Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ 65

of 4 /4
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 - ΙΛΛΥΡΙΑΣ 6-10, 113 63 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 88.31.766, ΦΥΛΛΟ 65 ο ΠΛΗΡΩ ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠΑΘ Αριθµός Αδείας 3728 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 014232 Το ∆Σ της Αδελφότητας εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς καλό καλοκαίρι και καλά ανταµώµατα στο όµορφο χωριό µας! ΣΙ∆ΕΡΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ∆εκαπενταύγουστος 1970 στον Ντουρµπέ. ∆ιακρίνονται από αριστερά: Θοδωρής Βαξιοβάνος, Σταυρούλα Βαξιοβάνου, Ευθυµία Παπασταύρου, Νικόλας Παπασταύρος, Νίκος Βαξιοβάνος, Φωτούλα Βαξιοβάνου, Σταθούλα Φιλίδη έχοντας αγκαλιά τον Μίλτο, Αθηνά Βαξιοβάνου, Παναγιώτης Φιλίδης και Ελένη Βαξιοβάνου. ∆εκαπενταύγουστος 1977 στον Μακρύκαµπο. ∆ιακρίνονται από αριστερά: Ανδρέας Τσάτσας, ∆ήµητρα Ταφέκη, Φωτούλα Σωτηρίου, Χρυσούλα Στραβέλη, Λιάκος Τσάτσας, Μαρία σύζυγος ∆ονάτου Τσάτσα, Φωτούλα Βαξιοβάνου, Λούλα ∆ρίγκου και µία φίλη της Χρυσούλας. ΣΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΚΥΡΚΟ Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο όταν καλείσαι να γρά- ψεις λίγα λόγια για ανθρώπους – φίλους µε τους οποίους µεγάλωσες, έζησες τα χρόνια τα παιδικά και τα κατοπινά. Πώς να χαιρετίσεις και τι να πεις! Έτσι κι εγώ Τάκη εκλήθην από το ∆Σ της Αδελφότητας να σου απευθύνω χαιρετισµό. ∆ύσκολο καλέ µας φίλε! Υπήρξες µαχητής της ζωής. ∆εν την σκιάχτηκες, δεν την υπολόγισες. Αγαπούσες να κάνεις σιωπηλά και αθόρυβα πράγµατα. Βοηθούσες όποιον φίλο και όχι µόνο σου ζη- τούσε την αρωγή σου. Εσύ ήσουν εκείνος που συνέλα- βες την ιδέα της έκδοσης της εφηµερίδας µας. Μου το πρότεινες και εγώ τρόµαξα στην ιδέα. Σου είπα ότι είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο. Επέµεινες και κέρδισες. Με σένα µπροστάρη και το τότε ∆Σ της Αδελφότητας πραγ- µατοποιήσαµε το όνειρό σου, γιατί δικό σου όνειρο ήτανε. Και δεν σταµάτησες. Πριν λίγα χρόνια όταν εργα- ζόσουν στη Σύρο µου είπες ότι είναι πολλοί Ηπειρώτες εδώ και προσπαθώ να κάνουµε Σύλλογο. Τον κάνατε τον Σύλλογο! Μέχρι και κλαρίνα και χορευτικό κανόνισες να έρθει από την Αθήνα στη Σύρο. Τι να απαριθµήσει κανείς, απλά και σιωπηλά χωρίς θό- ρυβο και τυµπανοκρουσίες πρόσφερες. Εκ µέρους του Προεδρείου της Αδελφότητας, αλλά και από όλους τους Σιδερίτες, σου λέω Καλό Ταξίδι και σε ευχαριστούµε. Αθανασία Τσιούλη – Κιουβρέκη Πρόεδρος της Αδελφότητας Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος που συνήλθε την 27/4/12 αποφάσισε οµόφωνα να αντιδράσει για την απόφαση που πήραν ο ∆ήµος Πω- γωνίου, ο ∆ήµος Σουλίου, Φιλιατών και Ηγουµενίτσας µε την συναίνεση και την έγ- κριση της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου, για την δηµιουργία στα όρια τους ειδικών οικο- νοµικών ζωνών (Ε.Ο.Ζ). Οι σχεδιασµοί για την δηµιουργία Ε.Ο.Ζ προ- χωρούν κατ’ απαίτηση τόσο των διεθνών όσο και των ντόπιων επιχειρηµατικών οµίλων που σε συνθήκες οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης θέλουν να επενδύσουν τα υπερσυ- σωρευµένα κεφάλαια για να αποκτήσουν πε- ρισσότερα κέρδη. Το άθλιο καθεστώς των ειδικών οικονοµικών ζωνών είναι το επόµενο στάδιο του ζοφερού µέλλοντος που απεργάζονται οι διεθνείς δυ- νάµεις των τοκογλύφων δανειστών αποσκο- πώντας στη λεηλασία και τον διαµελισµό του τόπου. Τι είναι όµως αυτές οι ζώνες; Πού στοχεύουν και πώς λειτουργούν όπου εφαρµόστηκαν; Με τον όρο αυτό προσδιορίζονται διάφορες οριοθετηµένες περιοχές οι οποίες, έχουν δια- φορετικό φορολογικό, εργασιακό, ασφαλι- στικό καθεστώς σε σχέση µε την υπόλοιπη επικράτεια της χώρας. Αφού λοιπόν µετέτρεψαν τη χώρα σε τριτο- κοσµική, ακολουθεί άµεσα το τελικό σχέδιο που θα συνδυαστεί µε τον διαµελισµό της πατρίδας µας σε τιµάρια διαφορετικών εδα- φών µέσω εφαρµογής ειδικών οικονοµικών ζωνών εξαθλίωσης, όπως τα έχουµε γνωρί- σει σε 120 τριτοκοσµικές χώρες στην Ασία, την Αφρική, την Λατινική Αµερική και την Ανα- τολική Ευρώπη. Οι Ε.Ο.Ζ είναι διακριτές διοικητικές περιφέ- ρειες όπου διεξάγονται ποικίλες οικονοµικές δραστηριότητες µε συγκεκριµένο εξαγωγικό χαρακτήρα. Εντός αυτών ισχύουν ειδικές ερ- γασιακές, δασµολογικές, φορολογικές σχέ- σεις µε διοικητικά προνόµια που σκοπό έχουν να παράγεται φτηνό προϊόν και υψηλά κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων. Οι συνέπειες εγκαθίδρυσης ειδικών οικονοµι- κών ζωνών κωδικοποιούνται: -Πλήρης κατάρρευση εσωτερικής αγοράς -Πλήρης εξωστρέφεια της τοπικής οικονοµίας -Κατάρρευση δηµοσίων εσόδων - Μετακύλιση φορολογίας στους πολίτες - Κατάρρευση ασφαλιστικού συστήµατος - ∆ιόγκωση ανεργίας - Αµφισβήτηση του εγγείου ιδιοκτησιακού κα- θεστώτος - Περιορισµός Εθνικής κυριαρχίας. Ζητούµε από το περιφερειακό συµβούλιο και τους παραπάνω ∆ήµους να επανεξετάσουν τις θέσεις τους και να ακυρώσουν τις ληφθεί- σες απόφασεις για δηµιουργία Ε.Ο.Ζ. στις περιοχές τους. Η ΠΣΕ πέρα από την απόκρουση τέτοιων εγ- χειρηµάτων, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενη- µέρωσης των µελών της και θα οργανώσει αγώνες όχι µόνο για την ακύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών, αλλά και για αµοιβές, εργα- σιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που να αν- ταποκρίνονται στις σύγχρονες διευρυµένες κοινωνικές ανάγκες. Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012:Σχέδιο 1 01/08/2012 10:15 Σ 1

Embed Size (px)

description

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Transcript of Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ 65

Page 1: Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ 65

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι ΟΥ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Ι Λ ΛΥ Ρ Ι Α Σ 6 - 1 0 , 11 3 6 3 ΑΘ Η Ν Α - Τ Η Λ . : 2 1 0 8 8 . 3 1 . 7 6 6 , ΦΥΛ ΛΟ 6 5 ο

ΠΛΗΡΩ ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠΑΘ

Αριθµός Αδείας 3728 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 014232

Τ ο ∆ Σ τ η ς Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς ε ύ χ ε τ α ι σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς σ υ γ χ ω ρ ι α ν ο ύ ςκ α λ ό κ α λ ο κ α ί ρ ι κ α ι κ α λ ά α ν τ α µ ώ µ α τ α σ τ ο ό µ ο ρ φ ο χ ω ρ ι ό µ α ς !

ΣΙ∆ΕΡΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ∆εκαπενταύγουστος 1970στον Ντουρµπέ.∆ιακρίνονται από αριστερά:Θοδωρής Βαξιοβάνος,Σταυρούλα Βαξιοβάνου,Ευθυµία Παπασταύρου,Νικόλας Παπασταύρος,Νίκος Βαξιοβάνος, ΦωτούλαΒαξιοβάνου, ΣταθούλαΦιλίδη έχοντας αγκαλιά τονΜίλτο, Αθηνά Βαξιοβάνου,Παναγιώτης Φιλίδης καιΕλένη Βαξιοβάνου.

∆εκαπενταύγουστος 1977στον Μακρύκαµπο.∆ιακρίνονται από αριστερά:Ανδρέας Τσάτσας, ∆ήµητραΤαφέκη, Φωτούλα Σωτηρίου,Χρυσούλα Στραβέλη, ΛιάκοςΤσάτσας, Μαρία σύζυγος∆ονάτου Τσάτσα, ΦωτούλαΒαξιοβάνου, Λούλα ∆ρίγκουκαι µία φίλη της Χρυσούλας.

ΣΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΚΥΡΚΟΕίναι δύσκολο έως ακατόρθωτο όταν καλείσαι να γρά-ψεις λίγα λόγια για ανθρώπους – φίλους µε τους οποίουςµεγάλωσες, έζησες τα χρόνια τα παιδικά και τα κατοπινά.Πώς να χαιρετίσεις και τι να πεις!Έτσι κι εγώ Τάκη εκλήθην από το ∆Σ της Αδελφότητας νασου απευθύνω χαιρετισµό. ∆ύσκολο καλέ µας φίλε!Υπήρξες µαχητής της ζωής. ∆εν την σκιάχτηκες, δεν τηνυπολόγισες. Αγαπούσες να κάνεις σιωπηλά και αθόρυβαπράγµατα. Βοηθούσες όποιον φίλο και όχι µόνο σου ζη-τούσε την αρωγή σου. Εσύ ήσουν εκείνος που συνέλα-βες την ιδέα της έκδοσης της εφηµερίδας µας. Μου τοπρότεινες και εγώ τρόµαξα στην ιδέα. Σου είπα ότι είναιδύσκολο έως ακατόρθωτο. Επέµεινες και κέρδισες. Μεσένα µπροστάρη και το τότε ∆Σ της Αδελφότητας πραγ-µατοποιήσαµε το όνειρό σου, γιατί δικό σου όνειροήτανε. Και δεν σταµάτησες. Πριν λίγα χρόνια όταν εργα-ζόσουν στη Σύρο µου είπες ότι είναι πολλοί Ηπειρώτεςεδώ και προσπαθώ να κάνουµε Σύλλογο. Τον κάνατετον Σύλλογο! Μέχρι και κλαρίνα και χορευτικό κανόνισεςνα έρθει από την Αθήνα στη Σύρο.Τι να απαριθµήσει κανείς, απλά και σιωπηλά χωρίς θό-ρυβο και τυµπανοκρουσίες πρόσφερες.Εκ µέρους του Προεδρείου της Αδελφότητας, αλλά καιαπό όλους τους Σιδερίτες, σου λέω Καλό Ταξίδι και σεευχαριστούµε.

Αθανασία Τσιούλη – Κιουβρέκη

Πρόεδρος της Αδελφότητας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠανηπειρωτικήςΣυνοµοσπονδίας Ελλάδος που συνήλθε την27/4/12 αποφάσισε οµόφωνα να αντιδράσειγια την απόφαση που πήραν ο ∆ήµος Πω-γωνίου, ο ∆ήµος Σουλίου, Φιλιατών καιΗγουµενίτσας µε την συναίνεση και την έγ-κριση της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου, γιατην δηµιουργία στα όρια τους ειδικών οικο-νοµικών ζωνών (Ε.Ο.Ζ).Οι σχεδιασµοί για την δηµιουργία Ε.Ο.Ζ προ-χωρούν κατ’ απαίτηση τόσο των διεθνών όσοκαι των ντόπιων επιχειρηµατικών οµίλωνπου σε συνθήκες οικονοµικής καπιταλιστικήςκρίσης θέλουν να επενδύσουν τα υπερσυ-σωρευµένα κεφάλαια για να αποκτήσουν πε-ρισσότερα κέρδη.Το άθλιο καθεστώς των ειδικών οικονοµικώνζωνών είναι το επόµενο στάδιο του ζοφερούµέλλοντος που απεργάζονται οι διεθνείς δυ-νάµεις των τοκογλύφων δανειστών αποσκο-πώντας στη λεηλασία και τον διαµελισµό τουτόπου.Τι είναι όµως αυτές οι ζώνες; Πού στοχεύουνκαι πώς λειτουργούν όπου εφαρµόστηκαν;

Με τον όρο αυτό προσδιορίζονται διάφορεςοριοθετηµένες περιοχές οι οποίες, έχουν δια-φορετικό φορολογικό, εργασιακό, ασφαλι-στικό καθεστώς σε σχέση µε την υπόλοιπηεπικράτεια της χώρας.Αφού λοιπόν µετέτρεψαν τη χώρα σε τριτο-κοσµική, ακολουθεί άµεσα το τελικό σχέδιοπου θα συνδυαστεί µε τον διαµελισµό τηςπατρίδας µας σε τιµάρια διαφορετικών εδα-φών µέσω εφαρµογής ειδικών οικονοµικώνζωνών εξαθλίωσης, όπως τα έχουµε γνωρί-σει σε 120 τριτοκοσµικές χώρες στην Ασία,την Αφρική, την Λατινική Αµερική και την Ανα-τολική Ευρώπη.Οι Ε.Ο.Ζ είναι διακριτές διοικητικές περιφέ-ρειες όπου διεξάγονται ποικίλες οικονοµικέςδραστηριότητες µε συγκεκριµένο εξαγωγικόχαρακτήρα. Εντός αυτών ισχύουν ειδικές ερ-γασιακές, δασµολογικές, φορολογικές σχέ-σεις µε διοικητικά προνόµια που σκοπόέχουν να παράγεται φτηνό προϊόν και υψηλάκέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων.Οι συνέπειες εγκαθίδρυσης ειδικών οικονοµι-κών ζωνών κωδικοποιούνται:

-Πλήρης κατάρρευση εσωτερικής αγοράς-Πλήρης εξωστρέφεια της τοπικής οικονοµίας-Κατάρρευση δηµοσίων εσόδων- Μετακύλιση φορολογίας στους πολίτες- Κατάρρευση ασφαλιστικού συστήµατος- ∆ιόγκωση ανεργίας- Αµφισβήτηση του εγγείου ιδιοκτησιακού κα-θεστώτος- Περιορισµός Εθνικής κυριαρχίας.

Ζητούµε από το περιφερειακό συµβούλιο καιτους παραπάνω ∆ήµους να επανεξετάσουντις θέσεις τους και να ακυρώσουν τις ληφθεί-σες απόφασεις για δηµιουργία Ε.Ο.Ζ. στιςπεριοχές τους.

Η ΠΣΕ πέρα από την απόκρουση τέτοιων εγ-χειρηµάτων, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενη-µέρωσης των µελών της και θα οργανώσειαγώνες όχι µόνο για την ακύρωση τέτοιωνπρωτοβουλιών, αλλά και για αµοιβές, εργα-σιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που να αν-ταποκρίνονται στις σύγχρονες διευρυµένεςκοινωνικές ανάγκες.

Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012:Σχέδιο 1 01/08/2012 10:15 Σ δ 1

Page 2: Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ 65

2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΣΙ∆ΕΡΙΤΩΝ

ΙΛΛΥΡΙΑΣ 6-10, 113 63 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210 88.31.766

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6 ΕΥΡΩ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50MD - 30$

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

της Αδελφότητας

ΥΠΕΥΘΥΝΗΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΣΙΟΥΛΗ-ΚΙΟΥΒΡΕΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΒΕΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 ΑθήναΤηλ.: 210 82.33.830

[email protected]

Graph TechΚωνσταντίνος Κολιούσης

Ανδριτσαίνης 17, 11142 ΛαµπρινήΤηλ.: 210-2582619, 6942 268668Σχεδιασµός - Εκτύπωση ΕντύπωνΕπεξεργασία video - 3d animation

Σχεδιασµός ιστοσελίδων - φωτογραφία - ∆ίκτυαwebside: www.graphtech.gre-mail: [email protected]

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΧειρουργόςΟδοντίατρος

Χρ. Σµύρνης 117-119183 45 Μοσχάτο

Τηλ.: 210 4836204Κιν.: 6945 461476

ΟΠΤΙΚΑΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣΦΥΣΤΙΚΛΗ

Κατάστηµα 1οΦανερωµένης 5

Τηλ.: 210 6540255Κατάστηµα 2οΜεσογείων 232

4η Στάση ΧολαργούΤηλ.: 210 6515651

ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟΦΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ∆ΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟΓ.: 6.30 - 9.00ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 117-119

183 45 ΜΟΣΧΑΤΟΤΗΛ.: 210 4821031ΚΙΝ.: 6946 284878

ΝΙΚΟΣ Λ. ΚΩΤΣΗΣΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣΜΝΗΜΕΙΑ - ΤΖΑΚΙΑ

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ - ΠΕΤΡΕΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

2ο χλµ. Ν. ΣελεύκειαΣαγιάδα

Τηλ.: 26650 28724Κιν.: 6932 928259

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΤΣΑΑσφαλιστικός Πράκτωρ

ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ” - ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 77, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΗΛ.: 210 6019020, ΤΗΛ.FAX: 210 6007649, ΚΙΝ.: 6977 212982

ΕΘΝΙΚΗΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α - Α Π Ο Τ Η Ζ Ω Η Τ Ο Υ Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Τ Ω Ν Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ι Α Ν Ω Ν Μ Α Σ

ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΟΤΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟΥ! ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΞΕΧΝΑ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ- Ο Κών/νος Κάτσιος και η Άντζελα Τσούτσουρα, κόρη τουΓιώργου και της Χρυσούλας Αντώνη Στραβέλη, έγιναν πρό-σφατα για πρώτη φορά γονείς, ενός αγοριού. Ευχόµαστεστους γονείς να τους ζήσει και στους παππούδες να χαρούνκαι δίγγονα.- Ο Θολόης Παπαστεύρος, γιος του Νικόλα και της Ευθυµίαςαπόκτησε µε τη σύντροφο της ζωής του Φωτεινή το πρώτοτους παιδί, ένα πανέµορφο αγοράκι. Να τους ζήσει!- Ο Νίκος και η Στέλλα Καραγκιόζη, παιδιά του Γιάννη και τηςΚατερίνας Κώτση και εγγόνια του Σιούλα και της Τάσιωςαπόκτησαν στις αρχές Ιουνίου το δεύτερο παιδί τους στηνΠτολεµαΐδα όπου διαµένουν. Να τους ζήσει!- Στις αρχές του Ιουνίου ο Νίκος και ή Άννα Κορίνου, παιδιάαντίστοιχα του Μανώλη και της Φωτούλας το γένος Τάκη καιΙουλίας Σωτηρίου, και του Γιώργου και της Κούλας Τσάτσα,έγιναν σε κλινική των Αθηνών για δεύτερη φορά γονείς χα-ριτωµένου αγοριού. Να τους ζήσει και σ’ άλλα να χαρούνε!- Ο Γιώργος και η Αφροδίτη Πάντου, παιδιά του Κώστα καιτης Κατερίνας και του Μιχάλη και Σταυρούλας Ζέρβα, τογένος Γιώρη και Βίτης Ταφέκη, απόκτησαν πρόσφατα τοπρώτο τους παιδί, ένα χαριτωµένο κοριτσάκι.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες ευχόµαστενα τους ζήσει!-Στις 3 Νοεµβρίου 2011 ο Βασίλης Βαξιοβάνος, γιος του Τέληκαι της Γιολάντας, απέκτησε δύο αγοράκια διδυµάκια. Στουςευτυχείς γονείς και παππούδες ευχόµαστε να ζήσουν και ναµεγαλουργήσουν!

ΒΑΠΤΙΣΗΣτις 26 ΤΟΥ Μάη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Με-λίσσια Αττικής τελέσθηκε η βάπτιση του γιου του Νίκου καιτης Ευαγγελίας Φίλιου κι εγγονού του Κώστα και της Ρού-λας, στον οποίο ο νουνός του Κώστας Καλαµπόγιας χάρισετο όνοµα Κωνσταντίνος, όµοιο µ’ αυτό του παππού του.Στους ευτυχείς γονείς, παππού και γιαγιά ευχόµαστε να ζήσειο νεοφώτιστος!

ΓΑΜΟΙΣτις 3 Ιουνίου ο Θανάσης Πορφύρης , Καστριώτης την κα-ταγωγή, και η Ιλιάνα Τσιάτσιου, κόρη του Γιάννη και της Φρό-σως κι εγγονή της Νίκης Τσάτσα, ενώθηκαν µε τα δεσµά τουγάµου στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Ηγουµενίτσα µε

κουµπάρο τον Θάνο Ζώη. Η γαµήλια δεξίωση που ακολού-θησε στο κέντρο Παλλάς στο Μαυρούδι κράτησε ώς τιςπρωινές ώρες.Στο νιόπαντρο ζευγάρι ευχόµαστε να ζήσουν ευτυχισµένα µεπολλούς απογόνους στους δε ευτυχείς γονείς και γιαγιά νατους χαίρονται όπως επιθυµούν.

ΘΑΝΑΤΟΙ-Στις 22 του Απρίλη έκλεισε για πάντα τα µάτια της στα 83της χρόνια στο σπίτι της ατην Αθήνα, η Ανδροµάχη Φιλίδη,το γένος Θοδωρή Βαξιοβάνου και κηδεύτηκε την εποµένησε νεκροταφείο των Αθηνών.Η Μάχη υπήρξε αγωνίστρια στη ζωή κι άξια Σιδερίτισσα γυ-ναίκα, που πάλεψε ανδρίκια δίπλα στο Νίκο και στα παιδιάτης.-Στις 17 Ιουνίου τερµάτισε πρόωρα τον κύκλο της ζωής τουστην Αθήνα όπου ζούσε, ο Λευτέρης Βαξοβάνος, γιος τουΚωσταντή κι εγγονός της αείµνηστης Πέτρενας Κώτση. Ηκηδεία του έγινε την εποµένη στο νεκροταφείο Αιτωλικού Αι-τωλοακαρνανίας.Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

«Μην τον σκεπάζεις ουρανέ µην τον πλακώνεις χώµα...»Πόσο σου ταιριάζουν αγαπηµένε µας Τάκη, οι στίχοι τουδηµοτικού µοιρολογιού!Ήταν ένας κεραυνός µίας αναπάντεχης καταιγίδας µέσαστην καρδιά του καλοκαιριού ο ξαφνικός χαµός σου, Τάκη.Σε χτύπησε απρόσµενα µέσα στο καλοκαίρι της ζωής σου,στο µέστωµα της ηλικίας σου. Γι' αυτό νιώθω την ανάγκη ναδιαµαρτυρηθώ στη µοίρα για την τραγική της επιλογή,Τη χθεσινή µέρα ο πικροχάροντας σου 'χε στήσει το µοι-ραίο καρτέρι στο νοσοκοµείο ∆ουρούτης. Χωρίς να σε κα-λέσει σε πάλη στα µαρµαρένια αλώνια. Βίαια σου έκοψε τονήµα της ζωής σου.Αν και είχες αµέριστη τη συµπαράσταση της αγαπηµένηςσου αδελφής ως την τελευταία στιγµή και τις υπεράνθρω-πες προσπάθειες όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προ-σωπικού του καρδιολογικού τµήµατος του νοσοκοµείου∆ουρούτης, δεν µπόρεσες να του ξεφύγεις. ∆ε λυπήθηκετην ψυχική σου λεβεντιά, το γιο σου, τη µάνα σου, τη γυ-ναίκα σου τ’ αδέλφια σου, τα ανίψια σου, όλους εµάς.Μπορεί να σε νίκησε ο χάρος Τάκη, δεν µπόρεσε όµως νακλέψει τίποτε από την οµορφιά σου και το χαµόγελο σου.Σε άφησε να φύγεις όµορφος και γελαστός για το τελευταίοσου ταξίδι. Ήσουν τόσο όµορφος και γελαστός στο νεκρο-κρέβατό σου, που µας έκανες να αναρωτιόµαστε, µήπως,µας κάνει καµιά πλάκα από τις γνωστές ο Τάκης ή µήπωςείναι ψέµα;Μέσα σ' αυτή τη βαριά ατµόσφαιρα, Τάκη, ξεπηδούν µέσαµου µνήµες από τα παλιά, αλλά και τα πρόσφατα χρόνιατης ζωής σου και της ζωής όλων των ξαδελφών µας.Θυµάµαι, που από µικρά παιδιά όλα τα ξαδέλφια ήµαστανκαι είµαστε αγαπηµένα και αχώριστα.Θυµάµαι, που το πατρικό σου σπίτι ήταν σαν πατρικό όλωνµας. Εκεί συγκεντρωνόµασταν όλοι, µικροί-µεγάλοι, τα κα-λοκαίρια, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σε χαρές, σε λύπεςκαι µε χιούµορ και καλή καρδιά κάναµε και τα δύσκολα να

µας φαίνονται όµορφα και ευχάριστα.Βέβαια σ’ όλα αυτά βοήθησε το ενδιαφέρον και η απέραντηαγάπη που έδειχνε σε όλους µας ο λατρευτός σου πατέ-ρας, ο αξέχαστος και σεβαστός µας θειο-Γάκης. Μια αγάπηπου θα τη θυµόµαστε όλοι για πάντα. Μια αγάπη που µαςτη διοχέτευε απλόχερα, σαν να ήµασταν η οικογένειά του,µιας και η µοίρα του στέρησε πρόωρα όλη την πατρική τουοικογένεια.Αλλά και η πολυαγαπηµένη σου µάνα η σεβαστή µας θεί-τσα, κυρά κι αρχόντισσα, ήταν και είναι το στήριγµά µας σεόλες τις δύσκολες και ευχάριστες στιγµές µας,Σαν δεύτερη µάνα µας, βιωµατικά και αβίαστα, δίδασκε σεόλους µας το δρόµο της αρετής, της νοικοκυροσύνης, τηςαξιοπρέπειας, της υποµονής. Συµµετείχε πάντα στις χαρέςκαι στις λύπες µας όχι µόνο νοερά αλλά και έµπρακτα. ∆εθα ξεχάσουµε κανένας µας, ότι στους γάµους όλων τωνανιψιών της οι δίπλες ήταν δικό της δηµιούργηµα.Θυµάµαι, που µου υποσχέθηκες και µε χαρά περίµενες ναµε επισκεφθείς στα Τζουµέρκα, για να σε ξεναγήσω σε όλητην περιοχή. Η επίσκεψη αυτή µαταιώθηκε για πάντα γιατίπροηγήθηκε η επίσκεψη σου στο κοιµητήριο της Σίδερης.Θυµάµαι, που τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούσες καιδιοργάνωνες συναντήσεις όλων των ξάδελφων σε τακτάχρονικά διαστήµατα. Στις συγκεντρώσεις αυτές όλα τα ξα-δέλφια, ώριµοι άντρες και γυναίκες πια, µε κέφι και γλυκόκρασί διασκεδάζαµε, αστειευόµασταν, αναπολούσαµε ταπαλιά και περνούσαµε αξέχαστες στιγµές. Μια τέτοια συγ-κέντρωση προγραµµάτιζες για τις 17 Αυγούστου. Η συγ-κέντρωση αυτή θα γίνει δυο µέρες αργότερα, στις 19Αυγούστου, χωρίς εσένα αλλά για σένα. Θα συγκεντρω-θούµε, Τάκη, αυτή τη φορά για ένα πολύ διαφορετικό

σκοπό. Θα συγκεντρωθούµε για το 40ήµερο µνηµόσυνοσου.Εσύ µε τον Πίπη ίσως διοργανώνετε καµιά άλλη συνάντησηµε το Χρυσόστοµο, τη Βένα, το Νίκο, το Χρήστο.Θυµάµαι πολλά και θέλω να πω περισσότερα. Το µόνοόµως που µπορώ να πω αυτή την ώρα στο µονάκριβο γιοσου Σπύρο, είναι η λέξη κουράγιο και να κλείσει µέσα στηνψυχή του την αγαθή σου µνήµη, το πρότυπο σου, να πο-ρεύεται όπως εσύ ήθελες και να είναι σίγουρος ότι όλα εµείςτα ξαδέλφια σου θα τον αγαπάµε και ότι θα είµαστε δίπλατου όποτε µας χρειαστεί.Στον αγαπηµένο σου αδελφό Παναγιώτη, που προσπα-θώντας να δώσει κουράγιο σε όλους τους άλλους, βιώνειβουβά και αθόρυβα τον πόνο για το χαµό σου, εύχοµαι ναείναι γερός και δυνατός. Σαν πρώτος που είναι από όλα ταξαδέλφια, εµείς τον χρειαζόµαστε και τον θέλουµε να είναιπρώτος και στις χαρές µας που, δεν µπορεί, θα ακολουθή-σουν κι αυτές.Στην αγαπηµένη σου αδελφή Λενίτσα, που σου φερνότανσαν πραγµατική µάνα και δε σε ξεχώριζε από τα παιδιά τηςλέγοντας έχω τρεις κόρες και ένα γιο, εύχοµαι ο Θεός νατης δίνει κουράγιο και δύναµη, γιατί και τώρα έχει τρειςκόρες και ένα γιο-το Σπύρο- που τη χρειάζονται και τη θέ-λουν για στήριγµα. . 'Όσο για την πολυαγαπηµένη σου µάνα, τη θείτσα µας, πουστα γεράµατα της πίνει το πικρότερο ποτήρι, η λέξη κου-ράγιο είναι πολύ λίγη για να την παρηγορήσει. ∆ε θα µπο-ρεί, Τάκη µου, να έρχεται συχνά στον τάφο σου, στηΣίδερη, να σου ανάβει το καντήλι, θα µένει όµως ακοίµητοστο σπίτι της το λαδοκάντηλο, που θα φωτίζει τη φωτο-γραφία σου. Όµως το καντηλάκι που άναψες στο ντουλα-πάκι της καρδιάς της, θα ρουφάει αχόρταγα το αίµα τηςµέχρι να στερέψει.Καλό ταξίδι ξάδελφε,

Ουρανία Μασούρα

ΣΤΟΝ ΤΑΚΗ ΚΥΡΚΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012:Σχέδιο 1 01/08/2012 10:15 Σ δ 2

Page 3: Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ 65

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 3

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ Α Π ’ Τ Α Π Α Λ Ι Α

Ο ΣΠΑΡΤΟΣ(και η κατεργασία του)

Τα παλιά τα χρόνια, τότε που οιάνθρωποι της υπαίθρου ζούσανεπαλεύοντας και δηµιουργώντας τ΄απαραίτητα για την αντιµετώπισητων αναγκών της ζωής σε ατοµικόκαι οικογενειακό επίπεδο, εδώστη Σίδερη, όπως και στ’ άλλα τρι-γύρω χωριά, για την απόκτησηυφαντικής ύλης οι γυναίκες, οιοποίες ήταν επιφορτισµένες µετην εξεύρεση του απαραίτητουυλικού κατασκευής ειδών ένδυ-σης, στρωσιδιών, σκεπασµάτωνκαι άλλων ειδών οικοσκευής, χρη-σιµοποιούσαν µετά το µαλλί προ-βάτων και γιδιών και τον Σπάρτο.Ο Σπάρτος είναι φυτό θαµνώδες που φύεται σε αρκετές πλαγιές του χω-ριού, ιδιαίτερα προς τα νότια και νοτιοδυτικά στις τοποθεσίες «Γκρόπα»,«Μελίσσι», «Παπα-∆ήµου», «Μπουρίµια», «Περβόλια», «Κισσαράτες»,«Μποσκαριά» και την Άνοιξη στολίζει και ευωδιάζει τον τόπο µε τα κατακί-τρινα µυρωδάτα άνθη του. ∆εν έχει φύλλα, αλλά απ’ τα κλωνάρια του τηνΆνοιξη µαζί µε τα άνθη βγαίνουν πολλά βλαστάρια ολοστρόγγυλα και µυ-τερά, τα οποία µεγαλώνουν σιγά-σιγά ώς τον Ιούλιο και παίρνουν την τελικήτους µορφή κυλινδρικά, καταπράσινα µήκους 0,50 µ. µε σουβλερή µύτηκαι πολύ ανθεκτικά, αφού πολλές φορές χρησιµοποιούνταν από τους ξω-µάχους της υπαίθρου για τα δεσίµατα στις ανάλογες γεωργικές εργασίες,όπως µπολιάσµατα, δέσιµο φυτών κ.λπ.Την περίοδο του Ιουλίου οι γυναίκες, κυρίως νεαρές και κορίτσια, πήγαι-ναν µεµονωµένα ή οµαδικά στους τόπους όπου είχαν επισηµάνει από πριν,έκοβαν τα κλαδιά του και ζαλωµένες τον µετέφεραν στις αυλές των σπιτιώντους. Εκεί ξεχώριζαν απ’ το κλωνάρι ένα-ένα τα βλαστάρια και τα έκανανµικρά δεµατάκια σε πάχος λίγο µεγαλύτερο της χεριάς δένοντας το καθέναµε το πιο µεγάλο βλαστάρι.Αυτά τα δεµάτια τα πήγαιναν ζαλωµένες στον Καλαµά σε τοποθεσίες µεζιάλι, που ήταν και πλυσταριές των ρούχων της οικογένειας κάθε εβδοµάδα,και τα βούλιαζαν για µια εβδοµάδα περίπου πλακώνοντάς τα µε µεγάλεςπλακερές πέτρες και χοντρό ζιάλι,Στη συνέχεια τα έβγαζαν και µετά το στέγνωµά τους τα µετέφεραν στο σπίτιόπου τα ζεµάταγαν για αρκετή ώρα σε χουχλαστό νερό µέσα σε µεγάλοκαζάνι. Όταν κρύωναν κι ενώ ήταν ακόµη υγρά τα ξεφλούδιζαν ένα-ένα βλα-στάρι κι όλες τις φλούδες του κάθε δεµατιού σε χεριές, τις έδεναν σαν κου-βάρι και τις τοποθετούσαν µέσα σε σακί ή σκαφίδι πλυσίµατος ρούχων.Στη διαδικασία ξεφλουδίσµατος των βλασταριών του Σπάρτου παίρναµεµέρος κι εµείς τα παιδιά της οικογένειας. Μερικές φορές έφερναν τα δεµάτιγια ξεφλούδισµα στο «Πιάδι», όπου περιµένοντας κάτω από τη σκιά τουΠλάτωνα τη σειρά για να γεµίσουµε τις βουτσέλες ασχολούµαστε µε τη δια-δικασία αυτή ολόκληρη παρέα προσφέροντας εργασία, αλλά και διασκε-δάζοντας παράλληλα µε ιστορίες, αστεία και πειράγµατα µεταξύ µας.Ακολούθως αυτά τα µατσάκια µε τις φλούδες του Σπάρτου τα ζεµάταγανσε καζάνι µε χοχλαστό νερό και πριν στεγνώσουν τελείως τα κοπάνιζανένα-ένα µε ξύλινο κόπανο πάνω σε πλάκα, ώστε να πάρουν τη µορφή µαλ-λιού και κάνοντάς τα ένα σωρό τα άπλωναν για στέγνωµα στον ήλιο. Αυτόντον στεγνωµένο Σπάρτο σε µια ενιαία µάζα τν µάζευαν σε σακιά και άλληµέρα, λίγο-λίγο τον έγραιναν µε τα χέρια και ακολουθούσε το λανάρισµάτου µε τα λανάρια για να πάρει την τελική µορφή, που έµοιαζε µε µαλλί.Τον λαναρισµένο Σπάρτο τον κάναµε τουλούπες και µε τη ρόκα τους οι ηλι-κιωµένες κυρίως γυναίκες τον έγνεθαν και τον µετέτρεπαν σε γνέµα, το στη-µόνι ψιλό νήµα και το υφάδι πιο χοντρό. Μ’ αυτό το νήµα ύφαιναν στοναργαλειό χειράµια για πρόχειρα καλοκαιρινά στρωσίδια, σακιά και σακού-λια κι έπλεκαν µε τέχνη τριχιές, τα οποία ονόµαζαν σπαρτένια σ’ αντιδια-στολή µε τα µάλλινα και τα λινά.Αυτός ήταν ο τρόπος επεξεργασίας του Σπάρτου και γινόταν από περιορι-σµένο αριθµό γυναικών των φτωχών κυρίως οικογενειών και διατηρήθηκεώς τα τέλη της δεκαετίας του ’40 λίγο µετά την κατοχή.Η τελευταία Σιδερίτισσα που κατεργάσθηκε έτσι τον Σπάρτο ήταν η µάναµου, η Λένη του Λάγγαρη και Τάσενα του Στραβέλη, ονοµαστή για την ερ-γατικότητα και τη νοικοκυροσύνη της.

Τάκης Στραβέλης

Πιστοί στην παρά-δοση, η οποία θέλειτη Σίδερη να γιορτά-ζει την Πασχαλιά µεσυλλογικά χωριανικάΠασχαλιάτικα γλέντιαµε κλαρίνα και βιολιάστις αυλές των σπι-τιών, καταφέραµε κιεφέτος να γιορτά-σουµε όπως µας ται-ριάζει.Το Σιδερίτικο συλλο-γικό Πασχαλιάτικοχωριανικό γλέντι, τοοποίο αποτελεί τοαποκορύφωµα τουΠασχαλινού εορτα-σµού µας, φέτοςήταν διήµερο. Τηνπρώτη ηµέρα ανήµερα της γιορτής των Αναστά-σηδων συγκροτήθηκε µετά από τηλεφωνική συ-νεννόηση στη «Χαλικαριά» µια µικρή πληνόµορφη παρέα από καµιά δεκαριά άνδρες µε πα-ρόντες ανάµεσά τους δύο από τους τέσσερις εορ-τάζοντες Αναστάσηδες, τον Τάσιο Σωτηρίου καιτον Τάσιο Φίλιο, η οποία χωρίς βιολιά, έτσι στακουφά άρχισε γύρω στις 12 τις επισκέψεις απότον Απάνω Μαχαλά. Πρώτο-πρώτο επισκεφθή-καµε το σπίτι του Κωσταντή και της Ευτυχίας Κο-λιούση για τη γιορτή του γιου τους. Εκεί χωρίςκλαρίνα και χορό, αλλά µε όµορφο κουβεντολόιγύρω από τα παλιά Πασχαλινά µας γλέντια, τρώ-γοντας και πίνοντας ζήσαµε κι αναπολήσαµεόµορφες στιγµές απ’ το παρελθόν.Από κει ροβολήσαµε τον κατήφορο στο σπίτι τουΠρόδροµου και της Τούλας Στραβέλη. Τρώγονταςκαι πίνοντας στην υγειά του εορταζόµενου γιουτους, συνεχίσαµε κι εκεί την κουβέντα µας για τιςπερασµένες Πασχαλιές.Στο ίδιο κλίµα και πλάνο συνεχίσαµε τις επισκέ-ψεις στα σπίτια των άλλων Αναστάσηδων, µε επό-µενο σταθµό το σπίτι του Φώτου και της ∆ώραςΣωτηρίου, για να ολοκληρώσουµε µεσηµεριάτικαχαρούµενοι και µερακλωµένοι στο σπίτι του τε-λευταίου Αναστάση µας, του Τάσιου Φίλιου.Έτσι απλά και σεµνά γιορτάσθηκε χωριανικά ηπρώτη µέρα της Πασχαλιάς στη Σίδερη.Η ∆ευτέρα της Πασχαλιάς όµως γιορτάσθηκε ολόι-δια όπως τα παλιά όµορφα χρόνια. Γύρω στις 11αντήχησαν στον «Φτελιά» τα κλαρίνα κι οι ήχοιτους αντιλάλησαν σ’ όλο το χωριό, στα πλάγια καιτο λόγγο µε το τραγούδι «Ξενιτεµένα µου παιδιάστον κόσµο σκορπισµένα6». Χαρούµενοι και χα-µογελαστοί, αλλά και συγκινηµένοι κάµποσοι χω-ριανοί, µαζευτήκαµε εκεί γύρω στ’ Αργαστήρι καισυγκροτήσαµε µικρή ποµπή και µε τα βιολιάµπροστά παίζοντας πορευθήκαµε στην ίδια δια-δροµή για να βρεθούµε σε λίγο πάνω απ’ το «Κου-λούρι». Εκεί σταθήκαµε για λίγο και µετά απόσύντοµο χαιρετισµό των νεκρών µας από τον ∆ά-σκαλο µε το «Χριστός Ανέστη» αφουγκρασθήκαµεσε στάση προσοχής βαθιά συγκινηµένοι και µε δα-κρυσµένα µάτια δυο δηµοτικά Ηπειρώτικα τρα-γούδια, το µοιρολόι «Μαριόλα» και το χορευτικό«Οσµάν Τάκας», τα οποία έπαιξε µε δεξιοτεχνίακαι πολύ σεβασµό το «τακίµι» του Κώστα Σούκα.Ανηφορίζοντας απ’ εκεί φθάσαµε στη «Ράχη» στηδιασταύρωση του Μπάµπη, όπου σε σύντοµηστάση παίχθηκε ο χορευτικός σκοπός «Βασίλ’ Αρ-χόντισσα», στη µνήµη του αξέχαστου Τάσιου Ντρί-κου, που έφυγε πρόσφατα απ’ τη ζωή, και τοαφουγκράσθηκε µαζί µας βαθιά συγκινηµένοςαπό την Αθήνα κι ο Αλέκος Παπαχαραλάµπους.Επόµενος σταθµός µας η «Χαλικαριά». Εκεί επι-σκεφθήκαµε πρώτα τη λουλουδιασµένη αυλή τουΝίκου και της Σταυρούλας Βαξιοβάνου απ’ όπου,αφού κερασθήκαµε λουκούµι και νόστιµους µεζέ-δες µε ούζο και τσίπουρο, αλλά χωρίς κλαρίνα καιχορό, καταλήξαµε στην αυλή του Γιώργου Τσάτσα,ο οποίος µετά από αρκετά χρόνια άνοιξε Πασχα-λιάτικα την αυλόπορτά του για να γίνει εκεί έναόµορφο και σεµνό Πασχαλιάτικο γλέντι, όπωςπαλιά. Στήθηκε ωραίος χορός µε µερακλήδες καιµερακλούδες χορευτές και χορεύτριες ισάξιος καιισότιµος µε τους παλιούς. Κι έναν χορευτικόσκοπό «Ένας πασάς διαβαίνει κι άλλος έρχεται»,

παιγµένο µε πολύ µεράκι και χορεµένο λεβέντικατον αφουγκράσθηκε από το τηλέφωνο µε δάκρυαστα µάτια από τα Στείρα της Ευβοίας, όπου δια-µένει, ο Σταύρος Τσάτσας, θείος του Γιώργου, κιένας από τους παλιούς λεβέντες της Σίδερης, οοποίος τίµησε κι εξακολουθεί να τιµά περίσσια τηΣίδερη.Στη συνέχεια µε τα όργανα σε δράση και τη νεο-λαία µας να προπορεύεται χορεύοντας φθάσαµεστην ονοµαστή πλατεία «Κόντρα», όπου µε προ-εξάρχουσα την Ουρανία Σπυρόπουλου και τον γιοτης Γιώργο στήθηκε µικρός αλλά γεµάτος ζωντά-νια και κέφι χορός για κάµποση ώρα µε τους χο-ρευτικούς σκοπούς «Μπεράτι» και «Συ πουσέρνεις το χορό όµορφο παλίκαρο6».Επόµενος σταθµός µας η πλατεία του «Φτελιά», ηοποία για πολλές δεκαετίες έως αιώνες υπήρξεµαζί µε τ’ Αργαστήρι ο αφαλός της Σίδερης και ση-µείο αναφοράς του απογευµατινού Πασχαλιάτικουχορού των Σιδεριτών, ανδρών και γυναικών.Ακούσαµε κι εκεί ακουµπισµένοι στα πεζούλια τ’Αργαστηριού δυο χορευτικούς σκοπούς και σελίγο χορεύοντας βρεθήκαµε στην αυλή του Νικόλακαι της Ευθυµίας Παπασταύρου, όπου ανεβασµέ-νοι ψυχολογικά γευτήκαµε σ’ έναν πλούσιοµπουφέ τους νόστιµους µεζέδες που είχαν ετοι-µάσει οι νοικοκυρές του σπιτιού. Ο χορός πουστήθηκε κι εκεί κράτησε αρκετή ώρα και συνεχί-σθηκε µε µπροστάρισσα τη νεολαία ώς τη «Λιο-φάτα».Εκεί µας περίµεναν µ’ ορθάνοιχτη την αυλόπορταο Αχιλλέας κι η Σοφία Κάργιανη µε τα παιδιά κι εγ-γόνια τους στην ευρύχωρη αυλή τους µε ένανπλούσιο µπουφέ. Με ανεβασµένο το θερµόµετροτου κεφιού και το φαγοπότι, το γλέντι συνεχίσθηκεκι ο χορός που στήθηκε ήταν εφάµιλλος του πα-λιού καιρού.Η συνέχεια δόθηκε στο Λαγγαρέικο, το οποίο γιαπολλά χρόνια τώρα δεν λείπει από την πρώτηγραµµή του Πασχαλινού γλεντιού µας. Εκεί ορθοίµας καρτέρεσαν ο Σωτήρης και η Μαριολίτσα µετα παιδιά κι εγγόνια τους στη γραµµή. Ο χορόςπου στήθηκε µετά τα κεράσµατα και το φαγοπότιµε κυρίαρχο το χλωρό τυρί, κράτησε ώς αργά µετους νέους µας να έχουν την πρωτοπορία.Η αυλή του Παντέικου, όπου παλιότερα το τριή-µερο τότε Πασχαλινό µας γλέντι έφθανε στο απο-κορύφωµά του, µετά από κάµποσα χρόνιασιωπής από τα διαδοχικά πένθη, φέτος άνοιξε τηνπόρτα για χρόνια πολλά, χωρίς µουσική.Ο επίλογος του όµορφου, σεµνού και ισάξιου µετα παλιά Πασχαλινού µας γλεντιού γράφθηκε στοσπίτι των παιδιών του αξέχαστου Κώστα Σωτη-ρίου (του Κόνα µας) στον Αϊ-Θανάση. Εκεί ηπαρέα των γλεντζέδων µε απόντα κάµποσα απότα «µεγάλα παιδιά» της Σίδερης, λόγω αδυναµίαςνα σταθούν όρθια και ενεργά ώς το τέλος, αλλά µεπαρόντες όλους τους νέους στην πρώτη γραµµή,το γλέντι συνεχίσθηκε µε αµείωτο κέφι και διά-θεση. Ο χορός ασταµάτητος από µερακλωµένουςνέους και νέες µε παλιούς όµορφους Ηπειρώτι-κους σκοπούς κράτησε ώς αργά και µετά το ηλιο-βασίλεµα. Μπράβο τους!Έτσι απλά και Σιδερίτικα γιορτάσαµε εδώ στο χωριόµας κι εφέτος την Πασχαλιά. Μακάρι και του χρόνου ναείµαστε όλοι γεροί και καλά να την ξαναγιορτάσουµε.Άιντε καλή αντάµωση αδέλφια Σιδερίτες όπου γης.

Τάκης Στραβέλης

ΦΕΤΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΙ∆ΕΡΗ

Συχνές ερωτήσεις για την ασθένειατου µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου:

1. Τι είναι η ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου;Είναι µία ασθένεια που προσβάλλει τα πλατάνια και προκαλείται από έναν µικρο-σκοπικό µύκητα, που ονοµάζεται Ceratocystis platani. Το παθογόνο αυτό αναπτύσ-σεται µέσα στο ξύλο των δένδρων και προσβάλλει τις ρίζες, τον κορµό και τα κλαδιάτων δένδρων.2. Πόσο σοβαρή είναι η ασθένεια;Η ασθένεια είναι θανατηφόρος. Ο θάνατος των προσβεβληµένων φυτών είναι ανα-πόφευκτος. Το παθογόνο έχει τη δυνατότητα να νεκρώσει δένδρα οιουδήποτε µεγέ-θους και ηλικίας. Στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο τα νεκρά δένδρα από τηνασθένεια είναι χιλιάδες.3. Προσβάλλει άλλα φυτά εκτός από πλατάνια;Όχι, το παθογόνο αυτό προσβάλλει µόνο είδη πλατάνου. Ο ελληνικός (ανατολικός)πλάτανος (Platanus orientalis), εµφανίζει πολύ µεγάλη ευπάθεια στην ασθένεια. Ηασθένεια είναι επίσης καταστρεπτική και σε άλλα είδη πλατάνου όπως ο αµερικανι-κός (δυτικός) πλάτανος (Platanus occidentalis), καθώς και στο υβρίδιο µεταξύ τωνδύο αυτών ειδών, που ονοµάζεται σφενδαµνόφυλλος πλάτανος (Platanus Χ aceri-folia) και το συναντάµε σε πολλές από τις πόλεις της δυτικής Ευρώπης.4. Από πού έχει έλθει η ασθένεια;Ο µύκητας Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια έχει εισαχθεί στην Ευ-ρώπη από τη Βόρεια Αµερική. Κατά πάσα πιθανότητα µεταφέρθηκε µε κιβώτια απόξύλο πλατάνου από τα αµερικανικά στρατεύµατα, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκο-σµίου Πολέµου στην Ιταλία και τη Γαλλία. Στην Ελλάδα πιθανολογείται ότι έχει ει-σαχθεί µε φυτά πλατάνου από την Ιταλία. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012:Σχέδιο 1 01/08/2012 10:16 Σ δ 3

Page 4: Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ 65

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20124

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣΗ Βήχου Σταµατία κόρη του Νίκου και της Γιαννούλας, το γένος Σιούλα καιΤάσιως Κώτση, πρόσφατα περάτωσε τις σπουδές της και έλαβε µε πολύκαλή βαθµολογία το πτυχίο από τη Σχολή Κοινωνικής Ανθρωπολογίαςτου Πανεπιστηµίου Αιγαίου.Τη συγχαίρουµε και της ευχόµαστε καλή επαγγελµατική σταδιοδροµία,στους δε γονείς της να τους ζήσει να τη χαίρονται

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑΑγαπητοί µας χωριανοί, σε όποιο µέρος κι αν βρίσκεστεΤο ∆Σ του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Σίδερης σε πρόσφατη σύ-σκεψη έλαβε την απόφαση να προσπαθήσει µε τη µικρή ή µεγάλη βοήθειαόλων των απανταχού ευρισκοµένων Σιδεριτών, να αξιοποιήσει τον ξενώνα,αυτόν στον οποίο έχει διαµορφωθεί το σχολείο, στον Άι-Θανάση.Να αναφέρουµε εδώ λίγο την ιστορία διαµόρφωσης του σχολείου σε ξενώνα.Όταν ∆ήµαρχος στο Φιλιάτι ήταν ο Γάκης Κολιούσης, υλοποίησε ο ∆ήµος Φι-λιατών ένα πρόγραµµα , το οποίο χρηµατοδοτούσε τη µετατροπή ορισµένων∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου σε ξενώνες. Το έργο προχώρησε και έφθασεσε ένα σηµείο, το οποίο δεν θεωρείται ικανό για τη λειτουργία του. Είναι πολλάαυτά τα οποία θεωρούνται απολύτως απαραίτητα να γίνουν, όπως π.χ. ο εξο-πλισµός της κουζίνας, η επίπλωση των δωµατίων, τα οποία είναι ένα µονό-κλινο και 4 τρίκλινα, τοποθέτηση θέρµανσης κ.λπ.Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουµε και το κόστος συντήρησης του κτη-ρίου, γιατί ήδη από το τέλος των εργασιών του κτηρίου πέρασαν χρόνια, ταοποία δυστυχώς άφησαν τα σηµάδια τους, µε λίγα λόγια χρειάζεται και συντή-ρηση (κόστος) στο κτήριο (εξωτερικά παράθυρα, πόρτα κ.λπ.).Η επιθυµία πρώτον πολλών συγχωριανών µας και ιδιαίτερα των απογόνωντους να έρθουν στο χωριό των γονιών – παππούδων τους και δεύτερον η έλ-λειψη κάθε κρατικού κονδυλίου, µας οδήγησε στην απόφαση που πήραµε, δη-λαδή να ζητήσουµε την αρωγή σας, στην προσπάθεια να κρατήσουµε ζωντανότο χωριό µας!Ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σας ανοίξαµε ειδικό λογαριασµό στηνΕθνική Τράπεζα µε αριθµό 459/75246252 Ειρήνη Πάντου – Βασίλης Πα-πασταύροςΙΒΑΝ: GR0501104590000045975246252 BIC ETHNGRAA

Με αγάπη και εκτίµησηΤο ∆Σ του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Σίδερης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣΤο ∆Σ της Αδελφότητας κάλυψε τα έξοδα της συν-τήρησης του Αλωνιού στον Αϊ-Θανάση και µε τησυµµετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου τον καθαρι-σµό του περιβάλλοντος χώρου στον Αϊ-Θανάση.Επίσης, µε έξοδα της Αδελφότητας αγοράστηκανδύο ποδοσφαιρικά δίχτυα, ένα δίχτυ για τη µπα-σκέτα και δύο µπάλες, µία ποδοσφαίρου και µίαµπάσκετ. Προσφορά στα παιδιά µου και τους ευ-χόµαστε καλές διακοπές και καλά παιχνίδια!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΕρµιόνη Τσέτσου-Κρουστάλλη, Άρτεµις Λάγκαρη-Καπλάνη, Θεολόγος Ταφέκης, Πηνελόπη Κολι-ούση, Ουρανία Τσέτσου. Σύνολο 300 ευρώ.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙ∆ΕΡΗΣΑ) 6 ΜΑΪΟΥ 2012ΣΥΡΙΖΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26ΠΑΣΟΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Ν∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ΚΚΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ΑΝΤΑΡΣΥΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4∆ΗΜΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ΟΧΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ΛΑΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ Κ.Κ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Μ-Λ ΚΚΕ, ΚΚΕ Μ-Λ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1∆ΡΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Β) 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012ΣΥΡΙΖΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Ν∆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17ΠΑΣΟΚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12∆ΗΜΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ΚΚΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ΑΝΤΑΡΣΥΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ∆εν ξέρετε πώς να διώξετε ανεπιθύµητους επι-σκέπτες όπως τα µυρµήγκια; ∆οκιµάστε τους εξήςδύο οικολογικούς τρόπους: Ραντίστε µε χυµό λε-µονιού ή σκορπίστε φλούδες αγγουριού εδώ καιεκεί... Τα µυρµήγκια απεχθάνονται τα αγγούρια καιθα εξαφανιστούν.Επιστρέψατε στο εξοχικό ή το σπίτι στο χωριό σαςκαι διαπιστώσατε ότι τα ντουλάπια σας µυρίζουνκλεισούρα; Η λύση είναι απλή και οικολογική: Το-ποθετήστε ένα ποτήρι βραστό γάλα στο κατώτεροσηµείο του ντουλαπιού και κλείστε την πόρτα.Όταν το γάλα κρυώσει θα έχει απορροφήσει όλητην άσχηµη µυρωδιά....Επιµέλεια: Εύα Σπυροπούλου Αρχηγός οµάδος«ΠΥΡΑΜΙΣ» στην εταιρεία Tupperware Hellas

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

5. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας έχει βρεθεί ηασθένεια;Η ασθένεια µέχρι το 2011 είχε βρεθεί σε 4 νοµούς τηςΠελοποννήσου (Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας καιΑχαΐας) και σε δύο νοµούς της Ηπείρου (Ιωαννίνωνκαι Θεσπρωτίας). ∆εν αποκλείεται να υπάρχει και σεάλλες περιοχές και να µην έχει εντοπιστεί.

6. Ποια είναι τα συµπτώµατα της ασθένειας;Στα αρχικά στάδια τα προσβεβληµένα πλατάνια εµ-φανίζουν µειωµένη βλάστηση, µικροφυλλία ή/και χλώ-ρωση (κιτρίνισµα) των φύλλων. Στα µεγάλα δένδραπαρατηρούνται νεκρά κλαδιά συνήθως στη µίαπλευρά του δένδρου, ενώ στη συνέχεια η προσβολήεπεκτείνεται και στα υπόλοιπα κλαδιά.Σε µικρότερα δένδρα παρατηρείται ολική νέκρωση τουδένδρου µέσα σε µία βλαστική περίοδο.Στις εστίες προσβολής διακρίνονται συνήθως νεκράδένδρα και δίπλα τους άλλα δένδρα σε διάφορα στά-δια προσβολής, µε νεκρούς κλάδους και κιτρινισµέναφύλλα.Στα προσβεβληµένα δένδρα που δεν έχουν νεκρωθείακόµα, όταν αφαιρεθεί ο φλοιός, παρατηρείται µετα-χρωµατισµός του ξύλου σε µορφή λωρίδων χρώµα-τος κυανόµαυρου έως καστανόµαυρου.

7. Πώς διαδίδεται η ασθένεια;Ο µύκητας εισβάλλει στο δένδρο από πληγές στα κλα-διά, τον κορµό ή τις ρίζες.Μολυσµένα εργαλεία. Συχνός τρόπος διασποράς τηςασθένειας είναι µε πριόνια, αλυσοπρίονα, τσεκούριακ.λπ., που έχουν χρησιµοποιηθεί σε προσβεβληµέναδένδρα και στη συνέχεια σε υγιή.Εκσκαπτικά µηχανήµατα. Η ασθένεια διαδίδεται επί-σης µε εκσκαπτικά µηχανήµατα (µπουλντόζες, εκ-σκαφείς κ.λπ.) που χρησιµοποιούνται σε περιοχές µεπροσβολές και στη συνέχεια µεταφέρονται σε άλλεςπεριοχές.Αναστοµώσεις των ριζών. Σε κάθε εστία προσβολής,το παθογόνο διαδίδεται υπογείως από τα προσβε-βληµένα δένδρα στα γειτονικά υγιή µε την επαφή καιαναστόµωση των ριζών τους. Μέσα στα ποτάµια καιτους χείµαρρους τα προσβεβληµένα δένδρα σπάζουνκαι µεταφέρονται µε το νερό δηµιουργώντας νέεςεστίες προσβολής.

8. Τι πρέπει να κάνουµε για να προστατέψουµε ταπλατάνια;Αποφυγή παρεµ-βάσεωνΑποφεύγουµε τηνυλοτοµία, κλάδευσηκαι την µε οιονδή-ποτε τρόπο πλή-γωση των δένδρωνπλατάνου, ιδιαίτερασε περιοχές πουέχει εντοπιστεί η

ασθένεια. Αποφεύγουµε την είσοδο µηχανηµάτων καιτις πάσης φύσεως χωµατουργικές εργασίες σε πε-ριοχές που φύονται πλατάνια.ΑπολύµανσηΕκσκαπτικά µηχανήµατα που πρόκειται να χρησιµο-ποιηθούν ή έχουν χρησιµοποιηθεί σε περιοχές µεπλατάνια θα πρέπει να πλένονται µε επιµέλεια και νααπολυµαίνονται.Επίσης, όλα τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται σεπλατάνια πρέπει να απολυµαίνονται πριν και µετά τηχρήση τους.Απολυµαντικά: Για την απολύµανση εργαλείων µπο-ρεί να χρησιµοποιηθεί ένα διάλυµα χλωρίνης 20% ήπράσινο οινόπνευµα ή φορµόλη 5%. Επίσης, εγκε-κριµένα σκευάσµατα µε τεταρτοταγή άλατα του αµ-µωνίου (quaternaryammonium) ή orthophenylphenolµπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απολύµανσηεργαλείων και µηχανηµάτων.

9. Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί η ασθένεια σεµία περιοχή;Όταν η ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια (σε µι-κρές εστίες προσβολής) µπορούν να ληφθούν µέτραγια την αποτροπή της επέκτασης της ασθένειας σταγειτονικά υγιή δένδρα, µέσω των αναστοµώσεων τουριζικού συστήµατος.Χρησιµοποίηση ζιζανιοκτόνων. Νεκρώνονται ταασθενή φυτά και τα γειτονικά τους υγιή και έτσι απο-φεύγεται η διάδοση της ασθένειας µέσω του ριζικούσυστήµατος. Καταστροφή των προσβεβληµένων δέν-δρων. Τα προσβεβληµένα δένδρα καθώς και τα γει-τονικά τους που έχουν νεκρωθεί από τα ζιζανιοκτόναπρέπει να υλοτοµούνται και το παραγόµενο ξύλο νακαταστρέφεται µε καύση.

10. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τα νεκρά δέν-δρα για καυσόξυλα;Όχι, η υλοτοµία και διακίνηση του ξύλου από τα νεκράδένδρα για καυσόξυλα ή οποιαδήποτε άλλη χρήσηενέχει τον κίνδυνο διάδοσης του παθογόνου σε νέεςπεριοχές και απαγορεύεται από τη νοµοθεσία.

11. Ποιον πρέπει να ειδοποιήσω εάν δω ύποπτασυµπτώµατα της ασθένειας;Εάν παρατηρήσετε δένδρα µε ύποπτα συµπτώµαταπροσβολής ειδοποιήστε τη ∆ασική Υπηρεσία ή τη ∆ι-εύθυνση Γεωργίας της περιοχής σας.

12. Υπάρχουν φυτά πλατάνου ανθεκτικά στηνασθένεια;Στη Γαλλία έχουν δηµιουργηθεί τεχνητά υβρίδια µε-ταξύ του δυτικού (αµερικανικού) πλατάνου (Ρ. occi-dentalis) και του ανατολικού πλατάνου (Ρ. orientalis)τα οποία είναι ανθεκτικά στην ασθένεια και θα µπο-ρούσαν να χρησιµοποιηθούν σε περιοχές µε προ-σβολές.

ΠΗΓΗ: www.fria.grFOREST RESEARCH INSTITUTE –

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΠέµπτη, 2 Αυγούστου 2012Με την Αυγουστιάτικη πανσέληνο εξόρµηση γιαβραδινό µπάνιο στο ∆ρέπανο.Ο Σύλλογος θα προσφέρει σουβλάκια και αναψυ-κτικά.Μεταφορά και επιστροφή µε ιδιωτικά µέσα.Συνάντηση: 8.00µµ στο Γραφείο.

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012Πρωινό ξύπνηµα για πεζοπορία στο µονοπάτι τουΛάγκαρη από Τζούµα προς Κεραµίτσα και µπάνιοστις βόθνες , τις φυσικές πισίνες στο ποτάµι.Θα ξεκινήσουµε στις 6.00 από το χωριό και κατάτις 11-12 θα γυρίσουµε. Συνάντηση και πάλιστο Γραφείο στις 05.45 (πουρνό-πουρνό...)

Κυριακή, 12 ΑυγούστουΠαραδοσιακό πανηγύρι όλη την ηµέρα, χωρίς εί-σοδο και µε χορό ελεύθερο, στον Καλαµά στονκάµπο µας, µε το συγκρότηµα του Μάκη Μπορο-δήµου.

Κυριακή, 26 ΑυγούστουΟ Σύλλογος διοργανώνει ηµερήσια εκδροµή στηνπεριοχή των Ιωαννίνων µε επίσκεψη1. στο θέατρο ∆ωδώνης,2. στο Ελληνικό και εκεί στο µοναστήρι της Τσού-κας και στο µουσείο γλυπτικής Παπαγιάννη3. στο φράγµα πηγών Αώου4. στο Μέτσοβο µε επίσκεψη στο οινοποιείο

∆ηλώσεις συµµετοχής:Ευανθία Βαξιοβάνου 6976330692Σωτηρίου Αθανάσιος 6945236195

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012Μετά τον εσπερινό και την αρτοκλασία στον Αϊ-Γιάννη θα διατεθεί φαγητό µε µοσχαρίσιο κρέας,που προσφέρει ο Γιώργος Ντρίκος και µαγει-ρεύουν οι γυναίκες του χωριού.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Συχνές ερωτήσεις για την ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012:Σχέδιο 1 01/08/2012 10:16 Σ δ 4