Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα...

of 58/58
Κωδ .Ρρόςκληςησ 02 1 - Αρ. πρωτ…109416. Θμ/να…16-12-2014 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘ ΔΑΣΘ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΡΙΤΑΓΘ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΕ ΤΘΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΩΝ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» ΑΙΘΜΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 12 /2014 Απευκφνεται ςε: Ανζργουσ Αποφοίτουσ ΡΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ, ζωσ 29 ετϊν Ραρόχουσ Κατάρτιςθσ, αδειοδοτθμζνα κζντρα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ Επιπζδων 1 και 2 (με προχποκζςεισ) Υποβολι Αιτιςεων: ςτθν ιςτοςελίδα http://www.voucher.gov.gr Θμερομθνία Υποβολισ αιτιςεων: Ωφελοφμενοι άνεργοι απόφοιτοι : από 22/12/2014 και ώρα 11:00 ζωσ 14/01/2015 και ώρα 24:00 Πάροχοι κατάρτιςησ : από 29/12/2014 και ώρα 11:00 ζωσ 14/01/2015 και ώρα 24:00 Διάρκεια υλοποίθςθσ: ζωσ τθν 31-12-2015. Ρροχπολογιςμόσ: 45.000.000 Χρθματοδότθςθ: Ε.Ρ "Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ" με πόρουσ τθσ Ελλάδασ & τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ & ΡΟΝΟΙΑΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Career

 • view

  92
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα...

 • .

  02

  1 -

  . 109416.

  /16-12-2014

  ...

  12 /2014

  :

  / , 29

  , 1 2

  ( )

  : http://www.voucher.gov.gr

  :

  :

  22/12/2014 11:00 14/01/2015 24:00

  :

  29/12/2014 11:00 14/01/2015 24:00

  : 31-12-2015.

  : 45.000.000

  : . " " &

  . ( )

  ,

  &

  : 6346912-

 • .

  02

  2 -

  1 ................................................................................................................................................ 9

  1.1 .............................................................................................................................................................. 9 1.2 ............................................................................................................................................ 12 1.3 .......................................................................................................................... 12 1.3.1 .................................................................................................................................. 12 1.3.2 .................................................................................................................................. 13 1.3.3 ........................................................................................................................................... 13 1.3.4 ................................................................................................................................... 13 1.3.5 ................................................................................................................... 13 1.3.6 E ............................................... 14 1.3.7 .................................................................................................................. 14 1.3.8 ....................................................................................................................................... 14 1.3.9 ........................................................................................ 14 1.3.10 ................................................................................................................................................. 15

  2 ................................................................................................. 17

  2.1 ............................................................................................. 17 2.2 - . .............................................................................................. 18 2.3 ...................................................................................................................... 19 2.4 ................................................................................... 21 2.5 - ................................................................. 22 2.6 - ..................................................... 23

  3 - ........................................................................... 23

  3.1 ................................................................................................................... 23 3.2 ......................................................................... 26 3.2.1 ...................................................................... 27 3.3 - ............................................................................................ 28 3.4 ....................................................................................... 29

  4 - - O 30

  4.1 ...................................................................................................... 30 4.2 ................................................................................................................... 30 4.3 / ............................................................................................ 32 4.4 ....................................................................................................................................................... 32 4.5 / ...................................................................... 33 4.6 ...................................................................................................................... 33 4.7 ................................................................................................................... 33 4.8 .................................................................................................. 37 4.8.1 ........................................................................................................................... 37 4.8.2 . ............................................................................................................... 38

  5 ............................................................................................. 38

  6. (TRAINING VOUCHER) ...................................................... 41

  6.1 .............................................................................................................................................. 41

  6.2 (TRAINING VOUCHER) ........................................................................................................................ 41

  : 6346912-

 • .

  02

  3 -

  6.2.1 ....................................................................................... 41 6.2.2 ......................................................................................................... 41 6.2.3. .................................................................................................. 42 6.2.4. - .................................................................... 43 6.3. ............................................................................................................................................... 43 6.4. - .......................................................................... 44 6.4.1 - .................................................................................................................... 44 6.4.2 ........................................................................................................ 45 6.5. / - ......................................................................... 46 6.5.1. / .................... 46 6.5.2 ............................................................................................................ 47 6.6 ................................................................................................................. 47 6.6.1 ................................................................................. 47 6.6.2 ,

  ...................................................................................................................................................................................... 47 6.6.3. .................................................................... 48 6.7. ...................................................................................... 48 6.8 ........................................................................... 49 6.8.1 . ............. 49 6.8.2. ................ 49 6.9 ............................................................................................................. 50 6.10. ........................................................................................................... 51

  7. ............................................................................................. 52

  7.1. .............................................................................................................................................................. 52 7.2 - ................................................................... 53 7.2.1 ( ) ................... 53 7.2.2.

  ............................................................................................................................................................ 53 8. ...................................................................................................................................................... 55

  8.1. ....................................................................................................................................... 55 9. - ........................................................................................................ 57

  9.1 ........................................................................................................... 57 10. .................................................................................................................................................. 58

  : 6346912-

 • .

  02

  4 -

  , ,

  , , ,

  . ,

  ,

  , , ,

  , .

  , ,

  , , ...

  /

  .

  .

  6

  .

  ..., 4 .1.

  . 3614/2007 ( 267/) ,

  ...

  ,

  ( ).

  7.000 ,

  ..., 29 ,

  ,

  ().

  :

  (208)

  832 .

  : 1.040

  ,

  ,

  , )

  /

  : 6346912-

 • .

  02

  5 -

  , ) ,

  , )

  .

  , .

  .

  , ,

  ,

  , ,

  ,

  , .

  8

  31 2015.

  45.000.000 8

  .

  7.000 , / .

  ..

  .....

  ..

  /

  /

  ..

  ....

  LEADER /

  : 6346912-

 • .

  02

  6 -

  1. 90

  .. 63/2005 ( 98/), .

  2. . 3614/2007 ( 267/) ,

  2007-2013, .

  3. . 3840/2010 ,

  () 2007-2013

  ( 53//31-03-2010).

  4. . 1.5188/3.968 ( 915//20.5.2011)

  ..55582/1933/2008 ( 1491/)

  0.15968/3.2570/2010 ( 1503/) ,

  , ,

  , , ,

  34, 2 1083/2006, ,

  (2007-2013)

  2 ,

  (Training Voucher),

  5. . 2859/2000 ( 248/) ,

  .

  6. . 14053/ 1749 ( 540//27-03-2008)

  ,

  ,

  7. . 475/1993 ( 205/)

  , ,

  8. .. 118/2013 ( 152/) .. 85/ 2012 (141/)

  ,

  , , ,

  ,

  ,

  9. . 147 ( 299//2222011) .

  3345/14122000 ,

  , ,

  , , ,

  3 5 . 3614/2007,

  10. T .. 89/2014 ( 134/) , ,

  11. . . . 20894/61/20-6-2014

  , ,

  : 6346912-

 • .

  02

  7 -

  ,

  12. . C/2007/5634/16-11-2007

  2007-2013

  ( CCI

  2007GR05UPO002), ..

  13. . 3879/2010 ( 163/21.09.2010)

  14. .4093/2012 ( 222//12.11.2012)

  20132016 . 4046/2012

  20132016.

  15. .4111/2013 ( 18//25.01.2013) ,

  .4093/2012 .

  16. 4067/2012 ( 79//2012) .

  17. ,

  .

  18. . . 66698/5991/29-09-2008

  (),

  , 1 . 3614/2007 ( 267/),

  19. . 1303/2013 1304/2013

  ,

  20. . 1081/2006 , 1083/2006

  1828/2006 , ,

  21. . 3966/2011 ( 118/ 24-05-2011)

  , ,

  ,

  22. . 4.11268/.5.8232/11-04-2014 .. /

  ,

  ,

  34,

  2 1083/2006, ,

  20072013 ( 1155//7.05.2014),

  23. . 28153/126/28.08.2013 ( 2163//30.08.2013) ,

  , ,

  24.

  ( )

  ().

  25. . 2956/2001 ( 258/) , ,

  26. . 15608/1.3589/20-5-2013 ( .... 221/20-05-2013)

  , & ,

  : 6346912-

 • .

  02

  8 -

  27. . 2/34255/0022/662001( 746//14-6-2001) ,

  . 2/82850/0022/25-09-2013 ( 487/..../09-10-2013)

  , ,

  28. 2854/31/01072008 .. , ,

  /

  ,

  29. 29 .... - ....

  . 4144/2013 ( 88//18-04-2013) /

  ,

  30. . 113709/15.12.2005 ( 1821//23.12.2005)

  ...,

  31. . 16252/20-08-2014 ( 2457//16-09-2014)

  (....) . 060,

  32. 3183/55/11-11-2014 2014

  ,

  33. 3239/56/18-11-2014

  ...

  34. 3372/57/25-11-2014

  35. 102686/1-12-2014

  ... 495512.

  : 6346912-

 • .

  02

  9 -

  1

  1.1

  (training voucher), . 1.5188/ .

  3.968/15.4.2011 ( 915//20.5.2011) ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  (......).

  (training voucher) ,

  .

  : .... ,

  4, . 1, . 3614/2007 ( 267/).

  : .

  : )

  , 208 )

  , 832

  ( )

  1.040 .

  , .

  ,

  .

  :

  ,

  ,

  :

  )

  /

  , ) ,

  , )

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  10 -

  : 3.302

  ( ),

  .

  , 300 , ,

  .

  , 6.2.3 :

  31-3-2015.

  ( ): / , 29

  1/1/1985 ....

  : 3.120,00

  ...,

  .

  : , ...

  ,

  . ,

  ,

  .

  : , ... ,

  ...... ,

  , ,

  .

  : )

  1

  2, .4093/2012, . , . 15, . 5

  .4111//2013, 30, . 36, 1

  2. ) ,

  , ,

  4067/2012 ( 79//2012)

  , )

  , (),

  , . (), ,

  ) . 3

  : 6346912-

 • .

  02

  11 -

  , ,

  .

  : ,

  .

  .

  ( ) .

  , 300.000 .

  , , 6

  (2012, 2013, 2014) 20% / .

  Project Manager: , / Project Manager

  , .

  : , ,

  , , ,

  .

  /

  / ,

  ( )

  / : 10-25 ()

  .

  ,

  .

  :

  (, , )

  ,

  ,

  .

  : http://www.voucher.gov.gr

  ...

  : 6346912-

 • .

  02

  12 -

  (

  ,

  .... ...),

  .

  1.2

  / /

  .

  , ,

  .

  , :

  .

  .

  , .

  1.3

  1.3.1

  / / 29

  ..., :

  i. 208

  ii.

  832 ( , , &

  ), .

  iii.

  ,

  , )

  /

  , ) ,

  : 6346912-

 • .

  02

  13 -

  iv. ,

  )

  .

  .

  .

  2 . 1.5188/. 3.968/15.4.2011 (

  915//20.5.2011) .

  8 ,

  .

  1.3.2

  ,

  , 4 .

  1.3.3

  ,

  3 .

  ,

  .

  1.3.4

  ,

  ..., .

  , , 7.000

  ,

  .

  1.3.5

  ,

  .2190/1994 .

  3.1 4.7 .

  : 6346912-

 • .

  02

  14 -

  1.3.6 E

  ,

  ,

  ,

  , .

  ,

  .

  ,

  . ,

  .

  ...

  3 , 2 ,

  , ,

  8 .

  ,

  ...

  ..., .

  1.3.7

  , ,

  http://www.voucher.gov.gr

  1.3.8

  31 2015

  ( ) .

  1.3.9

  (

  ) (45.000.000,00

  ).

  3.302 , 3,175

  , 6.2.2

  .

  3.120,00

  , 3,00 .

  : 6346912-

 • .

  02

  15 -

  100%

  .. , .. (

  ).

  .

  .44.954.000

  . : 6.608.238 1029

  : 6.608.238 1029

  : 5.214.664 812

  : 2.202.746 343

  : 8.541.260 1330

  : 4.495.400 700

  : 3.596.320 560

  : 7.687.134 1197

  44.954.000 7.000

  ,

  , .

  ,

  .

  1.3.10

  i.

  .

  ii.

  ,

  .

  iii.

  .... ( ), *

  + ,

  , ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  16 -

  ,

  11, 12 13 2472/97.

  iv. .

  v. ,

  , .

  vi. ,

  /,

  1.5188/3.968/15.4.11 ( 915//20.5.2011) .

  vii. .... ,

  www.voucher.gov.gr webservice ,

  .

  viii.

  2472/97. ,

  11, 12 13 2472/97.

  ix. .... ,

  .

  x. ....

  , .

  xi.

  . ) .1 22 . 2859/2000 ( ),

  .

  xii. ,

  .2190/1994 .

  xiii. ,

  ....,

  http://www.voucher.gov.gr.

  xiv. H

  http://www.voucher.gov.gr, .

  xv.

  ,

  . ...

  (.. , ) ,

  ,

  xvi.

  ,

  : 6346912-

 • .

  02

  17 -

  , ' 2023,

  .

  xvii. (

  ) ,

  .

  xviii.

  ,

  -.... --, ,

  ,

  . 28153/126/20.08.2013 (

  2163//30.08.2013) ,

  , .

  2

  2.1

  ....,

  / 01.01.1985.

  ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  :

  . :

  ,

  ....,

  .

  ,

  .

  . ,

  : 6346912-

 • .

  02

  18 -

  ....

  ,

  .

  ....

  ,

  , .

  4.8.1 , .

  2.2 - .

  :

  . , ,

  (http://www.voucher.gov.gr) .

  .

  .

  ,

  , ,

  .... ,

  .

  ,

  -

  , ,

  , 3.3 .

  , ,

  ( )

  .... ( ).

  /

  .

  .

  , ,

  (IBAN), . ,

  ... ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  19 -

  . ,

  (),

  . ,

  ,

  (, , , ..)

  .

  .

  2.3 ,

  .

  1. .

  2. .

  3. / (/ 2013,

  2014)

  4.

  120 ,

  .

  . 4144/18.04.2013 ( 88) 30, .1,

  , ,

  ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  20 -

  1:

  /

  1

  ( : 39

  )

  .

  0 6

  1

  (6)

  6

  7-12

  6 +1,5

  15

  13

  15 + 2

  39

  2

  ( : 21 )

  26 21

  26 29

  11

  3

  /

  (

  2013)

  ( : 30 )

  0 - 12.000 30

  12.001 - 18.000 15

  18.001 0

  4

  ( : 30 )

  0

  15

  30

  ,

  (. , , )

  : 6346912-

 • .

  02

  21 -

  ,

  . 11

  .

  2014 ( 2013).

  2.4

  , ...

  ,

  :

  )

  .

  , ,

  , ....

  ,

  -

  .

  .

  ,

  ,

  .

  ....

  .

  :

  ) , 2.3.

  .

  ,

  (, )

  : 6346912-

 • .

  02

  22 -

  ,

  ,

  1.

  , .

  7000 .

  )

  ...

  , .

  ,

  .

  :

  ,

  7.000 .,

  (....).

  , 50%

  .

  (....).

  2.6 .

  )

  (5) .

  .... ,

  ....

  .

  ,

  .

  .

  , (20) .

  2.5 -

  ,

  ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  23 -

  .

  , :

  i. ,

  .

  ....

  .

  ii.

  .

  iii.

  .

  2.6 -

  http://www.voucher.gov.gr,

  .

  .

  http://www.voucher.gov.gr.

  3 -

  3.1

  ...

  , :

  ) 1

  2,

  .4093/2012, . , . 15, . 5 .4111/2013,

  30, . 36, 1

  2

  B)

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  24 -

  . (2)

  , (

  ) .

  , ,

  1.200.000

  01/01/2009 .

  /

  , (..)

  ... ,

  .

  ,

  ( , ).

  . (),

  ,

  .

  .

  (training voucher)

  .

  www.voucher.gov.gr

  voucher.gov.gr. ,

  .

  )

  , 4067/2012 ( 79//2012)

  ,

  . 1

  . ,

  /.

  ) Leader ,

  6 , ( 2012, 2013,

  2014), .

  20% / - .

  : 6346912-

 • .

  02

  25 -

  )

  .

  (

  ) . , ,

  300.000 ( 2011-12-13).

  , , 6

  20% / /.

  Project Manager , / ,

  Project Manager

  .

  ) / :

  ) .. / ) / )

  Leader ) / )

  /, ) /

  ) Project Manager

  / ,

  .

  / ( Leader)

  .

  .

  )

  ,

  . /.

  , ,

  , . 9.16031/. 3.2815/10.9.2009 (

  1999//15.9.1999) , .

  , :

  i.

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  26 -

  ii.

  /,

  1.5188/3.968/15.4.2011 ( 915//20.5.2011)

  iii.

  , ,

  ,

  .

  iv.

  , .

  v.

  .

  vi.

  ,

  ,

  .

  3.2

  :

  i.

  http://www.voucher.gov.gr

  ..... (personal

  account), .

  ,

  ......

  , .

  ii.

  http://www.voucher.gov.gr, .

  / /.

  , / ,

  Leader, ,

  :

  : 6346912-

 • .

  02

  27 -

  1. (, , , ...,

  ../ ..... .....)

  2. (, , , ,

  ...).

  3. / /

  .

  4. , (link)

  http://www.voucher.gov.gr

  5. (IBAN,

  ), ...

  .

  6. /

  7. Project Manager

  iii. .

  3.2.1

  / , ....( / 3),

  (5)

  , ,

  , ....

  .

  1. ( 1),

  4067/2012 ( 79//2012)

  ,

  .

  2. ()

  6 ,

  (2012,2013, 2014) 20% //

  -

  3.

  ( .3.1 )

  1.200.000 (

  -

  1.200.000)

  4. ( ,

  )

  5. Project Manager.

  6. .

  : 6346912-

 • .

  02

  28 -

  7. .

  3.3 -

  ...

  , :

  ) / .

  ....

  /

  / ( )

  .

  .

  ....

  .

  ) .

  ... ,

  .

  ,

  http://www.voucher.gov.gr

  )

  http://www.voucher.gov.gr, ,

  /, :

  i.

  ii. .....

  iii.

  iv. / / ,

  .

  (link)

  ,

  .

  :

  i. .

  : 6346912-

 • .

  02

  29 -

  ii.

  ,

  :

  (, ,

  .),

  ,

  .

  .

  ,

  (link) ,

  , http://www.voucher.gov.gr,

  , .

  ....

  .

  3.4

  ,

  http://www.voucher.gov.gr .

  .

  , ....

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  30 -

  4 -

  - O

  4.1

  7.000 ,

  ..., 29 ,

  ,

  .

  4.2

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  20% (42

  ) :

  ,

  , ,

  , ,

  ..

  /

  208 ,

  , 5,6,7,8

  ( 2)

  : 6346912-

 • .

  02

  31 -

  1.

  2.

  3.

  4. /

  5.

  6. - - ,

  , -

  7. ( )

  8. (TIME MANAGEMENT) -

  (TEAM WORK)

  208

  , ,

  .

  / , -,

  ,

  : ,

  ,

  . ,

  , ,

  , , , ,

  , .

  ,

  . , ,

  : 6346912-

 • .

  02

  32 -

  ,

  ,

  .

  10% ,

  , , .

  200.000

  .

  4.3 /

  ,

  ,

  .

  , ,

  10 25 .

  ,

  ,

  .( )

  4.4

  .

  ,

  . /20082 ( 2844/23.10.2012) "

  - "

  ..... (

  ) ... 113616/9.11.2006 ( 1700/ 21.11.2006).

  .

  .

  .

  .

  ,

  , ,

  http://www.voucher.gov.gr

  / .

  : 6346912-

 • .

  02

  33 -

  4.5 /

  1040

  . 208 .

  832 .

  (6) ,

  (8) .

  .

  22 .

  .

  .

  , /

  , www.voucher.gov.gr.

  15

  ...., .

  4.6

  ,

  , , ,

  ,

  ,

  .

  4.7

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  , , ,

  ,

  ,

  .

  ,

  : 6346912-

 • .

  02

  34 -

  , , ,

  .

  ,

  (10) ,

  .

  ( )

  ( )

  ,

  ,

  :

  . ( , .)

  ,

  .

  .

  .

  ( ) '

  4 .

  4. -

  -

  0-4 1

  5 30%

  -

  .

  .

  . ,

  ,

  : 6346912-

 • .

  02

  35 -

  .

  2190/1994, .

  ,

  , 2014-2020.

  (, , , , , ..)

  ; )

  )

  / (. Security) )

  .

  .

  , (10)

  , , ,

  .

  .

  :

  , ,

  (. 5 .2112/1920).

  ,

  672 ..

  , , ,

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  . : )

  /

  , ) ,

  )

  . ,

  ,

  : 6346912-

 • .

  02

  36 -

  ,

  .

  ,

  , :

  ( 2

  ).

  , , ,

  .

  ,

  ..

  .

  .

  .

  / , (

  ) .

  :

  , ,

  .

  .

  .

  ,

  , ,

  ..

  .

  ,

  ) , ) 99 ,

  ) , )

  , ) , ) ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  37 -

  4.8

  4.8.1

  . ,

  . ,

  , .

  . 10%

  ,

  , .

  . ' , 20%

  ( ), :

  ,

  ,

  (

  )

  .

  .

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  10%

  ,

  . .

  .

  ,

  .

  .

  , ,

  : 6346912-

 • .

  02

  38 -

  ,

  8.1 .

  . 3

  2 :

  1

  . .

  .

  1

  2 - 2 .

  .

  2 3 - 3 .

  2 .

  4.8.2 .

  .

  , ,

  .

  .

  : ) , )

  , )

  .

  .

  (3) ,

  / .

  . ,

  , 4.7 ,

  .

  5

  1) Project Manager

  .

  -

  2.

  : 6346912-

 • .

  02

  39 -

  2.

  . , ,

  , ,

  .

  ,

  :

  . , , ,

  ,

  .

  . ,

  . , ,

  (.... , ..) .

  , , ,

  , ,

  .., ,

  .

  . , ,

  , ,

  , ..,

  , .

  , ,

  :

  /

  / , ,

  / ....

  (, , ..)

  .

  .

  3. :

  ,

  : 6346912-

 • .

  02

  40 -

  ,

  ,

  ,

  .

  4. :

  )

  )

  )

  -

  - ,

  .

  ,

  .

  .

  5. :

  .

  45 .

  6.

  . 113709/23-12-2005 ... (

  ,

  ( ) , .)

  7.

  , 300 , ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  41 -

  6. (TRAINING VOUCHER)

  6.1

  ,

  (training voucher) 2

  . 1.5188/. 3.968/15.4.2011 ( 915//20.5.2011)

  ,

  .

  , .

  . 1.5188/. 3.968/15.4.2011

  ( 915//20.5.2011) .

  6.2. (training voucher)

  6.2.1

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .... ,

  .

  ,

  .

  6.2.2

  ,

  - -

  ( )

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  42 -

  ,

  :

  , ,

  .

  .

  Project managers

  ,

  / /

  ,

  (

  ) 87

  . 3996/2011 ,

  .

  6,45% .

  6.2.3.

  .

  ,

  ,

  .

  (30)

  ,

  / , .

  ,

  , .

  .... ,

  (http://www.voucher.gov.gr).

  , (

  31.03.2015),

  , , .

  : 6346912-

 • .

  02

  43 -

  6.2.4. -

  , ,

  , :

  .

  (31.03.2015).

  .

  ( )

  (

  . 4.8.1 ).

  . ,

  .

  ....

  .

  ,

  ...,

  http://www.voucher.gov.gr

  6.3.

  ( )

  ,

  3.120,00 .

  ,

  ,

  ( 4.8.1, ).

  ... ,

  ,

  .

  , .

  3.120,00

  , , , ,

  .

  , ,

  ,

  , .

  : 6346912-

 • .

  02

  44 -

  ,

  ....,

  ,

  .

  6.4. -

  6.4.1 -

  ,

  , ,

  / ,

  .

  ,

  ,

  .

  , (4)

  .

  & .

  , ,

  , ,

  :

  i ,

  ,

  , ,

  .

  ii. ,

  .

  iii.

  ,

  , .

  , 5

  , ,

  http://www.voucher.gov.gr, .

  . , (30)

  . ,

  : 6346912-

 • .

  02

  45 -

  .

  6.4.2

  , ,

  , :

  i. ,

  .

  ii. .

  ,

  .

  iii. .

  :

  (i) & (ii) ,

  ,

  (iii)

  ( 3.2.1 )

  , ,

  .

  ,

  , ....

  .

  , :

  . .

  .

  , .

  :

  2014

  ( 2013).

  . 8 .1599/86

  ()

  ()

  , ,

  : 6346912-

 • .

  02

  46 -

  /

  .

  6.5. / -

  6.5.1. /

  , / ,

  http://www.voucher.gov.gr ....

  (10) , . ....

  .

  .

  / :

  . / :

  -

  -

  - ( , ,

  , ):

  , ,

  -

  - (-).

  . ,

  .

  . / ,

  .

  . () ,

  , -

  , .

  .

  , ,

  ( ) .

  . () ,

  , ,

  : 6346912-

 • .

  02

  47 -

  .

  . / ,

  , :

  ,

  ,

  . / ,

  .

  . / ()

  /

  .

  . /

  .

  6.5.2

  , (10)

  /.

  . ....

  , .

  6.6

  6.6.1

  ,

  , , ,

  .

  1.5188/. 3.968/15.4.2011 ( 915/) .

  6.6.2

  ,

  ,

  , ,

  :

  (20)

  .

  (20) .

  : 6346912-

 • .

  02

  48 -

  .

  (30) .

  , .

  ,

  , /

  ... / ,

  .

  / ... ,

  , , / ,

  . ... ,

  ,

  . ...

  .

  .

  5

  .

  , .

  ,

  .

  6.6.3.

  ,

  ,

  ,

  1304/2013 .

  6.7.

  ,

  , ,

  ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  49 -

  ( , )

  ,

  ( ,

  ) .

  , .

  6.8

  6.8.1

  .

  , /

  ( ) ....

  / 7.2.2

  .

  6.8.2.

  )

  , 6

  ( ),

  ,

  .

  , (7)

  , ...

  , ,

  , :

  ( /)

  , / /

  .

  )

  ,

  , 6 ,

  ,

  .

  ... ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  50 -

  6.9

  )

  ,

  , .

  )

  ,

  , ,

  ,

  ,

  .

  2023.

  , :

  , :

  (

  ) , .

  .

  / 4.8.1

  .

  , :

  :

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  51 -

  .

  .

  Project Manager

  6.10.

  / ... .. ,

  , () 1828/2006

  () 1303/2013 ( 115-117 )

  1304/2013 ( 20), :

  , () 1828/2006

  :

  ..

  .

  (footer) .

  ,

  .

  ,

  .

  , ..

  (. ,

  , ) (www.voucher.gov.gr)

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  52 -

  ,

  .... , , / ,

  .

  (, ) ,

  ,

  ).

  , ,

  , .,

  .

  ,

  :

  , , ..

  , ..

  7.

  7.1.

  ,

  .... .

  ,

  , ( 7 . 1.5188/3.968/

  15.4.2011 ( 915//20.5.2011) .

  /

  ,

  :

  - .

  - ,

  ,

  -

  -

  ,

  - ,

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  53 -

  ....

  (. 2717/99 97//1999).

  ,

  .

  ,

  (15) , 6 .

  2690/99( 45//9.3.99) . 9.8158/.3.1491/12.06.2009 (

  1206/19.06.2009)

  () 2007-2013.

  7.2 -

  7.2.1 ( )

  H ( ),

  ...,

  .

  , (

  ) ...,

  .

  ( )

  -

  ....

  .

  7.2.2.

  (

  ) , ....

  .

  : 6346912-

 • .

  02

  54 -

  .

  (30)

  ...

  http://www.voucher.gov.gr :

  . ,

  ( ) (/) ,

  .

  , (

  , .)

  . ,

  ,

  . / () .

  .

  .

  .

  ( )

  (30)

  , ...

  , .

  http://www.voucher.gov.gr :

  . , (

  , .)

  . .

  . / () .

  .

  .

  ( )

  (30)

  , ...

  , .

  : 6346912-

 • .

  02

  55 -

  http://www.voucher.gov.gr :

  . , (

  , .)

  . .

  . / () .

  .

  .

  . .

  , ...

  ,

  10 .

  ...

  ,

  - , (

  ) , .

  ,

  http://www.voucher.gov.gr , .

  ,

  ... .

  8.

  8.1.

  ..., ,

  .

  ....

  :

  .

  :

  624,00 , 208

  .

  , 1.248,00 , 416

  : 6346912-

 • .

  02

  56 -

  ( )

  , 1.248,00 , 416

  ( ).

  , ,

  .

  ....

  , ,

  ,

  (

  ), .

  ...

  .

  ,

  .

  ,

  :

  1. 1.981,20

  416 ,

  624 -

  ...

  .

  2. 1.320,80

  ( 416 )

  -

  ...

  .

  ( / )

  (2) (

  )

  , 300 , ,

  .

  .

  ....

  : 6346912-

 • .

  02

  57 -

  .

  ,

  .... .

  9. -

  9.1

  http://www.voucher.gov.gr .

  , .

  , ...

  http://www.oaed.gr

  .

  http://www.voucher.gov.gr

  ,

  , ...,

  , (training voucher)

  http://www.voucher.gov.gr

  ,

  ,

  , ...,

  vouchers, , .

  .... .

  ,

  .

  ,

  , .

  http://www.voucher.gov.gr

  (.. )

  ,

  .

  ....

  http://www.voucher.gov.gr

  : 6346912-

 • .

  02

  58 -

  .

  ,

  2472/97. ,

  11, 12 13

  2472/97.

  , ,

  ,

  , .

  10.

  .

  : 6346912-

  2014-12-16T15:56:55+0200Athens