Παράρτημα 6.5.5 - ΔυτικόΤμήμα ΜελέτηΥφιστάμενης ... · που...

of 29 /29
Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

Embed Size (px)

Transcript of Παράρτημα 6.5.5 - ΔυτικόΤμήμα ΜελέτηΥφιστάμενης ... · που...

 • Ενιαία ΜΠΚΕ ΕλλάδαςΠαράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα – Μελέτη ΥφιστάμενηςΚατάστασης για την Ορνιθοπανίδα

 • ` Σελίδα 2 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

  1.1 Γενικές πληροφορίες για την Ορνιθοπανίδα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας 3

  1.2 Βασικά νομοθετικά ζητήματα 3 1.3 Αντικείμενο εργασίας 4

  2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5

  2.1 Μεθοδολογία δειγματοληψίας 5 2.2 Τοποθεσίες μελέτης 5 2.3 Περιορισμοί, αβεβαιότητες και συστηματικά σφάλματα (bias) 9

  3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10

  3.1 Εκτίμηση αφθονίας ειδών πτηνών κατά μήκος της όδευσης 10 3.2 Επιβεβαιωμένη παρουσία ειδών πτηνών κατά μήκος της όδευσης 13

  4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 18

  4.1 Βασικοί βιότοποι και είδη εντός της περιοχής μελέτης 18

  ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2-1 Τοποθεσίες δειγματοληψίας 6 Πίνακας 3-1 Είδη πτηνών με ενδιαφέρον διατήρησης στην περιοχή μελέτης 14 Πίνακας 4-1 Σημαντικά σημεία για το λιβαδόκιρκο (Circus pygargus) 19

  ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 3-1 Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) για τα είδη πτηνών στην περιοχή 10 Σχήμα 3-2 Ανάλυση συστάδων για τα σημεία διέλευσης της μελέτης 11

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

  Συμπλήρωμα I – Απειλούμενα είδη πτηνών που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης

 • ` Σελίδα 3 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1.1 Γενικές πληροφορίες για την Ορνιθοπανίδα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας

  Οι μελέτες για τα πτηνά στην ευρύτερη περιοχή μελέτης μέχρι τώρα επικεντρώθηκαν στους

  υγροβιότοπους, κυρίως στο δέλτα του Αξιού και στις λίμνες της Καστοριάς, Χειμαδίτιδας και

  Ζαζάρης (Βουρδάκης και Βαρελτζίδου 2000, Μπούσμπουρας 2009). Δεν δόθηκε ιδιαίτερη

  προσοχή στις ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του όρους Βέρμιο. Όσο για τις πεδιάδες,

  συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με αγροτικές καλλιέργειες και χορτολιβαδικές εκτάσεις,

  υπάρχουν πληροφορίες κυρίως για τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στους προαναφερθέντες

  υγροτόπους.

  Στην περιοχή που επηρεάζεται από το Έργο του αγωγού TAP, υπάρχουν καταγραφές για πολλά

  είδη πτηνών με ενδιαφέρον διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων 68 ειδών που είναι απειλούμενα

  στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή ακόμη και παγκοσμίως (Χανδρινός και Ακριώτης 1997, BirdLife

  International 2004, Λεγάκης και Μαραγκού 2009). Πολλά από αυτά είναι υδρόβια πτηνά ή πτηνά

  που σχετίζονται με τους υγρότοπους, όπως ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), ο

  ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), η ευρασιατική

  χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus) και η ευρωπαϊκή βαλτόπαπια (Aythya nyroca). Ωστόσο,

  υπάρχουν επίσης απειλούμενα είδη που ζουν στα βουνά, όπως ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos),

  καθώς και είδη που ζουν σε αγροτικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού

  κιρκινέζιου (Falco naumannii) και του λιβαδόκιρκου (Circus pygargus). Το τελευταίο είναι ένα

  πολύ σπάνιο είδος που αναπαράγεται στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής η αναπαραγωγή του έχει

  καταγραφεί μόνο σε κάποιες αγροτικές εκτάσεις της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

  1.2 Βασικά νομοθετικά ζητήματα

  Η μεγαλύτερη πλειονότητα των πτηνών στην ευρύτερη περιοχή προστατεύονται από την εθνική

  νομοθεσία. Για τα υπόλοιπα είδη επιτρέπεται το κυνήγι σύμφωνα με τις κυνηγετικές περιόδους

  και όρια. Σε εθνικό επίπεδο, το 12% των ειδών είναι Σημαντικά Απειλούμενα, το 16% είναι

  Απειλούμενα, το 20% είναι Τρωτά και το 13% είναι Σχεδόν Απειλούμενα.

 • ` Σελίδα 4 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Οι μεγαλύτεροι υγρότοποι της περιοχής είναι Σημαντικές Ζώνες για τη Διατήρηση των Πτηνών

  (IBA) και προστατεύονται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA). Σε αυτές περιλαμβάνονται τα

  δέλτα των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα και Λουδία (GR028, επίσης Εθνικό Πάρκο), ο ποταμός

  Αξιός (GR025) και οι λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζαζάρη (GR046) και η λίμνη Καστοριάς (GR048).

  1.3 Αντικείμενο εργασίας

  Καθώς η όδευση του αγωγού TAP έχει αποφύγει τους κύριους υγρότοπους, η μελέτη

  προσπάθησε να καταγράψει κυρίως τα είδη που συναντώνται στα φυλλοβόλα και παρόχθια

  δάση, στις φυσικές χορτολιβαδικές εκτάσεις και στις αγροτικές εκτάσεις. Μεγαλύτερη έμφαση

  δόθηκε στα αρπακτικά και, σε μικρότερη έκταση, στους δρυοκολάπτες και σε συγκεκριμένα

  στρουθιόμορφα, όπως οι κεφαλάδες (Lanius spp.), καθώς αυτά τα είδη είναι γνωστό ότι είναι

  ευπαθή στην υποβάθμιση του βιοτόπου τους και στις οχλήσεις (Tucker and Heath 1994).

  Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους λιβαδόκιρκους, καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι γνωστό κέντρο

  εξάπλωσης αυτού του σπάνια αναπαραγόμενου στην Ελλάδα είδους (Χανδρινός και Ακριώτης

  1997, Λεγάκης και Μαραγκού 2009), καθώς και στο ευρωπαϊκό κιρκινέζι και στο κοινό σαΐνι

  (Accipiter brevipes).

 • ` Σελίδα 5 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  2.1 Μεθοδολογία δειγματοληψίας

  Η μελέτη πεδίου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011. Μία πρόσθετη μελέτη πεδίου

  πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2012 προκειμένου να αξιολογηθούν οι πληθυσμοί των πτηνών

  σε συγκεκριμένες περιοχές (ποταμός Αξιός, Γιαννιτσά, όρος Βέρμιο και κοιλάδα Εορδαίας), στις

  οποίες έγιναν τροποποιήσεις της αρχικής όδευσης.

  Η δειγματοληψία των πτηνών έχει γίνει με τη μέθοδο σημειακής καταμέτρησης (Bibby et al.

  2000). Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν 54 τυχαία επιλεγμένα σημεία διέλευσης σε μία απόσταση

  250 μέτρων από την όδευση του αγωγού. Στα φυλλοβόλα δάση, στις αγροτικές και στις

  χορτολιβαδικές εκτάσεις έγινε χρήση τυχαίων σημείων, αλλά λήφθηκαν δείγματα από όλες τις

  διελεύσεις ποταμών, προσωρινές και μόνιμες εγκαταστάσεις. Σε κάθε σημείο διέλευσης

  αφιερώθηκαν περίπου 10 λεπτά, κατά τα οποία έγινε καταμέτρηση όλων των πτηνών.

  Πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA), προκειμένου να υπάρξει μία γενική

  εικόνα της κατανομής πτηνών στους διάφορους βιοτόπους (Σχήμα 3-1). Αυτή βασίστηκε στα είδη

  πτηνών που καταγράφηκαν σε τουλάχιστον τρία σημεία διέλευσης (από τα συνολικά 61)

  προκειμένου να μην υπάρξει υπερβολική επιρροή από σπάνιες, πιθανότατα μη

  αντιπροσωπευτικές, παρατηρήσεις. Επίσης πραγματοποιήθηκε μία Ανάλυση Ομάδων (cluster

  analysis) , χρησιμοποιώντας το ίδιο σύνολο δεδομένων, προκειμένου να ταξινομηθούν τα ίδια τα

  σημεία διέλευσης σύμφωνα με τα πτηνά που παρατηρήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και

  για να αποκτηθεί μία ιδέα του τρόπου με τον οποίο τα πτηνά σχετίζονται με τους διάφορους

  βιότοπους (Σχήμα 3-2).

  Το Μάιο του 2012 έγιναν επισκέψεις σε 18 σημεία.

  2.2 Τοποθεσίες μελέτης

  Οι τοποθεσίες δειγματοληψίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1.

 • ` Σελίδα 6 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Πίνακας 2-1 Τοποθεσίες δειγματοληψίας Αρ. Κωδικός

  θέσης (όπως απεικονίζεται στον χάρτη)

  Όνομα Περιοχή Τύπος βιοτόπου Μικρότερη απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού (m)

  Χ.Θ.

  1 Axios 1 Αξιός 1 Ποταμός Αξιός Παρόχθιο δάσος 0 370.2 2 148 Αξιός 2 Βαρβαροβάση Παρόχθιο δάσος 2200 369.9 3 Loudias Λουδίας Ποταμός

  Λουδίας Παρόχθιο δάσος 0 394.8

  4 141 Υπολείμματα δάσους Quercus

  Ν του Λουτροχωρίου

  Κυρίως αγροτικές εκτάσεις, λίγα υπολείμματα δάσους

  295 421.5

  5 112 Βέρμιο – Δάσος Quercus

  Ανατολικό Βέρμιο, ανατολικά της Αγίας Φωτεινής

  Δάσος Quercus κοντά σε οπωρώνες

  155 432.6

  6 116 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 75 431.1

  7 118 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus 55 430.3

  8 126 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 200 429.5

  9 153 Όπως παραπάνω

  Ανατολικό Βέρμιο, δυτικά του Πολλά Νερά

  Υποβαθμισμένο δάσος Quercus Θάμνοι

  1135 426.8

  10 154 Πολλά Νερά Χωριό Πολλά Νερά

  Αγροτική έκταση και δομημένες περιοχές

  210 423.8

  11 092 Βέρμιο, δάσος Fagus

  Βέρμιο, ανατολικά του Άνω Γραμματικού

  Δάσος Fagus, υποαλπικοί λειμώνες

  465 436.9

  12 093 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 195 436.9

  13 085 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 280 438.0

  14 083 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 245 439.3

  15 Grammatikon Stream

  Ρέμα Γραμματικού

  Κοντά στο Άνω Γραμματικό

  Ρέμα δάσος Quercus

  0 444.0

  16 155 Δυτικό Βέρμιο – Δάσος Quercus

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus 15 442.5

  17 072 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 170 442.8

  18 067 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 35 443.0

  19 098 Βέρμιο – Δάσος Fagus

  Βέρμιο – δυτικά της Αγίας Φωτεινής

  Δάσος Fagus, Βλάστηση με πεύκα (Pinus)

  380 435.7

  20 108 Βέρμιο – Δάσος Quercus

  Βέρμιο – βόρεια της Αγίας Φωτεινής

  Δάσος Quercus & Fagus

  420 434.9

  21 109 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus (επίσης Acer, Fagus)

  100 433.4

  22 156 Μανιακοί Κοντά στους Μανιακούς

  Αγροτικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις

  20 474.7

 • ` Σελίδα 7 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Αρ. Κωδικός

  θέσης (όπως απεικονίζεται στον χάρτη)

  Όνομα Περιοχή Τύπος βιοτόπου Μικρότερη απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού (m)

  Χ.Θ.

  23 Kastro River Ποταμός Κάστρο

  Πεδινές εκτάσεις δυτικά του Βέρμιο

  Παρόχθιο δάσος 0 448.2

  24 Kilada Stream Ρυάκι Κοιλάδα Πεδινές εκτάσεις δυτικά του Βέρμιο

  Παρόχθιο δάσος 0 460.3

  25 157 Βαρικό Ανατολικά του Βαρικού

  Αγροτική έκταση 20 474.7

  26 061 Περιοχή Λέχοβο – Δάσος Quercus

  Δυτικά του Λέχοβου

  Δάσος Quercus 40 485.5

  27 158 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Αγροτική έκταση κοντά σε δάσος Quercus

  140 485.5

  28 159 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Παρόχθιο δάσος, δάσος Quercus

  80 485.8

  29 160 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus, αγροτική έκταση

  70 489.6

  30 162 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus, ρυάκι 120 491.1

  31 163 Κλεισούρα Υποαλπικός λειμώνας και δάσος Fagus βορειοδυτικά της Κλεισούρας

  Υποαλπικός λειμώνας (1.232 μ.), δάσος Fagus

  50 493.0

  32 Aliakmonas I Ποταμός Αλιάκμονας

  Ποταμός Αλιάκμονας, δυτικά της Καστοριάς

  Παρόχθιο δάσος 0 521.3

  33 West of Aliakmonas

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus 0 521.6

  34 164 Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία

  Νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής

  Αγροτική έκταση, όγκοι Quercus

  300 542.6

  35 009 Ακριτών, δάσος Quercus

  Νότια της Ιεροπηγής

  Όπως παραπάνω 40 543

  36 013 Καστράκι, δάσος Quercus

  Καστράκι Δάσος Quercus & Pinus, χορτολιβαδική έκταση

  1800 540.5

  37 021 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Δάσος Quercus 2620 539

  38 Aliakmonas III Αλιάκμονας III Βορειοδυτικά της Αγίας Κυριακής

  Παρόχθιο δάσος 0 532.9

  39 165 Αγία Κυριακή Νότια της Αγίας Κυριακής

  Αγροτική έκταση 130 533.0

  40 Aliakmonas II Αλιάκμονας ΙI Μεσοποταμία Παρόχθιο δάσος 0 528.0 41 Parapotamos of

  Aliakmonas Παραπόταμος του Αλιάκμονα

  Αμπελόκηποι Παρόχθιο δάσος 0 532.5

  42 166 Χώρος αποθήκευσης σωλήνων στους Αμπελόκηπους

  Όπως παραπάνω

  Αγροτική έκταση 270 511.8

  43 167 Κορισσός Κορισσός Αγροτική έκταση 305 505.0

 • ` Σελίδα 8 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Αρ. Κωδικός

  θέσης (όπως απεικονίζεται στον χάρτη)

  Όνομα Περιοχή Τύπος βιοτόπου Μικρότερη απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού (m)

  Χ.Θ.

  44 042 Κλεισούρα Κλεισούρα, δάσος Fagus, Quercus

  Δάσος Fagus, Quercus

  40 493.8

  45 035 Βέργα Βέργα, δάσος Fagus, Quercus

  Δάσος Quercus, Fagus, αγροτική έκταση

  125 495.0

  46 168 Αγία Κυριακή Αγία Κυριακή αγροτική έκταση 560 533.1 47 169 Όπως

  παραπάνω Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 535 533.9

  48 170 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 140 532.8

  49 171 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 260 532.9

  50 173 Αγία Κυριακή – χώρος αποθήκευσης σωληναγωγών

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 170 529.2

  51 174 Γαλάτια Νότια της Γαλάτια

  Όπως παραπάνω 20 482.3

  52 175 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 30 480.0

  53 176 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 315 479.0

  54 177 Ανατολικών – χώρος αποθήκευσης σωλήνων

  Ανατολικών Όπως παραπάνω 2575 469.0

  55 178 Βέροια σταθμός συμπίεσης

  Κοντά στη Βέροια

  Όπως παραπάνω 1570 450.0

  56 179 Λουτροχώρι χώρος αποθήκευσης σωληναγωγών

  Λουτροχώρι Όπως παραπάνω 1920 421.5

  57 180 Χαλκηδόνα χώρος αποθήκευσης σωληναγωγών

  Χαλκηδόνα Όπως παραπάνω 380 379.6

  58 181 Μεσημβρία Μεσημβρία Όπως παραπάνω 20 361.3 59 182 Όπως

  παραπάνω Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 1065 358.2

  60 183 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 210 359.5

  61 184 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 940 359.5

  1cp 1cp Κοντά στον Αξιό

  Κοντά στον ποταμό Αξιό

  Όπως παραπάνω 60 366.7

  2cp 2cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 120 368.0

  3cp 3cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 0 368.2

  4cp 4cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 120 368.4

  5cp 5cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 200 369.3

  6cp 6cp Αξιός Ποταμός Αξιός Παρόχθιο δάσος, χορτολιβαδική έκταση

  20 369.8

 • ` Σελίδα 9 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Αρ. Κωδικός

  θέσης (όπως απεικονίζεται στον χάρτη)

  Όνομα Περιοχή Τύπος βιοτόπου Μικρότερη απόσταση από την κεντρική γραμμή του αγωγού (m)

  Χ.Θ.

  7cp 7cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Παρόχθιο δάσος, αγροτική έκταση

  320 371.3

  8cp 8cp Λουδίας Ποταμός Λουδίας

  Αγροτική έκταση, παραποτάμιο δάσος

  40 393.2

  9cp 9cp Γιαννιτσά Κοιλάδα Γιαννιτσών

  Παραποτάμιο δάσος 250 394

  10cp 10cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Αγροτική έκταση, κανάλια

  0 396.8

  11cp 11cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 100 396.5

  12cp 12cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 285 395.8

  13cp 13cp Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 90 394.5

  14cp 14cp Βέρμιο Όρος Βέρμιο Δάσος Fagus 0 479.0 15cp 15cp Όπως

  παραπάνω Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω 60 477.4

  16cp 16cp Πύργοι Κοντά στους Πύργους

  Αγροτική έκταση 405 438.7

  17cp 17cp Γαλάτια Προς Γαλάτια - Δροσερό

  Αγροτική έκταση, χορτολιβαδική έκταση, θάμνοι

  20 451.2

  18cp 18cp Δροσερό Προς Δροσερό Αγροτική έκταση 20 436.8 Πηγή: ERM (Μελέτη πεδίου, Ιούνιος 2011 και Μάιος 2012)

  2.3 Περιορισμοί, αβεβαιότητες και συστηματικά σφάλματα (bias)

  Λόγω της μεγάλης έκτασης της περιοχής μελέτης και της σχετικά περιορισμένης διάρκειας των

  εργασιών πεδίου, δεν ήταν εφικτή η εξέταση όλων των βιοτόπων στον ίδιο βαθμό. Έτσι, παρόλο

  που οι εργασίες πεδίου επικεντρώθηκαν σε περιοχές που θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερη

  πιθανότητα, αναγνωρίζεται ότι κάποιες περιοχές είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καλυφθεί

  επαρκώς. Έγινε μελέτη σε όλες τις διελεύσεις ποταμών (παρόχθια δάση), ενώ στους υπόλοιπους

  βιότοπους έγινε επιλογή τυχαίων σημείων της όδευσης. Η καθημερινή δραστηριότητα των

  πουλιών επηρέασε τις παρατηρήσεις και τις καταγραφές. Τα πουλιά είναι κυρίως δραστήρια κατά

  τη διάρκεια του πρωινού και, σε μικρότερο βαθμό, κατά τη διάρκεια του απογεύματος, με σχετικά

  μικρή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, ειδικότερα το καλοκαίρι (τέλος Ιουνίου),

  οπότε και πραγματοποιήθηκε η μελέτη. Επομένως, ήταν αναπόφευκτο να γίνει μελέτη κάποιων

  σημείων της όδευσης σε περίοδο με μικρή δραστηριότητα πουλιών. Εξαιτίας του παραπάνω,

  έγινε σίγουρα υποτίμηση των αριθμών και της ποικιλότητας κάποιων ειδών. Στα σημεία της

  όδευσης έγινε μέτρηση όλων των ειδών (δηλ., δεν εξαιρέθηκε κανένα είδος από την αξιολόγηση),

  αλλά δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα είδη με τη μεγαλύτερη ευαισθησία, όπως τα αρπακτικά.

 • ` Σελίδα 10 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  3.1 Εκτίμηση αφθονίας ειδών πτηνών κατά μήκος της όδευσης

  Η ποιότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη μελέτη πεδίου τον Ιούνιο του 2011 δεν

  επιτρέπουν την ακριβή εκτίμηση της αφθονίας των ειδών κατά μήκος της όδευσης. Ωστόσο, από

  τα αποτελέσματα της ανάλυσης PCA, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, είναι προφανές ότι ο

  βιότοπος με τη μεγαλύτερη αφθονία ήταν τα παρόχθια δάση (άνω κεντρικό τμήμα στο

  Σχήμα 3-1), ενώ τα δάση Fagus και Quercus, οι χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις είχαν

  μικρότερη αφθονία. Στην Ανάλυση Συστάδων, ο βασικός διαχωρισμός έγινε μεταξύ παρόχθιων

  δασών (κάτω τμήμα στο Σχήμα 3-2) και άλλων βιοτόπων. Οι τελευταίοι χωρίζονται σε περαιτέρω

  υποκατηγορίες, κυρίως σε δασικές εκτάσεις (δάση Quercus και Fagus) και σε αγροτικές εκτάσεις.

  Σχήμα 3-1 Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) για τα είδη πτηνών στην περιοχή

  Σημειώσεις: Στα δεξιά του άξονα Στοιχείο 1 βρίσκονται τα είδη από τα δάση, ενώ στα αριστερά τα είδη από τις αγροτικές εκτάσεις. Στο άνω τμήμα άξονα Στοιχείο 2 βρίσκονται τα είδη από τα παρόχθια δάση, ενώ στο κάτω τμήμα τα είδη από τις ανοιχτές εκτάσεις.

 • ` Σελίδα 11 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Σχήμα 3-2 Ανάλυση ομάδων (cluster analysis) για τα σημεία διέλευσης της μελέτης

 • ` Σελίδα 12 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Η σπουδαιότητα των παραποτάμιων δασών οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι υποστηρίζουν

  όχι μόνο τα είδη που ζουν στα ίδια τα δάση, αλλά επίσης και τα είδη που φωλιάζουν εκεί αλλά

  τρέφονται στις παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο, σε άλλους βιοτόπους,

  συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκτάσεων, έχουν καταγραφεί είδη με μεγάλο ενδιαφέρον

  διατήρησης.

 • ` Σελίδα 13 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Από την άποψη της διατήρησης, τα πιο σημαντικά είδη που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα

  τμήματα της όδευσης είναι τα παρακάτω:

  • Ποταμός Αξιός: αετογερακίνα (Buteo rufinus), μαύρος πελαργός (Ciconia nigra), λευκός πελαργός (Ciconia ciconia) και χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus).

  • Κοιλάδα Γιαννιτσών: κανένα

  • Όρος Βέρμιο: φιδαετός (Circaetus gallicus) (ένα ζεύγος).

  • Κοιλάδα Εορδαίας: κανένα

  • Ελληνοαλβανικά σύνορα – δυτική Μακεδονία: Circus pygargus – ένα ζεύγος στη φάση αναπαραγωγής στην Αγία Κυριακή (βλέπε παρακάτω)

  3.2 Επιβεβαιωμένη παρουσία ειδών πτηνών κατά μήκος της όδευσης

  Τα είδη με ενδιαφέρον διατήρησης που καταγράφηκαν κατά μήκος της όδευσης κατά τη διάρκεια

  των μελετών πεδίου, τον Ιούνιο 2011 και το Μάιο 2012, παρουσιάζονται στον Πίνακας 3-1.

 • ` Σελίδα 14 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014 Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Πίνακας 3-1 Είδη πτηνών με ενδιαφέρον διατήρησης στην περιοχή μελέτης Αρ. Όνομα οικογένειας

  Επιστημονική Ονομασία Κοινό όνομα Καταγραφές εντός

  της περιοχής του έργου (απόσταση (m.) από τον κεντρικό άξονα του αγωγού)

  Αναμενόμενη εξάπλωση εντός της περιοχής του έργου

  Αιτία για ενδιαφέρον διατήρησης

  Γενικά σχόλια Taxon που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν / ειδικά μέτρα αντιμετώπισης

  1 Phasianidae, Coturnix coturnix

  Ορτύκι WP 34 (30 m)+, WP 35 (40 μ)+, WP 48 (140 μ)+

  Ευρέως στις αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις

  SPEC 3 Πιθανότατα πιο διαδεδομένα από τις ενδείξεις των καταγραφών

  Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα

  2 Phalacrocoracidae, Phalacrocorax pygmaus

  Λαγγόνα Ευρύτερη περιοχή (Λίμνη Καστοριάς)

  Λίμνες και ποτάμια

  SPEC 1 Δεν καταγράφηκαν στην όδευση

  Όχι

  3 Pelecanidae, Pelecanus onocrotalus

  Ροδοπελεκάνος Ευρύτερη περιοχή (Λίμνη Καστοριάς)

  Κυρίως στις λίμνες στην περιοχή

  SPEC 3, Ευπαθή (VU) στην Ελλάδα

  Δεν καταγράφηκαν στην όδευση

  Όχι

  4 Pelecanidae, Pelecanus crispus

  Αργυροπελεκάνος WP 22 (20 m)+, WP 31 (50 m)+

  Κυρίως στις λίμνες της περιοχής

  IUCN- VU, SPEC 1, Ευπαθή (VU) στην Ελλάδα

  Πετάνε ψηλά Όχι

  5 Ardeidae, Nycticorax nycticorax

  Νυχτοκόρακας WP 1 (0 m)+ Μεγάλοι υγρότοποι (λίμνες και ποτάμια)

  SPEC 3, Σχεδόν απειλούμενα (NT) στην Ελλάδα

  Σε πτήση Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα

  6 Ciconiidae, Ciconia ciconia

  Λευκός πελαργός WP 4 (295 m)+, WP 41 (0 m)+, WP 50 (170 m), WP 6cp (20 m)+

  Πιθανότατα σε πολλά σημεία σε αγροτικές περιοχές και κοντά σε υγροβιοτόπους

  SPEC 2, Ευπαθή (VU) στην Ελλάδα

  Έχουν επίσης εμφανιστεί σε περιοχές εκτός της όδευσης

  Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα

  7 Ciconiidae, Ciconia nigra

  Μαύρος πελαργός WP 6cp (20 m) Τοπικά σε δάση και υγροβιοτόπους

  SPEC 2, Απειλούμενα (EN) στην Ελλάδα

  Σε πτήση Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα

  8 Accipitridae, Circaetus gallicus

  Φιδαετός WP 58 (20 m), WP 14cp (o m)

  Πιθανότατα διαδεδομένο

  SPEC 3, Σχεδόν απειλούμενα (NT) στην Ελλάδα

  Αβέβαιο εάν φωλιάζουν κοντά στη ζώνη εργασίας

  Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα (βλέπε κείμενο)

 • ` Σελίδα 15 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014 Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Αρ. Όνομα οικογένειας

  Επιστημονική Ονομασία Κοινό όνομα Καταγραφές εντός

  της περιοχής του έργου (απόσταση (m.) από τον κεντρικό άξονα του αγωγού)

  Αναμενόμενη εξάπλωση εντός της περιοχής του έργου

  Αιτία για ενδιαφέρον διατήρησης

  Γενικά σχόλια Taxon που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν / ειδικά μέτρα αντιμετώπισης

  9 Accipitridae, Circus pygargus

  Λιβαδόκιρκος, WP 39 (130 m)+, WP 46 (560 m)+, WP 47 (535 m)+, WP 48 (140 m)+, WP 49 (260 m)+

  Αγροτική έκταση νότια της Ολυμπίας και της Γαλάτιας και κοντά στη Βεγόρα, πιθανότατα και αλλού

  Σημαντικά απειλούμενα (CR) στην Ελλάδα

  Τουλάχιστον μία φωλιά βρίσκεται επάνω στην όδευση

  Ναι (βλέπε κείμενο)

  10 Accipitridae, Accipiter brevipes

  Κοινό σαΐνι WP 38 (0 m)+ Πιθανότατα διαδεδομένο στην περιοχή.

  SPEC 2 Εμφανίστηκε επίσης στην περιοχή της Νάουσας

  Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα (βλέπε κείμενο)

  11 Accipitridae, Buteo rufinus

  Αετογερακίνα WP 4cp (120 m) Πιθανότατα διαδεδομένο στις πεδινές περιοχές.

  SPEC 3, Ευπαθή (VU) στην Ελλάδα

  Αβέβαιο εάν φωλιάζουν κοντά στη ζώνη εργασίας

  Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα (βλέπε κείμενο)

  12 Falconidae, Falco naumannii

  Ευρωπαϊκό κιρκινέζι Ευρύτερη περιοχή (κοντά στα Κομνηνά)

  Είναι γνωστό ότι αναπαράγεται στις πεδινές περιοχές ανατολικά της λίμνης Χειμαδίτιδας

  IUCN- VU, SPEC 1, Ευπαθή (VU) στην Ελλάδα

  Δεν παρατηρήθηκαν στην όδευση

  Όχι

  13 Falconidae, Falco tinnunculus

  Βραχοκιρκίνεζο WP 2 (2200 m)+, WP 3 (0 m)+, WP 10 (210 m)+, WP 22 (20 m)+, WP 40 (0 m)+, WP 46 (560 m)+, WP 47 (535 m)+, WP 50 (170 m)+, WP 58 (20 m)+, WP 59 (1065 m), WP 4cp (120 m), WP 16 cp (405m), WP 17cp (20 m) +

  Διαδεδομένο SPEC 3 Πολλές παρατηρήσεις επίσης εκτός της όδευσης

  Όχι

 • ` Σελίδα 16 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014 Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Αρ. Όνομα οικογένειας

  Επιστημονική Ονομασία Κοινό όνομα Καταγραφές εντός

  της περιοχής του έργου (απόσταση (m.) από τον κεντρικό άξονα του αγωγού)

  Αναμενόμενη εξάπλωση εντός της περιοχής του έργου

  Αιτία για ενδιαφέρον διατήρησης

  Γενικά σχόλια Taxon που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν / ειδικά μέτρα αντιμετώπισης

  14 Falconidae, Falco vespertinus

  Ευρωπαϊκό μαυροκιρκίνεζο

  WP 5cp (200 m) Πιθανότατα διαδεδομένο κατά την αποδημία.

  SPEC 3 - Όχι

  15 Upupidae, Upupa epops

  Τσαλαπετεινός Καταγράφηκε σε αρκετά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Διαδεδομένο SPEC 3 - Όχι

  16 Meropidae, Merops apiaster

  Μελισσοφάγος WP 25 (20 m)+ WP 40 (0 m)+, WP 41 (0 m), WP 1cp (60 m), WP 5cp (200 m), WP 17cp (20 m)+

  Πιθανότατα διαδεδομένο στις πεδινές περιοχές κοντά σε ποτάμια

  SPEC 3 Έχουν επίσης εμφανιστεί εκτός της όδευσης

  Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα

  17 Coraciidae, Coracias garrulus

  Χαλκοκουρούνα WP 4cp (120 m) Πιθανότατα διαδεδομένο στις πεδινές περιοχές.

  IUCN- NT, SPEC 2, Ευπαθή (VU) στην Ελλάδα

  - Απίθανο σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα

  18 Picidae, Picus viridis

  Πράσινος Δρυοκολάπτης

  WP 40 (0 m)+, WP 41 (0 m)+

  Πιθανότατα αρκετά διαδεδομένο σε δάση

  SPEC 2 Πιθανότατα πιο διαδεδομένο από ότι υπονοούν οι ενδείξεις

  Όχι

  19 Alaudidae, Alauda arvensis

  Σιταρήθρα WP 52 (30 m)+ Πιθανότατα διαδεδομένο

  SPEC 3, Σχεδόν απειλούμενα (NT) στην Ελλάδα

  Πιθανότατα πιο διαδεδομένο

  Όχι

  20 Alaudidae, Lullula arborea

  Δεντροσταρήθρα Εμφανίστηκε σε αρκετά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Πιθανότατα διαδεδομένο

  SPEC 2 Όπως παραπάνω Όχι

  21 Hirundinidae, Hirundo rustica

  Σταβλοχελίδονο Εμφανίστηκε σε πολλά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Πολύ κοινό SPEC 3 Πολύ διαδεδομένο και κοινό

  Όχι

  22 Turdidae, Oenanthe oenanthe

  Σταχτοπετρόκλης WP 31 (50 m)+ Πιθανότατα διαδεδομένο

  SPEC 3 - Όχι

  23 Sylviidae, Hippolais pallida

  Ωχροστριτσίδα Παρατηρήθηκε σε αρκετά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Αρκετά διαδεδομένο

  SPEC 3 - Όχι

  24 Sylviidae, Phylloscopus orientalis

  Βουνοφυλλοσκόπος WP 31 (50 m)+, WP 44 (40 m)+

  Φυλλοβόλα ορεινά δάση

  SPEC 2 (όπως το Phylloscopus bonelli)

  - Όχι

  25 Laniidae, Lanius collurio

  Αετομάχος Εμφανίστηκε σε μερικά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Διαδεδομένο και κοινό

  SPEC 3 - Όχι

 • ` Σελίδα 17 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014 Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Αρ. Όνομα οικογένειας

  Επιστημονική Ονομασία Κοινό όνομα Καταγραφές εντός

  της περιοχής του έργου (απόσταση (m.) από τον κεντρικό άξονα του αγωγού)

  Αναμενόμενη εξάπλωση εντός της περιοχής του έργου

  Αιτία για ενδιαφέρον διατήρησης

  Γενικά σχόλια Taxon που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν / ειδικά μέτρα αντιμετώπισης

  26 Laniidae, Lanius senator

  Κοκκινοκεφαλάς WP 22 (20 m)+, WP 34 (30 m)+

  Πιθανότατα αρκετά διαδεδομένο

  SPEC 2 - Όχι

  27 Sturnidae, Sturnus vulgaris

  Ψαρόνι Εμφανίστηκε σε αρκετά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Όπως παραπάνω

  SPEC 3 - Όχι

  28 Passeridae, Passer domesticus

  Σπιτοσπουργίτης Εμφανίστηκε σε πολλά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Πολύ διαδεδομένο στις πεδινές περιοχές

  SPEC 3 - Όχι

  29 Emberizidae, Emberiza hortulana

  Βλαχοτσίχλονο WP 11 (465 m)+ Πιθανότατα διαδεδομένο στις ορεινές περιοχές.

  SPEC 2 - Όχι

  30 Emberizidae, Emberiza melanocephala

  Αμπελουργός Καταγράφηκε σε αρκετά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Διαδεδομένο στις αγροτικές εκτάσεις

  SPEC 2 - Όχι

  31 Emberizidae, Miliaria calandra

  Καμποτσίχλονο Καταγράφηκε σε πολλά Σημεία Διέλευσης (WP)

  Διαδεδομένο στις αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις

  SPEC 2 - Όχι

  Σημειώσεις*: κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν την κατασκευή / μετά την κατασκευή του Έργου. Πηγή: ERM (Μελέτη Πεδίου, Ιούνιος 2011)

 • ` Σελίδα 18 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  4.1 Βασικοί βιότοποι και είδη εντός της περιοχής μελέτης

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συγκεντρωμένα δεδομένα, οι βιότοποι με τη μεγαλύτερη αφθονία που

  αναγνωρίστηκαν κατά μήκος της όδευσης του αγωγού TAP στην Ελλάδα είναι τα παρόχθια δάση.

  Πολλά είδη που είχαν καταγραφεί παλαιότερα στην περιοχή δεν παρατηρήθηκαν κατά τις

  εργασίες πεδίου, συμπεριλαμβανομένων πολλών αρπακτικών, δρυοκολαπτών και

  στρουθιόμορφων.Τα πιο σημαντικά είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή είναι ο λιβαδόκιρκος,

  και στη συνέχεια ο φιδαετός (Circaetus gallicus) και το κοινό σαΐνι (Accipiter brevipes). Άλλα είδη

  με ενδιαφέρον διατήρηση, όπως το ευρωπαϊκό κιρκινέζι και οι πελεκάνοι, εμφανίστηκαν σε

  περιπτώσεις όπου δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του Έργου. Το πιο

  σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν ο εντοπισμός αναπαραγωγικών λιβαδόκιρκων δυτικά του

  γνωστού πεδίου αναπαραγωγής του είδους στην Ελλάδα (βλ. Πίνακας 4-1).

  Κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής επίσκεψης στο πεδίο το Μάιο του 2012, η μεγαλύτερη

  ποικιλία πτηνών παρατηρήθηκε στην περιοχή του ποταμού Αξιού. Ανάμεσα σε αυτά, η

  χαλκοκουρούνα είναι ταξινομημένη ως τρωτό είδος στην Ελλάδα και ως σχεδόν απειλούμενο

  παγκοσμίως. Ο μαύρος πελαργός είναι απειλούμενο είδος και ο λευκός πελαργός τρωτό είδος

  στην Ελλάδα, ενώ η αετογερακίνα ταξινομείται ως τρωτό είδος στην Ελλάδα. Από αυτά τα είδη, οι

  πελαργοί είναι απίθανο να επηρεαστούν σημαντικά από τις δραστηριότητες κατασκευής και τη

  λειτουργία του αγωγού TAP. Η χαλκοκουρούνα είναι πιθανό να επηρεαστεί μόνο εάν ο αγωγός

  περάσει μέσα ή πολύ κοντά από την θέση φωλεοποίησης, γεγονός που δεν φαίνεται αρκετά

  πιθανό με βάση τις παρατηρήσεις για το ζεύγος που έχει εμφανιστεί. Η αερογερακίνα επίσης δεν

  φαίνεται να φωλιάζει πολύ κοντά στην όδευση, ωστόσο κυνηγάει σε αυτή την περιοχή και μπορεί

  να επηρεαστεί έμμεσα εάν οι εργασίες κατασκευής επηρεάσουν τους πληθυσμούς του

  λαγόγυρου (Spermophilus citellus), ο οποίος αποτελεί το βασικό της θήραμα. Στο όρος Βέρμιο,

  καταγράφηκε ένα ζεύγος φιδαετού σε δάσος οξιάς (Fagus). Αυτό το είδος ταξινομείται ως σχεδόν

  απειλούμενο στην Ελλάδα. Μπορεί να επηρεαστεί από τον αγωγό TAP λόγω όχλησης κατά την

  περίοδο της κατασκευής, ή ακόμη και από καταστροφή της φωλιάς του κατά τη διαδικασία

  εκχέρσωσης του δάσους (δυστυχώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για την τοποθεσία της φωλιάς τους).

  Κανένα είδος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διατήρησης δεν συναντήθηκε στην περιοχή των

  Γιαννιτσών. Το ίδιος ισχύει και για την κοιλάδα της Εορδαίας.

 • ` Σελίδα 19 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Πίνακας 4-1 Σημαντικά σημεία για το λιβαδόκιρκο (Circus pygargus) Σημείο Όνομα Περιοχή Τύπος

  βιοτόπου Μικρότερη απόσταση

  από την κεντρική γραμμή του αγωγού (μ)

  Κωδικός θέσης (όπως απεικονίζεται στον χάρτη)

  39 Αγία Κυριακή

  Νότια της Αγίας Κυριακής

  Αγροτική έκταση

  130 165

  46 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  560 168

  47 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  535 169

  48 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  140 170

  49 Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  Όπως παραπάνω

  260 171

  Πηγή: ERM (Μελέτη Πεδίου, Ιούνιος 2011)

 • ` Σελίδα 20 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ I – Απειλούμενα είδη πτηνών που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Tadorna tadorna

  Βαρβάρα Shelduck Δέλτα Αξιού Παράκτιοι υγρότοποι

  VU LC c. 1.400 χειμώνας

  Προστα-τευόμενο

  R, W

  Aythya nyroca

  Βαλτόπα-πια

  Ferruginous Duck

  Λίμνη Καστοριάς, Λίμνη Χειμαδίτιδα

  Υγρότοποι NT VU I

 • ` Σελίδα 21 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Nycticorax nycticorax

  Νυχτοκόρακας

  Night Heron

  x Λίμνη Καστοριάς Χειμαδίτιδ, Δέλτα Αξιού

  Υγρότοποι NT LC

  I 420-800 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  R, SV

  Ardeo ralloides

  Κρυπτοτσικνιάς

  Squacco Heron

  Λίμνη Καστοριάς, Χειμαδίτιδα, Δέλτα Αξιού

  Υγρότοποι VU LC I 150-300 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  SV, MP

  Ardea purpurea

  Πορφυροτσικνιάς

  Purple Heron

  Λίμνη Χειμαδίτις

  Υγρότοποι EN LC I 3-4 ζεύγη Προστα-τευόμενο

  SV

  Ciconia ciconia

  Λευκός Πελαργός

  White Stork

  x διαδεδομένο Υγρότοποι, χωριά

  VU LC I ?100s ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Ciconi nigra

  Μαύρος Πελαργός

  Black Stork

  x Δάση, παρόχθια

  EN LC I Σπάνια Προστα-τευόμενο

  SV

  Platalea leucorodia

  Χουλιαρομύτα

  Spoonbill Δέλτα Αξιού Υγρότοποι VU LC I 16-50 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  R

  Plegadis falcinellus

  Χαλκόκοτα

  Glossy Ibis

  Δέλτα Αξιού Υγρότοποι CR LC I 5-15 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Milvus migrans

  Τσίφτης Black Kite

  Διαδεδομένο Πεδινές περιοχές

  CR LC I Σε ύφεση Προστα-τευόμενο

  MP

  Haliaetus albicilla

  Θαλασσαετός

  White-tailed Sea Eagle

  Δέλτα Αξιού Υγρότοποι CR LC I 1 ζεύγος Προστα-τευόμενο

  W

 • ` Σελίδα 22 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Neophron percnopterus

  Ασπροπάρης

  Egyptian Vulture

  Διαδεδομένο Κυρίως σε βουνά

  CR EN I Σπάνιο, σε ύφεση

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Gyps fulvus

  Όρνιο Griffon Vulture

  Παλιά αρχεία Κυρίως σε βουνά

  VU LC I Άγνωστο Προστα-τευόμενο

  MP

  Circaetus gallicus

  Φιδαετός Short-toed Eagle

  x Διαδεδομένο Σε όλη την περιοχή μελέτης

  NT LC I Σταθερή Προστα-τευόμενο

  SV

  Circus aeruginosus

  Καλαμόκιρκος

  Marsh Harrier

  Λίμνη Καστοριάς Χειμαδίτιδα, Πετρών, Δέλτα Αξιού

  Υγρότοποι VU LC I ?> 10 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  R

  Circus pygargus

  Λιβαδόκιρκος

  Montagu’s Harrier

  x Λίμνη Χειμαδίτις, Φλώρινα Καστοριά Κοζάνη

  Κυρίως αγροτικές εκτάσεις

  CR LC I ?>20 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Accipiter brevipes

  Σαΐνι Levant Sparrowhawk

  x Διαδεδομένο Σε όλη την περιοχή μελέτης

  NE LC I

  Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Buteo rufinus

  Αετογερακίνα

  Long-legged Buzzard

  Διαδεδομένο Σε όλη την περιοχή μελέτης

  VU LC I

  ?>20 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  R, SV

 • ` Σελίδα 23 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Aquila pomarina

  Κραυγαετός

  Lesser Spotted Eagle

  Λίμνη Χειμαδίτιδα

  Δάση, Υγρότοποι

  EN LC I ? 1 ζεύγος

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Aquila clanga

  Στικταετός

  Greater Spotted Eagle

  Δέλτα Αξιού Υγρότοποι EN VU I > 5 χειμώνα

  Προστα-τευόμενο

  W

  Aquila heliaca

  Βασιλαετός

  Imperial Eagle

  Παλιά αρχεία Πεδινές περιοχές

  CR VU I Άγνωστο Προστα-τευόμενο

  W

  Aquila chrysaetos

  Χρυσαετός

  Golden Eagle

  Διαδεδομένο Κυρίως σε βουνά

  EN LC I ?

 • ` Σελίδα 24 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Falco peregrinus

  Πετρίτης Peregrine Falcon

  x Διαδεδομένο Σε όλη την περιοχή μελέτης

  LC LC I ?10s ζεύγη

  Προστατευόμενο

  R

  Tetrax tetrax

  Χαμωτίδα Little Bustard

  Δέλτα Αξιού Πεδινές περιοχές

  CR NT I Άγνωστο Προστα-τευόμενο

  W

  Recurvirostra avocetta

  Αβοκέττα Avocet Δέλτα Αξιού Παράκτιοι Υγρότοποι

  VU LC I 50-70 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  r, W

  Glareola ptatincola

  Νεροχελί-δονο

  Collared Pratincole

  Δέλτα Αξιού Παράκτιοι Υγρότοποι

  VU LC I 50-100 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Numenius tenuirostris

  Λεπτομύ-τα

  Slender-billed Curlew

  Δέλτα Αξιού Παράκτιοι Υγρότοποι

  CR CR I Παλιά αρχεία

  Προστα-τευόμενο

  MP

  Chroicocephalus genei

  Λεπτόρα-μφος Γλάρος

  Slender-billed Gull

  Δέλτα Αλιάκμονα

  Παράκτιοι Υγρότοποι

  VU LC I 100-130 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  R, W

  Larus melanocephalus

  Μαυροκέ-φαλος Γλάρος

  Mediterranean Gull

  Δέλτα Αξιού Παράκτιοι Υγρότοποι

  EN LC I 800-1.400 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  R, SV

  Sternula albifrons

  Νανογλά-ρονο

  Little Tern Δέλτα Αξιού Παράκτιοι Υγρότοποι

  NT LC I 70-130 ζεύγη

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Chlidonia hybrida

  Μουστακογλάρονο

  Whiskered Tern

  Λίμνη Χειμαδίτιδα

  Υγρότοποι EN LC I ?

 • ` Σελίδα 25 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Chlidonias niger

  Μαυρο-γλάρονο

  Black Tern Λίμνη Χειμαδίτιδα

  Υγρότοποι EN LC I ?

 • ` Σελίδα 26 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Dendrocopo leucotos

  Λευκο-νώτης Δρυοκολάπτης

  White-backed Woodpecker

  Διασκορπι-σμένα

  Δάση NT LC I Σπάνια Προστα-τευόμενο

  R

  Calandrella brachydactyla

  Μικρογα-λιάντρα

  Short-toed Lark

  Δέλτα Αξιού Πεδινές περιοχές

  NE LC I Άγνωστο Προστα-τευόμενο

  SV

  Galerida cristata

  Κατσου-λιέρης

  Crested Lark

  x Διαδεδομένο Ανοιχτή ύπαιθρος

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  R

  Alauda arvensis

  Σταρήθρα Skylark x Διαδεδομένο Ανοιχτή ύπαιθρος

  NT LC Κοινό Δεν Προστατεύεται

  R, W

  Hirundo rustica

  Σταυλο-χελίδονο

  Swallow x Διαδεδομένο Κυρίως αγροτικές εκτάσεις

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Delichon urbicum

  Λευκοχε-λίδονο

  House Martin

  x Διαδεδομένο Κυρίως αγροτικές και αστικές περιοχές

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Anthus campestris

  Ωχροκε-λάδα

  Tawny Pipit Διαδεδομένο Ανοιχτή ύπαιθρος

  LC LC I Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Oenathe oenanthe

  Σταχτοπε-τρόκλης

  Wheatear x Διαδεδομένο Κυρίως σε βουνά

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

 • ` Σελίδα 27 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Oenanthe hispanica

  Ασπρο-κωλίνα

  Blac-eared Wheatear

  Διαδεδομένο Ανοιχτή ξηρή ύπαιθρος

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Monticola saxatilis

  Πυρροκό-τσυφας

  Rock Thrush

  Διαδεδομένο Βουνά NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Lanius collurio

  Αετομά-χος

  Red-backed Shrike

  x Διαδεδομένο Σε όλη την περιοχή μελέτης

  NE LC I Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Lanius minor

  Σταχτοκε-φαλάς

  Lesser Grey Shrike

  x Όρος Βούρινος (πιθανότατα και αλλού)

  Πεδινές περιοχές

  NT LC Άγνωστο, αλλά γενικά σε ύφεση

  Προστα-τευόμενο

  SV

  Lanius excubitor

  Διπλοκε-φαλάς

  Great Grey Shrike

  Διασκορπι-σμένα

  Πεδινές περιοχές

  DD LC Σπάνια Προστα-τευόμενο

  W

  Lanius senator

  Κοκκινο-κεφαλάς

  Woodchat Shrike

  x Διαδεδομένο Κυρίως σε θαμνώδεις εκτάσεις

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Sturnus vulgaris

  Ψαρόνι Starling x Διαδεδομένο Κυρίως αγροτικές εκτάσεις

  NE LC Κοινό Δεν Προστα-τεύεται

  R, W

  Passer domesticus

  Σπιτοσπουργίτης

  House Sparrow

  x Διαδεδομένο Αστικές και αγροτικές περιοχές

  NE LC

  Κοινό Δεν Προστα-τεύεται

  R

  Emberiza cia

  Βουνοτσί-χλονο

  Rock Bunting

  x Διαδεδομένο Βουνά NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  R

 • ` Σελίδα 28 από 28

  Area Code

  Comp. Code

  System Code

  Disc. Code

  Doc.- Type

  Ser. No.

  Τίτλος έργου: Διαδριατικός Αγωγός – TAP GPL00-ERM-641-Y-TAE-0014

  Αναθ.: 02 / at10 Τίτλος Εγγράφου: Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.5 - Δυτικό Τμήμα - Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης για Ορνιθοπανίδα

  Επιστημονικό όνομα

  Ελληνικό όνομα

  Αγγλικό όνομα

  Παρατηρήθηκε (άμεση ή έμμεση παρατήρη-ση)

  Παρουσία εντός της περιοχής

  Προτίμηση βιοτόπου

  Κατάστα-ση απειλής στην Ελλάδα

  Κατά-σταση απειλής IUCN

  Παράρτη-μα I Οδηγία περί πτηνών 79/409

  Αφθονία στην περιοχή μελέτης

  Προστα-σία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθε-σία

  Συμπεριφορά πτηνών στην περιοχή

  Emberiza hortulana

  Βλαχοτσί-χλονο

  Ortolan Bunting

  x Διαδεδομένο Κυρίως σε βουνά

  LC LC I Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Emberiza melanocephala

  Αμπε-λουργός

  Black-headed Bunting

  x Διαδεδομένο Αγροτική έκταση

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  SV

  Emberiza calandra

  Τσιφτάς Corn Bunting

  x Διαδεδομένο Κυρίως αγροτικές εκτάσεις

  NE LC Κοινό Προστα-τευόμενο

  R

  Σημειώσεις: VU: Ευπαθή, LC: Μικρότερου ενδιαφέροντος, NT: Σχεδόν Απειλούμενα, CR: Σημαντικά Απειλούμενα, R: Ενδημικοί και Αναπαραγωγικοί, W: Διαχείμαση, αλλά χωρίς αναπαραγωγή, SV: Καλοκαιρινή επίσκεψη και αναπαραγωγή, MP: Μονοπάτι αποδημίας, EN: Απειλούμενο, NE: Χωρίς αξιολόγηση.

 • 21ος Όρο

  Ημερομηνία 06/2013

  Copyright Reserved: This document may not be copied, shown to or placThe latest version of the document is registered in the TAP Project's DataThe latest version of the document is registered in the TAP Project s Data

  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος: Απαγορεύεται η αντιγραφή του ππροηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας TAP AG.Η τελευταία έκδοση του εγγράφου έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων

  Trans Adriatic Pipeline AG – Ελλάδα (Παράρτημα)οφος, Πύργος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 11527

  Αθήνα, ΕλλάδαΤηλέφωνο: + 30 210 7454613

  Fax: + 30 210 7454300Fax: + 30 210 [email protected]

  www.trans-adriatic-pipeline.com

  ced at the disposal of third parties without prior consent of TAP AG.abaseabase.

  παρόντος εγγράφου, η επίδειξη του ή η διάθεση του σε τρίτους χωρίς την

  ν του Έργου ΤΑΡ.

  1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.1 Γενικές πληροφορίες για την Ορνιθοπανίδα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας1.2 Βασικά νομοθετικά ζητήματα1.3 Αντικείμενο εργασίας

  2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ2.1 Μεθοδολογία δειγματοληψίας2.2 Τοποθεσίες μελέτης2.3 Περιορισμοί, αβεβαιότητες και συστηματικά σφάλματα (bias)

  3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ3.1 Εκτίμηση αφθονίας ειδών πτηνών κατά μήκος της όδευσης3.2 Επιβεβαιωμένη παρουσία ειδών πτηνών κατά μήκος της όδευσης

  4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ4.1 Βασικοί βιότοποι και είδη εντός της περιοχής μελέτης