ΑΔΑ: ΒΕΑΦ7ΛΒ-Υ5Ζ - eydamth.gr · -2-12 a:-...

of 12 /12
Ε.Ι.1_1_2040112_82_08/04/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Σελίδα 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Μακεδονία - Θράκη" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ" Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 2. το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ. 53/Α/31.03.2010), «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, 3. την με αρ. πρωτ. 128350/22.8.2007 Κοινή Απόφαση Έγκρισης της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Χωρικής Ενότητας Μακεδονίας - Θράκης της περιόδου 2007-2013», 4. την με αρ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» (Κωδικός CCI 2007GR161PO008), 5. την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 97657/ΕΥΣ/29-2-2008 «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41543/ΓΚΠΣ/ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007» με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ισχύει κάθε φορά, 6. τη με αρ.πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 7. το υπ' αριθμ. 25555/ΕΥΘΥ1304/08-06-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με θέμα "Ενημέρωση για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις, 8. το με αριθμ. πρωτ. 31695/ΕΥΘΥ 646/13-07-2012 έγγραφο της Ειδικης Υπηρεσίας Θεσμικης Υποστήριξης σχετικά με την έγκριση κριτηρίων επιλογης πράξεων από Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Ηροδότου 28 69100 ΚΕΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ταχ..Kώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2531352332, 2531352300 Fax: 25310- 81601, 2531081601 Email: [email protected], [email protected] Πόλη: Κομοτηνή Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ημερομηνία: Α.Π.: 08/04/2013 2360 Κωδικός Πρόσκλησης: 82 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Έκδοση: 2 2012 Έτος: ΑΔΑ: ΒΕΑΦ7ΛΒ-Υ5Ζ

Embed Size (px)

Transcript of ΑΔΑ: ΒΕΑΦ7ΛΒ-Υ5Ζ - eydamth.gr · -2-12 a:-...

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  1 12

  . /:

  " - " : " "

  :

  1. 90 .. 63/2005 ( 98//22-4-2005),2. . 3614/2007 , 2007-2013 ( 267//3.12.2007), .3840/2010 (. 53//31.03.2010), , () 2007 2013,3. . . 128350/22.8.2007 - 2007-2013,4. . (2007) 5337/26.10.2007 .. - 2007-2013 (CCI 2007GR161PO008),5. . 97657//29-2-2008 . 41543///8-12-2000 (1501/) 6 .3614/2007 ,6. .. 14053/ 1749 /27.03.08 ,7. ' . 25555/1304/08-06-2011 () " , ,8. . . 31695/ 646/13-07-2012 ,

  28

  69100

  ..K::: 2531352332, 2531352300Fax: 25310- 81601, 2531081601Email: [email protected], [email protected]

  :

  ..

  &

  : ..:

  08/04/20132360

  : 82

  :

  : 22012:

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  2 12

  9. 06/05/2010 () , ,10. .. 20371/ 3423/12.05.10 - 2007-2013 . 27451/3444 /17.06.2008 - 2007-2013 ,11. 07.06.2009 3 .. - 2007-2013, 61, .12. . 24/2010 ,13. .3852/2010 ( 87//07.07.2010),14. .460/17-12-2012 " ", .

  * ( )

  (), / / / / / / /.

  :

  , 1 V .

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  3 12

  1. , , 1.1 (-) (-) (-) (-)

  (-) . 1

  :

  :

  61

  6108

  : 22

  :

  :

  : : - 09 : 0048 : : 09: 1:

  1.2 , :

  ()

  12345

  678

  9101112

  , , , , , ( , -, ), , - , (, -, , , ), , , , , .

  ()

  2

  1025

  1033

  1034

  1035

  1039

  1100

  16

  ()

  / /

  km

  km

  km

  km

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  4 12

  31

  3301

  41

  6175

  9006

  9009

  9010

  9014

  9226

  9227

  /

  -

  m2

  m2

  3

  1

  501

  ( ) ( )

  4 1023

  1036

  1047

  1095

  1096

  1097

  1103

  25

  9401

  ()

  NATURA

  NATURA

  %

  Km2

  Km2

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  5 12

  2. 2.1 *

  / : 5

  :

  :

  A/A /

  : 38,000,000.00

  1 [.61] / [.6108]

  38,000,000.00

  2.2 " & " / / , .

  2.3 .

  - [.09]

  [.09]

  (1) (2) (3)

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  6 12

  3.2 " 2007-2013", . . 14053/ 1749 /27.03.08 , . . 43804/2041/07.09.09 .

  3.3 0 .

  3.4 :

  3.1 31/12/2015. .

  3. : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  7 12

  4. 20/12/2012 30/04/2013.

  .

  4.1

  4.2 :(i) , ,

  http://www.eydamth.gr/.(ii) (), .

  .

  (iii) .(iv)

  ( 55 .1083/2006 ).(v)

  (vi)

  . ( ), , (' ).

  " & " .

  (vii) " " 39 41 .() 1083/2006 (XXI XXII) . () 1828/2006 . () 846/2009 . " & " .

  (viii)

  . .

  , .

  . pdf , Excel. , .. " & " : 28, T.K.69100, 9:00 - 15:00, . , .

  4.3

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  8 12

  5. 4 / .. :

  5.1 " & ".

  5.2 " & ". .

  :

  5.3 & , .

  " & ".

  5.6 " & " .., , .

  5.5 .

  . " & ". , .

  5.4

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  9 12

  6.1

  6.

  " " :

  (i) , , , .

  (iii) " & " . .

  (v)

  (iv) " & " .

  , , , 7 . 2() . () 1828/2006.

  (vi) . () 1828/2006.

  (vii) " & " .

  (viii) , .. ' 2020.

  (ix) , , ' , , , " & ", , , . (x) , , . (xi) " & ".

  (ii) " ".

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  10 12

  7. -

  7.1 , : , : 2531352332, 2531352300, e-mail:[email protected], [email protected]

  7.2 : " - ", , .., , ( /, , , , ) http://www.eydamth.gr/. " & " .. .

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  11 12

  ..

  8.

  1 V .

  :

  : ( )1. 2. (....) 3. - 4. 5. 6. 7. 8. -9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. - - 19.

  ( )1. 2. , 2, 115 23 3. ' ', 34, 115 27 4. 2007-2013 103, 115 27 5. Y , , , - ... - , ()6. - 1. ...2. ...3. . , . T4.

  : 7-5

 • ..1_1_2040112_82_08/04/2013

  12 12

  * : 7-5