Περιοδικό "Διάλογος" Τεύχος 78

32
διάλογος 1 οκτωβριοσ - δεκεμβριοσ 2014, τεΥΧοσ 78 Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων (β’ μέρος) 2) Τήν ἀπόφαση 7380/20.12.1996 τοῦ Πρω- τοδικείου Ἀθηνῶν ἀκολούθησε ἔφεση στό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν. Τό Ἐφετεῖο, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 10.493/19.12.1997 ἀπόφασή του, ἐπε- κύρωσε τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί ἀποδέχθηκε τήν αἴτηση τοῦ Νο- μάρχη Ἀθηνῶν γιά τήν διάλυση τοῦ σωμα- τείου ΚΕΦΕ διότι «ἀπεδείχθησαν πλήρως, ἀφ’ ἑνός μέν ὅτι ὁ σκοπός τοῦ περί οὗ πρόκειται σωματείου μεταβλήθηκε σέ κερδοσκοπικό ἀπό μή κερδοσκοπικόν τοιοῦτον, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὅτι καί ἡ λειτουργία του κατέστη παράνομος» 2 . Ἡ Σαηεντολογία ὅμως ἄλλαξε τόν τίτλο της σέ «Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας» καί συνέχισε τήν δρα- στηριότητά της ὡς ἀστική ἑταιρεία, στούς ἴδιους χώρους καί μέ τά ἴδια πρόσωπα. Σέ ἄλλη περίπτωση, τό ΚΕΦΕ ἄσκησε ποινική δίωξη κατά τῶν γονέων ἑνός μέ- λους του, καταγγέλοντάς τους γιά ἐξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση καί προσβολή τῆς τιμῆς τοῦ ΚΕΦΕ καί ἀπειλή. Τό Τριμελές Πλημελειοδικεῖο Ἀθηνῶν, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 37681/1997 ἀπόφασή του, ἀθώωσε τούς κα- τηγορουμένους γονεῖς ἀπό τίς ὡς ἄνω κατη- γορίες. Ἐπίσης, ἐνώπιον τοῦ Γ΄ Τριμελοῦς Ἐφετεί- ου Ἀθηνῶν, προσήχθησαν δεκαπέντε μέλη τοῦ ΚΕΦΕ, κατηγορούμενοι γιά «ἀπρόκλητη ἔμπρακτη ἐξύβριση ἀπό κοινοῦ κατ’ ἐξακολού- θηση καί κατά συρροή». Τό Ἐφετεῖο ἀποδέχθη- 1. Ὁμιλία του, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἁγία Πε- τρούπολη, στίς 18.9.2014, στά πλαίσια τῆς Ζ΄ Διορθόδοξης Συνάντησης Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν. 2. Ἀπόφαση Ἐφετείου Ἀθηνῶν, 10.493/1997, φύλλο 18ο. κε ὅτι οἱ κατηγορούμενοι «προέβαιναν, μέ βάση συγκεκριμένο σχέδιο, σέ συστηματική παρακο- λούθηση καί συλλογή πληροφοριῶν μέ τά προ- σωπικά δεδομένα, πού ἀφοροῦσαν τήν ἰδιωτική, κοινωνική, ἐπαγγελματική καί ὑπηρεσιακή ζωή σημαινόντων προσώπων τῆς δημόσιας κυρίως ζωῆς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως δημοσιο- γράφων (Β. Νταγκουνάκη, Γρ. Μιχαλόπουλου), θρησκευτικῶν λειτουργῶν (Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, πατρός Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλου), δικα- στικῶν λειτουργῶν (Ἀντ/λέα Α.Π. Σπυρόπου- λου, Ἀντ/λέα Ἰωάν. Ἀγγελῆ), Πολιτικῶν (Μ. Ἔβερτ, Ἀντων. Σαμαρᾶ) κλπ. Ἀκολούθως προ- έβαιναν σέ ταξινόμηση καί καταχώρηση τῶν πληροφοριῶν αὐτῶν σέ ἔγγραφα καί ἀτομικούς φακέλλους, τά ὁποῖα στοιχεῖα ἀπέστελναν καί σέ ξένα κέντρα πληροφοριῶν στήν Ἀλλοδαπή. Οἱ ὡς ἄνω ἐνέργειες τῶν κατηγορουμένων ἀπο- τελοῦν, κατά τήν κοινή ἀντίληψη, ἐκδήλωση προσβλητική τῆς τιμῆς τῶν προαναφερομένων προσώπων, ἐνέχουν καταφρόνηση πρός τά πρό- σωπα αὐτά καί στοιχειοθετοῦν κατά τήν κρίση τοῦ Δικαστηρίου, τό ἀδίκημα τῆς ἐξύβρισης μέ ἔργο». Τό Γ’ Τριμελές Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν, μέ τήν ἀπό 11.5.1999 ἀπόφασή του, δέχεται ὅτι «Σ’ αὐτές τίς προσβλητικές ἔμπρακτες ἐνέργειες προέβαιναν μέ κοινή πρόθεση καί συνεργα- σία ἀπό κοινοῦ, ὅλοι τους, γνωρίζοντας τήν κατά τήν κοινή ἀντίληψη προσβλητικότητα τῶν ἐνεργειῶν τους αὐτῶν γιά τήν ἠθική καί κοινωνική ὑπόσταση τῶν ἄνω προσώπων, γε- γονός πού προσβάλλει ὁπωσδήποτε τήν ὑπό- ληψη, τιμή καί προσωπικότητά τους». Τελικά, τό δικαστήριο ἀποφάσισε νά παύ- σει ὁριστικά τήν ποινική δίωξη κατά τῶν

description

PanHellenic Parents Union for the Protection of the Hellenic-Orthodox Culture, the Family and the Individual

Transcript of Περιοδικό "Διάλογος" Τεύχος 78

 • 1

  - 2014, 78

  1

  . , . .

  ( )

  2) 7380/20.12.1996 - . , . 10.493/19.12.1997 , - - - , , 2.

  - , .

  , - , , . , . 37681/1997 , - -.

  , - , , - . -

  1. , -, 18.9.2014, .

  2. , 10.493/1997, 18.

  , , - - , , , , - (. , . ), ( , . ), - (/ .. -, / . ), (. , . ) . - , . -, , , - , .

  , 11.5.1999 , - , , , - -, .

  , -

 • 2 - , (-) , (. 3681, 3611, 117 ..). , .

  , - . - .

  [ , - , ( 13 2) ].

  , , . - ( 13 2) . , - , .

  , 1995, - , , , , 3. . - (23.6.1995)

  3. , 8.6.1995.

  (22.6.1995) .

  - , , -, , - , - .

  . . 3-88/17.10.2000 , - - 13 . 13 . 2 () -, 9 4.

  , - , 15.12.2000, - .

  , - , - - .

  - 5.4.2000, , , . - , , , , - - .

  ,

  4. -, 17.10.2000.

 • 3

  - 2014, 78

  , - - . - (.. - , , - ..), - .

  - - .

  , (- - )

  .

  . , - . ( ) . . - . ( -) .

  . . ...

  - , . , - - , .

  - , .

  1998 -

  (Iglesia Maradoniana) , .

  -, - 100.000 . - , , . . . . .

  , - , -.

 • 4 , D10 S . - .

  22 ,

  1986 . , - - .

  - : (. 27, 64).

  . , .. ...

  ( )

  . - , .

  - . - , . , - , , .

  - , ,

  1. 13 2014, . . , . , .

  .

  , - , . . , -, : , . -, - , -. - .

  , , - .

 • 5

  - 2014, 78

  ! -. - - .

  , - - . : , , , - .

  ( -) -. , . , - , . , , ! - .

  , , , .

  - , . . - - . , , - , - . .

  -, . - , - . , , .

  , - /, - - -. - . .

  1. , )

  , , , .

  , -- : - . , , . - . , , , . , 2.

  2. . , , . 14, . - , -, . ..., 1997, . 139.

 • 6 .

  . , - . , -, - , : 15 , 10.000 ( 2, . 51-52). - .

  - : . , , ... , ( , . 321). , - . , ( 8/1985, . 24-25).

  , , 4 - - 14 21 - . - 7-14 , . , 6 . . , 4

  ( , . 26). , , -, , - , , (Mind Control, -). , ( . 92-93). , , , - ! - , , - : , ! ( , . 104).

  - - .

  )

  . - , - . , - , ! , - ..., -: ,

 • 7

  - 2014, 78

  . - : . , , , , , -, , , . (Abhedananda, Doctrine of Karma . 17-18).

  , , - , - ; : . - . -, . - , . , - : , , . : . - , (). . . , , , . , , . , . : 1. = -, 2. = , 3. = . , -

  . , . - , - , - , . - (- , , ). , , , , , , , - ( ). ( ), . - 3.

  - JUG, -, . , - . . . - , , . - : . , . . , - . .

  3. , , - , 2005, . 382-383.

 • 8 . , - ( 1/80, . 6). - , - . F.W.Haack. : ;. : , - . , Haack : , , 4!

  - .

  , , , , - . .

  )

  - . . , ,

  4. . , - , . . 176.

  - . - , , , . - .

  Dianetics = , - , . - ; -, , -, , , , , , - . 70% , - !

  , - , 5.

  - ;

  , , -. . , - - -, , , , , . , , , . , , - - , - ,

  5. , , , 1980, . 34

 • 9

  - 2014, 78

  , . (Engramme) - ! - ; Dianetics , 0 8, . - (), . -, . -, , (E- meter), . -, (Auditing), - .

  . - . Aderson Report - : . - - , , . , , . , 6.

  6. , . 36

  - - -, - . - .

  . -, : , , . , - , , , - . , , , - , , -, , -, , , , , . ; , . - , , .

 • 10

  -, , . . - - . -

  , 7.

  ( ).

  7. . ., - - , , - -, ... -, . 256-257.

  (, 3 5-11-2014)

  - - . , - . , , , , 3 5 2014 - - , : , - . -, , .

  - . -, . , . , . -

  , . , () . (-) . .

  - . - : - . . -, - . .

  , :

  . . - , ... . , -

 • 11

  - 2014, 78

  R. Steiner, , - , .

  . . , . ., .. -, - . , , . - , -, , . . , - .

  . . . ., -

  . - , , . , , . : , -. - ().

  . . - , . ., , . -. , , - - , . . , , , -, , .., . , , , - .

  - . . , MTh, . -

  - .

  - , , .

  - .

  , .

 • 12

  . - , , - . , , , - , . , , - , .

  , -:

  1. , . - - , , . , , , , , . , .

  2. , , , , - , ,

  , , , , .

  3. , , , , , , . - , , .

  4. , - , - .

  5. - - - . , . , , , - .

  6. -, , -, ,

 • 13

  - 2014, 78

  -. - , , . , , , -, . ( ).

  7. - - , , - . , , - , . , , , , . , .

  8. , - , . , - , , , . , - , , , , , .

  9. , ,

  . , , , , - . , , , , , .

  10. , , - , , - (, 4,12). , , - .

  .

  . , , , .

  . ,

  . ,

  . ,

  .

  . ,

  . ,

  . , .

  . , .

  .

 • 14

  , - - , , - -, .

  ,

  , , , , , - , , ( - ).

  . . ..

  , 3.11.201417.00. - . , . -

  . . . -

  , . - . .

  18.00. : - , . , - .

  , 4.11.2014.07.30. - .09.00. : . . .

  , - ..., .

  09.45. : . . . , ., -

  11.30. : . -

  . , . ., .

  13.00. ().17.00. : . .

  , . ., , -. ( ).

  17.45. : . . , .Th., .

  18.30. .19.00. ().

  , 17.10.2012.08.00. - .09.30. .11.30. - .

  : . .

 • 15

  - 2014, 78

  , - , - , -, , - , .

  - - . , , , - (. . 20-21).

  , , , . , , , - .

  -. , - , (- ), - , , , .

  , - , ( . 4, - , P.G. 62, 85). , , - , .

  , , , - , , , (. 34-35). , , , , - , .

  - , , , . - , -, -

 • 16

  , 14 , - , - , , -, - , - - .

  , , , - - , , - , -, , (. . , 19, PG 30, 149).

  , , - .., . . 2276 - , - , - ,

  (. . 7-8). - - - , - - , , , , -, , , (. . , , PG 50, 701).

  - , - .

  , (. 6), - , .

 • 17

  - 2014, 78

  . ..

  ,

  - , , - . , - , , : , - .

  - - - .

  , .

  , - , , , ( . 2, 7), . - - , - , :

  (. 4, 12), - .

  , - , - , - .

  , -, - - , (. 13, 9), .

  -, - .

  , , , - .

  . , - , .

  , 30.10.2014

 • 18

  .

  .

  ... , . 3 1996, 64 , . .

  .., 18 - , -

  , , -. , , - , , -

  .

  , , . . 2014, , , , .

 • 19

  - 2014, 78

  , 1 2014, , , , , ... -, . , - - .

  - . - - , , -. . , , . , - , ,

  - , .

  .

 • 20

  Body Mind & Soul1: , .

  , - - , : , . - , -, , , , - -, - , , -- , , .

  Body Mind & Soul, , , - Body Mind & Soul, , : : -2 : , , - (Body-Mind-Soul), ,

  1. , .2. ... , .

  - . . - : , , , , - 3.

  , - - : , , , , , 4 ..- , , - , . , , , , , , ...

  , - , -

  3. . . http://bodymindsoul.gr/main/4. -

  : (), - ( ), (), ( ), ( ) -, ().

  ,

  .

  ( )

 • 21

  - 2014, 78

  5 6 .., , -- - .

  7, , , - 8, ... - Body Mind & Soul.

  -: LifeWave ( ), - , , , Academy of Angel Healing ( -), , Quantum Con necting Method [ - ], , E-Shop ( ).

  , .

  1. LifeWave ( ).

  :9 -. . , - , ,

  5. Kundalini: . -, , , , - . http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini

  6. Libido: - . - Sigmund Freud . http://en.wikipedia.org/wiki/Libido.

  7. . . , , , , 1991.

  8. . http://www.thetikienergeia.gr/site/positiveclub.php ..

  9. http://bodymindsoul.gr/main/lifewave/

  , . LifeWave.

  LifeWave - .

  , -.

  , ; , - .

  LifeWave. LifeWave

  10. (patches), - , - 11.

  -, Suzanne Somers, LifeWave - - , David Schmidt, LifeWave - LifeWave-, spot YouTube12.

  , - LifeWave -, , , - , . , - - , - .

  10. http://www.lifewave.com/greek/11. https://www.youtube.com/watch?v=bW_g3EgLnB412. .

 • 22

  2.

  - , - - , , -. , -, , , .

  , , - () . - , , -, , , , , , -, 13.

  , 1968, - Karl Ludwig von Bertalanffy. - , , , , 14. 1970 Mario Bunge , , 15. - - - .

  , ,

  13. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemics14. http://www.uronet.gr/index.php?option=com_

  content&view=article&id=90:systimiki-anaparastasi& catid=1:medical-news&Itemid=50

  15. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemics

  , .. -, / . , , -, 16.

  -, , , ... - 17. - - 60 - 18...19. , : - - (Bert Hellinger), 1980 . - - , 20,

  16. http://www.uronet.gr/index.php?option=com_ content&view=article&id=90:systimiki-anaparastasi& catid=1:medical-news&Itemid=50

  17. http://anaparastasi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69

  18. ... (), . -.

  19. http://enallaktikidrasi.com/2014/01/afieroma-sti- systimiki-anaparastasi/#ixzz2rWvHWj5j

  20. ... Transactional analysis. - , Eric Berne. 70 E. Berne, - OK, OK Thomas Anthony Harris.

 • 23

  - 2014, 78

  21, , ....22.

  - , , , 19 , , - [ ], , - , ..

  , --, - - - , - , , , 23.

  , , NLP (

  21. ... Primal therapy. , , , , . (primal scream).

  22. http://anaparastasi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=69

  23. . : http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={D628D301-491E-4484-A68A-3F2B86A74B6C} http://www.im-glyfadas.gr/01/01/01010072.asp

  )24, 25 .., , . - , ...

  3.

  (quanta). 7 - 1900 (Max Planck), - , - (Black Body Radiation)26 , , , , - , (h=6,6x10-27 ergsecond), . , , , -, . 1918 27.

  (Biofeedback). , - , -

  24. . - , , . 23, .-. 2001, . 44-45.

  25. Psychodrama. , Jacob Mo reno. , - , , , - , . http://en.wikipedia.org/wiki/Psychodrama

  26. http://simple.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation

  27. http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation

 • 24

  . (-) - , , , , . . , -, - , - - 28.

  , - , - , . -, 29. - ..- - -. (e-meter) . . -, - .

  Body Mind & Soul ...

  Quantum SCIO / INDIGO30. SCIO/ INDIGO

  - -, -, - (-) .

  28. http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback29. .30. http://bodymindsoul.gr/main/quantum-biofeedback/

  quantum-biofeedback-scio-indigo/

  (-) - , , . . - (Body scan) , - !.

  SCIO / INDIGO /, , Body Mind & Soul, ...

  [ ] , : - - -. - , , , -, - , , , Orgone [ ] and Fire Generator, ELF Magnetic Field, Harmonic Therapy, Scalar (tsakras), Schuman Wave, Aura Program, Sarcode () Program, Delusion therapy, Hammer Medicine, , , , , - [ ], -, [NLP], , -, - , Spinal Program

 • 25

  - 2014, 78

  .

  , - , - - - . - - Body Mind & Soul ...

  , : - -, , . , -. , -. DNA . . , , , , , . , - . , , , ,

  . , , , -, , , -, . , , , , , , , .. , -, . ..

  : , , , , , , , - .

  , ( , -, 1918) (-, , - ..), - .

  ( )

  , 19 2014, : .

  E

  , -, 4 6 2013, - - .

  :

  16 2014 -

  -

 • 26

  : , - .

  , -, . , , , - 1997 - (...), - .

  - , - .

  , - . , 4 6 2013 . - . - : - (, -, , Aura Soma, , , - , -, , -

  , , , -, , ..) , - .

  :

  -, , , - - , , - , - .

  - . - - . .

  , - , , . , - . -, , - .

  - - . - - ,

 • 27

  - 2014, 78

  . - . - . -, , - . - - Samuel Hahnemann .

  , -, , ... , -, - , , - !

  - - - , .. - . . -

  , - , , , . - - !

  , - , - , , .

  , , . , , - , , - -.

  :

  . , . . . .

  . , . .

  , .

  . , . .

  , .

  , . . . .

  . , .

  . , .

 • 28

  - .

  40 Adeline Keh, Homerton. Cambridge, -. Homerton - , . Adeline 18 , . - Papworth. Papworth - . - ARDS ( ), , . - , . - .

  : www.agioritikovima.gr 12 2014

  www.dailymail.co.uk 24 2014.

  NOMIKA KEIMENA

  -2 BvR 943/99 26.3.2001

  - - , - -

  ( , ).

  1. () ( -), 4 . 1 2 ( ) ( ). - . , , - , .

  , 4 . 1 2 . , - . ,

 • 29

  - 2014, 78

  - , . - . , - , .

  2014 - . 3 - - - . , . , 11.30 13.00, - . , , - . . . - .

  - - :

  . : -.

  . , : ;.

  . . . -, : .

  . . . -, : . ;.

  . -, : : ;.

  . . . , : -....

  . . . -, : : - 1912-1913.

  . - , : -

  . -, : .

  . . ., , - - , , , .

  - - - , . . . - . . , , , 22 . . - , : .

 • 30

  , , - - - .

  - , . . . - .

  , - - , ... - , . - - , - - - . -

  - .

  23 2014 - . . - . - . , - . , , - .

  , , : . -, , . , , , , , , .

  - -, - .

  .

  - , , ...

  : 180/296004-44, GR 5701101800000018029600444

  . -, , .

 • 31

  - 2014, 78

  , 89,5 FM, :

  - . , 17.00-17.30. . . .

  , 91,2 FM, :

  ) , , 14.15-15.00. . . .

  ) , , 18.00-19.00. (

  . , ).

  : www.ecclesia.gr, e-mail: [email protected] :

  www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM e-mail: [email protected] . 210 7272240-3, fax: 210 7272244

  . . .: www.ppu.gr . 210 6396665, fax: 210 6082219

  , . . .,

  :

  1. , , - . , 5.30-7.30 ..

  2. (, -, , , .. ). .

  3. . , 7.00-9.00 ..

  - ( 10, , . . .). . : 210 6396 665.

 • 32

  .

  1..2..--.3. The Orthodox Church. Its Faith, Worship and Life.

  4..5..

  6. ,(.).

  7..8.;-,(.).

  9., , ,(.).

  10.;.11.,( ).12.,(

  ).13..

  .14. -

  .15..-

  .16.,

  .(20-26/9/1995).

  17..- .

  18...

  19.. -.

  20.-..

  21..22.-

  .23.,,.24.,-

  .

  25......

  26. , ,....

  27. , -,....

  28.,-,....

  29.,-,....

  30.,;,....(.).

  31...-,....

  32.,,....

  33.,-,(1),....

  34. ,..(2),....

  35..-(3),....

  36. . , ..(4-10),....

  37..-,(11-15),....

  38. .,(16-20),....

  39.(),....40.,,.

  ...41.,-

  ;,....42. , .

  ,....43.. ,

  ,....44.,

  -;,....

  1. - , . .. ,(). : www.orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=41

  2. , ., .-(.2310222511).

  3.,.(.2310222511).

  4.M.E.Johnes,),), ) ,....,..(.2610275022).

  . .., . 210 6396665, .