τα πρόσωπα τα γεγονότα

1
Η Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ Ο Ν ΤΙΝ Α Π ΡΟ ΣΩ Π Α - Φ ΙΛΟ Ι ΣΗ Μ Α Ν ΤΙΚ Α ΓΕΓΟ ΝΟΤΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Η Μ Η ΤΕΡΑ Η Μ ΥΡΤΩ Η Μ ΕΛΙΑ Ο ΝΙΚ Ο Σ Η Θ ΕΙΑ ΔΕΣΠ Ο ΙΝ Α Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Η ΣΤΑΜ ΑΤΙΝΑ W oman W oman M an Ή ταν η υπηρέτρια

Transcript of τα πρόσωπα τα γεγονότα

Page 1: τα πρόσωπα τα γεγονότα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΙΛΟΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑ

Η ΜΥΡΤΩ Η ΜΕΛΙΑ

Ο ΝΙΚΟΣ

Η ΘΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ

Η ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Woman

Woman

Man

Ήταν η υπηρέτρια