Εφημερίδα Ρήξη 69

of 28 /28
«Ð áñáëïãéóìüò» ìðï- ñåß íá ÷áñáêôçñé- óôåß ï íÝïò ðñï- ûðïëïãéóìüò ðïõ êáôáôÝèçêå ãéá ôï 2011, áöïý áðïôåëåß ôç ÷áñéóôéêÞ âïëÞ óôï Þäç óõñ- ñéêíùìÝíï êáé óôñåâëü êïéíù- íéêü êñÜôïò ôçò ÷þñáò. Ìüíï óôïõò ôïìåßò ôçò õãåßáò êáé ôçò ðáéäåßáò ðñïâëÝðåôáé ìåß- ùóç ôçò ôÜîåùò ôùí 2,2 äéó. €, åê ôùí ïðïßùí 700 åêáô. áöïñïýí óå ðåñéêïðÝò óôá íïóïêïìåßá, 1,4 äéó. óå ìåé- þóåéò óôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé 107 åêáô. € óå ðåñéêïðÝò óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. » Έτος 4 ο / Αριθµός φύλλου 69 Σάββατο 4 ∆εκεµβρίου 2010 Τιµή: 2€ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ » óåë. 18-19 ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ εκ ΡΗΞΗΣ 16 11 25 Στην αγκαλιά των ΗΠΑ Το κόµµα του Τσαγιού Ανθρώπινο κορµί Dean M. 8 Γιώργος Ρακκάς ∆ηµαρχία θεσσαλονί- κης. Εκλογή Μπουτάρη Σάββας Παύλου Μαρία Πολυκάρπου Ïé ðñïïðôéêÝò áíáäéÜñèñùóçò ôïõ ÷ñÝïõò ×áñéóôéêÞ âïëÞ óôï êïéíùíéêü êñÜôïò Ï ι δύο νεο-εκλεγέντες δήµαρχοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε συζήτηση για το µεταναστευτικό µε τον οµοϊδεάτη τους Σταύρο Θεοδωράκη στο Μέγκα εξέπληξαν ένα µέρος των εκλογέων τους όπως και µας, µε τις θέσεις τους . Ο Καµί- νης δήλωσε πως «δεν υπάρχει καµία αµφιβο- λία ότι τα σύνορα της χώρας πρέπει να σφρα- γιστούν». «Να βάλουν τον στρατό να φυλάει τα σύνορα» Και ο Μπουτάρης υπερθεµάτισε δηλώνοντας πως «η Ελλάδα έχει µπουκώσει δεν χωράει πια» (βλέπε στο διαδίκτυο http:// www.youtube.com/watch?v=tFzNZJrI-hI). Έτσι µετά από είκοσι χρόνια οργίου των αρ- χουσών τάξεων για το µεταναστευτικό, –που χρησιµοποιούσαν τους µετανάστες ως φτηνό κρέας για τα χωράφια, τις οικοδοµές, τα ερ- γοστάσια, τις σεξουαλικές «υπηρεσίες» και ως το αποκλειστικό τους όπλο για να ρίξουν τον πληθωρισµό– σήµερα πλέον «ανακαλύ- πτουν» τα προφανή, εκείνα που εµείς επανα- λαµβάνουµε αδιάλειπτα επί είκοσι χρόνια: «Το µεταναστευτικό αποτελεί µια ωρολογια- κή βόµβα που θα εκραγεί» (Καµίνης). Το δυστύχηµα είναι πως όταν ξύπνησε ο κ. Καµίνης και η παρέα του η ωρολογιακή βόµ- βα έχει ήδη εκραγεί. Και αυτό το λέµε εµείς, που δηµιουργήσαµε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 την πρώτη επιτροπή υπεράσπισης των ξένων εργατών. ∆ιότι τότε υπήρχαν στην Ελλάδα µερικές χι- λιάδες µετανάστες, κυρίως Κούρδοι διωκό- µενοι από την χούντα του Εβρέν, και το µετα- ναστευτικό δεν είχε προσλάβει τις εκρηκτι- κές διαστάσεις που έχει σήµερα. Σήµερα, αν δεν υπάρξει άµεση απάντηση, άµεση και ριζική αντιµετώπιση του φαινο- µένου, το 5,8% της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα θα ανεβεί πολύ περισσότερο και θα πραγµα- τοποιηθούν συγκρούσεις µεγάλης κλίµακας – αν ακόµα µπορούν να αποφευχθούν, και αν µπορέσει να υπάρξει αναστροφή. Και δεν πρέπει να ξεχνάµε πως ο κ. Καµίνης, ο κ. Μπουτάρης και η λοιπή παρέα ξύπνησαν σήµερα, γιατί πλέον δεν χρειάζονται «µαύ- ρους» για να έχουν φτηνά µεροκάµατα, αλλά κάνανε «µαύρους» τους Έλληνες εργαζόµε- νους, κάτω από το µαστίγιο της τρόϊκας. Ôïõ Íßêïõ ÍôÜóéïõ Óåëßäá 6 ÍÝåò óõìâÜóåéò: -12% óôïõò ìéóèïýò Óåëßäá 23 Ôá ðáñÜäïîá ôïõ ÓôÝëéïõ ÑÜìöïõ ÓõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 3 » «Íåïèùìáíéóìüò êáé åëëçíéêÞ ÈñÜêç» ËåðôïìÝñåéåò áðü ôç ìåãÜëç åêäÞëùóç ôïõ ðåñéïäéêïý ¢ñäçí êáé ôçò åöçìåñßäáò ÑÞîç óôéò 29 Íïåìâñßïõ 2010 óôçí ÐáëáéÜ ÂïõëÞ. Ôåëåõôáßá óåëßäá » ÁÖÉÅÑÙÌÁ Óåë. 13-15 Ç éñëáíäéêÞ êñßóç êáé ç ìïßñá ôçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò! 4 Θανάσης Μπούνταλης Τουρκία, Ιράν και νεοοθωµα- νισµός Káìßíçò: «Íá êëåßóïõí ôá óýíïñá!» Θανάσης Τζιούµπας Από το Κιότο στο Κανκούν 20

Embed Size (px)

description

Περιοδικό Άρδην - Εφημερίδα Ρήξη - Εναλλακτικές Εκδόσεις Αθήνα: Θεμιστοκλέους 37

Transcript of Εφημερίδα Ρήξη 69

 • - - - 2011, - - . - 2,2 . , 700 . , 1,4 . - 107 . .

  4 / 69 4 2010 : 2

  , ,

  . 18-19

  1611 25 Dean M.

  8

  -.

  -

  , . -

  -

  -

  .

  ( http://

  www.youtube.com/watch?v=tFzNZJrI-hI).

  - ,

  , , -

  ,

  -

  , - : -

  ().

  .

  -

  . ,

  1980 . -

  , -

  , -

  -

  .

  , ,

  -

  , 5,8%

  -

  ,

  .

  . ,

  .

  , -

  ,

  -

  , .

  6

  : -12% 2 3

  3

  29 2010 .

  . 13-15

  !

  4

  , -

  K: !

  20

 • 2 69 4 2010

  - , , - - . - - . , , . - . - , - , - . -!

  - , - - . - ! - - (!) , - , ( ) 6, -. - - . -- ! C-130 - - ! , - ! , , - -, , - ,

  - .

  - - ;

  eksapodo.wordpress.com

  ! Ozturk - . 200 ( 15 ) - . - 90% - , 50% , - , - - , - - . -; - -, -

  .

  ... . . - . . - - - . - -.

  , , - , - , - . :

  -

  -

  . www.louzikiotis.gr

  37, 106 77

  T: 210 3826319 fax: 210 3839930

  1 & ,T/fax:2310 543751

  E-mail: [email protected]

  - ..... 24, , .: 2103412575

  15 2011

  (1 ): 30 :116/772277-01 -

  2 2006

  . ,

  , ,

  . , -

  (-

  37, 210 3826319), -

  ( , . 210 3802644),

  ( 1 & , . 2310

  543751)

  .

  : -

  .

  100 . ,

  , -

  (. . 116/

  772277-01).

  .

  -

  [email protected]

  . , , -

  , -

  .

  30 .

  , 210 3826319.

  ! - , , , - , -

  . - . - , . -, . , -, . , , , - , . - - . . - , - - - . , -, , , - . , GAP. , , -

  , - -.

  , - - . , - - . , --. - - - - .

  -

  . .. -. , - , . . . - - , - . - - -. , .

 • 69 4 2010 3

  , - , - .

  , - , - , - . - - - - 5% 3%, - 51,4 . 2010 55 . 2011! - - - 11% 13% , , - , - , - ... : - ;

  - - , -

  4 . -

  - 110 . , - . -, - - , - . - 8%, - , () 7% (-4% 2010 -3% 2011 -) 6% ( , , - 13%). - , - , - . - , , - - .

  - ;

  , -

  (-, , - ). - , , - . - - , -, - , - . - - , -, - , - - -.

  , . -, .

  , - -: - - (swaps) -

  - - - (, , , - ..), - -.

  - - -, - , - - - -.

  -

  , - -, . - - .

  - - -, -, - . , , , , , , - , , -, - -, - . ..

  1

  ! , - .

  . - 1 - - .

  , - - .

  - - , 80 90.

  -

  .

  , , , - .

  , , , - .

  -

  -. , - - . , - - - , - .

  , - , - -- - ( -) - -.

  , , , 85

  , - , - .

  , , , , .

  ;

 • 4 69 4 2010

  , , ( ), 27 - 2004 2010.

  , 2005, - - , , - - , - , .. - - , (05ANKARA1730, , 25/3/2005).

  - . - - , . , , -

  - - - (09ANKARA1583, , 3/11/2009). 40 - . - , (09ANKARA1654, , 17/11/2009). - - . - - . (- ) , - (10ANKARA251, , 16/2/2010).

  , - - , , , -, , . - , - , - , [

  ] .., . -, - . - , , . - . , . (10ANKARA87, , 20/1/2010).

  - , - - -. , - , - . , - - ( 2008). - - - -- (10ANKARA126, , 26/1/2010),

  , 09ANKARA1549, , 27/10/2009).: - , - , , . -. , - . . - , - - .: - - , . , - - . -. -. , , - - .

  - . -, 1950. -, .

  - -, .

  , - , - . - - -

  - . - , - . - - - .

  , 60, -, , , 1965 ( ) . , , - . -

  . -

  . , , -, . - - , - - . - -, - - - . - , - -

  . -

  - , -. - . - , , -, , , - - .

  - -, - , -

  . - . - . , - - , - -, -. - , - - .

  *

  -

  .

  [email protected]

  ...

  ,

  Wikileaks: , !

 • 69 4 2010 5

  - - , (http://www.wikileaks.org). - , - - 1996 .

  T . - - , - . -, - . .

  - - - . -, ( - ;), - - -. - .

  , - - . - . , -.

  : , - , . - ( ) . - . , , ,

  . -, .

  -: 2004, - - , 1683, - - -. - -, - . . ( -, .)

  , - - , - -. , -, .

  , -, - - :

  - - - - - .

  - - . , - , - , - - . , . , - , .

  - : - -, - . - : [] - . -. - , , - .

  - , - : - ( - ). - - . .

  !

  Herr K.

  - 1683

  BBC , - - -, , , - . , , , - .

  , , , . , - . , - - . - , , , - . - - .

  - - , - - . - . - , , -

 • 6 69 4 2010

  - , - - - .

  -, ( ). - - , - . - -, - Get the Greek, back.

  - , - -, . - , -

  - . . - - , , - .

  , - , - . , , - , - . - , , .

  - , -

  . ,

  , - . , . , - , - - -. , , - , .

  . ,

  - - . , - - - , - , , , . , - - (, - ).

  , - . - , -: . - -, [..], , .

  . . , - - .

  1 - , , -, - -. , , . , , - 12% - , 1+1

  . , - 2 12% 2 .

  , - , , - , , - - , !

  , - , - - -,

  , - , - 6 , , , - , - , , , - - - - . - -, -, , , -, .. - - , , -, ..

  -, , - , - , . - - - .

  -- ,

  - , : & , - , - ---, - , , .

  -12%

  !

 • 69 4 2010 7

  , - , - . - - .

  - , - - ; - , - , -, - ; , -, -; , - - ;

  , - ,

  , , , - .

  : . , - , . , -, - .

  - , , . , , . , -

  , .

  , .

  - - - .

  - . -, , - , . - -

  , - . - , . - - - - , . - - .

  , - , , - , .

  : , , -, -. , , , , - .

  - - -.

  , ;

  - , - - . , - - - , , -

  -

  - , , , - , , - .

  - -, - - - , - - : - - - , -

  , - .

  , - (1466-1536), - - -, - - , , - - . , . -, -

  ,

  (8.11.2010)

  , - , -, . - .

  , -: , -. , - - ( , ) , .

  , , , , - . - , Gallimard ( ). . - , . - ( -) . - , . , . . .

  ,

 • 8 69 4 2010

  , - , . - - , - .

  O 21,6%, - 55%.

  -, - , - , . - - , : , , , .

  , , , , , - . , , -, , , -. , - . , -.

  , - , - . - , . , . , , -.

  , , , , . , ,

  , , -. - - , , , ..

  - - , - - . , , - .

  - , - . - -, , -, , .

  - ( ). , - - , - -, , - .

  , - -, - . , - .

  -, , - , , . .

  - -, , - .

  , - , . - - . - - -, , .

  , . .

  , - , - .

  , , - , - - , - , .

  E ! M

  - - , -

  - - . - .

  , , , , , , ;

  1. - . . - - .

  2. - . - -. , -, , . - .

  3. - - . - - . - - - . - - .

  / , - 40.

  - . - .

  !

 • 69 4 2010 9

  - , - - - , 5.000 . - .

  : - - -. :

  - - - - ( - ) ... : : -, -.

  , ( ;), - , /- 90/2000: - :

  , - . , -, .

  , - - - 20%. - , ... , - 2/3 - - .

  - , -, - .

  , , 90.

  , - . .

  - .

  - , - , -, , -, 19 20 . - .

  , , - , -, , -, ,

  - .

  , - - -, -, -, - , , .

  -, - , ,

  . ,

  , . ,

  . , -

  . - -,

  . - .

  - .

  -!

  1974 - .

  , , . , , - . , , - - -.

  , .. , - , , , , .

  , , - , - . -, , .

  . - , - , - .

  , - . , -, . , . . - , , - . . , . - .

  ; - , , 1974, , -.

  ...

  - - - -

 • 10 69 4 2010

  , - -, .

  - - . , - - - , , .

  , , - , , - - , - , . , , : , , - ;

  . - - . . , - -, , -, .

  , : , - , , - .

  , . - , -, -

  . - , - - - - . , - , -.

  -, - , . - - - - . , , , - , .

  , . - . , , - , . - , ; .

  -, - -, , , - .

  - -, - - . - - , -, .

  - - . , - , - - - - . - - , -, , -, .

  , , - , - (, , ). , - - - , , -, - , -, , - . - , -, - - .

  - , - , - . -, , , - .

  , 21 2010

  ,

  ,

  ,

  - ...

 • 69 4 2010 11

  - - - (.. , ). - - .

  - , , , - .

  ; : , 750 . , - - , . -.

  200 . , - - 300 . , .

  , , . ; , - , , . - - ... -, , !

  -

  - - . - ( ) - .

  - - - - - .

  , - - .

  , .. , . : , - , . , - , ( , - ) 110 . - - - .

  , , -

  . ; - - - ( ) 2011 2013. , - , - . , 30% 50%. - , 900-1.000 , ... 25 - . - , .

  , ,

  . - - . - , - , - : - .

  24.11, - - , - - - - , - .

  50 . - (, -, ). ; , , ; (- , ) - , -, ;

  - ( - ) -, 2030 ; -, , -, - , -

  , , , ; - - , - - ;

  ... -

  , , . , , -, , - - .

  , , , ... -!

  . -, - . , .

  - ( - , ) . - , - . - ...

  , ...

  - ( ) -

 • 12 69 4 2010

  2010 - 2011. , - , , , , - -, , - - .

  T - - - , - - .

  , , -. ( ), ,

  - , - , , - -, , , - .

  - - . . , - , - - . - ( -) .

  - . - , - . . , , . , - ,

  . -

  , - . - 10% - 1929, - , - . - , - , - . . , 2 . - , . - - (, , ), . - - : - - .

  , -

  , , , -, , , - , - , , , . - , . . - , . H , . - , , - - - .

  , , - . - , -. - - . .

  * , -, .. / .. .

  .

  *

  , - , , - - - :

  ; - [1] - Euro2day. -: , - -, . , , ; . . , , -

  :

  , , 11.000.000 , - , - , -, - ; , -, -; - , , - ( ), , - . - [2]: ,

  . -, : - - . - , , , - , - . , - , - - .

  - : - 53,7 . , - - [ 2010], 12,9 - . , 1/4 -

  . - . , , - 97,5% . - - , . , - , - . : ..., - - , - . - , , : - ,

  - , - . , , - .

  ; , . - , - . 1.EURO2day, , 11/02/2010.2. ., , -, 18/04/2010.

  , ...

 • 69 4 2010 13

  (..), - (...) - (...) - , .

  , -, - .. -. 3 ( ), - , - ,

  .., , , .

  - :1. , , - . 2. , , - - - .3. - , 2007 - . 4. -

  - - :

  - - -. - - -

  , - - - ( ) . - , , - - - ( ), - - -

  . - - , - :

  - , ... - - ( ). .

  , - 3 - , - - - .

  - - - - .. - - -. -

  , , ( ) -. - / ... - - .

  - - - .

  ; ,

  2006 2007 2008 2009

  (% ...)

  -5,7 -6,4 -9,4 -15,4

  (% ...)

  44,8 46,4 48,9 53,1

  (% ...)

  39 39,8 39,6 37,8

  (% ...)

  106,1 105 110,3 126,8

  : .. ( ), Eurostat (yearbook 2009).

  2006 2007 2008 2009

  (% ...)

  2,9 0,0 -7,3 -14,4

  (% ...)

  34,4 36,8 42,7 48,9

  (% ...)

  37,4 36,8 35,4 34,5

  (% ...) 24,8 25 44,3 65,5

  : Eurostat (yearbook 2009)

  2006 2007 2008 2009

  (% ...)

  -4,1 -2,8 -2,9 -9,3

  (% ...)

  44,5 43,8 43,6 48,2

  (% ...)

  40,5 40,9 40,6 38,8

  (% ...) 63,9 62,7 65,3 76,1

  : Eurostat (yearbook 2009)

  (2008)

  ... %

  ... %

  %

  92 110,30 202,30

  259 44,30 324,50

  169 65,30 245,10

  : ...

  % ...

  -

  2000 2007 2000 2007 2000 2007

  6,59 3,70 3,47 1,66 3,78 2,50

  -

  20,95 19,04 41,05 33,58 27,58 24,48

  72,46 77,26 55,48 64,76 68,64 73,02

  : O.E.C.D. (country profiles)

  % ... (...)

  2000 2008

  -7,7 -14,4

  0,0 -4,5

  -10,0 -12,1

  : Eurostat, O.E.C.D.

  2006(% ...)

  *

  ( )**

  ( )***

  37,90 14,70 8,0

  79,80 68,10 53,60

  57,10 37,30 25,10

  : IMF, OECD* & /...** .*** - .

 • 14 69 4 2010

  , , - -

  - , 1999

  , - (EMU). -

  3%

  2008, -

  , - -, -.

  - - 90 - - , . - , - , - , - - - 130%

  . - 2002-2006, - - - . , - , 2008.

  - . - - - 30 ., 35 . / . - 150 . . , 30 , - - , - , - . , 2008!

  - , -

  , 28 -, , - 63 . 6-8 , 5,8%. -, 35 . .

  22,5 . .

  - - - - 15 . 12,5% - - 20 . - , - , - - 12,5%. - - - . , - , -, - . 12,5% - -, , 14% 450.000 .

  10% , - . 10% - -

  - .. : , -, -, ; ; - ; 90 - , - , - , , ;

  -

  90 , - . , 90 , .

  - -, 70 . - - 80 , , . - . - .

  -

  , , - -. , .. .., - -, , , , , - , - . 1992 , , - .

  , . , , , , . -, -

  T

  ,

  , ,

  ,

  ,

  .

  /

  1999 2.7

  2000 4.8

  2001 0.9

  2002 - 0.3

  2003 0.4

  2004 1.4

  2005 1.6

  2006 2.9

  2007 0.0

  2008 -7.3

  2009 -14.4

  - 1999

  - 1999 ( )

  6.7% 24.5%

  -

  9.4% 27.2%

  10.6% 28.4%

  7.8% 25.6%

  0.9% 18.7%

  1.3% 19.1%

 • 69 4 2010 15

  ... !

  !

  , 3.000 -, - - 15%. 16.000 - . - 2014 - 3% - 3,5% .

  - -, - . - 100.000 , - . - -

  7 - -. - . - - -, 40% 2007, 18%. - , - , - 40 . - 2 .

  - - 2007, .

  - 2011.

  , 28-30% , , , 29 , -- , - (SWP) - - 4-5 . -, 27 , - - : - -

  29 - -

  - - 3,5% -. , - -, .

  - - . : 5%, 2,8% . 50%! : -: 3,5%. : 0%. . : -: 1%. : 2,8 % - . : : -0,7 % 2011 5,2% 2012. -10 % 2011 0% 2012. -.. : : + 18.500. : 4.000.

  - , .

  100.000 , 7 .[4]

  . .

  1.12.2010

  [1]Eurostat, General government defi-cit (-) and surplus (+) as a percentage of GDP (table)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina200&language=en[2]Source: European Central Bank, http://www.ecb.int/stats/exchange/hci/html/hci_ulct_2010-04.en.html. - - . - - 17,8% .[3] - CB, - 40% - . - - ![4]http://www.com/user/TradeUnion-TVIreland#p/u/12/mtTw_gM2TvE

  - - - -...

  - ( - ), , - . - , - , - -.

  , - , , - , ( .). - -

  , , , .. . - : - -, - , , , . , - , - , - 2008. , - ( - ,

  ) - .

  , , - , - -. , , 90, - , - , ( -) , - , , - .

  o

 • 69 4 201016

  - , !!! , - , , , 24/11/10, -. , - , - - , - .

  ; , - ( , , ) - , . - , , .

  , - , - - W.A.S.P, - . , . , , - -, - -. - -:

  O -

  . . . - . . , , . , - . . . . - . . - . . - . - . - , . .

  - , . , - -. , . . . .

  , - , - -. TLC, , TLC 5 - - . , -, , , , - , - ,

  , - - , - 2012. , - - . - , - , - , -.

  Dean M.

  , ...

  , - TLC, , TLC 5 -

  : , 37, : ( ) & . :

  1 245 . (. & ): :

  () : .

  96: - &

  . : :

  , . - : : . , 214 : : 119-121: : 182: : . . : :

  194 & (

  ) 11 - (.

  ): ,

  4-6 113: :

  - :

 • 69 4 2010 17

  : ; : , . . , - , - - .

  - - . , - , - . - , - , - . - - 16 , - , , , ..., - , . - - : -- , - -. , . - , , - , , - . - - , - , . - . , -

  ( ) - . , - . . -, , -, , - - 120 : - , - , . - : - , - -, - -, - 1980. , . - , ( 40 , ), - . , - . , -, -, - , . , : - , , -. , . -, - ; - . - ,

  ( , ..). , - - - . , -, , . -, , - , . - - -, !. , , - ,

  -. , - . - - . -, , - , -. , , . - . , - . , - , -. - . - , -, , -, , . - - , -

  , - . - , - . - . - - . , -.

  * , Luther Blissett, - . - , ( )

  : London Review of Books.

  ;

  *

  - - . , - - - ...

 • 69 4 201018

  , , , , - , - , , , - - -;

  , - -, - , , -;

  , - , - , - , , - , - - , - , Linsurrection qui vient ( ), , der Spiegel, .

  , - 2007 , - (, , , , , , -), - . - , - , -. - , - , - - .

  , - die Zeit,

  - : , . - . - ( , , -) -, , - , , .

  , - , , , -, , , - . -. , . , - . , -, - -, , : - , . -: . .

  , , - Sueddeutsche Zeitung, -, - , , - , , -

  , . , , , , -, - , - - .

  FAZ, , - , - , der Spiegel, - , - - . - (Nautilus Verlag), - - -, . -. - .

  - taz, - - , - , , , -

  - - - .

  , , , - , - - , , - .

  -, - , , 2008, - , - , - , -, . , - -, , - Tiqqun, - . - , . - .

  .

  - - ( -, , - ) - - .

 • 69 4 2010 19

  30 -, , -, -, - - , - - .

  - - -. 4.000 , 11.000 , - . , - 80%!! - (, , ) (, -, ). , , - 40.000!!!

  - , - , - - . ( ;;)

  , - - . , - , - .

  - - (NUS) - 10 -. 52.000 , , , , - - , - . - - , , , , - - , 32 .

  - , , NUS, , - 24 -, .

  , - , - . - - , - , , , - - . - -

  , 3 .

  , 30 - . -, , - . , - - . - , , - , - . , , - .

  . - NUS 8 -, - , - -. , - - .

  !

  -, , , - , - - ...

  - , -, - . - - . - - .

  -, , -. - (2009-2013) - 9 130.000 .

  , , , , , , - . , - - , - ,

  , , , -, - , - . - , - .

  , - . . -, , .

 • 69 4 201020

  O . , - , -. -, , , - - , , .

  - , - - 2000

  .. - - -. , . 15 - 1910. 1940 - 1960 - -. , .

  . - -

  - , - - - . , - , --, , - , , - - . -, -.

  , - ,

  . -, - - , -, - - 20 . -, - 1994 -, , 2006. - , , - , - ,

  . . - - . , .

  , -, : , - .

  29 , - - . - -, - - -. , 200 - - : - , - . - - - 100 . 2020, - .

  - - 4 2060. -

  270 . . - - : - . , - , - - , - . -, , , , , -

  - . , , - , - -, - - .

  - - - , -. -, - :

  - , - - . - , . .

  , - . - - , -, - , .

  - - , , - : -, , - , , , . , , , , .

  ...

 • 69 4 2010 21

 • 69 4 201022

  , . , (1) (2), -, , . , - , - , , - .

  (1) . , -, , . , . 290.

  (2) . , , . 64, Passow.

  * - http://ujdigispace.uj.ac.za:8080/dspace/bitstream/10210/2571/12/9a%20PartB-Ch3.pdf

  BIOS - , . , . - - . -, , - - - . - 2.3 beta 3 , - Sforaris.

  : , , , -. - . , . . - - , , , -. .

  - , - ,

  , -, () - - - - -. - , , - . - - - .

  - . - ( - ) , -

  . - - BIOS - , . - - , - . - - , , -

  - . - - .

  . - - , . - -, -

  ,

  - ..., , , (-, , , ). - .

  - . - . - . -

  , - - - . - .

  - Sforaris . - - .

  - , , , , .

  - : -: : : : : , , - ,

  S 84 . 2103425335 14/12

  !

 • 69 4 2010 23

  > , - - -

  - ( , 2010, . 490), : -, , .

  -, -, - . . - - , , . , -, - . , , , - , -. , . -, , - . -, - -, - .

  - -. . - - -.

  - - - ( , ), , - . - - : , , -. - , , - , - - . , - , - , , , -, - - -. -, , - , . , -, 767, , - .

  . , -, ( www.alopsis.gr), , -. - . - - , , - - , , - ,

  - , . - . - - . , . H - , . - , - .

  , -, - -, , - -, -

  - . , , - - - , - , .

  -

  , - , -, . , -, -. , - , - , , - , , - - .

  - (25.5.2010), - , , - . , - , - - - - . : - , , , , , - . , - , -

  . , , -, . , - - -, . . . : - . , , . , -, -, - .

  ( 53 ), -, . - , , , , . - -, - : , -----, , -, , , - -- . , , - (universalisme) . -, - , - ( - - ), -.

  30 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

  -, - - - -

 • 69 4 201024

  -

  - - 1919-1922 -. , - - , - , - - . - - .

  - - . ( ) . - : - - ; (. 197 ) - : - - - (sic) . - - - - (sic) -. - , , (. 200). -. -

  . - , - , . - -, , - -. , , -. - - .

  - - - . - - . - -: , - , . - , , - 19 20 , , , -, - 14 , - , - 15 . - 1877-1878. - - - . , , , - . -, - - , - - .

  , - - - . - - - - . -, - , - - - - , .

  -, - , . -, - , . , - - . -, - . , - - . - - - . , , -: - . - - -, . -

  -; , - . - . - .

  , - - , - , . - - , - -. , , - - - -, -. , - - -. - - : , -, - , . , ,

  . - - , - , - .

  - - - , , -, - .

  - : - -. - . - - . - , . - - . - , - - , , - -, - .

  - - - - .

 • 69 4 2010 25

  - . - - , - (, -, ), ( , , - , ..). - , . . , , - -, , . , , - .

  , - : . - - , -. , - -

  , - - - .

  , - , - . - - - . , . - - , -. - , . -: - . - . , - , . , - , .

  -

  , , , .

  , . - - -, , . - . , -, , -, , .

  -

  , , - ( - , ), - . -: , - , , - , .

  - - , - , . - - -, - , .

  - - . - . - . .

  T 1 , 7:30, .. - -, . -, 118, 15 2011 , . , .

  - . , . - , -

  . - - .

  - . - - . , - - .

  , , . - . - -

  , , , - . , , . , , , , , - . , , - , , , . , , - , , , . , , , -. - - . , , - , , -

  , - , -. , , , , .

  - . - , .

  , , - : - ! - . - .

  1 15 2011

 • 69 4 201026

  4 1944 - . , 3/12, - -, -, , -, 30 . - 3 -, - , . , , - , . , , . -, , - . -, , -- , - .

  , - , - . - , - 6 . , - , / , - . - . -

  , - - , - - -. , - .

  3 - , - , -, , . -, , - , - . -, . - , . , , - ( ), - , , 5 - . , , , ,

  , - .

  , , - . , . 9/12, 132, - -, . - . . -

  , - -. , . , -, - .

  - - , - - . - - - . - . - , - - .

  - , - , . - 00.01 15 1945 ---- - . - -. , , . - .

  33

  !

  , -, - , (2-5/1). - -

  - -, , - -. 3-4 - , - , -

  :

  02/01/2011: : -, - .: .

  03/01/2011: : , .... .

  : . .: . - : - - . --.

  04/01/2011: - -. ,

  , - . : ---.

  05/01/2011: - - : -- - . , . . 19.30.

 • 69 4 2010 27

  ; ; , . - - , - , - - , , - . , , (1995) - (2004), - . - , -, . - , . , , -, , , - - . -

  , - , - , , - 15 , . - - , -, , - -. - , - . - - . - . (1999), , - , , , - , - . -. -

  , -, -. - - (copy) , ; , ; , - . - . - - . - . , - , , -

  - . -. - , - , .

  , , . , - , -, , . - , - , - .

  * South of the Border, - , , - . , -!

  8 2010, 19:00. . , . , . , 8, (100 )

  4 19:00 - : , - . 17 21:00

  The Doctor. , 18:30, - -. 19:30 - . - .

  -, - , 30 . -

  ./ - - - / /: [email protected], 8 2010. , 227 , - . - . -

  - .

  *

  *

  *

 • 69 4 201028

  / 82

  29 - - - - . - , -, , - 600 , , - .

  -, .., - , - - . - . - , - -. ,

  -, , .

  - , - - - , - . - , - . , . , -

  , , , , - , - . , -, - , .

  -, - , - - . - - - - .

  , , . , , - , , .

  , , , - - . - , .

  - , , - - - , , -

  . , - , - , - 1204 1453. , - - - , .

  - , -, - . . - , . -, , , -

  .

  29

  - - , 2 - 55% . - - , , , , , . - - .

  () - , -, . , ( , , .. ) , . , -, (- - -) !

  , - , - , , . , -, .

  , (-, , ) , . - 22 23 , - , - .

  , , , - - , - , - . ,

  . , - , , - 20, - , - - - , . , . - 6 2 3 (...) . - (, , ..) , - - , -, - -, ( ), ( - ),

  .. - : . , . , . , . , .. , . , . , . , . -, . , . , . - ..

  , - , , -, - , - 17 , - , - , , 19 .

  : ! :