Σενάριο "Δραχμή"...

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Σενάριο "Δραχμή"...

 • ✒ Τίθενται ή όχι σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα με το θέμα της αναθεώρησης του ελλείμματος του 2009 και των πιθανών ευθυ- νών των κ. Παπανδρέου και Παπα- κωνσταντίνου;

  «Η Πατρίδα μας σήμερα πληρώνει τις συνέπειες της ανεύθυνης αντιμετώπι- σης της κρίσης ελλείμματος του 2009 από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει τις ση- μαντικές ευθύνες του ΠΑΣΟΚ στη δι- αμόρφωση του τελικού ελλείμματος για το 2009. Έχουμε πει ότι με τις επι- λογές που έκανε το διάστημα Οκτω- βρίου-Δεκεμβρίου 2009, με πράξεις και παραλείψεις, ανέβασε το έλλειμ- μα από το 10% στο 13%. Φυσικά και η χώρα μας επηρεάστηκε αρνητικά το 2009 από την διεθνή κρίση. Επηρε- άστηκε όπως όλες οι χώρες τις Ευ- ρωζώνης. Μόνο εμείς όμως καταφέ- ραμε, στις αρχές του 2010, να μετα- τρέψουμε την κοινή κρίση ελλείμμα- τος σε μοναδική κρίση δανεισμού. Η καταγγελία για την ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ ενσωμάτω- σε στα ελλείμματα και στα χρέη εγγυ- ήσεις των ΔΕΚΟ, χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες που απαιτεί το Κανονισμός της ΕΛΣΤΑΤ. Περιμένουμε να φτάσει ο φάκελος της υπόθεσης στη Βουλή και εκεί θα τοποθετηθούμε υπεύθυ- να. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρό- κειται για πολύ σοβαρές καταγγελίες, που πρέπει να διερευνηθούν πλήρως».

  ✒ Το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι ως Ν.Δ. βάζετε «κόκκι- νη γραμμή» μόνο για την ημερομη- νία διεξαγωγής των εκλογών. Τελικά, σε ποιούς τομείς θα συγκρουστείτε με την Τρόικα, όταν και αν πάρετε στα χέρια σας το τιμόνι της χώρας;

  «Η θέση της Νέας Δημοκρατίας πα- ραμένει σταθερή: απαιτούνται διαρ- θρωτικές αλλαγές, πρέπει να πετύ- χουμε άμεσα πρωτογενή πλεονάσμα- τα. Για να πετύχουμε τον στόχο, πρέπει να περιορίσουμε άμεσα τις συνέπειες τις ύφεσης. Για μας το κυρίαρχο στοι- χείο σχετικά με την αποδοχή νέων μέ- τρων είναι η οικονομική αποτελεσμα- τικότητα και η διατήρηση της κοινωνι- κής συνοχής. Αυτές είναι οι “κόκκινες γραμμές” μας. Η πολιτική που στηρί- χθηκε στην φορολογία και τις οριζό- ντιες περικοπές δεν απέδωσε. Ήδη διανύουμε την πέμπτη χρονιά ύφε- σης, φαινόμενο πρωτοφανές. Η μείω- ση των δαπανών πρέπει να γίνει πλέ- ον με σχέδιο, με στόχο τον περιορι- σμό της δημόσιας σπατάλης. Παράλ- ληλα, με αλλαγές στο φορολογικό και ρυθμιστικό καθεστώς, καθώς και με βελτίωση της ρευστότητας της αγο- ράς, πρέπει να προσελκύσουμε επεν- δύσεις και να δαμάσουμε την ανεργία. Με χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην εργασία, δεν επιτυγχάνεται δημοσιο- νομική πειθαρχεία! Δεν μπορούμε να ζούμε πλέον με την λογική της επομέ- νης δόσης. Όχι γιατί μας φθείρει ψυχο- λογικά, άλλα γιατί οδηγεί σε αδιέξοδο

  «Σενάριο "δραχμή" δεν υπάρχει!

  Τελεία και παύλα…»

  Ν Ο

  Τ Η

  Σ Μ

  η Τ

  Α ρ

  Α Κ

  η Σ

  Α Ν

  Α Π

  λ η

  ρ ω

  Τ η

  Σ

  Τ Ο

  Μ Ε

  Α ρ

  χ η

  Σ

  Ο Ι

  Κ Ο

  Ν Ο

  Μ Ι

  Α Σ

  Ν

  . Δ

  .

  Μ ε την φράση «δεν μπορούμε να ζούμε πλέον με την λογική της επομένης δόσης…», ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας της Ν.Δ. παρουσιάζει μέσα από τη συνέντευξή του στην «Ατ- τική» τα σημεία «κλειδιά», με τα οποία η παράταξή του ευελ- πιστεί πως θα «ξεκλειδώσει» τις επενδύσεις και την ανάπτυξη

  στη χώρα μας. Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα σημειώνει χαρακτηριστικά πως «αυτές θα είναι οι κόκκινες γραμ- μές μας». Σχολιάζοντας το αν θα ωφελούσε τη χωρά τη δεδομένη χρονική στιγ- μή ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Παπαδήμου, που επιτακτικά ζήτα ο Πρό-

  εδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Μηταράκης ξεκαθαρίζει πως «δεν βλέπω πλέον το νόημα για μια τέτοια εξέλιξη», ενώ για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος με αρχη- γό τον κ. Καμμένο τόνισε τα εξής: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει χώρος στην κεντρο- δεξιά για νέους πολιτικούς σχηματισμούς». Τέλος, ο κ. Μηταράκης, αν και αντι- λαμβάνεται την οργή και τον θυμό του κόσμου για την ατιμωρησία που κυριαρ- χεί στο πολιτικό μας σύστημα, δηλώνει αντίθετος σε «γενικόλογους αφορισμούς» και ζητά να ενεργοποιηθεί η πρόταση Σαμαρά «για έλεγχο σε βάθος της περιουσι- ακής κατάστασης όλων όσοι διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης και Αρχηγοί Κομ- μάτων από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα».

   Στον ΒΑΣΙλη ΕΥΘΥΜΙΟΥ efthimiou@attikipress.gr

  ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2012 28Πολιτική ΑΤΤΙΚη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  8 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 • τη χώρα. Δεν μπορούμε κάθε τρεις μήνες να δεχόμαστε οτιδήποτε, για να πάρουμε την δόση, όταν ξέρουμε ότι αν δεχτούμε λάθος μέτρα στο επόμενο τρίμηνο θα εί- μαστε σε δυσχερέστερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν. Εμείς λέμε ναι στη δη- μοσιονομική εξυγίανση, αλλά με οικονο- μική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη».

  ✒ Έχετε συζητήσει ή αποφασίσει στη Ν.Δ. το τι θα κάνετε σε περίπτωση που δεν πετύχετε την αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές;

  «Η ιστορία της Ελλάδας έχει αποδείξει ότι αποτελέσματα παράγουν μόνο οι ισχυρές Κυβερνήσεις. Είναι τόσο μεγάλα τα προ- βλήματα και οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, που δεν αφήνουν περιθώ- ρια για συμβιβασμούς και συμψηφισμούς. Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνη- ση με ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα και ισχυ- ρή λαϊκή εντολή. Πιστεύω ότι την ανάγκη αυτή την κατανοούν πλήρως οι πολίτες και γι’ αυτό θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα ισχυροποιείται η δυνατότητα της Ν.Δ. να είναι αυτοδύναμη Κυβέρνηση».

  ✒ Πιστεύετε ότι η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον κ. Πάνο Καμμένο θα πλήξει ή όχι την Ν.Δ.;

  «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει χώρος στην κε- ντροδεξιά για νέους πολιτικούς σχηματι- σμούς. Η Νέα Δημοκρατία, που δικαιώθη- κε σε όλες τις προβλέψεις της για το μνη- μόνιο και την πολιτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει μια αξι