αρχαίο και σύγχρονο θέατρο6

31
Υπερκινητικος Δασκαλος Υπερκινητικος Δασκαλος

Transcript of αρχαίο και σύγχρονο θέατρο6

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Το Το αρχαίο ελληνικό θέατροαρχαίο ελληνικό θέατρο, θεσμός της , θεσμός της αρχαιοελληνικής αρχαιοελληνικής πόλης-κράτουςπόλης-κράτους, , διδασκαλίαδιδασκαλία και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επ' και τέλεση θεατρικών παραστάσεων, επ' ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, ευκαιρία των εορτασμών του Διονύσου, αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά περιόδου και διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και Φέρει έναν έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου της γέννησής του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα κατά την περίοδο της ανάπτυξής του. κατά την περίοδο της ανάπτυξής του.

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η σκηνήσκηνή, , η η ορχήστραορχήστρα και το και το κοίλονκοίλον, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη:, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη:

Η Η σκηνήσκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε : ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια και τα καμαρίνια.καμαρίνια.Το Το προσκήνιοπροσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. : μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα Ανάμεσα στα διαστήματα των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο.ξύλινο.Τα Τα παρασκήνιαπαρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν : τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π στην κάτοψη.δίνοντάς της σχήμα Π στην κάτοψη.Οι Οι πάροδοιπάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή : οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδεςπου οδηγούν στην ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Η Η ορχήστραορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο : Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.κέντρο του θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός.Η Η θυμέληθυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας.Ο Ο εύριποςεύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της : αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.ορχήστρας από το μέρος του κοίλου.

Το Το κοίλονκοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες : όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.και τα διαζώματα) γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές.Οι Οι αναλημματικοί τοίχοιαναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα : οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου.του κοίλου.Οι Οι αντηρίδεςαντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους : πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.αναλημματικούς που χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους.Τα Τα διαζώματαδιαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των : οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε οριζόντιες ζώνες.θεατών σε οριζόντιες ζώνες.Οι Οι σκάλεςσκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των : κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των θεατών στις θέσεις τους.θεατών στις θέσεις τους.Οι Οι κερκίδεςκερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που  : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.δημιουργούνται από τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες.Τα Τα εδώλιαεδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών.Η Η προεδρίαπροεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι  : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι επίσημοι.επίσημοι.

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Το Το θέατροθέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής και του χορού. Το θέατρο και της μουσικής και του χορού. Το θέατρο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι ο μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι ο μονόλογος, η όπερα, το μπαλέτο, η παντομίμα μονόλογος, η όπερα, το μπαλέτο, η παντομίμα κ.α. Το θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη κ.α. Το θέατρο δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Αρχαία Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του φορά στην Αρχαία Αθήνα, σαν μια εξέλιξη του διθύραμβου. Οι πρώτες μορφές του θεάτρου διθύραμβου. Οι πρώτες μορφές του θεάτρου σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και αρχαιότητας ήταν η τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Στο αρχαίο Ελληνικό το σατυρικό δράμα. Στο αρχαίο Ελληνικό θέατρο πρωταγωνιστούσαν μονάχα άντρες θέατρο πρωταγωνιστούσαν μονάχα άντρες και ακόμη *και σε γυναικείους ρόλους και ακόμη *και σε γυναικείους ρόλους ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Το 1962, από το ντύνονταν οι ίδιοι γυναίκες. Το 1962, από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, καθιερώθηκε η Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, καθιερώθηκε η 27η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. 27η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος

Υπερκινητικος ΔασκαλοςΥπερκινητικος Δασκαλος