Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

22
Σοβιετικός και Σοβιετικός και Ιταλικός Ιταλικός κινηματογράφος κινηματογράφος

Transcript of Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Page 1: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Σοβιετικός και Σοβιετικός και Ιταλικός Ιταλικός

κινηματογράφοςκινηματογράφος

Page 2: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ρωσικός κινηματογράφοςΡωσικός κινηματογράφος Πουθενά η έκρηξη της κινηματογραφικής Πουθενά η έκρηξη της κινηματογραφικής

τέχνης δεν ήταν τόσο αισθητή όσο στην τέχνης δεν ήταν τόσο αισθητή όσο στην αντεπαναστατική Ρωσία. Οι ιδέες σε αντεπαναστατική Ρωσία. Οι ιδέες σε καλλιτεχνικούς και πολιτικούς τομείς καλλιτεχνικούς και πολιτικούς τομείς επηρέασαν τον κινηματογράφο. Το κίνημα επηρέασαν τον κινηματογράφο. Το κίνημα των Φουτουριστών είχε μεγάλη απήχηση των Φουτουριστών είχε μεγάλη απήχηση στη Ρωσία. Ο Ιταλόςστη Ρωσία. Ο Ιταλός Μαρινέτι Μαρινέτι, , πρωτεργάτης του φουτουρισμού (=στροφή πρωτεργάτης του φουτουρισμού (=στροφή προς την τεχνολογία της εποχής και την προς την τεχνολογία της εποχής και την απόρριψη της συμμετρίας και της χάρης απόρριψη της συμμετρίας και της χάρης στην τέχνη) μοιράστηκε το ενδιαφέρον του στην τέχνη) μοιράστηκε το ενδιαφέρον του για τον κινηματογράφο, σαν μια μορφή για τον κινηματογράφο, σαν μια μορφή τέχνης που ταιριάζει στην βιομηχανική τέχνης που ταιριάζει στην βιομηχανική εποχή. εποχή.

Η ανάπτυξη της τεχνικής του μοντάζ Η ανάπτυξη της τεχνικής του μοντάζ δέχτηκε την επίδραση και εξωτερικών δέχτηκε την επίδραση και εξωτερικών παραγόντων. Για παράδειγμα, εξαιτίας του παραγόντων. Για παράδειγμα, εξαιτίας του φαινομένου της εθνικοποίησης φαινομένου της εθνικοποίησης καταστράφηκε το υλικό πολλών εταιριών καταστράφηκε το υλικό πολλών εταιριών και έτσι μέρη προεπαναστατικών ταινιών και έτσι μέρη προεπαναστατικών ταινιών χρησιμοποιήθηκαν, συνδεδεμένα έτσι ώστε χρησιμοποιήθηκαν, συνδεδεμένα έτσι ώστε να διηγούνται μια ιστορία και να βγάζουν να διηγούνται μια ιστορία και να βγάζουν ένα «μήνυμα» πολύ διαφορετικό από εκείνο ένα «μήνυμα» πολύ διαφορετικό από εκείνο της αρχικής ταινίας.της αρχικής ταινίας.

Page 3: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ο Ο Λεβ ΚουλέσοφΛεβ Κουλέσοφ, σοβιετικός , σοβιετικός κινηματογραφιστής και θεωρητικός, κινηματογραφιστής και θεωρητικός, πειραματίστηκε πάνω στις πειραματίστηκε πάνω στις δημιουργικές δυνατότητες του μοντάζ. δημιουργικές δυνατότητες του μοντάζ. Βοήθησε επίσης να ιδρυθεί η πρώτη Βοήθησε επίσης να ιδρυθεί η πρώτη σχολή κινηματογράφου του κόσμου, Η σχολή κινηματογράφου του κόσμου, Η Σχολή Κινηματογράφου της Μόσχας. Ο Σχολή Κινηματογράφου της Μόσχας. Ο μαθητής του, μαθητής του, Σεργκέι Μιχαήλοβιτς Σεργκέι Μιχαήλοβιτς ΑϊζενστάινΑϊζενστάιν ήταν Ρώσος σκηνοθέτης, ήταν Ρώσος σκηνοθέτης, θεωρητικός της τέχνης, της τεχνικής θεωρητικός της τέχνης, της τεχνικής του κινηματογράφου και ένας από τους του κινηματογράφου και ένας από τους πρωτοπόρους του σοβιετικού αλλά και πρωτοπόρους του σοβιετικού αλλά και παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο Αϊζενστάιν ήταν πρωτοπόρος στη Αϊζενστάιν ήταν πρωτοπόρος στη χρήση του μοντάζ και το έργο του χρήση του μοντάζ και το έργο του επηρέασε σημαντικά τους πρώτους επηρέασε σημαντικά τους πρώτους σκηνοθέτες ταινιών. Ο σκηνοθέτες ταινιών. Ο Βζέβολοντ Βζέβολοντ ΠουντόβκινΠουντόβκιν, μεγάλος αντίπαλος του , μεγάλος αντίπαλος του Αϊζενστάιν, ήταν ρώσος και σοβιετικός Αϊζενστάιν, ήταν ρώσος και σοβιετικός σκηνοθέτης, σκηνογράφος και ηθοποιόςσκηνοθέτης, σκηνογράφος και ηθοποιός

Page 4: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Τα πρώτα είκοσι χρόνια του 20Τα πρώτα είκοσι χρόνια του 20ουου αιώνα αιώνα ήταν η εποχή σχηματισμού του ρωσικού ήταν η εποχή σχηματισμού του ρωσικού κινηματογράφου. Αυτή την εποχή οι κινηματογράφου. Αυτή την εποχή οι Ρώσοι επιχειρηματίες κατάφεραν να Ρώσοι επιχειρηματίες κατάφεραν να δημιουργήσουν την υποδομή μιας νέας δημιουργήσουν την υποδομή μιας νέας βιομηχανίας. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε  βιομηχανίας. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε  ένας από τους ιδρυτές του ρωσικού ένας από τους ιδρυτές του ρωσικού κινηματογράφου – ο κινηματογράφου – ο Aleksandr HanjonkovAleksandr Hanjonkov. . Το 1906 ιδρύθηκε ο Εμπορικός Οίκος Το 1906 ιδρύθηκε ο Εμπορικός Οίκος “E.Osh & A. Hanjonkov”, ο σκοπός του “E.Osh & A. Hanjonkov”, ο σκοπός του οποίου ήταν η ενοικίαση στη Ρωσία ξένων οποίου ήταν η ενοικίαση στη Ρωσία ξένων κινηματογραφικών ταινιών, όπως και η κινηματογραφικών ταινιών, όπως και η δημιουργία ρωσικών κινηματογραφικών δημιουργία ρωσικών κινηματογραφικών ταινιών.ταινιών.

Αλλά επισήμως η Ημέρα του ρωσικού Αλλά επισήμως η Ημέρα του ρωσικού κινηματογράφου γιορτάζεται στις 27 κινηματογράφου γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου, γιατί αυτή την ημέρα το 1919 Αυγούστου, γιατί αυτή την ημέρα το 1919 υπογράφτηκε το διάταγμα για την υπογράφτηκε το διάταγμα για την κρατικοποίηση  του κινηματογράφου. κρατικοποίηση  του κινηματογράφου. Τότε άνοιξε το πρώτο στον κόσμο  Τότε άνοιξε το πρώτο στον κόσμο  εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αργότερα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αργότερα (1938) ονομάστηκε VGIK- που σήμερα (1938) ονομάστηκε VGIK- που σήμερα είναι πασίγνωστο  εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι πασίγνωστο  εκπαιδευτικό ίδρυμα που μεγάλωσε πολλές γενιές ταλαντούχων που μεγάλωσε πολλές γενιές ταλαντούχων κινηματογραφιστών. κινηματογραφιστών. 

Page 5: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ρωσικός ΦορμαλισμόςΡωσικός Φορμαλισμός Ο Ο Ρωσικός Ρωσικός

φορμαλισμόςφορμαλισμός εμφανίσ εμφανίστηκε στη Ρωσία τηκε στη Ρωσία στις αρχές του στις αρχές του εικοστού αιώνα σαν εικοστού αιώνα σαν μία θεωρία της μία θεωρία της λογοτεχνίας (1915). λογοτεχνίας (1915). Πιο συγκεκριμένα, Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί την πρώτη αποτελεί την πρώτη κειμενοκεντρική κειμενοκεντρική θεώρηση του κειμένου θεώρηση του κειμένου στη θεωρία της στη θεωρία της λογοτεχνίας.λογοτεχνίας.

Εξετάζοντας την Εξετάζοντας την έννοια έννοια του Φορμαλισμού, σαν του Φορμαλισμού, σαν ευρύτερη μορφή ευρύτερη μορφή τέχνης, θα δούμε ότι τέχνης, θα δούμε ότι επηρέασε πολύ έντονα επηρέασε πολύ έντονα και τη διαμόρφωση και τη διαμόρφωση του κινηματογράφου, του κινηματογράφου, παίρνοντας τη μορφή παίρνοντας τη μορφή ενός κινήματοςενός κινήματος

Page 6: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ Ο Φορμαλισμός είναι Ο Φορμαλισμός είναι

ένα στυλ ένα στυλ κινηματογράφησης κινηματογράφησης στο οποίο οι στο οποίο οι αισθητικές φόρμες αισθητικές φόρμες παίρνουν το παίρνουν το προβάδισμα από το προβάδισμα από το θέμα της ταινίας ως θέμα της ταινίας ως περιεχόμενο. Ο περιεχόμενο. Ο χρόνος και ο χώρος χρόνος και ο χώρος παραμορφώνονται. Η παραμορφώνονται. Η έμφαση δίνεται στα έμφαση δίνεται στα ουσιαστικά, ουσιαστικά, συμβολικά συμβολικά χαρακτηριστικά των χαρακτηριστικά των αντικειμένων και των αντικειμένων και των ανθρώπων, και όχι ανθρώπων, και όχι απαραίτητα στην απαραίτητα στην εξωτερική εμφάνιση. εξωτερική εμφάνιση. Οι φορμαλιστές είναι Οι φορμαλιστές είναι συχνά λυρικοί, και συχνά λυρικοί, και ενσυνείδητα οξύνουν ενσυνείδητα οξύνουν το στυλ τους με το στυλ τους με σκοπό να τραβήξουν σκοπό να τραβήξουν την προσοχή σ' αυτό την προσοχή σ' αυτό σαν να έχει αξία από σαν να έχει αξία από μόνο του. μόνο του.

Page 7: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ο κινηματογράφος επηρεάστηκε από Ο κινηματογράφος επηρεάστηκε από αυτό το κλίμα. Ο Λένιν πιο αυτό το κλίμα. Ο Λένιν πιο συγκεκριμένα αναγόρευσε την τέχνη συγκεκριμένα αναγόρευσε την τέχνη του κινηματογράφου, "σαν την του κινηματογράφου, "σαν την σπουδαιότερη από όλες τις τέχνες" σπουδαιότερη από όλες τις τέχνες" γεγονός που αποδόθηκε στην τεράστια γεγονός που αποδόθηκε στην τεράστια εκφραστική δύναμη του εκφραστική δύναμη του κινηματογράφου και κυρίως την μεγάλη κινηματογράφου και κυρίως την μεγάλη απήχησή του στις μάζες. Διανοούμενοι απήχησή του στις μάζες. Διανοούμενοι από όλους τους χώρους της τέχνης, από όλους τους χώρους της τέχνης, ασχολήθηκαν παθιασμένα με την ασχολήθηκαν παθιασμένα με την «νεογέννητη τέχνη», προκαλώντας με «νεογέννητη τέχνη», προκαλώντας με το θεωρητικό και πρακτικό τους έργο, το θεωρητικό και πρακτικό τους έργο, δέος.δέος.

Ο Ο ΚουλέσωφΚουλέσωφ, ο , ο ΠουντόβκινΠουντόβκιν, ο , ο ΒερτώφΒερτώφ και κυρίως οκαι κυρίως ο Αιζενστάιν Αιζενστάιν, ήταν αυτοί που , ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν σε αυτό το μεγαλειώδες πρωτοστάτησαν σε αυτό το μεγαλειώδες «ξέσπασμα» του σοβιετικού σινεμά, την «ξέσπασμα» του σοβιετικού σινεμά, την εποχή της μεγάλης του άνθησηςεποχή της μεγάλης του άνθησης. .

Page 8: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Η χαλάρωση του κρατικού Η χαλάρωση του κρατικού ελέγχου που ακολούθησε μετά ελέγχου που ακολούθησε μετά το θάνατο του Στάλιν και η το θάνατο του Στάλιν και η χρονική απόσταση από τον χρονική απόσταση από τον πόλεμο κατέστησαν δυνατή την πόλεμο κατέστησαν δυνατή την εμφάνιση ταινιών οι οποίες εμφάνιση ταινιών οι οποίες θεωρούνται μέχρι σήμερα από θεωρούνται μέχρι σήμερα από τις κορυφαίες του παγκόσμιου τις κορυφαίες του παγκόσμιου κινηματογράφου κινηματογράφου

Page 9: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

ΡΩΣΟΙΡΩΣΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ((ΒΑΣΙΚΟΙΒΑΣΙΚΟΙ):):

Μαξίμ Αβέριν ΣεργκέιΣεργκέι Αϊζενστάιν ΤζίγκαΤζίγκα Βερτόφ ΓεβγκένιΓεβγκένι Γεφτουσένκο ΑντρέιΑντρέι Κοντσαλόφσκι ΛεβΛεβ Κουλέσωφ ΒλαντίμιρΒλαντίμιρ Μασκόφ ΝικήταΝικήτα Μιχαλκόφ ΑλάνΑλάν Μπαντόγεφ ΦιόντορΦιόντορ Μπονταρτσούκ ΚονσταντίνΚονσταντίν Στανισλάφσκι ΑντρέιΑντρέι Ταρκόφσκι

Page 10: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ιταλικός κινηματογράφοςΙταλικός κινηματογράφος Η μεγαλύτερη ώθηση στον ιταλικό κινηματογράφο Η μεγαλύτερη ώθηση στον ιταλικό κινηματογράφο

έγινε στη διάρκεια του καθεστώτος του Μουσολίνι. έγινε στη διάρκεια του καθεστώτος του Μουσολίνι. Μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ένα από τα πιο σημαντικά Μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία κινηματογραφικής επιρροής. Το φασιστικό σημεία κινηματογραφικής επιρροής. Το φασιστικό καθεστώς ίδρυσε το Πειραματικό Κέντρο, μια σχόλη καθεστώς ίδρυσε το Πειραματικό Κέντρο, μια σχόλη κινηματογράφου στη Ρώμη, ώστε να μετατρέπει κινηματογράφου στη Ρώμη, ώστε να μετατρέπει οτιδήποτε έβγαινε από εκεί σε προπαγανδιστικό οτιδήποτε έβγαινε από εκεί σε προπαγανδιστικό μήνυμα. Οι επενδύσεις του Μουσολίνι στη μήνυμα. Οι επενδύσεις του Μουσολίνι στη βιομηχανία στραφήκαν τελικώς εναντίον τουβιομηχανία στραφήκαν τελικώς εναντίον του . .

Το 1942 ο Το 1942 ο Ουμπέρτο ΜπάρμπαροΟυμπέρτο Μπάρμπαρο, του Πειραματικού , του Πειραματικού Κέντρου, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον ορόΚέντρου, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον ορό νεορεαλισμόςνεορεαλισμός σε ένα άρθρο, και αμέσως σε ένα άρθρο, και αμέσως καθιερώθηκε, χωρίς να εξηγεί κάποιο φαινόμενο. καθιερώθηκε, χωρίς να εξηγεί κάποιο φαινόμενο.

Ο νεορεαλισμός πρόκειται για επανάσταση σε σχέση Ο νεορεαλισμός πρόκειται για επανάσταση σε σχέση με τον χολιγουντιανό ιμπεριαλισμό που με τον χολιγουντιανό ιμπεριαλισμό που κυριαρχούσε, και η επιρροή του παραμένει τεράστια. κυριαρχούσε, και η επιρροή του παραμένει τεράστια. Οι νεορεαλιστικές ταινίες δεν ήταν πολύ εμπορικές, Οι νεορεαλιστικές ταινίες δεν ήταν πολύ εμπορικές, έδειχναν τη φτώχεια και την αδικία. Οι έδειχναν τη φτώχεια και την αδικία. Οι εμπορικότερες ταινίες ήταν οι κωμωδίες, που εμπορικότερες ταινίες ήταν οι κωμωδίες, που περνούσαν την ιδέα πως η Ιταλία είναι η χώρα του περνούσαν την ιδέα πως η Ιταλία είναι η χώρα του κεφιού, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού. κεφιού, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού.

Το σχίσμα ανάμεσα στον Καθολικό και τον Το σχίσμα ανάμεσα στον Καθολικό και τον Κομμουνισμό ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα Κομμουνισμό ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα διανοητικά και πολιτικά προβλήματα της Ιταλίας, διανοητικά και πολιτικά προβλήματα της Ιταλίας, και πολλοί σκηνοθέτες το χρησιμοποίησαν ως υλικό και πολλοί σκηνοθέτες το χρησιμοποίησαν ως υλικό έμπνευσης για της ταινίες τους.έμπνευσης για της ταινίες τους. Σημαντικοί Σημαντικοί σκηνοθέτες ήταν οι σκηνοθέτες ήταν οι Ρομπέρτο ΡοσελίνιΡομπέρτο Ροσελίνι και και Βιτόριο Βιτόριο ντε Σίκαντε Σίκα. Εκείνη την περίοδο, της ύφεσης του . Εκείνη την περίοδο, της ύφεσης του νεορεαλισμού, άρχισε να αναπτύσσεται ο ρεαλισμός, νεορεαλισμού, άρχισε να αναπτύσσεται ο ρεαλισμός, με κύριο εκπρόσωπο, τον με κύριο εκπρόσωπο, τον Λουκίνο ΒισκόνιΛουκίνο Βισκόνι..

Page 11: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Συγκεκριμένα…Συγκεκριμένα… Όταν ο Μουσολίνι βρέθηκε στην εξουσία, όπως σε Όταν ο Μουσολίνι βρέθηκε στην εξουσία, όπως σε

κάθε δικτατορικό καθεστώς εξάλλου, η κάθε δικτατορικό καθεστώς εξάλλου, η κινηματογραφική παραγωγή άρχισε να ελέγχεται κινηματογραφική παραγωγή άρχισε να ελέγχεται αυστηρά από το κράτος. Προτιμούνταν έπη που αυστηρά από το κράτος. Προτιμούνταν έπη που παρουσίαζαν το μεγαλείο της Ρωμαϊκής παρουσίαζαν το μεγαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μελοδράματα. Τα έργα αυτά ήταν Αυτοκρατορίας και μελοδράματα. Τα έργα αυτά ήταν τόσο κακής ποιότητας ώστε η Ιταλική τόσο κακής ποιότητας ώστε η Ιταλική κινηματογραφική παραγωγή να μην έχει κινηματογραφική παραγωγή να μην έχει ικανοποιητικά έσοδα και τελικά να ατονήσει κατά τη ικανοποιητικά έσοδα και τελικά να ατονήσει κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Ο διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Ο Ιταλικός Ιταλικός νεορεαλισμόςνεορεαλισμός ξεκίνησε στα τέλη του πολέμου και ξεκίνησε στα τέλη του πολέμου και ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την αισθητική και τη ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την αισθητική και τη θεματολογία των ταινιών του φασιστικού θεματολογία των ταινιών του φασιστικού καθεστώτος. Η απομάκρυνση του φασισμού από την καθεστώτος. Η απομάκρυνση του φασισμού από την εξουσία χάρισε στους κινηματογραφιστές την εξουσία χάρισε στους κινηματογραφιστές την ελευθερία λόγου που ήταν απαραίτητη για να ελευθερία λόγου που ήταν απαραίτητη για να δημιουργήσουν κάτι το διαφορετικό από τα δημιουργήσουν κάτι το διαφορετικό από τα προπαγανδιστικά ή μελοδραματικά φιλμ του πολέμου. προπαγανδιστικά ή μελοδραματικά φιλμ του πολέμου. Ο νεορεαλισμός έρχεται να εισαγάγει στον Ο νεορεαλισμός έρχεται να εισαγάγει στον Κινηματογράφο την σκέψη για το κοινωνικό είναι και Κινηματογράφο την σκέψη για το κοινωνικό είναι και γίγνεσθαι. Να βάλει τον θεατή στη θέση του γίγνεσθαι. Να βάλει τον θεατή στη θέση του πρωταγωνιστή και από εκεί, στην καρδιά της πρωταγωνιστή και από εκεί, στην καρδιά της ιστορίας και του προβλήματος. Η νέα αυτή τάση της ιστορίας και του προβλήματος. Η νέα αυτή τάση της εποχής, ήρθε να αντιπαρατεθεί στο κοσμικό μελό, την εποχής, ήρθε να αντιπαρατεθεί στο κοσμικό μελό, την αισθηματική κωμωδία, την θεαματική υπερπαραγωγή αισθηματική κωμωδία, την θεαματική υπερπαραγωγή και όλες αυτές τις ταινίες που χαρακτήριζαν την και όλες αυτές τις ταινίες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη περίοδο και που καμία νύξη δεν προηγούμενη περίοδο και που καμία νύξη δεν περιείχαν για τα διογκωμένα κοινωνικά προβλήματα περιείχαν για τα διογκωμένα κοινωνικά προβλήματα και τις αγωνίες του απλού καθημερινού ανθρώπου. και τις αγωνίες του απλού καθημερινού ανθρώπου.

Page 12: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ο κινηματογραφικός φακός  πλέον Ο κινηματογραφικός φακός  πλέον εγκαταλείπει το στούντιο και τις εγκαταλείπει το στούντιο και τις παραμορφώσεις του και εγκαθίσταται παραμορφώσεις του και εγκαθίσταται μέσα στην ΠΟΛΗ και στο ΑΣΤΙΚΟ μέσα στην ΠΟΛΗ και στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της.

Το κοινωνικό περιβάλλον μεταξύ Το κοινωνικό περιβάλλον μεταξύ 1945-1950, περίοδος που ακμάζει ο 1945-1950, περίοδος που ακμάζει ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, είναι η ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, είναι η συντριβή του κοινωνικού ιστού, μετά συντριβή του κοινωνικού ιστού, μετά τον πόλεμο, η φτώχια, η εξαθλίωση.τον πόλεμο, η φτώχια, η εξαθλίωση.

Page 13: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ο ΒΙΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ και Ο ΒΙΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ και ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΡΟΣΕΛΛΙΝΙ είναι οι δύο ΡΟΣΕΛΛΙΝΙ είναι οι δύο μέντορες του ΙΤΑΛΙΚΟΥ μέντορες του ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ στον ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ στον ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.

"ΚΛΕΦΤΗΣ "ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ" του ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ" του πρώτου και "ΡΩΜΗ πρώτου και "ΡΩΜΗ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ" του ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ" του δεύτερου, δύο κλασικές δεύτερου, δύο κλασικές ταινίες της σχολής ταινίες της σχολής αυτής.αυτής.

Page 14: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Κλέφτης ποδηλάτωνΚλέφτης ποδηλάτων

Page 15: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ του ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ του ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΥ Τα χρόνια τηςΤα χρόνια της Γερμανικής Γερμανικής

κατοχής και του κατοχής και του αντιφασιστικού αγώνα.αντιφασιστικού αγώνα.

Η Κοινωνική εγκληματικότητα Η Κοινωνική εγκληματικότητα και παραβατικότητα απόρροια και παραβατικότητα απόρροια της Κοινωνικής κατάρρευσηςτης Κοινωνικής κατάρρευσης

Σκιαγράφηση ανεργίας, Σκιαγράφηση ανεργίας, φτώχιας και εξαθλίωσης μέσα φτώχιας και εξαθλίωσης μέσα στην Πολη.στην Πολη.

Τα κοινωνικά προβλήματα της Τα κοινωνικά προβλήματα της επαρχίας.επαρχίας.

Page 16: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

ΙΤΑΛΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ(ΒΑΣΙΚΟΙ)ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ(ΒΑΣΙΚΟΙ)::

Μικελάντζελο Αντονιόνι Λίνα ΒερτμίλερΛίνα Βερτμίλερ Λουκίνο ΒισκόντιΛουκίνο Βισκόντι Βιτόριο ΓκάσμανΒιτόριο Γκάσμαν Αντρέα ΚαμιλλέριΑντρέα Καμιλλέρι Λουίτζι ΚομεντσίνιΛουίτζι Κομεντσίνι Ντίνο ντε ΛαουρέντιςΝτίνο ντε Λαουρέντις Ουμπέρτο ΛέντσιΟυμπέρτο Λέντσι Σέρτζιο ΛεόνεΣέρτζιο Λεόνε Σέρτζιο ΜαρτίνοΣέρτζιο Μαρτίνο Μπρούνο ΜατέιΜπρούνο Ματέι

Page 17: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Μάριο Μονιτσέλι Μάριο ΜπάβαΜάριο Μπάβα Τζουζέπε ΜπενάτιΤζουζέπε Μπενάτι Ρομπέρτο ΜπενίνιΡομπέρτο Μπενίνι Μπερνάρντο ΜπερτολούτσιΜπερνάρντο Μπερτολούτσι Τίντο ΜπραςΤίντο Μπρας Λάουρα ΝέριΛάουρα Νέρι Τζο Ντ'ΑμάτοΤζο Ντ'Αμάτο Λούτσιο ΝτάλλαΛούτσιο Ντάλλα Εντουάρντο Ντε ΦιλίπποΕντουάρντο Ντε Φιλίππο Πιερ Πάολο ΠαζολίνιΠιερ Πάολο Παζολίνι Ρομπέρτο ΡοσελίνιΡομπέρτο Ροσελίνι Τόνι ΣερβίλλοΤόνι Σερβίλλο Έττορε ΣκόλαΈττορε Σκόλα Φράνκο ΤζεφιρέλιΦράνκο Τζεφιρέλι Μάσιμο ΤροΐζιΜάσιμο Τροΐζι Φεντερίκο ΦελίνιΦεντερίκο Φελίνι Ντάριο ΦοΝτάριο Φο Τέρενς ΧιλλΤέρενς Χιλλ

Page 18: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Προτεινόμενες ιταλικές Προτεινόμενες ιταλικές ταινίες..ταινίες..

ΡΩΜΗ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ (1945) ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΡΟΣΕΛΙΝΙ 

ΣΟΥΣΙΑ (1946) ΒΙΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ  ΠΑΙΖΑ (1946) ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΡΟΣΕΛΙΝΙ  ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (194 ΒΙΤΟΡΙΟ

ΝΤΕ ΣΙΚΑ  Η ΓΗ ΤΡΕΜΕΙ (194 ΛΟΥΚΙΝΟ ΒΙΣΚΟΝΤΙ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ (1950) ΒΙΤΟΡΙΟ

ΝΤΕ ΣΙΚΑ

Page 19: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Προτεινόμενες ρωσικές Προτεινόμενες ρωσικές ταινίες…ταινίες…

Τα παιδικά χρόνια του ΙβάνΟταν πετούν οι γερανοί Πτώση του Βερολίνου Λίστα του Σίντλερ

Page 20: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Enjoy..

Page 21: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Μέλη ομάδας(ονοματικά)Μέλη ομάδας(ονοματικά)Καραγιώργου ΙωάνναΚαρυώτη ΗώςΜαρτίου ΦωτεινήΜαμαλούδη Άννα

Page 22: Σοβιετικός - Ιταλικός κινηματογράφος

Ευχαριστούμε!Ευχαριστούμε!