth

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦ., ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0111 978-960-06-2897-5

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 30

  ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

  ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

  24-0096 978-960-06-2882-1

  2 ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

  Εκτροφή Αγροτικών Ζώων Ι

  ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ, ΓΕΩΡ., ΘΕΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΙΦΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΑΤΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  Ο.Ε.Δ.Β.

  3 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υδατοκαλλιέργειες ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Σ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν.

  Ο.Ε.Δ.Β.

  4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

  ΓΙΟΥΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓ., ΜΟΑΤΣΟΥ ΓΚΟΛΦΩ, ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  24-0123 978-960-06-2905-7

  5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

  Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

  ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

  2004

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Exploiting the Earth

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦ., ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0111 978-960-06-2897-5

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 31

  ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

  ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

  24-0096 978-960-06-2882-1

  2 ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Φυτά Κηποτεχνίας

  ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ– ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  24-0103 978-960-06-2889-0

  3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

  Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία

  Εργαστηριακός οδηγός

  ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  24-0105 Εργαστηριακός οδηγός 24-0106

  978-960-06-2891-3 Εργαστηριακός οδηγός

  978-960-06-2892-0

  4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

  Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

  ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΣΣΑΜ ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ

  24-0099 978-960-06-2885-2

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 32

  ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η/Υ

  Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

  ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  24-0110 978-960-06-2896-8

  Εφαρμογές Η/Υ

  ΝΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  24-0107 978-960-06-2893-7

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Exploiting the Earth

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0111 978-960-06-2897-5

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 33

  ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

  ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

  24-0096 978-960-06-2882-1

  2 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  Αρχές επεξεργασίας τροφίμων

  ΓΑΡΔΕΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΓΑΡΔΙΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  24-0122 978-960-06-2904-0

  3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

  ΓΙΟΥΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓ., ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓ., ΜΟΑΤΣΟΥ ΓΚΟΛΦΩ, ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  24-0123 978-960-06-2905-7

  4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0124 978-960-06-2906-4

  5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

  Συσκευασία Τροφίμων

  ΒΡΑΧΑΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  24-0125 978-960-06-2907-1

  6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Exploiting the Earth

  ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦ., ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  24-0111 978-960-06-2897-5

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 34

  ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΣΕΙΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 3Θ+2Ε

  Ναυτιλιακές Γνώσεις

  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΙΡΑ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  24-0357 978-960-06-3322-1

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών-

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ.,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

  24-0031 978-960-06-2819-7

  2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

  Μηχανολογικό

  Σχέδιο με Η/Υ

  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΝΣΟΥΡ

  ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ,

  ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0050 978-960-06-2837-1

  3

  ΒΗΘΗΤΙΚΑ

  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ ΚΑΙ

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ IΙ

  Προγραμματισμός

  Εργαλειομηχανών

  CNC

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ,

  ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  24-0052 978-960-06-2839-5

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 35

  Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Έκφραση- Έκθεση

  Τεύχος B΄

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΤΕΥΧΟΣ B΄

  ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

  ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΥΔΗ

  ΑΒΡΑ, ΛΟΠΠΑ

  ΕΛΕΝΗ, ΤΑΝΗΣ

  ΔΙΟΝΥΣΗΣ,

  ΤΣΟΛΑΚΗΣ Λ.

  ΧΡΙΣΤΟΣ

  22-0050

  Βιβλίο

  καθηγητή

  22-0051

  978-960-06-2307-9

  Τ.Β.:978-960-06-2333-8

  Βιβλίο καθηγητή

  978-960-06-2309-3

  Τ.Β.:978-960-06-2334-5

  2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

  Κείμενα

  Νεοελληνικής

  Λογοτεχνίας, Β΄

  τεύχος

  ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  Βιβλίο μαθητή

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν.,

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ Δ.,

  ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χ.,

  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ.,

  ΠΑΓΑΝΟΣ Γ.,

  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ.

  Βιβλίο καθηγητή

  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ,

  ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ

  ΖΩΗ, ΚΡΟΥΠΗ-

  ΚΟΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,

  ΠΑΤΟΥΝΑ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-

  ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ,

  ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  22-0054

  Βιβλίο

  καθηγητή

  22-0055

  978-960-06-2317-8

  Τ.Β.:978-960-06-2336-9

  Βιβλίο καθηγητή

  978-960-06-2319-2

  Τ.Β.:978-960-06-2337-6

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 36

  Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  3

  ΜΑ

  ΘΗ

  ΜΑ

  ΤΙΚ

  Α

  ΑΛΓΕΒΡΑ

  Μαθηματικά και

  Στοιχεία Στατιστικής

  Γ’ Ενιαίου Λυκείου

  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΥ

  Χ., ΣΒΕΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  22-0088

  Βιβλίο

  καθηγητή

  22-0089

  978-960-06-2361-1

  Βιβλίο καθηγητή

  978-960-06-2362-8

  4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  Ευκλείδεια

  Γεωμετρία Α’ και Β’

  Γενικού Λυκείου

  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΗΛΙΑΣ, ΒΛΑΜΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

  ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΣΤΥΛ.,

  ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

  Το

  βιβλίο

  έχει

  δοθεί

  στην Α’

  ΕΠΑΛ

  22-0016 978-960-06-2310-9

  5 ΦΥΣΙΚΗ

  Φυσική ΤΕΕ 2ος

  κύκλος

  Λύσεις

  Ασκήσεων

  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.,

  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

  ΠΑΝΑΓ., ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΛΚΙΑ

  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

  24-0009

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0010

  978-960-06-3197-5

  Συνοδευτικό υλικό

  978-960-06-2801-2

  6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

  ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

  Η/Υ

  Εισαγωγή στις Αρχές

  της Επιστήμης των

  Η/Υ

  ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠ.,

  ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡ,

  ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔ.,

  ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

  ΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  22-0230 978-960-06-4895-9

  7 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Διδακτικά

  Εγχειρίδια που θα

  εγκριθούν από την

  επιτροπή του

  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 37

  Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

  ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1

  ΑΡΧΕΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Προγραμματισμός

  Υπολογιστών

  ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.,

  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.,

  ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.,

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

  24-0406 978-960-06-3111-1

  2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Υλικό Υπολογιστών Τετράδιο

  Εργασίας Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ κ.ά.

  24-0484

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0469

  978-960-06-4875-1

  Συνοδευτικό υλικό

  978-960-06-4882-9

  Τεχνολογία Δικτύων

  Επικοινωνιών

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ.,

  ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  3

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Προγραμματιστικά

  Εργαλεία για το

  διαδίκτυο

  ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ,

  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦ.,

  ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡ.,

  ΠΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑ,

  ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Έχει

  δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0394 978-960-06-3101-2

  4

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

  Πληροφοριακά

  Συστήματα

  + σημειώσεις

  (περίπου 100

  σελίδες)

  Δ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ κ.ά.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 38

  ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1

  ΑΡΧΕΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Προγραμματισμός

  Υπολογιστών

  ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.,

  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.,

  ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.,

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

  24-0406 978-960-06-3111-1

  2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Υλικό Υπολογιστών Τετράδιο

  Εργασίας Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ κ.ά.

  24-0484

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0469

  978-960-06-4875-1

  Συνοδευτικό υλικό

  978-960-06-4882-9

  Τεχνολογία Δικτύων

  Επικοινωνιών

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ.,

  ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  3

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

  ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Σημειώσεις

  (περίπου 100

  σελίδες)

  4

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

  Πληροφοριακά

  Συστήματα

  + σημειώσεις

  (περίπου 100

  σελίδες)

  Δ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ κ.ά.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 39

  ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1

  ΑΡΧΕΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Προγραμματισμός

  Υπολογιστών

  ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.,

  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.,

  ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.,

  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

  24-0406 978-960-06-3111-1

  2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Υλικό Υπολογιστών Τετράδιο

  Εργασίας Κ. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ κ.ά.

  24-0484

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0469

  978-960-06-4875-1

  Συνοδευτικό υλικό

  978-960-06-4882-9

  Τεχνολογία Δικτύων

  Επικοινωνιών

  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ.,

  ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  24-0323 978-960-06-3067-1

  3

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  Προγραμματιστικά

  Εργαλεία για το

  διαδίκτυο

  ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ,

  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΤΕΦ.,

  ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΧΡ.,

  ΠΑΤΣΑ ΧΡΥΣΑ,

  ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Έχει

  δοθεί

  στη Β’

  ΕΠΑΛ

  24-0394 978-960-06-3101-2

  4

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

  Πληροφοριακά

  Συστήματα

  + σημειώσεις

  (περίπου 100

  σελίδες)

  Δ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ κ.ά.

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 40

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  ΜΗΧΑΝΩΝ

  Στοιχεία Μηχανών -

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ.,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

  24-0031 978-960-06-2819-7

  2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

  ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

  Στοιχεία Σχεδιασμού

  Κεντρικών

  Θερμάνσεων

  ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ,

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡ.

  24-0041 978-960-06-2828-9

  Θερμικές

  Εγκαταστάσεις

  ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

  ΚΡΕΠΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,

  ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  24-0034 978-960-06-2821-0

  3

  ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –

  ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

  Μηχανουργική

  Τεχνολογία Ι

  (Κατεργασίες κοπής)

  ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ,

  ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  24-0046

  set:

  978-960-06-3171-5

  τ.Α.:

  978-960-06-3172-2

  Μηχανουργική

  Τεχνολογία ΙΙ

  (Κατεργασίες

  διαμόρφωσης)

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ,

  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  24-0047

  set:

  978-960-06-3171-5 τ.Β.:

  978-960-06-3173-9

  4

  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –

  ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ

  ΜΗΧΑΝΕΣ

  Ανελκυστήρες

  ΔΟΥΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,

  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧ.

  24-0083 978-960-06-2870-8

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 41

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

  ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  ΜΗΧΑΝΩΝ

  Στοιχεία Μηχανών -

  Σχέδιο

  ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

  ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ,

  ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

  24-0031 978-960-06-2819-7

  2 ΥΔΡΕΥΣΗ –

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

  Ύδρευση –

  Αποχέτευση ΚΑΡΓΑΣ Δ. κ.ά.

  3 ΒΑΣΙΚΗ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

  Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

  Λύσεις των Ασκήσεων

  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ στην Α΄ τάξη

  24-0029 Συνοδευτικό υλικό

  24-0030

  978-960-06-2817-3 Συνοδευτικό υλικό 978-960-06-2818-0

  Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

  ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  24-0082 978-960-06-2869-2

  ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ

 • 42

  ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

  ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

  ΠΑΡΑΤΗ

  ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

  1

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

  ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

  ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

  Εισαγωγή στη

  Μηχανολογία,

  Α’ Τάξη ΤΕΕ

  ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ

  ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ,

  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΠΡΟΚΟΠΗΣ

  - Έχει δοθεί στην Α΄τάξη Να προβλεφθεί περιορισμένος αριθμός βιβλίων για όσους μαθητές ήταν σε άλλη ομάδα προσανατολισμού.

  - Με αλλαγές στο ΑΠΣ και στις Οδηγίες διδασκαλίας

  24-0468 978-960-06-4439-5

  2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ

  ΥΛΙΚΩΝ

  Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών

  Λύσεις

  των

  Ασκήσεων

  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.,

  ΡΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  -

  24-0026

  Συνοδευτικό

  υλικό

  24-0027

  978-960-06-2815-9