Σ˙ ˆ ˇ ˇˆ ˝˘ ˆ ˙ 6 ˙ Γ˙ ˇ ˙ Λ ˘ ˆ . Ε Γ ˛ ˆ...

5
O ι μαθητές του 6ο Γυμνάσιου Λα- μίας σε μια βαρυσήμαντη συ- νάντηση με την Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, πρύτανη των Πανεπιστημίων της Σορβόνης και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πο- λιτιστικού Κέντρου Δελφών πήραν απο- κλειστική συνέντευξη για την εφημερίδα του σχολείου. 1. α. Έχετε φτάσει πολύ μπροστά, όσον αφορά στην επαγγελματική σας κα- ριέρα. Σε ποια ηλικία καταλάβατε την κλί- ση σας; Άκου, παιδί μου. Οι γονείς μου ήταν απ΄τη Μικρά Ασία. Τους έδιωξαν οι Τούρ- κοι. Είδα τη μάνα μου να δακρύζει, όταν μίλαγε για την Πόλη και την Αγιά Σοφιά. Όταν έγινα φοιτήτρια, είχα δύο άριστα, ένα για την αρχαιολογία και ένα για τα Βυ- ζαντινά, ένα δηλ. από το ζακυνθινό δά- σκαλό μου και ένα από το Μαρινάτο. Ο Μα- ρινάτος, ο μεγάλος αρχαιολόγος μου έλε- γε: «Παιδί μου, ο Θεός να σε φυλάει από δύο κεφαλονίτικα ¨άριστα¨. Έτσι λοιπόν διά- λεξα τα Βυζαντινά, γιατί θυμόμουν τη μάνα μου να κλαίει για την Πόλη. β. Ποιος υπήρξε πολύτιμος αρωγός στην καταπληκτική σας πορεία; Οι δάσκαλοί μου. Γιατί κοίτα ξε να δεις, μπερδεύουμε στην Ελλάδα την παιδεία με την εκπαίδευση. Άλλο παιδεία, άλλο εκ- παίδευση. Η παιδεία αρχίζει από το σπί- τι, η εκπαίδευση από το σχολείο. Το σχο- λείο δεν είναι υποχρεωμένο να καλύψει την έλλειψη της οικογένειας και του σπιτιού. Από μικρό παιδί είχα ένα σεβασμό για τους δασκάλους μου. Άσχετα, αν τώρα δεν έχε- τε ούτε το ένα ούτε το άλλο και θαυμάζε- τε μόνο το Internet. Οι δάσκαλοι, λοιπόν, όλων των βαθμίδων με καθοδήγησαν. 2. Ποια γεγονότα και ποιοι άνθρω- ποι, πιστεύετε πως σημάδευσαν τη ζωή από την παιδική σας ηλικία μέχρι σήμε- ρα; Όλη η οικογένειά μου ήταν με το Βε- νιζέλο ( για τον Ελευθέριο μιλάω) και άρα εναντίον της δικτατορίας του Μεταξά. Ο πα- τέρας μου είπε τότε: «από δω και πέρα θα μιλάτε χαμηλόφωνα για το Βενιζέλο». Εγώ βέβαια τότε έβγαζα λόγους υπέρ του Βε- νιζέλου και έκανα και μια συλλογή με όλες τις εικόνες του Βενιζέλου. Λοιπόν το ότι για μια φορά ένιωσα τη λογοκρισία, ως αί- τημα πατρικό, μου έκανς μεγάλη εντύπω- ση. Εκτός από τους δασκάλους, που σας είπα, γνώρισα πολλούς. Από τους πολιτι- κούς, η μόνη που μου έκανε εντύπωση, ήταν η Ίντιρα Γκάντι. Αυτή μου είχε πει: « Αν δεν τα έχεις καλά με τους νέους, δεν μπορείς να διοικήσεις καλά». Αυτό για μένα είναι από τα πιο βασικά πράγματα και θε- ωρώ, ότι τα νιάτα κάνουν τα επιθυμητά δυ- νατά και τα αδύνατα δυνατά, γιατί δεν ξέ- ρουν ότι είναι αδύνατα. Τώρα από τους Έλληνες πολιτικούς, ο μόνος που μου έκανε εντύπωση είναι ο γερο-Καραμανλής. Ο Καραμανλής δεν έκανε ποτέ ρουσφέτι σε κανέναν. Αυτό να το ξέρετε! Και είναι ο μόνος από τους πο- λιτικούς που δε δε θεώρησε το δημόσιο ως δικό του. Γι΄αυτό τον ξεχωρίζω. Από τους λογοτέχνες, πρέπει να πω ότι ξεχωρίζω το Σεφέρη. Μια μέρα που ήμουν με το Σεφέρη και ήμουν εξοργισμένη με κά- ποια πρόσωπα και καταστάσεις μου είπε: « Άκου παιδί μου, στη ζωή πρέπει να παί- ξεις με το θίασο που έχεις! Λοιπόν ποιον θίασο έχουμε σήμερα; Με αυτόν το θίασο πρέπει να παίξουμε» Τα ποιήματα του Σεφέρη τα θεωρώ ως βασικά, γιατί έχουν ως έμπνευση όλη την ιστορία της Ελλάδας. Τώρα θα προσθέσω τον Παλαμά, τον οποίον δεν τον διαβάζει πια κανένας. Όταν στις 28 Φεβρουαρίου 1943 πεθαίνει ο Πα- λαμάς και γίνεται η κηδεία του στο Πρώ- το Νεκροταφείο, λένε όλοι ότι ήταν κόσμος πολύς. Ψέματα!! Ήμασταν δεν ήμασταν 100 άνθρωποι. Έρχεται τότε ο Σικελιανός και μπροστά στο φέρετρο του Παλαμά λέει: « Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλά- δα. Και στις φοβερές της λευτεριάς σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα!» Είναι ένα ολό- κληρο ποίημα, ένα από τα ωραιότερα του Σικελιανού. Μετά πάμε στον τάφο και εκεί- νη την ώρα έρχεται ο Άλτενμπουργκ ο οποί- ος ήταν Γερμανός κυβερνήτης της Αθήνας Συνάντηση σταθμός του 6ου Γυμνασίου Λαμίας με την κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ Η προσωπικότητα των εφήβων στο σχολικό περιβάλλον Η εφηβεία είναι μια ηλικία, η οποία έχει σημαδέψει τη ζωή κάθε ανθρώπου. Πολλοί λένε πως τα εφηβικά χρόνια είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, μια πε- ρίοδος προπαρασκευής και ωρίμανσης. Σ’ αυτή την πε- ρίοδο οι έφηβοι ετοιμάζονται για τις πολυσύνθετες υπο- χρεώσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως ενή- λικες. Γενικότερα οι έφηβοι θεωρούν πως έχουν προσωπι- κότητα και αυτό φαίνεται στο ότι νομίζουν πως ξαφ- νικά μεγάλωσαν και συχνά πράττουν ό,τι θέλουν αυ- θόρμητα. Αυτό όμως δεν ισχύει, διότι στα εφηβικά χρό- νια διαμορφώνεται η προσωπικότητα τους. Πρωταρχι- κός παράγοντας στην ανάπτυξη και στη ζωή των εφή- .................. συνέχεια στη σελίδα 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1 - ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2017 - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τηλ. 22310 23591 - Fax: 22310 66634 - Yψηλάντη & Τσιριμώκου 2 Λαμία - www.6-gym-lamias.fth.sch.gr ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Οι μαθητές του σχολείου ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΝΑΝΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Έρωτα…. ανίκητε Σ την κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού θεάτρου Λαμίας το σχολείο μας πραγ- ματοποίησε στις 8 Μαϊου 2017 μια εκ- δήλωση με θέμα ¨ Έρωτα…. ανίκητε¨ σε συ- νεργασία με την ορχήστρα του Ωδείου Εν Ωδαίς και τη συμμετοχή της χορωδίας του 6ου Γυμνασίου με μαέστρο τον καθηγητή Μουσικής Η ψυχολογία των παιδιών στις πανελλήνιες εξετάσεις Όσο πλησιάζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις η αγωνία των εφήβων κορυφώνεται.Το άγχος απο- τελεί τον πιο ύπουλο εχθρό των μαθητών και ενερ- γοποιείται κυρίως από αρνητικές σκέψεις που σχε- τίζονται με το φόβο της αποτυχίας.Ο έφηβος ανη- συχεί ιδιαίτερα για τη διαδικασία της εξέτασης και σκέφτεται πως εάν αποτύχει θα απογοητεύσει τους γονείς του καθώς δεν θα έχει κατορθώσει να αν- ταποκριθεί στις προσδοκίες τους .Επιπλέον φοβάται μήπως δεν καταφέρει να επιτύχει τον στόχο του και δεν οργανώσει την ενήλικη ζωή του όπως επιθυ- μεί .Στην Ελληνική κοινωνία τα παιδιά μεγαλώνουν με την αντίληψη πως πρέπει κανείς να εισέλθει οπωσδήποτε σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή έτσι ................................. συνέχεια στη σελίδα 3 ................................. συνέχεια στη σελίδα 2 ............................ συνέχεια στη σελίδα 3

Transcript of Σ˙ ˆ ˇ ˇˆ ˝˘ ˆ ˙ 6 ˙ Γ˙ ˇ ˙ Λ ˘ ˆ . Ε Γ ˛ ˆ...

Oι μαθητές του 6ο Γυμνάσιου Λα-μίας σε μια βαρυσήμαντη συ-νάντηση με την Ελένη Γλύκατζη-

Αρβελέρ, πρύτανη των Πανεπιστημίων τηςΣορβόνης και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πο-λιτιστικού Κέντρου Δελφών πήραν απο-κλειστική συνέντευξη για την εφημερίδατου σχολείου.

1. α. Έχετε φτάσει πολύ μπροστά,όσον αφορά στην επαγγελματική σας κα-ριέρα. Σε ποια ηλικία καταλάβατε την κλί-ση σας;

Άκου, παιδί μου. Οι γονείς μου ήταναπ΄τη Μικρά Ασία. Τους έδιωξαν οι Τούρ-κοι. Είδα τη μάνα μου να δακρύζει, ότανμίλαγε για την Πόλη και την Αγιά Σοφιά.Όταν έγινα φοιτήτρια, είχα δύο άριστα, έναγια την αρχαιολογία και ένα για τα Βυ-ζαντινά, ένα δηλ. από το ζακυνθινό δά-σκαλό μου και ένα από το Μαρινάτο. Ο Μα-ρινάτος, ο μεγάλος αρχαιολόγος μου έλε-γε: «Παιδί μου, ο Θεός να σε φυλάει απόδύο κεφαλονίτικα ̈ άριστα .̈ Έτσι λοιπόν διά-λεξα τα Βυζαντινά, γιατί θυμόμουν τη μάναμου να κλαίει για την Πόλη.

β. Ποιος υπήρξε πολύτιμος αρωγόςστην καταπληκτική σας πορεία;

Οι δάσκαλοί μου. Γιατί κοίτα ξε να δεις,μπερδεύουμε στην Ελλάδα την παιδεία μετην εκπαίδευση. Άλλο παιδεία, άλλο εκ-παίδευση. Η παιδεία αρχίζει από το σπί-

τι, η εκπαίδευση από το σχολείο. Το σχο-λείο δεν είναι υποχρεωμένο να καλύψει τηνέλλειψη της οικογένειας και του σπιτιού.Από μικρό παιδί είχα ένα σεβασμό για τουςδασκάλους μου. Άσχετα, αν τώρα δεν έχε-τε ούτε το ένα ούτε το άλλο και θαυμάζε-τε μόνο το Internet. Οι δάσκαλοι, λοιπόν,όλων των βαθμίδων με καθοδήγησαν.

2. Ποια γεγονότα και ποιοι άνθρω-ποι, πιστεύετε πως σημάδευσαν τη ζωήαπό την παιδική σας ηλικία μέχρι σήμε-ρα;

Όλη η οικογένειά μου ήταν με το Βε-νιζέλο ( για τον Ελευθέριο μιλάω) και άραεναντίον της δικτατορίας του Μεταξά. Ο πα-τέρας μου είπε τότε: «από δω και πέρα θαμιλάτε χαμηλόφωνα για το Βενιζέλο». Εγώβέβαια τότε έβγαζα λόγους υπέρ του Βε-

νιζέλου και έκανα και μια συλλογή με όλεςτις εικόνες του Βενιζέλου. Λοιπόν το ότιγια μια φορά ένιωσα τη λογοκρισία, ως αί-τημα πατρικό, μου έκανς μεγάλη εντύπω-ση.

Εκτός από τους δασκάλους, που σαςείπα, γνώρισα πολλούς. Από τους πολιτι-κούς, η μόνη που μου έκανε εντύπωση,ήταν η Ίντιρα Γκάντι. Αυτή μου είχε πει: «Αν δεν τα έχεις καλά με τους νέους, δενμπορείς να διοικήσεις καλά». Αυτό για μέναείναι από τα πιο βασικά πράγματα και θε-ωρώ, ότι τα νιάτα κάνουν τα επιθυμητά δυ-νατά και τα αδύνατα δυνατά, γιατί δεν ξέ-ρουν ότι είναι αδύνατα.

Τώρα από τους Έλληνες πολιτικούς, ομόνος που μου έκανε εντύπωση είναι ογερο-Καραμανλής. Ο Καραμανλής δεν

έκανε ποτέ ρουσφέτι σε κανέναν. Αυτό νατο ξέρετε! Και είναι ο μόνος από τους πο-λιτικούς που δε δε θεώρησε το δημόσιο ωςδικό του. Γι΄αυτό τον ξεχωρίζω.

Από τους λογοτέχνες, πρέπει να πω ότιξεχωρίζω το Σεφέρη. Μια μέρα που ήμουνμε το Σεφέρη και ήμουν εξοργισμένη με κά-ποια πρόσωπα και καταστάσεις μου είπε:« Άκου παιδί μου, στη ζωή πρέπει να παί-ξεις με το θίασο που έχεις! Λοιπόν ποιονθίασο έχουμε σήμερα; Με αυτόν το θίασοπρέπει να παίξουμε»

Τα ποιήματα του Σεφέρη τα θεωρώ ωςβασικά, γιατί έχουν ως έμπνευση όλη τηνιστορία της Ελλάδας.

Τώρα θα προσθέσω τον Παλαμά, τονοποίον δεν τον διαβάζει πια κανένας. Ότανστις 28 Φεβρουαρίου 1943 πεθαίνει ο Πα-λαμάς και γίνεται η κηδεία του στο Πρώ-το Νεκροταφείο, λένε όλοι ότι ήταν κόσμοςπολύς. Ψέματα!! Ήμασταν δεν ήμασταν 100άνθρωποι. Έρχεται τότε ο Σικελιανός καιμπροστά στο φέρετρο του Παλαμά λέει: «Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλά-δα. Και στις φοβερές της λευτεριάς σημαίεςξεδιπλωθείτε στον αέρα!» Είναι ένα ολό-κληρο ποίημα, ένα από τα ωραιότερα τουΣικελιανού. Μετά πάμε στον τάφο και εκεί-νη την ώρα έρχεται ο Άλτενμπουργκ ο οποί-ος ήταν Γερμανός κυβερνήτης της Αθήνας

Συνάντηση σταθμός του 6ου Γυμνασίου Λαμίας

με την κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Η προσωπικότητα τωνεφήβων στο σχολικό

περιβάλλονΗ εφηβεία είναι μια ηλικία, η οποία έχει σημαδέψει

τη ζωή κάθε ανθρώπου. Πολλοί λένε πως τα εφηβικάχρόνια είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, μια πε-ρίοδος προπαρασκευής και ωρίμανσης. Σ’ αυτή την πε-ρίοδο οι έφηβοι ετοιμάζονται για τις πολυσύνθετες υπο-χρεώσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως ενή-λικες.Γενικότερα οι έφηβοι θεωρούν πως έχουν προσωπι-

κότητα και αυτό φαίνεται στο ότι νομίζουν πως ξαφ-νικά μεγάλωσαν και συχνά πράττουν ό,τι θέλουν αυ-θόρμητα. Αυτό όμως δεν ισχύει, διότι στα εφηβικά χρό-νια διαμορφώνεται η προσωπικότητα τους. Πρωταρχι-κός παράγοντας στην ανάπτυξη και στη ζωή των εφή-

.................. συνέχεια στη σελίδα 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1 - ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2017 - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΤηλ. 22310 23591 - Fax: 22310 66634 - Yψηλάντη & Τσιριμώκου 2 Λαμία - www.6-gym-lamias.fth.sch.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΟι μαθητές του σχολείου

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΝΑΝΑΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Έρωτα…. ανίκητε

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικούθεάτρου Λαμίας το σχολείο μας πραγ-ματοποίησε στις 8 Μαϊου 2017 μια εκ-

δήλωση με θέμα ¨ Έρωτα…. ανίκητε¨ σε συ-νεργασία με την ορχήστρα του Ωδείου ΕνΩδαίς και τη συμμετοχή της χορωδίας του 6ουΓυμνασίου με μαέστρο τον καθηγητή Μουσικής

Η ψυχολογία των παιδιών στις

πανελλήνιες εξετάσειςΌσο πλησιάζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις η

αγωνία των εφήβων κορυφώνεται.Το άγχος απο-τελεί τον πιο ύπουλο εχθρό των μαθητών και ενερ-γοποιείται κυρίως από αρνητικές σκέψεις που σχε-τίζονται με το φόβο της αποτυχίας.Ο έφηβος ανη-συχεί ιδιαίτερα για τη διαδικασία της εξέτασης καισκέφτεται πως εάν αποτύχει θα απογοητεύσει τουςγονείς του καθώς δεν θα έχει κατορθώσει να αν-ταποκριθεί στις προσδοκίες τους .Επιπλέον φοβάταιμήπως δεν καταφέρει να επιτύχει τον στόχο του καιδεν οργανώσει την ενήλικη ζωή του όπως επιθυ-μεί .Στην Ελληνική κοινωνία τα παιδιά μεγαλώνουνμε την αντίληψη πως πρέπει κανείς να εισέλθειοπωσδήποτε σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή έτσι

................................. συνέχεια στη σελίδα 3 ................................. συνέχεια στη σελίδα 2............................ συνέχεια στη σελίδα 3

Η έκδοση σχολικής εφημερίδαςαποτελεί μια δημιουργική διαδικασία εν-τελώς επίκαιρη και χρήσιμη για την σχο-λική πραγματικότητα. Οι μαθητές εξοι-κειώνονται με τη χρήση των Η/Υ αλλάκαι τους τρόπους κωδικοποίησης καιδιάδοσης της πληροφορίας.

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου συ-νεργάστηκαν σε ομάδες και λειτούργη-σαν σαν δημοσιογράφοι ανακαλύπτον-

τας και αναπτύσσοντας άρθρα σχετικά μετις νέες τεχνολογίες και τις επιστήμες. Ηεφημερίδα μας ονομάστηκε Robosapiensπαραφράζοντας το Homosapiens που εί-ναι το όνομα του ανθρώπινου είδους.

Υπεύθυνοι προγράμματος:κ. Κουτσονίκα Ανδρονίκη Δ/ντριαΚ. Ζαρίκα Αλεξάνδρα Καθηγήτρια

Πληροφορικής.

Ιωακείμ Ανδρέα. Ο έρωτας δε θα μπορούσε να

λείπει από τη θεματολογία μιαςσχολικής εκδήλωσης, καθώς η γε-νέθλια περίοδος του έρωτα είναι ηεφηβεία και κοιτίδα του τα σχολι-κά θρανία. Είναι ένα σφοδρό συ-ναίσθημα που μεταμορφώνει τοντρόπο με τον οποίο βλέπουμε τονκόσμο, παραλύει την καρδιά και τομυαλό μας , συγκινεί και εμπνέεικάθε εποχή ,αποτελώντας διαχρο-νικό καλλιτεχνικό θέμα.

Το μουσικό αυτό ταξίδι λάμ-πρυνε με την παρουσία της η τα-λαντούχος ηθοποιός με εξαιρετικήκαλλιτεχνική πορεία και παλαι-ότερη μαθήτρια του 6ου Γυμνασί-ου Λαμίας , Ευγενία Δημητροπού-λου . Το μουσικοσυνθέτη ΧρήστοΝικολόπουλο, τον οποίον τίμησε τοσχολείο μας, συνόδευσαν οι κατα-ξιωμένοι τραγουδιστές Ζωή Παπα-δοπούλου και Κώστας Καραφώτης.

Η κύρια ομιλία σχετικά με τονέρωτα και τη σφοδρότητα του αήτ-τητου αυτού συναισθήματος πραγ-ματοποιήθηκε από τη διευθύντριατου 6ου Γυμνασίου κ. Νανά Κου-τσονίκα. Τα ποιήματα και τα κεί-μενα διάβασαν η ηθοποιός Ευγενία

Δημητροπούλου, οι καθηγητές τουσχολείου μας Μαντοπούλου Στέλ-λα και Σφήκας Κων/νος καθώς καιοι μαθητές μας Αντιπάτη Διαμαν-τούλα, Βασιλείου Λυδία, Παπα-χρήστος Κων/νος και ΧαλεπλήΜυρσίνη.

2 -- ------------------- ------------------- -------------------------- ------------- Μαθητο...λόγια ------ ------------------------------ ---------------- ----------------------------- -- ------------------- ------------------------- -------------------------- ------------- Μαθητο...λόγια ------ ------------------- --------------------- -----------------------------3

και βάζει στον τάφο του Παλαμά ένα δάφνινο στεφάνι. Μό-λις αυτός γύρισε την πλάτη, πήραμε το στεφάνι και το κα-τασχίσαμε. Θεωρώ ότι ήταν η πρώτη κίνηση της Ελληνι-κής Αντίστασης.

3. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα του γαλλι-κού εκπαιδευτικού συστήματος και να το αντιπαρα-βάλλετε με το ελληνικό; Ποιες αλλαγές θεωρείτε απα-ραίτητες;

Το γαλλικό σύστημα το οργάνωσα, το ξέρω, το ελ-ληνικό όμως δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ελ-ληνικό σύστημα είναι από τα τελευταία. Καταρχάς, δεν μπο-ρείς να πεις ότι αυτά θα κάνω στο δημοτικό, αυτά στο γυ-μνάσιο αυτά στο Λύκειο, αυτά στο Πανεπιστήμιο. Είναι μιασειρά! Αυτή η σειρά είναι η συνέχεια ότι δηλ. η εκπαίδευσηγίνεται παιδεία και η παιδεία εκπαίδευση. Αυτή τη συνέ-χεια δεν την έχει το ελληνικό σύστημα.

Επίσης οι υπουργοί σας ενδιαφέρονται για τη διδα-κτέα ύλη. Εμείς δεν έχουμε διδακτέα ύλη, απλά έχουμεδύο βιβλία π.χ. για τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και αν-τιφατικά, τα οποία διαβάζουν τα παιδιά και αναπτύσσουνκριτική σκέψη. Οι υπουργοί σας βάζουν λιγότερη ύλη γιανα τα συγκρατούν πιο εύκολα. Ξεχνούν όμως ένα πράγ-μα: όταν έχεις λίγη ύλη, έχεις « παπαγαλία», όταν έχειςπλούσια ύλη δεν μπορείς να παπαγαλίσεις, αλλά έχεις κρί-ση και μόνο με την ανάπτυξη της κρίσης μπορείς να παςπιο πέρα.

Το σχολείο πρέπει να σας μάθει και κάτι ακόμα: ότανμιλάτε με τον αντίπαλο με επιχειρήματα που θεωρείτε ότιέχετε δίκιο, πρέπει να ακούτε και τον αντίπαλο με τα δικάτου επιχειρήματα ως δίκαια. Επιπλέον από τότε που μπή-κε η δημοκρατία, χάθηκε η αυθεντία. Η αυθεντία τώρα εί-ναι το διαδίκτυο, οι ποδοσφαιριστές και οι τηλεπαρου-σιαστές. Για τις αλλαγές στο σχολείο πρέπει να στοχεύειστο να μαθαίνει τα παιδιά πώς να μαθαίνουν και να έχε-τε, παιδιά μου, το μυαλό σας ανοιχτό. Τώρα πλέον στηνεποχή μας το ψέμα καταλήγει να΄ναι αλήθεια.

4. Είστε παιδί προσφύγων της Μικρασιατικής κα-ταστροφής του 1922. Ποια η γνώμη σας για την κατά-σταση που βιώνουν σήμερα οι πρόσφυγες;

Θεωρώ ότι το γένος και όχι το έθνος επίτηδες έχει υπο-στεί μεγάλες καταστροφές. Η πρώτη ήταν το 1453, δηλ.η άλωση της Πόλης. Στις 29 Μαϊου οι φοιτητές μου κάθεχρόνο στη Γαλλία μου στέλνουν συλλυπητήριο τηλεγρά-φημα για την άλωση της Πόλης. Η πρώτη καταστροφή εί-ναι η καταστροφή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, γιατί ακρι-βώς τότε ο ελληνισμός γνώρισε παγκοσμιότητα.

Η δεύτερη μεγάλη καταστροφή είναι η μικρασιατικήκαταστροφή για έναν λόγο, γιατί τότε χάνεται και σταμα-τάει για πάντα η μεγάλη ιδέα « Δέσποινα μην δακρύζεις,πάλι με χρόνους με καιρούς , πάλι δικιά μας θα’ ναι». Ημικρασιατική καταστροφή είναι το τέλος κάθε οράματος παγ-κοσμιότητας του ελληνισμού κι αυτή είναι η μεγάλη κα-ταστροφή της Ελλάδας.

Σχετικά με τους σημερινούς πρόσφυγες αρχίζει το με-γάλο πρόβλημα. Οι πρόσφυγες τότε της Μικράς Ασίας ήτανορθόδοξοι ́ Ελληνες, όπως οι Ρωσοπόντιοι, όπως οι Τσά-μηδες αυτοί που έρχονται και νομίζουν οι Αλβανοί πωςείναι Αλβανοί. Μπορεί να είναι Αλβανοί αλλά είναι εκ-χριστιανισμένοι. Η Ελλάδα είναι ένα μείγμα εθνοτήτων.

Ο Ελύτης έγραφε: « Η πατρίδα μου, τοιχογραφία μεπολλές επιστρώσεις βλάχικη, σλαβική, τουρκική, φραγ-κική και αλβανική που αν βαλθείς να τις ξύσεις πηγαίνειςφυλακή!» Πώς όλες αυτές οι εθνότητες κατάφεραν να γί-νουν ένα και να είναι σήμερα οι ακραιφνείς Έλληνες, είτεαλβανικής είτε σλαβικής είτε βλάχικης καταγωγής; Το κα-τάφεραν ακριβώς χάρη στο ¨ομόδοξον, το ομόγλωσσον,το ομοηθές, το όμαιμον¨.Αυτό που κάποτε είπε ο Δημά-δης στον Ξέρξη, ο οποίος το 480 π.Χ. στη Σαλαμίνα θα έκα-νε περίπατο στην Ελλάδα με 100.000 στρατό και βάλε: «Πρόσεξε, μπορεί να είναι χωρισμένοι και διχασμένοι με-ταξύ τους αλλά μπροστά στον ξένο θα γίνουν μια γροθιά»!

Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μεταναστευτικό κίνημαόπου ούτε το ομόγλωσσον , ούτε το ομόδοξον, ούτε τοομοηθές υπάρχει, βρισκόμαστε σε απόλυτη ετερότητα. Οιβυζαντινοί ξέραν ένα πράγμα, ότι μπορούσαν να εντάξουντους ξένους στην ελληνική κοινότητα και το έκαναν με τονεξελληνισμό και τον εκχριστιανισμό. Τώρα το πρόβλημαείναι αν θα καταφέρουν οι έλληνες με όλη τη βοήθεια τηςΕυρώπης- γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα από τουςξένους για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα- να πετύχουν

κάποιον εξελληνισμό και η Ευρώπηκαταφέρει να γίνει Ευρώπη, ανοίγοντας τα σύνορα ή

κατεβάζοντας τα συρματοπλέγματα για να μπορέσουν αυ-τοί οι άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν. Αυτοί βέβαια πουμένουν πρέπει αργά ή γρήγορα να αφομοιωθούν με τουςΈλληνες, η πρώτη αφομοίωση γίνεται με τον εξελληνι-σμό(να μάθουν Ελληνικά). Όταν ακούω ότι τα σχολεία δενμπορούν να εντάξουν τα ξένα παιδιά στις τάξεις, αυτό εί-ναι ένα σκάνδαλο! Είναι ένα σκάνδαλο πνευματικό και όχιανθρωπιστικό, γιατί οι Έλληνες χάνουν την ευκαιρία ναεξελληνίσουν τους ξένους, οι οποίοι μπορούν αύριο να΄ναικαι στον τόπο τους και αλλού πρεσβευτές της Ελλάδας.

5. Πώς νιώθετε που υπήρξατε η πρώτη γυναίκα πρύ-τανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και πώς κρί-νετε τα σημερινά Πανεπιστημιακά ιδρύματα σε σχέσημε το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης;

Άκουσέ με, παιδί μου, αυτές τις πρωτιές τις έχω βα-ρεθεί. Στην αρχή ένιωθα περήφανη, σαν γύφτικο σκεπάρνι.Τώρα τα μετάλλια τα έχω δώσει στην Κρήτη, όπου έκα-ναν σε ένα ωραιότατο κτίριο βυζαντινό το ίδρυμα Αρβε-λέρ. Τα βιβλία μου 10.000 τόμων τα έδωσα στον Λασκα-ρίδη.

Τώρα όσον αφορά στα σημερινά ελληνικά Πανεπι-στημιακά ιδρύματα να μιλάμε για πράγματα τα οποία συγ-κρίνονται. Η Σορβόννη ιδρύθηκε το 1215. Στην Ελλάδα ξε-χωρίζω το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (ιατρικοί κλάδοι) καιόσο για τα ανθρωπιστικά είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσα-λονίκης. Όσο για την Αθήνα …. Ήταν η τέως Βασιλεύουσα.

6. Έχετε μελετήσει όσο ελάχιστοι το βυζάντιο , έναμοντέλο πολυπολιτισμικότητας. Τι έχετε να πείτε για τηνπολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία ζούμε;

Το Βυζάντιο ήταν πολυπολιτισμικό; Όχι ήταν πολυε-θνικό, είναι διαφορετικό. Δηλαδή ήταν πολλές φυλές, πολ-λοί ξένοι αλλά ο πολιτισμός ήταν ένας. Σήμερα το κακόείναι ότι οι ξένοι που έρχονται κάνουν κοινότητα δική τουςκαι προσπαθούν να επιβάλλουν τα δικά τους έθιμα στοντόπο που βρίσκονται. Μάλιστα έχετε πολύ λίγους ξέ-

Οάνθρωπος είναι απόλυτα ελεύθερος καιγια αυτό είναι απόλυτα υπεύθυνος.»Σύμ-φωνα με το μεγάλο Έλληνα ποιητή Γ.Σε-

φέρη ένας άνθρωπος επιλέγει μόνος του το δρόμο πουθα ακολουθήσει στη ζωή του. Πλέον όμως οι αποφά-σεις μας επηρεάζονται από ταπάντα και από τους πάντες.Ζούμε σε μία κοινωνία όπου ηελευθερία συγχωνεύεται μετην ισότητα και οδηγεί πολλέςφορές σε λανθασμένες αντι-λήψεις. Χαρακτηριστικό πα-ράδειγμα αποτελεί η διάκρισητων δύο φύλων.

Ο φεμινισμός ως φιλο-σοφία και κίνημα με την σύγ-χρονη έννοια μπορεί να χρο-νολογηθεί από τον Διαφωτι-σμό, μία περίοδο που άρχιζαννα γίνονται δημοφιλείς εφημερίδες για γυναίκες εστιά-ζοντας σε θέματα όπως η επιστήμη. Ο φεμινισμός έγι-νε ένα οργανωμένο κίνημα τον 19ο αιώνα καθώς όλοκαι περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν πωςοι γυναίκες υφίστανται άδικη μεταχείριση. Πολλές χώ-ρες άρχισαν να παραχωρούν δικαίωμα ψήφου στις γυ-ναίκες στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα στατελευταία χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και ταπρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο.

Οι απαρχές του κινήματος του φεμινισμού, το-ποθετούνται στη Γαλλική Επανάσταση. Αρχικά, είχε τηνμορφή ενός τετραδίου παραπόνων (1789), το οποίο αρ-γότερα εξελίχθηκε στην λεγόμενη Διακήρυξη Δικαιω-μάτων των Γυναικών (1791).

Ημέρα ορόσημο για το φεμινιστικό κίνημα, έγινεη 8η Μαρτίου 1857, όπου 20.000 εργάτριες κλω-στοϋφαντουργίας διεκδίκησαν την μείωση του ωραρί-ου εργασίας, μέσω μαζικής απεργίας σε μια περίοδο,που ο συνδικαλισμός απαγορευόταν.

Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια εποχή που παρα-τηρείται άγριος θάνατος πολλών γυναικών είτε από ξυ-λοδαρμό, είτε από ένδεια ή ανεργία. Πιο συγκεκριμένα,οι αμοιβές γυναικών για παροχή εργασίας εξακολου-θούν, ως επί το πλείστον, να κυμαίνονται σε χαμηλό-τερα επίπεδα από αυτές των ανδρών. Ας μην ξεχνάμε,ότι ακόμα και οι δουλειές του σπιτιού παραμένουν γυ-ναικεία υπόθεση και πως ακόμη και σήμερα υπάρχουνγυναίκες που κυκλοφορούν με μισοκαλυμμένα πρόσωπαανησυχώντας για τις ενοχλήσεις και τα υβριστικά σχό-

λια άλλων εις βάρος τους. Δυστυχώς υπάρχουν γυ-ναίκες οι οποίες εξαρτώνται από τους άνδρες πράγματο οποίο δεν τους βοηθάει να ανεξαρτητοποιηθούν καινα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

Λίγες είναι οι γυναίκες που έχουν το κουράγιονα διεκδικήσουν τα δικαιώ-ματά τους. Οι περισσότερεςέχουν την άποψη των αν-δρών για την κατώτερη θέσητους, άλλες διαφωνούν αλλάφοβούνται και σωπαίνουν καικάποιες, ελάχιστες, διαφω-νούν και τολμούν να αντιπα-ρατεθούν με όλους και μεόλα. Παρ’ όλα αυτά οι γυ-ναίκες σήμερα καταλαμβά-νουν ηγετικές θέσεις στην κοι-νωνία περιορίζοντας τις αντι-λήψεις που υπάρχουν σχετι-

κά με τη συμμετοχή και τη δράση τους στα κοινά.

Με το πέρασμα του χρόνου φεμινίστριες ακαδη-μαϊκές έχουν καταγράψει πως οι γυναίκες που μένουνσπίτι, ασχέτως τάξεως , βιώνουν απομόνωση, μοναξιάκαι κατάθλιψη. Ενώ η φεμινιστική ακαδημία έχει πολ-λά να πει σχετικά με τον ρόλο της εργασίας στις ζωέςτων γυναικών σήμερα, τον τρόπο που έχει αλλάξει τηναίσθηση των εαυτών τους και τον ρόλο τους μέσα στοσπίτι, δεν έχουμε διαθέσιμες πολλές έρευνες που ν’ ανα-λύουν τον αντίκτυπο που είχε η αύξηση των εργαζό-μενων γυναικών στην αντρική κυριαρχία. Επιπλέον, πολ-λοί άντρες κατηγορούν τις εργαζόμενες γυναίκες γιατην αύξηση της ανεργίας.

Ζούμε καθημερινά σε μία ανδροκρατούμενη κοι-νωνία χωρίς να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Ωςγυναίκες πάντα ζούσαμε στη σκιά των άλλων χωρίς ναμπορούμε να αναδείξουμε τις ικανότητές μας. Ζούσα-με και ζούμε με την ελπίδα πως όλα θα αλλάξουν. Οιπερισσότερες γυναίκες δεν έχουν βιώσει τα προνόμιαπου θα είχαν οι γυναίκες όπως υπέθεταν ουτοπίστριεςφεμινίστριες του παρελθόντος. Τελικά υπάρχει ο φεμι-νισμός στις μέρες μας ή μήπως υπάρχει κάποιο προ-σομοίωμά του; Θα υπάρξει κάποια στιγμή στο μέλλοναυτή η ουτοπία που οι άνθρωποι ονειρεύονται;

ΣυντάκτεςΑντιπάτη Διαμαντούλα, Γαληροπούλου Ευαγγελία, Γα-ληροπούλου Έφη, Γκούβα Αλεξάνδρα, ΤσούτσικαΧρύσα, Χριστοπούλου Αναστασία

........ συνέχεια από τη σελίδα 1

βων αποτελεί αναμφισβήτητα η οικογέ-νεια. Αυτή προσφέρει σημαντικό παι-δευτικό έργο, τους εμπνέει πίστη σε αρ-χές και αξίες, τους κοινωνικοποιεί, τουςπροετοιμάζει προκειμένου να έρθουν σεμία άλλη μεγαλύτερη ομάδα, το σχολείο.Επίσης οφείλει να παρέχει στους εφήβουςένα δίκτυ ασφάλειας ,ώστε οι όποιες «εξερευνήσεις τους» να γίνονται με ασφά-λεια. Οι γονείς καλούνται να οπλιστούνμε υπομονή , επιμονή και χιούμορ,ώστε να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στοταξίδι τους προς τον κόσμο των ενηλί-κων.Μέσα στο σχολείο οι έφηβοι εδραιώνουντην περίφημη¨ ταυτότητά τους¨ , καθώςεντάσσονται σε ομάδες ομηλίκων, όπουτους συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινά εν-διαφέροντα, κοινές πεποιθήσεις, κοινοίαγώνες. Οι σχέσεις που έχουν οι έφηβοιμε τους συμμαθητές τους μπορεί να επη-ρεάσουν την όλη στάση τους απέναντι στοσχολείο. Δεν είναι λίγες οι φορές που φι-λίες και συμμαχίες σχηματίζονται και δια-λύονται αστραπιαία μέσα στο σχολείο. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το βαθ-μό εκτίμησης που τρέφουν οι νέοι για τονεαυτό τους, η οποία δείχνει πόσο αι-σθάνονται ότι αξίζουν ή πόσο εγκρίνουντον εαυτό τους. Μπορεί να επηρεάζονταιαπό την εξωτερική τους εμφάνιση, την

καλή ή κακή τους επίδοση σε κάποια μα-θήματα, σε κάποιο άθλημα ή σε μια καλ-λιτεχική δραστηριότητα. Συνέπεια αυτών;Οι έφηβοι δείχνουν αστάθεια , αλλάζουνδιαρκώς και αυτό είναι χαρακτηριστικόγνώρισμα της¨ άστατης¨ εφηβικής πε-ριόδου.Παράλληλα ο τρόπος διαχείρισης του

χρόνου δεν είναι ο ίδιος για όλους τουςεφήβους. Πολλά εξαρτώνται από τηνπροσωπικότητα κάθε παιδιού. Άλλα θέ-λουν να προσχεδιάζουν και να οργανώ-νουν το χρόνο τους λεπτομερώς, άλλαπροτιμούν να το κάνουν χοντρικά στομυαλό τους και να μην κοιτούν καθόλουτο ρολόι. Το παιδί πρέπει να υπολογί-ζει το χρόνο σύμφωνα με τους προσω-πικούς του ρυθμούς.Συνοψίζοντας , θέλουμε να τονίσουμε

πως τα εφηβικά χρόνια τα ζούμε μίαφορά. Μπορούν να παρομοιαστούν μεέναν ανεμοστρόβιλο που παρασύρει ταπάντα στο πέρασμά του και αφήνει πίσωτου ένα τελείως νέο τοπίο. Χαρείτε , λοι-πόν, αυτήν την περίοδο με τους φίλουςσας, αγαπήστε τον εαυτό σας και όλα θαγίνουν όπως εσείς θέλετε!ΟμάδαΜαριάννα Σαλικοπούλου Καφόρος Αναστάσης

Η προσωπικότητα των εφήβων στο σχολικό περιβάλλονσυνέχεια από τη σελίδα 1

Η ψυχολογία των παιδιών στις πανελλήνιες εξετάσειςσυνέχεια από τη σελίδα 1

Έρωτα…. ανίκητε συνέχεια από τη σελίδα 1

Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδαςROBOSAPIENS - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - TEΥΧΟΣ 1Ο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ»

http://schoolpress.sch.gr/robosapiens/

Ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη διαβάστε στο site του 6ου Γυμνασίου

6-gym-lamias.fth.sch.gr

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ώστε να ακολουθήσει μετά την αποφοίτησή του ένα καταξιωμένο επάγγελμα, ναθεωρείται επιτυχημένος άνθρωπος και να εξασφαλίσει το μέλλον του. Το έντονοκαι μη ελεγχόμενο άγχος συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις, όπως πονοκε-φάλους, στομαχικό άλγος, διατροφικές διαταραχές, δυσκολίες στον ύπνο και συ-χνούς εφιάλτες, ταχυκαρδία, αίσθημα ζάλης, τάση λιποθυμίας κ.ά. Συχνά εξαιτίαςτου άγχους οι έφηβοι αρνούνται να διαβάσουν, εμφανίζουν σημαντική πτώση στησχολική τους επίδοση, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, έχουν τάσεις φυγής, εμ-φανίζουν επιθετική συμπεριφορά και θυμό, είναι ευερέθιστοι και μπορεί να κλαί-νε με το παραμικρό.Πολλές φορές οι μαθητές παραγκωνίζουν εντελώς την προσωπικήτους ζωή και ψυχαγωγία εξαιτίας του άγχους των πανελληνήνιων με αποτέλεσμανα παραμελούν τον εαυτό τους .Εν τέλει,πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκ-παιδευτικό σύστημα προκειμένου να δωθεί βάση στην ουσιαστική μάθηση και όχιστην ανώφελη και επιφανειακή αποστήθιση της υπέρογκης ύλης.

Μέλη της ομάδας: Ευθυμίου Ηρώ, Ζιάκα Παναγιώτα, Ζουμποπούλου Κωνσταντίνα,Θώμου Ευαγγελία, Κουρέπη Πολύχρονη-Μαρία, Τσότσος Μιχάλης, Χαρίλα Βασιλική,Χρηστίδη Ευμορφία-Ελένη

Οι μαθητές του σχολείου μας παρα-κολούθησαν στις 14 Δεκεμβρίου2016 από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης το

έργο « Η Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπα-διαμάντη σε σκηνοθεσία του Γιάννη Νικολαϊ-δη. Θεωρείται το καλύτερο και πιο δυνατό διή-γημα του Παπαδιαμάντη που μεταφέρεται μεεπιτυχία στο θεατρικό σανίδι και θίγει το κοι-νωνικό πρόβλημα της μοίρας των γυναικών.

Υπόθεση: Η Φραγκογιαννού, μια φτωχιά,αμαθής και βασανισμένη γυναίκα που ζει μέσασε μία κοινωνία ανδροκρατούμενη, αισθάνε-ται την καταπίεση του φύλου της, όπου η γυ-ναίκα θεωρείται ̈ αδύνατο¨ μέρος, όπου οι γαμ-προί απαιτούν υπέρμετρη προίκα για να παν-τρευτούν, όπου δεν συμφέρει να κάνει κάποιοςκορίτσια, γιατί θεωρείται στίγμα για τις ίδιεςκαι τις οικογένειές τους να μείνουν γεροντο-κόρες. Ζώντας λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο κα-

ταπιεστικό περιβάλλον συνειδητοποιεί σιγά-σιγά τη γυναικεία σκλαβιά της και ¨επανα-στατεί¨, διαπράττοντας αλλεπάλληλους φόνουςμικρών κοριτσιών ξεκινώντας από την εγγο-νή της. Νομίζει ότι έτσι διορθώνει τη φύση καιτη ζωή. Αποφασίζει για θέματα που ανήκουνστη δικαιοδοσία του Θεού, όπως ο θάνατος.Ο Παπαδιαμάντης θέτει μ΄αυτόν τον τρόπο τηνηθική διάσταση στο έγκλημα. Μπορεί κανέναέγκλημα να δικαιολογηθεί από το σκοπό του,όσο και αν υπάρχουν αιτίες που ωθούν σεαυτό; Το τέλος βέβαια δεν αργεί να έρθει καιγια την ίδια. Ο συγγραφέας επιλέγει τον ίδιοτρόπο θανάτου που επιλέγει η ίδια για τα θύ-ματά της , τον πνιγμό στα νερά της παλίρροιας,στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τους χω-ροφύλακες που την καταδιώκουν. Ο θάνατόςτης έρχεται σαν θεία τιμωρία από την ίδια τηφύση. Πώς να κρίνεις και να καταδικάσεις,

όταν είσαι Παπαδιαμάντης! Απλά και ταπεινάπαρακολουθείς με κατανόηση και συμπόνια ταβάσανα του κόσμου.

Οι ηθοποιοί της παράστασης:Φραγκογιαννού: Φωτεινή ΦιλοσόφουΔελχαρώ-Γριά: Χρυσούλα ΠαπαδοπούλουΑμέρσα-Μαρουσώ: Βούλα ΚώσταΚωνσταντής-Ανακριτής Λυρίγκος: ΧρήστοςΚανέλλης

4 -- ------------------- ------------------- -------------------------- ------------- Μαθητο...λόγια ------ ------------------- ------------------------ -------------------------------- -- ------------------- ------------------------- ----------------------- ------------- Μαθητο...λόγια ------ ---------------------- --------- ------------- ----------------------------5

Το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας συμμετέχει ως συν-τονιστική μονάδα στο πρόγραμμα Erasmus+“Be a Buddy not a Bully” με θέμα τον σχο-

λικό εκφοβισμό και στο οποίο συμπράττουν εφτά χώ-ρες: Βουλγαρία (Σόφια), Ιταλία (Μπολόνια), Λι-θουανία (Βίλνιους), Ρουμανία (Κονστάντσα), Ισπα-νία (Ρόντα), Πορτογαλία (Λισαβόνα) και Τουρκία(Κωνσταντινούπολη). Οι εργασίες του προγράμμα-τος ξεκίνησαν στη Λαμία το Νοέμβριο του 2015 μετην 1η Διεθνική Συνάντηση και ακολούθησαν οι Συ-ναντήσεις σε Λιθουανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Σκο-πός του προγράμματος είναι η στρατηγική σύμπρα-ξη μεταξύ σχολείων για συνεργασία και καινοτομίαγια καλές πρακτικές σχετικά με το μείζον πρόβλη-μα του σχολικού εκφοβισμού.

Το Φεβρουάριο του 2016 διοργανώθηκε σεμι-νάριο για γονείς στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΔήμουΛαμιέων, κατά τη διάρκεια του οποίου εκτέθηκαν έργατων μαθητών με θέμα τη σχολική βία. Το Μάρτιο τουίδιου έτους, 35 αφίσες μαθητών μας επελέγησαν καιεκτέθηκαν στο 9ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Υγεί-ας το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Kινηματογραφήθηκαν δύο ταινίες με θέμα: «DeleteCyber Bullying” και “The Colour of friendship”. Τέ-λος το Νοέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Πε-ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλά-δας και την Περιφερειακή Ομάδα Δράσεων πρόλη-ψης (ΠΟΔΠ) Β’/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας διορ-γανώθηκε ημερίδα με θέμα: «Συμβιώνοντας ειρηνι-κά στο Σχολείο» για καθηγητές όλου του Νομού.

Ποικίλα και ενδιαφέροντα είναι και τα πνευμα-

τικά προϊόντα που ολοκληρώνουν οι εταίροι στα πλαί-σια του προγράμματος. Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα(www.beabuddy.eu) όπου μπορεί κανείς να ενημε-ρωθεί για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις των σχο-λείων από όλες τις χώρες. Έχει δημιουργηθεί Ερευ-νητική Βάση Δεδομένων. Συγκεντρώθηκαν στατιστι-κά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο από κάθε χώρα για ταεπίπεδα σχολικού εκφοβισμού και δημιουργήθηκεέκθεση δέκα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται γιατην αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Για την άμεσηυλοποίηση της ιδέας στα σχολεία, έχει ετοιμαστεί έναεγχειρίδιο-εργαλείο με υλικό για εκπαιδευτικούς σχε-τικά με τα απαραίτητα βήματα για την αντιμετώπισητου φαινομένου ανά περίπτωση.

Στα σχολεία της σύμπραξης διενεργήθηκε δια-γωνισμός σύντομης ιστορίας με θέμα τον σχολικό εκ-φοβισμό και οι τρεις καλύτερες ιστορίες από κάθε σχο-λείο δημοσιεύτηκαν σε story book, η εικονογράφη-ση του οποίου έγινε από μαθητές. Επίσης, δημι-ουργείται διαδραστικό παιχνίδι για υπολογιστή μεπρωταγωνιστές μαθητές θύματα αλλά και θύτες bul-lying.

Aπ` τ

ις δ

ραστ

ηριό

τητε

ς το

υ σχ

ολεί

ου μ

ας

Aπ` τ

ις δ

ραστ

ηριό

τητε

ς το

υ σχ

ολεί

ου μ

ας

Στη βουλή των Ελλήνων

Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “BE A BUDDY NOT A BULLY”

Εκδρομές του σχολείου μας

ΦωκίδαΣτις 23/3/2017 το σχολείο μας πραγμα-

τοποίησε εκπαιδευτική- ψυχαγωγική εκδρομήστο Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας- Vagonet-to, ένα μοναδικό θεματικό πάρκο στον ελλη-νικό χώρο. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τηλειτουργία ενός μεταλλείου, περιηγήθηκαν στονΕκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής Ιστορίας κα-θώς και στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Τετραήμερη Εκδρομήστην Πελοπόννησο

Από τις 6-4 εως τις 9 -4- 2017 το σχολείομας πραγματοποίησε τετραήμερη εκδρομήστην Πελοπόννησο στα πλαίσια των πολιτι-στικών προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας. Οιμαθητές επισκέφτηκαν την Αρχαία Ολυμπία ,τη Μάνη , την αρχαία Μεσσήνη, την Καλαμά-τα, την Μεθώνη, την Κορώνη, το Ναύπλιο καιτο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

Οι μαθητές μας επισκέφτηκαν τη Βουλή των Ελλήνων. Ξεναγήθηκανστο κτίριο της Βουλής και στην αίθουσα της ολομέλειας και ενημε-ρώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλίου και του δη-μοκρατικού πολιτεύματος.

¨Ο Ζητιάνος¨ του Ανδ. Καρκαβίτσα

Οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν στις 29 Μαρ-τίου 2017 από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης το έργο « Ζητιάνος»του Ανδρέα Καρκαβίτσα σε διασκευή της Κικής Κουβαρά και

σκηνοθεσία της Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη.Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά του μυθιστορήματος ¨Ζητιά-

νος¨ του Ανδρέα Καρκαβίτσα .Αναφέρεται στην εποχή της προσάρτη-σης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος (1881),σκιαγραφώντας την κατάσταση ενός χωριού του θεσσαλικού κάμπουκαι των κατοίκων του. Η ιστορία ξετυλίγεται από την μεριά των γυ-ναικών της ιστορίας, οι οποίες εγκλωβισμένες στην ανδροκρατούμε-νη κοινωνία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, επηρεασμένου απότην οθωμανική κοινωνική δομή, στέκονται ανήμπορες να αντισταθούνκαι να προφυλάξουν τα παιδιά τους, τους άνδρες τους και τους εαυ-τούς τους και γίνονται υποχείρια ενός δαιμόνιου επαγγελματία επαί-τη, ο οποίος τους οδηγεί προς την καταστροφή.

Οι ηθοποιοί της παράστασης:Λεωνίδας Κακούρης, Κατερίνα Μπιλάλη, Μαρία Καρακίτσου, Λευ-

τέρης Παπακώστας, Γιώτα Τσιότσκα. Εθελοντική αιμοδοσία στο 6οΓυμνάσιο Λαμίας

Με επιτυχία και αθρόα συμμετοχή ολο-κληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2017 η εθελοντική αιμοδο-σία που διοργάνωσε από κοινού το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας

και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Το σχολείο μας διαθέτει τρά-πεζα αίματος για τους μαθητές , κηδεμόνες, καθηγητές και όχι μόνο.Σε μία περίοδο κοινωνικής κρίσης η εθελοντική προσφορά αίματοςαποτελεί μια πράξη αγάπης, ανθρωπισμού και απόδειξη κοινωνικήςευαισθησίας. Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτεπαράγεται ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται! Η προσφορά των εθε-λοντών αιμοδοτών είναι πάνω απ΄όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντασυνάνθρωπο. Όλοι μας οφείλουμε να θυμόμαστε ότι υποψήφιος αι-μοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος, υποψήφιοι δέκτες είμαστε όλοι!

Στο πλαίσιο του προγράμματοςπεριβαλλοντικής εκπαίδευ-σης του σχολείου μας με

υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Λούβαρη,πραγματοποιήθηκε τριήμερη επίσκεψηστο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-δευσης Λαυρίου.

Αρχικά πήγαμε στο Καποδιστρια-κό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκε-κριμένα στο τμήμα Γεωλογίας και Γε-ωπεριβάλλοντος. Έγινε ξενάγηση στοΜουσείο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας.Γνωρίσαμε τον υπέροχο κόσμο των ορυ-κτών και των πετρωμάτων από κοντά καιπράγματι μαγευτήκαμε από την ομορ-φιά των πολύτιμων λίθων και τον φθο-ρισμό των ορυκτών, την ιδιαιτερότητατων μετεωριτών και τα μυστικά τωνηφαιστείων.

Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στοΜουσείο Παλαιοντολογίας. Το ΜουσείοΠαλαιοντολογίας και Γεωλογίας ανήκεικαι στεγάζεται στο Τμήμα Γεωλογίας καιΓεωπεριβάλλοντος. Εκεί είδαμε καιγνωρίσαμε τις πλούσιες συλλογέςσπονδυλωτών και ασπόνδυλων ζώων,φυτικών απολιθωμάτων και άλλωνπαλαιοντολογικών ευρημάτων και γε-ωλογικών δειγμάτων, από τη χώρα μαςκαι το εξωτερικό. Επιπλέον, συμμετεί-χαμε σε δράσεις όπως: α) Ανασκαφέςγια την εύρεση παλαιοντολογικών ευ-ρημάτων και β) Μάθαμε και δημιουρ-γήσαμε πιστά αντίγραφα κοχυλιών.

Τελικός προορισμός ήταν το Κ.Π.ΕΛαυρίου. Στα δυο διατηρητέα κτίρια,στον παλιό ξενώνα και στα γραφεία τωνεγκαταστάσεων της Γαλλικής εταιρείας,λειτουργεί το ΚΠΕ το οποίο μας φιλο-ξένησε. Εκεί χωριστήκαμε σε ομάδες καιενταχτήκαμε στο πρόγραμμα <<Περι-βαλλοντικά μονοπάτια της Λαυρεωτι-κής>>. Γνωρίσαμε την ιστορία του τό-που, είδαμε τη διαχρονική χρήση τωνφυσικών του πόρων και προτείναμε λύ-σεις (δημιουργώντας δικιά μας μακέ-τα, συνθέτοντας το τραγούδι μας και

παίζοντας ακόμα και θέατρο), για το ση-μερινό αποβιομηχανοποιημένο Λαύριο,στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης τηςπεριοχής.

Ακόμα επισκεφτήκαμε τον ΕθνικόΔρυμό Σουνίου. Πρώτον πήγαμε στοορυκτολογικό Μουσείο Αγ. Κωνσταν-τίνου. Ορυκτά, αντικείμενα, εργαλεία,τα σωζόμενα μηχανήματα, φωτογρα-φίες, κείμενα κλπ. αποτελούν τα ση-μερινά εκθέματά του και κυρίως τα ορυ-κτά, εξαιρετικής ομορφιάς σε χρώματακαι μορφές που γίνονται πλέον μέροςτης ιστορίας του χώρου, μνήμη της γηςκαι μνήμη των ανθρώπων. Μετά πήγα-με στις στοές οι οποίες βρίσκονται λίγαχιλιόμετρα μακριά από το μουσείο. Εκείμάθαμε και εφαρμόσαμε μερικά από ταστάδια(όσα ήταν εφικτά) για την πα-ραγωγή του αργύρου. Ύστερα επισκε-φτήκαμε το ‘’Χάος του Κίτσου", ένα βά-ραθρο σχεδόν κυκλικού σχήματος βά-θους 55 μ. και διαμέτρου 120 μ. τοοποίο πιθανότατα σχηματίστηκε λόγωτης κατάρρευσης της οροφής ενόςσπηλαίου. Τέλος, τελευταίος μας σταθ-μός ήταν τα Αρχαία πλυντήρια στη θέσηΣούριζας. Τα πλυντήρια ήταν μέσαυδρομηχανικού εμπλουτισμού των με-ταλλοφόρων κοιτασμάτων της περιοχής,ώστε αυτά να εμπλουτίζονται σε αργυ-ρούχο μόλυβδο, δηλαδή το γαληνίτη

και τον κερουσίτη . Η μέθοδος αυτήήταν μεν αποτελεσματική, αλλά απαι-τούσε μεγάλες ποσότητες νερού, σε μίασχετικά άνυδρη περιοχή, όπως η Λαυ-ρεωτική. Έτσι, οι σπουδαίοι μεταλ-λουργοί του Λαυρίου επινόησαν μία κα-τασκευή στην οποία το νερό που χρη-σιμοποιούνταν για τον καθαρισμό τουμεταλλεύματος, μπορούσε να αυτοκα-θαρίζεται και να επανα-χρησιμοποιεί-ται για τον ίδιο σκοπό. Πρόκειται για τολεγόμενο Πλυντήριο Μεταλλεύματος ήαλλιώς το Καθαριστήριον.

Βέβαια δεν παραλείψαμε να επι-σκεφτούμε τον Αρχαίο Ναό του Ποσει-δώνα στο ακρωτήρι του Σουνίου. Εκείοι Αθηναίοι οικοδόμησαν ένα ιερό πε-ριβαλλόμενο από τείχος. Το ιερό πε-ριελάμβανε ναούς αφιερωμένους στουςθεούς της πόλης. Ο κυριότερος ναόςήταν αφιερωμένος στον Ποσειδώνα, τοθεό της θάλασσας. Πρόκειται για έναναό δωρικού ρυθμού και είναι ο μόνοςναός που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.Βρίσκεται σε ύψος 73 μέτρων από τη θά-λασσα. Η επίσκεψή μας αυτή αποτελείμια εμπειρία μοναδική και αξέχαστη.Φύγαμε γεμάτοι γνώσεις που θα μας μεί-νουν. Γιατί το μάθημα το ακούμε και τοξεχνάμε, αυτά τα βλέπουμε και θα τα θυ-μόμαστε.

Κωνσταντίνα Μουράντ-Ντούβα

«Φόνισσα» του Αλ. Παπαδιαμάντη

Εκπαιδευτική επίσκεψη περιβαλλοντικής ομάδας του 6ου γυμνασίου Λαμίας στο ΚΠΕ Λαυρίου

Κάθε νέος στην προσπάθεια του να διαμορφώσειτην προσωπικότητά του μιμείται μορφές που σέ-βεται και θαυμάζει. Αυτές οι προσωπικότητες απο-

τελούν πηγή έμπνευσης, αφετηρία για δημιουργική δρά-ση, καθοριστικό παράγοντα γενικότερα στην πνευματική τουωρίμανση.

Ζούμε με τα κινητά μας ή ζούμε μέσα σε αυτά; - Επη-ρεαζόμαστε από τους άλλους ή τους μιμούμαστε; - Είμα-στε αληθινοί ή ψεύτικοι;

Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα πιο αμφιλεγόμε-να ερωτήματα των ημερών μας που συχνά αποτελούν τηναιτία αρκετών συγκρούσεων. Στις μέρες μας τα παιδιά απόόλο και μικρότερη ηλικία εισέρχονται στον κόσμο της τε-χνολογίας και των Μ.Μ.Ε.- Social Media. Δημιουργούν απόνεαρή ηλικία λογαριασμούς στα Social Media και επηρεά-ζονται σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα, τις αντιλήψεις καιτις ιδέες που προωθούνται. Οι έφηβοι είναι "συνεχώς μεένα κινητό στο χέρι" ,όπως λένε και οι μεγαλύτεροι, φτά-νοντας σε σημείο να νιώθουν ότι η "εικονική ζωή τους" ταυ-τίζεται με την πραγματική . Αποτελέσματα ερευνών απο-καλύπτουν ότι 8 στους 10 εφήβους (ηλικίας 11-17) έχουνλογαριασμούς στα socialmedia. Ανεβάζουν απερίσκεπτα φω-τογραφίες από την καθημερινότητα τους, οι οποίες όμωςαπεικονίζουν μια τροποποιημένη εκδοχή της πραγματικήςτους ζωής. Τα καλύτερα χαμόγελα των εφήβων τα είδαν μο-νάχα οι οθόνες των κινητών τους. Στην προσπάθειά τουςνα είναι αρεστοί σε όλους καλύπτουν τη θλίψη τους και ταπροβλήματα που αντιμετωπίζουν φορώντας ένα από τα χα-μόγελα της ντουλάπας τους.

Σημαντικά, στην τροποποίηση της εικονικής πραγμα-τικότητας των ημερών μας, έχουν συμβάλει οι διάσημοι οιοποίοι αποτελούν ένα είδος προτύπου για τους εφήβους.Γνωρίζοντας από τα βάθη του το παιχνίδι των socialmedia

οι διάσημοι-influencers ανεβάζουν στους λογαριασμούς τουςτακτικά φωτογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν ορισμένες απότις στιγμές της καθημερινότητας τους, κάνοντας συνεπώςτους νέους να πιστεύουν οτιδήποτε βλέπουν στις οθόνεςτων κινητών τους και να το δέχονται υποσυνείδητα ως τηνπραγματικότητα.

Αναγκαίος ,λοιπόν, είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σταπρόσωπα που ακτινοβολούν,έχουν πραγματικά αξία και σεαυτούς που είναι κίβδηλα δημιουργήματα των ΜΜΕ, άν-θρωποι του θεάματος και της ψυχαγωγίας, πλαστά πρόσωπαπου αποτελούν αντικείμενα κακώς

υπέρμετρης και τυφλής αγάπης, λατρείας, πίστης, θαυ-

μασμού από τους νέους.Οι αρνητικές επιπτώσεις των προτύπων που προ-

ωθούνται στο διαδίκτυο κορυφώνονται με τις προσπάθει-ες κυρίως των κοριτσιών της εφηβεία. Επηρεάζονται απόδιάσημες με ωραία σώματα, επιθυμούν να μοιάσουν στα πρό-τυπά τους, φτάνοντας τελικά σε ακραίες καταστάσεις όπωςη ανορεξία, η βουλημία και άλλες διατροφικές διαταραχές.Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένες με την εμφάνισή τους καιπάντα σκέφτονται πως θα μπορούσαν να δείχνουν. Οι εξω-πραγματικές αναλογίες των σωμάτων, τα μεγάλα χείλη, ηυπερβολική χρήση προϊόντων ομορφιάς οδηγούν τα κορίτσιαστην αλλοίωση της φυσικής τους ομορφιάς. Το αποτέλε-σμα; Είναι πανομοιότυπες με τις περισσότερες κοπέλες τηςηλικίας τους. Αντίκτυπο επίσης έχουν τα πρότυπα στα αγό-ρια τα οποία επιθυμούν να είναι μυώδη, για να θεωρούν-ται αρεστά.

Τα πρότυπα που προβάλλονται στους εφήβους μέσωτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαδικτύου, συμ-πληρώνουν αυτά των γονέων, οδηγώντας τα παιδιά στο σχη-ματισμό στερεοτύπων σχετικά με την "τέλεια οικογένεια"και τους "τέλειους γονείς".

Εν κατακλείδι, οι έφηβοι ακολουθώντας τυφλά τα πρό-τυπα που προωθούν τα ΜΜΕ, δεν βελτιώνονται οι ίδιοι, δεναποτελούν οντότητες ξεχωριστές, ,μεταμορφώνονται σε κα-χέκτυπα των ειδώλων που προσπαθούν να μιμηθούν. Τέ-λος δεν προάγεται ο πολιτικός και κοινωνικός βίος, δεν επι-λύονται προβλήματα,δεν υπάρχει πρόοδος και ως χαρα-κτηριστικό αυτών των κοινωνιών παραμένει η στασιμότη-τα και η αποτελμάτωση.

ΟμάδαΑργυροπούλου Ερμιόνη, Καραγιάννης Δημήτρης, Ντό-βα Φαίη, Σαγιά Αθηνά, Σαράντης Κων/νος, ΤράνταΚων/να

6 -- ------------------- ------------------- ----------------------- ----------------- Μαθητο...λόγια ------ ------------------- ------------- ---------------- ------------------------- -- ------------------- ------------------------- ----------------------- ------------- Μαθητο...λόγια ------ ------------------- ------------- ----------- -----------------------------7

Ητεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στοναθλητισμό. Η βελτίωση των οργάνων βοηθάει καιστη βελτίωση του θεάματος και, συνήθως, και των

επιδόσεων· ίσως θυμάστε τι συνέβη με τα συνθετικά μαγιότης κολύμβησης, τα οποία, τελικά, απαγορεύτηκαν. Σήμε-ρα θ' αναφερθούμε σε αλλαγές σε δύο αθλήματα στο τένιςκαι στον ακοντισμό των ανδρών.

Στις 20 Ιουλίου 1984 ο Ανατολικογερμανός, Ούβε Χονεξαπέλυσε το ακόντιο στην απίστευτη απόσταση των104,80μ. Ουδείς, έως τότε, είχε περάσει τα 100μ. και ουδείςτα πέρασε ξανά. Το 1985 η Διεθνής Ομοσπονδία (ΙΑΑΦ) απο-φάσισε ν' αλλάξει τ' ακόντια των ανδρών. Το βάρος παρέ-μεινε το ίδιο (800 γραμμάρια), αλλά το κέντρο βάρους με-τατοπίστηκε προς τη μύτη, με συνέπεια τ' όργανο να πέφτειπιο γρήγορα. Ταυτόχρονα, το σημάδι που αφήνει στο έδα-φος είναι πιο ευδιάκριτο και μειώθηκαν κατά πολύ οι δια-φωνίες, σχετικά με το αν έπεσε με την «κοιλιά» ή με τη μύτη.Το νέο όργανο χρησιμοποιείται επισήμως από το 1986. Ταπρώτα χρόνια οι επιδόσεις υστερούσαν πολύ από αυτές τουπαλαιού. Τα 90μ. ξεπεράστηκαν εγκύρως (είχαν σημειωθείεπιδόσεις πάνω από τα 90μ. με καλύτερη τα 96,96 του Φιν-λανδού, Σέπο Ρέτι στις 2 Ιουνίου 1991, αλλά με αντικανο-νικό όργανο) μόλις το 1992, με 91,46μ. από τον Βρετανό,Στιβ Μπάκλι. Μετά ανέλαβε ο, βάσει αποτελεσμάτων, με-γαλύτερος ακοντιστής όλων των εποχών (τρία χρυσά, έναασημένιο Ολυμπιακά μετάλλια, τρία χρυσά, δύο χάλκινα παγ-κόσμια), ο Τσέχος, Γιαν Ζελέζνι, που με αλλεπάλληλες κα-ταρρίψεις έφθασε τα 98,48μ. στις 25 Μαΐου 1996. Το ρεκόρ,ως φαίνεται, θα παραμείνει επί πολύ ακλόνητο.

Ο Αντώνης Παπαδημητρίου είναι ίσως ο ειδικότερος ́ Ελ-ληνας για να μας μιλήσει για τους δύο τύπους ακοντίου. ́ Εχεισημειώσει πανελλήνια ρεκόρ, ενώ μετά προπονούσε επί χρό-νια τον Κώστα Γκατσιούδη. Τώρα γυμνάζει τον καλύτερο ενενεργεία Ελληνα, τον Σπύρο Λεμπέση.

«Δεν μπορούσες απλώς πιάνοντάς το, να καταλάβεις την

διαφορά, διότι έχουν ίδιο βάρος. Ομως, η μετατόπιση τουκέντρου βάρους άλλαξε την ιδανική γωνία ρίψης. Πριν ήταν33 μοίρες, τώρα 45. Το νέο έχει άλλο τρόπο ρίψης. Το πα-λαιό είχε καλύτερο πλανάρισμα στον αέρα και οι χαμηλέςβολές είχαν τη δυνατότητα να «ταξιδέψουν» μακριά. Με τονέο, αυτές δεν έχουν τύχη. Η ΙΑΑΦ είπε ότι η αλλαγή έγι-νε για να μη κινδυνεύσουν οι θεατές, αλλά νομίζω πως έπρε-πε οι εταιρείες να εξοπλίσουν με ακόντια όλον τον πλανή-τη. Το νέο ακόντιο ευνοεί τους πιο δυνατούς, αλλά προ-ϋποθέτει και αθλητές υψηλής τεχνικής, πολύ καλά γυμνα-σμένους, που θα έχουν σταθερότητα, γιατί το όργανο αυτόδεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον αέρα όσο το προηγούμε-νο. Το παραμικρό λάθος στην τεχνική, μπορεί να κοστίσειπολλά».

Ο Παπαδημητρίου είχε ρίξει 79,56μ. με το νέο ακόντιοκαι 83,56 με το παλαιό. Με αυτό, όμως, αγωνίστηκε μόνοως τα 20 του, οπότε δεν γνωρίζουμε πού θα το είχε στείλειστο απόγειο της φόρμας του. Και οι δύο επιδόσεις του ήτανπανελλήνια ρεκόρ. Για σύγκριση, θ' αναφέρουμε και τις επι-δόσεις με τους δύο τύπους ακοντίου των αδελφών Περιστέρη.Ο Γιάννης είχε ρίξει 82,00 (πανελλήνιο ρεκόρ) και 72,38μ.και ο Θανάσης 77,04 και 74,30. Ο πρώτος, πάντως, αγωνί-στηκε περισσότερο με το παλαιό και ο, κατά επτά έτη νεό-τερος, Θανάσης περίπου εξίσου.

Τένις με τα χέρια...Οι πρώτες ρακέτες τένις ήταν από... ανθρώπινη σάρκα!

Δεν πρόκειται για ταινία τρόμου. Από τον 11ο αιώνα, όσοιέπαιζαν κάτι σαν τένις, κτυπούσαν το μπαλάκι με το χέρι. Το

1505 εμφανίστηκαν οι πρώτες ξύλινες ρακέτες, που ζύγιζαν400 γραμμάρια και είχαν μήκος 66 εκατοστά. Η κεφαλή τουςείχε κυκλικό ή τετράγωνο σχήμα. Απ' το 1874 έως και τα τέλητης δεκαετίας του 1970, οι ξύλινες ρακέτες είχαν πάνω-κάτωτο ίδιο σχήμα, μικρό κεφάλι και ορισμένες βελτιώσεις στηνπάροδο των χρόνων. Με τη βοήθεια των στοιχείων που μαςπαρέθεσε ο κορυφαίος Ελληνας τεχνικός ρακετών, ΠέτροςΜπίρης, ο οποίος έχει πολυετή παρουσία στα μεγαλύτερατουρνουά του κόσμου, θα δούμε την εξέλιξη της ρακέτας στιςτελευταίες δεκαετίες. Οι εταιρείες κατασκευής προσπάθησαννα ικανοποιήσουν την επιθυμία των παικτών, που ζητούσανένα πιο άκαμπτο, και καλύτερο από το ξύλο, υλικό στο πλαί-σιο. Στα τέλη της δεκαετίας του '60, χρησιμοποιήθηκε ένακράμα αλουμινίου με άνθρακα και χάλυβα. Με τέτοιες ρα-κέτες, ο Κόνορς κυριάρχησε το 1982 στο Γουίμπλεντον. Ενσυνεχεία, δοκιμάστηκε ένα μείγμα από ίνες άνθρακα και πλα-στική ρητίνη, που ονομάστηκε γραφίτης. Προσοχή, δεν πρό-κειται για τον γραφίτη που μπορείτε να βρείτε σ' ένα μολύ-βι. Απ' τις αρχές της δεκαετίας του '80, οι ξύλινες ρακέτεςαποκτούσαν συλλεκτική αξία. ́ Οσο κυλούσαν τα χρόνια, οιεταιρείες άρχισαν να προσθέτουν κι άλλα ανθεκτικά υλικά(βόριο, τιτάνιο, φάιμπεργκλας, κέβλαρ). Πλέον, έχουν γί-νει ανθεκτικότερες αλλά και ελαφρύτερες.

Σε σχέση με τις ξύλινες, οι μεταλλικές ρακέτες μπορείνα έχουν 40% μεγαλύτερο κεφάλι, να είναι τρεις φορές πιοσκληρές και 30% ελαφρύτερες.

Οι ρακέτες χρησιμοποιούν πια την πιεζοηλεκτρική τε-χνολογία! Δηλαδή, ειδικά υλικά μετατρέπουν τους κραδα-σμούς σε ηλεκτρική ενέργεια, που με τη σειρά της αμβλύ-νει τις ασκούμενες, στη ρακέτα, πιέσεις.

Ομάδα Αλεξίου Χρήστος, Δημόπουλος Ιάσονας, Κουρκου-

λιώτης Ηλίας, Κουρκουλιώτης Κων/νος, Παπαγεωργί-ου Βασίλης, Πέτσας Νικόλαος, Σανίδας Κων/νος, Τα-σιόπουλος Αλέξανδρος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝΤο κάπνισμα, μια συνήθεια των νέων!

Το κάπνισμα προ-καλεί σημαντικάπροβλήματα στα

όργανα του αναπνευστικούκαθώς και του κυκλοφορι-κού συστήματος. Πολλέςσοβαρές ασθένειες με πρώ-τη τον καρκίνο οφείλονταιστη βλαβερή αυτή συνήθεια.Γι΄αυτό είναι σημαντικό να

προτρέπουμε όλους τους ενήλικες και τους νέους που καπνίζουν να προσπαθή-σουν να σταματήσουν τη συνήθεια αυτή.

Πολλοί νέοι στις μέρες μας θεωρούν ότι δεν πειράζει να το δοκιμάσουν όμωςκαταλήγει στο να τους γίνει συνήθεια.

Ποιοι είναι οι λόγοι που ωθούν τους νέους σε αυτή τη δοκιμή;• Συνήθεια γονέων• Φίλοι, μεγαλύτερα αδέρφια, κοινωνικό περιβάλλον• Διαφήμιση • Σχέσεις / οικογενειακή δομή • Επίπεδο εκπαίδευσης• Κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο• Διαχείριση άγχους και καταπίεσης• ΑποδοχήΟι παθητικοί καπνιστές αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τους ενερ-

γητικούς καπνιστές. Μπορεί να μην καπνίζουν οι ίδιοι, υποφέρουν όμως πολ-λές φορές και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τον καπνό των τσιγάρων τωνάλλων.ΟΜΑΔΑΑντωνόπουλος Κων/νος, Γαλάνη Αικατερίνη, Γουργιώτη Ευαγγελία, Ζαρο-νικόλα Μαρίζα, Θώμου Δέσποινα.

Υπαίθρια Ανταλλακτική

Βιβλιοθήκη

ΗΠολιτιστική Ομάδα τουΣ.Ε.Π.Ε Φθιώτιδας έθεσε σελειτουργία 2 Υπαίθριες, Αν-

ταλλακτικές Βιβλιοθήκες από τις οποίεςτο σχολείο μας (6ο Γυμνάσιο Λαμίας)μαζί με το 3ο Δημοτικό Λαμίας υιοθέ-τησαν αυτήν που βρίσκεται στην Πλα-τεία Αλέκου Κοντόπουλου (Καράβι).Υπεύθυνος Καθηγητής του προγράμματος υιοθεσίας για το 6ο Γυμνάσιο ορίστηκε από τοσύλλογο διδασκόντων για το έτος 2016-17 ο εκπαιδευτικός Λούβαρης Κώστας. Η υπαίθριαΑνταλλακτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα παλαιό περίπτερο το οποίο καλλιτεχνικά δια-μορφώθηκε από έναν μαθητή της καθηγήτριας του σχολείου μας Μαντοπούλου Στέλλας.Στόχος είναι να προωθηθεί η ιδέα της της φιλαναγνωσίας και της ανταλλαγής των βιβλίων.Στο πλαίσιο αυτό έχει καθοριστεί ωράριο λειτουργίας δύο φορές την εβδομάδα, χωρίςαυτό να σημαίνει πως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και το άνοιγμά τους οποιαδήποτεάλλη ώρα εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή κάθε Τε-τάρτη 19.30 – 21.00 το βράδυ και κάθε Σάββατο 10.00 – 12.00 το πρωί. Στους περιβάλ-λοντες χώρους της βιβλιοθήκης μπορούν να πραγματοποιηθούν δράσεις κι εκδηλώσεις απόεκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση με θέμα το βι-βλίο. Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επισκεφτούν την Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στο«Καράβι» πρωινές ώρες μπορούν να παίρνουν τα κλειδιά από τα 3ο Δημοτικό Σχολείο καιτο 6ο Γυμνάσιο. Τα περίπτερα- βιβλιοθήκες (υπάρχει και μια 2η στα Γαλανεϊκα) τοποθε-τήθηκαν με την βοήθεια του Δήμου Λαμιέων και είναι δωρεά του κ. Δημήτρη Καλαμάτα καιτου Δήμου Λαμιέων. Οι ώρες λειτουργίας κατά την θερινή περίοδο θα ανακοινωθούν έγ-καιρα. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους συμπολίτες μας να αγκαλιά-σουν την πρωτοβουλία αυτή των Ανταλλακτικών Βιβλιοθηκών, να τις ενισχύσουν μεβιβλιοδωρεές για τον εμπλουτισμό και την καλύτερη λειτουργία τους και να γνωστοποι-ήσουν σε όλους αυτή την προσπάθεια φιλαναγνωσίας και ανταλλαγής.

“Δύο Αιώνες Νεοελληνικής Ζωγραφικής” τα μόνιμα εκθέματα της Εθνικής Πινακοθήκης

ΟΠολιτισμός ήταν πάντα ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιστορίας της πατρί-δας μας. Πάντα οι Έλληνες ήταν και θα είναι πρωτοπόροι στις ιδέες καιτα έργα. Συνεχίζουν να παράγουν έναν πολιτισμό τόσο ποιοτικό που

ο κόσμος όλος στρέφει τα μάτια στη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα για νααπολαύσει τους καρπούς αυτού. Στα σχολειά μας διδάσκονται μαθήματα αισθη-τικής αγωγής που επιβεβαιώνουν πως οι νέες γενιές πάντα θα έχουν εφόδια νααφυπνίζονται μέσω της Τέχνης.

Στα πλαίσια της ανατροφοδότησης του σχολείου μας σε θέματα πολιτισμού,στις 4 Μαρτίου του 2017 και μέρα Σάββατο στο Πολιτιστικό κέντρο του δήμουΛαμιέων συνδιοργανώσαμε με τον Επιστημονικό Φιλοσοφικό Όμιλο Λαμίας 300και με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής ΕλλάδαςΣ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε. μια βραδιά αφιερωμένη στου δύο τελευταίους αιώνες νεοελληνικήςζωγραφικής.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων της Εθνικής Πινακοθήκης κύριος Θα-νάσης Σπυλιόπουλος μας παρουσίασε και ανέλυσε μια σειρά από τα σημαντικό-τερα έργα ζωγράφων που σημάδεψαν την πορεία της τέχνης της ζωγραφικής τωννεώτερων χρόνων. Ο καλεσμένος μας, μάγεψε με την απλότητα και αμεσότητα τουλόγου του το κοινό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση που στέφτηκε με απόλυτηεπιτυχία. Επόμενος στόχος του 6ου Γυμνασίου Λαμίας είναι να επισκεφτεί τηνΝέα Εθνική Πινακοθήκη και να απολαύσει από κοντά τα εκθέματά της, μόλις

αυτή θα είναι έτοιμη. Τα σχέ-δια του κτηρίου που ανακαινί-ζεται μας παρουσίασε σεδιαφάνειες ο Θ. Σπυλιόπου-λος και νιώσαμε πραγματικάπως οι θησαυροί του τόπουμας θα βρουν σύντομα ένααντάξιό τους σπίτι.

Κατά το σχολικό έτος πραγ-ματοποιήθηκε ΠρόγραμμαΠεριβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης με τίτλο: «Το χώμα που πατώ…. η σημα-

σία της Γεωλογίας στην καθημερινήμας ζωή».

Υλοποιήθηκε από μεικτή ομάδα30 ατόμων της Β Γυμνασίου. Υπέυ-θυνος Καθηγητής ήταν ο ΛούβαρηςΚώστας ΠΕ0405 ενώ συμμετείχαν οικαθηγήτριες: Κοντολιού Αλεξάνδρακαι Μαντοπούλου Στέλλα. Στο συγ-κεκριμένο πρόγραμμα με τις δρα-στηριότητες που υλοποιήσαμε προ-σπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους μα-θητές να αναπτύξουν αισθητηριακήσυσχέτιση του ανθρώπινου παρά-γοντα σε σχέση με το φυσικό περι-βάλλον και να αποδέχονται, ωςυπέρτατη αξία το σεβασμό και τηνπροστασία του. Να έρθουν σε επαφήμε δύσκολες Γεωλογικές Έννοιες καινα συνδέσουν Γεωλογικά φαινόμεναμε την καθημερινή ζωή. Να συνδε-θούν ενεργά με την ιδέα : Σκέψουπαγκόσμια - Δράσε Τοπικά. (thinkGlobally – act Locally) και μέσω ομα-δικών εργασιών να αναπτύξουν πνεύ-μα συνεργασίας και ομαδικότητας. Οιμαθητές χωρίστηκαν σε 6 ομάδες με

σκοπό να σκεφτούν και να σχηματί-σουν μια προσομοίωση από ένα γε-ωλογικό φαινόμενο που τους φαί-νεται ενδιαφέρον. Οι προσομοιώσειςανήκουν στις αναλογίες και χρησι-μοποιούνται ευρέως κατά τη διδα-σκαλία με σκοπό να συσχετίσουν τιςήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθη-τών με τις νέες πληροφορίες οιοποίες παρέχονται από τον διδά-σκοντα. Η εστίαση στις αναλογίεςυπήρξε πάντοτε μια από τις μεγαλύ-τερες πηγές ανάπτυξης των θεω-ριών των φυσικών επιστημών. Οι 6ομάδες λοιπόν ανέλαβαν τα εξής θέ-ματα:

Θερμές Πηγές, Αρτεσιανές Πηγές,Παραμόρφωση Πετρωμάτων – Πτυχές– Ρήγματα, Γεωλογικός Χρόνος –Απολιθώματα, Σεισμοί – Μετρήσεις,Αποσάθρωση - Διάβρωση και φυτά.

Τεχνολογία και αθλητισμός

Το χώμα που πατώ….

8 -- ------------------- ------------------- ---------------------------- ------------- Μαθητο...λόγια ------ ------------------- --------- ---------------- -----------------------------

"Eνα υπέροχο μυαλό", 2001. Η συνύπαρ-ξη ευφυΐας και τρέλας στο μυαλό του Τζον Νας,τιμημένου με Νόμπελ οικονομικών για τη δου-

λειά του στη θεωρία των παιγνίων. Το καθηλωτικό βιο-γραφικό δράμα του Ρον Χάουαρντ που σημείωσε με-γάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, μια ταινία- ύμνος στην ανθρώπινη θέληση, βασισμένη στην αλη-θινή ιστορία του διαπρεπούς αμερικανού μαθηματικούΤζον Φορντ Νας Τζούνιορ. Το φιλμ κέρδισε τα Όσκαρκαλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένουσεναρίου ενώ η Τζένιφερ Κόνελι βραβεύτηκε με τοΌσκαρ β’ γυναικείου ρόλου. Πρωταγωνιστής ο ΡάσελΚρόου σε μια συγκλονιστική ερμηνεία.

"21", 2008. Έξι φοιτητές εκπαιδεύονται απόέναν καθηγητή τους να μετρούν τα χαρτιά τηςτράπουλας και στήνουν ένα καλοσχεδιασμένο

κόλπο για να ξετινάξουν τα καζίνο του Λας Βέγκας. Hιστορία βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά όπου φοι-τητές του MIT εκπαιδεύονται από τον καθηγητή τους,ώστε να γίνουν ειδικοί στο παιχνίδι και να αποκομί-ζουν από το καζίνο κέρδη εκατομμυρίων.

"Agora", 2009. Στην Αλεξάνδρεια του 4ουαιώνα μ.Χ., η μαθηματικός και αστρονόμοςΥπατία προσπαθεί να λύσει το μυστήριο της κί-

νησης των πλανητών του ηλιακού συστήματος, ότανδεν διδάσκει τους μαθητές της στη βιβλιοθήκη του πα-τέρα της. Όμως, οι αναταραχές που ξεσπούν από τουςΧριστιανούς που θέλουν να επιβάλουν τη μονοθεϊστικήπίστη τους στους Ρωμαίους και τους Εβραίους θα θέ-σουν σε κίνδυνο όχι μόνο την έρευνά της, αλλά καιτην ίδια τη ζωή της…

"Το παιχνίδι της μίμησης"- The Imitation Game,2014. Είναι η ιστορία του βρετανού μαθηματικού κιαναλυτή Άλαν Τούρινγκ, εξπέρ στην αποκρυπτο-

γράφηση, που κατά τη διάρκεια του Β` Παγκοσμίου Πολέ-μου ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το σπάσιμο του γερμανι-κού κωδικού Enigma, βοηθώντας τους συμμάχους στον πό-λεμο με τους ναζί. Μετά τον πόλεμο βοήθησε να αναπτυχ-θεί η τεχνολογία των κομπιούτερ στο πανεπιστήμιο του Μάν-τσεστερ, αλλά το 1952 συνελήφθη για «απρεπή συμπεριφορά»κατηγορήθηκε από την αγγλική κυβέρνηση και καταδικάστηκεμε την κατηγορία της ομοφυλοφιλίας, η οποία και ήταν τότεπαράνομη στη χώρα. Ένα στοιχειωτικό πορτραίτο ενόςσπουδαίου και παράλληλα περίπλοκου ανθρώπου, στον οποίοεκατομμύρια άνθρωποι οφείλουν τη ζωή τους.

"Έτερος εγώ", 2016. Aθήνα 2015. Πέντε δολο-φονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, αρχαία ρητά του Πυ-θαγόρα στους τόπους των εγκλημάτων. Ένας εκ-

κεντρικός, μοναχικός εγκληματολόγος αναλαμβάνει να βοη-θήσει στην εξιχνίαση μιας σειράς τελετουργικών φόνων, τουςοποίους ο δράστης συνοδεύει με πυθαγόρεια ρητά. Ανα-πάντεχοι σύμμαχοί του στο να ξεμπλέξει το πολύπλοκο καιεπικίνδυνο αυτό κουβάρι είναι, οι φίλιοι αριθμοί του Πυ-θαγόρα, κι ένας καθηγητής μαθηματικών (Francois Cluzet).Θα καταφέρει να λύσει το μυστήριο και να αποκαλύψει τηναλήθεια; Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας αποφάσισε να αποσύρειτην ταινία του, «Έτερος εγώ», από τους κινηματογράφους, προ-κειμένου να συνδράμει την αστυνομική έρευνα για την εξι-χνίαση της δολοφονίας του οδηγού ταξί στην Κηφισιά.Η ομάδαΚων/να Αρβανιτάκη, Κατερίνα Βαμβάτσικου, Κατερίνα Ζαγ-κανά

Οελληνικός κινηματογράφοςξεκίνησε στις πρώτες δε-καετίες του 20ου αιώνα, με

μικρό αριθμό ταινιών μέχρι το 1940(35 κατά προσέγγιση). Η άνθισή τουάρχισε μετά τον Β' παγκόσμιο πόλε-μο, με 4-7 ταινίες το χρόνο μέχρι το1950 και σταδιακά η παραγωγή αυ-ξήθηκε μέχρι τις 60 ταινίες το 1960.Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινη-ματογράφου ήταν από το 1960 μέχριτο 1973 φτάνοντας μέχρι τις 97 ται-νίες το χρόνο (με μέσο όρο 80 ται-νίες το χρόνο). Από το 1974 μέχρι σή-μερα η παραγωγή κυμαίνεται σεπολύ μικρότερα επίπεδα από 10 ται-νίες μέχρι 40 ταινίες το χρόνο.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

• ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ• ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΒΑΣ • ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΧΑΗΛ• ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ• ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ• ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ

• ΖΩΖΩ ΣΑΠΟΥΤΖΑΚΗ• ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ• ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

• Ο Γιώργος Τζαβέλλας, γύρισε τηνΚάλπικη Λίρα, ταινία αποτελούμενηαπό τέσσερα σκετς.

• ο Νίκος Κούνδουρος,ο οποίος θε-ωρείται από τους λίγους σπουδαίουςσκηνοθέτες τη δεκαετία του '50 του'60(όπως και ο Γιώργος Τζαβέλ-λας).H Μαγική πόλις(1954)είναι ηπρώτη ενδιαφέρουσα προσπάθειαπου προσεγγίζει το κοινωνικό ρεα-λισμό• Δημήτρης Κολλάτος, πρωτοεμφα-

νίστηκε με μία μικρή ιστορία της Κρή-της που έχει τίτλο Οι ελιές και τηςοποίας το σενάριο γράφηκε από τονίδιο. Αργότερα έδωσε και μία δεύτε-ρη ταινία μεγάλου μήκους, το Θάνα-το του Αλεξάνδρου. Ο Κολλάτος έχειέναν ιδιότυπο και αδρό ρεαλισμό καιπροσωπικό ύφος.

ΚΑΤΟΧΗ

Τα χρόνια του πολέμου και τηςκατοχής 1940-1944 δεν αφήνουνπεριθώρια εξέλιξης στον ελληνικό κι-νηματογράφο, έδωσαν όμως το υλι-κό και τα θέματά τους στους σενα-ριογράφους και τους σκηνοθέτες τουμεταπολέμου. Αξιοσημείωτη είναι ηίδρυση της Φίνος Φιλμς (1942) πουκατόρθωσε να παρουσιάσει αξιόλο-γη δουλειά.

ΟΜΑΔΑ ‘’ΧΡΥΣΕΣ ΠΕΝΕΣ’’ΧΑΛΕΠΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ ΤΣΑΚΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

• Το μέλι δεν χαλάει. Μπορείς να φαςμέλι 3.000 χρόνων

• Οι μπαγκέτες είχαν φτιαχτεί επίτηδεςμακριές και τόσο λεπτές, ώστε να μπορούνοι γάλλοι στρατιώτες να τις αποθηκεύουν στιςτσέπες των παντελονιών τους.

• Οι τυφλοί δεν βλέπουν μαύρο, όπωςνομίζουμε. Δεν βλέπουν τίποτα.

• Ουσιαστικά, οτιδήποτε μπορεί να λιώ-σει, μπορεί να σχηματιστεί σε γυαλί.

• Μελέτες δείχνουν ότι οι αριστερόχει-ρες χρησιμοποιούν τη δεξιά πλευρά του εγ-κεφάλου τους περισσότερο. Αυτό είναι πι-θανώς ο λόγος που έχουν πιο καινοτόμο τρό-πο σκέψης, είναι πιο δημιουργικοί και με με-γαλύτερη κλίση προς την τέχνη, το χορό καιτη μουσική

• Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ• Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού.• Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών, κά-

νει γύρω στις 400 ερωτήσεις την ημέρα • Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατι-

κά του δυναμίτη. • Τα κουνούπια πλησιάζουν τους αν-

θρώπους που έχουν φάει μπανάνα.

Μέλη της ομάδας: Ευθυμίου Ηρώ, Ζιά-κα Παναγιώτα, Ζουμποπούλου Κωνσταντίνα,Θώμου Ευαγγελία, Κουρέπη Πολύχρονη-Μα-ρία, Τσότσος Μιχάλης, Χαρίλα Βασιλική, Χρη-στίδη Ευμορφία-Ελένη

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4+1 Το ήξερες;;;

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ