Πολ. Πρωτοδικείο...

download Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσης

of 46

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Πολ. Πρωτοδικείο...

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  1/46

  nOAYMEAEI: np }TOAIKEIO TIEIPAI }I:

  TAKTIKH AIAAIKA1:IA

  (329/2015)

  A p l e f J 6 ~

  A 1 t 6 < p a O l 1 ~

  619/2016

  TO TIOAYMEAEI:

  llP }TOAIKEIO llEIP

  AI }I:

  I:yrKPOTH0HKE uno rou; ~ t K a O t s < ; LtaUpoUAa Auncen,

  Ilposopo

  Tlporroducdrv, A

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  2/46

  EFG Eurobank Ergasias AE», nou EOpEUEt aT11v ASi}va

  Kat

  exnpootoaeirct vojuuu,

  11

  ozoic BKnpocrroni}Sl1KB anD

  TOV

  n A 1 1 P B ~ o u c r t O

  btKlly6po tllC; fEropytO

  ITunucrroAo  AMI liLA

  17408), 1tOU KUTS8ECJE

  syypaIA

  l:KECIlTHKE l:YMCIlnNA

  ME

  TO NOMO

  I. Ano T11 O t a T a ~ l 1

  rou

  apSpou 806 AK npoKUn'tEt ott

  oaVEtO

  etvm

  11 c : r U f - ~ a 0 1 1 us T11

  v

  onoio 0 €vae; c r u f l ~ a A A O f - E V O e ; (oaVEtcrTi}e;) f l E t a ~ t ~ a ~ E t

  crov

  aAAo

  c r u f l ~ a A A o f l E V o (O

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  3/46

  < p i ~ ~ o T T ~ JlEapIa.

  619/2016 a 1 t o < p a c r E r o ~ TOt) I I o ~ t J l E A o i ~

  IIproTO()IKE10t)

  n E l p a l r o ~

  (TaKT1Ktl ()la()IKacrla)

  Kutapttai}

  t11

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  4/46

  1tTOV 1toaOV EtC; opaXJ. ac;

  OEY it8EAE

  8EroP118it

  roc; UTtEPOYKOV». Ot

  O t a T a ~ E t C ;

  aUTEC;

  EXOUV,

  KaTa T11

  OtacrTaATtKit TOUC; EpJ. l1VEta, E

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  5/46

   

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  6/46

  1tpOauPfl

  oyi]

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  7/46

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  8/46

  npotov 'tau bavElou unopst

  vc

  bta'tESEl Kat anEuSElas

  oro

  E ~ r o t E p t K O

  JlEcrro T11

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  9/46

  cpvllo

    ~ f.lE

  apIa. 619/2016 a 1 t o c p a O E r o ~

  TO'\)

  I T O l \ ) f . l E l o v ~

  ITproT001KEIO'\)

  I I E t p a t r o ~ (TaKTtKit 0laOtKaO ia)

  'tE'tOtOU

  yevtKOU opou, evccoucrrousvou

  aE

  a U J l ~ a a 1 1 , xptverm, aepol>

  A11aE os onuuvruco

  nsptoptouo

  't11

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  10/46

  SN9L

  oCAA

  A

  r

  9

  AL

  O

  L

  S

  nA

   

  lAA99

  So

  Xo

  X9

  '9SLL

  A

  O9AL}

  (9A

  o

  lA9N

  9

  nS9

  n

  ;

  A

  9

  9L

   «X

  '3

  9A

  A

  9

  3OL9

  SAD

  iumN

  9

  n

  9

  9

  nL19H

  9VO

  l9

  S

  oLoL9S

  -NgXo

  9

  O

  o

  Lo

  «9L

  9

  1SOAD

  }9S

  LA

  'A9

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  11/46

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  12/46

   

  <

  S

  O

  S

  S

  1SDD

  Io

  9

  0DD

  r

  LL

  OD

   

  0LS9

  SDLD9D

  DDL0

  n

  }XnOOODD

  DDD

  lLOLS>

  1U

  <

  U

  ULD

  1

  D

  lL

  0

  L

  DDLUS

   

  1SL

  SODL

  IDO

  D9

  DDLDDS

  S

  DLL

  HCL1O

  '£PO

  '

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  13/46

   

  r llo T1)

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  14/46

  Jl1tOPEl vc sivm JlEtaYEYEcrtEP11 t11

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  15/46

  v

  a'l'11

  t11C; m . > f l ~ a a 1 1 C ; Ka8sauta

  bEV efvmxptcnun

  (AK 143).

  Ano aUta rn nEptatattKa 11 AK 388 anoxropisEt optouevo nou IlnopEi vc

  anOKtitaouv

  O11flaaia:

  Exeivu

  ern

  ozoin

  xupto»;

  at11pix911Kav

  Ot

  a u f l ~ a A A o f l E V O t ,

  rc

  onoic anOtBAEaav

  D11Aabit

  KOtVO btKatOnpaKttKO

  8EflEAtO

  yt' curouc, To xprrnpto

  auto

  cvruceiuevucozoietrct Kata

  to

  Ott 11

  a t i t p t ~ 1 1 oro nEptatattKO npEnEt

  vn

  eivm xotvr] Kat yta rc

  DUO

  flEp11.

  Ent8uflisC; it napaataast

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  16/46

  cruVtpEXEt ano avro

  n p o u n 0 8 E O E t ~

  E < p a p f l o Y i t ~ tOU ap8pou 388 AK

  sKsiV11 1:11e; anpoon1:11e; Kat

  avunai1:tae;

  f . l S 1 : a ~ o A i t e ; rcov

  c:ruv811KcOv,

  stvm

  E1tttPE1ttft 11 E

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  17/46

  qrullo TllC;

  us

  apl9. 619/2016 ano

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  18/46

  €XEt 10'XU

  ouotuctucou

  VOJj,OU, 'tP01t01tOtil811Kav

  Kat

  KroblK01tOtil811Kav

  ot

  8 1 U t U ~ E t < ;

  nou U J l ~ a c r 1 1 C ; cru

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  19/46

  ATOUUU

  lDD

  A

  I{AA

  SDOLO

  A

  OL

  (mSOUS

  SL

  ALLOLLL

  SUaD

  -AL

  ODU

  n

  IU

  U

  3

  Om

  'SULOO

  IALOD

  ULO

  D

  IOOOUO9D

  }TO

  VU

  gV

  AO

  S

  L

  }

  USSS

  USOOAO

  oSLO

  IOODLL

  IS

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  20/46

  T p a 1 t E ~ a , oi ozoiot

  E1ttAEyOUV tva KaTa8ETtKo 1tpOtOVTWV,

  TO ozoto EXEt

  Eva

  ~ 8 ) l 0 Pl

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπεζα, της υποχρέωσ…

  21/46

 • 8/19/2019 Πολ. Πρωτοδικείο Πειραιά 619/2016: Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση, από την Τράπ