προκήρυξη αγώνα 64ος Δρόμος Θυσίας Μεσολόγγι

of 2 /2
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 64ου ΓΡΟΜΟΤ ΘΤΙΑ ΙΔΡΗ ΠΟΛΗ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ Με ηδηαίηεξε ραξά ν Γήκνο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ αλαγγέιιεη ηελ ηέιεζε ηνπ από 1946 θαζηεξσκέλνπ ζηελ Ιεξή Πόιε ηεο Διεπζεξίαο – ην Μεζνιόγγη- Αγώλα Γξόκνπ κε ηελ νλνκαζία , «ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ» θαη πξνθεξύζζεη ηνλ 64ν ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ. Ο ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ πνπ ηειείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο επεηείνπ ηεο ηζηνξηθήο Δμόδνπ ,ζε αλάκλεζε ηνπ νινθαπηώκαηνο ησλ Διεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ (Διιήλσλ θαη Φηιειιήλσλ ) ζην βσκό ηεο Διεπζεξίαο έρεη ζθνπό λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δξνκείο λα ηηκήζνπλ ηνπο Μεζνινγγίηεο πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα ηα ηδαληθά θάζε ειεύζεξνπ αλζξώπνπ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΒΒΑΣΟ 27/3/2010 ΩΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ:16:00 ΓΙΑΓΡΟΜΗ: Αθεηεξία είλαη ε Ιεξή Μνλή ηνπ Αγίνπ πκεώλνο όπνπ θαηέθπγαλ νη Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη κεηά ηελ Ηξσηθή Έμνδν ,θαη ηεξκαηηζκόο είλαη ν Σύκβνο ησλ Αζαλάησλ Νεθξώλ ζηνλ θήπν ησλ Ηξώσλ ηεο Πόιεο καο . Η νιηθή απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο είλαη 9.800 κέηξα. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: ηνλ 64ν ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο όινη νη αζιεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε δύλακε ηνπ .Δ.Γ.Α. θαη έρνπλ ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 17 ρξόλσλ. Δπίζεο, ιακβάλνπλ κέξνο κέιε ζπλδέζκσλ Γξνκέσλ Τγείαο θαζώο θαη κεκνλσκέλνη αζιεηέο . Δμππαθνύεηαη όηη νθείινπλ λα έρνπλ πεξάζεη Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Οκνζπνλδίαο κε δηθή ηνπο επζύλε . ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη γξαπηέο ( ππόδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη) ζηε δηεύζπλζε: ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ( ΓΙΑ ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ) ΛΔΒΙΓΟΤ 40 Σ.Κ. 30200 ΜΔΟΛΟΓΓΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Ο Γήκνο Ι.Π.Μεζνινγγίνπ ζα θαιύςεη κόλν ηηο δαπάλεο κεηαθηλήζεσο , σο παξαθάησ: 1. Θα θαιπθζεί ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο ιεσθνξείνπ (ή ιεσθνξείσλ) πνπ ζα μεθηλήζεη από ηελ Αζήλα ( άββαην 27/3/2010 ώξα 09:00 π.κ. –Πιαηεία Καξατζθάθε ). Δπίζεο θαιύπηνληαη ηα έμνδα ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα μεθηλήζεη από ηελ Πάηξα κε ηελ επζύλε ηνπ πλδέζκνπ Τγείαο Αραΐαο θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε ιεσθνξείνπ πνπ ζα είλαη επηβαίλνληεο αζιεηέο ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο πιεξόηεηαο ησλ ζέζεώλ ηνπ. 2. Καιύπηεηαη ην εηζηηήξην από ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ αθνύ πξνζθνκηζηεί ε απαξαίηεηε απόδεημε ηνπ ΚΣΔΛ εθόζνλ ν αζιεηήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξώηε εμάδα ηνπ ηεξκαηηζκνύ. 3. ύλδεζκνη Γξνκέσλ Τγείαο άιισλ πόιεσλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά , λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΓΡΟΜΟΤ ΘΤΙΑ : Πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ θ. Γηώηε Αζεκάθε ζηα ηειέθσλα : 2631051644-

Embed Size (px)

Transcript of προκήρυξη αγώνα 64ος Δρόμος Θυσίας Μεσολόγγι

Page 1: προκήρυξη αγώνα 64ος Δρόμος Θυσίας Μεσολόγγι

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

64ου ΓΡΟΜΟΤ ΘΤΙΑ ΙΔΡΗ ΠΟΛΗ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ

Με ηδηαίηεξε ραξά ν Γήκνο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ αλαγγέιιεη ηελ ηέιεζε ηνπ από 1946

θαζηεξσκέλνπ ζηελ Ιεξή Πόιε ηεο Διεπζεξίαο – ην Μεζνιόγγη- Αγώλα Γξόκνπ κε ηελ

νλνκαζία , «ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ» θαη πξνθεξύζζεη ηνλ 64ν ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ.

Ο ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ πνπ ηειείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο επεηείνπ ηεο

ηζηνξηθήο Δμόδνπ ,ζε αλάκλεζε ηνπ νινθαπηώκαηνο ησλ Διεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ (Διιήλσλ

θαη Φηιειιήλσλ ) ζην βσκό ηεο Διεπζεξίαο έρεη ζθνπό λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο

ζπκκεηέρνληεο δξνκείο λα ηηκήζνπλ ηνπο Μεζνινγγίηεο πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα ηα ηδαληθά θάζε

ειεύζεξνπ αλζξώπνπ.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΒΒΑΣΟ 27/3/2010

ΩΡΑ ΔΚΚΙΝΗΗ:16:00

ΓΙΑΓΡΟΜΗ: Αθεηεξία είλαη ε Ιεξή Μνλή ηνπ Αγίνπ πκεώλνο όπνπ θαηέθπγαλ νη Διεύζεξνη

Πνιηνξθεκέλνη κεηά ηελ Ηξσηθή Έμνδν ,θαη ηεξκαηηζκόο είλαη ν Σύκβνο ησλ Αζαλάησλ

Νεθξώλ ζηνλ θήπν ησλ Ηξώσλ ηεο Πόιεο καο . Η νιηθή απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο είλαη 9.800

κέηξα.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: ηνλ 64ν ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο όινη νη

αζιεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε δύλακε ηνπ .Δ.Γ.Α. θαη έρνπλ ειηθία κεγαιύηεξε ησλ

17 ρξόλσλ. Δπίζεο, ιακβάλνπλ κέξνο κέιε ζπλδέζκσλ Γξνκέσλ Τγείαο θαζώο θαη

κεκνλσκέλνη αζιεηέο . Δμππαθνύεηαη όηη νθείινπλ λα έρνπλ πεξάζεη Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο κέζα

ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ηεο Οκνζπνλδίαο κε δηθή ηνπο επζύλε .

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη γξαπηέο

( ππόδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη) ζηε δηεύζπλζε:

ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ( ΓΙΑ ΓΡΟΜΟ ΘΤΙΑ)

ΛΔΒΙΓΟΤ 40

Σ.Κ. 30200 ΜΔΟΛΟΓΓΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Ο Γήκνο Ι.Π.Μεζνινγγίνπ ζα θαιύςεη κόλν ηηο δαπάλεο κεηαθηλήζεσο , σο

παξαθάησ:

1. Θα θαιπθζεί ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο ιεσθνξείνπ (ή ιεσθνξείσλ) πνπ ζα μεθηλήζεη από ηελ

Αζήλα ( άββαην 27/3/2010 ώξα 09:00 π.κ. –Πιαηεία Καξατζθάθε ). Δπίζεο θαιύπηνληαη ηα

έμνδα ηνπ ιεσθνξείνπ πνπ ζα μεθηλήζεη από ηελ Πάηξα κε ηελ επζύλε ηνπ πλδέζκνπ Τγείαο

Αραΐαο θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε ιεσθνξείνπ πνπ ζα είλαη επηβαίλνληεο αζιεηέο ηνπιάρηζηνλ ην

75% ηεο πιεξόηεηαο ησλ ζέζεώλ ηνπ.

2. Καιύπηεηαη ην εηζηηήξην από ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ αθνύ πξνζθνκηζηεί ε απαξαίηεηε

απόδεημε ηνπ ΚΣΔΛ εθόζνλ ν αζιεηήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξώηε εμάδα ηνπ ηεξκαηηζκνύ.

3. ύλδεζκνη Γξνκέσλ Τγείαο άιισλ πόιεσλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά , λα

επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΓΡΟΜΟΤ ΘΤΙΑ : Πξντζηάκελν ηνπ

γξαθείνπ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ θ. Γηώηε Αζεκάθε ζηα ηειέθσλα : 2631051644-

Page 2: προκήρυξη αγώνα 64ος Δρόμος Θυσίας Μεσολόγγι

- 6977077574 , fax 2631051643 θαη ηνλ ππεύζπλν ηνπ Γήκνπ Ι.Π.Μεζνινγγίνπ θ. Αλησλόπνπιν

Βαζίιε 2631055128.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 64ου ΓΡΟΜΟΤ ΘΤΙΑ

άββατο 27/3/2010

1. Αλαρώξεζε γηα ηελ Ιεξά Μνλή Αγίνπ πκεώλνο ώξα 14:30 κ.κ ην απόγεπκα κπξνζηά από

ηελ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε –πξώελ Γεκαξρείν- (Πιαηεία Μπόηζαξε ) όπνπ ζα πεξηκέλεη ηνπο

αζιεηέο κηζζσκέλν από ην Γήκν ιεσθνξείν , γηα ηνπο αζιεηέο πνπ δελ έρνπλ κέζν κεηαθνξάο

γηα ηνλ ηόπν εθθίλεζεο .

2. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γξόκνπ ώξα 15:00 κ.κ

3. Όξθνο αζιεηώλ ώξα 15.45 κ.κ.

4. Δθθίλεζε 64νπ ΓΡΟΜΟΤ ΘΤΙΑ ώξα 16.00κ.κ

Κπξηαθή 28/3/2010

Απνλνκή επάζισλ ώξα 11.30 π.κ

Η απνλνκή επάζισλ γίλεηαη ζηνλ Κήπν ησλ Ηξώσλ κπξνζηά από ηνλ Σύκβν κεηά ην πέξαο ηεο

Πνκπήο ηεο ιηηαλείαο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Έηζη, ινηπόλ νη ηξεηο

πξώηνη αζιεηέο –ηξηεο ζα παξακείλνπλ ζην Μεζνιόγγη ζε μελνδνρείν πνπ έρεη κεξηκλήζεη λα

θξαηήζεη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γξόκνπ γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ ηνπο .

ΔΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΔΙΑ

- 1νο Νηθεηήο /ηξηα

1. Αλαγξάθεηαη ην όλνκά ηνπ θαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζηελ εηδηθή καξκάξηλε πιάθα ζηνλ

Κήπν ησλ Ηξώσλ.

2. Λακβάλεη νκνίσκα ζπάζεο ηνπ ήξσα ΓΗΜΗΣΡΗ ΜΑΚΡΗ.

3. Γίπισκα Γξόκνπ Θπζίαο κε ρξπζό κεηάιιην.

4. Οκνίσκα Νίθεο από επίζεκε ζθξαγίδα Γήκνπ .

5. Όπνηνο αζιεηήο είλαη ληθεηήο γηα ηξεηο(3) θνξέο ζην Γξόκν Θπζίαο ηεο Ι.Π.Μεζνινγγίνπ κε

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , δίδεηαη ην όλνκά ηνπ ζε δξόκν ηεο πόιεο.

- 2νο θαη 3νο Νηθεηήο/ηξηα

Λακβάλνπλ δηπιώκαηα θαη κεηάιιηα.

ε όινπο ηνπο αζιεηέο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζα απνλεκεζνύλ αλακλεζηηθά δηπιώκαηα.

Σα κεηάιιηα παξηζηάλνπλ ηελ εξσηθή Έμνδν, ηα δε δηπιώκαηα ηε ζθελή ηεο αλαηίλαμεο ηνπ

Καςάιε.

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

1. Η δηνξγάλσζε ηνπ 64νπ Γξόκνπ Θπζίαο νξγαλώλεηαη θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ

Ι.Π.Μεζνινγγίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ .Δ.Γ.Α.. θαη ηνλ Γ.. ΛΟΡΓΟ ΒΤΡΩΝΑ

ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ .

2. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε , κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηνλ

ππεύζπλν θ. Γηώηε Αζεκάθε ζην 2631051644 από 08.00-14.00 θαη ζην θηλ. 6977077574 θαη γηα

ηα νηθνλνκηθά ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ θ. Αλησλόπνπιν Βαζίιε ζην

ηειέθσλν 2631055128 από ώξα 09.00-14:0

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

Ι. Π. Μεζνινγγίνπ

Γηάλλεο Αλαγλσζηόπνπινο