Μαθητοφρένεια #66

8
Βιβλιοθήκη Απόψεων Θανάσης Λέτσιος Κατάργηση της τρά- πεζας θεμάτων δεν σημαίνει και επίλυση όλων των προβλη- μάτων Αντιγόνη Ιωαννί- δου Μα τι ώρα ξυ- πνάνε αυτά τα κορίτσια; ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ε΄ - 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 66 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 € [email protected] mathitofreneia.blogspot.gr ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με το εκ- παιδευτικό σύ- στημα, γιατί δεν υπάρχουν άλλα πε- ριθώρια καθυστέ- ρησης. Δεν πρέπει να παίζουν με το μέλλον μας. Πρέπει να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συν- θήκες, ώστε εμείς με την σειρά μας να το καθορίσουμε, ο καθένας με τον τρόπο του. 2 του Βαγγέλη Σπυρίδη της Ελπινίκης Νάσιου σελίδα 7 της Ειρήνης Μπαντή σελίδα 5 της Μαρίνας Αμανατίδου σελίδα 3 της Χριστίνας Μάρκου σελίδα 3 του Αλέξη Στεργιούλα σελίδα 3 της Άννας Μούλλα σελίδα 8 του Ιάσωνα Ευαγγελόπουλου σελίδα 8 της Καλλιρρόης Δουκοπούλου σελίδα 8 Ο Χρήστος Παπαδό- πουλος παρουσιάζει την τρέχουσα το- πική αθλητική δρα- στηριότητα. 7 Χάλκινα, μασκαρέματα, καπνογόνα, σφυρίχτρες, κομφετί, ντουντούκες! Για άλλη μια φορά χαρήκαμε την Αποκριά με μουσική, χορό και κέφι στο σχολείο μας, στην αρχή του τε- τραήμερου της Ανακατωσιάς. Φυσικά, κορυφαία στιγμή η αναβίωση του παραδοσιακού γάμου. Εμείς βάλαμε τον κουμπάρο. Το γλέντι συνεχίστηκε στους δρόμους και την πλατεία της πόλης για τέσσερις μέρες ασταμάτητα! Και του χρόνου! 5 7 4 της Λίας Παππά σελίδα 3 Ανίκητη η ομάδα βόλεϊ των κοριτσιών του σχολείου μας κα- τακτά τη μία νίκη μετά την άλλη! Αστεία, παράξενα, πε- ρίεργα που είδαμε στην πόλη μας ή και αλλού και τα βγάλαμε φωτογραφία! 6

description

Ανακατωσάρια

Transcript of Μαθητοφρένεια #66

Page 1: Μαθητοφρένεια #66

Β ι β λ ι ο θ ή κ ηΑπόψεων

Θανάσης ΛέτσιοςΚατάργηση της τρά-πεζας θεμάτων δενσημαίνει και επίλυσηόλων των προβλη-μάτων

Αντιγόνη Ιωαννί-δου Μα τι ώρα ξυ-πνάνε αυτά τακορίτσια

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ 2 ο υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν - Ε Τ Ο Σ Ε ΄ - 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1 5 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ Λ Ο Υ 6 6 - Τ Ι Μ Η ΦΥΛ Λ Ο Υ 1 euro

ma8htofreneiagmailcom mathitofreneiablogspotgr

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Θα πρέπει άμεσα ναξεκαθαρίσουν τηνκατάσταση με το εκ-παιδευτικό σύ-στημα γιατί δενυπάρχουν άλλα πε-ριθώρια καθυστέ-ρησης Δεν πρέπεινα παίζουν με τομέλλον μας Πρέπεινα διαμορφώσουντις κατάλληλες συν-θήκες ώστε εμείςμε την σειρά μας νατο καθορίσουμε οκαθένας με τοντρόπο του

2

του ΒαγγέληΣπυρίδη

της Ελπινίκης Νάσιου

σελίδα 7

της Ειρήνης Μπαντή

σελίδα 5

της Μαρίνας Αμανατίδου

σελίδα 3

της Χριστίνας Μάρκου

σελίδα 3

του Αλέξη Στεργιούλασελίδα 3

της Άννας Μούλλα

σελίδα 8

του Ιάσωνα Ευαγγελόπουλου

σελίδα 8

της Καλλιρρόης Δουκοπούλου

σελίδα 8

Ο Χρήστος Παπαδό-πουλος παρουσιάζειτην τρέχουσα το-πική αθλητική δρα-στηριότητα

7

Χάλκινα μασκαρέματα καπνογόνα σφυρίχτρες κομφετίντουντούκες Για άλλη μια φορά χαρήκαμε την Αποκριά μεμουσική χορό και κέφι στο σχολείο μας στην αρχή του τε-τραήμερου της Ανακατωσιάς

Φυσικά κορυφαία στιγμή η αναβίωση του παραδοσιακούγάμου Εμείς βάλαμε τον κουμπάρο Το γλέντι συνεχίστηκεστους δρόμους και την πλατεία της πόλης για τέσσερις μέρεςασταμάτητα Και του χρόνου

5

7

4

της Λίας Παππά

σελίδα 3

Ανίκητη η ομάδαβόλεϊ των κοριτσιώντου σχολείου μας κα-τακτά τη μία νίκημετά την άλλη

Αστεία παράξενα πε-ρίεργα που είδαμε στηνπόλη μας ή και αλλού και ταβγάλαμε φωτογραφία

6

Μαθητοφρένεια 2

Εμείς οι νέοι είμαστε αυτοί που θα σώσουμε την χώρα μαςΚανένας άλλος

Νέα χρονιά νέα κυ-βέρνηση Ο ελληνι-κός λαός στις 25

Ιανουαρίου εξέλεξε τον ΣΥ-ΡΙΖΑγια πρώτη φορά στηνιστορία του κόμματος Νέοςπρωθυπουργός νέα πρό-σωπα στην Βουλή νέοιυπουργοί νέα φιλοσοφίανέες πρακτικές Αλλά σανμαθητής και εγώ θα επικεν-τρωθώ κυρίως στον τομέατης παιδείας Εδώ και δυο χρόνια ακούγε-ται ότι οι μαθητές του Λυ-κείου θα δίνουν εξετάσειςσύμφωνα με ένα καινούργιοεκπαιδευτικό σύστημαΑυτή η χρονιά φαινόταν ότιθα ήταν η φετινή Πρίν λίγεςμέρες και ενώ οι μαθητέςέχουμε προετοιμαστεί σύμ-φωνα με το καινούργια πρό-τυπα εξέτασης μαθαίνουμεότι ενδέχεται να εξετα-στούμε με το ισχύον σύ-στημα γιατί δεν έχουνπρολάβει οι υπεύθυνοι νακαθορίσουν με ακρίβεια τιςλεπτομέρειες του καινούρ-γιου και ίσως να υπάρξουναδικίες και ασάφειες στηνεφαρμογή του

Τα συναισθήματα των μαθη-τών ανάμεικτα Ωστόσομετά από λίγο καιρό αφή-νουν ανοιχτό ξανά το ενδε-χόμενο εξέτασης με τον νέοπρότυπο εξετάσεων Με μιακουβέντα χάοςΠλήρης ασυνεννοησία καιαναποφασιστικότητα από τουπουργείο την ώρα που χι-λιάδες μαθητές περιμένουννα μάθουν επιτέλους ποιοςθα είναι ο τρόπος εξέτασήςτους στην Γ λυκείου Δεν είναι δυνατόν ένανχρόνο πριν από τις πανελλή-νιες να μην γνωρίζουμεπόσα μαθήματα θα δώ-σουμε ποιά θα είναι αυτάαν θα υπάρχει κάποιο μά-θημα επιλογής ποια θα είναιτα πεδία προσανατολισμούκαι πως θα μπορούμε ναανοίγουμε κάποια απόαυτά Αυτόν τον καιρό μαθητέςτης Β λυκείου προηγούμε-νων χρόνων ήξεραν την ύλημε την οποία θα έδιναν πα-νελλήνιες και είχαν ξεκινή-σει ήδη προετοιμασία Εμείςτι κάνουμε Βρισκόμαστε κυριολεκτικά

στο σκοτάδι καθώς όλα ταενδεχόμενα είναι ανοιχτά Ηκατάσταση αυτή δεν επηρε-άζει μόνο τον χρόνο που έχεινα προετοιμαστεί ένας μα-θητής αλλά επηρεάζει καιτην ψυχολογία του καθώς ηάγνοια αυτή του δημιουργείπολύ άγχος Καταλαβαίνω ότι η νέα κυ-βέρνηση έχει να αντιμετω-πίσει τεράστια προβλήματαστον οικονομικό κυρίωςτομέα αλλά η Παιδεία δενείναι κάτι που μπορεί να πα-ραμεριστείΕπιτέλους θα πρέπει άμεσανα ξεκαθαρίσουν την κατά-σταση με το εκπαιδευτικόσύστημα γιατί δεν υπάρ-χουν άλλα περιθώρια καθυ-στέρησης Δεν πρέπει ναπαίζουν με το μέλλον μαςΠρέπει να διαμορφώσουντις κατάλληλες συνθήκεςώστε εμείς με την σειρά μαςνα το καθορίσουμε ο καθέ-νας με τον τρόπο του Γιατί όπως πολλοί λένεεμείς οι νέοι είμαστε αυτοίπου θα σώσουμε την χώραμας Κανένας άλλος

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Ο άλλος ξυπνάει και ετοιμά-ζεται σε 15 λεπτά κι εγώθέλω ένα 20λεπτο για νααποφασίσω αν θέλω να ση-κωθώ ή όχι

Το μεγαλύτερο ψέμα της παι-δικής ηλικίας ήταν το ξυπναπάει 8 Πάντα 730 ήταν ρεφίλε

Σου φεύγει κάνα κουμπίαπτο μπουφάν το πετάς σεμια τσέπη λες θα το ράψωμετά και ζεις μια ζωή με ένακουμπί στη τσέπη

-Θα πάω διακοπές Μονακό-Καημένοντέν έκει παρέα

-Θα μείνω στην ιστορία-Σιγά ρε φίλε Τι έκανες καιθα μείνεις στην ιστορία-Δεν διάβασα

Όταν βλέπω ονόματα ερω-τευμένων στα δέντρααπορώ γιατί κουβαλάνε μα-χαίρια στα ραντεβού τους

-Να φτιάξω φασολάκια - Δεν πεινάω - Μπιφτέκια - Ναι

Να φοράτε σκισμένα τζινηγιαγιά μου όταν με είδε νό-μιζε πως δεν έχω λεφτά καιμου έδωσε 50 ευρώ

Πολύς καπνός φέτος στον παραδοσιακό γάμο στο σχολείο μας Μηχανάκια να καίνελάστιχα πυρσοί και ο κακός χαμός Βάλε σφυρίχτρες ντουντούκες χάλκινα μουσικήμασκαρέματα και selfie stick Υπερπαραγωγή λέμε Του χρόνου και βεγγαλικά

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Θέλια ΠαναγιωτίδουΒαγγέλης ΣπυρίδηςΕιρήνη ΜπαντήΖωή Ευαγγελοπούλου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Δήμητρα ΛαζαρίδηΚατερίνα ΣιούμπουραΑλέξης ΣτεργιούλαςΧριστίνα ΜάρκουΕλπινίκη ΝάσιουΜαρίνα ΑμανατίδουΧρύσα ΜπιρμπίληΚαλλιρρόη ΔουκοπούλουΛία ΠαππάΆννα ΜούλλαΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θωμαή ΓκαντήραγαΧρήστος ΠαπαδόπουλοςΕλένη ΣούλαΔώρα ΜηλιώνηΘωμάς ΓούσιοςΑντιγόνη ΙωαννίδουΈλσα Σούλα

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων επιχειρήσεων ή προσώπων για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσίαΚάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατrsquo ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου

Στα δεξιά μου και λίγο πιοπάνω βλέπετε πόσες μέρεςμένουν ακόμη για τις δια-κοπές Είχαμε ένα λαθάκιστην καταμετρηση σταπρογούμενα φύλλα καιβάζαμε λιγότερες Επα-νήλθαμε στο κανονικό

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Βαγγέλης ΣπυρίδηςΑρχισυντάκτης

Δύο πράγματα γε-μίζουν τον νου μουαπορία και δέοςκάθε φορά πουσυλλογίζομαι οέναστρος ουρανόςαπό πάνω μου κι οηθικός νόμος μέσαμου

ΕΜ ΚΑΝΤ

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ

107ΗΜΕΡΕΣ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

γελάστε ελεύθερα

ΔημήτρηςΝτέμκαςΙάσωναςΕυαγγελόπουλος

3Μαθητοφρένεια2

Το καλό με τη μουσική είναιότι όταν σε χτυπάει δεν νιώ-θεις πόνο ndash Bob Marley

Υπάρχουν πολλά είδη μου-σικής για κάθε γούστο καικάθε τάση rock metalpunk rock pop house πα-ραδοσιακή κλασσική καΩστόσο όλα τα είδη μουσι-κής έχουν έναν κοινόσκοπό την αφύπνιση συ-ναισθημάτων Τα περισσότερα τραγούδιακαι τα παλιότερα κυρίως(που δεν έχουν αυτήν τηνσημερινή δόση laquoεμπορευ-ματοποίησηςraquo ) έχουν προ-καλέσει όλων των ειδώνσυναισθήματα από τα πιοευχάριστα μέχρι και τα πιοσκοτεινά και δυσάρεστα Και αυτό είναι ένα από ταστοιχεία τα οποία ξεχωρί-ζουν των άνθρωπο από ταζώα Τα συναισθήματα καικυρίως όταν αυτά προέρ-χονται από την τέχνη όπωςείναι η μουσικήΤο κακό στην εποχή μαςείναι ότι μερικές φορές οάνθρωπος έχει φερθεί στημουσική σα να είναι ο ίδιοςζώο Την εκμεταλλεύεται για τηναπόκτηση πλούτου μετα-τρέποντάς την σε αντικεί-μενο προς πώληση τηνχλευάζει όταν δεν του αρέ-σει και έχει φτάσει σε ση-μείο να μην την αποδέχεταιεξαιτίας του καλλιτέχνηπου την παράγει Φανατίζεται και προσκολ-λάται σε αυτήν φτάνονταςστο σημείο να την χρησιμο-ποιήσει ως μέσω για ναασκήσει λεκτική βία στουςγύρω του δίχως να διστά-σει Και η ειρωνεία είναι ότιαυτοί που το κάνουν είναιαυτοί που απολαμβάνουντη μουσική όσο κανέναςάλλος απλά δεν έχουνμάθει να αποδέχονται τημουσική που ξεπερνάει τααυστηρά οριοθετημέναγούστα τουςΑνόητο ε

της Χριστίνας Μάρκου

Πέρασαν και οι αποκριές Ήρθανκαι έφυγαν όπως φεύγουν όλαΌλοι με ανυπομονησία περιμέ-ναμε να έρθουν αυτές οι μέρεςΟι καλύτερες μέρες όπως τιςαποκαλούσαμε Όλο κάτι περι-μένουμε χάνοντας την ουσία καιτην μοναδικότητα της κάθεστιγμής Άντε να έρθει η Πέμπτηγια να έρθει το Σαββατοκύ-ριακο άντε να έρθει το καλο-καίρι να περάσω καλά

Τι πάει να πει να έρθει μια μέραγια να περάσω καλά Ποιος κα-θορίζει πότε θα περάσω καλάΕγώ και ο εαυτός μου μόνοΑυτός είναι υπεύθυνος για τοπως περνάω εγώ Άντε και λίγοτο μυαλό γιατί όλα εκεί είναικαρφωμένα

Βυθιζόμαστε σε σκέψεις κάνο-ντας όνειρα και χάνουμε τηστιγμή και κατεπέκτασιν χά-νουμε και το νόημα της ζωή τηνευτυχία Ποια ζωή Δεν υπάρχειζωή αν δεν ζεις την κάθε σουστιγμή σαν να είναι η τελευταίασου μέρα Μην ζεις για το αύριοπιάσε τη στιγμή και κάνε τηνανεπανάληπτη Μην ζεις τηνίδια μέρα 365 φορές το χρόνοΜην περιμένεις τους άλλους νασε κάνουν ευτυχισμένο

Δεν καθορίζουν και δεν εξα-σφαλίζουν οι γύρω σου την κα-λοπέραση σου Αυτά που θαμεγαλώσεις και θα τα θυμάσαισαν μια όμορφη ανάμνηση Κάτινα λες σε αυτούς με τους οποί-ους συναναστρέφεσαι Κάτι σανανέκδοτο που θα σας διασκεδά-ζει όλους Και όλοι θα σε ζη-λεύουν και να σου λένε θέλωκαι εγώ Και εσύ να γελάς πίσωαπό τα δόντια και να νιώθεις τυ-χερός που το έχεις ζήσει καιγιατί όχι να το ξαναζήσεις

Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά καιοδήγησε την εσύ Σταμάτα ναβολεύεσαι και ζήσε Η ζωή είναιμικρή για να είναι θλιβερήΥπάρχει και σε γνωστό άσμαΌλοι μιλούν για την ευτυχία τηςζωής χωρίς όμως πραγματικάνα την έχουν βρει εσύ

Το βράδυ της 22ας Φε-βρουαρίου ήρθε ναπροστεθεί ένα σταπολλά που ντρόπιασαντον ελληνικό αθλητισμόΣτο Απόστολος Νικολαΐ-δης μια μερίδα οπαδών(για την ακρίβεια δήθενοπαδών) του Παναθη-ναικού ήταν οι αρνητικοίπρωταγωνιστές στοντέρμπι της αγωνιστι-κήςΣαφώς και δεν είναι ηπρώτη φορά που συμ-βαίνει κάτι τέτοιο στηχώρα μας Πολλάκις στοπαρελθόν έχουμε δειέδρες όπως Τούμπα Ρι-ζούπολη ΧαριλάουΟΑΚΑ να γίνονται πεδίαμάχης με τους ποδο-σφαιριστές της φιλοξε-νούμενης ομάδας ναθεωρούν τον εαυτό τουςυποχρεωμένο να ηττη-θεί προκειμένου να μηνκινδυνέψει η ζωή τουΣε καμία περίπτωσηόμως αυτά τα γεγονόταδεν πηγάζουν από κά-ποιον που ξυπνά τοπρωί και αποφασίζει ναπροκαλέσει πανικό για

να τον γνωρίσει όλη ηΕλλάδαΌσο ανεγκέφα-λοι και αν χαρακτηρί-ζονται οι ταραξίες τωνελληνικών γηπέδωνδι-πλάσια είναι η εγκεφα-λική ανεπάρκεια στουςανθρώπους που έμμεσακάνουν τέτοιου είδουςσυνθήκες αναπόφευ-κτεςΠρωταρχική ευθύνη φέ-ρουν τα μέσα μαζικήςενημέρωσης και ιδιαί-τερα ο Τύπος Όταν ταπρωτοσέλιδα μιας εφη-μερίδας ολόκληρη τηνεβδομάδα προαναγγέ-λουν μια ατμόσφαιραζούγκλας που πρόκειταινα συναντήσουν οι πο-δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς α υ τ όαναμφίβολα φανατίζειακόμα και τον πιο ψύ-χραιμο αναγνώστηΚωμικοτραγική είναι δεη κατάσταση όταν προ-κειμένου να υπερκαλύ-ψουν τις αγωνιστικέςαδυναμίες της ομάδαςστην οποία πρόσκεινταινα θεωρούν υπαίτιο τοεκάστοτε επεισόδιο είτεαυτό είναι μικρής είτε

μεγάλης έκτασης Η λειτουργία του Τύπουείναι μια αιτία όχι όμωςη μοναδική Το ίδιο τοελληνικό ποδόσφαιρομε τη μηδαμινή οργά-νωση και την αναξιο-κρατία που προωθεί έχειπροκαλέσει αγανάκτησηστο φίλαθλο κοινόΤα στημένα παιχνίδιαοιτραγικές διαιτησίες καιτο φτωχό θέαμα αποδει-κνύουν περίτρανα ότισ΄αυτό τον τομέα ηχώρα μας έχει πάρει τηνκατιούσα Ο πρωταθλη-τής είναι γνωστός απότην κλήρωση του πρω-ταθλήματος όχι επειδήαποτελεί ποδοσφαιρικήυπερδύναμη αλλάεπειδή ελέγχει την ελλη-νική ποδοσφαιρική ομο-σπονδία και τοπαρασκήνιο Και μηνπαρεξηγηθείτε οι οπα-δοί του Ολυμπιακού ότιμιλώ για αυτούς Κάποτεη δύναμη ήταν στα χέριατου Παναθηναικού ίσωςαύριο να είναι της ΑΕΚδυστυχώς για μας τουςΠΑΟΚτσήδες δεν προ-

βλέπεται να την αποκτή-σουμε ποτέ Περιττό ναεπισημάνουμε ότι είμα-στε η μόνη χώρα ευρω-παικά όπου ο πολυνίκηςτου εθνικού πρωταθλή-ματος έχει 41 () τίτ-λους Να φανταστείτε τομεγαλύτερο club του κό-σμου που ακούει στοόνομα Ρεάλ Μαδρίτηςέχει 32 Όλα αυτά μοιραία έχουνοδηγήσει ένα σημαντικόποσοστό των φιλάθλωνστην αντίδραση και τηνεκδήλωση βίαιων συμ-περιφορών Η κυριαρχίαμιας ομάδας έχει ατονή-σει το ενδιαφέρον τουκόσμου να παρακολου-θήσει και τον έχει οδη-γήσει σε ζωώδηένστικτα Υπάρχουν βέβαια και οιπιο σοφοί που έχουν εγ-καταλείψει το γήπεδοκαι στράφηκαν σε άλλουείδους δραστηριότητεςΚαλύτερα να κάνουνσυλλογή γραμματοσή-μων παρά να διακινδυ-νεύουν τη ζωή τουςκάθε Κυριακή

του Αλέξη Στεργιούλα

της Μαρίνας Αμανατίδου

Το ίδιο το ελληνικό ποδό-σφαιρο με τη μηδαμινήοργάνωση έχει προκαλέ-σει αγανάκτηση στο φί-λαθλο κοινό

Και ενώ όλοι τρέχανεπανικόβλητοι ανυπομο-νώντας να έρθουν επιτε-λους οι Αποκριες και ηανάλογη διασκέδαση τσουπ έσκασε και η 87ηαπονομή των χρυσώναγαλματιδίων (Oscars)Εκατοντάδες διάσημοιβρέθηκαν το βράδυ τηςΚυριακής 22 Φεβρουα-ρίου στο κόκκινο χαλίγια να τιμήσουν οχι μονοτην πρόσκληση αλλα καινα μας κάνουν να ζηλέ-ψουμε λίγο με την γκλα-μουριά και την επίδειξη

των υπέροχων ντυσιμά-των (πως να μην ζηλέ-ψεις μετά) Μία προςμία πάταγο έκαναν όλεςοι διαφορετικές στυλι-στικες επιλογές περίερ-γες και μη Ας περάσουμε όμως πιοσυγκεκριμένα στη απο-νομή των βραβείωνΣοκ και δέος προκαλέσεη ταινία Birdman ηοποία κατέκτησε 4 (ναι4) βραβεία Oscar ανά-μεσα στα οποία εκείνατης καλύτερης ταινίαςκαι καλύτερης σκηνοθε-

σίας Το βραβείο Α ανδρικούρόλου πήρε (δικαίως) οΈντι Ρεντμέιν για την ερ-μηνεία ως Στίβεν Χό-κινγκ στην ταινία ΗΘεωρία των Πάντων Ηthe best actress γιαφέτος με το βραβείο τουΑ γυναικείου ρόλουηταν η Τζούλια Μούρ γιατην ταινία Still Alice Ταβραβεία Β ανδρικού καιΒ γυναικείου ρόλου αν-τίστοιχα τα παρέλαβαν οΤζΚ Σίμονς με την ταινίαWhiplash και η Πατρί-

τσια Αρκέτ για την ταινίαBoyhood Βραβείο πρω-τότυπου σεναρίου κα-λύτερης ταινίαςκαλύτερης σκηνοθεσίαςκαι καλύτερης φωτο-γραφίας πήρε η ταινίαBirdman (oh my god) Κάπου εκεί ανάμεσα στοαφαν γκατε των διάση-μων του κόκκινου χα-λιού άφησε και η Ελλάδατο στίγμα της αφού τοOscar μουσικής απονε-μήθηκε στον ΕΛΛΗΝΙ-ΚΗΣ καταγωγήςΑλεξάντερ Ντεπλά

της Λίας Παππά

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas drsquoaccord avec ce que vous dites

mais je me battrai jusqursquoagrave la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Αναμφίβολα η υπό-σχεση της κυβέρνη-σης μάς ανακούφισε

και μας οδήγησε στον εφη-συχασμό Μήπως όμωςοφείλουμε να προβληματι-στούμε ακόμη περισσό-τερο Σίγουρα αυτό τοαπάνθρωπο μέτρο τηςπροηγούμενης κυβέρνη-σης πρέπει να καταργηθείΑυτό όμως δεν δικαιολογείτην χαλάρωση και τηναδράνεια από την πλευράτων μαθητών Η τράπεζα θεμάτων αποτε-λούσε ένα δυσβάσταχτοβάρος που καλούμασταν ναεπωμιστούμε οι μαθητέςΈνα μέτρο που μας πήγαινεπίσω και περιόριζε τις διεκ-δικήσεις μας Το τοπίο πα-ραμένει θολό και είναιάκρως αναγκαίο να αντιμε-τωπίσουμε την κατάστασημε κριτική στάση Αντί να επαναπαυθούμε νααπαιτήσουμε ένα καλύτεροεκπαιδευτικό σύστημα μεπροοπτικές γρήγορηςεπαγγελματικής αποκατά-

στασης στο μέλλον μεαξιοπρεπείς μισθούς καισχετική με τη γνώση και τιςδυνατότητές μας αποκατά-σταση Όμως η παιδεία δεν αποτε-λεί ένα αυτοτελές κομμάτιαλλά είναι αλληλένδετη μετην υπόλοιπη κυβερνητικήπολιτική και ιδιαίτερα μετην οικονομία Δεν θα κα-ταφέρουμε λοιπόν τίποταεάν οι απαιτήσεις περιορι-στούν σε ελάχιστα επιφα-νειακά μέτρα στοεκπαιδευτικό σύστημαΕίναι απαραίτητη για τηνεύρυθμη λειτουργία τουσχολείου να ακολουθηθεί ηαναλογία εκπαιδευτικού μαθητή ανά τάξη στο 120Επίσης η μείωση των ορίωνηλικίας συνταξιοδότησηςη οποία θα καταπολεμήσειπαράλληλα και την ανεργίαμέσω της πρόσληψης πτυ-χιούχων εκπαιδευτικών Ηθέσπιση ορθών κριτηρίωναξιολόγησης των ήδηυπαρχόντων εκπαιδευτι-κών σε όλες τις βαθμίδες

εκπαίδευσης η οποία θααφήσει στα σχολεία εκπαι-δευτικούς που ενδιαφέ-ρονται για την μετάδοσηγνώσεων και όχι για άλλουςλόγους Επιπροσθέτωςείναι απαραίτητη η ανα-διοργάνωση όσον αφοράτα μαθήματα τα βιβλία καιτη διδακτέα ύλη Στο δημοτικό τα ωράριαείναι απάνθρωπα ειδικάστις πρώτες τάξεις Στο γυ-μνάσιο και στο γενικό λύ-κειο διδάσκονται άχρησταμαθήματα και γίνεται υπο-τυπώδες μάθημα σε πολλάσημαντικά Τα βιβλία είναιυπερβολικά μεγάλα και κα-κογραμμένα με άχρηστεςεικόνες και πληροφορίεςΌσον αφορά το επαγγελ-ματικό λύκειο η κατάστασηείναι ακόμη χειρότερηένας μεγάλος όγκος μαθη-τών-τουριστών προκαλείσυμφόρηση και η νέα κυ-βέρνηση όχι απλά δεν έχειαντικειμενικά κριτήρια γιατην αποβολή τους αλλάκάνει το ίδιο λάθος και στα

πανεπιστήμια με επανα-φορά των αιώνιων φοιτη-τών Αδιαμφισβήτητα πρέπει ναδιεκδικήσουμε όλα τα πα-ραπάνω όμως οφείλουμεπρωτίστως οι ίδιοι ναασκήσουμε αυτοκριτική Ηεκπαίδευση δεν συνίσταταιμόνο στην απόκτηση γνώ-σεων αλλά και στον ίδιοβαθμό στην απόκτηση σω-στής συμπεριφοράς Για τοσημείο που έφτασαν τα εκ-παιδευτικά ιδρύματα μερί-διο ευθύνης έχουν και οιμαθητές Το μάθημα είναιμάθημα και η διασκέδασηείναι διασκέδαση τώραπως είναι δυνατόν κάποιοινα τα συγχέουν στο μυαλότους Οι μαθητές-τουρίστεςμε τις ατελείωτες απουσίεςκαι την ανάρμοστη-παιδικήσυμπεριφορά τους μόνομαθητές δεν είναι Δεν είναι δυνατόν να λύ-σουμε σοβαρά προβλή-ματα εάν δεν αρχίσουμεπρώτα να επιλύουμε τααπλά

Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων δεν σημαίνει και επίλυση όλων των προβλημάτων

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ηεφηβεία είναι μιαδύσκολη φάση πουσε γεμίζει ανασφά-

λειεςσπυράκια και νεύραΠολλά νεύρα Μέσα σε αυτήτην αναμπουμπούλα τωνορμόνων της ανασφάλειαςκαι των ανησυχιών υπάρχεικαι η τάση για αλλαγές και-νοτομίες πρωτοτυπίεςΠαραδείγματα πολλά καιυπάρχουν παντού Κοιτάξτεγύρω σας εκεί που προχω-ράτε στους δρόμους τηςπόλης στην αυλή του σχο-λείου και με λίγη προσοχήθα βγάλετε πολλά συμπε-ράσματαΘα μείνω όμως στο σχολικόχώρο Κοιτάω γύρω μου Τομαλλί τους ξεκίνησε απόμαύρο σκούρο έγινε κόκ-κινο για να βγάζουν λίγηπερισσότερη αγριάδα καιμετά έγινε ξανθό όταν θε-ώρησαν πως μεγάλωσανκαι ήθελαν το χρώμα να τιςμικραίνει Το χτενάκι για το κρεπάρι-σμα μόνιμο αξεσουάρ μέσαστην σχολική τσάντα πιο

απαραίτητο και από τοστυλό Πάντα αναρωτιόμουν τιώρα ξυπνάνε αυτά τα κορί-τσια Με τι όρεξη στις επτάτο πρωί τραβούσαν ίσιεςγραμμές με το eyeliner καιπασάλειβαν το πρόσωπότους με ένα κιλό make upκαι ρουζ Που βρίσκανε τοκουράγιο την όρεξηακόμη δεν έχει ανοίξει τομάτι βρε παιδί μουΤην ίδια στιγμή εγώ πάλευανα βρω κάτι να βάλω και ναβιαστώ για να μην αργήσωστο σχολείοΔεν λέωάλλες το κάνουναπό κομπλεξάλλες για ναεντυπωσιάσουν και άλλεςγια άλλους χίλιους δύο λό-γους και στην τελική πι-στεύω δεν μου πέφτει καιλόγος Απλά πιστεύω πως η ομορ-φιά δεν ειναι το make upΥπάρχουν και άλλοι πιο ου-σιαστικοί τρόποι για να ξε-χωρίσεις για να κάνεις τουςάλλους να σε προσέξουνΔε νομίζετε

Μα τι ώρα ξυπνάνε αυτά τα κορίτσια

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

54

Η εμφάνιση κάθε ανθρώπου σκια-γραφεί ορισμένα στοιχεία της προ-σωπικότητάς του Όμως πολύσυχνά παρατηρούνται φαινόμενακατά τα οποία άνθρωποί με παρό-μοια εξωτερική εμφάνιση έχουνεντελώς διαφορετικό τρόπο εκδή-λωσης των συναισθημάτων τουςκαι αντιμετώπισης των προβλημά-των της καθημερινότητας Άνθρω-ποι με laquoσυνηθισμένηraquo καιlaquoαποδεκτήraquo ενδυμασία είναι πολ-λές φορές laquoασυνήθιστοιraquo ενώεκείνοι με περίεργη εμφάνιση αν-τιπροσωπεύουν το laquoμέσοraquo laquoαπο-δεκτόraquo πρότυπο ανθρώπουΜήπως πρέπει να πάψουμε να θέ-τουμε ως κριτήριο αξιολόγησηςτης συμπεριφοράς και γενικότερατων ανθρώπων την εξωτερική εμ-φάνιση Όμως και πάλι που θαβρούμε την απάντηση στο ερώ-τημα τι είναι αυτό που ωθεί τονκαθένα σε ένα συγκεκριμένοτρόπο σκέψης και δράσης Πως αν-τιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος τοηθικό και το ανήθικο

Για παράδειγμα λέμε ψέματα γιακαλό σκοπό Αλλά ποια είναι ταlaquoκαλάraquo και ποια τα laquoκακάraquo και γιατίορισμένες φορές η αλήθεια πονάειαφού το laquoσωστόraquo είναι εκείνο τοοποίο αυτή συνεπάγεται με αποτέ-λεσμα να ωφελείται το κοινωνικόσύνολο

Είναι το φαινόμενο της κοινωνικο-ποίησης δηλαδή της εσωτερίκευ-σης και αφομοίωσης των αξιών καικανόνων με στόχο την ομαλή έν-ταξη του ατόμου στην κοινωνίαπου διαδραματίζει αξιοσημείωτορόλο στη διαμόρφωση της προσω-πικότητας του καθενός Εύλογαόμως γεννάται η ακόλουθη πεποί-θηση πως δηλαδή η τιμωρία πε-ρισσότερο και ο έπαινος λιγότεροπαραδειγματίζει και πως αν κλεί-σουμε έναν άνθρωπο σε ένα δω-μάτιο με ποντίκια μετά από λίγο θαπάψει να τα φοβάται

Άρα μάλλον η εξωτερική αμφίεσηδεν παίζει κανένα ρόλο Κάθε άν-θρωπος σκέφτεται διαφορετικάενεργεί και αξιολογεί με το δικότου τρόπο τα γεγονότα για να ικα-νοποιήσει τις δικές του επιδιώξεις

της Ειρήνης Μπαντή

Μαθητοφρένεια

Όταν μεταξύ παράδοσης καιδημιουργίας συντηρητικό-τητας και προοδευτικότηταςβρεθεί ισορροπία τότε τοπαρελθόν συναντά το παρόνκαι τα έθιμα αναβιώνουνμέσα από τα εφηβικά χαμό-γελα Όπως κάθε χρόνο έτσι καιφέτος ξαναζωντάνεψε ο πα-ραδοσιακός γάμος παρασύ-ροντας όλη τη πόλη σεξέφρενους ρυθμούς καρνα-βαλιού Παρασκευή και όλοιανυπομονούσαν Μέσα στιςτάξεις μαθητές εν δράσει(και βράσει) και καθηγητέςσε δίλημμα μετρούσαν αν-τίστροφα για την επίσημηέναρξη Έτσι μετά την τρίτη ώρα ηαναμονή τελείωσε Ο καθιε-ρωμένος κυκλικός χορός μετα πικάντικα τραγούδια φυ-σικά δεν έλειψε Λίγο αργό-τερα κατέφθασε στοπροαύλιο του 2ου ΓΕΛ ηνύφη-Γιώργος Τσιαρσιώτης-κάτω από τον ήχο χάλκινωνόπου στήθηκε γλέντι Με τη συνοδεία του κουμπά-ρου-Σταύρου Τσιουμπλίκα ndashκατευθυνθήκαμε στο 1ο ΓΕΛοπου την παρέδωσε στονγαμπρό- Θωμά Ζαρκάδα Τοαποκριάτικο σκηνικό συμ-πλήρωσαν και οι πυρσοίΌλοι μαζι κατευθυνθήκαμεστην πλατεία όπου το κέφικαι ο χορός χτύπησε κόκ-κινο Εκει μας περίμεναν και οιμανιταρόφιλοι με τα εδέ-σματα τους Το αποκριάτικοπρόγραμμα συνεχίστηκε καιτο Σάββατο οπου διοργανώ-θηκε η παρέλαση των μαθη-τών με τη συνοδείαχάλκινων η οποία έληξε στηνπλατεία και ακολούθησεparty με dj

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελπινίκη ΝάσιουΦΩΤΟ | Χριστίνα Μάρκου

Δώρα Μηλιώνη

Μαθητοφρένεια 6

Δε φαντάζεσαι πόσα παράξενα πράγματα υπάρχουν γύρω μας πόσες αστείες σκηνές ανορθόγρα-φες πινακίδες περίεργες καταστάσεις Αποτυπώσαμε μερικά με το κινητό ή την φωτογραφική μαςκαι σας τα παρουσιάζουμε Αν δείτε κι εσείς κάτι βγάλτε μια φωτο και στείλτε να την βάλουμε

Πολύ δυνατόπαρκάρισμα

ΦΩΤΟ ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

Χωράει έτσι χω-ράει κι αλλιώςΌπως και να τοβάλεις χωράει

ΦΩΤΟ Παρα-σκευή Κιβρο-γλου

Όχι δεν κάνεικρρύο στην Ελ-λάδα

ΦΩΤΟ ΘωμάςΓούσιος

Αν κοιτάτε και δεβρίσκετε λάθοςτότε να ανησυχή-σετε

ΦΩΤΟ ΣτέλλαΤζατζάνη

Το τραγούδι λέειΜε χίλια ονόματαμια χάρη ακρίταςείτ αρματολόςαντάρτης κλέ-φτης παλικάριπάντα είμ ο ίδιος ολαόςΒρείτε τα λάθηλαΑπό επιγραφη σεκεντρικό μνημείοτης πόλης

Έχεις ταλέντο στην φωτογραφία Δεν έχεις Δεν έχει σημασία Σ΄αρέσει όπου πας να βγάζεις φωτογραφίες με κινητό ή μηχανήκαι θες να τις δουν όσο γίνεται περισσότεροι Τότε στείλε μας τις αγαπημένες σου φωτογραφίες κι εμείς κάθε μέρα θα τις δημο-σιεύουμε στη σελίδα μας στο Facebook ως PHOTO OF THE DAY Μην περιμένεις Στείλε και τη δική σου φωτο στο inbox της Μα-θητοφρένειας στο Facebook ή στο μέιλ ma8htofreneiagmailcom

Έλα λίίίγοακόμα

ΦΩΤΟ ΈλσαΣούλα

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 2: Μαθητοφρένεια #66

Μαθητοφρένεια 2

Εμείς οι νέοι είμαστε αυτοί που θα σώσουμε την χώρα μαςΚανένας άλλος

Νέα χρονιά νέα κυ-βέρνηση Ο ελληνι-κός λαός στις 25

Ιανουαρίου εξέλεξε τον ΣΥ-ΡΙΖΑγια πρώτη φορά στηνιστορία του κόμματος Νέοςπρωθυπουργός νέα πρό-σωπα στην Βουλή νέοιυπουργοί νέα φιλοσοφίανέες πρακτικές Αλλά σανμαθητής και εγώ θα επικεν-τρωθώ κυρίως στον τομέατης παιδείας Εδώ και δυο χρόνια ακούγε-ται ότι οι μαθητές του Λυ-κείου θα δίνουν εξετάσειςσύμφωνα με ένα καινούργιοεκπαιδευτικό σύστημαΑυτή η χρονιά φαινόταν ότιθα ήταν η φετινή Πρίν λίγεςμέρες και ενώ οι μαθητέςέχουμε προετοιμαστεί σύμ-φωνα με το καινούργια πρό-τυπα εξέτασης μαθαίνουμεότι ενδέχεται να εξετα-στούμε με το ισχύον σύ-στημα γιατί δεν έχουνπρολάβει οι υπεύθυνοι νακαθορίσουν με ακρίβεια τιςλεπτομέρειες του καινούρ-γιου και ίσως να υπάρξουναδικίες και ασάφειες στηνεφαρμογή του

Τα συναισθήματα των μαθη-τών ανάμεικτα Ωστόσομετά από λίγο καιρό αφή-νουν ανοιχτό ξανά το ενδε-χόμενο εξέτασης με τον νέοπρότυπο εξετάσεων Με μιακουβέντα χάοςΠλήρης ασυνεννοησία καιαναποφασιστικότητα από τουπουργείο την ώρα που χι-λιάδες μαθητές περιμένουννα μάθουν επιτέλους ποιοςθα είναι ο τρόπος εξέτασήςτους στην Γ λυκείου Δεν είναι δυνατόν ένανχρόνο πριν από τις πανελλή-νιες να μην γνωρίζουμεπόσα μαθήματα θα δώ-σουμε ποιά θα είναι αυτάαν θα υπάρχει κάποιο μά-θημα επιλογής ποια θα είναιτα πεδία προσανατολισμούκαι πως θα μπορούμε ναανοίγουμε κάποια απόαυτά Αυτόν τον καιρό μαθητέςτης Β λυκείου προηγούμε-νων χρόνων ήξεραν την ύλημε την οποία θα έδιναν πα-νελλήνιες και είχαν ξεκινή-σει ήδη προετοιμασία Εμείςτι κάνουμε Βρισκόμαστε κυριολεκτικά

στο σκοτάδι καθώς όλα ταενδεχόμενα είναι ανοιχτά Ηκατάσταση αυτή δεν επηρε-άζει μόνο τον χρόνο που έχεινα προετοιμαστεί ένας μα-θητής αλλά επηρεάζει καιτην ψυχολογία του καθώς ηάγνοια αυτή του δημιουργείπολύ άγχος Καταλαβαίνω ότι η νέα κυ-βέρνηση έχει να αντιμετω-πίσει τεράστια προβλήματαστον οικονομικό κυρίωςτομέα αλλά η Παιδεία δενείναι κάτι που μπορεί να πα-ραμεριστείΕπιτέλους θα πρέπει άμεσανα ξεκαθαρίσουν την κατά-σταση με το εκπαιδευτικόσύστημα γιατί δεν υπάρ-χουν άλλα περιθώρια καθυ-στέρησης Δεν πρέπει ναπαίζουν με το μέλλον μαςΠρέπει να διαμορφώσουντις κατάλληλες συνθήκεςώστε εμείς με την σειρά μαςνα το καθορίσουμε ο καθέ-νας με τον τρόπο του Γιατί όπως πολλοί λένεεμείς οι νέοι είμαστε αυτοίπου θα σώσουμε την χώραμας Κανένας άλλος

ΚΥΡΙΟΑΡΘΡΟ

Ο άλλος ξυπνάει και ετοιμά-ζεται σε 15 λεπτά κι εγώθέλω ένα 20λεπτο για νααποφασίσω αν θέλω να ση-κωθώ ή όχι

Το μεγαλύτερο ψέμα της παι-δικής ηλικίας ήταν το ξυπναπάει 8 Πάντα 730 ήταν ρεφίλε

Σου φεύγει κάνα κουμπίαπτο μπουφάν το πετάς σεμια τσέπη λες θα το ράψωμετά και ζεις μια ζωή με ένακουμπί στη τσέπη

-Θα πάω διακοπές Μονακό-Καημένοντέν έκει παρέα

-Θα μείνω στην ιστορία-Σιγά ρε φίλε Τι έκανες καιθα μείνεις στην ιστορία-Δεν διάβασα

Όταν βλέπω ονόματα ερω-τευμένων στα δέντρααπορώ γιατί κουβαλάνε μα-χαίρια στα ραντεβού τους

-Να φτιάξω φασολάκια - Δεν πεινάω - Μπιφτέκια - Ναι

Να φοράτε σκισμένα τζινηγιαγιά μου όταν με είδε νό-μιζε πως δεν έχω λεφτά καιμου έδωσε 50 ευρώ

Πολύς καπνός φέτος στον παραδοσιακό γάμο στο σχολείο μας Μηχανάκια να καίνελάστιχα πυρσοί και ο κακός χαμός Βάλε σφυρίχτρες ντουντούκες χάλκινα μουσικήμασκαρέματα και selfie stick Υπερπαραγωγή λέμε Του χρόνου και βεγγαλικά

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΕΚΔΟΣΗΣ

Δημήτρης Γουσόπουλος Φιλόλογος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Θέλια ΠαναγιωτίδουΒαγγέλης ΣπυρίδηςΕιρήνη ΜπαντήΖωή Ευαγγελοπούλου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ Δήμητρα ΛαζαρίδηΚατερίνα ΣιούμπουραΑλέξης ΣτεργιούλαςΧριστίνα ΜάρκουΕλπινίκη ΝάσιουΜαρίνα ΑμανατίδουΧρύσα ΜπιρμπίληΚαλλιρρόη ΔουκοπούλουΛία ΠαππάΆννα ΜούλλαΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

ΕΙΔΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θωμαή ΓκαντήραγαΧρήστος ΠαπαδόπουλοςΕλένη ΣούλαΔώρα ΜηλιώνηΘωμάς ΓούσιοςΑντιγόνη ΙωαννίδουΈλσα Σούλα

Η Μαθητοφρένεια είναι σχολική εφημερίδατων μαθητών και των μαθητριών του 2ου Γενι-κού Λυκείου Γρεβενών Ο χαρακτήρας της είναιμη κερδοσκοπικός Τα έξοδα της εφημερίδαςκαλύπτονται από χορηγίες και διαφημίσειςπροϊόντων επιχειρήσεων ή προσώπων για ταοποία δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα προβολήςσύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσίαΚάθε παιδί έχει το απόλυτο δικαίωμα να δημο-σιεύσει οτιδήποτε επιθυμεί χωρίς διάκριση καιχωρίς λογοκρισία Δικαίωμα δημοσίευσηςέχουν και όλοι οι καθηγητές του σχολείου μαςαλλά και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικήςκοινότητας Οι τυχόν επεμβάσεις στα υπό δη-μοσίευση κείμενα θα αφορούν την έκτασή τουςκαι μόνο ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο χωρίςωστόσο να αλλοιώνεται κατrsquo ελάχιστο το ύφοςκαι το περιεχόμενο του κειμένου Αποκλείονταικείμενα προπαγανδιστικού υβριστικού ή συ-κοφαντικού περιεχομένου ή κείμενα που κατάτην κρίση της Συντακτικής Ομάδας δεν τηρούντους στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας Ταάρθρα και τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται στηΜαθητοφρένεια απηχούν τις απόψεις των συν-τακτών τους και μόνο και σε καμιά περίπτωσηδε συνεπάγεται ότι αυτή είναι και η θέση τηςΣυντακτικής Ομάδας της εφημερίδας ή του επι-βλέποντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης τουσχολείου

Στα δεξιά μου και λίγο πιοπάνω βλέπετε πόσες μέρεςμένουν ακόμη για τις δια-κοπές Είχαμε ένα λαθάκιστην καταμετρηση σταπρογούμενα φύλλα καιβάζαμε λιγότερες Επα-νήλθαμε στο κανονικό

ΤΑΔΕ ΕΦΗΜΠΟΜΠΙΡΑΣ

Βαγγέλης ΣπυρίδηςΑρχισυντάκτης

Δύο πράγματα γε-μίζουν τον νου μουαπορία και δέοςκάθε φορά πουσυλλογίζομαι οέναστρος ουρανόςαπό πάνω μου κι οηθικός νόμος μέσαμου

ΕΜ ΚΑΝΤ

ΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΩΝ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ

107ΗΜΕΡΕΣ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΝΘΗΜΑΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

γελάστε ελεύθερα

ΔημήτρηςΝτέμκαςΙάσωναςΕυαγγελόπουλος

3Μαθητοφρένεια2

Το καλό με τη μουσική είναιότι όταν σε χτυπάει δεν νιώ-θεις πόνο ndash Bob Marley

Υπάρχουν πολλά είδη μου-σικής για κάθε γούστο καικάθε τάση rock metalpunk rock pop house πα-ραδοσιακή κλασσική καΩστόσο όλα τα είδη μουσι-κής έχουν έναν κοινόσκοπό την αφύπνιση συ-ναισθημάτων Τα περισσότερα τραγούδιακαι τα παλιότερα κυρίως(που δεν έχουν αυτήν τηνσημερινή δόση laquoεμπορευ-ματοποίησηςraquo ) έχουν προ-καλέσει όλων των ειδώνσυναισθήματα από τα πιοευχάριστα μέχρι και τα πιοσκοτεινά και δυσάρεστα Και αυτό είναι ένα από ταστοιχεία τα οποία ξεχωρί-ζουν των άνθρωπο από ταζώα Τα συναισθήματα καικυρίως όταν αυτά προέρ-χονται από την τέχνη όπωςείναι η μουσικήΤο κακό στην εποχή μαςείναι ότι μερικές φορές οάνθρωπος έχει φερθεί στημουσική σα να είναι ο ίδιοςζώο Την εκμεταλλεύεται για τηναπόκτηση πλούτου μετα-τρέποντάς την σε αντικεί-μενο προς πώληση τηνχλευάζει όταν δεν του αρέ-σει και έχει φτάσει σε ση-μείο να μην την αποδέχεταιεξαιτίας του καλλιτέχνηπου την παράγει Φανατίζεται και προσκολ-λάται σε αυτήν φτάνονταςστο σημείο να την χρησιμο-ποιήσει ως μέσω για ναασκήσει λεκτική βία στουςγύρω του δίχως να διστά-σει Και η ειρωνεία είναι ότιαυτοί που το κάνουν είναιαυτοί που απολαμβάνουντη μουσική όσο κανέναςάλλος απλά δεν έχουνμάθει να αποδέχονται τημουσική που ξεπερνάει τααυστηρά οριοθετημέναγούστα τουςΑνόητο ε

της Χριστίνας Μάρκου

Πέρασαν και οι αποκριές Ήρθανκαι έφυγαν όπως φεύγουν όλαΌλοι με ανυπομονησία περιμέ-ναμε να έρθουν αυτές οι μέρεςΟι καλύτερες μέρες όπως τιςαποκαλούσαμε Όλο κάτι περι-μένουμε χάνοντας την ουσία καιτην μοναδικότητα της κάθεστιγμής Άντε να έρθει η Πέμπτηγια να έρθει το Σαββατοκύ-ριακο άντε να έρθει το καλο-καίρι να περάσω καλά

Τι πάει να πει να έρθει μια μέραγια να περάσω καλά Ποιος κα-θορίζει πότε θα περάσω καλάΕγώ και ο εαυτός μου μόνοΑυτός είναι υπεύθυνος για τοπως περνάω εγώ Άντε και λίγοτο μυαλό γιατί όλα εκεί είναικαρφωμένα

Βυθιζόμαστε σε σκέψεις κάνο-ντας όνειρα και χάνουμε τηστιγμή και κατεπέκτασιν χά-νουμε και το νόημα της ζωή τηνευτυχία Ποια ζωή Δεν υπάρχειζωή αν δεν ζεις την κάθε σουστιγμή σαν να είναι η τελευταίασου μέρα Μην ζεις για το αύριοπιάσε τη στιγμή και κάνε τηνανεπανάληπτη Μην ζεις τηνίδια μέρα 365 φορές το χρόνοΜην περιμένεις τους άλλους νασε κάνουν ευτυχισμένο

Δεν καθορίζουν και δεν εξα-σφαλίζουν οι γύρω σου την κα-λοπέραση σου Αυτά που θαμεγαλώσεις και θα τα θυμάσαισαν μια όμορφη ανάμνηση Κάτινα λες σε αυτούς με τους οποί-ους συναναστρέφεσαι Κάτι σανανέκδοτο που θα σας διασκεδά-ζει όλους Και όλοι θα σε ζη-λεύουν και να σου λένε θέλωκαι εγώ Και εσύ να γελάς πίσωαπό τα δόντια και να νιώθεις τυ-χερός που το έχεις ζήσει καιγιατί όχι να το ξαναζήσεις

Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά καιοδήγησε την εσύ Σταμάτα ναβολεύεσαι και ζήσε Η ζωή είναιμικρή για να είναι θλιβερήΥπάρχει και σε γνωστό άσμαΌλοι μιλούν για την ευτυχία τηςζωής χωρίς όμως πραγματικάνα την έχουν βρει εσύ

Το βράδυ της 22ας Φε-βρουαρίου ήρθε ναπροστεθεί ένα σταπολλά που ντρόπιασαντον ελληνικό αθλητισμόΣτο Απόστολος Νικολαΐ-δης μια μερίδα οπαδών(για την ακρίβεια δήθενοπαδών) του Παναθη-ναικού ήταν οι αρνητικοίπρωταγωνιστές στοντέρμπι της αγωνιστι-κήςΣαφώς και δεν είναι ηπρώτη φορά που συμ-βαίνει κάτι τέτοιο στηχώρα μας Πολλάκις στοπαρελθόν έχουμε δειέδρες όπως Τούμπα Ρι-ζούπολη ΧαριλάουΟΑΚΑ να γίνονται πεδίαμάχης με τους ποδο-σφαιριστές της φιλοξε-νούμενης ομάδας ναθεωρούν τον εαυτό τουςυποχρεωμένο να ηττη-θεί προκειμένου να μηνκινδυνέψει η ζωή τουΣε καμία περίπτωσηόμως αυτά τα γεγονόταδεν πηγάζουν από κά-ποιον που ξυπνά τοπρωί και αποφασίζει ναπροκαλέσει πανικό για

να τον γνωρίσει όλη ηΕλλάδαΌσο ανεγκέφα-λοι και αν χαρακτηρί-ζονται οι ταραξίες τωνελληνικών γηπέδωνδι-πλάσια είναι η εγκεφα-λική ανεπάρκεια στουςανθρώπους που έμμεσακάνουν τέτοιου είδουςσυνθήκες αναπόφευ-κτεςΠρωταρχική ευθύνη φέ-ρουν τα μέσα μαζικήςενημέρωσης και ιδιαί-τερα ο Τύπος Όταν ταπρωτοσέλιδα μιας εφη-μερίδας ολόκληρη τηνεβδομάδα προαναγγέ-λουν μια ατμόσφαιραζούγκλας που πρόκειταινα συναντήσουν οι πο-δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς α υ τ όαναμφίβολα φανατίζειακόμα και τον πιο ψύ-χραιμο αναγνώστηΚωμικοτραγική είναι δεη κατάσταση όταν προ-κειμένου να υπερκαλύ-ψουν τις αγωνιστικέςαδυναμίες της ομάδαςστην οποία πρόσκεινταινα θεωρούν υπαίτιο τοεκάστοτε επεισόδιο είτεαυτό είναι μικρής είτε

μεγάλης έκτασης Η λειτουργία του Τύπουείναι μια αιτία όχι όμωςη μοναδική Το ίδιο τοελληνικό ποδόσφαιρομε τη μηδαμινή οργά-νωση και την αναξιο-κρατία που προωθεί έχειπροκαλέσει αγανάκτησηστο φίλαθλο κοινόΤα στημένα παιχνίδιαοιτραγικές διαιτησίες καιτο φτωχό θέαμα αποδει-κνύουν περίτρανα ότισ΄αυτό τον τομέα ηχώρα μας έχει πάρει τηνκατιούσα Ο πρωταθλη-τής είναι γνωστός απότην κλήρωση του πρω-ταθλήματος όχι επειδήαποτελεί ποδοσφαιρικήυπερδύναμη αλλάεπειδή ελέγχει την ελλη-νική ποδοσφαιρική ομο-σπονδία και τοπαρασκήνιο Και μηνπαρεξηγηθείτε οι οπα-δοί του Ολυμπιακού ότιμιλώ για αυτούς Κάποτεη δύναμη ήταν στα χέριατου Παναθηναικού ίσωςαύριο να είναι της ΑΕΚδυστυχώς για μας τουςΠΑΟΚτσήδες δεν προ-

βλέπεται να την αποκτή-σουμε ποτέ Περιττό ναεπισημάνουμε ότι είμα-στε η μόνη χώρα ευρω-παικά όπου ο πολυνίκηςτου εθνικού πρωταθλή-ματος έχει 41 () τίτ-λους Να φανταστείτε τομεγαλύτερο club του κό-σμου που ακούει στοόνομα Ρεάλ Μαδρίτηςέχει 32 Όλα αυτά μοιραία έχουνοδηγήσει ένα σημαντικόποσοστό των φιλάθλωνστην αντίδραση και τηνεκδήλωση βίαιων συμ-περιφορών Η κυριαρχίαμιας ομάδας έχει ατονή-σει το ενδιαφέρον τουκόσμου να παρακολου-θήσει και τον έχει οδη-γήσει σε ζωώδηένστικτα Υπάρχουν βέβαια και οιπιο σοφοί που έχουν εγ-καταλείψει το γήπεδοκαι στράφηκαν σε άλλουείδους δραστηριότητεςΚαλύτερα να κάνουνσυλλογή γραμματοσή-μων παρά να διακινδυ-νεύουν τη ζωή τουςκάθε Κυριακή

του Αλέξη Στεργιούλα

της Μαρίνας Αμανατίδου

Το ίδιο το ελληνικό ποδό-σφαιρο με τη μηδαμινήοργάνωση έχει προκαλέ-σει αγανάκτηση στο φί-λαθλο κοινό

Και ενώ όλοι τρέχανεπανικόβλητοι ανυπομο-νώντας να έρθουν επιτε-λους οι Αποκριες και ηανάλογη διασκέδαση τσουπ έσκασε και η 87ηαπονομή των χρυσώναγαλματιδίων (Oscars)Εκατοντάδες διάσημοιβρέθηκαν το βράδυ τηςΚυριακής 22 Φεβρουα-ρίου στο κόκκινο χαλίγια να τιμήσουν οχι μονοτην πρόσκληση αλλα καινα μας κάνουν να ζηλέ-ψουμε λίγο με την γκλα-μουριά και την επίδειξη

των υπέροχων ντυσιμά-των (πως να μην ζηλέ-ψεις μετά) Μία προςμία πάταγο έκαναν όλεςοι διαφορετικές στυλι-στικες επιλογές περίερ-γες και μη Ας περάσουμε όμως πιοσυγκεκριμένα στη απο-νομή των βραβείωνΣοκ και δέος προκαλέσεη ταινία Birdman ηοποία κατέκτησε 4 (ναι4) βραβεία Oscar ανά-μεσα στα οποία εκείνατης καλύτερης ταινίαςκαι καλύτερης σκηνοθε-

σίας Το βραβείο Α ανδρικούρόλου πήρε (δικαίως) οΈντι Ρεντμέιν για την ερ-μηνεία ως Στίβεν Χό-κινγκ στην ταινία ΗΘεωρία των Πάντων Ηthe best actress γιαφέτος με το βραβείο τουΑ γυναικείου ρόλουηταν η Τζούλια Μούρ γιατην ταινία Still Alice Ταβραβεία Β ανδρικού καιΒ γυναικείου ρόλου αν-τίστοιχα τα παρέλαβαν οΤζΚ Σίμονς με την ταινίαWhiplash και η Πατρί-

τσια Αρκέτ για την ταινίαBoyhood Βραβείο πρω-τότυπου σεναρίου κα-λύτερης ταινίαςκαλύτερης σκηνοθεσίαςκαι καλύτερης φωτο-γραφίας πήρε η ταινίαBirdman (oh my god) Κάπου εκεί ανάμεσα στοαφαν γκατε των διάση-μων του κόκκινου χα-λιού άφησε και η Ελλάδατο στίγμα της αφού τοOscar μουσικής απονε-μήθηκε στον ΕΛΛΗΝΙ-ΚΗΣ καταγωγήςΑλεξάντερ Ντεπλά

της Λίας Παππά

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas drsquoaccord avec ce que vous dites

mais je me battrai jusqursquoagrave la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Αναμφίβολα η υπό-σχεση της κυβέρνη-σης μάς ανακούφισε

και μας οδήγησε στον εφη-συχασμό Μήπως όμωςοφείλουμε να προβληματι-στούμε ακόμη περισσό-τερο Σίγουρα αυτό τοαπάνθρωπο μέτρο τηςπροηγούμενης κυβέρνη-σης πρέπει να καταργηθείΑυτό όμως δεν δικαιολογείτην χαλάρωση και τηναδράνεια από την πλευράτων μαθητών Η τράπεζα θεμάτων αποτε-λούσε ένα δυσβάσταχτοβάρος που καλούμασταν ναεπωμιστούμε οι μαθητέςΈνα μέτρο που μας πήγαινεπίσω και περιόριζε τις διεκ-δικήσεις μας Το τοπίο πα-ραμένει θολό και είναιάκρως αναγκαίο να αντιμε-τωπίσουμε την κατάστασημε κριτική στάση Αντί να επαναπαυθούμε νααπαιτήσουμε ένα καλύτεροεκπαιδευτικό σύστημα μεπροοπτικές γρήγορηςεπαγγελματικής αποκατά-

στασης στο μέλλον μεαξιοπρεπείς μισθούς καισχετική με τη γνώση και τιςδυνατότητές μας αποκατά-σταση Όμως η παιδεία δεν αποτε-λεί ένα αυτοτελές κομμάτιαλλά είναι αλληλένδετη μετην υπόλοιπη κυβερνητικήπολιτική και ιδιαίτερα μετην οικονομία Δεν θα κα-ταφέρουμε λοιπόν τίποταεάν οι απαιτήσεις περιορι-στούν σε ελάχιστα επιφα-νειακά μέτρα στοεκπαιδευτικό σύστημαΕίναι απαραίτητη για τηνεύρυθμη λειτουργία τουσχολείου να ακολουθηθεί ηαναλογία εκπαιδευτικού μαθητή ανά τάξη στο 120Επίσης η μείωση των ορίωνηλικίας συνταξιοδότησηςη οποία θα καταπολεμήσειπαράλληλα και την ανεργίαμέσω της πρόσληψης πτυ-χιούχων εκπαιδευτικών Ηθέσπιση ορθών κριτηρίωναξιολόγησης των ήδηυπαρχόντων εκπαιδευτι-κών σε όλες τις βαθμίδες

εκπαίδευσης η οποία θααφήσει στα σχολεία εκπαι-δευτικούς που ενδιαφέ-ρονται για την μετάδοσηγνώσεων και όχι για άλλουςλόγους Επιπροσθέτωςείναι απαραίτητη η ανα-διοργάνωση όσον αφοράτα μαθήματα τα βιβλία καιτη διδακτέα ύλη Στο δημοτικό τα ωράριαείναι απάνθρωπα ειδικάστις πρώτες τάξεις Στο γυ-μνάσιο και στο γενικό λύ-κειο διδάσκονται άχρησταμαθήματα και γίνεται υπο-τυπώδες μάθημα σε πολλάσημαντικά Τα βιβλία είναιυπερβολικά μεγάλα και κα-κογραμμένα με άχρηστεςεικόνες και πληροφορίεςΌσον αφορά το επαγγελ-ματικό λύκειο η κατάστασηείναι ακόμη χειρότερηένας μεγάλος όγκος μαθη-τών-τουριστών προκαλείσυμφόρηση και η νέα κυ-βέρνηση όχι απλά δεν έχειαντικειμενικά κριτήρια γιατην αποβολή τους αλλάκάνει το ίδιο λάθος και στα

πανεπιστήμια με επανα-φορά των αιώνιων φοιτη-τών Αδιαμφισβήτητα πρέπει ναδιεκδικήσουμε όλα τα πα-ραπάνω όμως οφείλουμεπρωτίστως οι ίδιοι ναασκήσουμε αυτοκριτική Ηεκπαίδευση δεν συνίσταταιμόνο στην απόκτηση γνώ-σεων αλλά και στον ίδιοβαθμό στην απόκτηση σω-στής συμπεριφοράς Για τοσημείο που έφτασαν τα εκ-παιδευτικά ιδρύματα μερί-διο ευθύνης έχουν και οιμαθητές Το μάθημα είναιμάθημα και η διασκέδασηείναι διασκέδαση τώραπως είναι δυνατόν κάποιοινα τα συγχέουν στο μυαλότους Οι μαθητές-τουρίστεςμε τις ατελείωτες απουσίεςκαι την ανάρμοστη-παιδικήσυμπεριφορά τους μόνομαθητές δεν είναι Δεν είναι δυνατόν να λύ-σουμε σοβαρά προβλή-ματα εάν δεν αρχίσουμεπρώτα να επιλύουμε τααπλά

Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων δεν σημαίνει και επίλυση όλων των προβλημάτων

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ηεφηβεία είναι μιαδύσκολη φάση πουσε γεμίζει ανασφά-

λειεςσπυράκια και νεύραΠολλά νεύρα Μέσα σε αυτήτην αναμπουμπούλα τωνορμόνων της ανασφάλειαςκαι των ανησυχιών υπάρχεικαι η τάση για αλλαγές και-νοτομίες πρωτοτυπίεςΠαραδείγματα πολλά καιυπάρχουν παντού Κοιτάξτεγύρω σας εκεί που προχω-ράτε στους δρόμους τηςπόλης στην αυλή του σχο-λείου και με λίγη προσοχήθα βγάλετε πολλά συμπε-ράσματαΘα μείνω όμως στο σχολικόχώρο Κοιτάω γύρω μου Τομαλλί τους ξεκίνησε απόμαύρο σκούρο έγινε κόκ-κινο για να βγάζουν λίγηπερισσότερη αγριάδα καιμετά έγινε ξανθό όταν θε-ώρησαν πως μεγάλωσανκαι ήθελαν το χρώμα να τιςμικραίνει Το χτενάκι για το κρεπάρι-σμα μόνιμο αξεσουάρ μέσαστην σχολική τσάντα πιο

απαραίτητο και από τοστυλό Πάντα αναρωτιόμουν τιώρα ξυπνάνε αυτά τα κορί-τσια Με τι όρεξη στις επτάτο πρωί τραβούσαν ίσιεςγραμμές με το eyeliner καιπασάλειβαν το πρόσωπότους με ένα κιλό make upκαι ρουζ Που βρίσκανε τοκουράγιο την όρεξηακόμη δεν έχει ανοίξει τομάτι βρε παιδί μουΤην ίδια στιγμή εγώ πάλευανα βρω κάτι να βάλω και ναβιαστώ για να μην αργήσωστο σχολείοΔεν λέωάλλες το κάνουναπό κομπλεξάλλες για ναεντυπωσιάσουν και άλλεςγια άλλους χίλιους δύο λό-γους και στην τελική πι-στεύω δεν μου πέφτει καιλόγος Απλά πιστεύω πως η ομορ-φιά δεν ειναι το make upΥπάρχουν και άλλοι πιο ου-σιαστικοί τρόποι για να ξε-χωρίσεις για να κάνεις τουςάλλους να σε προσέξουνΔε νομίζετε

Μα τι ώρα ξυπνάνε αυτά τα κορίτσια

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

54

Η εμφάνιση κάθε ανθρώπου σκια-γραφεί ορισμένα στοιχεία της προ-σωπικότητάς του Όμως πολύσυχνά παρατηρούνται φαινόμενακατά τα οποία άνθρωποί με παρό-μοια εξωτερική εμφάνιση έχουνεντελώς διαφορετικό τρόπο εκδή-λωσης των συναισθημάτων τουςκαι αντιμετώπισης των προβλημά-των της καθημερινότητας Άνθρω-ποι με laquoσυνηθισμένηraquo καιlaquoαποδεκτήraquo ενδυμασία είναι πολ-λές φορές laquoασυνήθιστοιraquo ενώεκείνοι με περίεργη εμφάνιση αν-τιπροσωπεύουν το laquoμέσοraquo laquoαπο-δεκτόraquo πρότυπο ανθρώπουΜήπως πρέπει να πάψουμε να θέ-τουμε ως κριτήριο αξιολόγησηςτης συμπεριφοράς και γενικότερατων ανθρώπων την εξωτερική εμ-φάνιση Όμως και πάλι που θαβρούμε την απάντηση στο ερώ-τημα τι είναι αυτό που ωθεί τονκαθένα σε ένα συγκεκριμένοτρόπο σκέψης και δράσης Πως αν-τιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος τοηθικό και το ανήθικο

Για παράδειγμα λέμε ψέματα γιακαλό σκοπό Αλλά ποια είναι ταlaquoκαλάraquo και ποια τα laquoκακάraquo και γιατίορισμένες φορές η αλήθεια πονάειαφού το laquoσωστόraquo είναι εκείνο τοοποίο αυτή συνεπάγεται με αποτέ-λεσμα να ωφελείται το κοινωνικόσύνολο

Είναι το φαινόμενο της κοινωνικο-ποίησης δηλαδή της εσωτερίκευ-σης και αφομοίωσης των αξιών καικανόνων με στόχο την ομαλή έν-ταξη του ατόμου στην κοινωνίαπου διαδραματίζει αξιοσημείωτορόλο στη διαμόρφωση της προσω-πικότητας του καθενός Εύλογαόμως γεννάται η ακόλουθη πεποί-θηση πως δηλαδή η τιμωρία πε-ρισσότερο και ο έπαινος λιγότεροπαραδειγματίζει και πως αν κλεί-σουμε έναν άνθρωπο σε ένα δω-μάτιο με ποντίκια μετά από λίγο θαπάψει να τα φοβάται

Άρα μάλλον η εξωτερική αμφίεσηδεν παίζει κανένα ρόλο Κάθε άν-θρωπος σκέφτεται διαφορετικάενεργεί και αξιολογεί με το δικότου τρόπο τα γεγονότα για να ικα-νοποιήσει τις δικές του επιδιώξεις

της Ειρήνης Μπαντή

Μαθητοφρένεια

Όταν μεταξύ παράδοσης καιδημιουργίας συντηρητικό-τητας και προοδευτικότηταςβρεθεί ισορροπία τότε τοπαρελθόν συναντά το παρόνκαι τα έθιμα αναβιώνουνμέσα από τα εφηβικά χαμό-γελα Όπως κάθε χρόνο έτσι καιφέτος ξαναζωντάνεψε ο πα-ραδοσιακός γάμος παρασύ-ροντας όλη τη πόλη σεξέφρενους ρυθμούς καρνα-βαλιού Παρασκευή και όλοιανυπομονούσαν Μέσα στιςτάξεις μαθητές εν δράσει(και βράσει) και καθηγητέςσε δίλημμα μετρούσαν αν-τίστροφα για την επίσημηέναρξη Έτσι μετά την τρίτη ώρα ηαναμονή τελείωσε Ο καθιε-ρωμένος κυκλικός χορός μετα πικάντικα τραγούδια φυ-σικά δεν έλειψε Λίγο αργό-τερα κατέφθασε στοπροαύλιο του 2ου ΓΕΛ ηνύφη-Γιώργος Τσιαρσιώτης-κάτω από τον ήχο χάλκινωνόπου στήθηκε γλέντι Με τη συνοδεία του κουμπά-ρου-Σταύρου Τσιουμπλίκα ndashκατευθυνθήκαμε στο 1ο ΓΕΛοπου την παρέδωσε στονγαμπρό- Θωμά Ζαρκάδα Τοαποκριάτικο σκηνικό συμ-πλήρωσαν και οι πυρσοίΌλοι μαζι κατευθυνθήκαμεστην πλατεία όπου το κέφικαι ο χορός χτύπησε κόκ-κινο Εκει μας περίμεναν και οιμανιταρόφιλοι με τα εδέ-σματα τους Το αποκριάτικοπρόγραμμα συνεχίστηκε καιτο Σάββατο οπου διοργανώ-θηκε η παρέλαση των μαθη-τών με τη συνοδείαχάλκινων η οποία έληξε στηνπλατεία και ακολούθησεparty με dj

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελπινίκη ΝάσιουΦΩΤΟ | Χριστίνα Μάρκου

Δώρα Μηλιώνη

Μαθητοφρένεια 6

Δε φαντάζεσαι πόσα παράξενα πράγματα υπάρχουν γύρω μας πόσες αστείες σκηνές ανορθόγρα-φες πινακίδες περίεργες καταστάσεις Αποτυπώσαμε μερικά με το κινητό ή την φωτογραφική μαςκαι σας τα παρουσιάζουμε Αν δείτε κι εσείς κάτι βγάλτε μια φωτο και στείλτε να την βάλουμε

Πολύ δυνατόπαρκάρισμα

ΦΩΤΟ ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

Χωράει έτσι χω-ράει κι αλλιώςΌπως και να τοβάλεις χωράει

ΦΩΤΟ Παρα-σκευή Κιβρο-γλου

Όχι δεν κάνεικρρύο στην Ελ-λάδα

ΦΩΤΟ ΘωμάςΓούσιος

Αν κοιτάτε και δεβρίσκετε λάθοςτότε να ανησυχή-σετε

ΦΩΤΟ ΣτέλλαΤζατζάνη

Το τραγούδι λέειΜε χίλια ονόματαμια χάρη ακρίταςείτ αρματολόςαντάρτης κλέ-φτης παλικάριπάντα είμ ο ίδιος ολαόςΒρείτε τα λάθηλαΑπό επιγραφη σεκεντρικό μνημείοτης πόλης

Έχεις ταλέντο στην φωτογραφία Δεν έχεις Δεν έχει σημασία Σ΄αρέσει όπου πας να βγάζεις φωτογραφίες με κινητό ή μηχανήκαι θες να τις δουν όσο γίνεται περισσότεροι Τότε στείλε μας τις αγαπημένες σου φωτογραφίες κι εμείς κάθε μέρα θα τις δημο-σιεύουμε στη σελίδα μας στο Facebook ως PHOTO OF THE DAY Μην περιμένεις Στείλε και τη δική σου φωτο στο inbox της Μα-θητοφρένειας στο Facebook ή στο μέιλ ma8htofreneiagmailcom

Έλα λίίίγοακόμα

ΦΩΤΟ ΈλσαΣούλα

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 3: Μαθητοφρένεια #66

3Μαθητοφρένεια2

Το καλό με τη μουσική είναιότι όταν σε χτυπάει δεν νιώ-θεις πόνο ndash Bob Marley

Υπάρχουν πολλά είδη μου-σικής για κάθε γούστο καικάθε τάση rock metalpunk rock pop house πα-ραδοσιακή κλασσική καΩστόσο όλα τα είδη μουσι-κής έχουν έναν κοινόσκοπό την αφύπνιση συ-ναισθημάτων Τα περισσότερα τραγούδιακαι τα παλιότερα κυρίως(που δεν έχουν αυτήν τηνσημερινή δόση laquoεμπορευ-ματοποίησηςraquo ) έχουν προ-καλέσει όλων των ειδώνσυναισθήματα από τα πιοευχάριστα μέχρι και τα πιοσκοτεινά και δυσάρεστα Και αυτό είναι ένα από ταστοιχεία τα οποία ξεχωρί-ζουν των άνθρωπο από ταζώα Τα συναισθήματα καικυρίως όταν αυτά προέρ-χονται από την τέχνη όπωςείναι η μουσικήΤο κακό στην εποχή μαςείναι ότι μερικές φορές οάνθρωπος έχει φερθεί στημουσική σα να είναι ο ίδιοςζώο Την εκμεταλλεύεται για τηναπόκτηση πλούτου μετα-τρέποντάς την σε αντικεί-μενο προς πώληση τηνχλευάζει όταν δεν του αρέ-σει και έχει φτάσει σε ση-μείο να μην την αποδέχεταιεξαιτίας του καλλιτέχνηπου την παράγει Φανατίζεται και προσκολ-λάται σε αυτήν φτάνονταςστο σημείο να την χρησιμο-ποιήσει ως μέσω για ναασκήσει λεκτική βία στουςγύρω του δίχως να διστά-σει Και η ειρωνεία είναι ότιαυτοί που το κάνουν είναιαυτοί που απολαμβάνουντη μουσική όσο κανέναςάλλος απλά δεν έχουνμάθει να αποδέχονται τημουσική που ξεπερνάει τααυστηρά οριοθετημέναγούστα τουςΑνόητο ε

της Χριστίνας Μάρκου

Πέρασαν και οι αποκριές Ήρθανκαι έφυγαν όπως φεύγουν όλαΌλοι με ανυπομονησία περιμέ-ναμε να έρθουν αυτές οι μέρεςΟι καλύτερες μέρες όπως τιςαποκαλούσαμε Όλο κάτι περι-μένουμε χάνοντας την ουσία καιτην μοναδικότητα της κάθεστιγμής Άντε να έρθει η Πέμπτηγια να έρθει το Σαββατοκύ-ριακο άντε να έρθει το καλο-καίρι να περάσω καλά

Τι πάει να πει να έρθει μια μέραγια να περάσω καλά Ποιος κα-θορίζει πότε θα περάσω καλάΕγώ και ο εαυτός μου μόνοΑυτός είναι υπεύθυνος για τοπως περνάω εγώ Άντε και λίγοτο μυαλό γιατί όλα εκεί είναικαρφωμένα

Βυθιζόμαστε σε σκέψεις κάνο-ντας όνειρα και χάνουμε τηστιγμή και κατεπέκτασιν χά-νουμε και το νόημα της ζωή τηνευτυχία Ποια ζωή Δεν υπάρχειζωή αν δεν ζεις την κάθε σουστιγμή σαν να είναι η τελευταίασου μέρα Μην ζεις για το αύριοπιάσε τη στιγμή και κάνε τηνανεπανάληπτη Μην ζεις τηνίδια μέρα 365 φορές το χρόνοΜην περιμένεις τους άλλους νασε κάνουν ευτυχισμένο

Δεν καθορίζουν και δεν εξα-σφαλίζουν οι γύρω σου την κα-λοπέραση σου Αυτά που θαμεγαλώσεις και θα τα θυμάσαισαν μια όμορφη ανάμνηση Κάτινα λες σε αυτούς με τους οποί-ους συναναστρέφεσαι Κάτι σανανέκδοτο που θα σας διασκεδά-ζει όλους Και όλοι θα σε ζη-λεύουν και να σου λένε θέλωκαι εγώ Και εσύ να γελάς πίσωαπό τα δόντια και να νιώθεις τυ-χερός που το έχεις ζήσει καιγιατί όχι να το ξαναζήσεις

Πιάσε τη ζωή από τα μαλλιά καιοδήγησε την εσύ Σταμάτα ναβολεύεσαι και ζήσε Η ζωή είναιμικρή για να είναι θλιβερήΥπάρχει και σε γνωστό άσμαΌλοι μιλούν για την ευτυχία τηςζωής χωρίς όμως πραγματικάνα την έχουν βρει εσύ

Το βράδυ της 22ας Φε-βρουαρίου ήρθε ναπροστεθεί ένα σταπολλά που ντρόπιασαντον ελληνικό αθλητισμόΣτο Απόστολος Νικολαΐ-δης μια μερίδα οπαδών(για την ακρίβεια δήθενοπαδών) του Παναθη-ναικού ήταν οι αρνητικοίπρωταγωνιστές στοντέρμπι της αγωνιστι-κήςΣαφώς και δεν είναι ηπρώτη φορά που συμ-βαίνει κάτι τέτοιο στηχώρα μας Πολλάκις στοπαρελθόν έχουμε δειέδρες όπως Τούμπα Ρι-ζούπολη ΧαριλάουΟΑΚΑ να γίνονται πεδίαμάχης με τους ποδο-σφαιριστές της φιλοξε-νούμενης ομάδας ναθεωρούν τον εαυτό τουςυποχρεωμένο να ηττη-θεί προκειμένου να μηνκινδυνέψει η ζωή τουΣε καμία περίπτωσηόμως αυτά τα γεγονόταδεν πηγάζουν από κά-ποιον που ξυπνά τοπρωί και αποφασίζει ναπροκαλέσει πανικό για

να τον γνωρίσει όλη ηΕλλάδαΌσο ανεγκέφα-λοι και αν χαρακτηρί-ζονται οι ταραξίες τωνελληνικών γηπέδωνδι-πλάσια είναι η εγκεφα-λική ανεπάρκεια στουςανθρώπους που έμμεσακάνουν τέτοιου είδουςσυνθήκες αναπόφευ-κτεςΠρωταρχική ευθύνη φέ-ρουν τα μέσα μαζικήςενημέρωσης και ιδιαί-τερα ο Τύπος Όταν ταπρωτοσέλιδα μιας εφη-μερίδας ολόκληρη τηνεβδομάδα προαναγγέ-λουν μια ατμόσφαιραζούγκλας που πρόκειταινα συναντήσουν οι πο-δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς α υ τ όαναμφίβολα φανατίζειακόμα και τον πιο ψύ-χραιμο αναγνώστηΚωμικοτραγική είναι δεη κατάσταση όταν προ-κειμένου να υπερκαλύ-ψουν τις αγωνιστικέςαδυναμίες της ομάδαςστην οποία πρόσκεινταινα θεωρούν υπαίτιο τοεκάστοτε επεισόδιο είτεαυτό είναι μικρής είτε

μεγάλης έκτασης Η λειτουργία του Τύπουείναι μια αιτία όχι όμωςη μοναδική Το ίδιο τοελληνικό ποδόσφαιρομε τη μηδαμινή οργά-νωση και την αναξιο-κρατία που προωθεί έχειπροκαλέσει αγανάκτησηστο φίλαθλο κοινόΤα στημένα παιχνίδιαοιτραγικές διαιτησίες καιτο φτωχό θέαμα αποδει-κνύουν περίτρανα ότισ΄αυτό τον τομέα ηχώρα μας έχει πάρει τηνκατιούσα Ο πρωταθλη-τής είναι γνωστός απότην κλήρωση του πρω-ταθλήματος όχι επειδήαποτελεί ποδοσφαιρικήυπερδύναμη αλλάεπειδή ελέγχει την ελλη-νική ποδοσφαιρική ομο-σπονδία και τοπαρασκήνιο Και μηνπαρεξηγηθείτε οι οπα-δοί του Ολυμπιακού ότιμιλώ για αυτούς Κάποτεη δύναμη ήταν στα χέριατου Παναθηναικού ίσωςαύριο να είναι της ΑΕΚδυστυχώς για μας τουςΠΑΟΚτσήδες δεν προ-

βλέπεται να την αποκτή-σουμε ποτέ Περιττό ναεπισημάνουμε ότι είμα-στε η μόνη χώρα ευρω-παικά όπου ο πολυνίκηςτου εθνικού πρωταθλή-ματος έχει 41 () τίτ-λους Να φανταστείτε τομεγαλύτερο club του κό-σμου που ακούει στοόνομα Ρεάλ Μαδρίτηςέχει 32 Όλα αυτά μοιραία έχουνοδηγήσει ένα σημαντικόποσοστό των φιλάθλωνστην αντίδραση και τηνεκδήλωση βίαιων συμ-περιφορών Η κυριαρχίαμιας ομάδας έχει ατονή-σει το ενδιαφέρον τουκόσμου να παρακολου-θήσει και τον έχει οδη-γήσει σε ζωώδηένστικτα Υπάρχουν βέβαια και οιπιο σοφοί που έχουν εγ-καταλείψει το γήπεδοκαι στράφηκαν σε άλλουείδους δραστηριότητεςΚαλύτερα να κάνουνσυλλογή γραμματοσή-μων παρά να διακινδυ-νεύουν τη ζωή τουςκάθε Κυριακή

του Αλέξη Στεργιούλα

της Μαρίνας Αμανατίδου

Το ίδιο το ελληνικό ποδό-σφαιρο με τη μηδαμινήοργάνωση έχει προκαλέ-σει αγανάκτηση στο φί-λαθλο κοινό

Και ενώ όλοι τρέχανεπανικόβλητοι ανυπομο-νώντας να έρθουν επιτε-λους οι Αποκριες και ηανάλογη διασκέδαση τσουπ έσκασε και η 87ηαπονομή των χρυσώναγαλματιδίων (Oscars)Εκατοντάδες διάσημοιβρέθηκαν το βράδυ τηςΚυριακής 22 Φεβρουα-ρίου στο κόκκινο χαλίγια να τιμήσουν οχι μονοτην πρόσκληση αλλα καινα μας κάνουν να ζηλέ-ψουμε λίγο με την γκλα-μουριά και την επίδειξη

των υπέροχων ντυσιμά-των (πως να μην ζηλέ-ψεις μετά) Μία προςμία πάταγο έκαναν όλεςοι διαφορετικές στυλι-στικες επιλογές περίερ-γες και μη Ας περάσουμε όμως πιοσυγκεκριμένα στη απο-νομή των βραβείωνΣοκ και δέος προκαλέσεη ταινία Birdman ηοποία κατέκτησε 4 (ναι4) βραβεία Oscar ανά-μεσα στα οποία εκείνατης καλύτερης ταινίαςκαι καλύτερης σκηνοθε-

σίας Το βραβείο Α ανδρικούρόλου πήρε (δικαίως) οΈντι Ρεντμέιν για την ερ-μηνεία ως Στίβεν Χό-κινγκ στην ταινία ΗΘεωρία των Πάντων Ηthe best actress γιαφέτος με το βραβείο τουΑ γυναικείου ρόλουηταν η Τζούλια Μούρ γιατην ταινία Still Alice Ταβραβεία Β ανδρικού καιΒ γυναικείου ρόλου αν-τίστοιχα τα παρέλαβαν οΤζΚ Σίμονς με την ταινίαWhiplash και η Πατρί-

τσια Αρκέτ για την ταινίαBoyhood Βραβείο πρω-τότυπου σεναρίου κα-λύτερης ταινίαςκαλύτερης σκηνοθεσίαςκαι καλύτερης φωτο-γραφίας πήρε η ταινίαBirdman (oh my god) Κάπου εκεί ανάμεσα στοαφαν γκατε των διάση-μων του κόκκινου χα-λιού άφησε και η Ελλάδατο στίγμα της αφού τοOscar μουσικής απονε-μήθηκε στον ΕΛΛΗΝΙ-ΚΗΣ καταγωγήςΑλεξάντερ Ντεπλά

της Λίας Παππά

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas drsquoaccord avec ce que vous dites

mais je me battrai jusqursquoagrave la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Αναμφίβολα η υπό-σχεση της κυβέρνη-σης μάς ανακούφισε

και μας οδήγησε στον εφη-συχασμό Μήπως όμωςοφείλουμε να προβληματι-στούμε ακόμη περισσό-τερο Σίγουρα αυτό τοαπάνθρωπο μέτρο τηςπροηγούμενης κυβέρνη-σης πρέπει να καταργηθείΑυτό όμως δεν δικαιολογείτην χαλάρωση και τηναδράνεια από την πλευράτων μαθητών Η τράπεζα θεμάτων αποτε-λούσε ένα δυσβάσταχτοβάρος που καλούμασταν ναεπωμιστούμε οι μαθητέςΈνα μέτρο που μας πήγαινεπίσω και περιόριζε τις διεκ-δικήσεις μας Το τοπίο πα-ραμένει θολό και είναιάκρως αναγκαίο να αντιμε-τωπίσουμε την κατάστασημε κριτική στάση Αντί να επαναπαυθούμε νααπαιτήσουμε ένα καλύτεροεκπαιδευτικό σύστημα μεπροοπτικές γρήγορηςεπαγγελματικής αποκατά-

στασης στο μέλλον μεαξιοπρεπείς μισθούς καισχετική με τη γνώση και τιςδυνατότητές μας αποκατά-σταση Όμως η παιδεία δεν αποτε-λεί ένα αυτοτελές κομμάτιαλλά είναι αλληλένδετη μετην υπόλοιπη κυβερνητικήπολιτική και ιδιαίτερα μετην οικονομία Δεν θα κα-ταφέρουμε λοιπόν τίποταεάν οι απαιτήσεις περιορι-στούν σε ελάχιστα επιφα-νειακά μέτρα στοεκπαιδευτικό σύστημαΕίναι απαραίτητη για τηνεύρυθμη λειτουργία τουσχολείου να ακολουθηθεί ηαναλογία εκπαιδευτικού μαθητή ανά τάξη στο 120Επίσης η μείωση των ορίωνηλικίας συνταξιοδότησηςη οποία θα καταπολεμήσειπαράλληλα και την ανεργίαμέσω της πρόσληψης πτυ-χιούχων εκπαιδευτικών Ηθέσπιση ορθών κριτηρίωναξιολόγησης των ήδηυπαρχόντων εκπαιδευτι-κών σε όλες τις βαθμίδες

εκπαίδευσης η οποία θααφήσει στα σχολεία εκπαι-δευτικούς που ενδιαφέ-ρονται για την μετάδοσηγνώσεων και όχι για άλλουςλόγους Επιπροσθέτωςείναι απαραίτητη η ανα-διοργάνωση όσον αφοράτα μαθήματα τα βιβλία καιτη διδακτέα ύλη Στο δημοτικό τα ωράριαείναι απάνθρωπα ειδικάστις πρώτες τάξεις Στο γυ-μνάσιο και στο γενικό λύ-κειο διδάσκονται άχρησταμαθήματα και γίνεται υπο-τυπώδες μάθημα σε πολλάσημαντικά Τα βιβλία είναιυπερβολικά μεγάλα και κα-κογραμμένα με άχρηστεςεικόνες και πληροφορίεςΌσον αφορά το επαγγελ-ματικό λύκειο η κατάστασηείναι ακόμη χειρότερηένας μεγάλος όγκος μαθη-τών-τουριστών προκαλείσυμφόρηση και η νέα κυ-βέρνηση όχι απλά δεν έχειαντικειμενικά κριτήρια γιατην αποβολή τους αλλάκάνει το ίδιο λάθος και στα

πανεπιστήμια με επανα-φορά των αιώνιων φοιτη-τών Αδιαμφισβήτητα πρέπει ναδιεκδικήσουμε όλα τα πα-ραπάνω όμως οφείλουμεπρωτίστως οι ίδιοι ναασκήσουμε αυτοκριτική Ηεκπαίδευση δεν συνίσταταιμόνο στην απόκτηση γνώ-σεων αλλά και στον ίδιοβαθμό στην απόκτηση σω-στής συμπεριφοράς Για τοσημείο που έφτασαν τα εκ-παιδευτικά ιδρύματα μερί-διο ευθύνης έχουν και οιμαθητές Το μάθημα είναιμάθημα και η διασκέδασηείναι διασκέδαση τώραπως είναι δυνατόν κάποιοινα τα συγχέουν στο μυαλότους Οι μαθητές-τουρίστεςμε τις ατελείωτες απουσίεςκαι την ανάρμοστη-παιδικήσυμπεριφορά τους μόνομαθητές δεν είναι Δεν είναι δυνατόν να λύ-σουμε σοβαρά προβλή-ματα εάν δεν αρχίσουμεπρώτα να επιλύουμε τααπλά

Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων δεν σημαίνει και επίλυση όλων των προβλημάτων

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ηεφηβεία είναι μιαδύσκολη φάση πουσε γεμίζει ανασφά-

λειεςσπυράκια και νεύραΠολλά νεύρα Μέσα σε αυτήτην αναμπουμπούλα τωνορμόνων της ανασφάλειαςκαι των ανησυχιών υπάρχεικαι η τάση για αλλαγές και-νοτομίες πρωτοτυπίεςΠαραδείγματα πολλά καιυπάρχουν παντού Κοιτάξτεγύρω σας εκεί που προχω-ράτε στους δρόμους τηςπόλης στην αυλή του σχο-λείου και με λίγη προσοχήθα βγάλετε πολλά συμπε-ράσματαΘα μείνω όμως στο σχολικόχώρο Κοιτάω γύρω μου Τομαλλί τους ξεκίνησε απόμαύρο σκούρο έγινε κόκ-κινο για να βγάζουν λίγηπερισσότερη αγριάδα καιμετά έγινε ξανθό όταν θε-ώρησαν πως μεγάλωσανκαι ήθελαν το χρώμα να τιςμικραίνει Το χτενάκι για το κρεπάρι-σμα μόνιμο αξεσουάρ μέσαστην σχολική τσάντα πιο

απαραίτητο και από τοστυλό Πάντα αναρωτιόμουν τιώρα ξυπνάνε αυτά τα κορί-τσια Με τι όρεξη στις επτάτο πρωί τραβούσαν ίσιεςγραμμές με το eyeliner καιπασάλειβαν το πρόσωπότους με ένα κιλό make upκαι ρουζ Που βρίσκανε τοκουράγιο την όρεξηακόμη δεν έχει ανοίξει τομάτι βρε παιδί μουΤην ίδια στιγμή εγώ πάλευανα βρω κάτι να βάλω και ναβιαστώ για να μην αργήσωστο σχολείοΔεν λέωάλλες το κάνουναπό κομπλεξάλλες για ναεντυπωσιάσουν και άλλεςγια άλλους χίλιους δύο λό-γους και στην τελική πι-στεύω δεν μου πέφτει καιλόγος Απλά πιστεύω πως η ομορ-φιά δεν ειναι το make upΥπάρχουν και άλλοι πιο ου-σιαστικοί τρόποι για να ξε-χωρίσεις για να κάνεις τουςάλλους να σε προσέξουνΔε νομίζετε

Μα τι ώρα ξυπνάνε αυτά τα κορίτσια

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

54

Η εμφάνιση κάθε ανθρώπου σκια-γραφεί ορισμένα στοιχεία της προ-σωπικότητάς του Όμως πολύσυχνά παρατηρούνται φαινόμενακατά τα οποία άνθρωποί με παρό-μοια εξωτερική εμφάνιση έχουνεντελώς διαφορετικό τρόπο εκδή-λωσης των συναισθημάτων τουςκαι αντιμετώπισης των προβλημά-των της καθημερινότητας Άνθρω-ποι με laquoσυνηθισμένηraquo καιlaquoαποδεκτήraquo ενδυμασία είναι πολ-λές φορές laquoασυνήθιστοιraquo ενώεκείνοι με περίεργη εμφάνιση αν-τιπροσωπεύουν το laquoμέσοraquo laquoαπο-δεκτόraquo πρότυπο ανθρώπουΜήπως πρέπει να πάψουμε να θέ-τουμε ως κριτήριο αξιολόγησηςτης συμπεριφοράς και γενικότερατων ανθρώπων την εξωτερική εμ-φάνιση Όμως και πάλι που θαβρούμε την απάντηση στο ερώ-τημα τι είναι αυτό που ωθεί τονκαθένα σε ένα συγκεκριμένοτρόπο σκέψης και δράσης Πως αν-τιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος τοηθικό και το ανήθικο

Για παράδειγμα λέμε ψέματα γιακαλό σκοπό Αλλά ποια είναι ταlaquoκαλάraquo και ποια τα laquoκακάraquo και γιατίορισμένες φορές η αλήθεια πονάειαφού το laquoσωστόraquo είναι εκείνο τοοποίο αυτή συνεπάγεται με αποτέ-λεσμα να ωφελείται το κοινωνικόσύνολο

Είναι το φαινόμενο της κοινωνικο-ποίησης δηλαδή της εσωτερίκευ-σης και αφομοίωσης των αξιών καικανόνων με στόχο την ομαλή έν-ταξη του ατόμου στην κοινωνίαπου διαδραματίζει αξιοσημείωτορόλο στη διαμόρφωση της προσω-πικότητας του καθενός Εύλογαόμως γεννάται η ακόλουθη πεποί-θηση πως δηλαδή η τιμωρία πε-ρισσότερο και ο έπαινος λιγότεροπαραδειγματίζει και πως αν κλεί-σουμε έναν άνθρωπο σε ένα δω-μάτιο με ποντίκια μετά από λίγο θαπάψει να τα φοβάται

Άρα μάλλον η εξωτερική αμφίεσηδεν παίζει κανένα ρόλο Κάθε άν-θρωπος σκέφτεται διαφορετικάενεργεί και αξιολογεί με το δικότου τρόπο τα γεγονότα για να ικα-νοποιήσει τις δικές του επιδιώξεις

της Ειρήνης Μπαντή

Μαθητοφρένεια

Όταν μεταξύ παράδοσης καιδημιουργίας συντηρητικό-τητας και προοδευτικότηταςβρεθεί ισορροπία τότε τοπαρελθόν συναντά το παρόνκαι τα έθιμα αναβιώνουνμέσα από τα εφηβικά χαμό-γελα Όπως κάθε χρόνο έτσι καιφέτος ξαναζωντάνεψε ο πα-ραδοσιακός γάμος παρασύ-ροντας όλη τη πόλη σεξέφρενους ρυθμούς καρνα-βαλιού Παρασκευή και όλοιανυπομονούσαν Μέσα στιςτάξεις μαθητές εν δράσει(και βράσει) και καθηγητέςσε δίλημμα μετρούσαν αν-τίστροφα για την επίσημηέναρξη Έτσι μετά την τρίτη ώρα ηαναμονή τελείωσε Ο καθιε-ρωμένος κυκλικός χορός μετα πικάντικα τραγούδια φυ-σικά δεν έλειψε Λίγο αργό-τερα κατέφθασε στοπροαύλιο του 2ου ΓΕΛ ηνύφη-Γιώργος Τσιαρσιώτης-κάτω από τον ήχο χάλκινωνόπου στήθηκε γλέντι Με τη συνοδεία του κουμπά-ρου-Σταύρου Τσιουμπλίκα ndashκατευθυνθήκαμε στο 1ο ΓΕΛοπου την παρέδωσε στονγαμπρό- Θωμά Ζαρκάδα Τοαποκριάτικο σκηνικό συμ-πλήρωσαν και οι πυρσοίΌλοι μαζι κατευθυνθήκαμεστην πλατεία όπου το κέφικαι ο χορός χτύπησε κόκ-κινο Εκει μας περίμεναν και οιμανιταρόφιλοι με τα εδέ-σματα τους Το αποκριάτικοπρόγραμμα συνεχίστηκε καιτο Σάββατο οπου διοργανώ-θηκε η παρέλαση των μαθη-τών με τη συνοδείαχάλκινων η οποία έληξε στηνπλατεία και ακολούθησεparty με dj

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελπινίκη ΝάσιουΦΩΤΟ | Χριστίνα Μάρκου

Δώρα Μηλιώνη

Μαθητοφρένεια 6

Δε φαντάζεσαι πόσα παράξενα πράγματα υπάρχουν γύρω μας πόσες αστείες σκηνές ανορθόγρα-φες πινακίδες περίεργες καταστάσεις Αποτυπώσαμε μερικά με το κινητό ή την φωτογραφική μαςκαι σας τα παρουσιάζουμε Αν δείτε κι εσείς κάτι βγάλτε μια φωτο και στείλτε να την βάλουμε

Πολύ δυνατόπαρκάρισμα

ΦΩΤΟ ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

Χωράει έτσι χω-ράει κι αλλιώςΌπως και να τοβάλεις χωράει

ΦΩΤΟ Παρα-σκευή Κιβρο-γλου

Όχι δεν κάνεικρρύο στην Ελ-λάδα

ΦΩΤΟ ΘωμάςΓούσιος

Αν κοιτάτε και δεβρίσκετε λάθοςτότε να ανησυχή-σετε

ΦΩΤΟ ΣτέλλαΤζατζάνη

Το τραγούδι λέειΜε χίλια ονόματαμια χάρη ακρίταςείτ αρματολόςαντάρτης κλέ-φτης παλικάριπάντα είμ ο ίδιος ολαόςΒρείτε τα λάθηλαΑπό επιγραφη σεκεντρικό μνημείοτης πόλης

Έχεις ταλέντο στην φωτογραφία Δεν έχεις Δεν έχει σημασία Σ΄αρέσει όπου πας να βγάζεις φωτογραφίες με κινητό ή μηχανήκαι θες να τις δουν όσο γίνεται περισσότεροι Τότε στείλε μας τις αγαπημένες σου φωτογραφίες κι εμείς κάθε μέρα θα τις δημο-σιεύουμε στη σελίδα μας στο Facebook ως PHOTO OF THE DAY Μην περιμένεις Στείλε και τη δική σου φωτο στο inbox της Μα-θητοφρένειας στο Facebook ή στο μέιλ ma8htofreneiagmailcom

Έλα λίίίγοακόμα

ΦΩΤΟ ΈλσαΣούλα

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 4: Μαθητοφρένεια #66

Μαθητοφρένεια 4

Β ι β λ ι ο θ ή κ η ΑπόψεωνJe ne suis pas drsquoaccord avec ce que vous dites

mais je me battrai jusqursquoagrave la mort pour que vous ayez le droit de le dire

Αναμφίβολα η υπό-σχεση της κυβέρνη-σης μάς ανακούφισε

και μας οδήγησε στον εφη-συχασμό Μήπως όμωςοφείλουμε να προβληματι-στούμε ακόμη περισσό-τερο Σίγουρα αυτό τοαπάνθρωπο μέτρο τηςπροηγούμενης κυβέρνη-σης πρέπει να καταργηθείΑυτό όμως δεν δικαιολογείτην χαλάρωση και τηναδράνεια από την πλευράτων μαθητών Η τράπεζα θεμάτων αποτε-λούσε ένα δυσβάσταχτοβάρος που καλούμασταν ναεπωμιστούμε οι μαθητέςΈνα μέτρο που μας πήγαινεπίσω και περιόριζε τις διεκ-δικήσεις μας Το τοπίο πα-ραμένει θολό και είναιάκρως αναγκαίο να αντιμε-τωπίσουμε την κατάστασημε κριτική στάση Αντί να επαναπαυθούμε νααπαιτήσουμε ένα καλύτεροεκπαιδευτικό σύστημα μεπροοπτικές γρήγορηςεπαγγελματικής αποκατά-

στασης στο μέλλον μεαξιοπρεπείς μισθούς καισχετική με τη γνώση και τιςδυνατότητές μας αποκατά-σταση Όμως η παιδεία δεν αποτε-λεί ένα αυτοτελές κομμάτιαλλά είναι αλληλένδετη μετην υπόλοιπη κυβερνητικήπολιτική και ιδιαίτερα μετην οικονομία Δεν θα κα-ταφέρουμε λοιπόν τίποταεάν οι απαιτήσεις περιορι-στούν σε ελάχιστα επιφα-νειακά μέτρα στοεκπαιδευτικό σύστημαΕίναι απαραίτητη για τηνεύρυθμη λειτουργία τουσχολείου να ακολουθηθεί ηαναλογία εκπαιδευτικού μαθητή ανά τάξη στο 120Επίσης η μείωση των ορίωνηλικίας συνταξιοδότησηςη οποία θα καταπολεμήσειπαράλληλα και την ανεργίαμέσω της πρόσληψης πτυ-χιούχων εκπαιδευτικών Ηθέσπιση ορθών κριτηρίωναξιολόγησης των ήδηυπαρχόντων εκπαιδευτι-κών σε όλες τις βαθμίδες

εκπαίδευσης η οποία θααφήσει στα σχολεία εκπαι-δευτικούς που ενδιαφέ-ρονται για την μετάδοσηγνώσεων και όχι για άλλουςλόγους Επιπροσθέτωςείναι απαραίτητη η ανα-διοργάνωση όσον αφοράτα μαθήματα τα βιβλία καιτη διδακτέα ύλη Στο δημοτικό τα ωράριαείναι απάνθρωπα ειδικάστις πρώτες τάξεις Στο γυ-μνάσιο και στο γενικό λύ-κειο διδάσκονται άχρησταμαθήματα και γίνεται υπο-τυπώδες μάθημα σε πολλάσημαντικά Τα βιβλία είναιυπερβολικά μεγάλα και κα-κογραμμένα με άχρηστεςεικόνες και πληροφορίεςΌσον αφορά το επαγγελ-ματικό λύκειο η κατάστασηείναι ακόμη χειρότερηένας μεγάλος όγκος μαθη-τών-τουριστών προκαλείσυμφόρηση και η νέα κυ-βέρνηση όχι απλά δεν έχειαντικειμενικά κριτήρια γιατην αποβολή τους αλλάκάνει το ίδιο λάθος και στα

πανεπιστήμια με επανα-φορά των αιώνιων φοιτη-τών Αδιαμφισβήτητα πρέπει ναδιεκδικήσουμε όλα τα πα-ραπάνω όμως οφείλουμεπρωτίστως οι ίδιοι ναασκήσουμε αυτοκριτική Ηεκπαίδευση δεν συνίσταταιμόνο στην απόκτηση γνώ-σεων αλλά και στον ίδιοβαθμό στην απόκτηση σω-στής συμπεριφοράς Για τοσημείο που έφτασαν τα εκ-παιδευτικά ιδρύματα μερί-διο ευθύνης έχουν και οιμαθητές Το μάθημα είναιμάθημα και η διασκέδασηείναι διασκέδαση τώραπως είναι δυνατόν κάποιοινα τα συγχέουν στο μυαλότους Οι μαθητές-τουρίστεςμε τις ατελείωτες απουσίεςκαι την ανάρμοστη-παιδικήσυμπεριφορά τους μόνομαθητές δεν είναι Δεν είναι δυνατόν να λύ-σουμε σοβαρά προβλή-ματα εάν δεν αρχίσουμεπρώτα να επιλύουμε τααπλά

Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων δεν σημαίνει και επίλυση όλων των προβλημάτων

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ηεφηβεία είναι μιαδύσκολη φάση πουσε γεμίζει ανασφά-

λειεςσπυράκια και νεύραΠολλά νεύρα Μέσα σε αυτήτην αναμπουμπούλα τωνορμόνων της ανασφάλειαςκαι των ανησυχιών υπάρχεικαι η τάση για αλλαγές και-νοτομίες πρωτοτυπίεςΠαραδείγματα πολλά καιυπάρχουν παντού Κοιτάξτεγύρω σας εκεί που προχω-ράτε στους δρόμους τηςπόλης στην αυλή του σχο-λείου και με λίγη προσοχήθα βγάλετε πολλά συμπε-ράσματαΘα μείνω όμως στο σχολικόχώρο Κοιτάω γύρω μου Τομαλλί τους ξεκίνησε απόμαύρο σκούρο έγινε κόκ-κινο για να βγάζουν λίγηπερισσότερη αγριάδα καιμετά έγινε ξανθό όταν θε-ώρησαν πως μεγάλωσανκαι ήθελαν το χρώμα να τιςμικραίνει Το χτενάκι για το κρεπάρι-σμα μόνιμο αξεσουάρ μέσαστην σχολική τσάντα πιο

απαραίτητο και από τοστυλό Πάντα αναρωτιόμουν τιώρα ξυπνάνε αυτά τα κορί-τσια Με τι όρεξη στις επτάτο πρωί τραβούσαν ίσιεςγραμμές με το eyeliner καιπασάλειβαν το πρόσωπότους με ένα κιλό make upκαι ρουζ Που βρίσκανε τοκουράγιο την όρεξηακόμη δεν έχει ανοίξει τομάτι βρε παιδί μουΤην ίδια στιγμή εγώ πάλευανα βρω κάτι να βάλω και ναβιαστώ για να μην αργήσωστο σχολείοΔεν λέωάλλες το κάνουναπό κομπλεξάλλες για ναεντυπωσιάσουν και άλλεςγια άλλους χίλιους δύο λό-γους και στην τελική πι-στεύω δεν μου πέφτει καιλόγος Απλά πιστεύω πως η ομορ-φιά δεν ειναι το make upΥπάρχουν και άλλοι πιο ου-σιαστικοί τρόποι για να ξε-χωρίσεις για να κάνεις τουςάλλους να σε προσέξουνΔε νομίζετε

Μα τι ώρα ξυπνάνε αυτά τα κορίτσια

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

54

Η εμφάνιση κάθε ανθρώπου σκια-γραφεί ορισμένα στοιχεία της προ-σωπικότητάς του Όμως πολύσυχνά παρατηρούνται φαινόμενακατά τα οποία άνθρωποί με παρό-μοια εξωτερική εμφάνιση έχουνεντελώς διαφορετικό τρόπο εκδή-λωσης των συναισθημάτων τουςκαι αντιμετώπισης των προβλημά-των της καθημερινότητας Άνθρω-ποι με laquoσυνηθισμένηraquo καιlaquoαποδεκτήraquo ενδυμασία είναι πολ-λές φορές laquoασυνήθιστοιraquo ενώεκείνοι με περίεργη εμφάνιση αν-τιπροσωπεύουν το laquoμέσοraquo laquoαπο-δεκτόraquo πρότυπο ανθρώπουΜήπως πρέπει να πάψουμε να θέ-τουμε ως κριτήριο αξιολόγησηςτης συμπεριφοράς και γενικότερατων ανθρώπων την εξωτερική εμ-φάνιση Όμως και πάλι που θαβρούμε την απάντηση στο ερώ-τημα τι είναι αυτό που ωθεί τονκαθένα σε ένα συγκεκριμένοτρόπο σκέψης και δράσης Πως αν-τιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος τοηθικό και το ανήθικο

Για παράδειγμα λέμε ψέματα γιακαλό σκοπό Αλλά ποια είναι ταlaquoκαλάraquo και ποια τα laquoκακάraquo και γιατίορισμένες φορές η αλήθεια πονάειαφού το laquoσωστόraquo είναι εκείνο τοοποίο αυτή συνεπάγεται με αποτέ-λεσμα να ωφελείται το κοινωνικόσύνολο

Είναι το φαινόμενο της κοινωνικο-ποίησης δηλαδή της εσωτερίκευ-σης και αφομοίωσης των αξιών καικανόνων με στόχο την ομαλή έν-ταξη του ατόμου στην κοινωνίαπου διαδραματίζει αξιοσημείωτορόλο στη διαμόρφωση της προσω-πικότητας του καθενός Εύλογαόμως γεννάται η ακόλουθη πεποί-θηση πως δηλαδή η τιμωρία πε-ρισσότερο και ο έπαινος λιγότεροπαραδειγματίζει και πως αν κλεί-σουμε έναν άνθρωπο σε ένα δω-μάτιο με ποντίκια μετά από λίγο θαπάψει να τα φοβάται

Άρα μάλλον η εξωτερική αμφίεσηδεν παίζει κανένα ρόλο Κάθε άν-θρωπος σκέφτεται διαφορετικάενεργεί και αξιολογεί με το δικότου τρόπο τα γεγονότα για να ικα-νοποιήσει τις δικές του επιδιώξεις

της Ειρήνης Μπαντή

Μαθητοφρένεια

Όταν μεταξύ παράδοσης καιδημιουργίας συντηρητικό-τητας και προοδευτικότηταςβρεθεί ισορροπία τότε τοπαρελθόν συναντά το παρόνκαι τα έθιμα αναβιώνουνμέσα από τα εφηβικά χαμό-γελα Όπως κάθε χρόνο έτσι καιφέτος ξαναζωντάνεψε ο πα-ραδοσιακός γάμος παρασύ-ροντας όλη τη πόλη σεξέφρενους ρυθμούς καρνα-βαλιού Παρασκευή και όλοιανυπομονούσαν Μέσα στιςτάξεις μαθητές εν δράσει(και βράσει) και καθηγητέςσε δίλημμα μετρούσαν αν-τίστροφα για την επίσημηέναρξη Έτσι μετά την τρίτη ώρα ηαναμονή τελείωσε Ο καθιε-ρωμένος κυκλικός χορός μετα πικάντικα τραγούδια φυ-σικά δεν έλειψε Λίγο αργό-τερα κατέφθασε στοπροαύλιο του 2ου ΓΕΛ ηνύφη-Γιώργος Τσιαρσιώτης-κάτω από τον ήχο χάλκινωνόπου στήθηκε γλέντι Με τη συνοδεία του κουμπά-ρου-Σταύρου Τσιουμπλίκα ndashκατευθυνθήκαμε στο 1ο ΓΕΛοπου την παρέδωσε στονγαμπρό- Θωμά Ζαρκάδα Τοαποκριάτικο σκηνικό συμ-πλήρωσαν και οι πυρσοίΌλοι μαζι κατευθυνθήκαμεστην πλατεία όπου το κέφικαι ο χορός χτύπησε κόκ-κινο Εκει μας περίμεναν και οιμανιταρόφιλοι με τα εδέ-σματα τους Το αποκριάτικοπρόγραμμα συνεχίστηκε καιτο Σάββατο οπου διοργανώ-θηκε η παρέλαση των μαθη-τών με τη συνοδείαχάλκινων η οποία έληξε στηνπλατεία και ακολούθησεparty με dj

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελπινίκη ΝάσιουΦΩΤΟ | Χριστίνα Μάρκου

Δώρα Μηλιώνη

Μαθητοφρένεια 6

Δε φαντάζεσαι πόσα παράξενα πράγματα υπάρχουν γύρω μας πόσες αστείες σκηνές ανορθόγρα-φες πινακίδες περίεργες καταστάσεις Αποτυπώσαμε μερικά με το κινητό ή την φωτογραφική μαςκαι σας τα παρουσιάζουμε Αν δείτε κι εσείς κάτι βγάλτε μια φωτο και στείλτε να την βάλουμε

Πολύ δυνατόπαρκάρισμα

ΦΩΤΟ ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

Χωράει έτσι χω-ράει κι αλλιώςΌπως και να τοβάλεις χωράει

ΦΩΤΟ Παρα-σκευή Κιβρο-γλου

Όχι δεν κάνεικρρύο στην Ελ-λάδα

ΦΩΤΟ ΘωμάςΓούσιος

Αν κοιτάτε και δεβρίσκετε λάθοςτότε να ανησυχή-σετε

ΦΩΤΟ ΣτέλλαΤζατζάνη

Το τραγούδι λέειΜε χίλια ονόματαμια χάρη ακρίταςείτ αρματολόςαντάρτης κλέ-φτης παλικάριπάντα είμ ο ίδιος ολαόςΒρείτε τα λάθηλαΑπό επιγραφη σεκεντρικό μνημείοτης πόλης

Έχεις ταλέντο στην φωτογραφία Δεν έχεις Δεν έχει σημασία Σ΄αρέσει όπου πας να βγάζεις φωτογραφίες με κινητό ή μηχανήκαι θες να τις δουν όσο γίνεται περισσότεροι Τότε στείλε μας τις αγαπημένες σου φωτογραφίες κι εμείς κάθε μέρα θα τις δημο-σιεύουμε στη σελίδα μας στο Facebook ως PHOTO OF THE DAY Μην περιμένεις Στείλε και τη δική σου φωτο στο inbox της Μα-θητοφρένειας στο Facebook ή στο μέιλ ma8htofreneiagmailcom

Έλα λίίίγοακόμα

ΦΩΤΟ ΈλσαΣούλα

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 5: Μαθητοφρένεια #66

54

Η εμφάνιση κάθε ανθρώπου σκια-γραφεί ορισμένα στοιχεία της προ-σωπικότητάς του Όμως πολύσυχνά παρατηρούνται φαινόμενακατά τα οποία άνθρωποί με παρό-μοια εξωτερική εμφάνιση έχουνεντελώς διαφορετικό τρόπο εκδή-λωσης των συναισθημάτων τουςκαι αντιμετώπισης των προβλημά-των της καθημερινότητας Άνθρω-ποι με laquoσυνηθισμένηraquo καιlaquoαποδεκτήraquo ενδυμασία είναι πολ-λές φορές laquoασυνήθιστοιraquo ενώεκείνοι με περίεργη εμφάνιση αν-τιπροσωπεύουν το laquoμέσοraquo laquoαπο-δεκτόraquo πρότυπο ανθρώπουΜήπως πρέπει να πάψουμε να θέ-τουμε ως κριτήριο αξιολόγησηςτης συμπεριφοράς και γενικότερατων ανθρώπων την εξωτερική εμ-φάνιση Όμως και πάλι που θαβρούμε την απάντηση στο ερώ-τημα τι είναι αυτό που ωθεί τονκαθένα σε ένα συγκεκριμένοτρόπο σκέψης και δράσης Πως αν-τιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος τοηθικό και το ανήθικο

Για παράδειγμα λέμε ψέματα γιακαλό σκοπό Αλλά ποια είναι ταlaquoκαλάraquo και ποια τα laquoκακάraquo και γιατίορισμένες φορές η αλήθεια πονάειαφού το laquoσωστόraquo είναι εκείνο τοοποίο αυτή συνεπάγεται με αποτέ-λεσμα να ωφελείται το κοινωνικόσύνολο

Είναι το φαινόμενο της κοινωνικο-ποίησης δηλαδή της εσωτερίκευ-σης και αφομοίωσης των αξιών καικανόνων με στόχο την ομαλή έν-ταξη του ατόμου στην κοινωνίαπου διαδραματίζει αξιοσημείωτορόλο στη διαμόρφωση της προσω-πικότητας του καθενός Εύλογαόμως γεννάται η ακόλουθη πεποί-θηση πως δηλαδή η τιμωρία πε-ρισσότερο και ο έπαινος λιγότεροπαραδειγματίζει και πως αν κλεί-σουμε έναν άνθρωπο σε ένα δω-μάτιο με ποντίκια μετά από λίγο θαπάψει να τα φοβάται

Άρα μάλλον η εξωτερική αμφίεσηδεν παίζει κανένα ρόλο Κάθε άν-θρωπος σκέφτεται διαφορετικάενεργεί και αξιολογεί με το δικότου τρόπο τα γεγονότα για να ικα-νοποιήσει τις δικές του επιδιώξεις

της Ειρήνης Μπαντή

Μαθητοφρένεια

Όταν μεταξύ παράδοσης καιδημιουργίας συντηρητικό-τητας και προοδευτικότηταςβρεθεί ισορροπία τότε τοπαρελθόν συναντά το παρόνκαι τα έθιμα αναβιώνουνμέσα από τα εφηβικά χαμό-γελα Όπως κάθε χρόνο έτσι καιφέτος ξαναζωντάνεψε ο πα-ραδοσιακός γάμος παρασύ-ροντας όλη τη πόλη σεξέφρενους ρυθμούς καρνα-βαλιού Παρασκευή και όλοιανυπομονούσαν Μέσα στιςτάξεις μαθητές εν δράσει(και βράσει) και καθηγητέςσε δίλημμα μετρούσαν αν-τίστροφα για την επίσημηέναρξη Έτσι μετά την τρίτη ώρα ηαναμονή τελείωσε Ο καθιε-ρωμένος κυκλικός χορός μετα πικάντικα τραγούδια φυ-σικά δεν έλειψε Λίγο αργό-τερα κατέφθασε στοπροαύλιο του 2ου ΓΕΛ ηνύφη-Γιώργος Τσιαρσιώτης-κάτω από τον ήχο χάλκινωνόπου στήθηκε γλέντι Με τη συνοδεία του κουμπά-ρου-Σταύρου Τσιουμπλίκα ndashκατευθυνθήκαμε στο 1ο ΓΕΛοπου την παρέδωσε στονγαμπρό- Θωμά Ζαρκάδα Τοαποκριάτικο σκηνικό συμ-πλήρωσαν και οι πυρσοίΌλοι μαζι κατευθυνθήκαμεστην πλατεία όπου το κέφικαι ο χορός χτύπησε κόκ-κινο Εκει μας περίμεναν και οιμανιταρόφιλοι με τα εδέ-σματα τους Το αποκριάτικοπρόγραμμα συνεχίστηκε καιτο Σάββατο οπου διοργανώ-θηκε η παρέλαση των μαθη-τών με τη συνοδείαχάλκινων η οποία έληξε στηνπλατεία και ακολούθησεparty με dj

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελπινίκη ΝάσιουΦΩΤΟ | Χριστίνα Μάρκου

Δώρα Μηλιώνη

Μαθητοφρένεια 6

Δε φαντάζεσαι πόσα παράξενα πράγματα υπάρχουν γύρω μας πόσες αστείες σκηνές ανορθόγρα-φες πινακίδες περίεργες καταστάσεις Αποτυπώσαμε μερικά με το κινητό ή την φωτογραφική μαςκαι σας τα παρουσιάζουμε Αν δείτε κι εσείς κάτι βγάλτε μια φωτο και στείλτε να την βάλουμε

Πολύ δυνατόπαρκάρισμα

ΦΩΤΟ ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

Χωράει έτσι χω-ράει κι αλλιώςΌπως και να τοβάλεις χωράει

ΦΩΤΟ Παρα-σκευή Κιβρο-γλου

Όχι δεν κάνεικρρύο στην Ελ-λάδα

ΦΩΤΟ ΘωμάςΓούσιος

Αν κοιτάτε και δεβρίσκετε λάθοςτότε να ανησυχή-σετε

ΦΩΤΟ ΣτέλλαΤζατζάνη

Το τραγούδι λέειΜε χίλια ονόματαμια χάρη ακρίταςείτ αρματολόςαντάρτης κλέ-φτης παλικάριπάντα είμ ο ίδιος ολαόςΒρείτε τα λάθηλαΑπό επιγραφη σεκεντρικό μνημείοτης πόλης

Έχεις ταλέντο στην φωτογραφία Δεν έχεις Δεν έχει σημασία Σ΄αρέσει όπου πας να βγάζεις φωτογραφίες με κινητό ή μηχανήκαι θες να τις δουν όσο γίνεται περισσότεροι Τότε στείλε μας τις αγαπημένες σου φωτογραφίες κι εμείς κάθε μέρα θα τις δημο-σιεύουμε στη σελίδα μας στο Facebook ως PHOTO OF THE DAY Μην περιμένεις Στείλε και τη δική σου φωτο στο inbox της Μα-θητοφρένειας στο Facebook ή στο μέιλ ma8htofreneiagmailcom

Έλα λίίίγοακόμα

ΦΩΤΟ ΈλσαΣούλα

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 6: Μαθητοφρένεια #66

Μαθητοφρένεια 6

Δε φαντάζεσαι πόσα παράξενα πράγματα υπάρχουν γύρω μας πόσες αστείες σκηνές ανορθόγρα-φες πινακίδες περίεργες καταστάσεις Αποτυπώσαμε μερικά με το κινητό ή την φωτογραφική μαςκαι σας τα παρουσιάζουμε Αν δείτε κι εσείς κάτι βγάλτε μια φωτο και στείλτε να την βάλουμε

Πολύ δυνατόπαρκάρισμα

ΦΩΤΟ ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

Χωράει έτσι χω-ράει κι αλλιώςΌπως και να τοβάλεις χωράει

ΦΩΤΟ Παρα-σκευή Κιβρο-γλου

Όχι δεν κάνεικρρύο στην Ελ-λάδα

ΦΩΤΟ ΘωμάςΓούσιος

Αν κοιτάτε και δεβρίσκετε λάθοςτότε να ανησυχή-σετε

ΦΩΤΟ ΣτέλλαΤζατζάνη

Το τραγούδι λέειΜε χίλια ονόματαμια χάρη ακρίταςείτ αρματολόςαντάρτης κλέ-φτης παλικάριπάντα είμ ο ίδιος ολαόςΒρείτε τα λάθηλαΑπό επιγραφη σεκεντρικό μνημείοτης πόλης

Έχεις ταλέντο στην φωτογραφία Δεν έχεις Δεν έχει σημασία Σ΄αρέσει όπου πας να βγάζεις φωτογραφίες με κινητό ή μηχανήκαι θες να τις δουν όσο γίνεται περισσότεροι Τότε στείλε μας τις αγαπημένες σου φωτογραφίες κι εμείς κάθε μέρα θα τις δημο-σιεύουμε στη σελίδα μας στο Facebook ως PHOTO OF THE DAY Μην περιμένεις Στείλε και τη δική σου φωτο στο inbox της Μα-θητοφρένειας στο Facebook ή στο μέιλ ma8htofreneiagmailcom

Έλα λίίίγοακόμα

ΦΩΤΟ ΈλσαΣούλα

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 7: Μαθητοφρένεια #66

6 7Μαθητοφρένεια

Πόσες φόρες έχεις νιώσει την ανάγκηνα πιστέψεις κάπου hellip οπουδήποτεαρκεί να σου δώσει δύναμη Σαν νααναζητάς ένα νόημα για να συνεχίσειςνα αγωνίζεσαι hellip να βρεις ένα κίνη-τρο που θα είναι σύμμαχος σου Πώςθα σου φαινόταν αν αυτό το κάτι τοέψαχνες μέσα σου Αν πίστευες έστωκαι λίγο στον εαυτό σου στις δικέςσου μαγικές δυνάμεις κι ικανότητεςΤότε ναι ίσως το σύμπαν συνωμο-τούσε υπέρ σου

Μα φυσικά hellip δεν εννοώ μόνο ότι ητύχη ευνοεί τους τολμηρούς καιόσους ρισκάρουν γιατί και αυτό δενείναι απόλυτο Αυτό που έχει περισ-σότερη σημασία και από το να παίρ-νεις ρίσκα είναι να έχεις εμπιστοσύνηστον εαυτό σου ότι θα τα καταφέρειςκαι ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στις δύ-σκολες στιγμές

Οταν αρχίζει η στιγμή της κατηφόραςη στιγμή που το φως στο τούνελ σβή-νει και καμία διέξοδος δεν εμφανίζε-ται στον ορίζοντα Όταν πρέπει ναφτάσεις τον εαυτό σου στα όριά τουή και πέρα από αυτά Τότε είναι λοι-πόν που επιβάλλεται να έχεις εμπι-στοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό Μεαυτόν πορεύεσαι και είναι ο μόνιμοςσύντροφός σου σε όλη σου την ζωήΕίναι αδύνατο να πάρεις διαζύγιο απόαυτόν κι αυτός από εσένα

Έτσι έρχεται η ώρα να αποδείξει οένας στον άλλο ότι είστε εκεί και αλ-ληλοϋποστηρίζεστε μέχρι τέλους ότιείστε δεμένοι σφιχτά σαν μια γροθιάΚαι τότε είναι που θα αποδειχτεί ότιαυτός είναι ο σωστός δρόμος και οσωστός τρόπος για να τα καταφέρεις

Με επιμονή σκληρή δουλειά καιακλόνητη εμπιστοσύνη στις ικανότη-τές σου τότε πραγματικά ολόκληροτο Σύμπαν θα συνωμοτήσει υπέρ σουΚι αν ακόμη δεν το κάνει αυτό τότεεσύ θα βρεις σίγουρα τον τρόπο γιανα τα καταφέρεις και χωρίς την βοή-θειά του

της Ελπινίκης Νάσιου

ΧρήστοςΠαπαδόπουλος

ΓΡΑΦΕΙ

Νικήτρια στέφθηκε και πάλι ηομάδα βόλεϊ των κοριτσιών τουσχολείου μας τη Δευτέρα 162 καιτην Πέμπτη 192 στο πλαίσιο τωνσχολικών αγώνων Τη Δευτέρα ηγυναικεία ομάδα ταξίδεψε μαζί μετην ποδοσφαιρική ομάδα του 1ουΓΕΛ Γρεβενών και την ομάδα βόλ-λευ των αγοριών του ΓΕΛ Δεσκά-της στη Φλώρινα όπου και νίκησεμε 0-2 Δίκαιη νίκη για την ομάδαμας που πήρε με άνεση και τα 2 σετΤην Πέμπτη σημειώσαμε άλλη μίασημαντική νίκη εναντίον της ομά-δας των Σερρών με τελικό αποτέ-λεσμα επίσης 2-0 Η κάθε παίκτριαδιακρίθηκε ξεχωριστά για την προ-σφορά της καθώς το αμυντικόκομμάτι ήταν εντυπωσιακό καιυπήρχαν άψογα τελειώματα απότην επιθετική ζώνη Είναι απαραίτητο να πούμε ότι στοματς της Πέμπτης σημαντικό ρόλοστην ψυχολογία των αθλητώνέπαιξε η κερκίδα η οποία σε κάθεκερδισμένο πόντο απαντούσε μεχειροκροτήματα ζητωκραυγές καισυνθήματα γεμίζοντας το γήπεδομε ζωντάνια και κέφι Από εδώ καιστο εξής ελπίζουμε να συνεχιστεί ηνικηφόρα πορεία και στους επόμε-νους αγώνες Το μόνο που ζητάμε από τους αρ-μόδιους φορείς είναι να μπορούμενα έχουμε την υποστήριξη τωνσυμμαθητών μας στα εντός έδραςπαιχνίδια έτσι ώστε να πετύχουμεόλοι μαζί το καλύτερο δυνατό γιατο σχολείο μας Ευχαριστούμεόλους για τη βοήθειά σας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ | Ελένη Σούλα

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΕ Ποντίων 12 30

2 Κτηνοτροφικός 13 29

3 Δεσκάτη 13 25

4 ΑΣ Νεοχωρίου 13 20

5 ΑΓΟ Δήμητρας 13 18

6 Άρης Καρπερού 13 16

7 Δόξα Παλιουριάς 12 14

8 Γρεβενά Αεράτα 13 12

9 ΑΦΣ Αμυγδαλιάς 12 11

- ΑΟ Σειρήνα 12 11

11 Κεραυνός Μεγάρου 12 7

Στις 142 πραγματοποιήθηκε η 13η αγωνιστική του πρωταθλή-ματος της ΕΠΣ Γρεβενών χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη Αναλυ-τικά τα αποτελέσματα

ΑΕ Ποντίων-Κεραυνός Μεγάρου 5-0Κτηνοτροφικός-ΑΟ Σειρήνα 2-0Γρεβενά Αεράτα-Δεσκάτη 2-3ΑΦΣ Αμυγδαλιάς-ΑΣ Νεοχωρίου 1-1Άρης Καρπερού-ΑΓΟ Δήμητρας 4-1Ρεπό Δόξα Παλιουριάς

Ενώ το Σάββατο 212 διεξήχθη η 14η αγωνιστική με την πρωτο-πόρο ΑΕ Ποντίων να πραγματοποιεί το ρεπό της και τον Κτηνο-τροφικό να το εκμεταλλεύεται και επικρατώντας εκτός έδρας τουΆρη Καρπερού ναμειώνει στο -1 έχοντας παίξει όμως έναν αγώναπαραπάνω από την ΑΕΠ Ακόμη λόγω της ακαταλληλότητας τουγηπέδου δεν διεξήχθη ο αγώνας ανάμεσα στους ουραγούς τουπρωταθλήματος Κεραυνό Μεγάρου και ΑΦΣ Αμυγδαλιάς

Άρης Καρπερού-Κτηνοτροφικός 0-3Δεσκάτη-ΑΣ Νεοχωρίου 4-3ΑΓΟ Δήμητρας-Γρεβενά Αεράτα 2-0ΑΟ Σειρήνα-Δόξα Παλιουριάς 3-2Κεραυνός Μεγάρου-ΑΦΣ Αμυγδαλιάς ΑναβλήθηκεΡεπό ΑΕ Ποντίων

Η ΕΠΣ Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο τελικός κυπέλλου της ΕΠΣ Γρε-βενών θα διεξαχθεί στις 43 ημέρα Τετάρτη στο ΔΑΚ Γρεβενών

Κοτζατίσογλου Μένια Κιούτα Ιωάννα

Τζιούφα Νικολέτα Τζιούφα Κατερίνα

Τσουκαλά Ιουλία Ευαγγελοπούλου Μαριλένα

Λαζαρίδη Δήμητρα Σιούλα Ζωή

Βιτορίνο Μαρία Σούλα Ελένη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου

Page 8: Μαθητοφρένεια #66

8Μαθητοφρένεια τελευταία σελίδα

Σε λιγότερο από ένα μήνα και πιοσυγκεκριμένα στις 15 Μαρτίου θαξεκινήσει το πρωτάθλημα της for-mula1 όπου με μεγάλες αλλαγέςπου έγιναν αναμένεται να δούμεσυναρπαστικές μάχες Ας θυμίσουμε αρχικά τον περσινόνικητή της διοργάνωσης ο οποίοςήταν ο Λιούις Χάμιλτον που θα ξε-κινήσει την σεζόν προσπαθώνταςνα υπερασπιστεί τον τίτλο τουενώ η ομάδα της Mercedes θαείναι αυτή που θα υπερασπιστείτον τίτλο των κατασκευαστών Τις μεγάλες εντυπώσεις παρόλοαυτά έκλεψαν οι μεταγραφές τουΣεμπάστιαν Φέτελ και του Φερ-νάντο Αλόνσο αφού πρόκειταιξεκάθαρα για τους δύο οδηγούςμε τα μεγαλύτερα προσόντα στηπίστα Ο πρώτος εκ των δύο εν-σωματώθηκε στο δυναμικό τηςFerrari έπειτα από 15 χρόνια θη-τείας στην Red Bull Racing καιμέσα σε αυτά κέρδισε 4 πρωτα-θλήματα Έτσι θέλει να ξαναβρείκαι πάλι τον καλό του εαυτό ενώο Φερνάντο θέλει να αφήσει τιςκακές του πορείες με το μονοθέ-σιο της Ferrari και να κατακτήσειτο πολυπόθητο πρωτάθλημα μετην ομάδα της McLaren Τα φαβορί της φετινής διοργάνω-σης κατά την γνώμη μου είναι οιοδηγοί που έχω ήδη αναφέρειαλλά και ο Κίμι Ραικόνεν με τηνFerrari ενώ δεν θα μπορούσε ναμην ήταν και ο πολύ καλός Ντά-νιελ Ρικιάρντο με την Red BullΌποιος και να είναι όμως ο νικη-τής το σίγουρο είναι πως μέχρι τοτέλος θα βλέπουμε ονειρικέςμάχες ανάμεσα στους lsquorsquoπιλότουςrsquorsquoτης πίστας με τεράστιο ανταγω-νισμό στις πανέμορφες πιστέςαυτής της διοργάνωσης

ΓΡΑΦΕΙ OΙάσωνας Ευαγγελόπουλος

Ο μεγαλύτερος αριθμόςτων ερευνών συγκλίνει στοότι οι νέοι έρχονται γιαπρώτη φορά σε επαφή μεεξαρτησιογόνες ουσίεςστην ηλικία των δώδεκα μεδεκαεπτά δηλαδή κατάτην διάρκεια του γυμνα-σίου-λυκείου Στον όρο ltltεξαρτησιογό-νες ουσίεςgtgt φυσικά ανή-κουν ο καπνός και τοοινόπνευμα που δημιουρ-γούν ισχυρή εξάρτηση καιτα οποία σύντομα οδηγούνστην χρήση κάνναβης και

άλλων εθιστικών ουσιώνΤα ναρκωτικά πάντα απο-τελούσαν ένα τεράστιοπρόβλημα και φυσικά είναιυπεύθυνα για σοβαρές επι-πτώσεις στην υγεία ειδικάτων νέων με την πλειοψη-φία να έχει οδηγηθεί στονθάνατο κυρίως λόγωυπερβολικής δόσης Η κατανάλωση ναρκωτι-κών τα τελευταία χρόνιαέχει αυξηθεί παγκοσμίωςΑπό την χρήση μαριχουά-νας και χασίς έχουμε οδη-γηθεί πλέον στην χρήση

πολύ πιο ltltσκληρώνgtgtουσιών όπως η ηρωίνη καιη κοκαΐνη Σύμφωνα με ευρωπαϊκέςέρευνες η κάνναβης παρα-μένει το πλέον διαδεδο-μένο παράνομο ναρκωτικόστην Ευρωπαϊκή Ένωση καιακολουθεί στην δεύτερηθέση η κοκαΐνη σε αρκετέςευρωπαϊκές χώρες ενώ οιαμφεταμίνες είναι καιαυτές αρκετά διαδεδομέ-νες Επίσης παρατηρείται πωςμεγάλος είναι και ο αριθμός

των χρηστών που κάνουνενέσιμη χρήση ναρκωτι-κών Ο αριθμός αυτών τωνχρηστών στην Ευρώπη κυ-μαίνεται από 750000 έως1000000 Η ηρωίνη εξακολουθεί ναείναι η κύρια αιτία για ταυψηλότερα ποσοστά νοση-ρότητας και θανάτων πουσυνδέονται με την χρήσηναρκωτικών ουσιών στηνΕυρώπη Συγκεκριμένα σημειώνον-ταν περίπου 7500 θάνατοικάθε χρόνο εξαιτίας χρή-

σης ηρωίνης Τα ηνία τωνμαθητών μεταξύ 15-16 πουέχουν κάνει χρήση κάννα-βης κρατάει η Ισπανία καιη Γαλλία με ποσοστό πουφτάνει το 27 ενώ η Ελ-λάδα μόλις το 7Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχειένα από τα μικρότερα πο-σοστά στην Ευρώπη Οαριθμός των θανάτων απότα ναρκωτικά παρουσιάζεισταδιακή μείωση κάθεχρόνο Φυσικά το 98 τωνθανάτων σχετίζονται μετην χρήση ηρωίνης

ΓΡΑΦΕΙ ΗΆννα Μούλλα

Οι Αποκριές στα Γρεβενάάρχιζαν από το Σάββατοτης μικρής Αποκριάς τηςΚρεατινής Είναι το πρώτοψυχοσάββατο ή laquoψυχόςraquoημέρα αφιερωμένη στιςψυχές των νεκρών συγγε-νών Ο παπάς διάβαζε τρι-σάγιο στις ψυχές Την Κυριακή οι γυναίκεςμετά τη Θεία Λειτουργίαμοίραζαν διάφορα φαγώ-σιμα έξω από την εκκλησίαγια συγχώρεση των ψυχώντων νεκρών Το δείπνο της ΚρεατινήςΑποκριάς περιελάμβανεκρέας γίδας προβατίνας ήκοτόπουλο ενώ δεν υπήρ-χαν λαογραφικές εκδηλώ-σεις Όλη την εβδομάδαμεταξύ των δύο αποκριώντα μικρογλέντια στα συγγε-νικά και φιλικά σπίτια κυ-ριαρχούσαν με τοπικά

τραγούδια Το Σάββατο τηςΤυρινής είναι το δεύτεροψυχοσάββατο και επανα-λαμβάνονταν τα ίδια έθιμαγια τις ψυχές Η Κυριακή της Τυρινήςήταν ημέρα διασκέδασηςκαι καλοπέρασης Το πρωίόλοι πήγαιναν στην εκκλη-σία Το μεσημέρι το τραπέζι πε-ριελάμβανε τυρόπιτεςτυριά γαλακτοκομικάαυγά λίπος όχι κρέαςΝωρίς το απόγευμα όλοιπήγαιναν στο εσπερινό γιανα πάρουν συγχώρηση με-ταξύ τους Η συγχώρηση ήταν βασικόθέμα και προϋπόθεση μαζίμε τη σωματική εγκράτειαγια την υποδοχή της νη-στείας μέχρι το Πάσχα Στο δείπνο αυτής της Απο-κριάς γινόταν το τελετουρ-

γικό έθιμο laquoχάσκαςraquo με έναβρασμένο αυγό συγκρα-τούμενο με ένα σχοινί Οπιο ηλικιωμένος της οικο-γένειας κουνώντας το τογυρόφερνε μπροστά απόκάθε στόμα Νικητήςόποιος κατάφερνε να τοαρπάξει με το στόμα τουκαι να το καταβροχθίσει ndashνίκη συμβατή με τύχη καιευημερία Μετά όλοι μαζεύονταν μα-σκαρεμένοι στις πλατείες ήσε συγκεκριμένα σημείαγειτονιών και άναβαν τουςφανούς Στο πρόσωπο φο-ρούσαν προσωπίδες ήήταν βαμμένοι με κάρ-βουνα Τα παιδιά φορού-σαν τα ρούχα τωνγιαγιάδων και των παπ-πούδων οι άντρες ντύνον-ταν με γυναικεία ρούχα καιοι γυναίκες με αντρικά πα-

ράξενοι συνδυασμοί για ναγίνονται αγνώριστοι Με το άναμμα των πρώτωνκέδρων παρατεταμένασφυρίγματα και ξεφωνητάδήλωναν την έναρξη τουγλεντιού Ο χορός τα αστεία τα πει-ράγματα και το είδος τωντραγουδιών ήταν ενδει-κτικά του τρικούβερτουγλεντιού που ακολου-θούσε Τα περισσότερα τραγούδιατης Αποκριάς είναι τραγού-δια ερωτικά της αγάπηςΚάποια υποδηλώνουν έν-τονα τον ερωτικό πόθοπου εκφράζεται με ελευθε-ροστομία άλλα με τη δια-λογική μορφή τους έχουνπερισσότερο διονυσιακόχαρακτήρα ενώ τα ευθυ-μοσατιρικά τραγούδιααπελευθερώνουν από στε-

ρεότυπα συμπεριφοράςφτάνοντας μέχρι τον αυτο-σαρκασμό Ο χορός με άν-τρες και γυναίκεςσυνεχιζόταν μέχρι το πρωίσυχνά με διαγωνισμούς αν-τοχήςΑπό το 2001 διοργανώνον-ται κάθε χρόνο laquoΤα Ανακα-τωσάριαraquo καρναβαλικάδρώμενα στα οποία οι καρ-ναβαλιστές γλεντούσαν μεμαύρα ρούχα μεγάλαμαύρα καπέλα και φούμοστα πρόσωπά τους Στις μέρες μας βέβαιαέχουν μετονομαστεί σεlaquoΑνακατωσιάraquo και έχουνεπέλθει διάφορες αλλαγές Στα πλαίσια των εκδηλώ-σεων υπάγεται και το laquoμα-νιταρογλέντιraquo όπου σεκάθε λιχουδιά κύριο συ-στατικό ήταν τα μανιτάρια

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚαλλιρρόηΔουκοπούλου