Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

32
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁγιορείτου (1924-1994) ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ Τό Κελλί «Παναγούδα», ἀπό ὅπου ὁ Γέροντας «στήριξε τήν οἰκουμένη μέ τίς εὐχές του». 8η Aνατύπωση

description

 

Transcript of Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

Page 1: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥτοῦ Ἁ γι ο ρεί του (1924-1994)

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑ

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Τό Κελ λί laquoΠα να γού δαraquo ἀ πό ὅ που ὁ Γέ ρον τας laquoστή ρι ξε τήν οἰ κου μέ νη μέ τίς εὐ χές τουraquo

8η Aνα τύ πω ση

ΛΟΓΟΙ τΟύ ΓΕΡΟντα απΟ τΟ ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΟΙ Βʹ πνΕύΜατΙΚη αΦύπνΙση

ΙΕΡΟν ησύΧαστηΡΙΟν ΕύαΓΓΕΛΙστησ Ιωαννησ Ο ΘΕΟΛΟΓΟσσΟύΡωτη ΘΕσσαΛΟνΙΚησ 2000

1 laquoΤώρα ἔχουμε πόλεμο πνευματικὸ πόλεμο Πρέπει νὰ εἶμαι στὴν πρώτη γραμμήraquo

2 laquoΚοιτάξτε νὰ ἀνδρωθεῖτε Σφιχτεῖτε λι-γάκι Βλέπω τὶ μᾶς περιμένει γιrsquo αὐτὸ πονάω Μὴν ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας χα-λαρόraquo

3 laquoΕἶναι μεγάλη ἀχαριστία αὐτὸ τὸ χαλαρὸ

πνεῦμα ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδαraquo

4 laquoΚαὶ μὲ τὶς βλάσφημες ταινίες ποὺ πα-ρουσιάζουν θέλουν νὰ γελοιοποιήσουν τὸ Χριστό Τὸ κάνουν γιὰ νὰ ποῦν laquoαὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός τώρα θὰ ἔρθει ὁ Μεσσί-αςraquo καὶ γιὰ νὰ παρουσιάσουν μετὰ τό laquoΜεσσίαraquo τους Ἐκεῖ τὸ πᾶνεraquo

5 laquoἜχει χάσει πιὰ τὸν ἔλεγχο ὁ κόσμος Ἔχει φύγει τὸ φιλότιμο ἡ θυσία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπουςraquo

6 laquoὙπάρχει μία μερίδα Χριστιανῶν στοὺς ὁποίους ἀναπαύεται ὁ Θεός Ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς ἀνέχε-ται καὶ πάλι θὰ οἰκονομήσει τὰ πράγματα Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς μᾶς δίνουν ἐλπίδα Μὴ φοβάστε Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες καὶ δὲ χαθήκαμε καὶ θὰ φο-βηθοῦμε τὴ θύελλα ποὺ πάει νὰ ξεσπάσει Οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του κρυμμένη δύ-ναμη γιὰ ὣρα ἀνάγκης Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια Μιὰ μπόρα θὰ εἶναιraquo

7 laquoΔὲ θὰ πάει πολὺ αὐτὴ ἡ κατάσταση Θὰ πάρει σκούπα ὁ Θεόςraquo

8 laquoΤὸ νὰ ἐνδιαφέρεται κανεὶς τώρα καὶ νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ἔθνος μας εἶναι ὁμολογία γιατὶ ἡ Πολιτεία τὰ βάζει μὲ τὸ θεῖο νόμο Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στὸ νόμο τοῦ Θεοῦraquo

9 laquoἩ ἀδιαφορία δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε στοὺς κοσμικούς πόσῳ μᾶλλον στοὺς πνευματι-κοὺς ἀνθρώπους Ἕνας ἄνθρωπος τίμιος πνευματικός δὲν πρέπει νὰ κάνει τίποτε μὲ ἀδιαφορία laquoἘπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου ἀμελῶςraquo λέει ὁ Προφήτης Ἱερεμίαςraquo

10 laquoΑὐτὸ ποὺ θὰ βοηθήσει θετικὰ τοὺς ἀνθρώ-πους σήμερα εἶναι τὸ παράδειγμά μας τὸ χριστιανικὸ καὶ ἡ ζωή μας ἡ χριστιανική Τοὺς Χριστιανοὺς πρέπει νὰ τοὺς διακρίνει ἡ πνευματικὴ λεβεντιὰ καὶ ἡ ἀρχοντιά ἡ θυσία Γιrsquo αὐτὸ λέω στοὺς λαϊκούς laquoΝὰ ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό νὰ ἔχετε ταπείνωση νὰ κάνετε τὸ καθῆκον σας καὶ ὁ Χριστὸς θὰ προδώσει τὴν ἀρετή σας στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπωνraquo

11 laquoΕὐτυχῶς ὑπάρχουν μερικὲς εὐλαβεῖς γυναῖκες νέες καὶ ἡλικιωμένες καὶ ἔτσι στηρίζεται ὁ κόσμοςraquo

12 laquoΣτὴν ἐποχή μας σπανίζουν τὰ παλικάρια Οἱ ἄνθρωποι εἶναι νερόβραστοι Γιrsquo αὐτό Θεὸς φυλάξοι ἄν γίνει ἕνας πόλεμος ἄλλοι ἀπὸ φόβο θὰ πεθάνουν ἄλλοι θὰ μείνουν στὸ δρόμο ἀπὸ μιὰ μικρὴ ταλαιπωρία γιατὶ συνήθισαν στὴν καλοπέραση Παλιά τὶ παλικαριὰ εἶχανraquo

13 laquoΓιὰ νὰ κάνει κανεὶς προκοπή πρέπει νὰ ἔχει παλαβὴ φλέβα μὲ τὴν καλὴ ἔννοια Ἀνάλογα πῶς θὰ ἀξιοποιήσει τὴν παλαβὴ φλέβα θὰ γίνει ἤ ἅγιος ἤ ἥρωαςraquo

14 laquoΝὰ προσπαθήσουμε τώρα ὅσο μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε πνευματικὰ τοὺς ἀνθρώ-πους˙ ὅπως ἔγινε τότε μὲ τὸν κατακλυσμό μὲ τὴν κιβωτὸ τοῦ Νῶε ἔτσι καὶ τώρα νὰ γλυτώσουν μερικοί νὰ μὴ σακατευτοῦν πνευματικά Θέλει πολλὴ προσοχή πολλὴ διάκριση νὰ δεῖ κανεὶς τὰ πράγματα ἀπὸ πολλὲς πλευρές καὶ νὰ ἀναπαύσει τοὺς ἀνθρώπουςraquo

τΟ ανωτΕΡω ΚΕΙΜΕνΟ ΒΡΙσΚΕταΙ στην ΕνΘΕτη ΦωτΟΓΡαΦΙα νο 3 τΟύ ΒΙΒΛΙΟύ ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων - ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994 (Β prime τΟΜΟσ - 2η ΕΚΔΟση)

ΕΚΔΟσΕΙσ αΓΙΟτΟΚΟσ ΚαππαΔΟΚΙα

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

partAgravesectradicdegπinfin ∆oslashiexcl partintcentradictradepartoslashiexcl infindegπradic∆radicintradictrade intinfinparaparainfincentradicintπinfin

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

intinfinπ prod infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade π tradeAgraveiexclradiccentradicAgrave

paraƒradic∆ƒpartpararadicAgravetradeinfin

NA MHN paraAPAsectABoslashMETItrade NEEtrade TAYTOTHTEtrade (ocircOacute oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi 666)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

partAgravesectradicdegπinfin ∆oslashiexcl partintcentradictradepartoslashiexcl infindegπradic∆radicintradictrade intinfinparaparainfincentradicintπinfin

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveaacuteOacute sbquoEgravesbquoIumlrsaquoˆOacute

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (6Euml EKcentOtradeH)

TOMOtrade microatilde (2Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveaacuteOacute sbquoEgravesbquoIumlrsaquoˆOacute

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (6Euml EKcentOtradeH)

TOMOtrade microatilde (2Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΘεσσαλονίκηὈκτώβριος 2014

Tό φυλλάδιο αὐτό ἀφιερώνεται στή μνήμη τῆς μακαριστῆς μητρός μου Βασιλικῆς (Μοναχῆς Παϊσίας καρείσης Μοναχῆς καί κοιμηθείσης τό ἔτος

2013) τοῦ πατρός μου Ἀλεξάνδρου (dagger2002) τῆς ἀδελφῆς μου Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῆς Βασιλείου καί Χρήστου(dagger1989)

2

^O IgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgravefi degcurrenUacuteˆOacute paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜

AcircrmacrAcirc agraveOacutecurrenIcircmiddotıAcircOacute UgravelsaquoOacute ecircAacuteEgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircEgrave-

IcirclsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacute middot-

UgraveAcircUacuteEgraveIcirclsaquoOacute AcirceacutemiddotEgraveUcircıEumlUcircrsaquomiddotOacute acircrsaquo UgraveaacuteOacute

agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ ıAcircIgraveiquestUgraveˆOacute BIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜

permilcurren UgravelsaquoOacute permilEgravemiddotUacuteIcircEacute acircIacuteiquestIumlˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml

666 agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ IumlOcircEgravecurren˜ UacuteOcirc-

permilUacuteOcircIgraveEgraveIcirccurren˜ acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveAcirc˜ OcircDagger UacuteOcirc-

AcircUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo Ugravefi

oumlUacuteAacuteOcircOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ ocircUacutemacrEgrave-

UcircAcirc Oacuteiquest iumlIgraveEgraveIumlEacute AcircuacuteUgraveAcirc agravemiddotOacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜

UcircUgraversaquo˜ acircOacutemiddotAacuteOgraveOacuteEgraveAcirc˜ acircUacuteˆUgravelsaquoUcircAcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute

EgraveUcircUgraveaacuteOacute AcircuacuteUgraveAcirc -aringpermilrsaquoˆ˜ Ucirccurren ecircUacuteIgraveOcirc-

permilrsaquoOcirc˘˜- Icircmiddotrsaquo acircIcirc permilEgraveIcircEacute˜ UgraveOcirc˘ Uacuteˆ-

UgraveOcircsbquoOcirc˘Iumlrsaquomiddot˜ agraveEcirc˘Oacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜

Ucirc˘OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircEgrave˜ permilEgrave acircmiddotAacuteUacuteDaggerOacuteEumlUcircEgraveOacute

Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo

IgraveAcircUgravemiddotAacuteAacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ rsaquoUcircUgraveEgraveOacute Icircmiddotrsaquo acircIumlrsaquo-

permilmiddot Acircaring˜ UgravelsaquoOacute UgraveAcircIumlEgraveIcirclsaquoOacute OacutersaquoIcircEumlOacute UgraveOcircUuml

AUacuteOacutersaquoOcirc˘ Icircmiddotrsaquo UgraveaacuteOacute agraveEcircOcircUcircEgraveˆIgravecurrenOacuteˆOacute

Acircaring˜ AeacuteUgravefi tradeUgravelsaquoOacute Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot Ocirc-

OacuteOgraveOacuteUgravemiddot˜ AacuteEgraveiquest Ugraversaquo˜ middotUacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜

OcircDagger oumlpermilEgraveOacutemiddotOacute IgraveAcircUacuteEgraveIcircOcircrsaquo -acircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveOcircEgrave

Icircmiddotrsaquo acircIcirc UgraveaacuteOacute IcircfiIumlˆOacute UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEuml-Ucircrsaquomiddot˜- iumlpermilEumlAacuteOcircUumlOacuteUgraveAcirc˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute Ugravemiddot-IcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacute UgraveOcirc˘˜ middoteacuteUgravelsaquo UcircUgravelsaquoOacute UcircDaggerAacutemacr˘-UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo IumliquestOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo EgraveAcirc˙fiIgraveAcirc-OacuteOcirc˜ acircIacute agraveAacuteiquestEuml˜ agraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircıEumlIcircAcircUgravefiOacute MiquestUacuteUgraveEgraveOcirc UgraveOcircUuml 1987 Oacuteiquest acircIcircıcurren-UcircEuml Icircmiddotrsaquo AacuteUacutemiddotUgraveaacute˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ -UacuteAumlAacuteIgravemiddot OcircDagger UcircmiddotOacuteEgraveOgraveUgravemiddot-Ugravemiddot oumlUacutemiddotUgraveUgraveAcirc- Igravecurren Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘laquotradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666raquotrade middoteacuteUgravefi Ugravefi sbquomiddotUacute˘UcirclsaquoIgravemiddotOacuteUgraveOcirc IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacuteOcirc Igravecurren ecircIumlfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest acircOacuteUgravemiddoteacuteUgravedivideaacute Icircmiddotrsaquo ıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquoOacute sbquomiddotıDagger-UgraveEumlUgravemiddot IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute

1 XmiddotEgraveUacuteAcircUgraversaquo˙AcircEgrave otildepermilEuml acircIacute agraveUacutemacrEacute˜ -permilEgraveiquest Oacuteiquest ocircUacuteEuml IcirciquestıAcirc permilAcircEgraveIumlrsaquomiddot Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆ-Oacutersaquomiddot- UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜ laquoıAcirc˚IcircEacute˜IumlEgravemiddotIcirciquestpermilmiddot˜raquo OcircDagger ıiquest acircEgraveIcircUacutemiddotUgravelsaquo-UcircAcircEgrave IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveEuml laquopermilmiddotEgraveIgraveOcirc-OacuteEgraveIcirclsaquo IgravefiUacutemiddotraquo

2 bullAcircUcircIcircAcirciquest˙AcircEgrave UgravelsaquoOacute ntildeOcircIcircUacuteEgrave-UgraveEgraveIcirciquest IcircUacute˘UgravefiIgraveAcircOacuteEuml UcircIcircIumlmiddotsbquoEgraveiquest UgraveEacute˜middotAacuteIcircfiUcircIgraveEgravemiddot˜ permilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot˜ UgraveOcircUuml

partπtradeinfindegoslashdegπintinfin

infin radicicirc ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ agravefi Ugraveiquest lsquomacrUacute˘Ucircfi-macrmiddotUacuteUgravemiddotrsquo UgraveEacute˜ laquoacircIumlAcirc˘ıAcircUacutersaquomiddot˜raquolaquoagraveUcircEcircmiddotIumlAcircrsaquomiddot˜raquo laquoacircIacute˘EumlUacuteAcircUgravelsaquoUcircAcirc-ˆ˜raquo

3 paraUacuteOcircEcircEumlUgraveEgraveIcirciquest agraveOcircIcircmiddotIumlDaggerUgraveAcircEgraveIgraveAcircıOcircpermilAcircDaggerUcircAcircEgrave˜ UacuteOcircpermilUacuteOcircIgraveEgraveIcircaacuteOacuteccedilUacuteAacuteiquestOacuteˆOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute acircEgravesbquoOcircIumllsaquoOacute UgraveOcircUuml middotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgraveOcirc˜

4 EEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteAcircEgrave agraveAcircUacutersaquoEcircUacutemiddot-UcircUgravemiddot -agraveIcircOcircIumlOcirc˘ıaacuteOacute UgravefiOacute EeacutemiddotAacuteAacuteAcirc-IumlEgraveUcircUgravelsaquoOacute IˆiquestOacuteOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo UgraveOcircDagger˜ ecircAacutersaquo-Ocirc˘˜ paramiddotUgravecurrenUacutemiddot˜- notUgraveEgrave iuml permilAcircmacrfiIgraveAcircOacuteOcirc˜Ugravefi 666 permilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteOumlpermilmiddot(macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘Icircmiddotrsaquo notUgraveEgrave Igravecurren UgravelsaquoOacute acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc middoteacuteUgravelsaquoagraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave Ugravefi laquoneAAacuteEgraveOcirc tradeEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml OcircDagger UgraveOcircUuml permilfiıEumlIcircAcircUcircUgravefi neAAacuteEgraveOcirc BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddotraquo agraveOcirc-permilEgraveOgraveIcircAcircEgrave agravefi IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc laquoUgravelsaquoOacute poundAcircrsaquomiddotXiquestUacuteEuml UgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUumlraquo -oumlUcircUgraveˆ IcircmiddotrsaquoocircOacute middoteacuteUgravemiddotmiddotUgraveOgraveIgraveAcircOacuteOcirc˜ IgraveOcircUacuteAcircOuml OacuteiquestaringUcircmacr˘Uacutersaquo˙AcircUgravemiddotEgrave laquonotUgraveEgrave oumlmacrAcircEgrave IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc˘UgravefiOacute XUacuteEgraveUcircUgravefiraquo- Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircEgravemacrrsaquo˙Acirc-UgravemiddotEgrave agravefi laquoUgravelsaquoOacute permilDaggerOacutemiddotIgraveEuml UgraveOcircUuml TEgrave-IgraversaquoOcirc˘ tradeUgravemiddot˘UacuteOcircUuml UgraveOcircUuml AAacutersaquoOcirc˘ trade˘Igrave-sbquofiIumlOcirc˘raquo IcircmiddotıEgraveUcircUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ UgraveEumlOacute agraveOacuteAcirc-OacuteAcircUacuteAacutefiOacute permilEgrave eumlmiddot˘UgravefiOacute

5 Mcurren acircEgravemacrAcircEgraveUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi UgravelsaquoOacuteAAacutersaquomiddotOacute degUacutemiddotEcirclsaquoOacute agravefi IumlfiAacuteOcirc˘˜AAacutersaquoˆOacute Icircmiddotrsaquo agravefi UgravelsaquoOacute icircUcircUgraveOcircUacutersaquomiddotOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ Igravemiddot˜ agraveOacutemiddotEgraveUacuteAcircOuml Ugraversaquo˜laquoAacuteOacuteˆUcircUgraveEgraveIcirccurren˜raquo-UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirccurren˜ middot-UacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ lsquoIEumlUcircOcirc˘˝UgraveEgrave-IcircAcirc rsquo IgraveAcircıfipermilOcirc˘ UgraveOcircUuml UgraveDaggerOcirc laquoAeacuteUgravefi(=Ugravefi acircIacuteˆUgraveAcircUacuteEgraveIcircfi macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) permilcurrenOacuteAcircrOacutemiddotEgrave UgraversaquoOcircUgravemiddot agraveUacuteIcircAcircOuml acircUcircˆUgraveAcircUacuteEgraveIcirciquestOacuteiquest EgraveUcircUgraveAcircDaggerAcircUgraveAcircraquo laquoacircAacuteOgrave ıiquest permilAcircmacrıaacuteUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot Igravecurren Ugravefi 666 ıiquestsbquoiquestIumlˆ Icircmiddotrsaquo leOacutemiddot tradeUgravemiddot˘Uacutefiraquo laquoacircAacuteOgraveıiquest permilAcircmacrıaacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UcircUgravefiIcircAcircEcirciquestIumlEgrave Icircmiddotrsaquo ıiquest IcirciquestOacuteˆ IcircEgrave leOacutemiddottradeUgravemiddot˘Uacutefi UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgraveraquo

6 centEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircAcircEgrave Igravecurren UgraveUacutefiOcircagraveOacutemiddotOacuteUgraversaquoUacuteUacuteEumlUgraveOcirc oacute˜ acircIacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotOacute oumlmacrˆOacuteagraveOacuteUgraveIumlaacuteOacute UgravelsaquoOacute sbquoAcircsbquomiddotEgravefiUgraveEumlUgravemiddot agravefi Ugraversaquo˜AAacuteEgraveOcircOacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirccurren˜ acircIgraveAcircEgraveUacutersaquoAcirc˜ UgraveOcirc˘notUgraveEgrave laquoMfiOacuteOcircOacute middoteacuteUgraveiquest OcircDagger permilcurrenmacrOcirc-OacuteUgravemiddotEgrave ecircAacuteEgravemiddotUcircIgravefi middoteacuteUgraveiquest IgravefiOacuteOcircOacuteecircAacuteEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgraveraquo AeacuteUgravelsaquo IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteUgravemiddotAcircEgraveOacutelsaquo Igravemiddot˜ AacuteOacuteOgraveIgraveEuml AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquoigrave UcircEumlIgravemiddotOacuteUgraveEgraveIcircOgraveUgraveAcircUacuteEuml UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquoıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquo UacuteOcircUcircEcircOcircUacuteiquest UgraveOcircUuml IcircAcircEgrave-IgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘

3

^O degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ acircIcirclsaquoUacute˘UgraveUgraveAcirc Ucirc˘macrOacuteiquest IcircmiddotrsaquomiddotUacutecurrenIgraveAcircEgraveOacuteAcirc UcircUgravemiddotıAcircUacutefi˜ Icircmiddotrsaquo agraveUgravemiddot-IumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ Ucirccurren middoteacuteUgravecurren˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave UgravelsaquoOacuteIcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquo UgraveOcirc˘ (IOcircDaggerIumlEgraveOcirc˜ 1994)OslashoumlpermilˆUcircAcirc IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot AcirceacuteIumlOcircAacutersaquomiddot OacuteiquestpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıEacute Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘ IcircmiddotrsaquoUacuteOcircsbquoIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ permilEgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜IgraveAcircUacuteEgraveIcircaacuteOacute UacuteOcirccurrenUgraveUacuteAcircbdquoAcirc Ucirccurren Ecircˆ-UgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquoOacute acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml AcircEgrave-UacuteOcircAacuteUacuteiquestEcircOcirc˘ UgraveOcirc˘ œUcircUgraveAcirc iuml AacuteUacutemiddot-EcircEgraveIcircfi˜ UgraveOcirc˘ middotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot˜ Oacuteiquest permilEgravemiddot-UcircEcircmiddotIumlrsaquo˙Euml UgravelsaquoOacute middoteacuteıAcircOacuteUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgraveiquestUgraveOcirc Acircaring Ugravefi IgravecurrenIumlIumlOcircOacute paramiddotUacuteiquest UgravemiddotUumlUgravemiddotIgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute IcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquoOacute UgraveOcirc˘ AcircntildeUacutecurren-ıEumlUcircmiddotOacute ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave Oacuteiquest IumlmiddotIumllsaquoUcircOcirc˘OacuteIcircmiddotrsaquo Oacuteiquest AacuteUacuteiquestbdquoOcirc˘Oacute lsquopermilEgraveAcircUcircUgraveUacutemiddotIgraveIgravecurren-Oacutemiddotrsquo ErmiddotOacute IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute middotUacuteAcircUcircDaggerUacuteıEuml agravefi ocircIumlIumlOcirc˘˜Ucirc middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute agraveUacuteAacutefiUgraveAcircUacutemiddot ocircIumlIumlmiddotIacuteAcirc IcircmiddotrsaquopermilcurrenOacute ntildeOcircUcircUgravelsaquoUacuteEgrave˙Acirc Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘AIcircfiIgraveEuml agraveIgraveEcircEgraveUcircsbquolsaquoUgraveEumlUcircmiddotOacute Icircmiddotrsaquo UgravefiOacutemacrmiddotUacutemiddotIcircUgraveEumlUacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgraveOcirc AacuteUacutemiddotEcircEgraveIcircfiUgraveOcirc˘ macrmiddotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot

^O IAcircUacuteOcircIgravefiOacutemiddotmacrOcirc˜ IUcircmiddotiquestIcirc agravemiddot-

OacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ acircIgraveIgravecurrenUcircˆ˜ acircIacutecurrenpermilˆUcircAcircEcirc˘IumlIumliquestpermilEgraveOcircOacute Ugravefi iumlOcircOumlOcircOacute AcircUacuteEgraveAcircOumlmacrAcircagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcirc-EcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacuteEuml˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ UgraveOcircUumlIgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml middotUgraveUacutefi˜ AacuteAcircOacuteOcircIgravecurren-OacuteEuml˜ OcircIumlDagger IgraveAcircUgravemiddotAacuteAcircOacuteAcircUcircUgravecurrenUacuteˆ˜UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘ IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlOcircrsaquomiddotOacute iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ ntildeAcircUcircUgravelsaquo-UacuteEgrave˙Acirc acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgravemiddotUgravemiddot Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ paraUacutefi UgraveaacuteOacute agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacuteIgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot UacuteOcirccurrenUgravemiddotIacuteAcirc UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacuteAcircaringUcircmiddotAacuteˆAacutelsaquoOacute notOcirc˘ Icircmiddotrsaquo ntildeAcirc-AacuteUacuteiquestIgraveIgraveEgrave˙Acirc UgravelsaquoOacute agraveUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcircOacuteUcircUgraveiquestUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml paramiddotUgraveUacutefi˜ acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurren-IgravemiddotUgraveOcirc˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ IcircOcircEgraveIgravelsaquoUcircAcirc-Ograve˜ UgraveOcirc˘

ErsaquoUcircEuml˜ Ocircicirc middotUgravecurrenUacuteAcirc˜ OcircDagger ouml˙Euml-UcircmiddotOacute IcircOcircOacuteUgraveiquest UgraveOcirc˘ IgraveAcircUgraveiquest UgraveEacute˜ I MKOcirc˘UgraveIumlOcirc˘IgraveOcirc˘UcircrsaquoOcirc˘ -Acircaring˜ UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquo-middotOacute ntildeiquestAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravefi IcircAcircIumlIumlrsaquoOcircOacute UgraveOcirc˘-agravecurrenUcircUgraveAcircEgraveIumlmiddotOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacute agraveiquest-OacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute Uacutefi˜ agraveOcircIcircmiddotUgraveiquestUcircUgravemiddotUcircEgraveOacuteUgraveEacute˜ agraveIumlEumlıAcircrsaquomiddot˜ Ucirccurren acircIcircIcircIumlEumlUcircEgravemiddotUcircUgraveEgrave-IcirclsaquoOacute acircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot OcircDagger AcircrmacrAcirc permilEuml-IgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave Ucirccurren Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgraveAcirc˜ bdquoAcirc˘permilEacuteIcircmiddotrsaquo middotUacutemiddotIumlmiddotOacuteEumlUgraveEgraveIcirciquest ocircUacuteıUacutemiddot

4

B AUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ igrave UcircUgraveiquestUcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 2: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

ΛΟΓΟΙ τΟύ ΓΕΡΟντα απΟ τΟ ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΟΙ Βʹ πνΕύΜατΙΚη αΦύπνΙση

ΙΕΡΟν ησύΧαστηΡΙΟν ΕύαΓΓΕΛΙστησ Ιωαννησ Ο ΘΕΟΛΟΓΟσσΟύΡωτη ΘΕσσαΛΟνΙΚησ 2000

1 laquoΤώρα ἔχουμε πόλεμο πνευματικὸ πόλεμο Πρέπει νὰ εἶμαι στὴν πρώτη γραμμήraquo

2 laquoΚοιτάξτε νὰ ἀνδρωθεῖτε Σφιχτεῖτε λι-γάκι Βλέπω τὶ μᾶς περιμένει γιrsquo αὐτὸ πονάω Μὴν ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας χα-λαρόraquo

3 laquoΕἶναι μεγάλη ἀχαριστία αὐτὸ τὸ χαλαρὸ

πνεῦμα ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδαraquo

4 laquoΚαὶ μὲ τὶς βλάσφημες ταινίες ποὺ πα-ρουσιάζουν θέλουν νὰ γελοιοποιήσουν τὸ Χριστό Τὸ κάνουν γιὰ νὰ ποῦν laquoαὐτὸς ἦταν ὁ Χριστός τώρα θὰ ἔρθει ὁ Μεσσί-αςraquo καὶ γιὰ νὰ παρουσιάσουν μετὰ τό laquoΜεσσίαraquo τους Ἐκεῖ τὸ πᾶνεraquo

5 laquoἜχει χάσει πιὰ τὸν ἔλεγχο ὁ κόσμος Ἔχει φύγει τὸ φιλότιμο ἡ θυσία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπουςraquo

6 laquoὙπάρχει μία μερίδα Χριστιανῶν στοὺς ὁποίους ἀναπαύεται ὁ Θεός Ὑπάρχουν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς ἀνέχε-ται καὶ πάλι θὰ οἰκονομήσει τὰ πράγματα Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς μᾶς δίνουν ἐλπίδα Μὴ φοβάστε Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες καὶ δὲ χαθήκαμε καὶ θὰ φο-βηθοῦμε τὴ θύελλα ποὺ πάει νὰ ξεσπάσει Οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του κρυμμένη δύ-ναμη γιὰ ὣρα ἀνάγκης Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια Μιὰ μπόρα θὰ εἶναιraquo

7 laquoΔὲ θὰ πάει πολὺ αὐτὴ ἡ κατάσταση Θὰ πάρει σκούπα ὁ Θεόςraquo

8 laquoΤὸ νὰ ἐνδιαφέρεται κανεὶς τώρα καὶ νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ἔθνος μας εἶναι ὁμολογία γιατὶ ἡ Πολιτεία τὰ βάζει μὲ τὸ θεῖο νόμο Ψηφίζει νόμους ἐνάντιους στὸ νόμο τοῦ Θεοῦraquo

9 laquoἩ ἀδιαφορία δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε στοὺς κοσμικούς πόσῳ μᾶλλον στοὺς πνευματι-κοὺς ἀνθρώπους Ἕνας ἄνθρωπος τίμιος πνευματικός δὲν πρέπει νὰ κάνει τίποτε μὲ ἀδιαφορία laquoἘπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου ἀμελῶςraquo λέει ὁ Προφήτης Ἱερεμίαςraquo

10 laquoΑὐτὸ ποὺ θὰ βοηθήσει θετικὰ τοὺς ἀνθρώ-πους σήμερα εἶναι τὸ παράδειγμά μας τὸ χριστιανικὸ καὶ ἡ ζωή μας ἡ χριστιανική Τοὺς Χριστιανοὺς πρέπει νὰ τοὺς διακρίνει ἡ πνευματικὴ λεβεντιὰ καὶ ἡ ἀρχοντιά ἡ θυσία Γιrsquo αὐτὸ λέω στοὺς λαϊκούς laquoΝὰ ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό νὰ ἔχετε ταπείνωση νὰ κάνετε τὸ καθῆκον σας καὶ ὁ Χριστὸς θὰ προδώσει τὴν ἀρετή σας στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπωνraquo

11 laquoΕὐτυχῶς ὑπάρχουν μερικὲς εὐλαβεῖς γυναῖκες νέες καὶ ἡλικιωμένες καὶ ἔτσι στηρίζεται ὁ κόσμοςraquo

12 laquoΣτὴν ἐποχή μας σπανίζουν τὰ παλικάρια Οἱ ἄνθρωποι εἶναι νερόβραστοι Γιrsquo αὐτό Θεὸς φυλάξοι ἄν γίνει ἕνας πόλεμος ἄλλοι ἀπὸ φόβο θὰ πεθάνουν ἄλλοι θὰ μείνουν στὸ δρόμο ἀπὸ μιὰ μικρὴ ταλαιπωρία γιατὶ συνήθισαν στὴν καλοπέραση Παλιά τὶ παλικαριὰ εἶχανraquo

13 laquoΓιὰ νὰ κάνει κανεὶς προκοπή πρέπει νὰ ἔχει παλαβὴ φλέβα μὲ τὴν καλὴ ἔννοια Ἀνάλογα πῶς θὰ ἀξιοποιήσει τὴν παλαβὴ φλέβα θὰ γίνει ἤ ἅγιος ἤ ἥρωαςraquo

14 laquoΝὰ προσπαθήσουμε τώρα ὅσο μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε πνευματικὰ τοὺς ἀνθρώ-πους˙ ὅπως ἔγινε τότε μὲ τὸν κατακλυσμό μὲ τὴν κιβωτὸ τοῦ Νῶε ἔτσι καὶ τώρα νὰ γλυτώσουν μερικοί νὰ μὴ σακατευτοῦν πνευματικά Θέλει πολλὴ προσοχή πολλὴ διάκριση νὰ δεῖ κανεὶς τὰ πράγματα ἀπὸ πολλὲς πλευρές καὶ νὰ ἀναπαύσει τοὺς ἀνθρώπουςraquo

τΟ ανωτΕΡω ΚΕΙΜΕνΟ ΒΡΙσΚΕταΙ στην ΕνΘΕτη ΦωτΟΓΡαΦΙα νο 3 τΟύ ΒΙΒΛΙΟύ ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων - ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994 (Β prime τΟΜΟσ - 2η ΕΚΔΟση)

ΕΚΔΟσΕΙσ αΓΙΟτΟΚΟσ ΚαππαΔΟΚΙα

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

partAgravesectradicdegπinfin ∆oslashiexcl partintcentradictradepartoslashiexcl infindegπradic∆radicintradictrade intinfinparaparainfincentradicintπinfin

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

intinfinπ prod infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade π tradeAgraveiexclradiccentradicAgrave

paraƒradic∆ƒpartpararadicAgravetradeinfin

NA MHN paraAPAsectABoslashMETItrade NEEtrade TAYTOTHTEtrade (ocircOacute oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi 666)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

partAgravesectradicdegπinfin ∆oslashiexcl partintcentradictradepartoslashiexcl infindegπradic∆radicintradictrade intinfinparaparainfincentradicintπinfin

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveaacuteOacute sbquoEgravesbquoIumlrsaquoˆOacute

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (6Euml EKcentOtradeH)

TOMOtrade microatilde (2Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveaacuteOacute sbquoEgravesbquoIumlrsaquoˆOacute

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (6Euml EKcentOtradeH)

TOMOtrade microatilde (2Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΘεσσαλονίκηὈκτώβριος 2014

Tό φυλλάδιο αὐτό ἀφιερώνεται στή μνήμη τῆς μακαριστῆς μητρός μου Βασιλικῆς (Μοναχῆς Παϊσίας καρείσης Μοναχῆς καί κοιμηθείσης τό ἔτος

2013) τοῦ πατρός μου Ἀλεξάνδρου (dagger2002) τῆς ἀδελφῆς μου Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῆς Βασιλείου καί Χρήστου(dagger1989)

2

^O IgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgravefi degcurrenUacuteˆOacute paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜

AcircrmacrAcirc agraveOacutecurrenIcircmiddotıAcircOacute UgravelsaquoOacute ecircAacuteEgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircEgrave-

IcirclsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacute middot-

UgraveAcircUacuteEgraveIcirclsaquoOacute AcirceacutemiddotEgraveUcircıEumlUcircrsaquomiddotOacute acircrsaquo UgraveaacuteOacute

agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ ıAcircIgraveiquestUgraveˆOacute BIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜

permilcurren UgravelsaquoOacute permilEgravemiddotUacuteIcircEacute acircIacuteiquestIumlˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml

666 agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ IumlOcircEgravecurren˜ UacuteOcirc-

permilUacuteOcircIgraveEgraveIcirccurren˜ acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveAcirc˜ OcircDagger UacuteOcirc-

AcircUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo Ugravefi

oumlUacuteAacuteOcircOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ ocircUacutemacrEgrave-

UcircAcirc Oacuteiquest iumlIgraveEgraveIumlEacute AcircuacuteUgraveAcirc agravemiddotOacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜

UcircUgraversaquo˜ acircOacutemiddotAacuteOgraveOacuteEgraveAcirc˜ acircUacuteˆUgravelsaquoUcircAcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute

EgraveUcircUgraveaacuteOacute AcircuacuteUgraveAcirc -aringpermilrsaquoˆ˜ Ucirccurren ecircUacuteIgraveOcirc-

permilrsaquoOcirc˘˜- Icircmiddotrsaquo acircIcirc permilEgraveIcircEacute˜ UgraveOcirc˘ Uacuteˆ-

UgraveOcircsbquoOcirc˘Iumlrsaquomiddot˜ agraveEcirc˘Oacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜

Ucirc˘OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircEgrave˜ permilEgrave acircmiddotAacuteUacuteDaggerOacuteEumlUcircEgraveOacute

Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo

IgraveAcircUgravemiddotAacuteAacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ rsaquoUcircUgraveEgraveOacute Icircmiddotrsaquo acircIumlrsaquo-

permilmiddot Acircaring˜ UgravelsaquoOacute UgraveAcircIumlEgraveIcirclsaquoOacute OacutersaquoIcircEumlOacute UgraveOcircUuml

AUacuteOacutersaquoOcirc˘ Icircmiddotrsaquo UgraveaacuteOacute agraveEcircOcircUcircEgraveˆIgravecurrenOacuteˆOacute

Acircaring˜ AeacuteUgravefi tradeUgravelsaquoOacute Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot Ocirc-

OacuteOgraveOacuteUgravemiddot˜ AacuteEgraveiquest Ugraversaquo˜ middotUacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜

OcircDagger oumlpermilEgraveOacutemiddotOacute IgraveAcircUacuteEgraveIcircOcircrsaquo -acircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveOcircEgrave

Icircmiddotrsaquo acircIcirc UgraveaacuteOacute IcircfiIumlˆOacute UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEuml-Ucircrsaquomiddot˜- iumlpermilEumlAacuteOcircUumlOacuteUgraveAcirc˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute Ugravemiddot-IcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacute UgraveOcirc˘˜ middoteacuteUgravelsaquo UcircUgravelsaquoOacute UcircDaggerAacutemacr˘-UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo IumliquestOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo EgraveAcirc˙fiIgraveAcirc-OacuteOcirc˜ acircIacute agraveAacuteiquestEuml˜ agraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircıEumlIcircAcircUgravefiOacute MiquestUacuteUgraveEgraveOcirc UgraveOcircUuml 1987 Oacuteiquest acircIcircıcurren-UcircEuml Icircmiddotrsaquo AacuteUacutemiddotUgraveaacute˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ -UacuteAumlAacuteIgravemiddot OcircDagger UcircmiddotOacuteEgraveOgraveUgravemiddot-Ugravemiddot oumlUacutemiddotUgraveUgraveAcirc- Igravecurren Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘laquotradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666raquotrade middoteacuteUgravefi Ugravefi sbquomiddotUacute˘UcirclsaquoIgravemiddotOacuteUgraveOcirc IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacuteOcirc Igravecurren ecircIumlfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest acircOacuteUgravemiddoteacuteUgravedivideaacute Icircmiddotrsaquo ıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquoOacute sbquomiddotıDagger-UgraveEumlUgravemiddot IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute

1 XmiddotEgraveUacuteAcircUgraversaquo˙AcircEgrave otildepermilEuml acircIacute agraveUacutemacrEacute˜ -permilEgraveiquest Oacuteiquest ocircUacuteEuml IcirciquestıAcirc permilAcircEgraveIumlrsaquomiddot Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆ-Oacutersaquomiddot- UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜ laquoıAcirc˚IcircEacute˜IumlEgravemiddotIcirciquestpermilmiddot˜raquo OcircDagger ıiquest acircEgraveIcircUacutemiddotUgravelsaquo-UcircAcircEgrave IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveEuml laquopermilmiddotEgraveIgraveOcirc-OacuteEgraveIcirclsaquo IgravefiUacutemiddotraquo

2 bullAcircUcircIcircAcirciquest˙AcircEgrave UgravelsaquoOacute ntildeOcircIcircUacuteEgrave-UgraveEgraveIcirciquest IcircUacute˘UgravefiIgraveAcircOacuteEuml UcircIcircIumlmiddotsbquoEgraveiquest UgraveEacute˜middotAacuteIcircfiUcircIgraveEgravemiddot˜ permilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot˜ UgraveOcircUuml

partπtradeinfindegoslashdegπintinfin

infin radicicirc ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ agravefi Ugraveiquest lsquomacrUacute˘Ucircfi-macrmiddotUacuteUgravemiddotrsquo UgraveEacute˜ laquoacircIumlAcirc˘ıAcircUacutersaquomiddot˜raquolaquoagraveUcircEcircmiddotIumlAcircrsaquomiddot˜raquo laquoacircIacute˘EumlUacuteAcircUgravelsaquoUcircAcirc-ˆ˜raquo

3 paraUacuteOcircEcircEumlUgraveEgraveIcirciquest agraveOcircIcircmiddotIumlDaggerUgraveAcircEgraveIgraveAcircıOcircpermilAcircDaggerUcircAcircEgrave˜ UacuteOcircpermilUacuteOcircIgraveEgraveIcircaacuteOacuteccedilUacuteAacuteiquestOacuteˆOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute acircEgravesbquoOcircIumllsaquoOacute UgraveOcircUuml middotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgraveOcirc˜

4 EEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteAcircEgrave agraveAcircUacutersaquoEcircUacutemiddot-UcircUgravemiddot -agraveIcircOcircIumlOcirc˘ıaacuteOacute UgravefiOacute EeacutemiddotAacuteAacuteAcirc-IumlEgraveUcircUgravelsaquoOacute IˆiquestOacuteOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo UgraveOcircDagger˜ ecircAacutersaquo-Ocirc˘˜ paramiddotUgravecurrenUacutemiddot˜- notUgraveEgrave iuml permilAcircmacrfiIgraveAcircOacuteOcirc˜Ugravefi 666 permilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteOumlpermilmiddot(macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘Icircmiddotrsaquo notUgraveEgrave Igravecurren UgravelsaquoOacute acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc middoteacuteUgravelsaquoagraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave Ugravefi laquoneAAacuteEgraveOcirc tradeEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml OcircDagger UgraveOcircUuml permilfiıEumlIcircAcircUcircUgravefi neAAacuteEgraveOcirc BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddotraquo agraveOcirc-permilEgraveOgraveIcircAcircEgrave agravefi IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc laquoUgravelsaquoOacute poundAcircrsaquomiddotXiquestUacuteEuml UgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUumlraquo -oumlUcircUgraveˆ IcircmiddotrsaquoocircOacute middoteacuteUgravemiddotmiddotUgraveOgraveIgraveAcircOacuteOcirc˜ IgraveOcircUacuteAcircOuml OacuteiquestaringUcircmacr˘Uacutersaquo˙AcircUgravemiddotEgrave laquonotUgraveEgrave oumlmacrAcircEgrave IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc˘UgravefiOacute XUacuteEgraveUcircUgravefiraquo- Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircEgravemacrrsaquo˙Acirc-UgravemiddotEgrave agravefi laquoUgravelsaquoOacute permilDaggerOacutemiddotIgraveEuml UgraveOcircUuml TEgrave-IgraversaquoOcirc˘ tradeUgravemiddot˘UacuteOcircUuml UgraveOcircUuml AAacutersaquoOcirc˘ trade˘Igrave-sbquofiIumlOcirc˘raquo IcircmiddotıEgraveUcircUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ UgraveEumlOacute agraveOacuteAcirc-OacuteAcircUacuteAacutefiOacute permilEgrave eumlmiddot˘UgravefiOacute

5 Mcurren acircEgravemacrAcircEgraveUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi UgravelsaquoOacuteAAacutersaquomiddotOacute degUacutemiddotEcirclsaquoOacute agravefi IumlfiAacuteOcirc˘˜AAacutersaquoˆOacute Icircmiddotrsaquo agravefi UgravelsaquoOacute icircUcircUgraveOcircUacutersaquomiddotOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ Igravemiddot˜ agraveOacutemiddotEgraveUacuteAcircOuml Ugraversaquo˜laquoAacuteOacuteˆUcircUgraveEgraveIcirccurren˜raquo-UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirccurren˜ middot-UacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ lsquoIEumlUcircOcirc˘˝UgraveEgrave-IcircAcirc rsquo IgraveAcircıfipermilOcirc˘ UgraveOcircUuml UgraveDaggerOcirc laquoAeacuteUgravefi(=Ugravefi acircIacuteˆUgraveAcircUacuteEgraveIcircfi macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) permilcurrenOacuteAcircrOacutemiddotEgrave UgraversaquoOcircUgravemiddot agraveUacuteIcircAcircOuml acircUcircˆUgraveAcircUacuteEgraveIcirciquestOacuteiquest EgraveUcircUgraveAcircDaggerAcircUgraveAcircraquo laquoacircAacuteOgrave ıiquest permilAcircmacrıaacuteUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot Igravecurren Ugravefi 666 ıiquestsbquoiquestIumlˆ Icircmiddotrsaquo leOacutemiddot tradeUgravemiddot˘Uacutefiraquo laquoacircAacuteOgraveıiquest permilAcircmacrıaacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UcircUgravefiIcircAcircEcirciquestIumlEgrave Icircmiddotrsaquo ıiquest IcirciquestOacuteˆ IcircEgrave leOacutemiddottradeUgravemiddot˘Uacutefi UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgraveraquo

6 centEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircAcircEgrave Igravecurren UgraveUacutefiOcircagraveOacutemiddotOacuteUgraversaquoUacuteUacuteEumlUgraveOcirc oacute˜ acircIacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotOacute oumlmacrˆOacuteagraveOacuteUgraveIumlaacuteOacute UgravelsaquoOacute sbquoAcircsbquomiddotEgravefiUgraveEumlUgravemiddot agravefi Ugraversaquo˜AAacuteEgraveOcircOacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirccurren˜ acircIgraveAcircEgraveUacutersaquoAcirc˜ UgraveOcirc˘notUgraveEgrave laquoMfiOacuteOcircOacute middoteacuteUgraveiquest OcircDagger permilcurrenmacrOcirc-OacuteUgravemiddotEgrave ecircAacuteEgravemiddotUcircIgravefi middoteacuteUgraveiquest IgravefiOacuteOcircOacuteecircAacuteEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgraveraquo AeacuteUgravelsaquo IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteUgravemiddotAcircEgraveOacutelsaquo Igravemiddot˜ AacuteOacuteOgraveIgraveEuml AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquoigrave UcircEumlIgravemiddotOacuteUgraveEgraveIcircOgraveUgraveAcircUacuteEuml UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquoıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquo UacuteOcircUcircEcircOcircUacuteiquest UgraveOcircUuml IcircAcircEgrave-IgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘

3

^O degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ acircIcirclsaquoUacute˘UgraveUgraveAcirc Ucirc˘macrOacuteiquest IcircmiddotrsaquomiddotUacutecurrenIgraveAcircEgraveOacuteAcirc UcircUgravemiddotıAcircUacutefi˜ Icircmiddotrsaquo agraveUgravemiddot-IumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ Ucirccurren middoteacuteUgravecurren˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave UgravelsaquoOacuteIcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquo UgraveOcirc˘ (IOcircDaggerIumlEgraveOcirc˜ 1994)OslashoumlpermilˆUcircAcirc IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot AcirceacuteIumlOcircAacutersaquomiddot OacuteiquestpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıEacute Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘ IcircmiddotrsaquoUacuteOcircsbquoIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ permilEgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜IgraveAcircUacuteEgraveIcircaacuteOacute UacuteOcirccurrenUgraveUacuteAcircbdquoAcirc Ucirccurren Ecircˆ-UgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquoOacute acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml AcircEgrave-UacuteOcircAacuteUacuteiquestEcircOcirc˘ UgraveOcirc˘ œUcircUgraveAcirc iuml AacuteUacutemiddot-EcircEgraveIcircfi˜ UgraveOcirc˘ middotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot˜ Oacuteiquest permilEgravemiddot-UcircEcircmiddotIumlrsaquo˙Euml UgravelsaquoOacute middoteacuteıAcircOacuteUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgraveiquestUgraveOcirc Acircaring Ugravefi IgravecurrenIumlIumlOcircOacute paramiddotUacuteiquest UgravemiddotUumlUgravemiddotIgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute IcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquoOacute UgraveOcirc˘ AcircntildeUacutecurren-ıEumlUcircmiddotOacute ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave Oacuteiquest IumlmiddotIumllsaquoUcircOcirc˘OacuteIcircmiddotrsaquo Oacuteiquest AacuteUacuteiquestbdquoOcirc˘Oacute lsquopermilEgraveAcircUcircUgraveUacutemiddotIgraveIgravecurren-Oacutemiddotrsquo ErmiddotOacute IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute middotUacuteAcircUcircDaggerUacuteıEuml agravefi ocircIumlIumlOcirc˘˜Ucirc middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute agraveUacuteAacutefiUgraveAcircUacutemiddot ocircIumlIumlmiddotIacuteAcirc IcircmiddotrsaquopermilcurrenOacute ntildeOcircUcircUgravelsaquoUacuteEgrave˙Acirc Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘AIcircfiIgraveEuml agraveIgraveEcircEgraveUcircsbquolsaquoUgraveEumlUcircmiddotOacute Icircmiddotrsaquo UgravefiOacutemacrmiddotUacutemiddotIcircUgraveEumlUacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgraveOcirc AacuteUacutemiddotEcircEgraveIcircfiUgraveOcirc˘ macrmiddotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot

^O IAcircUacuteOcircIgravefiOacutemiddotmacrOcirc˜ IUcircmiddotiquestIcirc agravemiddot-

OacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ acircIgraveIgravecurrenUcircˆ˜ acircIacutecurrenpermilˆUcircAcircEcirc˘IumlIumliquestpermilEgraveOcircOacute Ugravefi iumlOcircOumlOcircOacute AcircUacuteEgraveAcircOumlmacrAcircagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcirc-EcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacuteEuml˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ UgraveOcircUumlIgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml middotUgraveUacutefi˜ AacuteAcircOacuteOcircIgravecurren-OacuteEuml˜ OcircIumlDagger IgraveAcircUgravemiddotAacuteAcircOacuteAcircUcircUgravecurrenUacuteˆ˜UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘ IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlOcircrsaquomiddotOacute iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ ntildeAcircUcircUgravelsaquo-UacuteEgrave˙Acirc acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgravemiddotUgravemiddot Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ paraUacutefi UgraveaacuteOacute agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacuteIgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot UacuteOcirccurrenUgravemiddotIacuteAcirc UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacuteAcircaringUcircmiddotAacuteˆAacutelsaquoOacute notOcirc˘ Icircmiddotrsaquo ntildeAcirc-AacuteUacuteiquestIgraveIgraveEgrave˙Acirc UgravelsaquoOacute agraveUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcircOacuteUcircUgraveiquestUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml paramiddotUgraveUacutefi˜ acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurren-IgravemiddotUgraveOcirc˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ IcircOcircEgraveIgravelsaquoUcircAcirc-Ograve˜ UgraveOcirc˘

ErsaquoUcircEuml˜ Ocircicirc middotUgravecurrenUacuteAcirc˜ OcircDagger ouml˙Euml-UcircmiddotOacute IcircOcircOacuteUgraveiquest UgraveOcirc˘ IgraveAcircUgraveiquest UgraveEacute˜ I MKOcirc˘UgraveIumlOcirc˘IgraveOcirc˘UcircrsaquoOcirc˘ -Acircaring˜ UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquo-middotOacute ntildeiquestAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravefi IcircAcircIumlIumlrsaquoOcircOacute UgraveOcirc˘-agravecurrenUcircUgraveAcircEgraveIumlmiddotOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacute agraveiquest-OacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute Uacutefi˜ agraveOcircIcircmiddotUgraveiquestUcircUgravemiddotUcircEgraveOacuteUgraveEacute˜ agraveIumlEumlıAcircrsaquomiddot˜ Ucirccurren acircIcircIcircIumlEumlUcircEgravemiddotUcircUgraveEgrave-IcirclsaquoOacute acircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot OcircDagger AcircrmacrAcirc permilEuml-IgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave Ucirccurren Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgraveAcirc˜ bdquoAcirc˘permilEacuteIcircmiddotrsaquo middotUacutemiddotIumlmiddotOacuteEumlUgraveEgraveIcirciquest ocircUacuteıUacutemiddot

4

B AUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ igrave UcircUgraveiquestUcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 3: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

partAgravesectradicdegπinfin ∆oslashiexcl partintcentradictradepartoslashiexcl infindegπradic∆radicintradictrade intinfinparaparainfincentradicintπinfin

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

intinfinπ prod infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade π tradeAgraveiexclradiccentradicAgrave

paraƒradic∆ƒpartpararadicAgravetradeinfin

NA MHN paraAPAsectABoslashMETItrade NEEtrade TAYTOTHTEtrade (ocircOacute oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi 666)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveOcircUuml sbquoEgravesbquoIumlrsaquoOcirc˘

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (5Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

partAgravesectradicdegπinfin ∆oslashiexcl partintcentradictradepartoslashiexcl infindegπradic∆radicintradictrade intinfinparaparainfincentradicintπinfin

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveaacuteOacute sbquoEgravesbquoIumlrsaquoˆOacute

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (6Euml EKcentOtradeH)

TOMOtrade microatilde (2Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)

degEPONTOtrade paraAacutetradeIOYUgraveOcircUuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveOcirc˘ (1924-1994)

infiniexcl∆πAtildeƒπtrade∆Otrade - 666intinfinƒ∆parttrade - ∆infinAgrave∆O∆prod∆parttrade - Atildeinfinƒinfindegordfinfin

AOacuteiquestUgrave˘OcircOacute acircIcirc UgraveaacuteOacute sbquoEgravesbquoIumlrsaquoˆOacute

MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashN

degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜ iuml AAacuteEgraveOcircUacuteAcircrsaquoUgraveEuml˜ 1924-1994

TOMOtrade Aatilde (6Euml EKcentOtradeH)

TOMOtrade microatilde (2Euml EKcentOtradeH)

iexclEgraveIcircOcircIumliquestOcirc˘ infin sumOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘ EEgraveUcircIgraveEumlOacutemiddotAacuteOcircUuml acircagrave

(ME sectIdegEtrade paraPOtradepoundHKEtrade)Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΘεσσαλονίκηὈκτώβριος 2014

Tό φυλλάδιο αὐτό ἀφιερώνεται στή μνήμη τῆς μακαριστῆς μητρός μου Βασιλικῆς (Μοναχῆς Παϊσίας καρείσης Μοναχῆς καί κοιμηθείσης τό ἔτος

2013) τοῦ πατρός μου Ἀλεξάνδρου (dagger2002) τῆς ἀδελφῆς μου Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῆς Βασιλείου καί Χρήστου(dagger1989)

2

^O IgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgravefi degcurrenUacuteˆOacute paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜

AcircrmacrAcirc agraveOacutecurrenIcircmiddotıAcircOacute UgravelsaquoOacute ecircAacuteEgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircEgrave-

IcirclsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacute middot-

UgraveAcircUacuteEgraveIcirclsaquoOacute AcirceacutemiddotEgraveUcircıEumlUcircrsaquomiddotOacute acircrsaquo UgraveaacuteOacute

agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ ıAcircIgraveiquestUgraveˆOacute BIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜

permilcurren UgravelsaquoOacute permilEgravemiddotUacuteIcircEacute acircIacuteiquestIumlˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml

666 agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ IumlOcircEgravecurren˜ UacuteOcirc-

permilUacuteOcircIgraveEgraveIcirccurren˜ acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveAcirc˜ OcircDagger UacuteOcirc-

AcircUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo Ugravefi

oumlUacuteAacuteOcircOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ ocircUacutemacrEgrave-

UcircAcirc Oacuteiquest iumlIgraveEgraveIumlEacute AcircuacuteUgraveAcirc agravemiddotOacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜

UcircUgraversaquo˜ acircOacutemiddotAacuteOgraveOacuteEgraveAcirc˜ acircUacuteˆUgravelsaquoUcircAcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute

EgraveUcircUgraveaacuteOacute AcircuacuteUgraveAcirc -aringpermilrsaquoˆ˜ Ucirccurren ecircUacuteIgraveOcirc-

permilrsaquoOcirc˘˜- Icircmiddotrsaquo acircIcirc permilEgraveIcircEacute˜ UgraveOcirc˘ Uacuteˆ-

UgraveOcircsbquoOcirc˘Iumlrsaquomiddot˜ agraveEcirc˘Oacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜

Ucirc˘OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircEgrave˜ permilEgrave acircmiddotAacuteUacuteDaggerOacuteEumlUcircEgraveOacute

Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo

IgraveAcircUgravemiddotAacuteAacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ rsaquoUcircUgraveEgraveOacute Icircmiddotrsaquo acircIumlrsaquo-

permilmiddot Acircaring˜ UgravelsaquoOacute UgraveAcircIumlEgraveIcirclsaquoOacute OacutersaquoIcircEumlOacute UgraveOcircUuml

AUacuteOacutersaquoOcirc˘ Icircmiddotrsaquo UgraveaacuteOacute agraveEcircOcircUcircEgraveˆIgravecurrenOacuteˆOacute

Acircaring˜ AeacuteUgravefi tradeUgravelsaquoOacute Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot Ocirc-

OacuteOgraveOacuteUgravemiddot˜ AacuteEgraveiquest Ugraversaquo˜ middotUacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜

OcircDagger oumlpermilEgraveOacutemiddotOacute IgraveAcircUacuteEgraveIcircOcircrsaquo -acircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveOcircEgrave

Icircmiddotrsaquo acircIcirc UgraveaacuteOacute IcircfiIumlˆOacute UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEuml-Ucircrsaquomiddot˜- iumlpermilEumlAacuteOcircUumlOacuteUgraveAcirc˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute Ugravemiddot-IcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacute UgraveOcirc˘˜ middoteacuteUgravelsaquo UcircUgravelsaquoOacute UcircDaggerAacutemacr˘-UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo IumliquestOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo EgraveAcirc˙fiIgraveAcirc-OacuteOcirc˜ acircIacute agraveAacuteiquestEuml˜ agraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircıEumlIcircAcircUgravefiOacute MiquestUacuteUgraveEgraveOcirc UgraveOcircUuml 1987 Oacuteiquest acircIcircıcurren-UcircEuml Icircmiddotrsaquo AacuteUacutemiddotUgraveaacute˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ -UacuteAumlAacuteIgravemiddot OcircDagger UcircmiddotOacuteEgraveOgraveUgravemiddot-Ugravemiddot oumlUacutemiddotUgraveUgraveAcirc- Igravecurren Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘laquotradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666raquotrade middoteacuteUgravefi Ugravefi sbquomiddotUacute˘UcirclsaquoIgravemiddotOacuteUgraveOcirc IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacuteOcirc Igravecurren ecircIumlfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest acircOacuteUgravemiddoteacuteUgravedivideaacute Icircmiddotrsaquo ıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquoOacute sbquomiddotıDagger-UgraveEumlUgravemiddot IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute

1 XmiddotEgraveUacuteAcircUgraversaquo˙AcircEgrave otildepermilEuml acircIacute agraveUacutemacrEacute˜ -permilEgraveiquest Oacuteiquest ocircUacuteEuml IcirciquestıAcirc permilAcircEgraveIumlrsaquomiddot Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆ-Oacutersaquomiddot- UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜ laquoıAcirc˚IcircEacute˜IumlEgravemiddotIcirciquestpermilmiddot˜raquo OcircDagger ıiquest acircEgraveIcircUacutemiddotUgravelsaquo-UcircAcircEgrave IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveEuml laquopermilmiddotEgraveIgraveOcirc-OacuteEgraveIcirclsaquo IgravefiUacutemiddotraquo

2 bullAcircUcircIcircAcirciquest˙AcircEgrave UgravelsaquoOacute ntildeOcircIcircUacuteEgrave-UgraveEgraveIcirciquest IcircUacute˘UgravefiIgraveAcircOacuteEuml UcircIcircIumlmiddotsbquoEgraveiquest UgraveEacute˜middotAacuteIcircfiUcircIgraveEgravemiddot˜ permilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot˜ UgraveOcircUuml

partπtradeinfindegoslashdegπintinfin

infin radicicirc ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ agravefi Ugraveiquest lsquomacrUacute˘Ucircfi-macrmiddotUacuteUgravemiddotrsquo UgraveEacute˜ laquoacircIumlAcirc˘ıAcircUacutersaquomiddot˜raquolaquoagraveUcircEcircmiddotIumlAcircrsaquomiddot˜raquo laquoacircIacute˘EumlUacuteAcircUgravelsaquoUcircAcirc-ˆ˜raquo

3 paraUacuteOcircEcircEumlUgraveEgraveIcirciquest agraveOcircIcircmiddotIumlDaggerUgraveAcircEgraveIgraveAcircıOcircpermilAcircDaggerUcircAcircEgrave˜ UacuteOcircpermilUacuteOcircIgraveEgraveIcircaacuteOacuteccedilUacuteAacuteiquestOacuteˆOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute acircEgravesbquoOcircIumllsaquoOacute UgraveOcircUuml middotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgraveOcirc˜

4 EEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteAcircEgrave agraveAcircUacutersaquoEcircUacutemiddot-UcircUgravemiddot -agraveIcircOcircIumlOcirc˘ıaacuteOacute UgravefiOacute EeacutemiddotAacuteAacuteAcirc-IumlEgraveUcircUgravelsaquoOacute IˆiquestOacuteOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo UgraveOcircDagger˜ ecircAacutersaquo-Ocirc˘˜ paramiddotUgravecurrenUacutemiddot˜- notUgraveEgrave iuml permilAcircmacrfiIgraveAcircOacuteOcirc˜Ugravefi 666 permilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteOumlpermilmiddot(macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘Icircmiddotrsaquo notUgraveEgrave Igravecurren UgravelsaquoOacute acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc middoteacuteUgravelsaquoagraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave Ugravefi laquoneAAacuteEgraveOcirc tradeEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml OcircDagger UgraveOcircUuml permilfiıEumlIcircAcircUcircUgravefi neAAacuteEgraveOcirc BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddotraquo agraveOcirc-permilEgraveOgraveIcircAcircEgrave agravefi IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc laquoUgravelsaquoOacute poundAcircrsaquomiddotXiquestUacuteEuml UgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUumlraquo -oumlUcircUgraveˆ IcircmiddotrsaquoocircOacute middoteacuteUgravemiddotmiddotUgraveOgraveIgraveAcircOacuteOcirc˜ IgraveOcircUacuteAcircOuml OacuteiquestaringUcircmacr˘Uacutersaquo˙AcircUgravemiddotEgrave laquonotUgraveEgrave oumlmacrAcircEgrave IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc˘UgravefiOacute XUacuteEgraveUcircUgravefiraquo- Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircEgravemacrrsaquo˙Acirc-UgravemiddotEgrave agravefi laquoUgravelsaquoOacute permilDaggerOacutemiddotIgraveEuml UgraveOcircUuml TEgrave-IgraversaquoOcirc˘ tradeUgravemiddot˘UacuteOcircUuml UgraveOcircUuml AAacutersaquoOcirc˘ trade˘Igrave-sbquofiIumlOcirc˘raquo IcircmiddotıEgraveUcircUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ UgraveEumlOacute agraveOacuteAcirc-OacuteAcircUacuteAacutefiOacute permilEgrave eumlmiddot˘UgravefiOacute

5 Mcurren acircEgravemacrAcircEgraveUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi UgravelsaquoOacuteAAacutersaquomiddotOacute degUacutemiddotEcirclsaquoOacute agravefi IumlfiAacuteOcirc˘˜AAacutersaquoˆOacute Icircmiddotrsaquo agravefi UgravelsaquoOacute icircUcircUgraveOcircUacutersaquomiddotOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ Igravemiddot˜ agraveOacutemiddotEgraveUacuteAcircOuml Ugraversaquo˜laquoAacuteOacuteˆUcircUgraveEgraveIcirccurren˜raquo-UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirccurren˜ middot-UacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ lsquoIEumlUcircOcirc˘˝UgraveEgrave-IcircAcirc rsquo IgraveAcircıfipermilOcirc˘ UgraveOcircUuml UgraveDaggerOcirc laquoAeacuteUgravefi(=Ugravefi acircIacuteˆUgraveAcircUacuteEgraveIcircfi macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) permilcurrenOacuteAcircrOacutemiddotEgrave UgraversaquoOcircUgravemiddot agraveUacuteIcircAcircOuml acircUcircˆUgraveAcircUacuteEgraveIcirciquestOacuteiquest EgraveUcircUgraveAcircDaggerAcircUgraveAcircraquo laquoacircAacuteOgrave ıiquest permilAcircmacrıaacuteUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot Igravecurren Ugravefi 666 ıiquestsbquoiquestIumlˆ Icircmiddotrsaquo leOacutemiddot tradeUgravemiddot˘Uacutefiraquo laquoacircAacuteOgraveıiquest permilAcircmacrıaacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UcircUgravefiIcircAcircEcirciquestIumlEgrave Icircmiddotrsaquo ıiquest IcirciquestOacuteˆ IcircEgrave leOacutemiddottradeUgravemiddot˘Uacutefi UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgraveraquo

6 centEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircAcircEgrave Igravecurren UgraveUacutefiOcircagraveOacutemiddotOacuteUgraversaquoUacuteUacuteEumlUgraveOcirc oacute˜ acircIacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotOacute oumlmacrˆOacuteagraveOacuteUgraveIumlaacuteOacute UgravelsaquoOacute sbquoAcircsbquomiddotEgravefiUgraveEumlUgravemiddot agravefi Ugraversaquo˜AAacuteEgraveOcircOacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirccurren˜ acircIgraveAcircEgraveUacutersaquoAcirc˜ UgraveOcirc˘notUgraveEgrave laquoMfiOacuteOcircOacute middoteacuteUgraveiquest OcircDagger permilcurrenmacrOcirc-OacuteUgravemiddotEgrave ecircAacuteEgravemiddotUcircIgravefi middoteacuteUgraveiquest IgravefiOacuteOcircOacuteecircAacuteEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgraveraquo AeacuteUgravelsaquo IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteUgravemiddotAcircEgraveOacutelsaquo Igravemiddot˜ AacuteOacuteOgraveIgraveEuml AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquoigrave UcircEumlIgravemiddotOacuteUgraveEgraveIcircOgraveUgraveAcircUacuteEuml UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquoıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquo UacuteOcircUcircEcircOcircUacuteiquest UgraveOcircUuml IcircAcircEgrave-IgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘

3

^O degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ acircIcirclsaquoUacute˘UgraveUgraveAcirc Ucirc˘macrOacuteiquest IcircmiddotrsaquomiddotUacutecurrenIgraveAcircEgraveOacuteAcirc UcircUgravemiddotıAcircUacutefi˜ Icircmiddotrsaquo agraveUgravemiddot-IumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ Ucirccurren middoteacuteUgravecurren˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave UgravelsaquoOacuteIcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquo UgraveOcirc˘ (IOcircDaggerIumlEgraveOcirc˜ 1994)OslashoumlpermilˆUcircAcirc IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot AcirceacuteIumlOcircAacutersaquomiddot OacuteiquestpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıEacute Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘ IcircmiddotrsaquoUacuteOcircsbquoIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ permilEgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜IgraveAcircUacuteEgraveIcircaacuteOacute UacuteOcirccurrenUgraveUacuteAcircbdquoAcirc Ucirccurren Ecircˆ-UgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquoOacute acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml AcircEgrave-UacuteOcircAacuteUacuteiquestEcircOcirc˘ UgraveOcirc˘ œUcircUgraveAcirc iuml AacuteUacutemiddot-EcircEgraveIcircfi˜ UgraveOcirc˘ middotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot˜ Oacuteiquest permilEgravemiddot-UcircEcircmiddotIumlrsaquo˙Euml UgravelsaquoOacute middoteacuteıAcircOacuteUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgraveiquestUgraveOcirc Acircaring Ugravefi IgravecurrenIumlIumlOcircOacute paramiddotUacuteiquest UgravemiddotUumlUgravemiddotIgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute IcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquoOacute UgraveOcirc˘ AcircntildeUacutecurren-ıEumlUcircmiddotOacute ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave Oacuteiquest IumlmiddotIumllsaquoUcircOcirc˘OacuteIcircmiddotrsaquo Oacuteiquest AacuteUacuteiquestbdquoOcirc˘Oacute lsquopermilEgraveAcircUcircUgraveUacutemiddotIgraveIgravecurren-Oacutemiddotrsquo ErmiddotOacute IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute middotUacuteAcircUcircDaggerUacuteıEuml agravefi ocircIumlIumlOcirc˘˜Ucirc middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute agraveUacuteAacutefiUgraveAcircUacutemiddot ocircIumlIumlmiddotIacuteAcirc IcircmiddotrsaquopermilcurrenOacute ntildeOcircUcircUgravelsaquoUacuteEgrave˙Acirc Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘AIcircfiIgraveEuml agraveIgraveEcircEgraveUcircsbquolsaquoUgraveEumlUcircmiddotOacute Icircmiddotrsaquo UgravefiOacutemacrmiddotUacutemiddotIcircUgraveEumlUacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgraveOcirc AacuteUacutemiddotEcircEgraveIcircfiUgraveOcirc˘ macrmiddotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot

^O IAcircUacuteOcircIgravefiOacutemiddotmacrOcirc˜ IUcircmiddotiquestIcirc agravemiddot-

OacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ acircIgraveIgravecurrenUcircˆ˜ acircIacutecurrenpermilˆUcircAcircEcirc˘IumlIumliquestpermilEgraveOcircOacute Ugravefi iumlOcircOumlOcircOacute AcircUacuteEgraveAcircOumlmacrAcircagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcirc-EcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacuteEuml˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ UgraveOcircUumlIgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml middotUgraveUacutefi˜ AacuteAcircOacuteOcircIgravecurren-OacuteEuml˜ OcircIumlDagger IgraveAcircUgravemiddotAacuteAcircOacuteAcircUcircUgravecurrenUacuteˆ˜UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘ IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlOcircrsaquomiddotOacute iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ ntildeAcircUcircUgravelsaquo-UacuteEgrave˙Acirc acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgravemiddotUgravemiddot Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ paraUacutefi UgraveaacuteOacute agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacuteIgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot UacuteOcirccurrenUgravemiddotIacuteAcirc UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacuteAcircaringUcircmiddotAacuteˆAacutelsaquoOacute notOcirc˘ Icircmiddotrsaquo ntildeAcirc-AacuteUacuteiquestIgraveIgraveEgrave˙Acirc UgravelsaquoOacute agraveUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcircOacuteUcircUgraveiquestUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml paramiddotUgraveUacutefi˜ acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurren-IgravemiddotUgraveOcirc˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ IcircOcircEgraveIgravelsaquoUcircAcirc-Ograve˜ UgraveOcirc˘

ErsaquoUcircEuml˜ Ocircicirc middotUgravecurrenUacuteAcirc˜ OcircDagger ouml˙Euml-UcircmiddotOacute IcircOcircOacuteUgraveiquest UgraveOcirc˘ IgraveAcircUgraveiquest UgraveEacute˜ I MKOcirc˘UgraveIumlOcirc˘IgraveOcirc˘UcircrsaquoOcirc˘ -Acircaring˜ UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquo-middotOacute ntildeiquestAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravefi IcircAcircIumlIumlrsaquoOcircOacute UgraveOcirc˘-agravecurrenUcircUgraveAcircEgraveIumlmiddotOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacute agraveiquest-OacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute Uacutefi˜ agraveOcircIcircmiddotUgraveiquestUcircUgravemiddotUcircEgraveOacuteUgraveEacute˜ agraveIumlEumlıAcircrsaquomiddot˜ Ucirccurren acircIcircIcircIumlEumlUcircEgravemiddotUcircUgraveEgrave-IcirclsaquoOacute acircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot OcircDagger AcircrmacrAcirc permilEuml-IgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave Ucirccurren Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgraveAcirc˜ bdquoAcirc˘permilEacuteIcircmiddotrsaquo middotUacutemiddotIumlmiddotOacuteEumlUgraveEgraveIcirciquest ocircUacuteıUacutemiddot

4

B AUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ igrave UcircUgraveiquestUcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 4: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

2

^O IgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgravefi degcurrenUacuteˆOacute paramiddot˝UcircEgraveOcirc˜

AcircrmacrAcirc agraveOacutecurrenIcircmiddotıAcircOacute UgravelsaquoOacute ecircAacuteEgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircEgrave-

IcirclsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacute middot-

UgraveAcircUacuteEgraveIcirclsaquoOacute AcirceacutemiddotEgraveUcircıEumlUcircrsaquomiddotOacute acircrsaquo UgraveaacuteOacute

agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ ıAcircIgraveiquestUgraveˆOacute BIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜

permilcurren UgravelsaquoOacute permilEgravemiddotUacuteIcircEacute acircIacuteiquestIumlˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml

666 agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ IumlOcircEgravecurren˜ UacuteOcirc-

permilUacuteOcircIgraveEgraveIcirccurren˜ acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveAcirc˜ OcircDagger UacuteOcirc-

AcircUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo Ugravefi

oumlUacuteAacuteOcircOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ ocircUacutemacrEgrave-

UcircAcirc Oacuteiquest iumlIgraveEgraveIumlEacute AcircuacuteUgraveAcirc agravemiddotOacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜

UcircUgraversaquo˜ acircOacutemiddotAacuteOgraveOacuteEgraveAcirc˜ acircUacuteˆUgravelsaquoUcircAcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute

EgraveUcircUgraveaacuteOacute AcircuacuteUgraveAcirc -aringpermilrsaquoˆ˜ Ucirccurren ecircUacuteIgraveOcirc-

permilrsaquoOcirc˘˜- Icircmiddotrsaquo acircIcirc permilEgraveIcircEacute˜ UgraveOcirc˘ Uacuteˆ-

UgraveOcircsbquoOcirc˘Iumlrsaquomiddot˜ agraveEcirc˘Oacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜

Ucirc˘OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircEgrave˜ permilEgrave acircmiddotAacuteUacuteDaggerOacuteEumlUcircEgraveOacute

Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo

IgraveAcircUgravemiddotAacuteAacutersaquo˙OcircOacuteUgravemiddot˜ rsaquoUcircUgraveEgraveOacute Icircmiddotrsaquo acircIumlrsaquo-

permilmiddot Acircaring˜ UgravelsaquoOacute UgraveAcircIumlEgraveIcirclsaquoOacute OacutersaquoIcircEumlOacute UgraveOcircUuml

AUacuteOacutersaquoOcirc˘ Icircmiddotrsaquo UgraveaacuteOacute agraveEcircOcircUcircEgraveˆIgravecurrenOacuteˆOacute

Acircaring˜ AeacuteUgravefi tradeUgravelsaquoOacute Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot Ocirc-

OacuteOgraveOacuteUgravemiddot˜ AacuteEgraveiquest Ugraversaquo˜ middotUacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜

OcircDagger oumlpermilEgraveOacutemiddotOacute IgraveAcircUacuteEgraveIcircOcircrsaquo -acircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveOcircEgrave

Icircmiddotrsaquo acircIcirc UgraveaacuteOacute IcircfiIumlˆOacute UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEuml-Ucircrsaquomiddot˜- iumlpermilEumlAacuteOcircUumlOacuteUgraveAcirc˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute Ugravemiddot-IcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacute UgraveOcirc˘˜ middoteacuteUgravelsaquo UcircUgravelsaquoOacute UcircDaggerAacutemacr˘-UcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo IumliquestOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo EgraveAcirc˙fiIgraveAcirc-OacuteOcirc˜ acircIacute agraveAacuteiquestEuml˜ agraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircıEumlIcircAcircUgravefiOacute MiquestUacuteUgraveEgraveOcirc UgraveOcircUuml 1987 Oacuteiquest acircIcircıcurren-UcircEuml Icircmiddotrsaquo AacuteUacutemiddotUgraveaacute˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ -UacuteAumlAacuteIgravemiddot OcircDagger UcircmiddotOacuteEgraveOgraveUgravemiddot-Ugravemiddot oumlUacutemiddotUgraveUgraveAcirc- Igravecurren Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘laquotradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666raquotrade middoteacuteUgravefi Ugravefi sbquomiddotUacute˘UcirclsaquoIgravemiddotOacuteUgraveOcirc IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacuteOcirc Igravecurren ecircIumlfiUgraveEumlUgravemiddot agraveIumlIumliquest acircOacuteUgravemiddoteacuteUgravedivideaacute Icircmiddotrsaquo ıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquoOacute sbquomiddotıDagger-UgraveEumlUgravemiddot IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute

1 XmiddotEgraveUacuteAcircUgraversaquo˙AcircEgrave otildepermilEuml acircIacute agraveUacutemacrEacute˜ -permilEgraveiquest Oacuteiquest ocircUacuteEuml IcirciquestıAcirc permilAcircEgraveIumlrsaquomiddot Icircmiddotrsaquo agraveAacuteˆ-Oacutersaquomiddot- UgravelsaquoOacute oumlIumlAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜ laquoıAcirc˚IcircEacute˜IumlEgravemiddotIcirciquestpermilmiddot˜raquo OcircDagger ıiquest acircEgraveIcircUacutemiddotUgravelsaquo-UcircAcircEgrave IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveEuml laquopermilmiddotEgraveIgraveOcirc-OacuteEgraveIcirclsaquo IgravefiUacutemiddotraquo

2 bullAcircUcircIcircAcirciquest˙AcircEgrave UgravelsaquoOacute ntildeOcircIcircUacuteEgrave-UgraveEgraveIcirciquest IcircUacute˘UgravefiIgraveAcircOacuteEuml UcircIcircIumlmiddotsbquoEgraveiquest UgraveEacute˜middotAacuteIcircfiUcircIgraveEgravemiddot˜ permilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot˜ UgraveOcircUuml

partπtradeinfindegoslashdegπintinfin

infin radicicirc ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ agravefi Ugraveiquest lsquomacrUacute˘Ucircfi-macrmiddotUacuteUgravemiddotrsquo UgraveEacute˜ laquoacircIumlAcirc˘ıAcircUacutersaquomiddot˜raquolaquoagraveUcircEcircmiddotIumlAcircrsaquomiddot˜raquo laquoacircIacute˘EumlUacuteAcircUgravelsaquoUcircAcirc-ˆ˜raquo

3 paraUacuteOcircEcircEumlUgraveEgraveIcirciquest agraveOcircIcircmiddotIumlDaggerUgraveAcircEgraveIgraveAcircıOcircpermilAcircDaggerUcircAcircEgrave˜ UacuteOcircpermilUacuteOcircIgraveEgraveIcircaacuteOacuteccedilUacuteAacuteiquestOacuteˆOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute acircEgravesbquoOcircIumllsaquoOacute UgraveOcircUuml middotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgraveOcirc˜

4 EEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteAcircEgrave agraveAcircUacutersaquoEcircUacutemiddot-UcircUgravemiddot -agraveIcircOcircIumlOcirc˘ıaacuteOacute UgravefiOacute EeacutemiddotAacuteAacuteAcirc-IumlEgraveUcircUgravelsaquoOacute IˆiquestOacuteOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo UgraveOcircDagger˜ ecircAacutersaquo-Ocirc˘˜ paramiddotUgravecurrenUacutemiddot˜- notUgraveEgrave iuml permilAcircmacrfiIgraveAcircOacuteOcirc˜Ugravefi 666 permilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteOumlpermilmiddot(macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘Icircmiddotrsaquo notUgraveEgrave Igravecurren UgravelsaquoOacute acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc middoteacuteUgravelsaquoagraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave Ugravefi laquoneAAacuteEgraveOcirc tradeEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml OcircDagger UgraveOcircUuml permilfiıEumlIcircAcircUcircUgravefi neAAacuteEgraveOcirc BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddotraquo agraveOcirc-permilEgraveOgraveIcircAcircEgrave agravefi IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc laquoUgravelsaquoOacute poundAcircrsaquomiddotXiquestUacuteEuml UgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUumlraquo -oumlUcircUgraveˆ IcircmiddotrsaquoocircOacute middoteacuteUgravemiddotmiddotUgraveOgraveIgraveAcircOacuteOcirc˜ IgraveOcircUacuteAcircOuml OacuteiquestaringUcircmacr˘Uacutersaquo˙AcircUgravemiddotEgrave laquonotUgraveEgrave oumlmacrAcircEgrave IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc˘UgravefiOacute XUacuteEgraveUcircUgravefiraquo- Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircEgravemacrrsaquo˙Acirc-UgravemiddotEgrave agravefi laquoUgravelsaquoOacute permilDaggerOacutemiddotIgraveEuml UgraveOcircUuml TEgrave-IgraversaquoOcirc˘ tradeUgravemiddot˘UacuteOcircUuml UgraveOcircUuml AAacutersaquoOcirc˘ trade˘Igrave-sbquofiIumlOcirc˘raquo IcircmiddotıEgraveUcircUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ UgraveEumlOacute agraveOacuteAcirc-OacuteAcircUacuteAacutefiOacute permilEgrave eumlmiddot˘UgravefiOacute

5 Mcurren acircEgravemacrAcircEgraveUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi UgravelsaquoOacuteAAacutersaquomiddotOacute degUacutemiddotEcirclsaquoOacute agravefi IumlfiAacuteOcirc˘˜AAacutersaquoˆOacute Icircmiddotrsaquo agravefi UgravelsaquoOacute icircUcircUgraveOcircUacutersaquomiddotOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ Igravemiddot˜ agraveOacutemiddotEgraveUacuteAcircOuml Ugraversaquo˜laquoAacuteOacuteˆUcircUgraveEgraveIcirccurren˜raquo-UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirccurren˜ middot-UacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ lsquoIEumlUcircOcirc˘˝UgraveEgrave-IcircAcirc rsquo IgraveAcircıfipermilOcirc˘ UgraveOcircUuml UgraveDaggerOcirc laquoAeacuteUgravefi(=Ugravefi acircIacuteˆUgraveAcircUacuteEgraveIcircfi macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) permilcurrenOacuteAcircrOacutemiddotEgrave UgraversaquoOcircUgravemiddot agraveUacuteIcircAcircOuml acircUcircˆUgraveAcircUacuteEgraveIcirciquestOacuteiquest EgraveUcircUgraveAcircDaggerAcircUgraveAcircraquo laquoacircAacuteOgrave ıiquest permilAcircmacrıaacuteUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot Igravecurren Ugravefi 666 ıiquestsbquoiquestIumlˆ Icircmiddotrsaquo leOacutemiddot tradeUgravemiddot˘Uacutefiraquo laquoacircAacuteOgraveıiquest permilAcircmacrıaacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UcircUgravefiIcircAcircEcirciquestIumlEgrave Icircmiddotrsaquo ıiquest IcirciquestOacuteˆ IcircEgrave leOacutemiddottradeUgravemiddot˘Uacutefi UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgraveraquo

6 centEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircAcircEgrave Igravecurren UgraveUacutefiOcircagraveOacutemiddotOacuteUgraversaquoUacuteUacuteEumlUgraveOcirc oacute˜ acircIacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotOacute oumlmacrˆOacuteagraveOacuteUgraveIumlaacuteOacute UgravelsaquoOacute sbquoAcircsbquomiddotEgravefiUgraveEumlUgravemiddot agravefi Ugraversaquo˜AAacuteEgraveOcircOacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirccurren˜ acircIgraveAcircEgraveUacutersaquoAcirc˜ UgraveOcirc˘notUgraveEgrave laquoMfiOacuteOcircOacute middoteacuteUgraveiquest OcircDagger permilcurrenmacrOcirc-OacuteUgravemiddotEgrave ecircAacuteEgravemiddotUcircIgravefi middoteacuteUgraveiquest IgravefiOacuteOcircOacuteecircAacuteEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgraveraquo AeacuteUgravelsaquo IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteUgravemiddotAcircEgraveOacutelsaquo Igravemiddot˜ AacuteOacuteOgraveIgraveEuml AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquoigrave UcircEumlIgravemiddotOacuteUgraveEgraveIcircOgraveUgraveAcircUacuteEuml UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquoıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquo UacuteOcircUcircEcircOcircUacuteiquest UgraveOcircUuml IcircAcircEgrave-IgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘

3

^O degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ acircIcirclsaquoUacute˘UgraveUgraveAcirc Ucirc˘macrOacuteiquest IcircmiddotrsaquomiddotUacutecurrenIgraveAcircEgraveOacuteAcirc UcircUgravemiddotıAcircUacutefi˜ Icircmiddotrsaquo agraveUgravemiddot-IumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ Ucirccurren middoteacuteUgravecurren˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave UgravelsaquoOacuteIcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquo UgraveOcirc˘ (IOcircDaggerIumlEgraveOcirc˜ 1994)OslashoumlpermilˆUcircAcirc IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot AcirceacuteIumlOcircAacutersaquomiddot OacuteiquestpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıEacute Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘ IcircmiddotrsaquoUacuteOcircsbquoIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ permilEgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜IgraveAcircUacuteEgraveIcircaacuteOacute UacuteOcirccurrenUgraveUacuteAcircbdquoAcirc Ucirccurren Ecircˆ-UgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquoOacute acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml AcircEgrave-UacuteOcircAacuteUacuteiquestEcircOcirc˘ UgraveOcirc˘ œUcircUgraveAcirc iuml AacuteUacutemiddot-EcircEgraveIcircfi˜ UgraveOcirc˘ middotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot˜ Oacuteiquest permilEgravemiddot-UcircEcircmiddotIumlrsaquo˙Euml UgravelsaquoOacute middoteacuteıAcircOacuteUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgraveiquestUgraveOcirc Acircaring Ugravefi IgravecurrenIumlIumlOcircOacute paramiddotUacuteiquest UgravemiddotUumlUgravemiddotIgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute IcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquoOacute UgraveOcirc˘ AcircntildeUacutecurren-ıEumlUcircmiddotOacute ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave Oacuteiquest IumlmiddotIumllsaquoUcircOcirc˘OacuteIcircmiddotrsaquo Oacuteiquest AacuteUacuteiquestbdquoOcirc˘Oacute lsquopermilEgraveAcircUcircUgraveUacutemiddotIgraveIgravecurren-Oacutemiddotrsquo ErmiddotOacute IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute middotUacuteAcircUcircDaggerUacuteıEuml agravefi ocircIumlIumlOcirc˘˜Ucirc middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute agraveUacuteAacutefiUgraveAcircUacutemiddot ocircIumlIumlmiddotIacuteAcirc IcircmiddotrsaquopermilcurrenOacute ntildeOcircUcircUgravelsaquoUacuteEgrave˙Acirc Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘AIcircfiIgraveEuml agraveIgraveEcircEgraveUcircsbquolsaquoUgraveEumlUcircmiddotOacute Icircmiddotrsaquo UgravefiOacutemacrmiddotUacutemiddotIcircUgraveEumlUacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgraveOcirc AacuteUacutemiddotEcircEgraveIcircfiUgraveOcirc˘ macrmiddotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot

^O IAcircUacuteOcircIgravefiOacutemiddotmacrOcirc˜ IUcircmiddotiquestIcirc agravemiddot-

OacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ acircIgraveIgravecurrenUcircˆ˜ acircIacutecurrenpermilˆUcircAcircEcirc˘IumlIumliquestpermilEgraveOcircOacute Ugravefi iumlOcircOumlOcircOacute AcircUacuteEgraveAcircOumlmacrAcircagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcirc-EcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacuteEuml˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ UgraveOcircUumlIgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml middotUgraveUacutefi˜ AacuteAcircOacuteOcircIgravecurren-OacuteEuml˜ OcircIumlDagger IgraveAcircUgravemiddotAacuteAcircOacuteAcircUcircUgravecurrenUacuteˆ˜UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘ IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlOcircrsaquomiddotOacute iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ ntildeAcircUcircUgravelsaquo-UacuteEgrave˙Acirc acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgravemiddotUgravemiddot Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ paraUacutefi UgraveaacuteOacute agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacuteIgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot UacuteOcirccurrenUgravemiddotIacuteAcirc UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacuteAcircaringUcircmiddotAacuteˆAacutelsaquoOacute notOcirc˘ Icircmiddotrsaquo ntildeAcirc-AacuteUacuteiquestIgraveIgraveEgrave˙Acirc UgravelsaquoOacute agraveUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcircOacuteUcircUgraveiquestUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml paramiddotUgraveUacutefi˜ acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurren-IgravemiddotUgraveOcirc˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ IcircOcircEgraveIgravelsaquoUcircAcirc-Ograve˜ UgraveOcirc˘

ErsaquoUcircEuml˜ Ocircicirc middotUgravecurrenUacuteAcirc˜ OcircDagger ouml˙Euml-UcircmiddotOacute IcircOcircOacuteUgraveiquest UgraveOcirc˘ IgraveAcircUgraveiquest UgraveEacute˜ I MKOcirc˘UgraveIumlOcirc˘IgraveOcirc˘UcircrsaquoOcirc˘ -Acircaring˜ UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquo-middotOacute ntildeiquestAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravefi IcircAcircIumlIumlrsaquoOcircOacute UgraveOcirc˘-agravecurrenUcircUgraveAcircEgraveIumlmiddotOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacute agraveiquest-OacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute Uacutefi˜ agraveOcircIcircmiddotUgraveiquestUcircUgravemiddotUcircEgraveOacuteUgraveEacute˜ agraveIumlEumlıAcircrsaquomiddot˜ Ucirccurren acircIcircIcircIumlEumlUcircEgravemiddotUcircUgraveEgrave-IcirclsaquoOacute acircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot OcircDagger AcircrmacrAcirc permilEuml-IgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave Ucirccurren Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgraveAcirc˜ bdquoAcirc˘permilEacuteIcircmiddotrsaquo middotUacutemiddotIumlmiddotOacuteEumlUgraveEgraveIcirciquest ocircUacuteıUacutemiddot

4

B AUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ igrave UcircUgraveiquestUcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 5: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ agravefi Ugraveiquest lsquomacrUacute˘Ucircfi-macrmiddotUacuteUgravemiddotrsquo UgraveEacute˜ laquoacircIumlAcirc˘ıAcircUacutersaquomiddot˜raquolaquoagraveUcircEcircmiddotIumlAcircrsaquomiddot˜raquo laquoacircIacute˘EumlUacuteAcircUgravelsaquoUcircAcirc-ˆ˜raquo

3 paraUacuteOcircEcircEumlUgraveEgraveIcirciquest agraveOcircIcircmiddotIumlDaggerUgraveAcircEgraveIgraveAcircıOcircpermilAcircDaggerUcircAcircEgrave˜ UacuteOcircpermilUacuteOcircIgraveEgraveIcircaacuteOacuteccedilUacuteAacuteiquestOacuteˆOacute UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute acircEgravesbquoOcircIumllsaquoOacute UgraveOcircUuml middotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgraveOcirc˜

4 EEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteAcircEgrave agraveAcircUacutersaquoEcircUacutemiddot-UcircUgravemiddot -agraveIcircOcircIumlOcirc˘ıaacuteOacute UgravefiOacute EeacutemiddotAacuteAacuteAcirc-IumlEgraveUcircUgravelsaquoOacute IˆiquestOacuteOacuteEumlOacute Icircmiddotrsaquo UgraveOcircDagger˜ ecircAacutersaquo-Ocirc˘˜ paramiddotUgravecurrenUacutemiddot˜- notUgraveEgrave iuml permilAcircmacrfiIgraveAcircOacuteOcirc˜Ugravefi 666 permilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteOumlpermilmiddot(macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘Icircmiddotrsaquo notUgraveEgrave Igravecurren UgravelsaquoOacute acircOacutecurrenUacuteAacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc middoteacuteUgravelsaquoagraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave Ugravefi laquoneAAacuteEgraveOcirc tradeEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml OcircDagger UgraveOcircUuml permilfiıEumlIcircAcircUcircUgravefi neAAacuteEgraveOcirc BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddotraquo agraveOcirc-permilEgraveOgraveIcircAcircEgrave agravefi IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc laquoUgravelsaquoOacute poundAcircrsaquomiddotXiquestUacuteEuml UgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUumlraquo -oumlUcircUgraveˆ IcircmiddotrsaquoocircOacute middoteacuteUgravemiddotmiddotUgraveOgraveIgraveAcircOacuteOcirc˜ IgraveOcircUacuteAcircOuml OacuteiquestaringUcircmacr˘Uacutersaquo˙AcircUgravemiddotEgrave laquonotUgraveEgrave oumlmacrAcircEgrave IgravecurrenUcircmiddot UgraveOcirc˘UgravefiOacute XUacuteEgraveUcircUgravefiraquo- Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircEgravemacrrsaquo˙Acirc-UgravemiddotEgrave agravefi laquoUgravelsaquoOacute permilDaggerOacutemiddotIgraveEuml UgraveOcircUuml TEgrave-IgraversaquoOcirc˘ tradeUgravemiddot˘UacuteOcircUuml UgraveOcircUuml AAacutersaquoOcirc˘ trade˘Igrave-sbquofiIumlOcirc˘raquo IcircmiddotıEgraveUcircUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ UgraveEumlOacute agraveOacuteAcirc-OacuteAcircUacuteAacutefiOacute permilEgrave eumlmiddot˘UgravefiOacute

5 Mcurren acircEgravemacrAcircEgraveUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi UgravelsaquoOacuteAAacutersaquomiddotOacute degUacutemiddotEcirclsaquoOacute agravefi IumlfiAacuteOcirc˘˜AAacutersaquoˆOacute Icircmiddotrsaquo agravefi UgravelsaquoOacute icircUcircUgraveOcircUacutersaquomiddotOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ Igravemiddot˜ agraveOacutemiddotEgraveUacuteAcircOuml Ugraversaquo˜laquoAacuteOacuteˆUcircUgraveEgraveIcirccurren˜raquo-UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirccurren˜ middot-UacuteAcircUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ Icircmiddotrsaquo Ugraversaquo˜ lsquoIEumlUcircOcirc˘˝UgraveEgrave-IcircAcirc rsquo IgraveAcircıfipermilOcirc˘ UgraveOcircUuml UgraveDaggerOcirc laquoAeacuteUgravefi(=Ugravefi acircIacuteˆUgraveAcircUacuteEgraveIcircfi macriquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot) permilcurrenOacuteAcircrOacutemiddotEgrave UgraversaquoOcircUgravemiddot agraveUacuteIcircAcircOuml acircUcircˆUgraveAcircUacuteEgraveIcirciquestOacuteiquest EgraveUcircUgraveAcircDaggerAcircUgraveAcircraquo laquoacircAacuteOgrave ıiquest permilAcircmacrıaacuteUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot Igravecurren Ugravefi 666 ıiquestsbquoiquestIumlˆ Icircmiddotrsaquo leOacutemiddot tradeUgravemiddot˘Uacutefiraquo laquoacircAacuteOgraveıiquest permilAcircmacrıaacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UcircUgravefiIcircAcircEcirciquestIumlEgrave Icircmiddotrsaquo ıiquest IcirciquestOacuteˆ IcircEgrave leOacutemiddottradeUgravemiddot˘Uacutefi UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgraveraquo

6 centEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircAcircEgrave Igravecurren UgraveUacutefiOcircagraveOacutemiddotOacuteUgraversaquoUacuteUacuteEumlUgraveOcirc oacute˜ acircIacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotOacute oumlmacrˆOacuteagraveOacuteUgraveIumlaacuteOacute UgravelsaquoOacute sbquoAcircsbquomiddotEgravefiUgraveEumlUgravemiddot agravefi Ugraversaquo˜AAacuteEgraveOcircOacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirccurren˜ acircIgraveAcircEgraveUacutersaquoAcirc˜ UgraveOcirc˘notUgraveEgrave laquoMfiOacuteOcircOacute middoteacuteUgraveiquest OcircDagger permilcurrenmacrOcirc-OacuteUgravemiddotEgrave ecircAacuteEgravemiddotUcircIgravefi middoteacuteUgraveiquest IgravefiOacuteOcircOacuteecircAacuteEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgraveraquo AeacuteUgravelsaquo IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteUgravemiddotAcircEgraveOacutelsaquo Igravemiddot˜ AacuteOacuteOgraveIgraveEuml AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquoigrave UcircEumlIgravemiddotOacuteUgraveEgraveIcircOgraveUgraveAcircUacuteEuml UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquoıAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcirclsaquo UacuteOcircUcircEcircOcircUacuteiquest UgraveOcircUuml IcircAcircEgrave-IgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘

3

^O degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ acircIcirclsaquoUacute˘UgraveUgraveAcirc Ucirc˘macrOacuteiquest IcircmiddotrsaquomiddotUacutecurrenIgraveAcircEgraveOacuteAcirc UcircUgravemiddotıAcircUacutefi˜ Icircmiddotrsaquo agraveUgravemiddot-IumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ Ucirccurren middoteacuteUgravecurren˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave UgravelsaquoOacuteIcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquo UgraveOcirc˘ (IOcircDaggerIumlEgraveOcirc˜ 1994)OslashoumlpermilˆUcircAcirc IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot AcirceacuteIumlOcircAacutersaquomiddot OacuteiquestpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıEacute Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘ IcircmiddotrsaquoUacuteOcircsbquoIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ permilEgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜IgraveAcircUacuteEgraveIcircaacuteOacute UacuteOcirccurrenUgraveUacuteAcircbdquoAcirc Ucirccurren Ecircˆ-UgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquoOacute acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml AcircEgrave-UacuteOcircAacuteUacuteiquestEcircOcirc˘ UgraveOcirc˘ œUcircUgraveAcirc iuml AacuteUacutemiddot-EcircEgraveIcircfi˜ UgraveOcirc˘ middotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot˜ Oacuteiquest permilEgravemiddot-UcircEcircmiddotIumlrsaquo˙Euml UgravelsaquoOacute middoteacuteıAcircOacuteUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgraveiquestUgraveOcirc Acircaring Ugravefi IgravecurrenIumlIumlOcircOacute paramiddotUacuteiquest UgravemiddotUumlUgravemiddotIgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute IcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquoOacute UgraveOcirc˘ AcircntildeUacutecurren-ıEumlUcircmiddotOacute ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave Oacuteiquest IumlmiddotIumllsaquoUcircOcirc˘OacuteIcircmiddotrsaquo Oacuteiquest AacuteUacuteiquestbdquoOcirc˘Oacute lsquopermilEgraveAcircUcircUgraveUacutemiddotIgraveIgravecurren-Oacutemiddotrsquo ErmiddotOacute IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute middotUacuteAcircUcircDaggerUacuteıEuml agravefi ocircIumlIumlOcirc˘˜Ucirc middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute agraveUacuteAacutefiUgraveAcircUacutemiddot ocircIumlIumlmiddotIacuteAcirc IcircmiddotrsaquopermilcurrenOacute ntildeOcircUcircUgravelsaquoUacuteEgrave˙Acirc Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘AIcircfiIgraveEuml agraveIgraveEcircEgraveUcircsbquolsaquoUgraveEumlUcircmiddotOacute Icircmiddotrsaquo UgravefiOacutemacrmiddotUacutemiddotIcircUgraveEumlUacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgraveOcirc AacuteUacutemiddotEcircEgraveIcircfiUgraveOcirc˘ macrmiddotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot

^O IAcircUacuteOcircIgravefiOacutemiddotmacrOcirc˜ IUcircmiddotiquestIcirc agravemiddot-

OacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ acircIgraveIgravecurrenUcircˆ˜ acircIacutecurrenpermilˆUcircAcircEcirc˘IumlIumliquestpermilEgraveOcircOacute Ugravefi iumlOcircOumlOcircOacute AcircUacuteEgraveAcircOumlmacrAcircagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcirc-EcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacuteEuml˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ UgraveOcircUumlIgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml middotUgraveUacutefi˜ AacuteAcircOacuteOcircIgravecurren-OacuteEuml˜ OcircIumlDagger IgraveAcircUgravemiddotAacuteAcircOacuteAcircUcircUgravecurrenUacuteˆ˜UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘ IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlOcircrsaquomiddotOacute iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ ntildeAcircUcircUgravelsaquo-UacuteEgrave˙Acirc acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgravemiddotUgravemiddot Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ paraUacutefi UgraveaacuteOacute agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacuteIgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot UacuteOcirccurrenUgravemiddotIacuteAcirc UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacuteAcircaringUcircmiddotAacuteˆAacutelsaquoOacute notOcirc˘ Icircmiddotrsaquo ntildeAcirc-AacuteUacuteiquestIgraveIgraveEgrave˙Acirc UgravelsaquoOacute agraveUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcircOacuteUcircUgraveiquestUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml paramiddotUgraveUacutefi˜ acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurren-IgravemiddotUgraveOcirc˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ IcircOcircEgraveIgravelsaquoUcircAcirc-Ograve˜ UgraveOcirc˘

ErsaquoUcircEuml˜ Ocircicirc middotUgravecurrenUacuteAcirc˜ OcircDagger ouml˙Euml-UcircmiddotOacute IcircOcircOacuteUgraveiquest UgraveOcirc˘ IgraveAcircUgraveiquest UgraveEacute˜ I MKOcirc˘UgraveIumlOcirc˘IgraveOcirc˘UcircrsaquoOcirc˘ -Acircaring˜ UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquo-middotOacute ntildeiquestAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravefi IcircAcircIumlIumlrsaquoOcircOacute UgraveOcirc˘-agravecurrenUcircUgraveAcircEgraveIumlmiddotOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacute agraveiquest-OacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute Uacutefi˜ agraveOcircIcircmiddotUgraveiquestUcircUgravemiddotUcircEgraveOacuteUgraveEacute˜ agraveIumlEumlıAcircrsaquomiddot˜ Ucirccurren acircIcircIcircIumlEumlUcircEgravemiddotUcircUgraveEgrave-IcirclsaquoOacute acircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot OcircDagger AcircrmacrAcirc permilEuml-IgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave Ucirccurren Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgraveAcirc˜ bdquoAcirc˘permilEacuteIcircmiddotrsaquo middotUacutemiddotIumlmiddotOacuteEumlUgraveEgraveIcirciquest ocircUacuteıUacutemiddot

4

B AUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ igrave UcircUgraveiquestUcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 6: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

^O degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ acircIcirclsaquoUacute˘UgraveUgraveAcirc Ucirc˘macrOacuteiquest IcircmiddotrsaquomiddotUacutecurrenIgraveAcircEgraveOacuteAcirc UcircUgravemiddotıAcircUacutefi˜ Icircmiddotrsaquo agraveUgravemiddot-IumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ Ucirccurren middoteacuteUgravecurren˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave UgravelsaquoOacuteIcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquo UgraveOcirc˘ (IOcircDaggerIumlEgraveOcirc˜ 1994)OslashoumlpermilˆUcircAcirc IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot AcirceacuteIumlOcircAacutersaquomiddot OacuteiquestpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıEacute Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘ IcircmiddotrsaquoUacuteOcircsbquoIumlcurrenOcircOacuteUgravemiddot˜ Ugraversaquo˜ permilEgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜IgraveAcircUacuteEgraveIcircaacuteOacute UacuteOcirccurrenUgraveUacuteAcircbdquoAcirc Ucirccurren Ecircˆ-UgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquoOacute acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml AcircEgrave-UacuteOcircAacuteUacuteiquestEcircOcirc˘ UgraveOcirc˘ œUcircUgraveAcirc iuml AacuteUacutemiddot-EcircEgraveIcircfi˜ UgraveOcirc˘ middotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot˜ Oacuteiquest permilEgravemiddot-UcircEcircmiddotIumlrsaquo˙Euml UgravelsaquoOacute middoteacuteıAcircOacuteUgraveEgraveIcircfiUgraveEumlUgraveiquestUgraveOcirc Acircaring Ugravefi IgravecurrenIumlIumlOcircOacute paramiddotUacuteiquest UgravemiddotUumlUgravemiddotIgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacute IcircOcircrsaquoIgraveEumlUcircrsaquoOacute UgraveOcirc˘ AcircntildeUacutecurren-ıEumlUcircmiddotOacute ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave Oacuteiquest IumlmiddotIumllsaquoUcircOcirc˘OacuteIcircmiddotrsaquo Oacuteiquest AacuteUacuteiquestbdquoOcirc˘Oacute lsquopermilEgraveAcircUcircUgraveUacutemiddotIgraveIgravecurren-Oacutemiddotrsquo ErmiddotOacute IgraveAcircUgravemiddotIacuteDagger ocircIumlIumlˆOacute notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute middotUacuteAcircUcircDaggerUacuteıEuml agravefi ocircIumlIumlOcirc˘˜Ucirc middoteacuteUgravecurren˜ Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo notUgraveEgravepermilEacuteıAcircOacute agraveUacuteAacutefiUgraveAcircUacutemiddot ocircIumlIumlmiddotIacuteAcirc IcircmiddotrsaquopermilcurrenOacute ntildeOcircUcircUgravelsaquoUacuteEgrave˙Acirc Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘AIcircfiIgraveEuml agraveIgraveEcircEgraveUcircsbquolsaquoUgraveEumlUcircmiddotOacute Icircmiddotrsaquo UgravefiOacutemacrmiddotUacutemiddotIcircUgraveEumlUacuteEgraveUcircUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgraveOcirc AacuteUacutemiddotEcircEgraveIcircfiUgraveOcirc˘ macrmiddotUacutemiddotIcircUgravelsaquoUacutemiddot

^O IAcircUacuteOcircIgravefiOacutemiddotmacrOcirc˜ IUcircmiddotiquestIcirc agravemiddot-

OacuteUgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ acircIgraveIgravecurrenUcircˆ˜ acircIacutecurrenpermilˆUcircAcircEcirc˘IumlIumliquestpermilEgraveOcircOacute Ugravefi iumlOcircOumlOcircOacute AcircUacuteEgraveAcircOumlmacrAcircagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcirc-EcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacuteEuml˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ UgraveOcircUumlIgravemiddotIcircmiddotUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml middotUgraveUacutefi˜ AacuteAcircOacuteOcircIgravecurren-OacuteEuml˜ OcircIumlDagger IgraveAcircUgravemiddotAacuteAcircOacuteAcircUcircUgravecurrenUacuteˆ˜UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcirc˘ IcircmiddotUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlOcircrsaquomiddotOacute iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ ntildeAcircUcircUgravelsaquo-UacuteEgrave˙Acirc acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgravemiddotUgravemiddot Ugraversaquo˜ agravefibdquoAcircEgrave˜UgraveOcirc˘ paraUacutefi UgraveaacuteOacute agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacuteIgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddot UacuteOcirccurrenUgravemiddotIacuteAcirc UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacuteAcircaringUcircmiddotAacuteˆAacutelsaquoOacute notOcirc˘ Icircmiddotrsaquo ntildeAcirc-AacuteUacuteiquestIgraveIgraveEgrave˙Acirc UgravelsaquoOacute agraveUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcircOacuteUcircUgraveiquestUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml paramiddotUgraveUacutefi˜ acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurren-IgravemiddotUgraveOcirc˜ IgravecurrenmacrUacuteEgrave Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ IcircOcircEgraveIgravelsaquoUcircAcirc-Ograve˜ UgraveOcirc˘

ErsaquoUcircEuml˜ Ocircicirc middotUgravecurrenUacuteAcirc˜ OcircDagger ouml˙Euml-UcircmiddotOacute IcircOcircOacuteUgraveiquest UgraveOcirc˘ IgraveAcircUgraveiquest UgraveEacute˜ I MKOcirc˘UgraveIumlOcirc˘IgraveOcirc˘UcircrsaquoOcirc˘ -Acircaring˜ UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquo-middotOacute ntildeiquestAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravefi IcircAcircIumlIumlrsaquoOcircOacute UgraveOcirc˘-agravecurrenUcircUgraveAcircEgraveIumlmiddotOacute UcircDaggerOacuteUgraveOcircIgraveOcircOacute agraveiquest-OacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute Uacutefi˜ agraveOcircIcircmiddotUgraveiquestUcircUgravemiddotUcircEgraveOacuteUgraveEacute˜ agraveIumlEumlıAcircrsaquomiddot˜ Ucirccurren acircIcircIcircIumlEumlUcircEgravemiddotUcircUgraveEgrave-IcirclsaquoOacute acircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot OcircDagger AcircrmacrAcirc permilEuml-IgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave Ucirccurren Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgraveAcirc˜ bdquoAcirc˘permilEacuteIcircmiddotrsaquo middotUacutemiddotIumlmiddotOacuteEumlUgraveEgraveIcirciquest ocircUacuteıUacutemiddot

4

B AUgravemiddotIumliquestOacuteUgraveAcirc˘UgraveOcirc˜ igrave UcircUgraveiquestUcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 7: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

UcircmacrAcircUgraveEgraveIcircaacute˜ Igravecurren UgravelsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacuteUgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc UcircUgravefi acircOacute IumlfiAacutedivide ıcurrenIgravemiddotacircEgraveEcirc˘IumlmiddotUcircUcircfiIgraveAcircOacuteOcircEgrave Oacuteiquest agravemiddotOacuteUgravelsaquo-UcircOcirc˘Oacute acircIcircUgraveAcircOacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddot IgraveAcircUgraveiquest UgravelsaquoOacuteiumlIumlOcircIcircIumllsaquoUacuteˆUcircEgraveOacute UgraveaacuteOacute ocircUacuteıUacuteˆOacute ^HacircEcircEumlIgraveAcircUacutersaquopermilmiddot notIgraveˆ˜ agraveEcircOcircUuml Icircmiddotı˘-UcircUgravecurrenUacuteEumlUcircAcirc UgravelsaquoOacute permilEumlIgraveOcircUcircrsaquoAcirc˘UcircEgraveOacute UgraveEacute˜

agravemiddotOacuteUgravelsaquoUcircAcircˆ˜ UgravelsaquoOacute middotUacuteOcirc˘UcircrsaquomiddotUcircAcircIgravemiddot˙rsaquo Igravecurren acircIcircUgraveAcircOacuteEacute UcircOcircEcircEgraveUcircUgraveEgraveIcirclsaquoOacuteagraveOacuteUgravemiddotiquestOacuteUgraveEumlUcircEgraveOacute UgraveOcircUuml Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacuteiquest-UgraveOcirc˘ UgraveEuml˜ UacuteOcircAcircEgravepermilOcircOcircEgraveOgraveOacuteUgravemiddot˜ Igraveiquest-IumlEgraveUcircUgravemiddot lsquopermilEumlIgraveOcircIcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircOgraveUgravemiddotUgravemiddotrsquo notUgraveEgravepermilcurrenOacute ıiquest IacutemiddotOacutemiddotpermilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerUcircAcircEgrave UgraversaquoOcirc-UgraveAcirc acircrsaquo UgraveOcircUuml ıcurrenIgravemiddotUgraveOcirc˜

5

deg ^H EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot agraveOcircpermilcurrenmacrAcircUgravemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo acircEgraveUcircEcircUacutemiddotAacutersaquo˙AcircEgrave Ugraversaquo˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcirc˘

Oicirc middotUacutemiddotmacrmiddotUacuteiquestIcircUgravemiddotEgrave middotUacuteiquestUgraversaquo˜ UacuteOcircUcirciquestıAcircEgravecurren˜ UgraveOcirc˘˜ OcirceacutepermilcurrenOacuteIcircmiddotUgravefiUacuteıˆUcircmiddotOacute ^H acircrsaquopermilUacutemiddotUcircEgrave˜UgraveEacute˜ UcircUgraveiquestUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ntildeEacuteUacuteIacuteAcirc AcirceacuteAcircUacuteAacuteAcircUgraveEgraveIcircˆUgraveiquestUgraveEuml ograveEAacuteEgrave-OacuteAcirc IcircmiddotıOcircIumlEgraveIcircaacute˜ agraveOcircpermilAcircIcircUgravelsaquo -OcircicircacircIumliquestmacrEgraveUcircUgraveAcirc˜ acircIacutemiddotEgraveUacutecurrenUcircAcircEgrave˜ AcircrOacutemiddotEgraveagraveOacuteiquestIacuteEgraveAcirc˜ IumlfiAacuteOcirc˘- UgravefiUcircOcircOacute agravefiUgravefi OcircrsaquoIgraveOacuteEgraveOcircOacute notUcircOcircOacute Icircmiddotrsaquo agravefiUgravelsaquoOacute OcircEgraveIgravemiddotrsaquoOacuteOcirc˘UcircmiddotOacute EIcircIcircIumlEuml-UcircrsaquomiddotOacute AeacuteUgravefi IcircmiddotUgravecurrenUcircUgraveEuml acircIgraveEcircmiddot-OacutecurrenUcircUgraveAcircUacuteOcircOacute IumlrsaquoAacutemiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot agraveUacuteAacutefi-UgraveAcircUacutemiddot acircIacute agraveEcircOcircUacuteIgraveEacute˜ UgraveEacute˜ bdquoEumlEcircrsaquo-UcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ trade˘OacuteılsaquoIcircEuml˜ tradecurrenAacuteIcircAcircOacuteOicirc OcircIuml˘iquestUacuteEgraveıIgraveAcirc˜ agraveUgraveOcircIgraveEgraveIcirccurren˜agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Ucirc˘IumlIumlOcircAacuteEgraveIcirccurren˜ agraveOacuteUgraveEgrave-permilUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ IcircIumlEumlUacuteEgraveIcircaacuteOacute IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgraveaacuteOacute

poundAcircOcircIumlOcircAacuteEgraveIcircaacuteOacute trademacrOcircIumlaacuteOacute ^IAcircUacuteaacuteOacuteMOcircOacuteaacuteOacute icircAcircUacutemiddotUacutemacraacuteOacute Icircocirc permilEgraveacircEgraveUcircUgraveOcircIumlaacuteOacute bdquoEumlEcircEgraveUcircIgraveiquestUgraveˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIcircOcircEgraveOacuteOgraveUcircAcircˆOacute Icircmiddotrsaquo Icirc˘Uacutersaquoˆ˜igrave acircAacuteIcircUacuteEgraveıAcircOumlUcircmiddot iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteˆ˜ ntildefiUgraveEacute˜ ^ IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ ^EIumlIumliquestpermilOcirc˜acircAacuteIcircDaggerIcircIumlEgraveOcirc˜ 26411998 ˘icircOcirc-ıAcircUgraveOcircUumlOacute IumllsaquoUacuteˆ˜ Ugraversaquo˜ EcircˆUgraveEgrave-UcircIgravecurrenOacuteAcirc˜ ıcurrenUcircAcircEgrave˜ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜

^H agravelsaquomacrEumlUcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo acircEgraveIcircUacutefiUgraveEuml-UcircEgrave˜ UgraveEacute˜ AcirceacutemiddotEgraveUcircılsaquoUgraveOcirc˘ ccedilUacuteıOcircpermilfi-IacuteOcirc˘ UcircUgraveiquestUcircAcircOgrave˜ UgraveOcirc˘ acircEcirciquestOacuteEuml agraveIcircfi-IgraveEuml acircOacuteUgraveOcircOacuteOgraveUgraveAcircUacutemiddot UcircUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquo-UgraveˆUcircEgraveOacute UgraveEacute˜ agravemiddotIumlOcircEgraveEcircEacute˜ UgraveOcircUumlıUacuteEumlUcircIcircAcircDaggerIgravemiddotUgraveOcirc˜ agravefi Ugraversaquo˜ Ugravemiddot˘-UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ notOcirc˘ permilcurrenOacute acircUacutefiIcircAcircEgrave-

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 8: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

6

UgraveOcirc IcircocircOacute AcircUacutersaquo agraveUacuteOacutelsaquoUcircAcircˆ˜ agraveIumlIumlecircIumlaacute˜ AcircUacutersaquo acircIumlIumlAcircrsaquobdquoAcircˆ˜ OacuteAcircDagger-IgravemiddotUgraveOcirc iumlIgraveOcircIumlOcircAacutersaquomiddot˜1 paramiddotUacutefiUgraveEgrave notIgraveˆ˜Ugravefi ıcurrenIgravemiddot qUgravemiddotOacute geUcircUcircOcircOacuteOcirc˜ UcircEumlIgravemiddot-Ucircrsaquomiddot˜ (agravefi UgravelsaquoOacute Ugrave˘macrfiOacute asympmiddotUacuteIacuteEgraveOacuteUgraveOcircUuml 666) acircOacute UgraveOcircDaggerUgraveOcircEgrave˜ igrave IgravecurrenOacute IAcirc-UacutemiddotUacutemacrrsaquomiddot Igravecurren UcircmacrAcircpermilfiOacute agravefiIuml˘UgraveOcircOacuteiumlIgraveOcircEcircˆOacutersaquomiddotOacute acircUgravelsaquoUacuteEumlUcircAcircOacute iumlIgraveOcircIumlOcirc-AacuteEgravemiddotIcirclsaquoOacute agraveUcirc˘IgravesbquorsaquosbquomiddotUcircUgraveOcircOacute UcircUgraveiquestUcircEgraveOacuteOcircicirc permilcurren EgraveUcircUgraveOcircrsaquo Igravecurren Ugraversaquo˜ UacuteˆUgraveOcircEcircmiddot-OacuteAcircOuml˜ IumlmiddotOcircUcirc˘OacuteiquestIacuteAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgravefiOacute agraversaquo-UcircUgraveAcirc˘UgraveOcircOacute agraveUacuteEgraveıIgravefiOacute UgraveaacuteOacute 3000000Icircmiddotrsaquo IumlcurrenOcircOacute ntildeOcircAacuteUacutemiddotEcircaacuteOacute -middotUacuteiquestUgraversaquo˜ EgravecurrenUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo agraveAcircEgraveIumlcurren˜ UgraveaacuteOacuteIcircUacutemiddotUgraveOcircDaggerOacuteUgraveˆOacute- acircUcircUgraveiquestıEumlUcircmiddotOacute UcircUgravefi

IumlAcirc˘Uacutefi UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘˜tradeUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot middotUacutemiddotUgraversaquoıAcircOacuteUgravemiddotEgrave

I) Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜II) agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddotagraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteOcircIgraveEgrave-Iumlrsaquomiddot˜ UgraveOcirc˘ III) igrave agraveiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ UgraveaacuteOacute ecircAacuteEgraveOcirc-UacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute middotUgravecurrenUacuteˆOacute IV) agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ trade˘OacuteOcirc-permilEgraveIcircEacute˜ acircAacuteIcirc˘IcircIumlrsaquoOcirc˘ 26411998oacute˜ IcircmiddotrsaquoV) igrave agraveUacuteOacuteEumlUgraveEgraveIcirclsaquo ∆OcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgrave˜UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ permilEgraveiquest UgravelsaquoOacute laquointiquestUacute-Ugravemiddot UgraveOcircUuml OcircIumlrsaquoUgraveEumlraquo

1 EaringpermilEgraveIcirciquest Icircmiddotrsaquo AacuteEgraveiquest Ugravefi ıcurrenIgravemiddot middoteacuteUgravefi iuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot˜ AcircrmacrAcirc ntildeOcircpermilAcircrsaquoIacuteAcircEgrave UgravelsaquoOacute ccedilUacuteılsaquoOacute UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEumlUcircEgraveOacute BIuml UcircmacrAcirc-

UgraveEgraveIcircaacute˜ Icircmiddotrsaquo degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘ sectfiAacuteOcircEgrave UgravefiIgraveOcirc˜ Batilde UcircAcircIuml 185 oumlIcircpermilOcircUcircEgrave˜ ^I ^HUcirc˘macrmiddotUcircUgraveEumlUacutersaquoOcirc˘ MOcircOacutemiddot-

˙Ocirc˘UcircaacuteOacute ldquoEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ iuml poundAcircOcircIumlfiAacuteOcirc˜rdquo tradeOcirc˘UacuteˆUgravelsaquo poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜ 1999

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπιμέλεια πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξεργασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος

Ἀσφαλῶς ἰδιαίτερη σημασία ἀπο-κτοῦν οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρο-

ΜαΡτύΡΙΕσ πΡΟσΚύνητων ndash ΓΕΡΟντασ παΪσΙΟσ Ο αΓΙΟΡΕΙτησ 1924-1994

τΟΜΟσ Β prime 2η EΚΔΟσηΒΕΛτΙωΜΕνη amp ΕπηύΞηΜΕνη

28

νται στά ἐθνικά μας θέματα ὅπως ἐπί-σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπα-σχολοῦν ἔντονα πλέον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα σὲ τέτοιο μάλιστα βαθμό ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες περιπέ-τειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπι-στέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκα-οκτὼ συναπτὰ ἔτη Σταθερὴ καὶ μο-ναδική laquoφιλοδοξίαraquo του παραμένει ἡ μεταφορὰ τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς χριστιανούς ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους ἐκείνους πού μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρ-τυρίες τους συνετέλεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευ-ματικοῦ αὐτοῦ ἔργου

Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστί-ες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτή- ἐκφράζο-νται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ Μ Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συ-

μπαράσταση Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλή-ρωση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἀλλὰ προτί-μησαν τὴν ἀνωνυμία Ἀνάμεσά τους συ-γκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες πατέρες πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου οἱ ὁποῖοι ἐπιμελήθηκαν μεταξὺ ἄλλων τὰ κείμενα τοῦ τόμου

Τέλος εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμι-ότατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-νανίας κκ Κοσμᾶ γιὰ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέ-ραρχο ἐἀ κ Ἀλέξανδρο Ξ Οἰκονόμου γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει laquoμετάνοιαν ὁλόκληρονraquo γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ Χριστιανοί

4 Ἰουνίου 2012τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Βacute Τόμου τῶν Μαρτυριῶν προβαίνου-με μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ ἐπανέκδοση Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρτυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν Ἐπισκόπων

10 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος ΖουρνατζόγλουἘπισμηναγὸς ἐἀ

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕΙσαΓωΓη 2ης ΕΚΔΟσησ

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otilde Icircmiddot-UcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi Batilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc˜ A ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘∆pound 60159 570 01 poundcurrenUacuteIgraveEuml poundAcircUcircUcircmiddotIumlOcircOacutersaquoIcircEuml˜

TEumlIuml 6972 019530

e-mail kappadocotenetgrwwwagiotokos-kappadokiagr

poundiquest ıcurrenIumlmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest AacuteOacuteˆUcircUgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘IgraveAcirc UcircUgraveOcircDagger˜ AcirceacuteIumlmiddotsbquoAcircOuml˜ agraveOacutemiddotAacuteOacuteaacuteUcircUgraveAcirc˜ notUgraveEgrave notOcircEgraveOcirc˜AacuteOacuteOgraveUacuteEgraveUcircAcirc UgravefiOacute degcurrenUacuteOcircOacuteUgravemiddot paramiddot˝UcircEgraveOcirc Icircmiddotrsaquo acircEgraveı˘IgraveAcircOuml Oacuteiquest UcircUgraveAcircrsaquoIumlEuml UgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircˆEgraveIcirclsaquo UgraveOcirc˘IgravemiddotUacuteUgrave˘Uacutersaquomiddot otilde iumlOcircEgraveOcircpermillsaquoOcircUgraveAcirc ocircIumlIumlOcirc UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlOcirc oumlmacrAcircEgrave (acircEgraveUcircUgraveOcircIumlcurren˜ EcircˆUgraveOcircAacuteUacutemiddotEcircrsaquoAcirc˜ otildeIcircmiddotUcirccurrenUgraveAcirc˜) UacuteOcircIcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ Oacuteiquest Ucirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlEumlEcircıEacute UcircUgravefi degatilde UgravefiIgraveOcirc laquodegEPONTAtrade paraAacutetradeIOtradeO AdegIOPEITHtrade - MAPTYPIEtrade paraPOtradeKYNHToslashNraquo UgraveaacuteOacute acircIcircpermilfiUcircAcircˆOacute AdegIOTOKOtradeKAparaparaAcentOKIA IgraveOcircUacuteAcircOuml Oacuteiquest acircEgraveIcircOcircEgraveOacuteˆOacutelsaquoUcircEuml Igravecurren UgravefiOacute NEgraveIcircfiIumlmiddotOcirc ZOcirc˘UacuteOacutemiddotUgrave˙fiAacuteIumlOcirc˘UcircUgraversaquo˜ agraveOacuteˆUgravecurrenUacuteˆ permilEgraveAcirc˘ıDaggerOacuteUcircAcircEgrave˜ Icircmiddotrsaquo UgraveEumlIumlcurrenEcircˆOacutemiddot

EEgraveUgraveUacutecurrenAcircUgravemiddotEgrave igrave EgraveUcircUgravelsaquo agraveOacutemiddotmiddotUacutemiddotAacuteˆAacutelsaquo UgraveOcircUuml middotUacutefiOacuteUgraveOcirc˜ oumlUacuteAacuteOcirc˘ otilde IgravecurrenUacuteOcirc˘˜ UgraveOcirc˘

1η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2009 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων2η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2010 5000 ἀν τί τυ πα 24 σε λί δων3η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2011 5000 ἀν τί τυ πα 28 σε λί δων4η Ἀ να τύ πω ση Αὔ γου στος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων5η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων6η Ἀ να τύ πω ση Δεκέμβριος 2012 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων7η Ἀ να τύ πω ση Σεπτέμβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων8η Ἀ να τύ πω ση Ὀκτώβριος 2014 5000 ἀν τί τυ πα 32 σε λί δων

Tό παρόν τεῦχος ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ Ἁ γι ο ρεί του 1924-1994ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑστοιχειοθετήθηκε καί σελιδοποιήθηκε ἀπό τό λιθογραφεῖο Mαυρογένης ΑΕTήν ὀργάνωση παραγωγῆς τό σχεδιασμό καί τήν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια εἶχαν οἱ ἐκδόσεις laquoἉγιοτόκος ΚαππαδοκίαraquoTυπώθηκε σέ χαρτί Fedrigoni Illustration 150 γρ στό λιθογραφεῖο Mαυρογένης AE

Ὁ τά

φος τ

οῦ Γ

έρον

τα laquo

Νέα

κολυ

μβήθ

ρα το

ῦ Σι

λωάμ

raquo Στ

ὸ Ἱε

ρὸ Ἡ

συχα

στήρ

ιο laquoΕ

ὐαγγ

ελισ

τὴς Ἰ

ωάνν

ης ὁ

Θεο

λόγο

ςraquo Σ

ουρω

τή Θ

εσσα

λονί

κης

Page 9: Γέροντος Παΐσιου: Αντίχριστος -66

7

I tradeEumlIgraveAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute IcircmiddotEgraveUacuteaacuteOacute - 666

ordmˆUgraveOcircUgrave˘EgraveIcirclsaquo acircIcircUgraveDaggerˆUcircEgrave˜ UgraveOcircUuml IcircAcircEgraveIgravecurrenOacuteOcirc˘ UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

8

9

10

11

12

13

14

15

degEPoslashN paraAacutetradeIOtrade (UcircUgravefieumlIacuteEacute˜ degpara) Niquest UcircUgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo UgraveOgraveUacutemiddot Ugraveiquest UcircIcirc˘IumlEgraveiquest OcircIumlIumliquestUcircIcirc˘IumlEgraveiquest UgraveocircmacrOcirc˘Oacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddotIcircmiddotrsaquo Ugraveiquest middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcirc˘ıOcircUumlOacute TOgraveUacutemiddotnotUcircmiddot AcircrOacutemiddotEgrave UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacutemiddot oumlmacrOcirc˘OacuteOcircIgravefi (OcircDagger acircIcirccurrenIgraveAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot)UgravefiIcirc UgravefiIcirc UgravefiIcirc (ograveEUgraveUcircEgrave) IacutecurrenUacuteOcirc˘OacuteUgravefi IcirciquestıAcirc UcircIcirc˘Iumlrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveOslashnotOcircUgraveAcirc ıcurrenIumlOcirc˘Oacute IgraveOcircUacuteOcircUumlOacute Oacuteiquest UgravefiUcircIcircOcircUgraveOgraveUcircOcirc˘Oacute Kmiddotrsaquo UcircUgraveOcircDagger˜ agraveOacuteıUacuteOgrave-Ocirc˘˜ (Ugravefi uacutepermilEgraveOcirc UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot ıiquestacircEcircmiddotUacuteIgravefiUcircOcirc˘Oacute) Kmiddotrsaquo ıiquest IacutecurrenUacuteOcirc˘Oacuteiuml IcirciquestıAcirc (UcircEcircUacutemiddotAacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteOcirc˜) ocircOacuteıUacuteˆ-

Ocirc˜ OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgrave AacuteEgravemiddotUgraversaquo ıocircmacrAcircEgraveOcircIgravefi otilde UcircUgravefi currenUacuteEgrave otilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆ-Ocirc (OcircDagger ıiquest UcircUgravecurrenIumlOacuteAcircEgrave UcircEacuteIgravemiddot) UgravefiIcircUgravefiIcirc UgravefiIcirc ^OfiUgraveAcirc Ugraveiquest UcircUgraveOcircEgravemacrAcircOumlmiddotUgraveOcirc˘ (IcirciquestıAcirc agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘) UcircUgravefi Ecirciquest-IcircAcircIumlIumlOcirc agravefi permilaacute OcircIgravefi agravefi IcircAcircOuml[acircOacuteOacute ıiquest AacuteOacuteˆUacutersaquo˙Ocirc˘Oacute IcirciquestıAcirc acircOacutecurrenUacute-AacuteAcircEgraveiquest UgraveOcirc˘ Icircmiddotrsaquo OcircUuml sbquoUacutersaquoUcircIcircAcircUgravemiddotEgraveagraveOacuteiquest AumlUcircmiddotOacute UcircUgraveEgraveAacuteIgravelsaquoOacute] TcurrenUgraveOcircEgravemiddotpermilEgraveIcircUgravemiddotUgraveOcircUacutersaquomiddot IgravefiOacuteOcircOacute iuml permilEgraveiquestsbquoOcircIumlOcirc˜IgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest UgravelsaquoOacute AcircrmacrAcirc UcircIcircAcircEcircıAcircOuml

Kmiddotrsaquo AumlOacuteAcirc Igrave notIumlOcirc middoteacuteUgravefi Ugravefi UcircDagger-UcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravefi AacuteUacutemiddotIgraveIgraveˆUgravefi (Oacuteiquest UcirccurrenagraveOacutemiddotAacuteIcirciquestUcircOcirc˘Oacute) IumlOcircEgravefiOacute Oacuteiquest IgravelsaquoOacute

II AOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircˆOacuteEumlIgravecurrenOacutemiddot agraveOcircUcirciquestUcircIgravemiddotUgravemiddotUcirc˘OacuteOcircIgraveEgraveIumlrsaquomiddot˜ degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ paramiddot˚UcircrsaquoOcirc˘

AacuteAcircOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml˜ Ugravefi 1992 UcircUgravelsaquoOacute laquoparamiddotOacutemiddotAacuteOcircDaggerpermilmiddotraquo

[EAcircEgravepermillsaquo igrave IacuteEumlUacuteiquest agraveOcircIgravemiddotAacuteOacuteEumlUgraveOcircEcircOgraveOacuteEumlUcircEgrave˜ agraveOcircUcircmiddotUcircIgraveiquestUgraveˆOacute permilcurrenOacuteIgraveOcircUacuteOcircUumlUcircAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircEuml IumllsaquoUacuteˆ˜ UgravefiOacute UacuteOcircEcircOcircUacuteEgraveIcircfi IumlfiAacuteOcirc UgraveOcircUuml degcurren-UacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ UacuteOcircUcircmiddotılsaquoUcircmiddotIgraveAcirc Oacuteiquest agraveOcircpermilOgraveUcircOcirc˘IgraveAcirc Ugravefi OacutefiEumlIgravemiddot IumlEumlUacutecurrenUcircUgraveAcircUacutemiddotUacuteOcircUcircıcurrenUgraveOcircOacuteUgravemiddot˜ acircOacuteUgravefi˜ agraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute [ acircOacuteOacute] Icircmiddotrsaquo acircOacuteUgravefi˜ middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute() IumlcurrenIacuteAcircEgrave˜ Igravelsaquo AcirceacuteIcircUacuteEgraveOacuteaacute˜ agraveIcircOcirc˘OcircIgravecurrenOacutemiddot˜ otilde EcircUacuteiquestUcircAcircEgrave˜ AcirceacuteIcircfiIumlˆ˜ acircOacuteOacuteOcirc-Ocirc˘IgravecurrenOacutemiddot˜ agravefi Ugraveiquest Ucirc˘IgraveEcircUacutemiddot˙fiIgraveAcircOacutemiddot otilde agravefi UgravefiOacute UgravefiOacuteOcircOacute UgraveEacute˜ EcircˆOacuteEacute˜ UgraveOcirc˘oacute˜ Icircmiddotrsaquo eumlUacuteIgraveEumlOacuteAcircOumlAcirc˜ IumlAcircIcircUgraveEgraveIcircaacuteOacute aringpermilEgraveˆIgravemiddotUgraveEgraveUcircIgraveaacuteOacute UgraveOcircUuml degcurrenUacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜ ordm˘UcircEgrave-Icirciquest AcirceacuteOacutefiEumlUgraveOcircOacute AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave Ugravefi IcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcircOacute (acircIcircUgravefi˜ UgraveaacuteOacute middotUacuteAcircOacuteıcurrenUcircAcircˆOacute IcircmiddotrsaquoagraveAacuteIcirc˘IumlaacuteOacute) oumlIgraveAcircEgraveOacuteAcirc agraveOacutemiddotIumlIumlOcircrsaquoˆUgraveOcircOacute]

16

IgraveOcircUacuteEacute˜ IgraveAcircUgraveiquest (ocircOacute permilcurrenOacute UcircEcircUacutemiddotAacuteEgrave-UcircıEacute˜) OcircDagger IumlcurrenAcircEgrave Icircmiddotrsaquo iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ (IˆiquestOacuteOacuteEuml˜) OcircucircUgraveAcirc OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜

(tradeUgravelsaquoOacute agraveUacutemacrlsaquo) ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquo-UcircOcirc˘Oacute Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot centOcirc˘-IumlAcircDaggerAcircEgrave˜ TiquestIcirc (ıiquest middotUgraveAuml˜) leOacutemiddotIcircOcirc˘Igraversaquo Oacuteiquest iquestUacuteEuml˜ IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiIcircmiddotrsaquo agravefi IcircAcircOuml UcircUgravefi IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefi[acircOacuteOacute ıiquest AacutersaquoOacuteˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveOcircIgraveiquestUgraveˆ˜Ocircicirc IgraveAcircUgravemiddotsbquoOcircIumlcurren˜ UcircUgravefiOacute IumlOcircAacutemiddotUacuteEgravemiddotUcircIgravefiUcircOcirc˘ IcircmiddotUgravemiddotıcurrenUcircAcircEgrave˜ IgraveEgraveUcircıaacuteOacute IcircmiddotrsaquoagraveOacutemiddotIumllsaquobdquoAcircEgrave˜ acircIacutefipermilˆOacute macrˆUacutersaquo˜ OacuteiquestAcircUacuteOacuteOcircUumlOacute macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot agravefi Ugraveiquest macrcurren-UacuteEgravemiddot UcircOcirc˘] Kmiddotrsaquo IgraveAcircUgraveiquest ocirc˜ ntildeOcirc-ıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc agravefi UgravelsaquoOacute IcirciquestUacuteUgravemiddot [acircOacuteOacutenotUgravemiddotOacute ıiquest oumlmacrAcircEgrave IcircmiddotıEgraveAcircUacuteˆıAcircOuml igrave IcirciquestUacute-Ugravemiddot OcircDagger ıiquest oumlmacrAcircEgrave agraveOacuteUgraveEgraveIcircmiddotUgravemiddotUcircUgravelsaquo-UcircAcircEgrave Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot] ıiquest IumlcurrenOacuteAcirc ldquo^HIcirciquestUacuteUgravemiddot ıiquest iquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave UgravelsaquoOacute IcircIumlcurrensbquoOcirc˘OacuteIcirciquestOacuteOcirc˘Oacute OfiUgraveAcirc Egravefi IcircmiddotIumlDaggerUgraveAcirc-Uacutemiddot (AcircrOacutemiddotEgrave Oacuteiquest sbquoiquestIumlˆIgraveAcirc Ugravefi UcircEcircUacuteiquest-

AacuteEgraveUcircIgravemiddot Igravecurren UgravefiOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi)

UcircUgravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave otilde UcircUgravefi macrcurrenUacuteEgrave (œUcircUgraveAcircOacuteiquest IgravelsaquoOacute IgraveOcircUacuteEacute OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest macrmiddotıEacuteOcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IcircIumlmiddotEacute)rdquo

EPoslashTHtradeItrade (UcircUgravefi eumlIacuteEacute˜ EP) centEumlIumlmiddotpermillsaquo Oacuteiquest Ugravefi OcircUumlIgraveAcirc ecircIumlOcircDagger-UcircUgraveAcircUacutemiddot paraiquestUgraveAcircUacute IgraveOcirc˘ Ocircicirc IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜AacuteAcircOacuteEgraveIcirciquest AcircrOacutemiddotEgrave igrave agravefipermilAcircEgraveIacuteEgrave˜ UgraveEacute˜middotUacuteOcirc˘Ucircrsaquomiddot˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘

degpara ograveOmacrEgrave KOcircrsaquoUgravemiddotIacuteAcirc Epermilaacute

sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜ middoteacuteUgraveOcircrsaquo macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircrsaquoEuml-

UcircmiddotOacute IgraveEumlmacrmiddotOacutecurren˜ AacuteEgraveiquest Oacuteiquest OacutersaquoIacuteOcirc˘Oacute

UgravefiOacute IcircfiUcircIgraveOcirc 2 Epermilaacute sbquoIumlcurrenAcircEgrave˜

AumlOacuteAcirc Oacuteiquest UcircEcircUacutemiddotAacutersaquoUcircOcirc˘Oacute UgravefiOacute Icircfi-

UcircIgraveOcirc Niquest sbquoiquestIumlOcirc˘Oacute UgravelsaquoOacute UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-

permilmiddot UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘ KmiddotUgraveiquest-

IumlmiddotsbquoAcirc˜ Niquest UgravefiOacute acircEgraveUgraveiquestIacuteOcirc˘Oacute (UcircUgravefiOacuteAOacuteUgraversaquomacrUacuteEgraveUcircUgraveOcirc) neOˆ˜ notUgravemiddotOacute Aacutersaquo-

OacuteAcircUgravemiddotEgrave fiIumlAcircIgraveOcirc˜ Ugraveiquest IgraveOcirc˘IumliquestUacuteEgravemiddot

Ugraveiquest ocircIumlOcircAacutemiddot Ugraveiquest acircEgraveUgraveiquest˙Ocirc˘Oacute Igrave leOacutemiddot

Icircmiddot˘Ugravefi UcircrsaquopermilAcircUacuteOcirc KmiddotUgraveiquestIumlmiddotsbquoAcirc˜

2 tradeEumlIgraveAcircrsaquoˆUcircEuml Ucirc˘AacuteAacuteUacutemiddotEcirccurrenˆ˜paraOcircIumlIumliquest ocircUacuteıUacutemiddot oumlmacrOcirc˘Oacute permilAcircOuml Ugraveiquest UgraveAcircIumlAcirc˘UgravemiddotOumlmiddot macrUacutefiOacuteEgravemiddot Ugravefi Ecircaacute˜ UgraveEacute˜ permilEumlIgraveOcircUcircEgravefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute

UcircmacrcurrenUcircEuml Igravecurren Ugravelsaquo permil˘OacutemiddotUgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveEacute˜ middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml˜ agraveOacuteıUacuteOgraveˆOacute IgraveAcircUgraveiquest agravefi acircEgraveUgrave˘macrEumlIgravecurrenOacuteAcirc˜ middot-

UacutefiIgraveOcircEgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacuteIgraveOcircAacutecurren˜ Ucirccurren ˙aacutemiddot agraveIcircfiIgraveEuml Icircmiddotrsaquo Ucirccurren bdquoiquestUacuteEgravemiddot MEgraveiquest agravefi Ugraversaquo˜ IumlcurrenOcircOacute UacutefiUcircEcircmiddotUgraveAcirc˜ acircEcircmiddotUacute-

17

EP centEumlIumlmiddotpermillsaquo AcirceacuteIcircOcircIumlDaggerOacuteAcircUgravemiddotEgraveUgravefi oumlUacuteAacuteOcirc UgraveOcirc˘˜ Acircaring˜ Ugravefi Oacuteiquest acircEgraveUcircEuml-IgraveiquestOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacutefiUcircˆmiddot Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddotmiddoteacuteUgraveOcircrsaquo ıcurrenIumlOcirc˘Oacute

degpara AUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgrave (IcircmiddotOacuteAcircrsaquo ) UgraveOgraveUacutemiddotMcurren Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot agraveUacuteOacuteAcircOumlUgravemiddotEgraveIcircmiddotOacuteAcircrsaquo˜ AIcircfiIgravemiddot Icircmiddotrsaquo (Igravecurren UgravelsaquoOacute)Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc ograveAOacute permilcurrenOacute IgraveOcircUuml EumlUgraveOcircUumlUcircmiddotOacutentildeOcircAacuteUacutemiddotEcirclsaquo (UcircUgravelsaquoOacute Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot)ıcurrenIumlˆ Oacuteiquest aacute Icircmiddotrsaquo IgraveOcircucircpermilEgraveOacutemiddotOacute leOacutemiddotmacrmiddotUacuteUgraversaquo UcircOcircucircIumlAcircAacutemiddotOacute laquoAeacuteUgravelsaquo AcircrOacutemiddotEgraveigrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveiquest UcircOcirc˘raquo IumlOcircEgravefiOacute Ugravecurren-

IumlOcirc˜ iquestOacuteUgraveˆOacute permilcurrenOacute ıiquest AcircrsaquoUacutemiddot˙AcircAIumlIumliquest notUgravemiddotOacute Oacuteiquest OcircUumlIgraveAcirc oumlmacrOcirc˘OacuteUgravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘AcircrOacutemiddotEgrave IumlcurrenAacuteAcircUgravemiddotEgrave Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot IgraveOcirc˘ntildeOcircAacuteUacuteiquestEcircˆ KEgrave middoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute igraveUgravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgravemiddot UgraveOcircEgraveOcirc˘UgraveOcircUgraveUacutefiˆ˜ IumlmiddotIgrave-sbquomiddotOacuteOcircIgravecurrenOacuteEuml] permilcurrenOacute AcircrOacutemiddotEgrave IgraveEgraveIcircUacutefiUacuteAumlAacuteIgravemiddot centEumlIumlmiddotpermillsaquo ocircUacutemiddot (permilAcircrsaquo-macrOacuteˆ notUgraveEgrave) Ugravefi agraveOcircpermilcurrenmacrOcircIgravemiddotEgrave middoteacuteUgravefiUgravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacute Ugravefi UcircDaggerIgravesbquoOcircIumlOcircUgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ 666]

TfiUgraveAcirc permilEumlIumlmiddotpermillsaquo Ugraversaquo IumlcurrenAcircEgrave iuml EeacutemiddotAacute-AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ Oicirc neAAacuteEgraveOcircEgrave

IgraveOcircAacutecurren˜ AcircrOacutemiddotEgrave Icircmiddotrsaquo Ugraveiquest laquoUgraveUcircrsaquo˜raquo rfid (radio frequency identification) Ugraveiquest iumlOcircOumlmiddot oumlmacrOcirc˘Oacute Ugravefi Igravecurren-

AacuteAcircıOcirc˜ eumlOacutefi˜ IcircfiIcircIcircOcirc˘ Uacute˘˙EgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo agraveOcircUgraveAcircIumlOcircUumlOacute Igraversaquomiddot acircIacutemiddotEgraveUacuteAcircUgraveEgraveIcirciquest agraveUcircEcircmiddotIumlEacute IgravecurrenıOcircpermilOcirc Ugravemiddot˘UgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircAcirc-

ˆ˜ Mcurren Ugraveiquest chips middoteacuteUgraveiquest acircEgraveUcircEumlIgravemiddotrsaquoOacuteOcircOacuteUgravemiddotEgrave otildepermilEuml laquooumlIacute˘OacuteAcirc˜raquo EgraveUcircUgraveˆUgraveEgraveIcirccurren˜ IcirciquestUacuteUgraveAcirc˜ Icircmiddotrsaquo acircIgraveOcircUacuteAcircDagger-

IgravemiddotUgravemiddot agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerOcircOacuteUgravemiddotEgrave IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot Ucirccurren ˙aacutemiddot AIcircfiIgraveEuml oumlmacrAcircEgrave AacutersaquoOacuteAcircEgrave AcircaringUcirclsaquoAacuteEumlUcircEuml

Oacuteiquest acircIgraveEcirc˘UgraveAcircDaggerˆOacuteUgravemiddotEgrave middoteacuteUgraveiquest Ugraveiquest chips Ucirccurren agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘˜ OcircDagger macrUacuteAcircEgraveiquest˙OcircOacuteUgravemiddotEgrave middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml (agraveOacuteOcirc˚-

IcircOcircrsaquo agraveUcircıAcircOacuteAcircOuml˜ IcircIuml)

^H middotUacutemiddotIcircOcircIumlOcircDaggerıEumlUcircEuml AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravelsaquo Igravecurren UgravelsaquoOacute acircIcircOcircIgravelsaquo agravefi Ugravefi ldquochiprdquo UcirclsaquoIgravemiddotUgraveOcirc˜ iumlUacuteEgraveUcircIgravecurrenOacuteEuml˜

UacutemiddotpermilEgraveOcircUcirc˘macrOacutefiUgraveEumlUgraveOcirc˜ igrave iumlOcircrsaquomiddot agraveOacuteEgravemacrOacuteAcircDaggerAcircUgravemiddotEgrave agravefi Ugravefi UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot GPS (UcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot middotAacuteIcircOcircUcircIgraversaquoOcirc˘ acircOacuteUgraveOcircrsaquo-

UcircAcircˆ˜) Mcurren Ugravelsaquo sbquoOcirclsaquoıAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml GPS UcircUgravelsaquo Ucirc˘OacutecurrenmacrAcircEgravemiddot AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefi˜ iuml UacuteOcircUcircpermilEgraveOcircUacuteEgraveUcircIgravefi˜ UgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteUgraveAcircUgravemiddotAacute-

IgravecurrenOacuteˆOacute UgraveOcircUuml OcircIgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ iuml acircOacuteUgraveOcircEgraveUcircIgravefi˜ middoteacuteUgraveOcircUuml OcircDagger UgravefiOacute EcirccurrenUacuteAcircEgrave

paramiddotUacutefiIgraveOcircEgraveOcirc bio-chip agraveOcircUgravecurrenIumlAcircUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ Ucirc˘OacuteAcircUacuteAacutemiddotUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ Motorola Igravecurren Ugravelsaquo Mondex Icircmiddotrsaquo Ugravelsaquo

Mastercard otildepermilEuml UacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgraveAcircOumlUgravemiddotEgrave agravefi OcircIumlIumlcurren˜ eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ Ucirccurren OcircIumlIumlcurren˜ aacuteUacuteAcirc˜ UgraveOcircUuml IcircfiUcircIgraveOcirc˘ Tfi

OcircIumlDagger acircOacutepermilEgravemiddotEcirccurrenUacuteOcircOacute Igravecurren Ugravefi bio-chip AcircrOacutemiddotEgrave notUgraveEgrave IgraveAcircUgraveiquest agravefi oumlUacuteAcirc˘OacuteAcirc˜ Ocircicirc eumlUgravemiddotEgraveUacuteAcircOumlAcirc˜ IcircmiddotUgravecurrenIumlEumlIacutemiddotOacute notUgraveEgrave

Ugravefi aringpermilmiddotOacuteEgraveIcircfiUgraveAcircUacuteOcirc UcircEumlIgraveAcircOumlOcirc UgraveOcircUuml UcircOgraveIgravemiddotUgraveOcirc˜ AacuteEgraveiquest UgravelsaquoOacute ntildeOcircpermilfiUacuteEgravemiddot (IcirciquestUgraveˆ agravefi Ugravefi permilcurrenUacuteIgravemiddot) UgraveOcircOcircıcurrenUgraveEuml-

Ucirclsaquo UgraveOcirc˘ AcircrOacutemiddotEgrave AcircuacuteUgraveAcirc igrave UacutemiddotmacrEgravemiddotrsaquomiddot acircEgraveEcirciquestOacuteAcircEgravemiddot UgraveOcircUuml permilAcircIacuteEgraveOcircUuml ocircIcircUacuteOcirc˘ macrAcircUacuteEgraveOcircUuml AcircuacuteUgraveAcirc Ugravefi IcircAcircEcirciquestIumlEgrave (IgravecurrenUgraveˆ-

Ocirc)

18

paramiddotUgravecurrenUacuteAcirc˜ Ugraversaquo IumlcurrenOacuteAcirc centEgraveiquestsbquomiddotUcircAcirc˜ acircIcircAcircOumlcurrenUacutemiddot IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ bullAcircIcirciquestımiddotUacutemiddotUacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot ErOacutemiddotEgrave ocircUacuteOacuteEumlUcircEuml permilEuml-Iumlmiddotpermillsaquo

EP ograveEAcircAcirc Mlsaquoˆ˜ leOacutemiddot˜agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ AcircrOacutemiddotEgrave permil˘OacutemiddotUgravefiOacute Oacuteiquest middotrsaquo-IacuteEuml UgravefiUcircOcirc UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquo UcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UgraveOcircUumlagraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘

degpara(oumlOacuteUgraveOcircOacutemiddot Icircmiddotrsaquo Igravecurren OcircIumlDaggerfiOacuteOcirc) BUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ degEgraveiquestpermilcurren˜ (OcircDagger permilcurrenOacute IcircmiddotUgravemiddotIumlmiddotsbquomiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) neOUgravemiddotOacute ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcircmiddoteacuteUgravefi [acircOacuteOacute 666] AcircrOacutemiddotEgrave Ugravefi UcircDaggerIgrave-sbquoOcircIumlOcirc UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ Ugravefi IumlcurrenEuml iumlEeacutemiddotAacuteAacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ (notUgraveEgraveAcircrOacutemiddotEgrave) Ugravefi iquestUacutemiddotAacuteIgravemiddot middoteacuteUgravefi IcircEgrave notIumlmiddotmiddoteacuteUgraveiquest Icircmiddotrsaquo notUgravemiddotOacute acircUcircDagger Ugravefi sbquoiquest-˙Euml˜ acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot IgraveOcircUuml Iumlcurren˜ UgraveOgraveUacutemiddot(notUgraveEgrave permilEacuteıAcircOacute permilcurrenOacute middotrsaquo˙AcircEgrave UacutefiIumlOcirc UcircUgravelsaquoUcircˆUgraveEumlUacutersaquomiddot UcircOcirc˘)

McurrenmacrUacuteEgrave UgraveOgraveUacutemiddot Ugravefi permilrsaquoOacutemiddotIgraveAcirc UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddot [acircOacuteOacuteagraveUcircmacrOcircIumlOcircDaggerIgravemiddotUcircUgraveAcirc IcircmiddotıfiIumlOcirc˘ Igravecurren UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircUuml 666 oacute˜ middotucircIacuteOcircOacuteUgraveOcirc˜agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml] AIumlIumliquest UgraveOgraveUacutemiddot notUgravemiddotOacutesbquoIumlcurrenˆIgraveAcirc (notUgraveEgrave) Ugravefi AumlOacuteAcirc acircIcircAcircOumlUgraveiquest EcirccurrenUacuteOacuteOcirc˘Oacute Ugraveiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot

(œUcircUgraveAcirc) OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest IgraveOcircUacuteEacute˜ OacuteiquestOcirc˘IumlAuml˜ OcircucircUgraveAcirc Oacuteiquest agraveAacuteOcircUacuteiquest˙Euml˜ıiquest IcircmiddotUgravemiddotUacuteAacutelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugraveiquest macrUacutelsaquoIgravemiddot-Ugravemiddot notIumlmiddot middoteacuteUgraveiquest eumlUgraveOcircEgraveIgraveiquest˙Ocirc˘Oacute(permilcurrenOacute ıiquest permilOgraveUcircˆIgraveAcirc Icircmiddotrsaquo UgraveOgraveUacutemiddot UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot)

Niquest UacutersaquoOacute agravefi 2-3 macrUacutefiOacuteEgravemiddotoumlIumlAcircAacutemiddot Ucirccurren IcirciquestOcircEgraveOcircOacute agravefi UgravelsaquoOacute AIgraveAcirc-UacuteEgraveIcirclsaquo IcircmiddotıEumlAacuteEumlUgravelsaquo paramiddotOacuteAcircEgraveUcircUgraveEumlIgraversaquo-Ocirc˘ IcircocircUgraveEgrave UgraveugraveIumlAcircAacutemiddot Icircmiddotrsaquo IgraveiquestIumlEgraveUcircUgravemiddotoumlAacuteUacutemiddotbdquomiddot [acircOacuteOacute Acircrmacrmiddot AacuteUacuteiquestbdquoAcircEgrave] IcircmiddotrsaquoIcirciquestUgraveEgrave IcircmiddotOacuteiquest-permil˘fi UcircAcircIumlrsaquopermilAcirc˜ IcircmiddotrsaquoUgraveOcircUuml permilrsaquoOacuteˆ IcirciquestUgraveEgrave [acircOacuteOacute (IgraveAumlIumlIumlOcircOacute)notUgraveEgrave UgraveOcircUuml oumlpermilˆUcircAcirc Ugravefi AacuteOacuteˆUcircUgravefi IcircAcircrsaquo-IgraveAcircOacutefi UgraveOcirc˘] Icircmiddotrsaquo IgraveOcircUuml IumlcurrenAcircEgrave [acircOacuteOacuteIgraveOcircUuml AacuteUacuteiquestEcircAcircEgrave] -UgraveOgraveUacutemiddot UacutefiUcircEcircmiddot-Ugravemiddot oumlmacrAcircEgrave ccedilIcircUgraveOgrave IgraveEacuteOacuteAcirc˜- IgraveOcircUuml AacuteUacuteiquest-EcircAcircEgrave leOacutemiddot AacuteUacuteiquestIgraveIgravemiddot laquoEcurrenUcircUgraveUacuteAcirc-Ecircmiddot agravefi leOacutemiddot Ucirc˘OacutecurrenpermilUacuteEgraveOcirc agravefi UgravelsaquoOacuteEeacuteUacuteOgraveEumlraquo IumlcurrenAcircEgrave laquoIcircmiddotrsaquo IgravefiIumlEgrave˜oumlEcircımiddotUcircmiddot UcircUgravefi TOcircUacutefiOacuteUgraveOcircraquo IumlcurrenAcircEgravelaquoı˘IgravelsaquoıEumlIcircmiddot middoteacuteUgraveiquest OcircDagger IgraveOcircucircIumlAcirc-AacuteAcirc˜ UacutersaquoOacute agravefi 2-3 UacutefiOacuteEgravemiddot TOgraveUacutemiddotIgraveAuml˜ EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOacuteUgraversaquo AacuteEgraveiquest IcirciquestUacuteUgravemiddot IgraveAuml˜˙EumlUgraveAumlOacuteAcirc agraveOcircUgrave˘OgraveIgravemiddotUgravemiddot UcircUgravefi currenUacuteEgraveotilde UcircUgravefi IgravecurrenUgraveˆOcircraquo IumlcurrenAcircEgrave

Tfi IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ middoteacuteUgravefi Ugravefi UacuteAumlAacuteIgravemiddotograveEIgrave plusmnIgravemiddot acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot acircUcircDagger permilcurrenOacute

19

Ugraveiquest IacutecurrenUacuteAcircEgrave˜ [acircOacuteOacute AacuteEgravemiddotUgraversaquo permilcurrenOacute Acircrsaquo-ıAcircUcircmiddotEgrave Icircmiddotrsaquo agraveOacuteUgraveEgraveIumlcurrenAacuteAcircEgrave˜]

TOgraveUacutemiddot Ugraveiquest AumlOacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot[acircOacuteOacute Ugravefi UcircmacrcurrenpermilEgravefi UgraveOcirc˘˜ AcircrOacutemiddotEgrave] middoteacuteUgravefiugraveIumlAcircAacutemiddot (UacuteOcircEumlAacuteOcirc˘IgravecurrenOacuteˆ˜) ıiquestpermilAcircOumlUgraveAcirc ıiquest IumlcurrenOacute UcircUgravelsaquoOacute UgraveEumlIumlAcircfiUacutemiddotUcircEumllaquoTOgraveUacutemiddot macriquestıEumlIcircAcirc igrave IcirciquestUacuteUgravemiddot UgraveOcircUumleumlOacutefi˜ UgravelsaquoOacute oumlIcircIumlAcircbdquoAcirc iuml ocircIumlIumlOcirc˜IcircIumlraquo Icircmiddotrsaquo Ocircicirc ocircOacuteıUacuteˆOcircEgrave (AacuteEgraveiquest)Oacuteiquest Ugravefi sbquoUacuteOcircUumlOacute UcirciquestOacute Egravefi agraveUcircEcirciquestIumlAcircEgravemiddotOacuteiquest UgraveUacutecurrenmacrOcirc˘Oacute acircIcircAcircOuml currenUacutemiddot Oacuteiquest Ugravefi permilAcirc-macrıOcircUumlOacute Ugravefi UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddotOslash permilEumlIumlmiddotpermillsaquoUcirciquestOacute acircIacute˘EumlUacutecurrenUgraveEumlUcircEuml KmiddotUgraveiquestIumlmiddot-sbquoAcirc˜ Ugraversaquo AacutersaquoOacuteAcircUgravemiddotEgrave

Tiquest AcircrAcirc IacuteAcircIcirciquestımiddotUacutemiddot iuml EeacutemiddotAacute-

AacuteAcircIumlEgraveUcircUgravelsaquo˜ IˆiquestOacuteOacuteEuml˜ paraOcircUuml Oacuteiquest IgravelsaquoUgraveiquest oumlAacuteUacutemiddotEcircAcirc IcircEgravefiIumlmiddot˜ [acircOacuteOacute fiUcircOcircAcircUacuteEgraveUcircUcircfiUgraveAcircUacuteEuml ocircAacuteOacuteOcircEgravemiddot Icircmiddotrsaquo acircEcircEuml-Ucirc˘macrmiddotUcircIgravefi˜ ıiquest ntildeEacuteUacutemacrAcirc Ucirccurren OcircIuml-IumlOcircDagger˜]

ooslash sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ TfiUcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot UgraveOcircUuml permilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘(ıiquest iquestUacuteAcircEgrave˜) (bullcurrenUacuteAcircEgrave˜ Ugraversaquo UcircEumlIgravemiddotrsaquo-OacuteAcircEgrave) AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgrave ocirc˜ ntildeOcircıcurrenUcircOcirc˘-IgraveAcirc Ugravefi plusmnAacuteEgraveOcirc UcircEcircUacuteiquestAacuteEgraveUcircIgravemiddot AeacuteUgravefiUgravefi BiquestUgraveEgraveUcircIgravemiddot ograveA˜ ntildeOcircıcurren-UcircOcirc˘IgraveAcirc sbquoiquest˙AcircEgrave˜ ocircIumlIumlEuml UcircEcircUacutemiddotAacutersaquo-permilmiddot sbquoUacutecurren middotEgravepermiliquestIcircEgrave IgraveOcirc˘ AUacuteOacuteAcircOumlUcircmiddotEgraveUgraveOcircUuml XUacuteEgraveUcircUgraveOcircUuml Icircmiddotrsaquo middotrsaquoUacuteOacuteAcircEgrave˜ UgraveOcircUumlpermilEgravemiddotsbquofiIumlOcirc˘ sbquoUacutecurren middotEgravepermilrsaquo

20

III AiquestOacuteUgraveEumlUcircEgrave˜ AAacuteEgraveOcircUacuteAcircEgraveUgraveaacuteOacute paramiddotUgravecurrenUacuteˆOacuteUacutefi˜ UgravefiOacute laquoOUacuteıfipermilOcircIacuteOcirc TDaggerOcircraquo

21

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

22

EAcircEgravepermillsaquo UacutefiUcircEcircmiddotUgravemiddot permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcircDaggerIgravemiddotUgravemiddot iumlIgraveEgraveIumlOcircUumlOacute AcircUacutersaquo acircEgraveIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteEuml˜acircIcircpermilfiUcircAcircˆ˜ UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute acircOacute ^EIumlIumliquestpermilEgrave oacute˜Icircmiddotrsaquo UgraveEacute˜ EgraveımiddotOacuteEacute˜ UacutelsaquoUcircAcircˆ˜ UgraveOcircUuml permil˘UcircˆOacuteDaggerIgraveOcirc˘ agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Acircaring˜ middoteacuteUgraveiquest˜-agraveIumlIumliquest Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ Ugravefi OacutecurrenOcircOacute permilEgravemiddotsbquomiddotUgravelsaquoUacuteEgraveOcircOacute notˆ˜ acircrsaquoUcircEuml˜ Icircmiddotrsaquo Acircaring˜ UgravelsaquoOacutelaquoIcirciquestUacuteUgravemiddotOacute IcircOcircEgraveOacuteˆOacuteEgraveIcircEacute˜ agraveUcircEcirciquestIumlEgraveUcircEuml˜raquo- Icircmiddotrsaquo IumlfiAacutedivide UgraveEacute˜ permilEumlIgraveEgraveOcirc˘UacuteAacuteEumlıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Ucirc˘AacutemacrDaggerUcircAcircˆ˜ Acircaring˜ OcircIumlIumlOcircDagger˜ UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute UgravelsaquoOacute iumlOcircrsaquomiddotOacute acircEgraveUgraveAcircrsaquoOacuteOcirc˘OacuteOcircicirc acircIacute agraveAacuteOacuteOcircrsaquomiddot˜ -UacutemiddotAacuteIgravemiddotUgraveEgraveIcircEacute˜ otilde acircEgraveIumliquestUcircUgraveOcirc˘- permilEgravemiddotIcircEumlUacuteDaggerUcircUcircOcircOacuteUgraveAcirc˜laquopoundiquest IgraveEgraveIumllsaquoUcircEuml igrave EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddotraquo ıAcircˆUacuteOcircUumlIgraveAcirc UcircIcircfiEgraveIgraveOcircOacute Oacuteiquest permilEgraveAcirc˘IcircUacuteEgraveOacutelsaquo-UcircOcirc˘IgraveAcirc notUgraveEgrave H EKKsectHtradeIA MIsectHtradeE Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest middotUacutemiddotıcurrenUcircOcirc˘IgraveAcirc UgravefiUcircmacrAcircUgraveEgraveIcircfiOacute agravefiUcircmiddotUcircIgravemiddot UgraveEacute˜ ntildersquo agraveUacuteEgraveıIgrave 2641 EdegKYKsectIOY UgraveEacute˜^IAcircUacuteAuml˜ trade˘OacutefipermilOcirc˘ UgraveEacute˜ EKKsectHtradeIAtrade UgraveEacute˜ EsectsectAcentOtrade acircIcircpermilOcircıAcircrsaquoUcircEuml˜UgravelsaquoOacute 9EumlOacute ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 permilEgraveiquest iumlIgraveOcircEcircOgraveOacuteOcirc˘ agraveOcircEcirciquestUcircAcircˆ˜ UgraveEacute˜ ^Itrade˘OacutefipermilOcirc˘ agraveOcircUcircUgravemiddotIumlAcircrsaquoUcircEuml˜ permilEgraversquo agraveOacuteiquestAacuteOacuteˆUcircEgraveOacute Uacutefi˜ notIumlOcirc˘˜ UgraveOcircDagger˜ ^I Nmiddot-OcircDagger˜ permilEgraveiquest acircOacuteEumlIgravecurrenUacuteˆUcircEgraveOacute Icircmiddotrsaquo OacuteOcirc˘ıAcircUcircrsaquomiddotOacute UgraveaacuteOacute EgraveUcircUgraveaacuteOacute Icircmiddotrsaquo permilEumlIgraveOcircUcircEgraveAcirc˘ıAcircrsaquo-UcircEuml˜ Acircaring˜ Ugravefi AcircUacuteEgraveOcircpermilEgraveIcircfiOacute EKKsectHtradeIA (Ugravefi acircrsaquoUcircEumlIgraveOcircOacute permilAcircIumlUgraversaquoOcircOacute UgraveEacute˜EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜ UgraveEacute˜ EIumlIumliquestpermilOcirc˜ UgraveAcircUumlmacrOcirc˜ 15Euml˜ ordmAcircsbquoUacuteOcirc˘middotUacutersaquoOcirc˘ 1998 agraveUacute 4)

IV infinpararadicordminfintradeπtrade ∆prodtrade πpartƒinfintrade tradeAgraveiexclradiccentradicAgraveiexclinfin ordfprodiexcl parainfinƒinfinsectinfinmicrooslashME ∆πtrade iexclpartparttrade ∆infinAgrave∆radic∆prod∆parttrade

[EiquestOacute ıiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute Ugravefi 666]

EdegKYKsectIOtrade 2641paraUacutefi˜ UgravefiOacute AcirceacuteUcircAcircsbquoEacute ccedilUacuteıfipermilOcirc-

IacuteOcircOacute eumlIumlIumlEumlOacuteEgraveIcircfiOacute IumlmiddotfiOacute TcurrenIcircOacutemiddot igraveIgraveaacuteOacute acircOacute K˘Uacutersaquodivideˆ agraveAacutemiddot-

EumlUgraveiquest

B1 ^H trade˘OacuteılsaquoIcircEuml notIgraveˆ˜ middoteacuteUgravelsaquo

(tradecurrenOacuteAacuteIcircAcircOacute) Ucirc˘OacutepermilcurrenAcircUgravemiddotEgrave ocircIgraveAcircUcircmiddot IgravecurrenUgravelsaquoOacute oumlIcircpermilOcircUcircEuml UgraveaacuteOacute OacutecurrenˆOacute aumlIumlAcirc-IcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute Icircmiddotrsaquo UgravelsaquoOacutemacrUacutelsaquoUcircEuml Ucircrsquo middoteacuteUgravecurren˜ UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml666 OcircDagger AcircrOacutemiddotEgrave iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveOcircUumlccedilOacutefiIgravemiddotUgraveOcirc˜ UgraveOcircUuml AOacuteUgraveEgravemacrUacutersaquoUcircUgraveOcirc˘UcircDaggerIgraveEcircˆOacutemiddot Igravecurren Ugravefi ıAcircfiOacuteAcirc˘UcircUgraveOcircIcircAcircrsaquoIgraveAcircOacuteOcirc UgraveEacute˜ AOcircIcircmiddotIumlDaggerbdquoAcircˆ˜ IcircmiddotrsaquougravemacrEgrave leOacutemiddot˜ Ugrave˘macrmiddotOumlOcirc˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ ^H

23

^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ Ucirccurren UacuteOcircEumlAacuteOcircDaggerIgraveAcirc-OacuteEuml EAacuteIcircDaggerIcircIumlEgravefi TEuml˜ (741997)AcircrmacrAcirc UgraveOcircOacutersaquoUcircAcircEgrave UgravelsaquoOacute OacuteAcirc˘IgravemiddotUgraveEgraveIcirclsaquo UcircEuml-IgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveUacuteEgraveıIgraveOcircUuml 666 Icircmiddotrsaquo Euml-UgraveOcircUumlUcircAcirc laquoOacuteiquest Igravelsaquo AacutersaquoOacuteAcircEgrave permilAcircIcircUgravefi˜ oacute˜IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ UgraveaacuteOacute IcircUacutemiddotUgraveEgraveIcircaacuteOacuteaumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcircaacuteOacute Ucirc˘UcircUgraveEumlIgraveiquestUgraveˆOacute AacuteEgraveiquestUgravelsaquoOacute UacuteOcircUcircUgravemiddotUcircrsaquomiddot UgraveOcircUuml agraveOacuteıUacuteOgraveOcirc˘raquoKmiddotrsaquo laquoAacuteEgraveiquest IcircmiddotOacutecurrenOacutemiddot IumlfiAacuteOcirc Oacuteiquest IgravelsaquoOacuteacircEcircmiddotUacuteIgraveOcircUcircıEacute UcirciquestOacute IcircˆpermilEgraveIcircfi˜ agraveUacuteEgraveı-Igravefi˜ iuml agraveUacuteEgraveıIgravefi˜ 666 UcircUgravefi OacutecurrenOcircUcircDaggerUcircUgraveEumlIgravemiddot Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquoUgraveˆOacute UgraveEacute˜ XOgrave-Uacutemiddot˜ Igravemiddot˜ Icircmiddotrsaquo Ugravefi ıUacutelsaquoUcircIcircAcirc˘Igravemiddot OacuteiquestUcirc˘IgraveAcircUacuteEgraveIumlmiddotIgravesbquoiquestOacuteAcircUgravemiddotEgrave ntildeOcircmacrUacuteAcirc-ˆUgraveEgraveIcirciquest UcircUgraveiquest agraveOacutemiddotAacuteUacutemiddotEcircfiIgraveAcircOacutemiddot UcircUgraveOcircEgrave-macrAcircOumlmiddot UgraveaacuteOacute OacutecurrenOcirc˘ UgraveDaggerOcirc˘ Ugravemiddot˘UgraveOcircUgravelsaquo-UgraveˆOacuteraquo Tiquest UacuteiquestAacuteIgravemiddotUgravemiddot oumlpermilAcircEgraveIacutemiddotOacutenotUgraveEgrave permilcurrenOacute AcircaringUcircmiddotIcircOcircDaggerUcircıEumlUcircmiddotOacute Ocircicirc acircIcircIcircIumllsaquo-UcircAcircEgrave˜ middoteacuteUgravecurren˜ UgraveEacute˜ EIcircIcircIumlEumlUcircrsaquomiddot˜

2 EiquestOacute eumlOcircIgravecurrenOacuteˆ˜ Icircmiddotrsaquo acircEcircrsquonotUcircOcircOacute Ocircicirc OacutecurrenAcirc˜ Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ IgravecurrenIuml-IumlOcirc˘Oacute Oacuteiquest macrUacuteEumlUcircEgraveIgraveOcircOcircEgravelsaquoUcircOcirc˘Oacute UcirciquestOacuteIcircˆpermilEgraveIcircfi agraveUacuteEgraveıIgravefi agraveOacutemiddotAacuteOacuteOgraveUcircAcircOgrave˜UgraveOcirc˘˜ agravefi aumlIumlAcircIcircUgraveUacuteOcircOacuteEgraveIcirciquest IgraveEumlmacrmiddot-OacutelsaquoIgravemiddotUgravemiddot Ugravefi permil˘UcircOgraveOacute˘IgraveOcirc Icircmiddotrsaquo agravemiddot-UacuteiquestpermilAcircIcircUgraveOcirc agraveUacuteEgraveıIgravefi 666 UgravefiUgraveAcirc igrave^IAcircUacuteiquest tradeDaggerOacuteOcircpermilOcirc˜ ıAcircˆUacuteOcircUumlUcircmiddot notUgraveEgravemiddotUacutemiddotsbquoEgraveiquest˙AcircUgravemiddotEgrave igrave ıUacuteEumlUcircIcircAcirc˘UgraveEgraveIcirclsaquoUcirc˘OacuteAcircrsaquopermilEumlUcircEuml UgraveaacuteOacute ccedilUacuteıOcircpermilfiIacuteˆOacuteEgraveUcircUgraveaacuteOacute Ucirc˘OacuteEgraveUcircUgraveAuml UcircUgraveOcircDagger˜ Egrave-UcircUgraveOcircDagger˜ Oacuteiquest IgravelsaquoOacute permilAcircmacrıOcircUumlOacute Ugraversaquo˜ OacutecurrenAcirc˜Ugravemiddot˘UgravefiUgraveEumlUgraveAcirc˜ tradeUgravelsaquoOacute AcircUacutersaquoUgraveˆUcircEumlmiddoteacuteUgravelsaquo ccedilEcircAcircrsaquoIumlAcircEgrave igrave K˘sbquocurrenUacuteOacuteEumlUcircEuml OacuteiquestıAcircˆUacutelsaquoUcircEuml UgraveOcircDagger˜ EgraveUcircUgraveOcircDagger˜ middoteacuteUgraveOcircDagger˜oacute˜ UacuteOcircsbquoiquestIumlIumlOcircOacuteUgravemiddot˜ IumlfiAacuteOcirc˘˜ Ucirc˘-OacuteAcircEgravepermillsaquoUcircAcircˆ˜ Icircmiddotrsaquo Oacuteiquest Uacute˘ıIgraversaquoUcircEuml IgravecurrenocircIumlIumlOcirc UgraveUacutefiOcirc UgravelsaquoOacute oumlOacutemiddotOacuteUgraveEgrave UgraveEacute˜ paraOcirc-IumlEgraveUgraveAcircrsaquomiddot˜ UgravemiddotIcircUgraveOcircOcircrsaquoEumlUcirclsaquo UgraveOcirc˘˜

Σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο εὑρίσκεται καὶ τὸ μετὰ 12 ἔτη σχετικῶς πρόσφατον (17-11-2010) ἀνακοι-νωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo στὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων διακηρύσσονται ἀπεριφράστως τὰ ἑξῆς laquoἩ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τὴν ἐλευθε-ρίαν τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως Γιrsquo αὐτό

α) Ἡ ldquoΚάρτα τοῦ Πολίτηrdquo δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατrsquo οὐδέ-να τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ ldquo666rdquo

β) Ἐπίσης κατrsquo οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιά-ζονται οἱ προσωπικὲς ἐλευθερίεςraquo

24

V laquoΚαΡτα τΟύ πΟΛΙτηraquo

Κίκιλης παναγιώτης Ἰατρός Κάλυμνος

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1987 συναντήσαμε τὸν π Παΐσιο στὴν Παναγούδα Ἐγὼ ἤμουν τότε σχεδὸν τριάντα ἐτῶν Ἔχο-ντας πρόσφατα διαβάσει τὸ κείμενό του γιὰ τά ldquoΣημεῖα τῶν καιρῶνrdquo τὸν ρωτήσαμε ἂν ὅλα ἐκεῖνα ποὺ περιγράφο-νταν θὰ τὰ βλέπαμε μὲ τὰ μάτια μας Ἐκεῖνος ὅπως ἦταν σκυμμένος γιὰ νὰ μᾶς βάλει νερὸ στὰ ποτήρια σήκωσε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε σὲ αὐστηρὸ τόνο laquoΜὴ μιλᾶτε καὶ θὰ δεῖτε Θὰ σᾶς βάλουν στὴ σειρὰ καὶ θὰ σᾶς βουλλώνουν (σφραγίζουν) σὰν τὰ βόδιαraquo

Ὅταν τὸν συνάντησα τὴν ἑπόμενη χρονιά ἐπανῆλθα στὸ θέμα καὶ τοῦ μίλησα γιὰ διάφορους κληρικούς οἱ ὁποῖοι δὲ δέχονταν τὶς ἀπόψεις του αὐτές laquoΤοὺς ξέρωraquo μοῦ ἀπάντησε Καὶ συνέχισε laquoΠοῦ εἶναι οἱ ἀρχιμανδρίτες Τί κάνουν Περιμένουν τοὺς ἔγγαμους νὰ μιλήσουν Ἐκεῖνοι ἔχουν οἰκογένειες καὶ παιδιά καὶ φοβοῦνται˙ ἐνῶ αὐτοί (οἱ ἀρχιμανδρίτες) δὲν ἔχουν τίποτα νὰ φοβηθοῦν Ὅμως θέλουν νὰ γίνουν δεσποτάδεςhellip Ποῦ εἶναι ὁ τάδε (νῦν μη-τροπολίτης) Θέλει κι αὐτὸς νὰ γίνει δεσπότης Ὅλοι τους γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι Στὰ δύσκολα κρύβονται ἀλλὰ γιὰ τὶς παρελάσεις εἶναι πρῶτοι (ἀφοῦ δηλαδή τελειώσει νικηφόρα ὁ πνευματικὸς ἀγώνας)raquo

Τοῦ ἀνέφερα τότε τὸ ὄνομα ἑνὸς συγκεκριμένου πνευ-ματικοῦ στὸν κόσμο ὁ ὁποῖος διέδιδε γιὰ τὸ Γέροντα πὼς εἶχε τάχα πλανηθεῖ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων Τὸ πρόσωπό του πῆρε ἀμέσως λυπημένη ὄψη καὶ μοῦ εἶπε μὲ πόνο laquoΤὸ ξέρω εὐλογημένε Τοῦ ἔστειλα μάλιστα μήνυμα πώς ἂν δὲν ἀλλάξει μυαλά στὸ τέλος θὰ δαιμονιστεῖraquo

25

παπασωτηρίου Γρηγόριος Ἱερομόναχος πνευματικὸς Ἱ Ἡσυχαστηρίου laquoἍγ Ἰωάννης ὁ πρόδρομοςraquo

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος σὲ σχετικὴ συζήτηση ποὺ εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ καὶ λίαν διαφωτιστικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες μας laquoΘὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μrsquo αὐτές Ὅταν ὅμως κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε ταυτότητα διαβατήριο κάρτα ὑγείας δίπλωμα ὁδήγησης κλπ) σὲ μία κάρτα αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμαraquo

Νά ποὺ τώρα πραγματοποιοῦνται οἱ λόγοι του μὲ τήν laquoΚάρτα τοῦ Πολίτηraquo

3 σημείωση συγγραφέως Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁμοιότητα τῆς παραπάνω θέσης μὲ ἐκείνη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου χαρισματούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου λόγου καὶ γι᾽ αὐτὸ κρίνουμε σκόπιμο νὰ τὴν παραθέσουμε

Μανώλας Κωνσταντῖνος Ὑπάλληλος ΔΕΗ ΠτολεμαΐδαΤὸν Ἰούλιο τοῦ 2000 μαζὶ μὲ τὸ θεολόγο κ Παπανικολάου Βασίλειο ἐπισκέφτηκα τὸ Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο στὸ Στόμιο Λάρισας Μετὰ τὴ Λειτουργία μείναμε νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντα ὅπως καὶ πολὺς ἄλλος κόσμος Ἤμασταν οἱ τε-λευταῖοι Ὁ κ Παπανικολάου ἤξερε προσωπικὰ τὸν π Ἀθανάσιο καὶ μᾶς σύστησε Ἀφοῦ γνωριστήκαμε τοῦ ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση ποὺ μὲ ἀπασχολοῦσε ἰδιαίτερα laquoΠάτερraquo τοῦ εἶπα laquoθὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτὴ τὴν περιβόητη κάρτα ἀσφάλισης γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος καὶ ποὺ ξεκίνησε ἤδη νὰ ἀποστέλλεται καὶ στὰ σπίτιαraquo laquoΔὲ σᾶς ἐνημέρωσαν στὴν ἐνορία σας σχετικάraquo μὲ ρώτησε laquoὌχιraquo ἀπάντησα Τότε ὁ Γέροντας μᾶς εἶπε laquoΑὐτὲς τὶς ἁπλές κάρτες ποὺ μᾶς στέλνουν καὶ μᾶς προωθοῦν διαρκῶς μποροῦμε -κατrsquo οἰκονομίαν- νὰ τὶς πάρουμε γιατὶ πρέπει νὰ ζήσουμε˙ ἀλλιῶς δὲ θὰ μποροῦμε νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὴν καθημερινότητα Αὐτοί ὅμως θὰ μᾶς στείλουν καὶ μία ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὶς προηγούμενες Νομίζουν ἄραγε ὅτι εἶναι πιὸ ἔξυπνοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς κι ὅτι δὲν ξέ-ρουμε τὶ κρύβεται ἀπὸ πίσω Αὐτὴ τήν ldquoἔξυπνηrdquo κάρτα δὲ θὰ τὴν παραλάβουμε Γι᾽ αὐτὴν ἀξίζει καὶ στὰ βουνὰ νὰ φύγουμε ἂν χρειαστεῖ γιατὶ θὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχουμε πάνω μας τὴ Χάρη Του Ὅσο γιὰ τὴν ἐπιβίωση νὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιατὶ εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ Αὐτὴ τὴν κάρτα δὲ θὰ τὴν πάρουμε γιατὶ ὅποιος τὴν πάρει δὲ θὰ γλιτώσει τὸ σφράγισμα ποὺ ἀκολουθεῖraquo

26

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 6η πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοσή του σέ 5500 ἀντίτυπα ἐνῶ ἤδη ἔχουν δια-τεθεῖ ἀπό τίς πέντε πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώσεις του πενήντα χιλιά-δες ἀντίτυπα (Μετάφραση στά Ρουμα-νικά και στά Ρωσσικά)

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσω-πικές μαρτυρίες καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-σκόπων ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν Ἁγιο-ρειτῶν Μοναχῶν καθηγητῶν πανεπι-στημίου στρατιωτικῶν κληρικῶν ἐν τῷ

κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολ-λές μαρτυρίες σχετικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέροντα νουθεσίες λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυμαστά γεγονότα

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτε-λοῦν οἱ μαρτυρίες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα ndashτά ὁποῖα τόν τελευταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότηταndash με-ρικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν ἐνό-πλων μας δυνάμεων

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσι-άζονται ἀπό ἐπιστήμονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-κικές σχέσεις τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ Αἰγαίου τήν ὑφαλο-κρηπίδα καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματι-κούς

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδο-ση συμπληρώνεται ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες ἐπιστολές ἀποδεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσε-ων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν πραγμάτων καί φωτογραφιῶν

Τό ὀπισθόφυλλο τέλος τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή βαρύ-νουσα μαρτυρία τοῦ μα-καριστοῦ ἐπισκόπου Σι-σανίου καί Σιατίστης κυ-ροῦ Ἀντωνίου ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι συγκέ-ντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικιλία τοῦ ἀποστό-λου τοῦ προφήτου τοῦ διδασκάλου καί πρό πάντων τοῦ πα-τρός

27

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγί-ας Θεοτόκου καὶ τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου παραδίδουμε στὸ φι-λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β Τόμο τοῦ ἔργου ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προσκυ-νητῶν

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι πα-ρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ Αacute Τόμουmiddot στὸν παρόντα Βacute Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστείλει σὲ δύο ὑπο-ψήφιες μοναχές οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγη-σή του

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπανειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-πίνως- ἀπὸ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Γέροντα ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους θεματικὰ καὶ ἀλφαβητικά Ἐπιση-μαίνουμε δὲ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-γικὴ ἐπ