ΝΕΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 75

of 24/24
 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ΝΕΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 75

Transcript of ΝΕΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 75

 • !"

  "

  !" "!

  "!#"$!

  %&""#"

  "

  !

  !$!""!$

  '"($!

  " $

  %

  !!)"

  *%

  %"

  + ,!

  " !

  "&$"

  "$

  !

  "

  -

  %"$

  (!

  !

  ""& "

  ! "

  .&"!"!

  %

  "

  !$"$

  /")""

  ,$"

  )"0 "1

  !)!

  !"!!!

  +" "

  &

 • !" #$%

  & #

  '()%

  *+

  , *-

  .,&/

  0(1"!

  2(3&(&&

  4"

  '&)567

  "-8"9

  : ;() "

  "#

  )&"-

  8;>'(>?( #7 %

  "$ 2

  "$ )

  " ! !

  "$

  "!)

  "$!"2

  $' $ $3 0,

  "$$"$"$"

  """$1"2

  "&$#2

  -#3*#

  ""$454

  5)4+#$/""$2

  +2

  #""$)

  "$""2

  #" " " 2

  &352

  !"!""2

  ""6

  '/)!

  "!2

  !""#"

  .#"""

  557.!!8!"2

  "!)2

  "! 2

  ."!"2

  " 2

  "$#!2

  & " "

  &)2

  - 2

  "2

  "! &!! 2

  #

  #!"""2

  $"

  6 #2

  &""

  ""(""2

  #!$2

  9

  "

  ""$*

  -

  $""$#""$"5

  ""9

  5$6306&""

  $"#""1

  /!$

  !+*!2

  0$$# &1:

  !#2

  !) #3 0("!

  """41-(

  30;;1

  9(

  "#"#"2

  "/

 • ";2

  # " "$#3

  0,#"$"1+

  '"30$"1!

  $"#/" "

  $%"$

  ("

  ""$"",$"

  ""$""$+

  )$"#"

  *"2

  "."$

  72

  8"""!&2

  "-"2

  #"2

  ".2

  &"#""2

  &+/*+!"$#

  ""!"2

  $,"

  "-)$

  $"

  /""$!!

  )

  $#"

  "="2

  $ .

  "& "

  ")3>$2

  &!"$"#2

  "!"2

  """#2

  "+2

  "!-"!?2

  !#!" !2

  )$""!

  !# 2

  !&"2

  ! "

  %""2

  .""&2

  $""$

  %

  $#

  "" 2

  !, !!

  #"!

  ""$2

  & &@"2

  " 2

  %'! !2

  "+)$2

  %" "

  $#!

  +"")"/2

  "$"

  &)2

  - !&2

  /2

  '

  ""2

  5"2

  $""!$"2

  "$""!

  ""-" 2

  "#"2

  5"2

  #'2

  "2

  /$

  5$"!"2

  $"""#

  #"#"2

  "" 2

  !##!"2

  $#$#2

  "

  #%"

  " +2

  "2

  )%""/

  "$

  $#-"

  )"9

  """ !$2

  """2

  %"2

  2

  %"

  9 ""#"

  +01 2

  "9

  "#""

  "(&"01"

  #"" "

  ""&01!

  0#1?""'

  (!

  $!&"

  $9""#"

 • A)2

  "#"."&2

  "2

  "

  -" "2

  .""

  !)$""!

  &"="""

  +" "2

  "$ "2

  #"-""2

  &."!

  96B"30,$2

  !$1C2

  $"""!!

  C$ 2

  %""")2

  ".).2

  +)#2

  " .":&30C$"

  &" 1

  @:/?4':A:/

  !"#$%$&!'

  ()(*+(, -!.$/. '0%$$''' !111

  2)(*+(,&!$'0 .

  % '''-3'''

  , ''', .!'&%$$%

  !!4 $!', !

  ! %' 56!6!'''

  5!$&.73!$8934%$%6$6!'56!:$!!'

  ;)(*+(5

  '''%! < $

  &!%!%.

  .%='''

  0 !$

  $$>5 !?$:6='5&!'

  [email protected]$!4% !4 A 4BBB

  3

 • !

  "#$

  !

  "#$

  !"#$!"%

  &'

  'C' !!"D'#$'#

  %'D!"!D$

  %"!%'&!$

  ''"'E"!'&"'

 • !""!

  #$""%"

  &$"$'('"

  #!(""'$'"(

  )*"""$'+

  )$'+""$$'

  ,"(+-&""$'"'""$'

  ./!+!""$$+

  0!(1"2$("$

  .!(('$+"+

  !(("3'

  4((!+

  !"#"$% &"'%(

 • (

  F)G"

  &$

  ' *$ '+', $'C% $,'

  -&D'# '*'#"

  "'( '( D'&"'F ',%% '#%D',D %"D'+ '*$% $'H%'C$ IJ $'#K.$".".$'& IJ'

  /

  "$' %'#" BC!

  D" -"" $"

  B&%#E$'/ '0"$"! '+ / ' $'

  #DD$%'L $'0 "%'L" %$ ',$ 1MNO$IJ'#$'-$%"% $ % '* IJ '#"

  '

  ,$'L'2 'P, ' ( "$B,

 • %

  "'(D '/$Q-$% B3'

  , D '2$$ "'

  3 %D " 'R("

  %'C$%

  '+

  '

  -%'

  #'L$$%%'

  L %%D'2% D$"'

  "$ %"!')'*+',""+"!)$%'

  -+""'#.!""/#")''$/#010234/'!#"$''+$''567891' + - 400.

  5' + + 460.7' + C 4#0.

  8' +% / /0.M' + & 4/0.

  )' 0$ + 4S0.G' 0" - 4#0.

  T' 0 ' 400.U' 3 0 4(0.

  19' 3 ( 4/0.11' ($ ' 400.

  15' V W 4-$0.17' & + 4X0.

  18' & 4& 3".1M' * 3 460.

  1)' * / 4X0.1G' / 3 4+ 3".

  1T' - + 4&$0.1U' - ( 40.

  59' - &Y 400.51' 4(0.

  55' # &Y 4-$0.57' # 3 4-$0.

  58' ' - 4X0.5M' X / 4+0.

  5)' X V$ 4-0.4:'9"#&'*;"

  4;'

 • !"#"!$%&%"' ()*(' +%)&' !$

  ' %*!+&!*&, - &%)+%-#("%"! .+* /!$ !/& '$0()*(&/%%-$%!% + %)& 1233+ &%!04%%!'$!#/ ()*(&$/! #"!%%!+! %& %%*0

  *.#% %! &) 5678+%- #-)9! )%.(3%*+#)3%-+/ -% .+%-"0

  (& #*- 567:0/"! ". "0%9 %! #)3%-0(%)! %&%*,&-";)*&0

  3-"9%!%"#&56:0; %"-"03/%&%- *'"+ )- "**"+1! .+ )- "%!04/%- ./ -%+3%-#)+/!+3%-1"!.+0

  5678$*&-#-"3,- "%0

 • ? @AB

  56789 !"

  !!#!9 8 $!

  7 89 !!%78 9 ! 8 :;;!%-!!6$'

  5%66!%.-!6'.!4!$6

 • !.! -66%!-% !. Z[$ .Z[!6) '

  =

  $

  $6 ! &!>">#.$63$'

  @&$$!.- $-'

  5-!-' ,. . !$'7%-%$-4'7!.!.6$!'$%7!

  $-%!'6-6"%@$%#!A

  +'%*%)'"-&!"("%

  " &+"

  .$%'>*"%'%(A

  .$'."(A

  ("' %"'"("."+('"

  ."*)",

  "*%+' -"."

  +B--%'$C($C

  "."%/'%'

  (".$">"%%>

  (".$"?"$,

  >!"#!>"$%

  "#!'"%%.&"

  '""(%)!"'"@%(%%)

  ("" !#%(--%(--%

  *$'!&'""--%)

  "-&"?&(%'"C(-"%

  -%,

  "(0$+!%

 • !E%&%"F #0G!"

  G)!)!**H

  I ($1++$"J$(+$1$

  $ $+""+"+++ """""((+$$+'* " $ +$J$

  ($',"-"+" "! ,""+- + ' 1+(+&+ ,""+- $+!$+ ($ " *("""$" /"#"0

  1($((($+,($+- "$ $ "++'+$++"+"*+" " 0 "((+ " (+$'"$1" +$ /,.$+

  "20+.*K!/$++0 *&1 #+

  $/0,.$$2L3M+32++ (+ /+"+0+$($"#(&"2L24$(42L3M+325$+

  "+($&$*++$$($0,. + "+

  "+N+$.,+.$"-

  $+N $+!$"+J+( J "" !$ +(+/$(+ $0++($"$,O&1$'("$ ($+

  $+N("2"(!'$',!-+ ( %( ,("$- "$"+"" "+ (!'

  + 1 $ !"+$

  + ,5 "+"+""'"+"$, (!' !$!+

 • +-&$'(,.%&0+

  K)5)*&- O($+N$" (!' $ !"+*$'($+$'$+!*'$"0$+N ( $+

  /$ /$++10 "+++$+ K$ +$+""($""++ $ $$1+ +' + $! $ !!5"++N+

  $'1+&&$ ,"+"!-,"+""" $""+ $($+-/K1*.+ )./( )(#5+$(0""+++N$ /!+"+$+!"+$"+"((0/"+"0 %$! "+ ( $ ,+-P+(($!"+$$" " "" ' $($

  %$ $ ($ $$(++"$+" 2$ "+ (+5 "+ +N $'

  / $(0+ +25""((*$/*+

  $045""((+

  '"67!"+$ /!"+$0

  3+- )""

  &$'($"++N !"+$ " ""$'$$+""N +

  /".N$ / N$.,.0 ($ +$(N(&( (+ ( ,.%&0K)5)*&- + +N+ +N* +$+.,.

  00G!"

  DEF

  5+C*: $!4 "#.3.:'.;=-!.&!8-'

  7$ . + $'86-. 6%!'0!.8!.%6'7

  !( $

  >.!2 '

  ,-%

  %%!44.!.%!

  KD6.6?; ':!%'76: ')

  &!!'3-%-$4!'

  ,+C+*%5:8%"%#'8-!%'7!

 • $"

  #','F%

  6!$

  !-'

  ,=!$ T '%$'3!%$$=.!% .%%=G.!%'

  H.$% !$$'$!

  6!%-',+C+C+C(*!+(+2%,.=!.! %6$='7!$=-:.%%!

  "! ")#',%+*%:#'7%.!-$!'

  ,+C((. &!.A A! %%4!= "%6 3%=#' 5%%$!%%.&"-#$$!.8. 5!

  !%',-%..6& %%!6-%A!'!=!$!.%. % 4!$!'7%8! % ":*# % 'H$4!'=+7$ K(7

  !K,D?! "# %6

  ! !'2W'75%!$A>"''>#$';&6$$

  $%6$':=6"6# '):K, 6 % !

  4! "# . ! %'EBG K "& ^A#'0! .- . $%'

  H.4!!% .A'T,=!$=G K=6!$ 'C0 D? -!4. 6 %! !4'+*'K!'++B K % "' _`aIbcd!.!#'+(6%6$'

 • 5 &% +TT(B"?89#4&!':!8!& %&%'5!%%6.:.%%6.7"4,#

  3$"4!#'

  ,$%'0%!

 • %"+$$'$'3D'#f"$'*+$'F%'"$'

  ,+

  Dg$D+$'+W

  "

  '

  F55 #W'#"$+4,-+. '

  #$%I J+$X'0X+$$'#%% $%'F 1TGU +$'+

  1U99 6++', X%"%'JX'

  +$+$ $'JL 'J '*$+$-$'-D',%'

  J$IJ'LD'-D'

  #% X'X%'

  #1U9U ++$ h%"'#"

  "X'#1U19 %XL+$$$+$$0'

  59 "1U1)L

  +$

  ! "+$"' %%("X#$ +'#1U1U#"6+'

  IJ +"+$$$" J$+#'

  +$$ +$%'J$$ 'J I(J'

  $$D'J $$$"L%igNgj`kkliKOmNg+/X09

 • %4".''+$$$-$ L$D ',"""#4&.$$', 'J$$%

  (' WX'

  #1U18"X',X'L$I(J%$'+$ DX-0"9'n-DX$' $X $ '

  ,"$41U5G1U75.X$',+$'+

  % +$X'4+G99 $G91U8).'

  $ %89'*$7999 E(8U"'#'

  $'#1U5U09!%'3JV-1U5U',V#',J#',$ J79'

  C

  IJ'JE$'#64. -4.V'++4+'3. 4&'/.'#$'

  J I

  J8 09'+D$"''$3'

  , $$ +$'1)1U8M$

  ,"'o

  57+1U8T(/E'

  E$K I W+J$J '

  -$K-('A+"'%.%)-%,%'.-(0"$K JL6+

  +# 3599)J '/++'# -599U

  pqrgKLMMjKYYsss'ljgNlMlNMlN`N'NgOYf`k`lqMgrltlNMlKkk`q`ul'jLjvlfww1xy`zgM{|

  LMMjKYYsss'K`}`N`N't~Yl~ML~gt~lr`lYq`ugNN`lqlNg`Kkk`qKNM`Nf`k`N'LMOk

 • D(92

  ,$2

  ""$

  "$*!"2!!

  $;

  !

  ,""

  "

  ;&2""!"2

  " !

  #2

  ". ""#

  ,$""

  "&! " #5

  "#

  #!#2

  "&

  #")"

  *"

  (9

  " .

  "D*EDFGHG.

  !+!

  $9I- *" 2

  "&

  "+) "#2

  ,+C;*%% 4$ 4! 4'%!

  !&!,%.B!%.!%6!

  !'74!%%

  - -%% &!,%!

 • $&-199'

  $E J'W6Jo-+-+(,*J-Jo6Jo-XM9'

  '+/, X+S+6+*-W(,$+6&,X+S+6+*-W(,$/ +-J6W#O/M9( X'

  +6 +/(SJo-+S+6,%$0+W6 WJo#Jo*+-+/+3WO#,-+S+6,C-RX$199'

  *59$0+W6 WJo 4*-W66o.#Jo*+ / M9 'J3R-$'

  +*+/+#W(, 6+V+SJ 59+*-- X+#V,-+o6W(, 1990+W6J-Jo6Jo S*WJ/, 593W+*JoSW(JoV6+#+/,#+Jo6+ 893W+-Jo#VJ-Jo6J&O/Y/J193WJ*-6W+&, +6&*,/, 193&+#O/, - 6J-W(+ 59 **+/Jo,6W(Jo#WS &+ SJo6+ 79V+XJo&+00+(W+ 6Jo6+ 79&+6'+ XS,#J 59&+S+*- #, E J(OSJ M9&+S+/W&J-Jo6J 'O#WJ 59&JoS#J36Jo0+W6 WJ 596+*-SJ-Jo6JoE J(OS+596+*-SJ-Jo6Jo+3/, 196+*-SJ-Jo6J V,, 596+*-SJ-Jo6J XSW#J'JSJ 19*+S3+SW#, &+#W/+ 19*+S3+SW#, (,*,#SWJ 19*+oSW(,(,*JE /, M9*J6+WO#, E J6J3W+ 59

  *Jo#Jo6, VO, 89*-+&+,6W+ M9*-+6#+#V, W' # 6WJ 599*-+6#+#V, ' # 6WJ 59/ ##+ WO+//, 199/#W/+ *+S&J 59-+-+(J-Jo6J+/+#+WJ M9-+-+VJ36Jo -+/+3WO#, 59-+-+VJ36Jo *+6+*+#,59-+S+6, 0+W6W&, 79-+SW/#+ +-J#J6J5M-+X+6, +E+/+WJ59-+X+6W(Jo 6W+0 # 19-+X+6Jo(, +3+-,#J89SJo* 6WO#, WO+//, 7M4M9+o#S+6W+.+00W(, +/#' &O/Y/J M9#+*-J6Jo 0+W6 WJ M9#J&+-+/+3WO#, 59'W6WJoJo6#+/+ 59XSW#J(Jo6J-Jo6J 0+W6 WJ19XSoJ-Jo6Jo-,/ 6J-, 79

  /7#%)Q/7+/""&5%2483824-M)&/$"+R+"/"((1

  10%*%&/!-- )+*" !.%..%*+"&!#& #$ !"-** % &%!0

 • ;1'-+-+/O#+ WO+//,33&Jo#VJo*-W/,0+W6W&, X/ +-J6,5' X+WO#,EO*+&Y,*+/(S+&Jo&O/#+/#W/W++%/ +-J6,

  H1' S V/WO#,EO*+ X / +-J6,5' (,*J-Jo6Jo*+SW+-+/+3WO#+ 3 / +-J6,7' (,*J-Jo6Jo(OSJE + 3 / +-J6,8' 6 oE SWJoVO, E / +-J6,M' &Jo#WJ/W&J6+J &Y / +-J6,)' *,#SJ-Jo6J 3 OS3WJ 0 / +-J6,G' &+S+&+#W+/,+/+#+W+ E / +-J6,T' &+S+&+#W+/, o6+*-W+ E / +-J6,U' E J(JJ36JoVW+3&6W+0JoE J(JWJ X / +-J6,19' E J(JJ36JoVW+3&6W+0Jo(,*,#SWJ X / +-J6,

  1' /W&J6+Jo/W&J6+J W 17Y7Y15 / +-J6,5' &+&+ +E+/+WJ &Y 55Y7Y15 +-SJo6+7' VW+#+ J6o*-W+ &Y 79Y7Y15 +6W+&*O/8' SW#+#W(, X+S+6+*-J W$ )Y8Y15 / +-J6,M' -+-+(J-Jo6J 'O#WJ / GY8Y15 ,*+/#SJ)' #SW33+ X+SW&6 W+ &Y 17Y8Y15 - -J/W+G' -+/(O/, +W&+# SW/, - 1UY8Y5915 / +-J6,T' SW#+#W(Jo6+*-SW/, 1UY8Y5915 / +-J6,U' *+SJ-Jo6J 0WOS &Y 5MY8Y15 &+6JXOSW19' &+S+&+#W+/, WO+//, E 5MY8Y15 / +-J6,11' # S6, 3 OS3WJ ( 5TY8Y15 (SoJ0Jo/J15' #V+/W(Jo+/(SJ*+X, W 5TY8Y15 &+6JXOSW17' WJo#J-Jo6Jo+W&+# SW/, ' 5UY8Y15 XJS,3J18' V+XJ-Jo6Jo VO, &Y 79Y8Y15 (SoJ0Jo/J1M' -+/+3WO#J-Jo6J XS,#J W' 7YMY15 6 o&JE +1)' X+#V,&oSW+&W(, 6 /, E 7YMY15 *J6JX+1G' &Jo#WJ &O/Y/J 3 8YMY15 / +-J6,1T' E J(OSJ-Jo6J+E+/+WJ , )YMY15 +-SJo6+1U' /+&J-Jo6Jo&+W+/, + 15YMY15 XJS,3J59' & * SW(, +E+/+WJ #$' 1MYMY15 +-SJo6+51' (JJ-Jo6Jo o6+*-W+ / 1UYMY15 / +-J6,55' V+X+SW+ # '+/J W 5MYMY15 +6W+&*O/57' 6 0 /#J-Jo6Jo+/+#+W+ ' 5UYMY15 +,(J/JXOSW58' +E+/+J-Jo6Jo/+Jo*+ &Y 79YMY15 +6W+&*O/5M' 06+XJ-Jo6J (,*,#SWJ +' 79YMY15 &+66W#S+#W5)' 0+S#V, 6 +/(SJ + MY)Y15 / +-J6,5G' EO*J-Jo6J V,, &Y UY)Y15 (SoJ0Jo/J

  A%(#".%-%+$"-&"C+"'.>

  +"'>'"H%%$ %3II,',JC%$C

  "%'(A/>'"("-% >,F,45K666HL6L,