φυλλάδιο παρουσίασης

4
2ο ΓΕΛ Ξάνθης Τραγωδία: ουςιαςτικό, γζνουσ κθλυκοφ. Μονόλογοι τραγικών θρωίδων & ζμφυλεσ ταυτότθτεσ Αιςχφλου : Αγαμζμνων Σοφοκλή : Αντιγόνη, Ηλζκτρα, Τηρζασ, Τραχίνιεσ Ευριπίδη : Άλκηςτη, Ανδρομάχη, Εκάβη, Ιππόλυτοσ, Ιφιγζνεια εν Αυλίδι, Μελανίππη, Μήδεια Δευτζρα 4 Απριλίου 2017, ςτισ 10:00 – 12:00, ςτθν Καπναποκικθ του Π, Β’ τάξθ του 2 ου ΓΕΛ Ξάνκθσ 2 ο ΓΕΛ Ξάνκθσ: Μαρία Μπετςάκου - Αντώνθσ Στεργίου - Μάγδα Τςόλκα

Transcript of φυλλάδιο παρουσίασης

2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Τραγωδία: ουςιαςτικό, γζνουσ κθλυκοφ.

Μονόλογοι τραγικών θρωίδων & ζμφυλεσ ταυτότθτεσ

Αιςχφλου: Αγαμζμνων

Σοφοκλή: Αντιγόνη, Ηλζκτρα, Τηρζασ, Τραχίνιεσ Ευριπίδη: Άλκηςτη, Ανδρομάχη, Εκάβη, Ιππόλυτοσ, Ιφιγζνεια εν Αυλίδι, Μελανίππη, Μήδεια

Δευτζρα 4 Απριλίου 2017, ςτισ 10:00 – 12:00, ςτθν Καπναποκικθ του Π, Β’ τάξθ του 2ου ΓΕΛ Ξάνκθσ

2ο ΓΕΛ Ξάνκθσ: Μαρία Μπετςάκου - Αντώνθσ Στεργίου - Μάγδα Τςόλκα

2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Το ςκεπτικό τθσ παράςταςθσ των μονολόγων

Με δεδομζνθ τθ δυςκολία άντλθςθσ πλθροφοριών για τθ κζςθ τθσ γυναίκασ μζςα από τισ τραγωδίεσ

και με ανοιχτι τθν υπόκεςθ τθσ ερμθνείασ των γυναικείων ρόλων ςτο δράμα, επιλζξαμε οι μακθτζσ

μασ να υποδυκοφν 2 ιρωεσ και 13 θρωίδεσ, δραματοποιώντασ 20 αποςπάςματα τραγικοφ λόγου

ερανιςμζνα και ςταχυολογθμζνα από 12 τραγωδίεσ, που, κατά τθ γνώμθ μασ, παρουςιάηουν τθν

καταπίεςθ τθσ γυναίκασ ςτθν αρχαιότθτα. Η καταπίεςθ αυτι οφείλεται ςτα ςτενά όρια που αόρατα

μεκόδευςε θ αντρικι κοινωνία για τθ γυναίκα και ςτα ςτενότερα όρια, όπου ανεπαίςκθτα εγκλώβιςε

τον εαυτό τθσ θ ίδια υποκλινόμενθ ςτθν αντρικι κυριαρχία. Η πολλαπλότθτα των ερμθνειών ςτουσ

γυναικείουσ δραματικοφσ λόγουσ, θ διακειμενικότθτα ςτον τραγικό λόγο και το πάκοσ μασ για δοκιμι

υπιρξαν οι οδθγοί μασ.

Tφποι γυναικών:

Η αντρικι και θ γυναικεία οπτικι για τθ γυναίκα: Ιππόλυτοσ - Κρζοντασ - Μελανίππθ

1. Η φιμωμζνθ γυναίκα: Μιδεια - Πρόκνθ - Κλυταιμνιςτρα - Iςμινθ

2. Η ζρθμθ γυναίκα: Κλυταιμνιςτρα - Δθιάνειρα - Αντιγόνθ

3. Η ενοχικι γυναίκα: Φαίδρα - Ερμιόνθ - Ιςμινθ

4. Η κυςιαηόμενθ γυναίκα: Ιφιγζνεια - Άλκθςτθ - Ηλζκτρα - Αντιγόνθ

5. Η απελπιςμζνθ γυναίκα: Εκάβθ - Μιδεια - Ηλζκτρα - Αντιγόνθ

Πίνακεσ

Αμεντζο Μοντιλιάνι (Amedeo Modigliani, Ιταλία, 1884 – Γαλλία, 1920)

“Όταμ γμωρίσω τημ ψυχή σου, θα ζωγραφίσω τα μάτια σου”

Μουςικι

Maria Callas, Ave Maria

Franz Liszt, Liebestraum

Brahms-Symphony No.3-Poco Allegretto

Gabriel Faure, Pavane op.50

2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Oι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ

Αλλοφςι Ζντα(Β1)

Βουτςά Παςχαλίνα(Β1)

Βελι Αλζν (Β1)

Χατηθαντωνίου Μαρία Άννα (Β1)

Γεωργιάδου οφία(Β2)

Γριβάκθ Ειρινθ(Β2)

Δάλλα Βαςιλικι(Β2)

Δθμθτριάδου οφία(Β2)

Δρίγγασ Γιώργοσ (Β2)

Ηουρνατηίδθσ Κωνςταντίνοσ (Β2)

Παςχαλίδου Αλεξία(Β2)

Ιωαννίδου Κωνςταντίνα (Β3)

Ιωάννογλου Μαρία (Β3)

Καλοτραπζηθσ Γιώργοσ (Β3)

Κανατςίδου Μαρία (Β3)

Κανατςίδου Δζςποινα (Β3)

Κανατςίδου Χριςτίνα (Β3)

Καπνά Μαριάννα (Β3)

Καρατςομπάνθ Μαρία (Β3)

Κλειτςιώτθ Ραφθλία (Β4)

Κιουρτηίδθσ Κώςτασ (Β4)

Μπαμπάτςοσ Νίκοσ (Β5)

Μακρίδθσ Βαςίλθσ (Β5)

Μαλάκθσ Δθμιτρθσ (Β5)

Μιςαθλίδου οφία (Β5)

Μπακόλα Ελζνθ (Β5)

Μπαλόγλου Ακθνά (Β5)

Παπαδόπουλοσ Βαςίλθσ (Β5)

Παπαδόπουλοσ Δθμιτρθσ (Β6)

Παπαρεκάρθ Ιωάννα (Β6)

Προδρομίδου Ηαχαρζνια (Β6)

πανίδου τελλίνα (Β7)

2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Είμ' οι γυμαίκες π' αγαπούμε σαμ τα ρόδια

έρχομται και μας βρίσκουμε τις μύχτες όταμ βρέχη…

Είμ' οι γυμαίκες π' αγαπούμε κύκμοι

τα πάρκα τους ζουμ μόμο μέσα στημ καρδιά μας…

Είμ' οι γυμαίκες π' αγαπούμε λίμμες

στους καλαμιώμες τους τα φλογερά τα χείλια μας σφυρίζουμ…

Είμ' οι γυμαίκες π' αγαπούμε σαμ σημαίες

στου πόθου τους αμέμους κυματίζουμ

Είμ' οι γυμαίκες που αγαπούμε δάση

το κάθε δέμτρο τους είμ' κι έμα μήμυμα του πάθους…

Είμ' οι γυμαίκες π' αγαπούμε σαμ λιμάμια

(μόμος σκοπός προορισμός τωμ ωραίωμ καραβιώμ μας)…

Νίκοσ Εγγονόπουλοσ από τη ςυλλογή ΕΛΕΥΣΙΣ, 1948