Αισώπειοι Μύθοι

of 64 /64
Αἴλουρος καὶ μύες Αθηνά Χειλάκου Μαρία Τζαβέλλα Εβίνα Χειμώνα

Embed Size (px)

Transcript of Αισώπειοι Μύθοι

Page 1: Αισώπειοι Μύθοι

Αἴλουρος καὶ μύες

Αθηνά ΧειλάκουΜαρία ΤζαβέλλαΕβίνα Χειμώνα

Page 2: Αισώπειοι Μύθοι

Ἔν τινι οἰκίᾳ πολλοὶ μύες ἦσαν.

Page 3: Αισώπειοι Μύθοι

Αἴλουρος δὲ τοῦτο γνοὺς ἦκεν ἐνταῦθα καὶ συλλαμβάνων ἕνα ἕκαστον κατήσθιεν.

Page 4: Αισώπειοι Μύθοι

Οἱ δὲ μύες συνεχῶς ἀναλισκόμενοι κατὰ τῶν ὀπῶν ἔδυνον, καὶ ὁ αἴλουρος μηκέτι αὐτῶν ἐφικνεῖσθαι

δυνάμενος, δεῖν ἔγνω δι' ἐπινοίας αὐτοὺς ἐκκαλεῖσθαι.

Page 5: Αισώπειοι Μύθοι

Διόπερ ἀναβὰς ἐπί τινα πάσσαλον καὶ ἑαυτὸν ἐνθένδε ἀποκρεμάσας προσεποιεῖτο τὸν νεκρόν.

Page 6: Αισώπειοι Μύθοι

Τῶν δὲ μυῶν τις παρακύψας, ὡς ἐθεάσατο αὐτὸν, εἶπεν:

Ἀλλ', ὦ οὗτος, σοί γε, κἂν θύλαξ γένῃ, οὐ

προσελεύσομαι.

Page 7: Αισώπειοι Μύθοι

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἱ φρόνιμοι τῶν ἀνθρώπων, ὅταν τῆς ἐνίων μοχθηρίας πειραθῶσιν, οὐκέτι αὐτῶν ταῖς

ὑποκρίσεσιν [ οὗτοι ] ἐξαπατῶνται.

Page 8: Αισώπειοι Μύθοι

Λέων καὶ βάτραχος

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΡΙΓΟΥ ΔΑΦΝΗΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Page 9: Αισώπειοι Μύθοι
Page 10: Αισώπειοι Μύθοι

Προσμείνας δὲ μικρὸν χρόνον, ὡς ἐθεάσατο τοῦτον ἀπό τῆς λίμνης ἐξελθόντα...

Page 11: Αισώπειοι Μύθοι

Προσελθὼν κατεπάτησεν αὐτὸν, εἰπών: «Εἶτα τηλικοῦτος ὤν τηλικαῦτα βοᾷς»;

Page 12: Αισώπειοι Μύθοι

ΕΠΙΜΥΘΙΟ…..

Πρὸς ἄνδρα γλωσσώδη, μηδὲν πλέοντοῦ λαλεῖν δυνάμενον ὁ λόγος εὔκαιρος.

Page 13: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀετὸς τοξευθείς

Σταυροπούλου ΝεφέληΣτάμου Κωνσταντίνα-Ευαγγελία

Τσουτσάνη Αλεξάνδρα

Page 14: Αισώπειοι Μύθοι

Ὑπεράνωθεν πέτρας ἀετὸς ἐκαθέζετο λαγωοὺς θηρεῦσαι ζητῶν.

Page 15: Αισώπειοι Μύθοι

Τοῦτον δέ τις ἔβαλε τοξεύσας

Page 16: Αισώπειοι Μύθοι

Tὸ μὲν βέλος έσω εἰσῆλθεν· ἡ δὲ γλυφὶς σὺν τοῖς πτεροῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν

εἱστήκει.

Page 17: Αισώπειοι Μύθοι

Ὁ δὲ ἰδὼν ἔφη:

Καὶ τοῦτό μοι ἑτέρα λύπη, τὸ τοῖς ἐμοῖς πτεροῖς ἀποθνῄσκειν

Page 18: Αισώπειοι Μύθοι

Τὸ κέντρον τῆς λύπης δεινότερόν ἐστιν, ὅταν τις ἐκ τῶν οἰκείων κινδυνεύσῃ.

Ἐπιμύθιον:

Page 19: Αισώπειοι Μύθοι

Την Εργασία επιμελήθηκαν:

Στάμου Κωνσταντίνα- Ευαγγελία ΕυαντίνηΣταυροπούλου ΝεφέληΤσουτσάνη Αλεξάνδρα

Page 20: Αισώπειοι Μύθοι

Ἄνθρωπος καὶ λέων συνοδεύοντες

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣΣΥΡΙΓΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Page 21: Αισώπειοι Μύθοι

Ὥδευέ ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ.

Page 22: Αισώπειοι Μύθοι

Καὶ δὴ ἐν τῇ ὁδῷ ἦν ἀνδρὸς στήλη πετρίνη λέοντα πνίγοντος.

Page 23: Αισώπειοι Μύθοι

Καὶ δὴ ἐν τῇ ὁδῷ ἦν ἀνδρὸς στήλη πετρίνη λέοντα πνίγοντος.

Page 24: Αισώπειοι Μύθοι

Ἕκαστος δὲ αὐτῶν τοῖς λόγοις ἐκαυχῶντο.Ὁρᾷς σὺ πῶς ἐσμεν ὑμῶν κρείττονες.

Εἰ λέοντες ᾔδεισαν γλύφειν,

πολλοὺς ἂν ἄνδρας εἶδες

ὑποκάτωλέοντος.»

Page 25: Αισώπειοι Μύθοι

ΕΠΙΜΥΘΙΟ…..

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι πολλοὶ καυχῶνται διὰ λόγων ἀνδρεῖοι εἶναι καὶ θρασεῖς οὓς ἡ πεῖρα

γυμνασθέντας ἐξελέγχει.

Page 26: Αισώπειοι Μύθοι

Μύρμηξ καί κάνθαρος

ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ -ΑΡΘΟΥΡΟΣ

Page 27: Αισώπειοι Μύθοι

Ὥρᾳ θέρους μύρμηξ περιιὼν κατὰ τινα ἄρουραν πυροὺς καὶ κριθὰς συνέλεγεν ἀποθησαυριζόμενος ἑαυτῷ τροφὴν εἰς τὸν χειμῶνα.

Page 28: Αισώπειοι Μύθοι

Κάνθαρος δὲ τοῦτον θεασάμενος ἐταλάνιζεν ὡς ἐπιπονώτατον, εἴγε παρ᾿ ὅλον τὸν καιρὸν μοχθεῖ παρὰ πάντα τὰ ζῷα.

Page 29: Αισώπειοι Μύθοι

Χειμῶνος δὲ γενομένου καὶ τῆς κόπρου ὑπὸ τῶν ὑδάτων κατακλυσθείσης.

Page 30: Αισώπειοι Μύθοι

Ὸ κάνθαρος λιμώττων ἧκε πρὸς τὸν μύρμηκα τροφῆς μεταλαβεῖν δεόμενος. Ὁ δὲ ἔφη πρὸς αὐτόν· Ὦ κάνθαρε, ἀλλ᾿ εἰ τότε ἐπόνεις ὅτε με μοχθοῦντα ὠνείδιζες, οὐκ ἂν νῦν τροφῆς ἐπεδέου.

Page 31: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καὶ βότρυς

Σταυροπούλου ΝεφέληΣτάμου Κωνσταντίνα-Ευαγγελία

Τσουτσάνη Αλεξάνδρα

Page 32: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ λιμώττουσα, ὡς ἐθεάσατο ἀπό τινος ἀναδενδράδος βότρυας κρεμαμένους, ἠβουλήθη αὐτῶν περιγενέσθαι καὶ οὐκ ἠδύνατο.

Page 33: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀπαλλατομένη δὲ πρὸς ἑαυτὴν εἶπεν:

Ὄμφακές εἰσιν

Page 34: Αισώπειοι Μύθοι

Ἐπιμύθιον:

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι τῶν πραγμάτων ἐφικέσθαι μὴ δυνάμενοι δι' ἀσθένειαν τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται.

Page 35: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καί κύων

Βαγγέλης ΣτούνοςΜαριαλένα Συροπούλου

Χαρά Χρήστου

Page 36: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καί κύων

Ἀλώπηξ εἰς ἀγέλην προβάτων εἰσελθοῦσα, θηλαζόντων τῶν ἀρνίων

Page 37: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καί κύων

ἓν ἀναλαβομένη, προσεποιεῖτο καταφιλεῖν.

Page 38: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καὶ κύωνἘρωτηθεῖσα δὲ ὑπὸ κυνὸς:

Τί τοῦτο ποιεῖς;

Τιθηνοῦμαι αὐτό καὶ

προσπαίζω.

Page 39: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καὶ κύων

Καὶ νῦν, ἐὰν μὴ ἀφῇς τὸ ἀρνίον ἀφ' ἑαυτῆς, τὰ κυνῶν σοι προσοίσω.

Page 40: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀλώπηξ καὶ κύων

Πρὸς ἄνδρα ρᾳδιουργὸν καὶ μῶρον κλέπτην ὁ λόγος εὔκαιρος.

Δίδαγμα:Δίδαγμα:

Page 41: Αισώπειοι Μύθοι

Μυῖα

Βαγγέλης ΣτούνοςΜαριαλένα Συροπούλου

Χαρά Χρήστου

Page 42: Αισώπειοι Μύθοι

Μυῖα Μυῖα ἐμπεσοῦσα εἰς χύτραν κρέως, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ ζωμοῦ ἀποπνίγεσθαι ἔμελλεν, ἔφη πρὸς ἑαυτήν:

Ἀλλ᾿ ἔγωγε καὶ βέβρωκα καὶ πέπωκα καὶ λέλουμαι· κἂν ἀποθάνω, οὐδέν μοι

μέλει.

Page 43: Αισώπειοι Μύθοι

Μυῖα

Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι ῥᾴδιον φέρουσι τὸν θάνατον οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἀβασανίστως παρακολουθήσῃ.

Δίδαγμα:Δίδαγμα:

Page 44: Αισώπειοι Μύθοι

Λύκος και ερωδιός

Page 45: Αισώπειοι Μύθοι

Γκούχ, γκούχ πνίγηκααα

Μιαμ τι ωραί ο κόκκαλο

Page 46: Αισώπειοι Μύθοι

Μακάρι να είχα κάποιον να με βοηθήσει. Θα τον πλήρωνα

Είμαι εδώ για εσένα!!

Page 47: Αισώπειοι Μύθοι
Page 48: Αισώπειοι Μύθοι

Τώρα θέλω την πληρωμή μου

Δε φτάνει που δε σε έφαγα, ζητάς και πληρωμή΄;;

Page 49: Αισώπειοι Μύθοι

Αἴλουρος καὶ ὄρνιθεςΒόες καὶ ἄξων

Στάμος Ανδρέας

Σύριος ΕρμήςΤσόκου Ανδριάνα

Page 50: Αισώπειοι Μύθοι

ἔν τινι ἐπαύλει ὄρνεις νοσοῦσι

Page 51: Αισώπειοι Μύθοι

Πῶς ἔχοιτε;Καλῶς, ἐὰν σὺ

ἐντεῦθεν ἀπαλλαγῇς.

Page 52: Αισώπειοι Μύθοι

Ὦ οὗτος, ἡμῶν τὸ ὅλον βάρος φερόντων, σὺ

κέκραγας;Τρτρτρτρτρ…

Page 53: Αισώπειοι Μύθοι

Τζέσικα ΤζεμάιΣτέλιος Φαλτσέτας

Νάσια Χασακού

*ΜΥΡΜΗΞ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Page 54: Αισώπειοι Μύθοι

Διψῶ ας προσέλθω είςτον

ποταμόν.

Μύρμηξ διψήσας, κατελθὼν εἰς Μύρμηξ διψήσας, κατελθὼν εἰς πηγὴν..πηγὴν..

Page 55: Αισώπειοι Μύθοι

κατελθὼν εἰς πηγὴν, παρασυρεὶς ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἀπεπνίγετο...

Βοήθεια,βοήθεια!

Page 56: Αισώπειοι Μύθοι

Περιστερὰ δὲ τοῦτο θεασαμένη κλῶνα δένδρου περιελοῦσα εἰς τὴν πηγὴν ἔῤῥιψεν, ἐφ᾿ οὗ καὶ καθίσας ὁ μύρμηξ διεσώθη..

`Ευχαριστώ,που με `έσωσες..

Page 57: Αισώπειοι Μύθοι

Ωιμεεε!

Ἰξευτὴς δέ τις μετὰ τοῦτο τοὺς καλάμους συνθεὶς ἐπὶ τὸ τὴν περιστερὰν συλλαβεῖν ᾔει. Τοῦτο δ᾿ ὁ μύρμηξ ἑωρακὼς τὸν τοῦ ἰξευτοῦ πόδα ἔδακεν. Ὁ δὲ ἀλγήσας τούς τε καλάμους ἔρριψε καὶ τὴν περιστερὰν αὐτίκα φυγεῖν ἐποίησεν.

Page 58: Αισώπειοι Μύθοι

*Μύρμηξ διψήσας, κατελθὼν εἰς πηγὴν, παρασυρεὶς ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἀπεπνίγετο. Περιστερὰ δὲ τοῦτο θεασαμένη κλῶνα δένδρου περιελοῦσα εἰς τὴν πηγὴν ἔῤῥιψεν, ἐφ᾿ οὗ καὶ καθίσας ὁ μύρμηξ διεσώθη. Ἰξευτὴς δέ τις μετὰ τοῦτο τοὺς καλάμους συνθεὶς ἐπὶ τὸ τὴν περιστερὰν συλλαβεῖν ᾔει. Τοῦτο δ᾿ ὁ μύρμηξ ἑωρακὼς τὸν τοῦ ἰξευτοῦ πόδα ἔδακεν. Ὁ δὲ ἀλγήσας τούς τε καλάμους ἔῤῥιψε καὶ τὴν περιστερὰν αὐτίκα φυγεῖν ἐποίησεν.

*Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ τοῖς εὐεργέταις Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι δεῖ τοῖς εὐεργέταις χάριν ἀποδιδόναι.χάριν ἀποδιδόναι.

Page 59: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀηδών καὶ ἱέραξἈηδών καὶ ἱέραξ

Τσουγκριάνης ΓιάννηςΧατζηβασιλείου Κωνσταντίνος

Χιλιαρχοπούλου Ιριάννα

Page 60: Αισώπειοι Μύθοι

Ἀηδὼν ἐπί τινος ὑψηλῆς δρυὸς καθημένη κατὰ τὸ σύνηθες ᾖδεν.

Page 61: Αισώπειοι Μύθοι

Ἱέραξ δὲ αὐτὴν θεασάμενος, ὡς ἠπόρει τροφῆς, ἐπιπτὰς…

Page 62: Αισώπειοι Μύθοι

…συνέλαβεν!

Page 63: Αισώπειοι Μύθοι

Οὐχ ἱκανή ειμί ἱέρακος

αὐτὴ γαστέρα

Πληρῶσαι…

Ἀλλ' ἔγωγε ἀπόπληκτος ἂν εἴην,

εἰ τὴν ἐν χερσὶν ἑτοίμην

βορὰν παρεὶς τὰ μηδέπω φαινόμενα

διώκοιμι!

Page 64: Αισώπειοι Μύθοι

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ

Οὕτως καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀλόγιστοί εἰσιν οἵ δι' ἐλπίδα μειζόνων τὰ ἐν χερσὶν ὄντα

προΐενται.