Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

26
1.Ταυτότητα του Σεναρίου. Τίτλος: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός. Δημιουργός: Βαγιανού Ελισσάβετ. Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική γλώσσα. Μάθημα: 4η Ενότητα <<Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες>> Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου. Σκεπτικό: Η ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι η σημαντική κληρονομιά του Ευρωπαίου και παγκόσμιου πολίτη. Η ευρωπαϊκή ένωση (ΕΕ), είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη, για αυτό και βρίσκεται σε μία διαδικασία αλλαγής και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η περίοδος 2004-2014 είναι μία περίοδος σημαντικών αλλαγών στη μορφή, τη λειτουργία και τους σκοπούς της. Η είσοδος νέων κρατών-μελών, η ψήφιση του ευρωπαϊκού συντάγματος, η δημιουργία κοινής οικονομικής πολιτικής είναι μερικά από τα θέματα που σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές. Ποια είναι η θέση, η εισφορά της Ελλάδας ως μέλος της, στην ευρωπαϊκή ένωση; Έχει προσφέρει σ΄αυτήν, οπότε επάξια κρατάει τη θέση της ή μήπως σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα της οικονομικής κρίσης, που ταλανίζουν τη χώρα και τις φωνές κάποιων Ευρωπαίων θα πρέπει η Ελλάδα να πάψει να είναι μέλος της; Το συγκεκριμένο σενάριο θα προσπαθήσει μέσα από τη διερευνητική και ομαδική εργασία των μαθητών να τους ενημερώσει για τη θέση, την προσφορά και τα κοινά στοιχεία του Ελληνικού με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό . Στόχοι Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, ώστε να επεξεργάζονται τα σύνθετα και συχνά αντιφατικά μηνύματα της εποχής και να αντιστέκονται στα πρότυπα που κατά καιρούς επιβάλλονται (π.χ. χρήση γλώσσας).

Transcript of Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Page 1: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

1.Ταυτότητα του Σεναρίου.

Τίτλος: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός.

Δημιουργός: Βαγιανού Ελισσάβετ.

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική γλώσσα.

Μάθημα: 4η Ενότητα <<Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες>>

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου.

Σκεπτικό: Η ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι η σημαντική κληρονομιά του Ευρωπαίου και παγκόσμιου πολίτη. Η ευρωπαϊκή ένωση (ΕΕ), είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη, για αυτό και βρίσκεται σε μία διαδικασία αλλαγής και προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η περίοδος 2004-2014 είναι μία περίοδος σημαντικών αλλαγών στη μορφή, τη λειτουργία και τους σκοπούς της. Η είσοδος νέων κρατών-μελών, η ψήφιση του ευρωπαϊκού συντάγματος, η δημιουργία κοινής οικονομικής πολιτικής είναι μερικά από τα θέματα που σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές. Ποια είναι η θέση, η εισφορά της Ελλάδας ως μέλος της, στην ευρωπαϊκή ένωση; Έχει προσφέρει σ΄αυτήν, οπότε επάξια κρατάει τη θέση της ή μήπως σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα της οικονομικής κρίσης, που ταλανίζουν τη χώρα και τις φωνές κάποιων Ευρωπαίων θα πρέπει η Ελλάδα να πάψει να είναι μέλος της;

Το συγκεκριμένο σενάριο θα προσπαθήσει μέσα από τη διερευνητική και ομαδική εργασία των μαθητών να τους ενημερώσει για τη θέση, την προσφορά και τα κοινά στοιχεία του Ελληνικού με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό .

Στόχοι

Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, ώστε να επεξεργάζονται τα σύνθετα και συχνά αντιφατικά μηνύματα της εποχής και να αντιστέκονται στα πρότυπα που κατά καιρούς επιβάλλονται (π.χ. χρήση γλώσσας).

Η ουσιαστική, κατά το δυνατόν, επαφή των μαθητών με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, εθνικής και παγκόσμιας, καθώς και με έργα νεότερα που δίνουν εγγυήσεις ποιότητας.

Να παρατηρούν με προσοχή τα κείμενο, τα αντικείμενα και να αξιοποιούν τα κύρια κειμενικά και εξωκειμενικά

Page 2: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

στοιχεία, προκειμένου να σχολιάσουν πολύπλευρα τις διάφορες πτυχές της σύνθεσής τους και να τα ερμηνεύσουν με τρόπο μεθοδικό και σφαιρικό.

Να διαμορφώσουν οι μαθητές τις προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις απέναντι σε βασικά ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής ζωής και να υποβοηθηθούν στη συγκρότηση του δικού τους αξιακού συστήματος.

Θεωρητικό υπόβαθρο.

Το σκεπτικό του σεναρίου βασίζεται στην εργασία των μαθητών κατά ομάδες, οι οποίες αποτελούν προϊόν μιας διδακτικής μεθόδου βασισμένης στις σύγχρονες γνωστικές θεωρίες μάθησης. Συγκεκριμένα το σενάριο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μάθηση ως μία προσωπική για το μαθητή διαδικασία κατασκευής της γνώσης, η οποία συνδέεται με προηγούμενες θεωρίες μάθησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Piajet και την εποικοδομιστική θεωρία του, οι μαθητές λειτουργούν μέσα σ΄ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και αλληλεπιδρώντας μ΄αυτό κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση.

Ταυτόχρονα βασιζόμενο στην ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, δηλαδή μέσα από μία ανακαλυπτική πορεία του μαθητή, επιχειρείται με βάση το δικό τους ρυθμό, τις αποφάσεις και τις επιλογές τους, να προσεγγίσουν σταδιακά τα ζητούμενά τους και συνεπώς να τα κατανοήσουν βαθύτερα.

Τέλος με βάση την κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης του L.Vygotsky σύμφωνα με την οποία, η γνώση δεν κατασκευάζεται μέσα σ΄ένα πολιτισμικό και επικοινωνιακό <<κενό>>, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές.

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αφορά στη νεοελληνική γλώσσα με διαθεματικό εύρος στην Ιστορία, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, στη Γεωγραφία.

Υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Το σενάριο βασίστηκε στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας πρότασης για τη διδασκαλία της γλώσσας, η οποία περιλαμβάνει τη στοχευμένη διαδικτυακή αναζήτηση, την αξιολόγηση, την επιλογή, τη σύνθεση και την οργανωμένη παρουσίαση των πληροφοριών. Ο Η/Υ θεωρείται πλέον όχι μέσο διδασκαλίας αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση και

Page 3: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

τον πειραματισμό κατά το γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση και την αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση μαθητών-δασκάλου, τη δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής διάστασης της μάθησης. Η χρήση των Τ.Π.Ε. συμπερασματικά, διαφέρει από την παραδοσιακή διδασκαλία του τυπικού γραμματισμού, καθώς χρησιμοποιείται ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας.

Αναλυτικότερα θα χρησιμοποιηθούν:

Σχολικό εγχειρίδιο

Διαθέσιμος διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας

Εργαστήριο πληροφορικής

Λογισμικά: Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, την Ιστορία, την Νεοελληνική γλώσσα της Γ΄Γυμνασίου του ψηφιακού σχολείου.

Λογισμικό παρουσίασης, επεξεργαστής κειμένου.

Ηλεκτρονικά και έντυπα φύλλα εργασίας.

Φυλλομετρητής

Σύνδεση με το διαδίκτυο

Διαδίκτυο-Μηχανή αναζήτησης

Ιστοσελίδες περιήγησης.

Τόπος διεξαγωγής μαθήματος: Σχολική αίθουσα, σχολικό εργαστήριο.

Χρονική διάρκεια διδασκαλίας: 8 ώρες

Το τελικό προϊόν θα εγγράψουν οι ομάδες των μαθητών σε ψηφιακό δίσκο με σκοπό την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Διδακτικοί στόχοι

Επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν:

Α) Γνώσεις για τον κόσμο:

Page 4: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

1.Να μάθουν να παρατηρούν και να μαθαίνουν μέσα από απλά πράγματα, όπως τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή, χωρίς όμως να τα παρατηρούν.

2.Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία και τέχνη, όπως αυτές αποτυπώνονται στα κέρματα και τα χαρτονομίσματα που χρησιμοποιούν.

3. Να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, όπου υπάρχουν όχι μόνο θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και κανόνες, νόμοι, απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η τήρηση όλων αυτών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο και την περαιτέρω ανάπτυξη κάθε συνόλου.

4. Να έρθουν σε επαφή με βασικές πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης, όπως η κοινή οικονομική πολιτική, μέσω της χρήσης κοινού νομίσματος.

Β) Γραμματισμοί:1.Μέσα από τα διάφορα κειμενικά είδη (π.χ. δημοσιογραφικός λόγος, πολυτροπικά κείμενα, σχολικά εγχειρίδια) να μάθουν να αναγνωρίζουν και να κρίνουν ποιες πληροφορίες τους είναι χρήσιμες για να τις αξιοποιήσουν.

2.Να μάθουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν επαρκώς μη γλωσσικά κείμενα, πολυτροπικά, (π.χ. ευρωπαϊκούς χάρτες, ευρωπαϊκά εμβλήματα, χαρτονομίσματα και κέρματα).

Γ) Γνώσεις για τη γλώσσα.1.Να γνωρίσουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, καθώς και την εισφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό, μέσα από την ευρύτατη χρήση στις ευρωπαϊκές γλώσσες λέξεων που αξιοποιούν γλωσσικά στοιχεία της ελληνικής (δάνεια και αντιδάνεια).

Δ)Διδακτική Πρακτική.Η μέθοδος διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ομαδοσυνεργατική, καθώς διευκολύνει την διαφοροποιημένη διδασκαλία και την σύγκλιση πολλών και διαφορετικών μαθητικών αναγκών και επιπέδων, γεγονός που η παραδοσιακή μετωπική-δασκαλοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα και επιτυχημένα. Η πρακτική αυτή βεβαίως προϋποθέτει εξοικείωση του εκπαιδευτικού και των μαθητών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας.

Page 5: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Πιο συγκεκριμένα οι διδακτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

Η διερευνητική: Με την καθοδήγηση της καθηγήτριας οι μαθητές αναζητούν στοιχεία σε προεπιλεγμένες έγκυρες ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Η γνωστική–εποικοδομηστική: οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα.

Η ομαδοσυνεργατική: Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παράγουν λόγο σε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου (word) και πολυτροπικό κείμενο σε λογισμικό παρουσιάσεων ( PowerPoint)

Η μεθοδολογική προσέγγιση: Τα φύλλα εργασίας είναι έτσι μεθοδευμένα, ώστε οι μαθητές σταδιακά να οδηγηθούν στη βαθύτερη μελέτη και γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο.

Ταυτότητα του μαθητή

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου στους μαθητές

α) Θα έχει ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ τους (αλληλοδιδακτικό αποτέλεσμα και διαπροσωπική μάθηση) και θα έχει δημιουργηθεί θετικό κλίμα στην τάξη.

β) Θα μάθουν να ψάχνουν, να διερευνούν, δηλαδή θα αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών.

γ) Θα έχει προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη τους, ώστε να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Page 6: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

δ) Θα έχουν ασκηθεί στην οργάνωση και τον προγραμματισμό σχεδίων εργασίας.

Ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής ως μέσο πρακτικής γραμματισμού δηλαδή:

Να ενταχθούν δημιουργικά οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις εργασίες των μαθητών.

Να διαχειρίζονται, να επεξεργάζονται, να οργανώνουν την πληροφορία μέσα από το διαδίκτυο.

Να ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου διατυπώνοντας απόψεις.

Να μάθουν να χειρίζονται την ηλεκτρονική βάση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γ΄γυμνασίου του ψηφιακού σχολείου, καθώς και τα ηλεκτρονικά λεξικά της πύλης της ελληνικής γλώσσας, τα σώματα κειμένων δημοσιογραφικού και εκπαιδευτικού λόγου. Επίσης να μπορούν να πλοηγηθούν σε στοχευμένες ιστοσελίδες που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να αναπτύξουν δεξιότητες ταξινόμησης και επεξεργασίας των ιστορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά εργαλεία (επεξεργασία κειμένου) και να ασκηθούν στην παρουσίαση του θέματος με λογισμικό παρουσίασης.

Να μάθουν να αξιολογούν τις πηγές άντλησης των πληροφοριών τους από το διαδίκτυο. Είναι έγκυρη η ιστοσελίδα; Είναι προσωπική; Ποιος την έγραψε; Υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες γι αυτόν; Υπάρχει τεκμηρίωση με συνδέσμους σε πρωτότυπες πηγές;

Πορεία υλοποίησης του σεναρίου.

Page 7: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Α΄ΦΑΣΗ: (2 ώρες στην αίθουσα διδασκαλίας)

1η διδακτική ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Οι 16 μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των τεσσάρων ατόμων και ετερογενείς ως προς τις μαθησιακές ή τεχνολογικές τους δυνατότητες. Βασική προϋπόθεση είναι η γνώση του Η/Υ από έναν τουλάχιστον μαθητή κάθε ομάδας. Η καθηγήτρια συμμετέχει στο χωρισμό των ομάδων καθώς και στην κατανομή των ενδοομαδικών ρόλων, στους οποίους όπως προτείνει, θα πρέπει οι μαθητές της ομάδας να εναλλάσσονται. Οι ρόλοι κατανέμονται ως εξής:

Χειριστής του Η/Υ και πλοηγός στο διαδίκτυο

Γραμματέας της ομάδας που συλλέγει τις κατάλληλες πληροφορίες από τις επιλεγμένες ιστοσελίδες και κρατά σημειώσεις.

Αναγνώστης και συντονιστής της διαδικασίας, που φροντίζει και για την έγκυρη πραγματοποίηση των εργασιών.

Εισηγητής της τελικής εργασίας της ομάδας στην ολομέλεια.

Η καθηγήτρια τούς παρουσιάζει το στόχο της εργασίας, που είναι να αναδειχθεί η προσφορά της Ελλάδας στην κοινή Ευρωπαϊκή πορεία των χωρών και απαντά σε απορίες των μαθητών σχετικές με όλα όσα καλούνται να επιτελέσουν.

Τούς ενημερώνει για την βαθμολογία της προσπάθειάς τους τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο ομάδας, ανάλογα με τη συμβολή του καθενός αλλά και την επίτευξη του τελικού στόχου, που θα είναι η έγκαιρη παράδοση των εργασιών που τούς έχουν ανατεθεί.

Page 8: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

2η διδακτική ώρα.

Η αφόρμηση για την ενασχόληση με το θέμα γίνεται με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Παρουσιάζεται ο αρχαίος ελληνικός μύθος της αρπαγής της Ευρώπης στο YouTube.http//www.youtube.com/watch?v=O0FiR6ewGIE Στη συνέχεια γίνεται μία περιήγηση στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου της 4ης ενότητας, καθώς και της 1ης ενότητας ΄΄Η ελλάδα στον κόσμο΄΄, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μία πρώτη γνώση του θέματος Ελλάδα-Ευρώ–Ευρώπη. Όλες οι ομάδες κρατούν σημειώσεις και παίρνουν μία εικόνα γενική των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθούν. Καλούνται οι μαθητές, ενεργοποιώντας την προηγούμενη γνώση τους, να συσχετίσουν το μύθο με άλλους μύθους σχετικούς με αρπαγή προσώπων που γνωρίζουν. Ακολουθεί συζήτηση των ομάδων σχετικά με το μύθο.

Β ΦΑΣΗ (4 ώρες στο Εργαστήριο Πληροφορικής)

1ο Δίωρο (Στο Εργαστήριο πληροφορικής).

Κάθε ομάδα στο εργαστήριο της πληροφορικής, παίρνει τη θέση της, έτσι ώστε να έχει ένα δικό της υπολογιστή για τα φύλλα εργασίας της.

Η εκπαιδευτικός μοιράζει σε φωτοτυπίες το 1ο φύλλο εργασίας με το σχετικό υλικό κάθε ομάδας και πριν ξεκινήσουν τους προτρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

α) να ανοίξουν το φάκελο με το όνομα της Ομάδας τους (πχ. Ομάδα γλωσσολόγων, ομάδα ιστορικών, ομάδα ιστορικών της τέχνης και ομάδα των κοινωνιολόγων) στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και στη συνέχεια το έγγραφο (word) με τίτλο Φύλλο εργασίας 1ο΄΄

β) Να δημιουργήσουν ένα κενό έγγραφο (word) με τίτλο πρόχειρο, για να γράφουν και να επεξεργάζονται το υλικό του, μέχρι να του δώσουν την τελική του μορφή.

Page 9: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

γ) να κάνουν χρήση της ενέργειας αντιγραφή-επικόλληση, για να μεταφέρουν τα τελικά τους κείμενα, τις εικόνες από το πρόχειρο στο 1ο φύλλο εργασίας ή στην παρουσίαση διαφανειών την οποία θα παρουσιάσουν στο τέλος.

δ) Να ακολουθήσουν τα στάδια όπως ορίζονται στα φύλλα εργασίας.

ε) Να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες του 1ου φύλλου εργασίας κατά τη διάρκεια του 1ου δίωρου, του 2ου φύλλου κατά τη διάρκεια του 2ου δίωρου.

στ) Κάθε ομάδα λειτουργεί ως ενιαίο και αυτόνομο σύνολο και μετά τις διευκρινίσεις οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και ασχολούνται με τα ερωτήματα που τους έχουν τεθεί. Κάθε ομάδα εργάζεται σε διαφορετικό φύλλο εργασίας.

ζ) Οι μαθητές αποθηκεύουν τη δουλειά τους, όπως ορίζουν τα φύλλα εργασίας τους.

η) Καθόλη τη διάρκεια της εργασίας των ομάδων η εκπαιδευτικός παρατηρεί τη διαδικασία επεμβαίνοντας διακριτικά στην εξομάλυνση των δυσκολιών.

2ο Δίωρο (Στο εργαστήριο πληροφορικής).

Ακολουθούνται τα ίδια στάδια και η ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Page 10: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Φύλλο εργασίας 1ο (Ομάδα Ι)

Ημερομηνία…………………Τμήμα…………………………

Ονομα ομάδας: Γλωσσολόγοι.

Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα.

Ενότητα:4η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: Διατηρήστε συνέχεια ανοιχτή τη σελίδα με τίτλο Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html Κάθε νέο σύνδεσμο τον ανοίγετε με δεξί κλικ πάνω στον τίτλο του συνδέσμου και ζητάτε άνοιγμα σε νέα καρτέλα. (Έτσι κάθε φορά μπορείτε να ανατρέχετε στην αρχική σελίδα με τον κατάλογο των θεμάτων).

1.Ανοίξτε στον φυλλομετρητή στα ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ την ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html η οποία παραπέμπει στην Πύλη της ελληνικής γλώσσας και επιλέξτε από το menu τα Εργαλεία. Στο menu αυτό υπάρχουν οι επιλογές ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων. Αφού επιλέξετε πρώτα τα ηλεκτρονικά λεξικά συγκεντρώστε τις ερμηνείες που δίνονται για τη λέξη Ευρώπη. Στη συνέχεια επιλέξτε τα σώματα κειμένων ,αρχικά τα βιβλία του παιδαγωγικού ινστιτούτου και κατόπιν τα σώματα της Εφημερίδας Νέα ή Μακεδονία. Γράψτε στην αναζήτηση τη λέξη Ευρώπη, και στη συνέχεια επιλέξτε τη θεματική ενότητα, πατήστε την επιλογή «βρες» και συγκεντρώστε τις προτάσεις που περιέχουν την λέξη Ευρώπη,.

Α)Ερμηνείες…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β)Φράσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Ανατρέξτε στη ιστοσελίδα www . youtube . com και πληκτρολογήστε

α) Το μεγαλείο της Ελληνικής γλώσσας Μπαμπινιώτης και

Page 11: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

β) ιστορικός λόγος του Ξενοφώντα Ζολώτα. Αφού παρακολουθήσετε με προσοχή τις δύο προβολές (video), ανατρέξτε στην διεύθυνση http://www . el . wikipedia . org Ξενοφώντας Ζολώτας και βρείτε καταγεγραμμένους τους δύο ιστορικούς του λόγους στις 26/9/1957 και στις 2/10/1959. Μεταφέρετέ τους σε ένα νέο έγγραφο word και δημιουργήστε έναν πίνακα, όπου για κάθε λέξη αυτού του κειμένου στη μία στήλη θα είναι η αγγλική μεταγραφή και στην άλλη η αντίστοιχη ελληνική λέξη.

Αγγλική Ελληνική.

Page 12: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

2ο φύλλο εργασίας

2ο δίωρο.

3. Αφού διαβάσετε το άρθρο του Γεώργιου Μπαμπινιώτη <<Και όμως είναι Ελληνικές>> στην ιστοσελίδα της εφημερίδας http:// www . tovima . gr opinios / article /? aid =120243 και λάβετε υπόψη σας τους δύο ιστορικούς λόγους του Ξενοφώντα Ζολώτα, γράψτε τα συμπεράσματά σας σε μία–δύο παραγράφους έως 250 λέξεις το πολύ, για την ελληνική γλώσσα και πώς αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση της γλωσσικής παγκόσμιας κοινότητας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις για τις λέξεις που έχετε αποκτήσει, μπορείτε να γράψετε δύο τρεις προτάσεις ή και περισσότερες χρησιμοποιώντας Ελληνικές λέξεις ,που όμως έχουν μεταγραφεί στην Αγγλική Γλώσσα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 13: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για τις δραστηριότητες και των δύο φύλλων εργασίας φροντίστε να ελέγξετε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που έχετε συγκεντρώσει.

Αξιολογήστε τους συγγραφείς των κειμένων από τους οποίους έχετε αντλήσει τις πληροφορίες σας. Είναι ειδικοί πάνω στο θέμα; Είναι αντικειμενικοί; Παραθέτουν τις πηγές τους;

Εντοπίστε πότε έχουν αναρτηθεί οι συγκεκριμένες πληροφορίες. (Είναι πρόσφατες ή έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί;)

Page 14: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Φύλλο εργασίας 1ο (Ομάδα ΙΙ) 1ο δίωρο

Ημερομηνία…………………Τμήμα………………………

Ονομα ομάδας: Κοινωνιολόγοι.

Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα………

Ενότητα:4η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες.

1.Αφού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www . europa - eu μελετήστε το χάρτη της Ευρώπης και καταγράψτε τις χώρες εκείνες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι πρωτεύουσές τους; Ποιες είναι υποψήφιες χώρες για ένταξη;

2.Παραμένοντας στην ίδια ιστοσελίδα, www . europa - eu , αναζητήστε τα σύμβολα της Ευρώπης, καταγράψτε τα, καθώς και τις πληροφορίες που θα βρείτε για το καθένα από αυτά και ενσωματώστε τα σε ένα λογισμικό παρουσίασης (power point). Ο ύμνος της Ευρώπης είναι ηχητικό αρχείο και μπορεί να ενσωματωθεί στην παρουσίαση. Ενσωματώστε το.

2ο φύλλο εργασίας.

2ο δίωρο.

3.Αντλώντας πληροφορίες από την ίδια ιστοσελίδα www . europa - eu και από το ψηφιακό σχολείο www . ebooks . edu . gr Κοινωνική και Πολιτική αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, κεφάλαιο 13ο, καταγράψτε το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε (ποια είναι τα δικαιώματα που δίνει το σύνταγμα στους πολίτες των κρατών μελών της;) σε διαφάνειες παρουσίασης.

4.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου www . ebooks . edu . gr Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ΄Γυμνασίου, το κεφάλαιο 13.3 βασικές πολιτικές της Ε.Ε. και αφού ενημερωθείτε για αυτές, καταγράψτε τες σ΄ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΕ www . ee . gr ( Επιλέξτε το menu ΄΄Στις 28/2/2002 τα εθνικά νομίσματα παύουν να κυκλοφορούν και αντικαθίστανται από το ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα΄΄). Εστιάστε την προσοχή σας στην κοινή οικονομική πολιτική. Επισκεφτείτε επίσης την ιστοσελίδα http//www.el.wikibooks.org/wiki/ και καταγράψτε τα οφέλη από την ύπαρξη ενός κοινού νομίσματος στην Ε.Ε σ΄ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου.

Page 15: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Για τις δραστηριότητες και των δύο φύλλων εργασίας φροντίστε να ελέγξετε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που έχετε συγκεντρώσει.

Αξιολογήστε τους συγγραφείς των κειμένων από τους οποίους έχετε αντλήσει τις πληροφορίες σας. Είναι ειδικοί πάνω στο θέμα; Είναι αντικειμενικοί; Παραθέτουν τις πηγές τους;

Εντοπίστε πότε έχουν αναρτηθεί οι συγκεκριμένες πληροφορίες.(Είναι πρόσφατες ή έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί;)

Page 16: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Φύλλο εργασίας 1ο (ΟμάδαΙΙΙ)

1ο δίωρο

Ημερομηνία………………………………Τμήμα………………………………………

Όνομα ομάδας; Ιστορικοί της τέχνης.

Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα…………………

Ενότητα: 4η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες.

1.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www . ecb . europa . eu / euro / banknotes / htm / indem καθώς και την ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου www . ebooks . edu . gr Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου 4η ενότητα, εισαγωγικά κείμενα. Αντλήστε πληροφορίες και καταγράψτε τα ευρωπαϊκά χαρτονομίσματα αναφέροντας σε καθένα από αυτά τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς του ευρωπαϊκού πολιτισμού που αυτά απεικονίζουν, και ενσωματώστε τα σε διαφάνειες παρουσίασης.

2.Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www . nea . trapezogrammatia - euro . eu , καθώς επίσης και στη διεύθυνση www . neoprosopotoueuro . eu . video και αφού μελετήσετε τα κείμενα απαντήστε σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου για ποιο λόγο επιλέχθηκε να αναπαρασταθεί η προσωπογραφία της Ευρώπης στο καινούριο 5ευρω και 10ευρω. Από πού είναι η προέλευση της νέας εικόνας (να την καταγράψετε) και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς χαρτονομισμάτων;

2ο φύλλο εργασίας.

2ο δίωρο

3. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www . el . wikipedia . org , την www . users . sch . gr / pchaloul ./ classic - art / classic - arhit . htm καθώς και το blog politistiko -3 glykaganarg . blogspot . gr ελληνισμός και Ιταλική Αναγέννηση, Αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Συγκεντρώστε πληροφορίες και εικόνες για την κλασσική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική και ενσωματώστε τες σε διαφάνειες παρουσίασης.

4.Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες να αναγνωρίσετε χαρακτηριστικά της κλασσικής αρχιτεκτονικής ενσωματωμένα στην Αναγεννησιακή και να τα καταγράψετε σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, το οποίο θα ενσωματώσετε ως συμπέρασμα στην τελική παρουσίαση της ομάδας σας, στην ολομέλεια της τάξης.

Για τις δραστηριότητες και των δύο φύλλων εργασίας φροντίστε να ελέγξετε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που έχετε συγκεντρώσει.

Page 17: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Αξιολογήστε τους συγγραφείς των κειμένων από τους οποίους έχετε αντλήσει τις πληροφορίες σας. Είναι ειδικοί πάνω στο θέμα; Είναι αντικειμενικοί; Παραθέτουν τις πηγές τους;

Εντοπίστε πότε έχουν αναρτηθεί οι συγκεκριμένες πληροφορίες. (Είναι πρόσφατες ή έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί;)

Page 18: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Φύλλο εργασίας 1ο (Ομάδα ΙΙΙΙ)

1ο δίωρο

Ημερομηνία………………………………………………………………………………………..Τμήμα……………………………………………………………………………………………………..

Ονομα ομάδας: Ιστορικοί.

Μάθημα: Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου

Ενότητα:4η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες.

1.Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www . el . wikipedia . org ,/ψηφιδωτό της Ευρώπης, καταγράψτε το μύθο της αρπαγής της Ευρώπης, την αναπαράσταση του ψηφιδωτού σε διαφάνειες παρουσίασης

2.Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http :// www . ecb . europa . eu / της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και καταγράψτε τις εθνικές όψεις των ελληνικών κερμάτων ευρώ με τα χαρακτηριστικά τους, μεταφέροντάς τες, σε διαφάνειες παρουσίασης. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την εθνική όψη του σχεδίου των 2 ευρώ.

2ο φύλλο εργασίας,

2ο δίωρο.

3.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www . users . sch . gr /gkritikos/fI/1688-1786.htm καθώς και την ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου www . ebooks . edu . gr ιστορία Γ΄ Γυμνασίου Ενότητα 1η και μελετήστε τον ορισμό του διαφωτισμού, τη διάδοσή του, τις ρίζες του και την απήχησή του στον ελλαδικό χώρο (Νεοελληνικός διαφωτισμός). Ποια μορφή απεικονίζεται στο Ελληνικό κέρμα των 10 λεπτών και ποια η προσφορά αυτού του προσώπου στην διάδοση, επίδραση της πολιτικής σκέψης του διαφωτισμού στην κατακτημένη τότε Ελλάδα; Συγκεντρώστε τις πληροφορίες σας σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου.

4.Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει από τις προηγούμενες έρευνές σας, καθώς και τις γενικότερες γνώσεις σας , γράψτε σε ένα σύντομο κείμενο για τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία που συνδέουν την Ελλάδα με την Ευρώπη σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, το οποίο θα ενσωματώσετε ως συμπέρασμα στην τελική παρουσίαση της ομάδας σας στην ολομέλεια της τάξης.

Page 19: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Για τις δραστηριότητες και των δύο φύλλων εργασίας φροντίστε να ελέγξετε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών που έχετε συγκεντρώσει.

Αξιολογήστε τους συγγραφείς των κειμένων από τους οποίους έχετε αντλήσει τις πληροφορίες σας. Είναι ειδικοί πάνω στο θέμα; Είναι αντικειμενικοί; Παραθέτουν τις πηγές τους;

Εντοπίστε πότε έχουν αναρτηθεί οι συγκεκριμένες πληροφορίες. (Είναι πρόσφατες ή έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί;)

Page 20: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Γ ΦΑΣΗ (2 ώρες στην αίθουσα διδασκαλίας).

Οι ομάδες παρουσιάζουν μέσω του αντιπροσώπου τους το αποτέλεσμα της εργασίας τους στην ολομέλεια της τάξης με τη χρησιμοποίηση βιντεοπροβολέα.

Γίνεται διάλογος, παρατηρήσεις, κρίσεις για τη διαδικασία και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ομάδες για το θέμα που τους ανατέθηκε. Γίνεται συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων, και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην πληροφορία και την επικοινωνία, καθώς και για το αν τελικά πέτυχαν τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί και συζητηθεί κατά το 1ο δίωρο στην τάξη.

Οι ομάδες αποφασίζουν την τελική εγγραφή της δουλειάς σε έναν ψηφιακό δίσκο στον οποίο θα συγκεντρώσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, για να μεταδοθούν και σε άλλους, ώστε να είναι ολοκληρωμένη και έτοιμη για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

α) Αρχικά η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική, καθώς η εκπαιδευτικός θα παρακολουθεί, θα επιβλέπει, θα παρέχει υποδείξεις στις ομάδες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με το τέλος της εκπόνησης του σχεδίου θα γίνει τελική αξιολόγηση με βάση το βαθμό επίτευξης των στόχων από κάθε ομάδα χωριστά, καθώς και βάση του αποτελέσματος της ομάδας στο τελικό παραγόμενο προϊόν, την αποπεράτωση του σχεδίου.

β) Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με βάση την προσωπική συμμετοχή των μαθητών στην ομάδα. Τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί η προσπάθεια των μαθητών έχουν συζητηθεί από την 1η διδακτική ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας. Και αυτά είναι:

οργάνωση επιχειρημάτων

συνοχή της σκέψης

Page 21: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

αισθητικό αποτέλεσμα που προέρχεται από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή.

γ) Βάση των παραπάνω κριτηρίων αξιολογούν και οι ίδιοι οι μαθητές τόσο τη δική τους δουλειά (αυτοαξιολόγηση), όσο και τη δουλειά των άλλων ομάδων εργασίας (ετεροαξιολόγηση).

Δυνατότητα τροποποίησης-επέκτασης σεναρίου.

Το συγκεκριμένο σενάριο όπως φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, στοχεύει στην ανάδειξη της προσφοράς της Ελλάδας στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ιδέας, μέσα από γεγονότα που οδηγούν στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και στην ανάγκη ύπαρξης σύμπνοιας, συνεργατικότητας και ομόνοιας σε άτομα και λαούς παρά τη διαφορετικότητα που εμφανίζει ο καθένας τους.

Σε μία επέκταση του σεναρίου, οι μαθητές θα μπορούσαν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τον κόσμο και συγκεκριμένα να γίνει αναφορά:

α) στην οικονομική και νομισματική πολιτική (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Οι μαθητές αφού επισκεφτούν την ιστοσελίδα http :// www . el . wikibooks . org / wiki / θα καταγράψουν σε ένα έγγραφο του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου πληροφορίες για τη μετάβαση στο νέο νόμισμα του ευρώ στην Ελλάδα και την επίδρασή του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, (το ευρώ βασική αιτία του δημόσιου χρέους, το ευρώ και η πρόσφατη κρίση, η αδυναμία πολλών νοικοκυριών να σκεφτούν σε όρους ευρώ.

β)Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http :// www , kathimerini . gr /458002/ article / oikonomia / ellhnikh - oikonomia και να καταγράψουν σε ένα έγγραφο του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, τις επιπτώσεις που θα προκαλούσε η έξοδος της Ελλάδας από το ενιαίο νόμισμα του ευρώ, σε μία παράγραφο διακοσίων πενήντα λέξεων.

Page 22: Ευρώ, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

γ) να γίνει αναφορά σε όλους τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, (εκτός του κλασσικού και αναγεννησιακού) και τα χαρακτηριστικά τους, όπως απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα του ευρώ έως τις μέρες μας, δηλαδή στο ρομανικό, το γοτθικό, το ρυθμό του μπαρόκ και του Ροκοκό, στην αρχιτεκτονική του χάλυβα και του γυαλιού και στη μοντέρνα αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα, σχολιάζοντας μ΄αυτόν τον τρόπο την ποικιλία και τον πλούτο των πολιτισμών της ευρωπαϊκής κοινότητας.

δ) μία άλλη πρόταση θα ήταν ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης να ειδωθεί διαχρονικά, μέσα από την ιστορία της τέχνης, από την αρχαιότητα έως σήμερα με τα έργα και τους δημιουργούς τους.