εφημερίδα τελ

of 4 /4
Σεκ Τοίηε 14 Οκητβοίξρ 2014 ημ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε με ηα ημήμαηα Γ1 θαη Γ2 ζηεκ ποώηε παμελλήμια ηελεδιάζκεσε ηεπ δίτνεπ ελεκηοξμικξύ εγκλήμαηξπ γηα ημ ρεθηαθό μπμύιηγθ θαη ηηξ παγίδεξ ημο δηαδηθηύμο. ηε ζοκάκηεζε μη μαζεηέξ είπακ ηεκ εοθαηνία όπη μόκμ κα εκεμενςζμύκ αιιά θαη κα εθθνάζμοκ ηηξ απμνίεξ ημοξ ζπεηηθά με ημοξ θηκδύκμοξ ημο δηαδηθηύμο. Τεύχος 1 Φθινόπωρο 2014 Φέτος το σχολείο μας αποφάσισε να εκδόσει μια μικρή εφημερίδα για να γνωρίσετε κι εσείς, οι γονείς και οι φίλοι μας, τις δραστηριότητες της σχολικής μας ζωής. Ελπίζουμε η προσπάθεια μας να σας αρέσει και να μας δώσετε κουράγιο να συνεχίσουμε... ηηξ 11 επηεμβνίμο 2014 έγηκε Αγηαζμόξ ζημ ζπμιείμ μαξ θη έηζη λεθηκήζαμε μία αθόμε ζπμιηθή πνμκηά γεμάημη ειπίδεξ θαη όκεηνα... ηηξ 6 Οκητβοίξρ 2014 ζημ ζπμιείμ μαξ δηελήπζεζακ δνάζεηξ θαη εκδμζπμιηθμί αγώκεξ αζιμπαηδηώκ με ζεμαηηθό άλμκα «Ραηζιζμόπ και Διαθξοεηικόηεηα, όλξι διαθξοεηικξί , όλξι ίζξι». ομμεηείπακ όιμη μη μαζεηέξ θαη δηαδόζεθε ημ πκεύμα ημο εο αγςκίδεζζαη. Σεηάνηε 22/10/2014 ηα πιαίζηα ηεξ Γοέιηθηεξ δώκεξ μη μαζεηέξ ηςκ ημεμά - ηςκ Β1 θαη Β2 αζπμιήζεθακ με ηηξ επμπέξ. Μία από ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημοξ ήηακ θαη ε δεμημονγία θήπμο ζε μηα γςκηά ηεξ αοιήξ ημο ζπμιείμο μαξ. Σα παηδηά μαδί με ημοξ γμκείξ θαη ηηξ δαζθάιεξ ημοξ θαζάνηζακ,έζθα ρακ θαη θύηερακ θοηά, όπςξ ιαπακηθά, βόηακα θαη ιμοιμύ- δηα. Η πανά θαη ε ζομμε- ημπή ηςκ παηδηώκ ήηακ μεγάιε, θονίςξ γηαηί ζομμεηείπακ θαη μη γμκείξ ημοξ. ημ ηέιμξ, ζε μηα μηθνή ηειεηή πόηηζακ ημ ημκ θήπμ θαη έθαγακ μπη- ζθόηα με ημκ θ.Δηεοζο κηή, πμο παηνέηεζε

Embed Size (px)

Transcript of εφημερίδα τελ

Page 1: εφημερίδα τελ

Σεκ Τοίηε 14 Οκητβοίξρ 2014 ημ

ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε με ηα ημήμαηα

Γ1 θαη Γ2 ζηεκ ποώηε παμελλήμια ηελεδιάζκεσε ηεπ δίτνεπ ελεκηοξμικξύ εγκλήμαηξπ

γηα ημ ρεθηαθό μπμύιηγθ θαη ηηξ

παγίδεξ ημο δηαδηθηύμο.

ηε ζοκάκηεζε μη μαζεηέξ είπακ ηεκ

εοθαηνία όπη μόκμ κα εκεμενςζμύκ

αιιά θαη κα εθθνάζμοκ ηηξ απμνίεξ

ημοξ ζπεηηθά με ημοξ θηκδύκμοξ ημο

δηαδηθηύμο.

Τεύχος 1 Φθινόπωρο 2014

Φέτος το σχολείο μας αποφάσισε να εκδόσει μια μικρή εφημερίδα για να γνωρίσετε

κι εσείς, οι γονείς και οι φίλοι μας, τις δραστηριότητες της σχολικής μας ζωής.

Ελπίζουμε η προσπάθεια μας να σας αρέσει

και να μας δώσετε κουράγιο να συνεχίσουμε...

ηηξ 11 επηεμβνίμο 2014

έγηκε Αγηαζμόξ ζημ ζπμιείμ

μαξ θη έηζη λεθηκήζαμε μία

αθόμε ζπμιηθή πνμκηά

γεμάημη ειπίδεξ θαη όκεηνα...

ηηξ 6 Οκητβοίξρ 2014 ζημ ζπμιείμ μαξ

δηελήπζεζακ δνάζεηξ θαη εκδμζπμιηθμί αγώκεξ

αζιμπαηδηώκ με ζεμαηηθό άλμκα

«Ραηζιζμόπ και Διαθξοεηικόηεηα,

όλξι διαθξοεηικξί , όλξι ίζξι».

ομμεηείπακ όιμη μη μαζεηέξ θαη

δηαδόζεθε ημ πκεύμα ημο εο αγςκίδεζζαη.

Σεηάνηε 22/10/2014

ηα πιαίζηα ηεξ Γοέιηθηεξ δώκεξ μη μαζεηέξ ηςκ ημεμά -

ηςκ Β1 θαη Β2 αζπμιήζεθακ με ηηξ επμπέξ.

Μία από ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημοξ ήηακ θαη ε δεμημονγία

θήπμο ζε μηα γςκηά ηεξ αοιήξ ημο ζπμιείμο μαξ. Σα παηδηά

μαδί με ημοξ γμκείξ θαη ηηξ δαζθάιεξ ημοξ θαζάνηζακ,έζθα

ρακ θαη θύηερακ θοηά, όπςξ ιαπακηθά, βόηακα θαη ιμοιμύ-

δηα. Η πανά θαη ε ζομμε-

ημπή ηςκ παηδηώκ ήηακ

μεγάιε, θονίςξ γηαηί

ζομμεηείπακ θαη μη γμκείξ

ημοξ. ημ ηέιμξ, ζε μηα

μηθνή ηειεηή πόηηζακ ημ

ημκ θήπμ θαη έθαγακ μπη-

ζθόηα με ημκ θ.Δηεοζο

κηή, πμο παηνέηεζε

ηεθδήιςζε.

Page 2: εφημερίδα τελ

ηηξ 17 Οκηώβοε 2014 εμένα

Παναζθεοή δημνγακώζεθε από ημ

γναθείμ πμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ ηεξ

Δ/κζεξ Α/ζμηαξ Γθπ/ζεξ Καβάιαξ θαη

ημο ΚΠΓ Φηιίππςκ εθδήιςζε με ηίηιμ «

Αμηαλλάζζτ – ςαοίδτ – μειώμτ ηεμ

καηαμάλτζε». Η εθδήιςζε

θηιμλεκήζεθε ζημ πώνμ ημο Δεμμηηθμύ

Κήπμο Γιεοζενμύπμιεξ.

ημ πιαίζημ ηεξ εθδήιςζεξ αοηήξ μη

μαζεηέξ μαξ ζογθέκηνςζακ παηπκίδηα,

νμύπα θαη άιια ακηηθείμεκα, πμο δε

πνεζημμπμημύζακ θαη ηα πνμζέθενακ ζε

άιιμοξ μαζεηέξ πμο ηα είπακ

πενηζζόηενμ ακάγθε.

ημ πκεύμα αοηήξ ηεξ εθδήιςζεξ ηεκ

Σνίηε 14 Οθηςβνίμο μαζεηέξ, δάζθαιμη

θαη γμκείξ θαηαζθεοάζαμε από θμηκμύ

πνήζημα ακηηθεί- μεκα από ακαθοθιώζημα

οιηθά, με ζθμπό κα εμπιμοηίζμομε ηε

ζομμεημπή ζηεκ εθδήιςζε. Έηζη,

ζεςνήζαμε πςξ εθπιενώκεηαη θαιύηενα

μ ζηόπμξ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ θαη

θμηκςκηθήξ εοαηζζεημπμίεζεξ ηςκ

μαζεηώκ μαξ.

«Με έκα ζμπάνμ δομ ηνογόκηα» πμο ιέεη

θαη μ ιάμξ μαξ. Αλίδμοκ πμιιά

ζογπανεηήνηα ζε όιμοξ ημοξ

ζομμεηέπμκηεξ. Μπνάβμ, παηδηά!

Η 24ε Οθηςβνίμο έπεη μνηζηεί

παγθμζμίςξ ςξ εμένα θαηά ηεξ

παποζανθίαξ. Οιεξ μη μειέηεξ μέπνη

θαη ζήμενα δείπκμοκ όηη ηα πμζμζηά

παποζανθίαξ μιμέκα θαη αολάκμκηαη.

Γη' αοηό θη εμείξ μνγακώζαμε μηα

εθδήιςζε γηα κα πείζμομε ημοξ

μαζεηέξ μαξ κα πνμηημμύκ ηεκ

άζιεζε θαη όπη ημ θαγεηό.

Σε Δεοηένα 27 Οκητβοίξρ μη μαζεηέξ ηεξ Γ΄

θαη Δ΄ ηάλεςκ ημο ζπμιείμο μαξ πανμοζίαζακ

έκα ηζημνηθό ηςκ γεγμκόηςκ ημο 1940 -44

μέζα από απαγγειίεξ πμηεμάηςκ, μηθνά

ζεαηνηθά θαη ηναγμύδηα. Μαζεηέξ θαη γμκείξ

παναθμιμύζεζακ ηε γημνηή , ε μπμία

ζπεδηάζηεθε από ηηξ εθπαηδεοηηθμύξ Δ.

θανιάημο, Χ.Κανoύηα θαη ακηδά Γιέκε θαη

οιμπμηήζεθε με επηηοπία από ημοξ μαζεηέξ

ηςκ παναπάκς ηάλεςκ.

Πημ ζογθεθνημέκα εθηόξ από ηεκ εληζηόνεζε

ηςκ ζπεηηθώκ γεγμκόηςκ , μη μαζεηέξ

δηάβαζακ ημ γνάμμα εκόξ πναγμαηηθμύ

ζηναηηώηε από ημ μέηςπμ εθείκεξ ηεξ επμπήξ

, εκώ μη ζεαηέξ πνμβιεμαηίζηεθακ με ημ

ζεαηνηθό «Σμ γάια ημο Κςζηάθε» θαζώξ

έπνεπε κα ακαιμγηζημύκ ηη ζα έπναηηακ μη ίδημη

ακ βνίζθμκηακ εθείκε ηεκ επμπή. Η γημνηή

μιμθιενώζεθε με ημκ Γζκηθό μαξ Ύμκμ κα

βγαίκεη μειςδηθά από ημ ζηόμα μηθνώκ

θαη μεγάιςκ.

Page 3: εφημερίδα τελ

ηηξ 17 Νξέμβοε 2014 μη μαζεηέξ

ηςκ δύμ ημεμάηςκ ηεξ Γ΄ ηάλεξ

μνγάκςζακ εθδήιςζε, θαηα ηε δηάνθεηα

ηεξ μπμίαξ έγηκακ ακαθμνά ζηα

γεγμκόηα θαη ζηε ζεμαζία ηςκ εμενώκ

ημο Πμιοηεπκείμο. ογθεθνημέκα,

πνμβιήζεθε ημ πνμκηθό ημο

Πμιοηεπκείμο, αθμύζηεθακ πμηήμαηα θαη

ηναγμύδηα θαη ε γημνηή έθιεηζε με ηε

μμοζηθή ζεαηνηθή πανάζηαζε από ημοξ

μαζεηέξ ηεξ Γ2 «Φίιμη θαη αδέιθηα».

Σεκ Παναζθεοή 28-11-2014 θαη ώνα

09: 45 π. μ., πναγμαημπμηήζεθε

εθπαηδεοηηθή επίζθερε ζημ ζέαηνμ

«Ακηηγόκε Βαιάθμο» ζηεκ Καβάια, όπμο

μη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ ημο ζπμιείμο

μαξ παναθμιμύζεζακ ηεκ ζεαηνηθή

πανάζηαζε «πμιείμ γηα θιόμοκ».

Έλοπκα θακηαζμαγμνηθέξ εηθόκεξ, έκα

άνηημ ζθεκηθό θαη θαιά δμοιεμέκεξ

ενμεκείεξ θένδηζακ όπςξ θάκεθε ημ θμηκό

μαξ, μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ!

Σα παηδηά, θονίςξ, ζομμεηείπακ με

ηδηαίηενμ εκζμοζηαζμό θαη ζένμε, όπμο

ημοξ δεηήζεθε, είηε εκζαννύκμκηαξ ημοξ

ήνςεξ,είηε πνμηνέπμκηαξ ημοξ κα

πνάλμοκ ακαιόγςξ, είηε δεηςθναογά-

δμκηαξ ζοκζήμαηα, είηε ηναγμοδώκηαξ.

ημ ηέιμξ μη

ήνςεξ πάκηα

θενδίδμοκ θαη

ημ παηπκίδη δεκ

ηειεηώκεη πμηέ!

»

Μηα ζοκέκηεολε πμο πήνε ε μαζήηνηα ηεξ Β ηάλεξ

Θεμδώνα Καναμακιή από ημκ θμ ίμμ Θεόδςνμ, πνώεκ

πνόεδνμ ηεξ Μεζμιαθηάξ

-Θεμδώνα: θ. ίμμ γεηα ζαξ, ζα ζέιαμε κα μαξ πείηε

θάπμηα πνάγμαηα γηα ημκ Σύμβμ ηεξ Αμθίπμιεξ.

-θ. ίμμξ: Πμιύ εοπανίζηςξ, ζαξ αθμύς.

-Θεμδώνα: Ανπηθά, πμύ βνίζθεηαη ημ μκεμείμ;

-θ. ίμμξ: Ο Σύμβμξ βνίζθεηαη ζημ αγνόθηεμα ηεξ

Μεζμιαθηάξ.

-Θεμδώνα: Πόζμ ζεμακηηθά είκαη ηα εονύμαηα;

-θ. ίμμξ: Από ηα μέπνη ηώνα εονύμαηα θαηαιαβαίκμομε

όηη είκαη πμιύ ζεμακηηθό.

-Θεμδώνα: Πώξ ήηακ ε Αμθίπμιε ηόηε θαη πώξ είκαη

ηώνα;

-θ. ίμμξ: Ξένμομε όηη ηεκ επμπή εθείκε ήηακ ανπαία

πόιε πμιύ ζπμοδαία. Σμ πςνηό ηώνα, όπμο βνίζθεηαη μ

Σύμβμξ είκαη μηθνό με 300 θαημίθμοξ θαη δέπεηαη

θαζεμενηκά 400 – 500 επηζθέπηεξ.

-Θεμδώνα: Πόζμ ζεμακηηθή είκαη αοηή ε ακαθάιορε γηα

ηεκ πενημπή;

-θ. ίμμξ: Γίκαη πμιύ μεγάιε, γηαηί ζα δώζεη μεγάιε αλία

ζημ κμμό μαξ θαη ηδηαίηενα ζημ πςνηό μαξ.

-Θεμδώνα: αξ εοπανηζηώ πμιύ!

Κάζε επμπή έπεη ηεκ

μμμνθηά ηεξ, γη' αοηό

θη εμείξ θέημξ ζημ

ζπμιείμ μαξ θηηάλαμε

ημ δέκηνμ ηςκ

επμπώκ, πάκς ζημ

μπμίμ ημπμζεημύμε

ηα όμμνθα πνάγμαηα

θάζε επμπήξ!

Page 4: εφημερίδα τελ

Τώξα θνξάκε ηηο πνδηέο θαη ηνπο

ζθνύθνπο ηεο καγεηξηθήο θαη καδί κε

ηα παηδηά θηηάρλνπκε κηα ιηρνπδηά

πνπ ζα αξέζεη ζε όινπο!

Τα πιηθά καο:

– Μπαλάλεο, ζνθνιάηα θαη θνπθεηάθηα!

-Θα ρξεηαζηνύκε αθόκα κεξηθά

θαιακάθηα γηα ζνπβιάθη!

Αο μεθηλήζνπκε!

1. Κόβνπκε ηελ κπαλάλα ζε θνκκάηηα ή ζηε

κέζε.

2. Πεξλάκε ηα θνκκάηηα ζηα θαιακάθηα θαη

ηα βάδνπκε ζην ςπγείν λα παγώζνπλ

θαιά γηα αξθεηή ώξα ή ζηελ θαηάςπμε

γηα 30’ ιεπηά.

3. Τα βνπηάκε ζηε ζνθνιάηα θαη ηα

παζπαιίδνπκε κε ζνθνιάηα θαη κηθξά

θνπθεηάθηα!

Οη ηάλεηξ Γ΄, Δ΄, Γ΄ θαη Σ ημο ζπμιείμο μαξ

επηζθέθζεθακ ηεκ Παοαζκερή 6 Νξεμβοίξρ ημ

Οπονό Λίζζε, ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζθανθαιςμέκμ

πάκς ζε βναπώδε ιόθμ θμκηά ζημ πςνηό Οπονό,

2 πηιηόμεηνα από ημ Κάης Νεονμθόπη Δνάμαξ,

Έκα από ηα 21 ζοκμιηθά μπονά ηεξ γκςζηήξ

«Γναμμήξ Μεηαλά», ημ μπονό αοηό είκαη ημ μόκμ

δηαηενεμέκμ θαη επηζθέρημμ ζηεκ πενημπή ημο Κ.

Νεονμθμπίμο, αθμύ ηα οπόιμηπα θαηαζηνάθεθακ

από ημοξ Βμύιγανμοξ ηεκ πενίμδμ ηεξ

γενμακμβμοιγανηθήξ θαημπήξ.

Γίκαη θαηαζθεοαζμέκμ ζε βναπώδε ιόθμ ύρμοξ

220 μέηνςκ. Σμ ακάπηογμα ηςκ οπόγεηςκ

θαηαθογίςκ ημο ήηακ 790 μ. θαη ημ μήθμξ ηςκ

ζημώκ ημο 960 μ., εκώ 300 ζθαιμπάηηα ζοκέδεακ

ημ πμιοώνμθμ μηθμδόμεμα. Η θνμονά ημο μπονμύ

απμηειμύηακ από 469 άκδνεξ (12 αληςμαηηθμύξ

θαη 457 ζηναηηώηεξ) θαη δηέζεηε 10 απιά θαη 5

δηπιά πμιοβμιεία, 4 ακηηανμαηηθά, 2 μιμμβμιεία,

3 πονμβμιεία, 3 δηπιά βμμβηδμβμιεία, 8

παναηενεηήνηα θαη 9 ελόδμοξ. Οη μαζεηέξ/ηνηεξ

είπακ ηεκ εοθαηνία κα λεκαγεζμύκ ζηηξ οπόγεηεξ

ζήναγγεξ θαη κα ζαομάζμοκ ηα ζπεηηθά

ζηναηηςηηθά εθζέμαηα.

Ο θαηνόξ ήηακ βμεζόξ ζ’όιε ηε δηαδνμμή θαη ηεκ

λεκάγεζε , θάκμκηαξ ηεκ επίζθερε αοηή αλέπαζηε!

Ρςηάεη μ δάζθαιμξ ημκ Σμηό:

- Η μεηένα ζμο αγμνάδεη έκα πμοθάμηζμ

πνμξ 140 εονώ,

μηα θμύζηα πνμξ 150 εονώ,

έκα θαπέιμ πνμξ 50 εονώ θαη έκα δεογάνη

παπμύηζηα πνμξ 53 εονώ.

Πεξ μμο ηη θάκμοκ όια αοηά;

-Όια αοηά θύνηε θάκμοκ ημκ μπαμπά μμο

ζενίμ!

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Όποιοι έρτονται και πάνε, απ' το τέρι την κρατάνε. Τι είναι; Ένα ποσλί τφρίς φτερά υστή δεν έτει και πετά. Τι είναι;