Λίγα τραγούδια θα σου πω

of 108 /108
∞£∏¡∞ 2004

Embed Size (px)

Transcript of Λίγα τραγούδια θα σου πω

Page 1: Λίγα τραγούδια θα σου πω

!£"¡! 2004

Page 2: Λίγα τραγούδια θα σου πω
Page 3: Λίγα τραγούδια θα σου πω
Page 4: Λίγα τραγούδια θα σου πω

!¶!"!# - °’ #¶™ÕÍÔÓ·˜ 1ª¤ÙÚÔ 1.1!Ó¤ÚÁÂÈ· 1.1.1 ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ $·È‰ÈÒÓ Ì $ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜

Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ$·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: «!Î$·›‰Â˘ÛË ¶·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È "ÏÏÔ‰·$ÒÓ ª·ıËÙÒÓ»ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: !˘Úˆ$·˚΋ ŒÓˆÛË - !#%

À$Ô˘ÚÁÂ›Ô !ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓºÔÚ¤·˜ $·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘:

À¶!¶£ !ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶.&.¢.!.!ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ™Ù. ¶ÚÈfi‚ÔÏÔ˘¢È‡ı˘ÓÛË °’ #¶™

ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔ$Ô›ËÛ˘: !ıÓÈÎfi Î·È #·$Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂ$ÈÛÙ‹ÌÈÔ "ıËÓÒÓ!$ÈÙÚÔ$‹ !Ú¢ÓÒÓ%Ì‹Ì· º.¶.æ.#¤ÓÙÚÔ ¢È·$ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ "ÁˆÁ‹˜¶·ÓÂ$ÈÛÙËÌÈÔ‡$ÔÏË 'ˆÁÚ¿ÊÔ˘(Ï›ÛÈ· 15784%ËÏ.: 210-7277522!-mail: [email protected]: http://www.keda.gr

!$ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘$‡ı˘ÓÔ˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·$·ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

E$È̤ÏÂÈ· ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: ª·Ú›·-§Ô˘›˙· Borloz-ª¿ÚÎÔ˘™˘ÁÁÚ·Ê‹: ª·Ú›· "ÓÙˆÓ›Ô˘

'ˆ‹ ¢ÂÙÛÔ‡‰Ë !ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË - !ÍÒÊ˘ÏÏÔ: (Ô‡Ï˘ ª·ÚÔ˘Ï¿Î˘°ÏˆÛÛÈ΋ Â$È̤ÏÂÈ·: !˘·ÁÁÂÏ›· "ÓÙˆÓ¿ÎË

¶·Ú·ÁˆÁ‹: µ(µ§(&™À¡!ƒ°"%(#) "!¶!!

ISBN: 960-8313-65-1

Page 5: Λίγα τραγούδια θα σου πω

EıÓÈÎfi Î·È K·!Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂ!ÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓKENTPO ¢IA¶O§ITI™MIKH™ A°ø°H™

Aı‹Ó· 2004

Page 6: Λίγα τραγούδια θα σου πω
Page 7: Λίγα τραγούδια θα σου πω

!"™#°ø°$ 07

%ƒ#°&À¢" £!ª#%"'$ !¡&%$%#: °ƒ#ªª#%"'$ ™!§"¢#¢ƒ#™%$ƒ"&%$%!™

1. «!ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ˘ (ˆ» ¶·È¯Ó›‰È· - ¢È·ÛΤ‰·ÛË "ÓÂÛÙÒÙ·˜ (·å Î·È ‚å Û˘˙˘Á›·˜) 11™Ù›¯ÔÈ: ª. !·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ "χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ #fiÚÈÛÙÔ˜ - ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ªÔ˘ÛÈ΋: ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ"Ú·ÁÔ‡‰È: #Ó·ÛÙ·Û›·

2. «™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿» $ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ #fiÚÈÛÙÔ˜ ·å Î·È ‚å Û˘˙˘Á›·˜ 17™Ù›¯ÔÈ: ª. $Ï¢ıÂÚ›Ô˘ªÔ˘ÛÈ΋: ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘"Ú·ÁÔ‡‰È: °. !·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë

3. «'ÚÔ˘·˙Ȥڷ» ¢È·ÎÔ!¤˜ #!Ïfi˜ Î·È ™˘Ó¯‹˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ 23™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: µ. °ÂÚÌ·Ófi˜

4. «& (ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜» ™¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹ #fiÚÈÛÙÔ˜ - ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ 29™Ù›¯ÔÈ: °. µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ¶·Ú·ıÂÙÈο Â!Èı¤ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: °. %·Ì&¤Ù·˜ (À!ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜)

5. «ŒÓ·˜ %Ô‡ÚÎÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ» %Ò· "ıÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· 35™Ù›¯ÔÈ: 'Û·¿Î ™Ô‡Û˘ (ŒÏÏËÓ·˜ - "ÏÏËÓ›‰· - ÂÏÏËÓÈÎfi˜)ªÔ˘ÛÈ΋: §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, ¶˘Í §·Í"Ú·ÁÔ‡‰È: §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜

6. «%Ô Ì·Ù˜» ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·ıÏ‹Ì·Ù· £ËÏ˘Î¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -ÛË, -ÍË, -„Ë 41™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: §. !ËϷˉfiÓ˘

5

¶!ƒ"!Ã&ª!¡#

Page 8: Λίγα τραγούδια θα σου πω

!ƒ"°#À¢$ £%ª"!$&' %¡#!'!": °ƒ"ªª"!$&' ™%§$¢"¢ƒ"™!'ƒ$#!'!%™

7. «"ı‹Ó· ÙÔ˘ ’78» ! ˙ˆ‹ ÛÙËÓ "fiÏË Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi #Ô Â"›ıÂÙÔ «"Ôχ˜» 47™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: §. !ËϷˉfiÓ˘ ¢ÂÓ... ηӤӷ˜/Ù›"ÔÙ·/"Ô˘ıÂÓ¿/"ÔÙ¤

$È ÂÁÒ - Ô‡ÙÂ ÂÁÒ

8. «™˘ÓÓÂÊԇϷ» %È Â"Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ %˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û -È 53™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ¢. ™·‚‚fi"Ô˘ÏÔ˜ À"ÔÎÔÚÈÛÙÈο Û -¿Î˘, -Ô‡Ï˘,

-›ÙÛ·, -ԇϷ, -¿ÎÈ

9. «ŒÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ» &͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË – ÷ڷÎÙ‹Ú·˜ #· Ú‹Ì·Ù· Û -¿Ì·È 59™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: #ÚÒ °ÂÓÈ΋ "ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡

10. «!Ô Ìˉ¤Ó» '"ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û¯¤‰È· ƒ‹Ì·Ù· Û -·›Óˆ, -›˙ˆ 65™Ù›¯ÔÈ: §. §·˙fi"Ô˘ÏÔ˜ªÔ˘ÛÈ΋: £. ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜$Ú·ÁÔ‡‰È: %. &Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË

11. «Ã¿ÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿» ƒÔ‡¯· ŸÏÔ˜/·˘Ùfi˜/ÂΛÓÔ˜ 71™Ù›¯ÔÈ: %. 'ÈÒÁ· ¶ÚÔÏ‹„ÂȘ + ¿ÚıÚÔ + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiªÔ˘ÛÈ΋: %. ƒÂÌ"Ô‡ÙÛÈη &"›ıÂÙ· Û -‹˜, -È¿, -›.$Ú·ÁÔ‡‰È: °. !fiÙÛÈÚ·˜

12. «™’ ·Á·(Ò 'ÓıÚÒ"ÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÃÚÔÓÈο Â"ÈÚÚ‹Ì·Ù· 77™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋: °. £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜$Ú·ÁÔ‡‰È: &. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, &. ƒ¤ÌÔ˜

13. «£¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹» ! ı¿Ï·ÛÛ· &"›ıÂÙ· Û -‡˜, -È¿, -‡ 83

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ¡. ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘

14. «!Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ Û(›ÚÙ·» °ÈÔÚÙ¤˜ #Ô"Èο Â"ÈÚÚ‹Ì·Ù· 89™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ¶·Ú·Ì‡ıȷÿÚ˘ Î·È ¶¿ÓÔ˜ !·ÙÛÈÌ›¯·˜

§À™%$™ !ø¡ "™&'™%ø¡ 95

6

Page 9: Λίγα τραγούδια θα σου πω

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ(·È‰Â˘ÙÈÎfi

"Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·&ÔÙÂÏ› Û˘Ì&ÏËڈ̷ÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «ª·˙›». !‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ó· ·&ÔÙÂϤ-ÛÂÈ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿&·˘Ï· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·&Ô‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ $ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ:

·) ÛÙËÓ ÂÌ&¤‰ˆÛË Î·È Â&¤ÎÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ &Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹Ù˘ ¡¤·˜ $ÏÏËÓÈ΋˜Ø

‚) ÛÙËÓ ·Ó¿&Ù˘ÍË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ &Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ &ÚfiÛÏË„Ë Î·È &·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·&ÙÔ‡ Î·È &ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘Ø Á) ÛÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ &ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È· ÙËÓ Â&›Ù¢ÍË ÙˆÓ &·Ú·&¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ Û˘Ì&ÂÚÈÏ¿‚·Ì &ÔÈΛϘ ·Û΋ÛÂȘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È Â&ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜,

ˆ˜ Â&› ÙÔ &Ï›ÛÙÔÓ, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È &·Ú·ÁˆÁ‹˜ &ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·&ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. Ÿ&Ô˘ ˘&‹Ú¯Â ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Û˘Ì&ÂÚÈ-Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰È·&ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ &ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Û΋ÛÂȘ &Ô˘ Â&ÈÙÚ¤&Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ &ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó &ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ &ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. $Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·-ÎÚfi·ÛË Î·È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·&ÔÙÂÏ› ·&fi ÌfiÓË Ù˘ ÌÈ· &ÚÒÙË Â&·Ê‹ Ì ÌÈ· ·&fi ÙȘ &Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ &ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜&Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. $&ÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÚfiÏÔ Û’ ·˘Ùfi &·›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·1 ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ &Ô˘ Û˘Ì&Â-ÚÈÏ¿‚·Ì Û οı ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ( ·ÍÈÔ&Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È &ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÂÓ·&fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Ó· ·&ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó Î·È &fi-ÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ.

( Â&ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Â&›&Â‰Ô ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ÎÔÈÓÔ‡, ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· &Ô˘ ‹Ù·Ó &ÚfiÛÊÔÚ· ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· &Ô˘ Â&ÈϤ¯ÙËηÓ.

"· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â&ÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ‹Ù·Ó: ·) ÙÔ Â&›&Â‰Ô ÁψÛÛÈ΋˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜‚) Ë &ÔÈÎÈÏ›· ˆ˜ &ÚÔ˜ ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓÁ) Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ &ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ &ÚÔ˜ ÙËÓ &ÔÈfiÙËÙ· Ù˘

ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘.$&È&ϤÔÓ, Û˘Ì&ÂÚÈÏ¿‚·Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÏÏ¿ Î·È &·ÏÈfiÙÂÚ· –Ì &ÔÈΛϷ ÌÔ˘ÛÈο ÛÙÈÏ– &ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·-

ıËÙ¤˜ Û Â&·Ê‹ Ì ¤Ó· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

!"™#°ø°$

1. "· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ &ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·&fi ÙȘ ÂÍ‹˜ &ËÁ¤˜: ·) !·ÏÔÁÂÚfi&Ô˘ÏÔ˜, ". (1998) "Ô §ÂÍÈÎfi Ù˘ $ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, #ı‹Ó·: °È·ÏϤÏË.‚) ª&·Ï·¯Ô‡Ù˘, !. (2003) ªÂÁ¿ÏÔÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›, #ı‹Ó·: #ÙÚ·&fi˜Á) ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «$ÈÎfiÓ˜» 28/06/2003 (ÁÈ· ÙËÓ (ÚÒ)‰) #&fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: www.MAD.gr

7

Page 10: Λίγα τραγούδια θα σου πω

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÂÈÚ¿ &·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ¤ÁÈÓ &ÚÔÛ&¿ıÂÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙÔ˘˜ ·&fi ¿-&Ô„Ë ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. øÛÙfiÛÔ, οı ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì&ÔÚ› Ó· ·&ÔÙÂϤÛÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ÂÓfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· &ÚÔ¸&Ôı¤-ÙÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ &ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÂÓ·&fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Ó· Â&ÈϤÍÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È &Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÛ˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÎ&·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘.

!(ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ

°ÂÓÈο ı· &Ú¤&ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. °È’ ·˘-Ùfi Î·È ÛÙËÓ Â&ÂÍÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ&›Û·Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ˆ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·-ıËÙÒÓ.

$ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰ÔÌ‹ Â&ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË:#. ¶ÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜™Â οı ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¯ÚËÛÈÌÔ&ÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ì ÛÎÔ&fi Ó· Á›ÓÂÈ ÔÌ·Ï‹ &ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Â-

ÍÔÈΛˆÛË Ì ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘. ( ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹, &Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Â͢&ËÚÂÙ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ Ì¿ıË-Ì· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÍÈÔ&ÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ &ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ &ÚÈÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

¶Ú¤&ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜, &ÚÈÓ &ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ οı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó: ! Ó· ·&ÔÌÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ &Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¿ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ! Ó· ÙÔ &Úԉȉ¿ÍÂÈ Ì ¤Ó·Ó ‹ &ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfi&Ô˘˜, &.¯. ¯ÚËÛÈÌÔ&ÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·-·ÊfiÚÌËÛË ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÛÎÈÙÛ¿ÎÈ· ÛÙÔÓ

&›Ó·Î· ‹ Ì ÌÈÌÈ΋ ÎÙÏ. ! Ó· &ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ›Ù οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ›Ù ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡,

¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔ&ÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ «‚¿ÏÂÈ» ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

µ. #ÎÚfi·ÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ1. $&ÂÍÂÚÁ·Û›· ÓÔËÌ·ÙÈ΋ - ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ &ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. 2. $Ì&¤‰ˆÛË – $&¤ÎÙ·ÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. "· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â&ÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· οı ه&Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Â-

&›&Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ë Û&Ô˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·-Ó¿ÁΘ ÙˆÓ &·È‰ÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜.

°. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·!ÙÔ‡ Î·È !ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·&Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ &·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔ&Ô›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ &Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· ıÂ-

Ì·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. $&›Û˘ Á›ÓÂÙ·È &ÚÔÛ&¿ıÂÈ· ‰È·&ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ &ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, fi&Ô˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi.

¢. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋#ÍÈÔ&ÔÈÒÓÙ·˜ Â&ÈÏÂÎÙÈο ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ &Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ̛· ˘&ÔÂÓfiÙËÙ· Ì ·Û΋ÛÂȘ Â&·-

Ó¿Ï˄˘ Î·È ÂÌ&¤‰ˆÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. #˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ &ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÔ&ÙÈ΋ &·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â&·Ó¿ÏË„Ë, ÂÊfiÛÔÓ &ÚÔ¸&ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È‰·¯Ù› ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ &ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. £ÂˆÚ‹ıËΠÛÎfi&ÈÌÔ Ó· ÙÔ&ÔıÂÙËı› Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÂÙ·È Ë‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔ&ÔÈ‹ÛÂÈ fi&ÔÙÂ Î·È ·Ó ÂΛÓÔ˜ ÎÚ›ÓÂÈ ·&·Ú·›ÙËÙÔ.

8

Page 11: Λίγα τραγούδια θα σου πω

¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â(ÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ·(fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘

«£¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹»™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋: ¡. ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘

#. ¶ÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜11.. %ËÙ¿Ì ·&fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ (&.¯. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜; ¶Ò˜

Â›Ó·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·; )ÚÂÌË, ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂ÓË, Á·Ï‹ÓÈ·, Ù·Ú·Á̤ÓË, ‚·ıÈ¿, Ú˯‹; "È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ &ÚÔηÏ›; !.¿.)22.. $&ÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ &Ô˘, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ ϤÍÂȘ ·&fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÏÏ¿ Î·È ·-

&fi ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ &Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (&.¯. ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ‚·ıÈ¿, ·ÁÚÈÂ̤ÓË, ÓËÛ›, ÛÙÂÚÈ¿, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ˆ, Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î.¿.) Î·È ÂÍËÁԇ̠ÙË ÛËÌ·Û›·ÙÔ˘˜ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, ÌÈÌÈ΋, ÛΛÙÛÔ ÛÙÔÓ &›Ó·Î· Î·È Ì !·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘.

µ. #ÎÚfi·ÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ#Îԇ̠ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ (Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì&ÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÛȈ&ËÚ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·&fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜) Î·È &ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙȘ

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:11.. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 11··, ·ÊÔ‡ &ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·», «·ÁˆÓ›·» ÎÙÏ. ÙÔ˘˜

·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ì " ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· &Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂÓÒ ÛÙËÓ 11‚‚ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ‚ÚÔ˘Ó Ï¤ÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿-ÛÂȘ ·&fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È &Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ Î¿ıÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, &.¯. ÛÎÔÙÂÈÓ‹ - Êfi‚Ô˜, ·!fi„ !Ô˘ Û ¯¿Óˆ - ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË22 ˙ËÙ¿Ì ٷ ·ÓÙ›ıÂÙ· ο&ÔÈˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÌ&¤‰ˆÛË Î·È ÙÔÓ ÂÌ&ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘.

22.. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 33 ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰¤ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ 1 Î·È 2 ηıÒ˜ Î·È ÔÈ 4 Î·È 5 &·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Â-Í‹˜ Û¯‹Ì·: ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» Ù˘ ÌÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È «ÎÏ›ÛÈÌÔ» Ù˘ ¿ÏÏ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, ·Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÌÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜,Ó· &ÚÔ·&ÙÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· (Ã).

33.. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 44 &ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Û ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ &ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ™ÙËÓ 44·· &ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·&fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·&·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÛÙȘ 4 ÛÙÚÔʤ˜ Ô ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ·&¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ 3Ë ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· &Ú¤&ÂÈ Ó· Â&ÈÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘ÓÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ &ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· &Èı·Ó‹ ÂÚÌËÓ›· ÁÈ· ÙÔ «Û». *ÌÔ›ˆ˜ ÛÙËÓ 44‚‚ Î·È ÛÙËÓ 44ÁÁ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿&Ô„‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Ì&ÔÚ› Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Ë «ı¿Ï·ÛÛ·», Ë «Í¤ÓË ÛÙÂÚÈ¿» Î·È «ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘» ÛÙÔÙÚ·ÁÔ‡‰È. * ηıËÁËÙ‹˜ ı· &Ú¤&ÂÈ Â‰Ò Ó· ‰Â¯Ù› ÙȘ &ÔÈΛϘ ·&fi„ÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÏÔÁÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙfi-¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Û΋ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿&Ù˘ÍË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù·ÓfiËÛ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ &·Ú·ÁˆÁ‹˜ &ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘.

44.. ( ¿ÛÎËÛË 55 ·ÊÂÓfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â&¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì&ÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ &ÚÔ&·Ú·Û΢·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ&ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· &Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

°. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ (ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·(ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË 66 Î·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË 77 ÂÍ·ÛÎԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ &ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÁÚ·&Ùfi ÏfiÁÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ( ¿ÛÎËÛË 77 Ì&Ô-

Ú› Ó· ‰Ôı› Î·È ÛÙÔ Û&›ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ.

¢. °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋"¤ÏÔ˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì&ÔÚ› Ó· &ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·Ó ı¤ÏÂÈ, ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Â&·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Â&Èı¤ÙˆÓ Û -‡˜/ -È¿/ -‡,

·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ù· ¤¯ÂÈ &ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È‰¿ÍÂÈ. "· ÛΛÙÛ· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Â&Èı¤ÙˆÓ.

9

Page 12: Λίγα τραγούδια θα σου πω

10

Page 13: Λίγα τραγούδια θα σου πω

!ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ˘ (ˆ

™Ù›¯ÔÈ: ªÈ¯¿Ï˘ &·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ªÔ˘ÛÈ΋: ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ'Ú·ÁÔ‡‰È: #Ó·ÛÙ·Û›·

ŒÓ·˜ ·&fi ÙÔ˘˜ &ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜

ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜. #&fi ÌÈÎÚfi˜

·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ &È¿ÓÔ Î·È ıˆڛ·

Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™&Ô˘‰¿˙ÂÈ ÊÈÏÔÛÔÊ›·

ÛÙÔ ¶·ÓÂ&ÈÛÙ‹ÌÈÔ #ıËÓÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ

&·Ú¤· Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜

Î·È &ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒ&Ô˘˜ Ù˘ Â-

&Ô¯‹˜ ÙÔ˘, fi&ˆ˜ Ô ™ÂʤÚ˘, Ô $χ-

Ù˘, Ô "Û·ÚÔ‡¯Ë˜, Ô °Î¿ÙÛÔ˜ Î.¿.

"Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ™ÙȘ ‰Â-

ηÂٛ˜ ’50 Î·È ’60, ¤ÁÚ·„ &ÔÏÏ¿

ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· Ô&Ô›· Ù· Û˘-

Ó·ÓÙ¿Ì Û ı·ÙÚÈΤ˜ &·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜: «Ã¿Ú-

ÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ», «"Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›-

Ó·È ÎfiÎÎÈÓÔ», «#Á¿&Ë &Ô˘ ’ÁÈÓ˜ ‰›-

ÎÔ&Ô Ì·¯·›ÚÈ», «µÁ‹Î·Ó ْ ¿ÛÙÚ·»,

«¶¿Ì ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ»,

«ªËÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi», «!¿-

&Ô˘ ̆ &¿Ú¯ÂÈ Ë ·Á¿&Ë ÌÔ˘», «"· &·È-

‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿» ÎÙÏ.

ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ

µÁ‹Î·Ó ْ ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ!¤Ï˜ Ì ْ ¿Û!ڷηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÁÂÈÙÔÓÈ¿Ù· !·ÏÈοÚÈ· !·Ú·Ù¿Ó ٷ ˙¿ÚÈ·ÎÈ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙË ÁˆÓÈ¿.

™ÙÔ˘ !·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ù· Ì!Ô˘˙Ô‡ÎÈ· ı· Ì !·˜ÎÈ ·ÊÔ‡ ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È !¿„ÂÈ Ô Û·Ì·Ù¿˜

ÂÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ˘ !ˆ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ ÛÎÔ!fi!Ô˘ ı· ÌÔ˘ !ÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ !ˆÙÔ Û’ ·Á·!Ò.

11

Page 14: Λίγα τραγούδια θα σου πω

µÚ›ÛΈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ:

#. (·Ú·Ù¿Ó·. &·›ÚÓÔ˘Ó ‚. ¯¿ÓÔ˘Ó Á. ·Ê‹ÓÔ˘Ó ‰. Ú›¯ÓÔ˘Ó

µ. ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó·. ϤÓ ·ÓÙ›Ô ‚. Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Á. ¯·ÈÚÂÙ¿Ó ‰. ʇÁÔ˘Ó

°. ·ÊÔ‡ (¿„ÂÈ·. ·ÊÔ‡ ·Ú¯›ÛÂÈ ‚. ·ÊÔ‡ ·Ó¿„ÂÈ Á. ·ÊÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰. ·ÊÔ‡

ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ¢. Û·Ì·Ù¿˜·. ıfiÚ˘‚Ô˜ ‚. ËÛ˘¯›· Á. ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰. ¯ÔÚfi˜

·. °È· !ÔÈ· ·!fi Ù· !·Ú·Î¿Ùˆ ÌÈÏ¿ÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È; (ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ")

! ‰Ô˘ÏÂÈ¿

! ·Á¿&Ë

! ʇÛË

! ‰È·ÛΤ‰·ÛË

! Ú·ÓÙ‚ԇ

! ÌÔÓ·ÍÈ¿

‚. #ÎÔ‡ˆ Í·Ó¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È !ÚÔÛ!·ıÒ Ó· ı˘ÌËıÒ !ÔȘ ·!fi ÙȘ ϤÍÂȘ ‹ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·!¿ÓÙËÛ‹ÌÔ˘.

Á. 'ÒÚ· ‰È·‚¿˙ˆ Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ‚Ϥ!ˆ ·Ó ηٿϷ‚· ηϿ!

1.

2.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

12

Page 15: Λίγα τραγούδια θα σου πω

™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Ù· !·ÏÈοÚÈ· !·›̇ Ô˘Ó ˙¿ÚÈ·”:ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· Ù· !·È¯Ó›‰È· !Ô˘ !·›˙ˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. ¶ÔÈ· !ÚÔÙÈÌÒ Î·È ÁÈ·Ù›.

‚. ºÙÈ¿¯Óˆ ÎÈ ÂÁÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿

ÌÔ˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÂÙÚ¿ÛÙȯÔÛÙÔ Ô!Ô›Ô ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¿ÛÙÚ· - ¿Û!Ú·,

ÁÂÈÙÔÓÈ¿ - ÁˆÓÈ¿ Ó·

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÌÔÈÔηٷ-

ÏËÍ›·:

™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜; °Ú¿Êˆ ÙȘ ϤÍÂȘ/ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ !Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·!¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘.

·. µÚ›ÛΈ ÛÙÔÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙȘ ϤÍÂȘ!Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÌÔÈÔηٷÏËÍ›·: !.¯. ¿¿ÛÛÙÙÚÚ·· -- ¿¿ÛÛ!!ÚÚ·· ÎÎÙÙÏÏ..

™ ‹ §; §¤ÍÂȘ/ºÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡

·. !›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ

‚. "Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Ӥ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜

Á. #È ÎÔ$¤Ï˜ ÊÔÚ¿Ó ̷‡Ú· ÚÔ‡¯·

‰. "· $·ÏÈοÚÈ· $·›˙Ô˘Ó ˙¿ÚÈ· Ì ÙȘ ÎÔ$¤Ï˜

Â. £· $¿Ó ӷ ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó

3.

¿ÛÙÚ·¿Û!Ú·

ÁÂÈÙÔÓÈ¿

ÁˆÓÈ¿

4.

5.

13

Page 16: Λίγα τραγούδια θα σου πω

14

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

“™ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ù· Ì!Ô˘˙Ô‡ÎÈ· ı· Ì !·˜…”.¶Ò˜ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Û‹ÌÂÚ·; ¶Ô‡ (ËÁ·›ÓÔ˘Ó; %È Î¿ÓÔ˘Ó; ¶Ò˜ ı¤ÏˆÂÁÒ Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ˆ;

°Ú¿Êˆ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ !·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙÔ !Ò˜

!ÂÚÓ¿ˆ ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÌÔ˘ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘

‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘.

6.

7.

Page 17: Λίγα τραγούδια θα σου πω

15

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

‚. µ¿˙ˆ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ !·Ú·Î¿Ùˆ !›Ó·Î· ÛÙÔ !ÚÒÙÔ !ÚfiÛˆ!Ô ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Ù· ¯ˆÚ›˙ˆ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· # (-ˆ), µ (-¿ˆ/-Ò)

" (-ˆ) µ (-¿ˆ/-Ò)" (-ˆ) µ (-¿ˆ/-Ò)

1.

Á. ™˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ !›Ó·Î· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ›‰ÈÔ !ÚfiÛˆ!Ô Î·ÈÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi.

!ÓÂÛÙÒÙ·˜ #fiÚÈÛÙÔ˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜

‚Á‹Î·ÓÂ

ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó

&·Ú·Ù¿ÓÂ

ı· &·˜

ı· &ˆ

·Á·&Ò

·. &˘ÎÏÒÓˆ Ù· Ú‹Ì·Ù· !Ô˘ ‚Ú›ÛΈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

µÁ‹Î·Ó ْ ¿ÛÙÚ· ÎÈ ÔÈ ÎÔ!¤Ï˜ Ì ْ ¿Û!ڷηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÁÂÈÙÔÓÈ¿Ù· !·ÏÈοÚÈ· !·Ú·Ù¿Ó ٷ ˙¿ÚÈ·ÎÈ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙË ÁˆÓÈ¿.

™ÙÔ̆ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ̆ Ù· Ì!Ô˘˙Ô‡ÎÈ· ı· Ì !·˜ÎÈ ·ÊÔ‡ ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È !¿„ÂÈ Ô Û·Ì·Ù¿˜

ÂÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ˘ !ˆ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ ÛÎÔ!fi!Ô˘ ı· ÌÔ˘ !ÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ !ˆÙÔ Û’ ·Á·!Ò.

Page 18: Λίγα τραγούδια θα σου πω

16

Page 19: Λίγα τραγούδια θα σου πω

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿

™Ù›¯ÔÈ: ª¿ÓÔ˜ "Ï¢ıÂÚ›Ô˘ªÔ˘ÛÈ΋: ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘'Ú·ÁÔ‡‰È: °È¿ÓÓ˘ &·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ª·Ú›· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë

$›Ó·È ¤Ó·˜ ·&fi ÙÔ˘˜ &ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜Û˘Óı¤Ù˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË $ÏÏ¿-

‰·. "· Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ¤ÓÙÔÓÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙË ÌÂψ‰›· ÙÔ˘˜,·Á·&‹ıËÎ·Ó &Ôχ ·&fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ·&ÏfiÙËÙ¿ÙÔ˘˜. ªÂÚÈο ·&fi Ù· &ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ›-Ó·È: «µÚ¿¯Ô, ‚Ú¿¯Ô ÙÔÓ Î·ËÌfi ÌÔ˘»,«™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô», «µÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÊÙˆ-¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿», «ª·ÚÁ·Ú›Ù· – ª·ÚÁ·-ÚÒ», «ª·ÁÈ΋ &fiÏË», «™ÙÚÒÛ ÙÔÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘ ÁÈ· ‰˘Ô», «¢fiÍ· Ùˆ£ÂÒ», «µ¿Úη ÛÙÔ ÁÈ·Ïfi» Î.¿. $&È-&ϤÔÓ Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÌÂÏÔ&Ô›ËÛÂ&ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ &ÔÈËÙÒÓ, $ÏÏ‹-ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ: ÙÔ˘ ™ÂʤÚË, ÙÔ˘ $χ-ÙË, ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ÓÙ· Î.¿.ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfi&Ô Û&Ô˘‰·›· &ÔÈË-ÙÈο ¤ÚÁ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ Ï·fi, fi-&ˆ˜ Ô «$&ÈÙ¿ÊÈÔ˜» ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘ Î·È ÙÔ«ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ›» ÙÔ˘ $χÙË. * £ÂÔ‰ˆ-Ú¿Î˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Î·È ·ÎÔ‡Ú·-ÛÙÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙË-ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·-ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·.

ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘

17

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿Î·È ‚Ú¿‰˘ Î·È !Úˆ›!ÂÚ¿Û·ÌÂ Î·È ¯¿Û·ÌÂÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹.

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿Ì·˜ !‹Ú·Ó ÔÈ Î·ËÌÔ›,Ì·˜ !‹Ú·Ó Î·È Ì·˜ !Úfi‰ˆÛ·ÓÁÈ· ÌÈ· Ì!Ô˘ÎÈ¿ „ˆÌ›.

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓȿ̘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÙÂÓfi¯·ı‹Î·ÌÂ Î·È ˙‹Û·ÌÂÌ·ÎÚÈ¿ ÎÈ ·!’ ÙÔ £Âfi.

Page 20: Λίγα τραγούδια θα σου πω

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

·. 'È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È; (ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ")

·. ¯·Ú¿

‚. Êfi‚Ô

Á. ·&ÔÁÔ‹Ù¢ÛË

‰. χ&Ë

Â. ÓÔÛÙ·ÏÁ›·

ÛÙ. ÈηÓÔ&Ô›ËÛË

! ÈηÓÔ&Ô›ËÛË ! ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ! Êfi‚Ô˜

! ·&ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ! ¯·Ú¿ ! χ&Ë

'Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿... (ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ")

·. &ÏÔ‡ÛÈ·

‚. ÊÙˆ¯‹

Á. ÌÂÁ¿ÏË

‰. ÌÈÎÚ‹

Â. ¢¯¿ÚÈÛÙË

ÛÙ. ·&ÔÌÔӈ̤ÓË

2.1.

‚. #ÎÔ‡ˆ Í·Ó¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Áڿʈ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ !Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· !Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ.

µÚ›ÛΈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·.

·. ‚Ú¿‰˘ # .............................................

‚. ÔÏfiÎÏËÚË # .......................................

Á. ̘ ÛÙÔ = ̤۷ ÛÙÔ # ....................

‰. ÌÈÎÚfi # .............................................

Â. ˙‹Û·ÌÂ # ...........................................

ÛÙ. Ì·ÎÚÈ¿ # ............................................

3.

18

Page 21: Λίγα τραγούδια θα σου πω

19

°Ú¿Êˆ ÁÈ· ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ !Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È.

™˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙȘ !ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ !·Ú·Î¿ÙˆÏ¤ÍÂȘ: Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ô Á›ÙÔÓ·˜ - Ë ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·

ÁÂÈÙÔÓ‡ˆ ÌÂ, ÁÂÈÙÔÓÈÎfi˜/-‹/-fi

·. ( $ÏÏ¿‰· ..............................................................ÙËÓ #Ï‚·Ó›·.

‚. * °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ................................................................... ÌÔ˘.

Á. ( ......................................................... Ì·˜ Â›Ó·È ·&fi ÙË ƒˆÛ›·.

‰. ª¤Óˆ Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È ÌÈÎÚ‹ ................................................

Â. ( $ÏÏ¿‰· Î·È Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›· Â›Ó·È ¯ÒÚ˜ ....................................

4.

ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙËÓ !·ÏÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚ›Óˆ.

6.

5.

Page 22: Λίγα τραγούδια θα σου πω

20

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

"å ÔÌ¿‰· (-ˆ)¯¿Óˆ, ÓÈÒıˆ, ·ÁÔÚ¿˙ˆ# -Û· ¤¯·Û·, ¤ÓȈ۷,

·ÁfiÚ·Û·‰È‰¿ÛΈ, ·ÓÔ›Áˆ, ÙÚ¤¯ˆ, !·›̇ ˆ# -Í· ‰›‰·Í·,

¿ÓÔÈÍ·, ¤ÙÚÂÍ·, ¤!·ÈÍ·

Ï›!ˆ, Îfi‚ˆ, Áڿʈ# -„· ¤ÏÂÈ„·, ¤ÎÔ„·, ¤ÁÚ·„·

"å ÔÌ¿‰· (-ˆ)¯¿Óˆ, ÓÈÒıˆ, ·ÁÔÚ¿˙ˆ# -Û· ¤¯·Û·, ¤ÓȈ۷,

·ÁfiÚ·Û·‰È‰¿ÛΈ, ·ÓÔ›Áˆ, ÙÚ¤¯ˆ, !·›̇ ˆ# -Í· ‰›‰·Í·,

¿ÓÔÈÍ·, ¤ÙÚÂÍ·, ¤!·ÈÍ·

Ï›!ˆ, Îfi‚ˆ, Áڿʈ# -„· ¤ÏÂÈ„·, ¤ÎÔ„·, ¤ÁÚ·„·

µå ÔÌ¿‰· (-¿ˆ/-Ò)·Á·!¿ˆ # -ËÛ· ·Á¿!ËÛ·‰È„¿ˆ # -·Û· ‰›„·Û·Ì!ÔÚÒ # -ÂÛ· Ì!fiÚÂÛ·

µå ÔÌ¿‰· (-¿ˆ/-Ò)·Á·!¿ˆ # -ËÛ· ·Á¿!ËÛ·‰È„¿ˆ # -·Û· ‰›„·Û·Ì!ÔÚÒ # -ÂÛ· Ì!fiÚÂÛ·

‚. 'Ô!ÔıÂÙÒ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏËÛÙ‹ÏË ÙÔ˘˜ #ÔÚ›ÛÙÔ˘˜ !Ô˘‚ڋη ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1· ηÈÁڿʈ ÙÔÓ "ÓÂÛÙÒÙ·.

#åÔÌ¿‰·

µåÔÌ¿‰·

1. ·. #ÎÔ‡ˆ Í·Ó¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿Î·È ‚Ú¿‰˘ Î·È !Úˆ›........................ Î·È ............................ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹.

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿Ì·˜ ..................... ÔÈ Î·ËÌÔ› Ì·˜ ..................... Î·È Ì·˜ ......................ÁÈ· ÌÈ· Ì!Ô˘ÎÈ¿ „ˆÌ›.

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓȿ̘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÙÂÓfi¯·ı‹Î·ÌÂ Î·È ....................Ì·ÎÚÈ¿ ·!’ ÙÔ £Âfi.

Page 23: Λίγα τραγούδια θα σου πω

21

·. °Ú¿Êˆ ÙÔÓ #fiÚÈÛÙÔ ÙˆÓ !·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ.

·. ‚Ϥ&ˆ ........................................

‚. Ϥˆ ........................................

Á. ¤¯ˆ ........................................

‰. ÙÚÒˆ ........................................

Â. &›Óˆ ........................................

ÛÙ. Ì&·›Óˆ ........................................

˙. ʇÁˆ ........................................

Ë. &ËÁ·›Óˆ ........................................

ı. ‚Ú›ÛΈ ........................................

È. ʤÚÓˆ ........................................

2.

‚. ÃÚËÛÈÌÔ!ÔÈÒ ÌÂÚÈο ·!fi Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ !ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘¿ÛÎËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.

¢Â ı· ͯ¿Ûˆ ÙË Ì¤Ú· !Ô˘ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿...

Page 24: Λίγα τραγούδια θα σου πω

22

Page 25: Λίγα τραγούδια θα σου πω

23

'ÚÔ˘·˙Ȥڷ

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: µ·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ

1951. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ

ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Û ËÏÈΛ· 12 ÂÙÒÓ.

°ÓˆÛÙfi˜ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰È-

ÛÙ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Ì&·Ï¿ÓÙ˜.

™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ÂÌ-

Ê·Ó›˙ÂÙ·È Û Ì&Ô˘¿Ù Ù˘ £ÂÛÛ·-

ÏÔӛ΢. "·Íȉ‡ÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ Û˘Ó·˘-

ϛ˜ ÛÙËÓ $ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈ-

Îfi. ªÂÙ¿ ÙÔÓ &ÚÒÙÔ &ÚÔÛˆ&ÈÎfi ÙÔ˘

‰›ÛÎÔ «"· Ì&·Ú¿ÎÈ·» 1981, &Ô˘ ¤-

¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â&ÈÙ˘¯›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó

‰›ÛÎÔÈ, fi&ˆ˜ «$ÚˆÙÈÎfi ÎÔ‡Ú‰ÈÛÌ·»

1982, «µÚ·¯˘Î‡Îψ̷» 1984, «Ã¿-

‰È· Î·È ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ·» 1985, «°ÈÔ‡&È

– °È·» 1989, «* ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔ˜ ÛÔ˘»

1992, «#Û΋ÛÂȘ» 1994, «!ÚÔ˘·-

˙Ȥڷ» 1997.

µ·ÁÁ¤Ï˘ °ÂÚÌ·Ófi˜

#Ô !ÏÔ›Ô ı· Û·Ï!¿ÚÂÈ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ !¿Ú ÙÔ ÌÂÙÚfi ÁÈ· ¶ÂÈڷȿ̤۷ ÛÙÔ ÁÏ˘Îfi ηÏÔηÈÚ¿ÎÈÓ· !¿Ì ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ÛÙÔ Î‡Ì· ı’ ·ÚÌÂÓ›̇ ÂÈ ÙÔ ‚·!fiÚÈÙ’ ·Á¤ÚÈ ı· Ì·˜ !·›ÚÓÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ı· Á›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì·ÛÙfiÚÔÈÎÈ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ı· !ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Û·Ó !Ô Ï̆È¿.

$ÚÔ˘·˙Ȥڷ ı· Û !¿ˆ ÁÈ·Ù› Û ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È Î·È Û’ ·Á·!¿ˆª‡ÎÔÓÔ Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË Û·Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ !ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ.

’"Û ÙÔÓ !·ÏÈfiÎÔÛÌÔ Ó· ÛÎÔ‡˙ÂÈ Û !Ï·˙, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, !·ÓÛÈfiÓÂÌ›˜ Ì ÛÏ›!ÈÓÁÎ Ì!·ÁÎ Î·È Ì ηÚ!Ô‡˙Èı· οÓÔ˘Ì ÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓÁ˘ÌÓÔ› ı· ÎÔÏ˘Ì!¿Ì ÛÙ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ı’ ·ÓÙÈÎÚ›̇ Ô˘Ì ·ÓÊ¿˜ı· Û’ ¤¯ˆ Û·Ó ÎÈÓ¤˙ÈÎË ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰Â ı· Í·Ó·!¿˜.

Page 26: Λίγα τραγούδια θα σου πω

24

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¶Ò˜ ϤÌ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο

ÛÏ›&ÈÓÁÎ Ì&·ÁÎ(sleeping bag)

.....................................

·ÓÊ·˜ (en face)

....................................

&Ï·˙ (la plage)

.....................................

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

4.

3.

·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡;

‚. 'È Â!Ô¯‹ ›ӷÈ;

Á. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ù· !ÚfiÛˆ!· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡Î·È !Ô‡ ı· !¿ÓÂ;

‰. ¶Ò˜ ı· !¿ÓÂ;

µÚ›ÛΈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È fiϘ ÙȘ ϤÍÂȘ !Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ‰È·ÎÔ!¤˜.

1.

'·ÈÚÈ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜.

1. ı· Û·Ï&¿ÚÂÈ ·. ı· Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛÛ·

2. ı· ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ‚. ÍÂʈӛ˙ÂÈ, ʈӿ˙ÂÈ

3. ÙÔ ·Á¤ÚÈ Á. ÂӉȷʤÚÔÌ·È

4. ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È ‰. ı· ÎÔÈÙ¿ÌÂ

5. ÛÎÔ‡˙ÂÈ Â. ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ

6. ı· ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ÛÙ. ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù·Í›‰È, ı· ʇÁÂÈ

2.

Page 27: Λίγα τραγούδια θα σου πω

25

ªÂ ηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂÔ!ÙÈ΋ ÂÎ!ÔÌ!‹ «¶Â˜ ÙÔ Î·È ı· Á›ÓÂÈ», fi!Ô˘ Ù· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ !·È‰ÈÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È !Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·! ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ!¤˜ !Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ! ÃÚËÛÈÌÔ!ÔÈÒ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ !›Ó·Î· ηÈ, fi!Ô˘ Ì!ÔÚÒ, ÙÔÓ Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ.

¶Ô‡ ı· ‹ıÂÏ· Ó· (¿ˆ ¶Ô‡ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ì›ӈ %È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ %È ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ

ı¿Ï·ÛÛ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· ÎÔχÌ&È

‚Ô˘Ófi &·ÓÛÈfiÓ ÌÔ˘Û›· „¿ÚÂÌ·

ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÔÚÂÈ‚·Û›·

οÌ&ÈÓÁÎ Û&ÔÚ

‚fiÏÙ˜

&Ô‰‹Ï·ÙÔ

Ù·‚¤ÚÓ·

ÓÙ›ÛÎÔ

ÁÓˆÚÈ̛˜

! ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· ! „¿ÚÂÌ· ! οÌ&ÈÓÁÎ ! &Ô‰‹Ï·ÙÔ

5.

! ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ! ÔÚÂÈ‚·Û›· ! ÎÔχÌ&È ! ‚Ô˘Ófi

Page 28: Λίγα τραγούδια θα σου πω

26

¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ηı¤Ó· ·!fi Ù· !·Ú·Î¿Ùˆ ̤۷ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜; (ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ") ¶ÔÈÔ !ÚÔÙÈÌÒ Î·È ÁÈ·Ù›;

·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÚ¤ÓÔ &ÏÔ›Ô ·ÂÚÔ&Ï¿ÓÔÁÚ‹ÁÔÚÔ "

¿ÓÂÙÔ·ÎÚÈ‚fiÊÙËÓfiÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi¢¯¿ÚÈÛÙÔÂ&ÈΛӉ˘ÓÔ·ÚÁfiÂӉȷʤÚÔÓ

¶·›ÚÓˆ ÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÌÔ˘ ηȅ !¿ˆ ‰È·ÎÔ!¤˜ ÌÂ:

! ÙÔ &ÏÔ›Ô ! ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ

( ¢‹ÌÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ. °Ú¿Êˆ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ˙ËÙÒ !ÏËÚÔÊÔڛ˜.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

! ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ! ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ! ÙÔ ·ÂÚÔ&Ï¿ÓÔ

6.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

7.

Page 29: Λίγα τραγούδια θα σου πω

"!Ïfi˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ ™˘Ó¯‹˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·‡ÚÈÔ ·‡ÚÈÔ ·!fi ÙȘ 09.00 - 10.00

οı ·!fiÁÂ˘Ì·ı· ÁÚ¿„ˆ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÌÔ˘ ı· Áڿʈ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÌÔ˘

ı· ‰È·‚¿Ûˆ ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· ‰È·‚¿˙ˆ ÂÊËÌÂÚ›‰·ı· !·›Íˆ Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÌÔ˘ ı· !·›̇ ˆ Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÌÔ˘

"!Ïfi˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ ™˘Ó¯‹˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜·‡ÚÈÔ ·‡ÚÈÔ ·!fi ÙȘ 09.00 - 10.00

οı ·!fiÁÂ˘Ì·ı· ÁÚ¿„ˆ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÌÔ˘ ı· Áڿʈ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÌÔ˘

ı· ‰È·‚¿Ûˆ ÂÊËÌÂÚ›‰· ı· ‰È·‚¿˙ˆ ÂÊËÌÂÚ›‰·ı· !·›Íˆ Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÌÔ˘ ı· !·›̇ ˆ Ì ÙÔ Û·ÏÔ ÌÔ˘

™¯ËÌ·Ù›˙ˆ ÙÔ ™˘Ó¯‹ Î·È ÙÔÓ #!Ïfiª¤ÏÏÔÓÙ· fi!Ô˘ Ï›!ÂÈ.

¶·Ú·ÙËÚÒ !fiÙ ¯ÚËÛÈÌÔ!ÔÈ›ٷÈ

ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô ·!Ïfi˜

Î·È !fiÙÂ Ô Û˘Ó¯‹˜Ì¤ÏÏÔÓÙ·˜.

¶·Ú·ÙËÚÒ !fiÙ ¯ÚËÛÈÌÔ!ÔÈ›ٷÈ

ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô #!Ïfi˜

Î·È !fiÙÂ Ô ™˘Ó¯‹˜ª¤ÏÏÔÓÙ·˜.

2.

"!Ïfi˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ ™˘Ó¯‹˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜

1. ı· Á›ÓÔ˘ÌÂ

2.ı· ·ÚÌÂÓ›̇ ÂÈ

3.ı· !·›ÚÓÂÈ

4. ı· Û·Ï!¿ÚÂÈ

5. ı· !ÂÙ¿ÍÔ˘Ó

6. ı· !¿ˆ

7. ı· οÓÔ˘ÌÂ

8. ı· ÎÔÏ˘Ì!¿ÌÂ

9.ı· ·ÓÙÈÎÚ›̇ Ô˘ÌÂ

10.ı· ¤¯ˆ

27

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1.

Page 30: Λίγα τραγούδια θα σου πω

28

Page 31: Λίγα τραγούδια θα σου πω

29

& (ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜

™Ù›¯ÔÈ: °. µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ªÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: °ÈÒÚÁÔ˜ %·Ì!¤Ù·˜

ŒÓ·˜ ·&fi ÙÔ˘˜ &ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ÔÚÁ·ÓÔ&·›ÎÙ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜

Ù˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ Â&Ô¯‹˜ ÙÔ˘.ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ì·ı·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì&Ô˘-˙Ô‡ÎÈ ·&fi 5 ÂÙÒÓ Î·È Í¯ÒÚÈÛ ÁÈ·ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi. •ÂΛÓË-Û ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ 1950 ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓÂȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·«* &ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜» Î·È «* ·-Ú¿&˘» ÙÔ 1962. ŒÁÚ·„ &ÔÏÏ¿ ÙÚ·-ÁÔ‡‰È· ÁÈ· Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈ-ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ªÂÚÈο ·&fi Ù· &ÈÔÁÓˆÛÙ¿ ›ӷÈ: «™‹Îˆ ¯fiÚÂ„Â Û˘Ú-Ù¿ÎÈ», «¢ËÌ‹ÙÚË ÌÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ÌÔ˘»,«* &ÂÓËÓÙ¿Ú˘», «¶·Ù¤Ú· οÙÛÂÊÚfiÓÈÌ·» ÎÙÏ. ÕÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘&Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Â&È˘¯›Â˜ ›ӷÈ:«¢ÂÈÏÈÓ¿», «™Ù·ÏÈ¿, ÛÙ·ÏÈ¿ Î·È ·-¯fiÚÙ·Á·», «"È ÛÔ˘ ’ηӷ Î·È Ì’ Â-Áη٤ÏÂȄ˜», «¶¿ÂÈ &¿ÂÈ», «¶Ô‡’Û·È £·Ó¿ÛË», «ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ»,«¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜», «Ã›ÏÈ· &ÂÚÈ-ÛÙ¤ÚÈ·». $&È&ϤÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÌÂÙÔ˘˜ &ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜: ª. ÷-Ù˙ȉ¿ÎÈ, ª. ¶Ï¤ÛÛ·, ™Ù. •·Ú¯¿ÎÔ Î.¿.

°ÈÒÚÁÔ˜ )·Ì(¤Ù·˜

’%Ó·Ó Î·ÈÚfi !Ô˘ Ì’ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘ Ì’ ¤‚·˙ ÛÙÔ !ÚÒÙÔ ÙÔ ıÚ·Ó›Ô. O !ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÎÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÌÔ˘ Ì ›̄ ·Ó “ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ”.

¶¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ‚·ıÌfi ¤!·ÈÚÓ· ‰¤Î· ÎÈ ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ !‹Ú· Ìˉ¤Ó, Ù· ÊÙ·›ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. O !ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÎÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÌÔ˘ Ì ›̄ ·Ó “ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ”.

™ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÁˆÁ‹ ›̄ · “ÎÔÛÌÈÔÙ¿ÙË” ÎÈ fï˜ ÔÈ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜, fiϘ ·˘Ù¤˜, ª·ÓfiÏË ÌÔ˘, ÌÔ˘ ‚Á¿Ï·Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ. O !ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÎÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÌÔ˘ Ì ›̄ ·Ó “ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ”.

Page 32: Λίγα τραγούδια θα σου πω

30

¶Ò˜ Ϥˆ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ù· !·Ú·Î¿Ùˆ; µÚ›ÛΈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ϤÍÂȘ !Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË Ï¤ÍË «Û¯ÔÏ›Ի. ¶.¯. ÔÔ ‰‰¿¿ÛÛÎη·ÏÏÔÔ˜̃ ÎÎÙÙÏÏ..

! .....................................................................................................

! .....................................................................................................

! .....................................................................................................

! .....................................................................................................

! .....................................................................................................

! .....................................................................................................

2.

1. ................................................... 2. .......................................

3. ................................ 4. ................................ 5. ..................................... 6. ................................................ 7. ....................................... 8. ........................................ 9. .......................................

10. ................................................... 11. ................................................... 12. ................................................... 13. ...................................................

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

ÎÎÔÔ˘̆‰‰ÔÔ‡‡ÓÓÈÈ

!!ÚÚÔÔ··‡‡ÏÏÈÈÔÔ

1.

Page 33: Λίγα τραγούδια θα σου πω

31

'ÒÚ· ¯ÚËÛÈÌÔ!ÔÈÒ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2Î·È Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙȘ !ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

! ( ‰·ÛοϷ οıÂÙ·È ÛÙËÓ .............................., ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ..................................

! ¢ÒÛ ÌÔ˘ ÙËÓ ..........................................., ÁÈ· Ó· ͇ۈ ÙÔ ÌÔχ‚È ÌÔ˘.

! ŸÙ·Ó ¯Ù˘&¿ÂÈ ÙÔ ..................................................., οÓÔ˘Ì ‰È¿ÏÂÈÌÌ·

Î·È &¿Ì ÛÙÔ ................................................... ÁÈ· Ó· Ê¿Ì οÙÈ.

! ¢ÂÓ ¤¯ˆ ................................................... ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÛÙÔÓ &›Ó·Î·.

! ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ηÈÚfi, ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ¤Íˆ ÛÙÔ ......................................

! "Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰¤Î· ÌÂÁ¿Ï˜ .............................................. Ì &ÔÏÏ¿ &·Ú¿ı˘Ú·.

'È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ !Ô˘ ˘!¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È;

1. ¢ÂÓ &‹Ú· &ÔÙ¤ ÏÂÊÙ¿

2. ªÂ ¯Ù‡&ËÛ·Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ

·. ªÂ ›¯·Ó 3. ™ÙË ˙ˆ‹ ·&¤Ù˘¯·,

«ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ» ‰ÂÓ Ù· &‹Á· ηϿ

‚. ™ÙË ˙ˆ‹ &‹Ú· Ìˉ¤Ó 4. ªÂ ›¯·Ó ÙÈ̈ڛ·

Á. ªÔ˘ ‚Á¿Ï·Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙË ‚ÚÔ¯‹

5. ªÂ &ÚfiÛ¯·Ó &Ôχ

6. ªÔ˘ οӷÓ ηÎfi

3. 4.

°Ú¿Êˆ ÙÈ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÈ ‰Â ÌÔ˘·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘.

ª(À #ƒ"™") ¢" ª(À #ƒ"™")

! ................................................... ! ...................................................

! ................................................... ! ...................................................

! ................................................... ! ...................................................

! ................................................... ! ...................................................

! ................................................... ! ...................................................

! ................................................... ! ...................................................

! ................................................... ! ...................................................

6.

'Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÈ ÂÁÒ:

ªÈÏ¿ˆ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔ˘ (ÚÔÛʤÚÂÈ

ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. %È ¿ÏÏÔ (ÂÚÈ̤ӈ ·(fi

ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;

5.

Page 34: Λίγα τραγούδια θα σου πω

32

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

Á. 'È !·Ú·ÙËÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ #fiÚÈÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi ÛÙ· Ú‹Ì·Ù·«¤¯ˆ» Î·È «Â›Ì·È»; £˘Ì¿Ì·È Î·È ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù· Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¿.

‰. ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ‹ #fiÚÈÛÙÔ˜; ™˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙȘ !·Ú·Î¿Ùˆ !ÚÔÙ¿ÛÂȘÌ ٷ Ú‹Ì·Ù· Ù˘ !·Ú¤ÓıÂÛ˘ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ.

1. Ãı˜ &Ô˘ Ì’ ......................................................... Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô. (ÛÙ¤ÏÓˆ)

Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘ Ì’ ......................................................... ÛÙÔ &ÚÒÙÔ ÙÔ ıÚ·Ó›Ô. (‚¿˙ˆ)

2. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÌÈÎÚfi˜, ....................................... ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ &Ô‰‹Ï·ÙÔ. (&ËÁ·›Óˆ)

3. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ......................................................... ‰¤Î· ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο. (&·›ÚÓˆ)

4. ¶¤ÚÛÈ .........................................................&¤ÓÙ ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. (‰È·‚¿˙ˆ)

5. "ËÓ &ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ..................................... ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. (&ËÁ·›Óˆ)

6. Ãı˜ ‰Â ......................................................... ηıfiÏÔ˘ (‰È·‚¿˙ˆ),

ÁÈ·Ù› ......................................................... fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔÓ ˘&ÔÏÔÁÈÛÙ‹. (&·›˙ˆ)

‚. 'ÒÚ· ‚Ú›ÛΈ ÙÔÓ "ÓÂÛÙÒÙ· Î·È ÙÔÓ #fiÚÈÛÙÔ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓÙ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1·.

¶ƒ(™"Ãø!"ÓÂÛÙÒÙ·˜ÛÛÙÙ¤¤ÏÏÓÓˆ̂

#fiÚÈÛÙÔ˜¤¤ÛÛÙÙÂÂÈÈÏÏ··

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜¤¤ÛÛÙÙÂÂÏÏÓÓ··

Áڿʈ

¤ÁÚ·Ê· ¤ÁÚ·„·

Áڿʈ

¤ÁÚ·Ê· ¤ÁÚ·„·

·. •·Ó·ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ Ù· Ú‹Ì·Ù· (&Ô˘ Â›Ó·È Û ¯ÚfiÓÔ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi)

’%Ó·Ó Î·ÈÚfi !Ô˘ Ì’ ....................................... Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘ Ì’ ................................... ÛÙÔ !ÚÒÙÔ ÙÔ ıÚ·Ó›Ô.

¶¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ‚·ıÌfi ........................................... ‰¤Î· ÎÈ ·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ !‹Ú· Ìˉ¤Ó Ù· ÊÙ·›ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·.

™ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÁˆÁ‹ ............................................ “ÎÔÛÌÈÔÙ¿ÙË” ÎÈ fï˜ ÔÈ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜, fiϘ ·˘Ù¤˜, ª·ÓfiÏË ÌÔ˘, ÌÔ˘ ‚Á¿Ï·Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ.

O !ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ .......................... ÂÁÒ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÎÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÌÔ˘ Ì .................... “ÌË ‚Ú¤ÍÂÈ Î·È ÌË ÛÙ¿ÍÂÈ”.

1.

Page 35: Λίγα τραγούδια θα σου πω

33

‚. “O !ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ...”

ªÈÏ¿ˆ Î·È ÂÁÒ ÁÈ·...

! ÙÔ &ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ/‡ÎÔÏÔ Ì¿ıËÌ·

! ÙÔÓ &ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi ηıËÁËÙ‹

! ÙËÓ &ÈÔ ˆÚ·›· ÂΉÚÔÌ‹

! ÙÔ &ÈÔ ÓfiÛÙÈÌÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘ ΢ÏÈΛԢ

! ÙËÓ &ÈÔ Î·Ï‹ ‰·ÛοϷ

! ÙÔ &ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·

! ÙÔÓ &ÈÔ Î·Ïfi ‚·ıÌfi

·. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ϥˆ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο:

Ô &ÈÔ Î·Ïfi˜ ÔÔ Îη·Ïχ‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ˜̃

Ô &ÈÔ Î·Îfi˜ .......................................

Ô &ÈÔ &Ôχ˜ .......................................

Ô &ÈÔ Ï›ÁÔ˜ .......................................

Ô &ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ .......................................

Ô &ÈÔ ÌÈÎÚfi˜ .......................................

2.

Page 36: Λίγα τραγούδια θα σου πω

34

Page 37: Λίγα τραγούδια θα σου πω

ªÔ˘ ÁÚ¿ÊÂȘ ‰Â ı· ’ÚıÂȘ ÁÈ· ‰È·ÎÔ!¤˜¯ÚˆÛÙ¿˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ Ϙ.ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÙ¤ÏÓÂȘ ·!’ ÙÔ §Ô‡‚ÚÔÎ·È ¿ÏϘ Ì ÙÔ Á¿ÙÔ ÛÔ˘ ÙÔÓ #Ô‡ÚÎÔ.& #Ô‡ÚÎÔ˜ Ó· !ˉ¿ÂÈ ÛÙ· ÛηÏÈ¿Î·È ‡ÛÙÂÚ· !·È¯Ó›‰È Ó· ÛÔ˘ οÓÂÈ ÛÙË Á¿Ì!· ÛÔ˘ Ó· ÙÚ¤ÌÂÈ ÌÈ· Ô˘Ú¿·˘Ùfi˜ Ô #Ô‡ÚÎÔ˜, #Ô‡ÚÎÔ ı· Ì οÓÂÈ.

'Ëχˆ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ÙÔ Á·Ù›ÛÙ· !fi‰È· ÛÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ Î·È Ì·˙›‹ Ì’ ¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ ·ÏÏ¿˙ÂȘ.

ªÔ˘ ÁÚ¿ÊÂȘ !ˆ˜ ÛÔ˘ ¤ÏÂÈ„· !ÔχÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂȘ ¯¿ÚÙÈÓÔ ÊÈÏ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘ ÌÂÙÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ !Ù˘¯›ÔÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÔ˘ ÛÔ˘ Ê¿ÓËΠ·ÛÙ›Ô. $È Ô #Ô‡ÚÎÔ˜ ÛÙË ÌÔΤٷ ·Ú·¯Ùfi˜ ÊÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· !È¿ÓÂÈÓ· !›ÓÂÈ Î·È Ó· ÙÚÒÂÈ fi,ÙÈ ÙÚˆ˜·˘Ùfi˜ Ô #Ô‡ÚÎÔ˜ #Ô‡ÚÎÔ ı· Ì οÓÂÈ.

'Ëχˆ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ÙÔ Á·Ù›ÛÙ· !fi‰È· ÛÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÎÔÈÌ¿ÛÙÂ Î·È Ì·˙›‹ Ì’ ¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ ·ÏÏ¿˙ÂȘ.™˘Á¯ÒÚ· Ì !Ô˘ Á›ÓÔÌ·È ÌÈÎÚfi˜ Ì· Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· Û ÓÈÒÛˆ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏËÌ·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÓÈ·Ô˘Ú›̇ ˆ ÌÔÓ·¯fi˜ Ì· Û Ϸ ‚È !Ô˘ ϤÓÂ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ.

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ µfiÏÔ Î·È Û&Ô‡‰·-Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ $ÏÏËÓÈÎfi ø‰Â›Ô.

"Ô 1980 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì ʛÏÔ˘˜ ÙÔÛ˘ÁÎÚfiÙËÌ· «"ÂỨ٘». ºÂ‡ÁÔ˘ÓfiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÂÓ¿ÌÈÛȯÚfiÓÔ, fi&Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÌÔ˘-ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. "Ô 1982 Â&ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘ÓÛÙËÓ &·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔÓ Â&fiÌÂÓÔ ¯Úfi-ÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ &ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ‰›-ÛÎÔ Ì ٛÙÏÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔ-Ù‹Ì·ÙÔ˜. "Ô 1991 Ô §·˘Ú¤ÓÙ˘ ΢-ÎÏÔÊÔÚ› ¤Ó·Ó ·&fi ÙÔ˘˜ &ÈÔ &ÂÙ˘-¯Ë̤ÓÔ˘˜ &ÚÔÛˆ&ÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘«¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô Blues». #ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÎ·È ¿ÏÏÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È Ùo 1997 ΢ÎÏÔ-ÊÔÚ› ÙÔ «¶·˘Û›Ï˘&ÔÓ» Ì ¤ÓÙÂηӤ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì&·Ï¿ÓÙ˜ &Ô˘ ÌÈ-Ï¿Ó ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆ&Ô. ™’·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó‹-ÎÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «ŒÓ·˜ "Ô‡ÚÎÔ˜ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ». ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ‰›-ÛÎÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ &Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿-ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÌÔ˘-ÛÈ΋ ÁÈ· &ÔÏϤ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ı·ÙÚÈ-Τ˜ &·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.

ŒÓ·˜ %Ô‡ÚÎÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

™Ù›¯ÔÈ: )Û·¿Î ™Ô‡Û˘ªÔ˘ÛÈ΋: §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜ – ¶˘Í §·Í'Ú·ÁÔ‡‰È: §. ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜

§·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜

35

Page 38: Λίγα τραγούδια θα σου πω

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ !ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Ï¤Áˆ ÙË ÛˆÛÙ‹.1. * "Ô‡ÚÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ›ӷÈ:

·. ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆ&Ô˜ ·&fi ÙËÓ "Ô˘ÚΛ·.‚. ¤Ó·˜ Á¿ÙÔ˜.Á. Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹.

2. ( ÎÔ&¤Ï·: ·. Û&Ô˘‰¿˙ÂÈ ÛÙË °·ÏÏ›·.‚. οÓÂÈ ‰È·ÎÔ&¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›·.Á. ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ "Ô˘ÚΛ·.

3. * Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔ&¤Ï·˜ ÓÈÒıÂÈ ˙‹ÏÈ·, Â&Âȉ‹ ·˘Ù‹:·. οÓÂÈ &·Ú¤· ÌfiÓÔ Ì °¿ÏÏÔ˘˜.‚. ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ¤Ó·Ó "Ô‡ÚÎÔ.Á. Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ &·Ú¤· Ì ¿ÏÏÔ˘˜.

4. ( ÎÔ&¤Ï· ‰Â ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ $ÏÏ¿‰· ÁÈ· ‰È·ÎÔ&¤˜, Â&Âȉ‹:·. ¤¯ÂÈ ‰È¿‚·ÛÌ·.‚. ¤¯ÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜.Á. ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈÙÔÓ "Ô‡ÚÎÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.

1.

‚. ¶Ò˜ Ϥˆ ÛÙ·

ÂÏÏËÓÈο ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÊÚ¿ÛË

«ÛÂ Ï· ‚È»

(c’est la vie);

..............................................

·. 'È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ !Ô˘ ˘!¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È;

1. “"˘Ùfi˜ Ô #Ô‡ÚÎÔ˜, #Ô‡ÚÎÔ ı· Ì οÓÂÈ”:··.. ı· Á›Óˆ ·&fi ŒÏÏËÓ·˜ "Ô‡ÚÎÔ˜.‚‚.. ı· ı˘ÌÒÛˆ, ı· Ó¢ÚÈ¿Ûˆ &¿Ú· &Ôχ.

2. “¶È¿Óˆ ÊÈϛ˜”··.. οӈ Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜.‚‚.. ¯¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘.

3. “™˘Á¯ÒÚ· Ì !Ô˘ Á›ÓÔÌ·È ÌÈÎÚfi˜”··.. Á›ÓÔÌ·È Í·Ó¿ &·È‰›.‚‚.. Á›ÓÔÌ·È ÌÈÎÚÔ&ÚÂ&‹˜.

2.

36

Page 39: Λίγα τραγούδια θα σου πω

·. “"˘Ùfi˜ Ô #Ô‡ÚÎÔ˜ #Ô‡ÚÎÔ ı· Ì οÓÂÈ”¶Ò˜ ‚Ϥ(ÂÈ Ô ¤Ó·˜ Ï·fi˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ;

°È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘¯Ó¿ ϤÓ fiÙÈ:

" Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ,

" ÌÈÏ¿Ó ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·,

" ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂ&›˜ ÛÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜.

37

“ª·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ ÓÈ·Ô˘Ú›̇ ˆ ÌÔÓ·¯fi˜”%· ˙Ò· ÌÈÏ¿ÓÂ… ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜!™ÙËÓ $ÏÏ¿‰·:

ÔÈ Á¿Ù˜ ÓÈ·Ô˘Ú›˙Ô˘Ó, οÓÔ˘Ó «ÓÈ¿Ô˘ ÓÈ¿Ô˘»!ÔÈ Û·ÏÔÈ Á·‚Á›˙Ô˘Ó, οÓÔ˘Ó «Á·‚ Á·‚»!Ù· &Ô˘Ï¿ÎÈ· οÓÔ˘Ó .................................Ù· ·ÚÓ¿ÎÈ· οÓÔ˘Ó ....................................Ù· ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ· οÓÔ˘Ó ................................

™ÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘;

3.

‚."Û›˜ ÙÈ ÁÓÒÌË

¤¯ÂÙÂ;'È ¿ÏÏÔ ı· ϤÁ·ÙÂ

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜;

4.

Page 40: Λίγα τραγούδια θα σου πω

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

5.

________________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

‚. ¢È·‚¿˙ˆ ÙȘÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô(Internet) ηÈ

·!·ÓÙ¿ˆ Û ̛··!fi ·˘Ù¤˜.

·. #Á·!¿Ù ٷ ˙Ò·;Œ¯ÂÙ ο!ÔÈÔ ˙ÒÔ ÛÙÔ Û!›ÙÈ Û·˜;#Ó fi¯È, ı· ı¤Ï·Ù ¤Ó· ˙ˆ¿ÎÈ;

" ÷ڛ˙ÂÙ·È Á·Ù¿ÎÈ 2 ÌËÓÒÓ, ¯·ÚÈو̤ÓÔ,

˘ÁȤÛÙ·ÙÔ Î·È (Ôχ ηı·Úfi. #Ó ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙÂ

ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Á¿Ù·, ÁÚ¿„Ù ÛÙÔ philozÔiki.gr

" #Ó ·Á·(¿Ù ÙÔ˘˜ (·(·Á¿ÏÔ˘˜, ‚È·ÛÙ›ÙÂ!

ŒÓ· Û(¿ÓÈÔ Â›‰Ô˜ (·(·Á¿ÏÔ˘ Ì ÂÎ(ÏËÎÙÈο

¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÂÎ(·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Û·˜

(ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ŸÛÔÈ ÂӉȷ-

ʤÚÔÓÙ·È ·˜ Â(ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ìo˘ ÛÙÔ

petropoulos.gr

" ÷ڛ˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ

ÌËÓÒÓ, ̆ ÁȤÛÙ·ÙÔ, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ·.

%Ô ̄ ÚÒÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ê¤ Î·È Â›Ó·È Ú¿ÙÛ·˜ η-

Ó›˜. ¢È‡ı˘ÓÛË Â(ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: katoikidia.gr

“…ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ÙÔ Á·Ù›ÛÙ· !fi‰È· ÛÔ˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ”

38

Page 41: Λίγα τραγούδια θα σου πω

39

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

™˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙÔÓ !›Ó·Î·.

ÃÒÚ· !ıÓÈÎfiÙËÙ· aa !ıÓÈÎfiÙËÙ· bb °ÏÒÛÛ·

!Ô‡ÚÎÔ˜

Á·ÏÏÈο

"Ú¿Î

#Ï‚·Ófi˜

$˘ÎÚ·Ó‹

µÔ˘ÏÁ·Ú›·

ÚˆÛÈο

§›‚·ÓÔ˜

"Ú·Ófi˜

™‡ÚÈ·

ÛÂÚ‚Èο

«« ŒŒÏÏÏÏËËÓÓ··˜̃»» Ê›ÏÔ˜ ««ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎfifi˜̃»» ηʤ˜

2. ¶ÚÔÛÔ¯‹!!!

«« ŒŒÏÏÏÏËËÓÓ··˜̃»» Ê›ÏÔ˜ ««ÂÂÏÏÏÏËËÓÓÈÈÎÎfifi˜̃»» ηʤ˜

! ŒŒÏÏÏÏËËÓÓ··˜̃ ÁÁÈÈ··ÙÙÚÚfifi˜̃!!ÏÏÏÏ¿¿‰‰··

"ÓÔÌ¿˙ˆ ·ÓıÚÒ!Ô˘˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fi!ˆ˜ ÛÙÔ !·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

1.

2.

7. ................................... 8................................................. 9................................................................... ................................... ...................................

§›‚·ÓÔ˜ "Ú¿Î ™˘Ú›·

10. ................................... 11....................................... 12....................................................................... ................................... ...................................

#Ï‚·Ó›· !Ô˘ÚΛ· ™ÂÚ‚›·

1. ................................... 2....................................... 3....................................................................... ................................... ...................................

%ÏÏ¿‰· µÔ˘ÏÁ·Ú›· °·ÏÏ›·

4. ........................................... 5....................................... 6.................................... ................................... ................................... ...................................

!Ô˘ÚΛ· ƒˆÛ›· $˘ÎÚ·Ó›·

Page 42: Λίγα τραγούδια θα σου πω

40

Page 43: Λίγα τραγούδια θα σου πω

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ !˘„¤ÏË ÙÔ 1943.ªÂÚÈÎÔ› ·&fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˘˜

‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘, &Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·&fiÙÔ 1978 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1991, ›ӷÈ: «$›Ì·È ¤-Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ηԢÌ&fiË»,«æ˘¯Ú·ÈÌ›· &·È‰È¿» fi&Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·ÈÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «"Ô Ì·Ù˜», «Ã·ÌËÏ‹ &Ù‹-ÛË», «"Fifties" Î·È ÍÂÚfi „ˆÌ›» ÎÙÏ. "Ô1993 ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ‰È&Ïfi ¿ÏÌ&Ô˘Ì ÌÂÙ›ÙÏÔ «#¯ &·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿» Ì ÙÚ·-ÁÔ‡‰È· ÂÏÏËÓÈο ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ &Â-Ó‹ÓÙ· ̄ ÚfiÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÚ¿ÊÂÈ ıÂ-·ÙÚÈ΋ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ÁÈ· ¤ÚÁ· ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ$ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, fi&ˆ˜ ÙÔ˘ £.#ÁÁÂÏfi&Ô˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ¶. µÔ‡ÏÁ·ÚË ÎÙÏ."¤ÏÔ ,̃ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ &ÔÏϤ˜ ̇ ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌ-Ê·Ó›ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ $ÏÏ¿‰· ηÈÙËÓ !‡&ÚÔ. °ÓˆÛÙfiÙÂÚË ·&fi ·˘Ù¤˜ ›-Ó·È ÙÔ &ÂÚ›ÊËÌÔ «¶¿ÚÙÈ ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á-̤ÓË» &Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1983 Î·È Û˘ÁΤ-ÓÙÚˆÛ &ÂÚ›&Ô˘ 70.000 ÎfiÛÌÔ. ªÂ ·˘-Ù‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ‹Ù·Ó Ô&ÚÒÙÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ &Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÈ˜Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·&fi Ù· Á‹&‰· Î·È Ù· ı¤·-ÙÚ· ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

%Ô Ì·Ù˜

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ &ËϷˉfiÓ˘

§Ô˘ÎÈ·Ófi˜ 'ËϷˉfiÓ˘

"Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, ·‰ÂÈ¿Û·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈË ÒÚ· ˙˘ÁÒÓÂÈ, ·Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜."Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, Âڋ̈ÛÂ Ë !fiÏËÙÚ¯¿Ù ÎÈ ·Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜.

¶ˆ !ˆ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó· ‚Ϥ!ˆ ηÛÎfiÏÓ· ‚Ϥ!ˆ ÛËÌ·›Â˜, Ó· Ì!·›ÓÔ˘Ó ÁÎÔÏ!Ò˜ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Î·È !Ò˜ Ì·˜ ‰ÔÓ›ÙÔ˘ ¢È·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ë ÊˆÓ‹!

"Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, !·Ú¿Ù· Ì ÙÒÚ·!ÏËÛ›·Û’ Ë ÒÚ·, ·Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜."Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, ηÓ›˜ ÌËÓ ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ûˆ!¿ÛÙ ÎÈ ·Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜.

$È fi!ÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›̇ ÂÈ ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿·˜ ÌÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿!

41

Page 44: Λίγα τραγούδια θα σου πω

42

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ !ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Ï¤Áˆ ÙË ÛˆÛÙ‹.

"Ô &ÚfiÛˆ&Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡:

·. ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· &·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·

‚. ı· &¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘

Á. Â›Ó·È Ì &·Ú¤·

‰. Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘

Â. ·ÎÔ‡ÂÈ Ú·‰ÈfiʈÓÔ

ÛÙ. ‚Ϥ&ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

˙. Â›Ó·È Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ &Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ

1.

4.

1. ‰È·ÈÙËÙ‹˜ 2. &·›ÎÙ˘ 3. Ù¤ÚÌ· 4. ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ 5. ÔÌ¿‰· 6. Á‹&Â‰Ô 7. ÎÂÚΛ‰Â˜

'·ÈÚÈ¿˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜.

1. ˙˘ÁÒÓˆ ·. ·Ê‹Óˆ

2. Ì·Ù˜ ‚. ‰Â ÌÈÏ¿ˆ

3. ÂÚËÌÒÓˆ Á. ÎÔ˘Ó¿ˆ Ì ڢıÌfi,

Ù·Ú·ÎÔ˘Ó¿ˆ

4. ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ‰. ·ÁÒÓ·˜

5. &·Ú·Ù¿ˆ Â. &ÏËÛÈ¿˙ˆ

6. ‰ÔÓÒ ÛÙ. ·‰ÂÈ¿˙ˆ

7. Ûˆ&·›Óˆ ˙. ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ

µÚ›ÛΈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È fiϘ ÙȘ ϤÍÂȘ !Ô˘ ¤¯Ô˘ÓÛ¯¤ÛË Ì ÙÔ !Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

™˘Ó‰¤ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.

3.2.

·. ‚. Á. ‰. Â. ÛÙ. ˙.

Page 45: Λίγα τραγούδια θα σου πω

43

! ·ÎÔÓÙÈÛÌfi˜ ! ÎÔχ̂ËÛË ! ¿ÏÌ· ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ ! &Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ

! ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›· ! &˘ÁÌ·¯›· (Ì&ÔÍ) ! &¿ÏË ! Έ&ËÏ·Û›·

¶ÔÈ· ·!fi Ù· !·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏ‹Ì·Ù· ˘!‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· "ÏÏ¿‰· Î·È !ÔÈ· Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·;

! ÈÛÙÈÔ&ÏÔ˝· ! ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛË (Ì&¿ÛÎÂÙ) ! ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ! &Ô‰ËÏ·Û›·

¶·ÏÈ¿ ·ıÏ‹Ì·Ù· $·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù·

5.

Page 46: Λίγα τραγούδια θα σου πω

°Ú¿Êˆ ¤Ó· e-mail ÛÙÔÓ ·Á·!Ë̤ÓÔ ÌÔ˘!Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÒ Î·Ï‹ Â!ÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ·. 'Ô˘ Áڿʈ !fiÛÔ ÙÔÓ ı·˘Ì¿˙ˆ Î·È ÂÁÒ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Î·È Ì !fiÛË ·ÁˆÓ›· !ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ·.

¶·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ ÁÈ· ‰‡Ô. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ!!!

& ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ οÓÂÈ ¤Ó· ‰È¿ÛËÌÔ ·ıÏËÙ‹ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ (Ô˘ ÙÔ˘ (·›ÚÓÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‡ÛÙÂÚ· ·(fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â(ÈÙ˘¯›·.

5. 6.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

44

Page 47: Λίγα τραγούδια θα σου πω

µ¿˙ˆ ÙË Ï¤ÍË Ù˘ !·Ú¤ÓıÂÛ˘ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡!Ô:

«… ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ !ı‹Ó·˜. ™Â Ï›ÁÔ ·Ú¯›˙ÂÈ

ÙÔ Ì·Ù˜! ŸÏÔÈ ÛÙȘ ................................................. (Ë ı¤ÛË) Ì·˜ Î·È ÔÈ

........................................................ (Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË) ÛÙË ‰È·"·ÛÒÓ. ª· ·ÎfiÌË Ó·

ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ................................................. (Ë Â›‰ËÛË)! #È fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ

Ì·Ù˜… ı· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÁÈ· ................................................. (Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË).

#·È "¿Óˆ ÛÙÔ ÁÎÔÏ: «°ÎfiÔÔÔÔÏ, ¶!$ ÔϤ ¶!$ ÔϤ», ı· ¤ÚıÂÈ Ë Ì·-

Ì¿ ÌÔ˘ Î·È ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ................................................. ( Ë "·Ú·Ù‹ÚËÛË):

– «¶ÈÔ ÛÈÁ¿!». «ª·˜ ÍÂÎԇʷÓ˜!».

– «ÕÛ Ì Â"ÈÙ¤ÏÔ˘˜! $‡Ù ¤Ó·

Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Ì"ÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜

ÛÙÔ Û"›ÙÈ ÙÔ˘!».

ÕÏÏË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ

¯¤ÚÈ Î·È… ÛÙÔ Á‹"‰Ô!!!».

ı¤ÛËÙ¿ÍËÛΤ„Ë -ÂȘ+ -ÂˆÓ !fiÏˉ‡Ó·ÌË

ı¤ÛËÙ¿ÍËÛΤ„Ë -ÂȘ+ -ˆÓ!fiÏˉ‡Ó·ÌË

“"Ú¯›̇ ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, Âڋ̈ÛÂ Ë !fiÏË”!Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, ÂÚ‹ÌˆÛ·Ó ÔÈ "fiÏÂȘ!Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜, ÂÚ‹ÌˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙˆÓ "fiψÓ

°Ú¿Êˆ ÙÔÓ !ÏËı˘ÓÙÈÎfi (ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈ΋) ÙˆÓ !·Ú·Î¿Ùˆ Ϥ͈Ó.

!ÓÈÎfi˜ ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜"ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ °ÂÓÈ΋

ÁÓÒÛË"Ú¿ÍËΛÓËÛˤÎıÂÛËʈӋÎfiÚË"fiÏˉ‡Ó·ÌË·‰ÂÚʋχÛËηٿÛÙ·ÛË

1.

2.

ı¤ÛË ! ı¤ÛÂȘ2 1 2 1

ÙËÏÂfiÚ·ÛË ! ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ3 2 1 2 1

45

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

}

Page 48: Λίγα τραγούδια θα σου πω

46

Page 49: Λίγα τραγούδια θα σου πω

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ !˘„¤ÏË ÙÔ 1943.ªÂÚÈÎÔ› ·&fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˘˜

‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘, &Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·&fiÙÔ 1978 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1991, ›ӷÈ: «$›Ì·È¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ ηԢÌ&fiË»fi&Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «#ı‹-Ó· ÙÔ˘ ’78», «æ˘¯Ú·ÈÌ›· &·È‰È¿»,«Ã·ÌËÏ‹ &Ù‹ÛË», «"Fifties" Î·È ÍÂ-Úfi „ˆÌ›» ÎÙÏ. "Ô 1993 ΢ÎÏÔÊÔÚ›ÙÔ ‰È&Ïfi ¿ÏÌ&Ô˘Ì Ì ٛÙÏÔ «#¯ &·-ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿» Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÏ-ÏËÓÈο ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ &ÂÓ‹ÓÙ·¯ÚfiÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÚ¿ÊÂÈ ı·-ÙÚÈ΋ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ-΋ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ-ÎÒÓ $ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, fi&ˆ˜ ÙÔ˘£. #ÁÁÂÏfi&Ô˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ¶. µÔ‡ÏÁ·ÚËÎÙÏ. "¤ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ &ÔÏϤ˜ ˙ˆ-ÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ$ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ !‡&ÚÔ. °ÓˆÛÙfiÙÂ-ÚË ·&fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ &ÂÚ›ÊËÌÔ«¶¿ÚÙÈ ÛÙË µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË» &Ô˘ ¤ÁÈÓÂÙÔ 1983 Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ &ÂÚ›&Ô˘70.000 ÎfiÛÌÔ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉ‹-ψÛË Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ‹Ù·Ó Ô &ÚÒÙԘηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ &Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙȘ Û˘Ó·˘-ϛ˜ ·&fi Ù· Á‹&‰· Î·È Ù· ı¤·ÙÚ· ÛÂÊ˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

#ı‹Ó· ÙÔ˘ ’78

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ &ËϷˉfiÓ˘

§Ô˘ÎÈ·Ófi˜ 'ËϷˉfiÓ˘

47

¶ÂÚ!·ÙÒ Ì˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ "ı‹Ó·˜ Í·Ó¿ ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ Ù˘ Î·È Ù· ‰ÂÈÏÈÓ¿. $È fiÛ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ‚Ϥ!ˆ Ù· ÁÓˆÚ›̇ ˆ ηϿ ÎÈ fï˜, ÙÔ ÓÈÒıˆ, ·ÏÏ¿Í·Ó !ÔÏÏ¿.

¶ÂÚ!·Ù¿˜ ̘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ "ı‹Ó·˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÌÈ·˜ "ı‹Ó·˜ !Ô˘ !È· Ì·˜ ÌÈÛ›. ™ÙÔ˘˜ !ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜, ‰Â Û ͤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÎÈ Ô‡Ù ͤÚÂȘ Î·Ó¤Ó·Ó ÎÈ ÂÛ‡.

¶ÂÚ!·Ù¿Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÎÈ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Î Ï̆¿ fï˜ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Î·Ï¿ !ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ, !ˆ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÎÈ Ë !fiÏË fi!ˆ˜ ·ÏÏ¿Í·Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ !ÔÏÏ¿.

Page 50: Λίγα τραγούδια θα σου πω

#ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÛËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂÈ˜Î·È ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ !Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂÈ˜Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ·ÙËÓ !fiÏË ÙÔ˘.

“™ÙÔ˘˜ !ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜... ÂÛ‡”:™Â (ÔÈÔ (Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ (·Ú·(¿Óˆ ÛÙ›¯ÔÈ; ¶Ò˜ ‚Ϥ(ˆ ÂÁÒ ÙÔ (·Ú·(¿Óˆ (Úfi‚ÏËÌ·; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÚÓËÙÈο Î·È (ÔÈ· Ù· ıÂÙÈο ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘;

“ªÈ·˜ "ı‹Ó·˜ !Ô˘ Ì·˜ ÌÈÛ›”:¶Ò˜ ηٷϷ‚·›Óˆ ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹;

1.

$È fiÛ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ ‚Ϥ!ˆÙ· ÁÓˆÚ›̇ ˆ ηϿ...

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

2.

3.

48

Page 51: Λίγα τραγούδια θα σου πω

49

'È Î¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ¿ÏÏ·Í·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ !ÔÏÏ¿; 'È ‚Ϥ!ÂÈ; ™˘ÁÎÚ›Óˆ ÙȘ ‰‡Ô ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙËÓ #ı‹Ó· ÙÔ‡ ÙfiÙÂ Î·È ÙËÓ #ı‹Ó· ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ·.

4.

11990055

22000044

Page 52: Λίγα τραγούδια θα σου πω

50

·. ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙËÓ !fiÏË ‹ ÙÔ ¯ˆÚÈfi fi!Ô˘ ¤ÌÂÓ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·.

‚. &¿Óˆ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ !fiÏË !Ô˘ ˙ˆ ÙÒÚ·.

Á. ™˘˙ËÙ¿ˆ Ù· ·ÚÓËÙÈο Î·È Ù· ıÂÙÈο Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ !fiÏË Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È Ù· ‚¿˙ˆ ÛÙÔÓ !·Ú·Î¿Ùˆ !›Ó·Î·.

¶(§$ Ãøƒ)(

£!%"'#

#ƒ¡$%"'#

¶ÂÚ!·ÙÒ ÛÙËÓ !fiÏË ÌÔ˘/ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ/ÙÔ !·Ú·ÙËÚÒ.°Ú¿Êˆ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘.

6.5.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Page 53: Λίγα τραγούδια θα σου πω

51

1. – £· &·˜ ÛÈÓÂÌ¿; – Ÿ¯È, .....................................................................

2. – ŒÁÚ·„˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË; – ...............................................................................

3. – $›‰Â˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ; – ...............................................................................

4. – !ÔÈÌ¿Û·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ; – ...............................................................................

5. – $›&˜ ÛÙËÓ $ϤÓË ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÔ˘; – ...............................................................................

!Ôχ˜ !ÔÏÏ‹ !Ôχ !ÔÏÏÔ› !ÔÏϤ˜ !ÔÏÏ¿ !Ôχ˜ !ÔÏÏ‹ !Ôχ !ÔÏÏÔ› !ÔÏϤ˜ !ÔÏÏ¿

-‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó¤Ó·Ó -‰Â ı¤Ïˆ Ù›!ÔÙ· -‰ÂÓ !¿ˆ !Ô˘ıÂÓ¿ -‰ÂÓ Í¯ӿˆ !ÔÙ¤

-‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó¤Ó·Ó -‰Â ı¤Ïˆ Ù›!ÔÙ· -‰ÂÓ !¿ˆ !Ô˘ıÂÓ¿ -‰ÂÓ Í¯ӿˆ !ÔÙ¤

µ¿˙ˆ ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡(Ô ÙÔ˘ Â(Èı¤ÙÔ˘ «(Ôχ˜» ‰›(Ï· ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.

................................... ÎfiÛÌÔ˜ ................................... ÎÚ‡Ô

................................... &·È‰È¿ ................................... ‚ÚÔ¯‹

................................... ¿ÓıÚˆ&ÔÈ ................................... ̤Ú˜

................................... Á˘Ó·›Î˜ ................................... ηÈÚfi˜

................................... ¯ˆÚÈ¿ ................................... &fiÏÂȘ

ŸÏÔÈ... οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ!! ª·Ú›·: £¤Ïˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÌÔ˘ÛÈ΋

°ÈÒÚÁÔ˜: ...............................................................................

! $ϤÓË: ¢Â ı¤Ïˆ Ó· &χӈ Ù· &È¿Ù·.

¢ËÌ‹ÙÚ˘: ........................................................

! "·Û›·: ¶ÂÈÓ¿ˆ.

µ¿Ûˆ: .................................................................

! ÷ڿ: ¢Â Ϥˆ &ÔÙ¤ „¤Ì·Ù·.

!·ÙÂÚ›Ó·: ..........................................................

“¢¢  ۠ͤÚÂÈ ÎÎ ·· ÓÓ ¤¤ ÓÓ ·· ˜̃”™Ù· ÂÏÏËÓÈο ‚¿˙ˆ ‰È!Ï‹ ¿ÚÓËÛË.

2.

3.

(+) £¤Ïˆ !·ÁˆÙfi ÎÈ ÂÁÒ (-) ¢Â ı¤Ïˆ !·ÁˆÙfi Ô‡Ù ÂÁÒ (+) £¤Ïˆ !·ÁˆÙfi ÎÈ ÂÁÒ (-) ¢Â ı¤Ïˆ !·ÁˆÙfi Ô‡Ù ÂÁÒ

§¤ˆ «fi¯È!» ÛÂ... fiÏ·!

-- ££¤¤ÏÏÂÂÈȘ̃ !!··ÁÁˆ̂ÙÙfifi;;-- ŸŸ¯̄ÈÈ,, ‰‰Â ıı¤¤Ïψ̂ ÙÙ››!!ÔÔÙÙ··..

™˘Ó¯›˙ˆ fi!ˆ˜ ÛÙÔ !·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÃÚËÛÈÌÔ!ÔÈÒÙ· «Î·Ó¤Ó·˜», «Ù›!ÔÙ·»,«!Ô˘ıÂÓ¿», «!ÔÙ¤»:

1. “"ÏÏ¿Í·Ó !ÔÏÏ¿”, “ÛÙÔ˘˜ !ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜”ŒÓ· Ï ‹ ‰‡Ô ÏÏ;

11 .. “¶ÂÚ!·ÙÒ Ì˜ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ "ı‹Ó·˜”.22 .. “¶ÂÚ!·Ù¿˜ ̘ ÛÙÔ˘˜‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ "ı‹Ó·˜ ÎÎ ÈÈ Â ÛÛ ‡‡”.

33 .. “...‰‰  ۠ͤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜”.44 .. “ÎÈ ÔÔ ‡‡ Ù٠ ͤÚÂȘ ηӤӷÓÎÈ ÂÛ‡”.

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

Page 54: Λίγα τραγούδια θα σου πω

52

Page 55: Λίγα τραγούδια θα σου πω

™˘ÓÓÂÊԇϷ

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fi!Ô˘ÏÔ˜

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ

1944. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋

ÙÔ˘ &ÔÚ›· ÙÔ 1964 Û ο&ÔÈ· Ó˘-

¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Î·È &Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·

Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿. (

΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ &ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘

«"Ô ÊÔÚÙËÁfi», fi&Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ

ÙÚ·ÁÔ‡‰È «™˘ÓÓÂÊԇϷ», ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ

‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ÕÏϘ ‰È-

ÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ›ӷÈ:

«ª&¿ÏÔ˜» 1971, «µÚfiÌÈÎÔ „ˆÌ›»

1972, «¢¤Î· ̄ ÚfiÓÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·» 1975,

«"Ú·&Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ» 1983, «%‹Ùˆ

ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» 1987 ÎÙÏ.

* ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÙÚfi&Ô˜ &Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿,

Ë ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë &ÔÈfiÙËÙ· Ù˘

ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î¿-

ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·&fi ÙÔ˘˜ ˘&fiÏÔÈ-

&Ô˘˜ &ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ηÏÏÈ-

Ù¤¯Ó˜.

¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fi(Ô˘ÏÔ˜

%›̄ · - ›̄ · ÌÈ· ·Á¿!Ë - ·¯, ηډԇϷ ÌÔ˘!Ô˘ ’ÌÔÈ·˙Â Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ - Û˘ÓÓÂÊԇϷ ÌÔ˘.™· Û˘ÓÓÂÊ¿ - Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ Ê‡ÁÂÈ, Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈÌ’ ·Á·!¿ÂÈ ÙË ÌÈ·, ÙËÓ ¿ÏÏË Ì Í¯ӿÂÈ.

$È ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ - ÎÈ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, ‚Ú¿‰˘ - ·¯, ηډԇϷ ÌÔ˘‰ÈÒ¯Óˆ Í·ÊÓÈο ÙË Û˘ÓÓÂÊԇϷ ÌÔ˘.¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ !È· Ó· Ì ÁÂÏ¿ÂÈÌ’ ·Á·!¿ÂÈ ÙË ÌÈ·, ÙËÓ ¿ÏÏË Ì Í¯ӿÂÈ.

$È ¤Ú¯ÂÙ·È Ô "!Ú›Ï˘ - ·¯, ηډԇϷ ÌÔ˘Ó· ÎÈ Ô ª¿Ë˜, Ô ª¿Ë˜ - Û˘ÓÓÂÊԇϷ ÌÔ˘.¢›̄ ˆ˜ - ‰›̄ ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ‰¿ÎÚ˘ Î·È ÊÈÏ›‰ÂÓ Â›Ó’ ¿- ‰ÂÓ Â›Ó’ ¿ÓÔÈÍË Ê¤ÙÔ˜ ·˘Ù‹.

™˘ÓÓÂÊԇϷ - Û˘ÓÓÂÊԇϷ Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÔ˘ ˙ËÙÒÎ·È ÙÚÈÁ‡ÚÓ· Ì’ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÂȘ οı ‚Ú¿‰˘¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ - ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ Ó· ’Ì·È ÌÔÓ·¯fi˜Ì’ ·Á·!¿˜ ÙË ÌÈ· ÎÈ ·˜ ̠ͯӿ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË.

53

Page 56: Λίγα τραγούδια θα σου πω

54

·. ™ˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜;

™ËÌÂÈÒÓˆ Ì " ÙȘ (ÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ô˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜.

"Ô &ÚfiÛˆ&Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡:

1. Â›Ó·È &Ôχ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ.

2. Â›Ó·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ &ÔÏÏ¿

Û‡ÓÓÂÊ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.

3. ϤÂÈ ÛÙËÓ ·Á¿&Ë ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ.

4. ͯӿÂÈ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘.

5. ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ¿ÓÔÈÍË.

6. ÓÔÛÙ·ÏÁ› ÙËÓ &·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¿&Ë,

fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¿ÓÔÈÍË.

7. ‚Á·›ÓÂÈ ‚fiÏÙ· οı ‚Ú¿‰˘ Ì ÙËÓ ·Á¿&Ë ÙÔ˘.

8. ‰ÂÓ Ì&ÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.

1.Á. °È·Ù›

ÙÔ !ÚfiÛˆ!Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·!ÔηÏ›«Û˘ÓÓÂÊԇϷ» ÙË Á˘Ó·›Î· !Ô˘ ·Á·!¿ÂÈ; 'È ÔÌÔÈfiÙËÙ˜

¤¯ÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ Ì ٷ Û‡ÓÓÂÊ·;

“™· Û˘ÓÓÂÊ¿ - Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ

ʇÁÂÈ, Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ

Ì’ ·Á·!¿ÂÈ ÙË ÌÈ·,

ÙËÓ ¿ÏÏË Ì Í¯ӿÂÈ”.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

·. #ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙ‹ÏË ÌÂÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË.

1. ªÔÈ¿˙ˆ ·. Èڛ˜

2. #ÓÙ¤¯ˆ ‚. §¤ˆ Û ο&ÔÈÔÓ Ó· ʇÁÂÈ

3. ªÂ ÁÂÏ¿ÂÈ Á. $›Ì·È fiÌÔÈÔ˜ Ì ο&ÔÈÔÓ

4. ¢›¯ˆ˜ ‰. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ – ¿ÏϘ

ÊÔÚ¤˜

5. ¢ÈÒ¯Óˆ Â. ª&ÔÚÒ, ¤¯ˆ ÙË ‰‡Ó·ÌË

6. "Ë ÌÈ· – ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙ. ªÂ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ

‚. µÚ›ÛΈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·

ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ.

ʇÁÂÈ !

................................

·Á·&¿ÂÈ ! ................................

ͯӿÂÈ ! ................................

‚Ú¿‰˘ ! ................................

‰›¯ˆ˜ ! ................................

‚. µ¿˙ˆ ÙȘ !ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.#ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙËÓ Î¿ı ÛÙÚÔÊ‹ (1, 2, 3, 4) Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË !ÚfiÙ·ÛË (·, ‚, Á, ‰).

"Ô &ÚfiÛˆ&Ô:

1 ÛÙÚÔÊ‹ 2 ÛÙÚÔÊ‹ 3 ÛÙÚÔÊ‹ 4 ÛÙÚÔÊ‹

·. ˙ËÙ¿ÂÈ ·&fi ÙËÓ

·Á¿&Ë ÙÔ˘Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ

&›Ûˆ.

‚.‰ÂÓ Ì&ÔÚ›¿ÏÏÔ Î·È

·&ÔÊ·Û›˙ÂÈÓ· ¯ˆÚ›ÛÂÈ.

Á.‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È

·&fi ÌÈ· ·Á¿&Ë.

‰. Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ηÈ

ÙÔ˘ Ï›&ÂÈ ÙÔ&ÚfiÛˆ&Ô

&Ô˘ ·Á·&¿ÂÈ.

2.

Page 57: Λίγα τραγούδια θα σου πω

“™· Û˘ÓÓÂÊ¿ - Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ Ê‡ÁÂÈ, Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ”.Í·Ó¿ = &¿ÏÈ

Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÂÈ, ͷӷʇÁÂÈ Í·Ó·¤Ú¯ÂÙ·È

3.

1. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

! ªÈÏ¿ÂÈ

Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘

ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ

ÛÙȘ 3:00 ηÈ

Í·Ó·ÌÈÏ¿ÂÈ

ÛÙȘ 3.30.

&ÔÈÙ¿˙ˆ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÎÈ ÂÁÒ Ï¤ÍÂȘ Ì ÙÔ «Í·Ó¿». ¶ÂÚÈÁڿʈ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, fi!ˆ˜ ÛÙÔ !·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

55

2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 58: Λίγα τραγούδια θα σου πω

56

™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë ¿ÓÔÈÍË ı¤ÏÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ‰¿ÎÚ˘ Î·È ÊÈÏ›.§¤ˆ Î·È ÂÁÒ Ì ÙÈ Û˘Ó‰¤ˆ οı Â!Ô¯‹.

°Ú¿Êˆ !ÔÈ· Â!Ô¯‹ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ÈÁÈ·Ù›.

! ÃÂÈÌÒÓ·˜

! !·ÏÔη›ÚÈ! ÕÓÔÈÍË

! ºıÈÓfi&ˆÚÔ

“¢›̄ ˆ˜ - ‰›̄ ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È,

‰¿ÎÚ˘ Î·È ÊÈÏ›

‰ÂÓ Â›Ó’ ¿- ‰ÂÓ Â›Ó’ ¿ÓÔÈÍË

ʤÙÔ˜ ·˘Ù‹”

4. 5.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Page 59: Λίγα τραγούδια θα σου πω

57

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

™˘Ì!ÏËÚÒÓˆ Ù· È ‹ ˘ ÛÙËÓ !·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÚ›·.

"Ô ‚Ú¿‰__ Ù· &·È‰_¿ Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙÔ Û&›Ù__ &Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ӷ.

¶¤Ú·Û·Ó &Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ

&·&&Ô‡ Î·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿. $ΛÓÔ &Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ &ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ë ‚fiÏ-

Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿Ó__ Î·È Ë ‚·Úο‰· Ì ÙÔ Î·˝Î__ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ &·&&Ô‡,

&Ô˘ Â›Ó·È „·Ú¿˜. $›‰·Ó Î·È &Ò˜ „·ÚÂ‡Ô˘Ó „¿ÚÈ· Ì ÙÔ ‰›¯Ù__!

«¡· Í·Ó¿ÚıÂÙÂ! £· Û·˜ &ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ!» ÙÔ˘˜ ›&Â Ë ÁÈ·ÁÈ¿, ÂÓÒ ÙÔ˘˜

·&Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡ÛÂ, ÎÈ ¤Ó· ‰¿ÎÚ__ ·ÏËÛ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘Ïfi Ù˘.

ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È "ÏÏ¿ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ - Ù· ‰¿ÎÚ˘·ÙÔ ÊÈÏ› ÙÔ ‰›̄ Ù˘ - Ù· ‰›̄ Ù˘·ÙÔ !·È‰› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ - Ù· ‚Ú¿‰ È·ÙÔ ÏÔ Ï̆Ô‡‰È

1.

"ÚÛÂÓÈÎfi aa £ËÏ˘Îfi bb &˘‰¤ÙÂÚÔ-¿Î˘, -Ô‡Ï˘ -›ÙÛ·, -ԇϷ -¿ÎÈÔ °ÈˆÚÁ¿Î˘ Ë %ÏÂÓ›ÙÛ· ÙÔ !·È‰¿ÎÈÔ !·!!Ô‡Ï˘ Ë ·‰ÂÚÊԇϷ ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ

"ÚÛÂÓÈÎfi aa £ËÏ˘Îfi bb &˘‰¤ÙÂÚÔ-¿Î˘, -Ô‡Ï˘ -›ÙÛ·, -ԇϷ -¿ÎÈÔ °ÈˆÚÁ¿Î˘ Ë %ÏÂÓ›ÙÛ· ÙÔ !·È‰¿ÎÈÔ !·!!Ô‡Ï˘ Ë ·‰ÂÚÊԇϷ ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ

Ô !ÒÛÙ·˜ Ô Ë ÎÔ‡ÎÏ· ËÙÔ

Ë Î·Ú¤ÎÏ· Ë ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿&È ÙÔÙÔ

ÙÔ &ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ ÙÔ Û&›ÙÈ ÙÔ

ÙÔ ÙÚ·&¤˙È ÙÔ Ë Ì&ÏÔ‡˙· ËÙÔ

Ô &·Ù¤Ú·˜ Ô Ë ÊÔ‡ÛÙ· Ë

Ë ÎfiÚË Ë ÙÔ &·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ

Ë Ù·‚¤ÚÓ· Ë ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ

Ë &fiÚÙ· Ë ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ

Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ô Ë ª·›ÚË Ë

ºÙÈ¿¯Óˆ ÎÈ ÂÁÒ…«ÏÂÍԇϘ», fi!ˆ˜ ÛÙÔÓ !·Ú·!¿Óˆ !›Ó·Î·.

ÙÔ Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ

Ë Î·Ú‰Ô‡Ï·

2.

ÙÔ !·È‰¿ÎÈ

ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È "ÏÏ¿ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ - Ù· ‰¿ÎÚ˘·ÙÔ ÊÈÏ› ÙÔ ‰›̄ Ù˘ - Ù· ‰›̄ Ù˘·ÙÔ !·È‰› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ - Ù· ‚Ú¿‰ È·ÙÔ ÏÔ Ï̆Ô‡‰È

Page 60: Λίγα τραγούδια θα σου πω

58

Page 61: Λίγα τραγούδια θα σου πω

ŒÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: $ÚÒ

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÛÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. #&fi

Ù· &¤ÓÙ Ù˘ ÎÈfiÏ·˜ ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯Ô-

Ï‹ıËΠ̠ÙÔ &È¿ÓÔ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ &ÚÒ-

ÙÔ Ù˘ ‰›ÛÎÔ, Ì ٛÙÏÔ «ÕÙÈÌ· Ù·

&Ú¿ÁÌ·Ù·», ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

&ÚÔÛˆ&ÈÎfi Ù˘ ¿ÏÌ&Ô˘Ì «ŒÙÛÈ Â›-

Ì·È ÂÁÒ», &Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â-

&ÈÙ˘¯›·. ™ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·˘Ùfi &Ô˘ &ÂÚȤ-

¯ÂÈ ¤ÓÙÂη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ë

›‰È· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜.

"· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È Ó·ÓÈο Î·È ˙ˆ-

ÓÙ·Ó¿, Ô ÛÙ›¯Ô˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ¿ÌÂ-

ÛÔ˜. $&ÈÙ˘¯›· ›¯·Ó Â&›Û˘ Î·È ÔÈ Â-

&fiÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ù˘. "¤ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ Î¿-

ÓÂÈ &ÔÏϤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ

$ÏÏ¿‰·, ÔÈ Ô&ԛ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ

&ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi &Ô˘ ÙË Ï·ÙÚ‡-

$ÚÒ

¢Â ı˘Ì¿Ì·È Ô‡Ù ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÛÔ˘Ô‡Ù ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ ÛÔ˘, ‰Â ı˘Ì¿Ì·È.ª· ÊÔ‚¿Ì·È ÙËÓ ·‡Ú· ÛÔ˘ Ù· !ÚˆÈÓ¿ !Ô˘ ı· Ì !·›ÚÓÂÈ ·ÁηÏÈ¿, ·˘Ùfi ÊÔ‚¿Ì·È.

%ÙÛÈ Â›Ì’ ÂÁÒ Î·È ‰ÂÓ Ì!ÔÚÒ Ô‡ÙÂ Î·È ı¤Ïˆ Ó’ ·ÏϿ͈¤ÙÛÈ Â›Ì’ ÂÁÒ, Ó· Û’ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi.%ÙÛÈ Â›Ì’ ÂÁÒ, ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÁÈ· Û¤Ó· ı· Ê Ï̆¿Íˆ."ÏψÛÙ ÛÔ˘ ÙÔ ¯ÚˆÛÙÒ ¤ÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ.

¢Â ı˘Ì¿Ì·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· Ë ÛȈ!‹ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÁÂÈ· Î·È ¤Ó· ÁÈ·Ù›, ·˘Ùfi ı˘Ì¿Ì·È.ª· ÊÔ‚¿Ì·È οı ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ÎÚ˘Ê‹ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ı· Ô‰ËÁ›, ·˘Ùfi ÊÔ‚¿Ì·È.

59

Page 62: Λίγα τραγούδια θα σου πω

60

·. "!ÈϤÁˆ ÙÔ ÛˆÛÙfi.

"Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· Û¯¤ÛË &Ô˘: ˘&¿Ú¯ÂÈ; ı· ˘&¿ÚÍÂÈ; ÙÂÏ›ˆÛÂ;

1.

2. 3.#ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙ‹ÏË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË.

1. ‚ϤÌÌ· ·. ÙÔ Ó· ÌË ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜

2. ·‡Ú· ‚. ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÂÍ¿ÏÏÔ˘

3. ¯ÚˆÛÙÒ Á. Ô «·¤Ú·˜» ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒ&Ô˘

4. ÛȈ&‹ ‰. fi¯È Ê·ÓÂÚ‹, Ì˘ÛÙÈ΋

5. ÎÚ˘Ê‹ Â. &Ú¤&ÂÈ Ó· ‰ÒÛˆ, ÔÊ›ψ

6. ¿ÏψÛÙ ÛÙ. Ë Ì·ÙÈ¿, Ô ÙÚfi&Ô˜ &Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÌÂ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

#ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Í·Ó¿ Î·È Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ !Ô˘ Ï›!Ô˘Ó.

¢Â ı˘Ì¿Ì·È Ô‡Ù ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÛÔ˘Ô‡Ù ÙÔ ............................................................... ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ ÛÔ˘, ‰Â ı˘Ì¿Ì·È.ª· ÊÔ‚¿Ì·È ÙËÓ ·‡Ú· ÛÔ˘ Ù· ............................................................!Ô˘ ı· Ì !·›ÚÓÂÈ ..............................................., ·˘Ùfi ÊÔ‚¿Ì·È%ÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ Î·È ‰ÂÓ .................................................... Ô‡ÙÂ Î·È ı¤Ïˆ Ó’ ·ÏϿ͈.%ÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ, Ó· Û’ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È ÌÔ˘ Â›Ó·È .............................................%ÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ, ¤Ó· ................................................... ÁÈ· Û¤Ó· ı· Ê Ï̆¿Íˆ"ÏψÛÙ ÛÔ˘ ÙÔ ¯ÚˆÛÙÒ, ¤ÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ.¢Â ı˘Ì¿Ì·È, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ............................................. Ë ÛȈ!‹, ÌfiÓÔ ¤Ó· ........................................... Î·È ¤Ó· ÁÈ·Ù›, ·˘Ùfi ı˘Ì¿Ì·È.ª· ÊÔ‚¿Ì·È οı ....................................... ÌÔ˘ ÎÚ˘Ê‹ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ı· Ô‰ËÁ›, ......................................... ÊÔ‚¿Ì·È.

’’’

‚. 'È ÓÈÒıÂÈ ÙÔ !ÚfiÛˆ!Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡; ™ËÌÂÈÒÓˆ Ì ".

ı˘Ìfi Êfi‚Ô Ì›ÛÔ˜ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ·Á¿&Ë

Page 63: Λίγα τραγούδια θα σου πω

61

¢Â›¯Óˆ Ì ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ Û !ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ !ÚÔÛÒ!Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› οı ϤÍË.

Ì¿ÙÈ·

‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜

ÊÚ‡‰È·

̇ÙË

¯Â›ÏÈ·

ÛÙfiÌ·

‰fiÓÙÈ·

·˘ÙÈ¿

̤و(Ô

Ì¿ÁÔ˘Ï·

ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ

ÌÔ‡ÛÈ

5.

ºÙÈ¿¯Óˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·!fi Ú‹Ì·Ù·Î·È Ú‹Ì·Ù· ·!fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.

&˘ÛÈ·ÛÙÈο ƒ‹Ì·Ù·

ÙÔ ‚ϤÌÌ·

ÙÔ Û¯‹Ì·

ÙÔ ¯ÚÒÌ·

·ÏÏ¿˙ˆ

ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È

ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ

Ë ÛΤ„Ë

Ë ·ÁηÏÈ¿

ÊÔ‚¿Ì·È

4.

Page 64: Λίγα τραγούδια θα σου πω

62

¶·È¯Ó›‰È ÚfiÏˆÓ ÁÈ· ‰‡Ô.

$›Û·È ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È &Ú¤&ÂÈ Ó· &·˜ ÛÙËÓ #ÏfiÓÓËÛÔÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ Û ¤Ó· ı·Ï¿ÛÛÈÔ &¿ÚÎÔ ÛÙ·‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ªÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙÔÓ ˘(‡ı˘ÓÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙËÓ #ÏfiÓÓËÛÔ, Ô Ô&Ô›Ô˜ ı·Û &ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ¢›ÓÂȘ Î·È ˙ËÙ¿˜ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ (Ò˜ ı· ÁÓˆÚÈÛÙ›ÙÂ.(¢ËÏ·‰‹ &Ò˜ ›۷È, „ËÏfi˜, ÎÔÓÙfi˜, ÙÈ ÚÔ‡¯·ı· ÊÔÚ¿˜ ÎÙÏ.)

º›ÏÔÈ… ·!fi Ì·ÎÚÈ¿.

°Ú¿Êˆ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· Ì·ıËÙ‹/ÌÈ·

!ÏÏËÓ›‰· Ì·ı‹ÙÚÈ· ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ηÈ(·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙËÓÂ͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘ Î·È Ù· ¯fiÌ(È ÌÔ˘.

6.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

7.

Page 65: Λίγα τραγούδια θα σου πω

63

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

£˘Ì¿Ì·È ο(ÔÈÔÓ ¶·È‰È¿, ı˘Ì¿ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘‹ οÙÈ ÙÔ °È¿ÓÓË;

°‡ÚÈÛ ͷӿ ÛÙËÓ $ÏÏ¿‰·.

ºÔ‚¿Ì·È ο(ÔÈÔÓ ( ª·Ú›· ÊÔ‚¿Ù·È‹ οÙÈ &¿Ú· &Ôχ Ù· &ÔÓÙ›ÎÈ·.

§˘&¿Ì·È ο(ÔÈÔÓ §˘(¿Ì·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ&Ô˘˜‹ οÙÈ &Ô˘ ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜.§˘&¿Ì·È (Ô˘… §˘(¿Ì·È &Ô˘ ʇÁˆ §˘&¿Ì·È ÁÈ· ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ.

§˘(¿Ì·È ÁÈ’ ·˘Ùfi &Ô˘ ¤&·ı˜!

‚. ™ËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ ·!·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È!Ï·Ófi ÌÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

(.¯. #. "" °°ÈÈÒÒÚÚÁÁÔÔ˜̃ ıı˘̆ÌÌ¿¿ÙÙ··ÈÈ ÙÙÈȘ̃ ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔ!!¤¤˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ÙÙÔÔ Îη·ÏÏÔÔÎη·››ÚÚÈÈ..µ. ººÔÔ‚‚¿¿ÙÙ··ÈÈ ÙÙ·· ÊÊ››‰‰ÈÈ··,, ÙÙÈȘ̃ ··ÚÚ¿¿¯̄ÓÓ˜̃ Îη·ÈÈ ÙÙÈȘ̃ Îη·ÙÙÛÛ··ÚÚ››‰‰Â˜̃........................................................................................................................

·. ƒˆÙ¿ˆ ÙÔÓ ‰È!Ï·Ófi ÌÔ˘:

#. «"È ı˘Ì¿Û·È ·&fi ÙËÓ &ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿;».µ. «¶Â˜ ÌÔ˘ ÙÚ›· &Ú¿ÁÌ·Ù· &Ô˘ ÊÔ‚¿Û·È».°. «¶Â˜ ÌÔ˘ ‰‡Ô &ÂÚÈ&ÙÒÛÂȘ &Ô˘ ›&˜ “Ï˘(¿Ì·È”».¢. «"È ÒÚ· ÎÔÈÌ¿Û·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘; !ÔÈÌ¿Û·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ;».

1.

Á. ¶·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË!!!

ÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜. !¿ı ÔÌ¿‰· ‰È·Ï¤ÁÂȤӷ ·&fi Ù· &·Ú·&¿Óˆ Ú‹Ì·Ù·. *È Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î¿ı Ô-Ì¿‰· &Ú¤&ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó 6 ÛˆÛÙ¤˜ &ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ Ú‹-Ì· &Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi &ÚfiÛˆ&Ô Î¿ı ÊÔÚ¿.!¿ı ۈÛÙ‹ &ÚfiÙ·ÛË &·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi. ( ÔÌ¿‰· ÌÂÙÔ˘˜ &ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ.

“¢Â ı˘Ì¿Ì·È… Ì· ÊÔ‚¿Ì·È”·ÏÏ¿ Î·È Ï˘!¿Ì·È Î·È ÎÔÈÌ¿Ì·È

£˘Ì¿Ì·È£˘Ì¿Û·È£˘Ì¿Ù·È£˘ÌfiÌ·ÛÙ£˘Ì¿ÛÙ£˘ÌÔ‡ÓÙ·È

“¢Â ı˘Ì¿Ì·È… Ì· ÊÔ‚¿Ì·È”·ÏÏ¿ Î·È Ï˘!¿Ì·È Î·È ÎÔÈÌ¿Ì·È

£˘Ì¿Ì·È£˘Ì¿Û·È£˘Ì¿Ù·È£˘ÌfiÌ·ÛÙ£˘Ì¿ÛÙ£˘ÌÔ‡ÓÙ·È

ºÙÈ¿¯Óˆ ÊÚ¿ÛÂȘ, fi!ˆ˜ ÛÙÔ !·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

««......ÙÙÔÔ ‚‚ÏϤ¤ÌÌÌÌ·· ÙÙˆ̂ÓÓ ÌÌ··ÙÙÈÈÒÒÓÓ ÛÛÔÔ˘̆»»««......ÙÙÔÔ ÛÛ¯̄‹‹ÌÌ·· ÙÙˆ̂ÓÓ ¯̄ÂÂÈÈÏÏÈÈÒÒÓÓ ÛÛÔÔ˘̆»»

¯ÚÒÌ· Ì·ÏÏÈ¿ ...............................................Ì¿ÙÈ· ...............................................

Ó‡¯È· ¯¤ÚÈ· ...............................................&fi‰È· ...............................................

Û¯‹Ì· ÊÚ‡‰È· ...............................................·˘ÙÈ¿ ...............................................

2.

Page 66: Λίγα τραγούδια θα σου πω

64

Page 67: Λίγα τραγούδια θα σου πω

!Ô Ìˉ¤Ó

™Ù›¯ÔÈ: §¿Î˘ §·˙fi!Ô˘ÏÔ˜ªÔ˘ÛÈ΋: £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜"Ú·ÁÔ‡‰È: #Ï¢ıÂÚ›· $Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË

°ÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔÓ¶ÂÈÚ·È¿. !Ô "ÚÒÙÔ Ù˘ ‚‹Ì· ‹-

Ù·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1980 Ì ÙËÓ«#"ÈÛıÔ‰ÚÔÌÈ΋ $ÔÌ"·Ó›·». %ÚÁfi-ÙÂÚ· Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÌÂÙÔ˘˜ µ. °ÂÚÌ·Ófi, ¢. ™·‚‚fi"Ô˘ÏÔÎ·È ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ. !Ô 1991 ÍÂÎÈÓ¿-ÂÈ ÙȘ "ÚÔÛˆ"ÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ηÈÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÙȘ "ÂÚÈԉ›˜ Ù˘ÛÙËÓ &ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ $‡"ÚÔ. ªÂ-Á¿ÏË Â"ÈÙ˘¯›· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰›ÛÎÔÈÙ˘ «ª¤Óˆ ÂÎÙfi˜», «' Ó‡¯Ù· ηÙÂ-‚·›ÓÂÈ», ÙÔ 1994 Î·È «!Ú·ÁÔ‡‰È·ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜» ÙÔ 1996, Û "Ô›ËÛ˪ȯ¿ÏË °Î·Ó¿, #‰˘ÛÛ¤· &χÙË,ª·Ú›·˜ ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË, $ÒÛÙ· $·-Ú˘ˆÙ¿ÎË ÎÙÏ. &ÎÙfi˜ ·"fi ÙȘ "Ôχ Â-"ÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ &ÏÏ¿-‰· Ë &. %Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ¤¯ÂÈ "Ú·ÁÌ·-ÙÔ"ÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â"ÈÙ˘¯Ë̤ӈÓÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıÒ˜Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ηÈͤÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.

"Ï¢ıÂÚ›· #Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË

65

!Ô Ìˉ¤Ó ı· οӈ ·ÎÏÔ ÎÈ ÂΛ ̤۷ ı· ¯ÔÚ‡ˆ ÎÈ ·˜ ÌËÓ Í¤Úˆ "Ô‡ "ËÁ·›Óˆ ÎÈ ·˜ ÌËÓ Í¤Úˆ ÙÈ Á˘Ú‡ˆ.

!Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÌˉÂÓ›̇ ˆ "¿ÂÈ Ó· "ÂÈ "ˆ˜ Í·Ó·Ú¯›̇ ˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÌˉÂÓ›̇ ˆ "›Ûˆ ‰ÂÓ Í·Ó·Á˘Ú›̇ ˆ!

µ¿Ï·Ì ʈÙÈ¿ ÛÙ· ÊÚ¤Ó· Î·È Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ Áο˙È Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÓ·¯¿ Ë ÁË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔ Ë ÁË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜. ‚¿Ï·Ì ʈÙÈ¿ ÛÙ· ÊÚ¤Ó· Î·È Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ Áο˙È.

™Ù¿¯ÙË Á›Ó·Ó ٷ "¿ÓÙ· "¿ÂÈ Î·È ÙÔ "·ÚÂÏıfiÓ ÌÔ˘ fiÏË ÌÔ˘ Ë "ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘.

Page 68: Λίγα τραγούδια θα σου πω

66

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

! Êfi‚Ô˜ ! ¯·Ú¿ ! Û˘ÁΛÓËÛË

! χ"Ë ! ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ! ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ! ı˘Ìfi˜ ! ·"·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·

"È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡; (ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ")

·. ¯·Ú¿ ‚. χ"Ë Á. ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ‰. ·"·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·

Â. Êfi‚Ô ÛÙ. ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ˙. ı˘Ìfi Ë. Û˘ÁΛÓËÛË

"ÚÈÓ ÙÒÚ· ÌÂÙ¿Á Ë

2.1.

µÚ›ÛΈ Û οı ÛÙÚÔÊ‹ ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ «!ÚÈÓ», ÙÔ «ÙÒÚ·» ‹ ÙÔ «ÌÂÙ¿».™ËÌÂÈÒÓˆ ÛÙ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi (1, 2, 3, 4) Ù˘ οı ÛÙÚÔÊ‹˜.

Page 69: Λίγα τραγούδια θα σου πω

™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜; (™/§)

#. !Ô $ÚfiÛˆ$Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡:

·. ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹.

‚. ı¤ÏÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ "·ÚÂÏıfiÓ.

µ. “µ¿Ï·Ì ʈÙÈ¿ ÛÙ· ÊÚ¤Ó·” Â‰Ò ÛËÌ·›ÓÂÈ:

·. ο„·Ì ٷ ÊÚ¤Ó· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

‚. Ù›"ÔÙ· ‰Â Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ.

°. % ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ “™Ù¿¯ÙË Á›Ó·Ó ٷ "¿ÓÙ·... ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘” ÛËÌ·›ÓÂÈ:

·. ¤¯·Û· Ù· "Ú¿ÁÌ·Ù· "Ô˘ ›¯·.

‚. ¿ÊËÛ· "›Ûˆ "·ÏȤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·.

¢. “ªÂ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÓ·¯¿ Ë ÁË ·ÏÏ¿˙ÂÈ”Â‰Ò ÛËÌ·›ÓÂÈ:

·. Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó "ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÁÚ‹ÁÔÚ·

Ì"ÚÔÛÙ¿.

‚. ÌfiÓÔ Ë ÁË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜.

3.

67

Page 70: Λίγα τραγούδια θα σου πω

68

™ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È !Ô˘ ¿ÎÔ˘Û˜ ÙÔ !ÚfiÛˆ!Ô

Ê·›ÓÂÙ·È ·$ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹.

#Û‡ !fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· !·›ÚÓÂȘ ·!ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘;¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë !ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË

·!fiÊ·ÛË !Ô˘ ¤¯ÂȘ !¿ÚÂÈ;

4.

°Ú¿Êˆ ÙÈ ·!ÔÊ¿ÛÂȘ ¤¯ˆ !¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

5.

Page 71: Λίγα τραγούδια θα σου πω

69

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

!Ô Ìˉ¤Ó ı· οӈ ·ÎÏÔ ÎÈ ÂΛ ̤۷ ı· ¯ÔÚ––ˆÎÈ ·˜ ÌËÓ Í¤Úˆ "Ô‡ "ËÁ––Óˆ ÎÈ ·˜ ÌËÓ Í¤Úˆ ÙÈ Á˘Ú––ˆ.

!Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÌˉÂÓ–˙ˆ"¿ÂÈ Ó· "ÂÈ "ˆ˜ Í·Ó·Ú¯–˙ˆ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÌˉÂÓ–˙ˆ"›Ûˆ ‰ÂÓ Í·Ó·Á˘Ú–˙ˆ.

µ¿Ï·Ì ʈÙ-- ÛÙ· ÊÚ¤Ó·Î·È Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ Áο˙-Ì ٷ¯‡Ù-Ù˜ ÌÂÁ¿Ï˜ÌÔÓ·¯¿ Ë ÁË ·ÏÏ¿˙–– ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔ Ë ÁË ·ÏÏ¿˙–– Ì ٷ¯‡Ù-Ù˜ ÌÂÁ¿Ï˜. ‚¿Ï·Ì ʈÙ-- ÛÙ· ÊÚ¤Ó· Î·È Ì·˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ Áο˙-.

™Ù¿¯ÙË Á›Ó·Ó ٷ "¿ÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ "·ÚÂÏıfiÓ ÌÔ˘fiÏË ÌÔ˘ Ë "ÂÚÈÔ˘Û-- ÛÙËÓ Î·Ú‰-- Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘.

"ËÁ·›Óˆ Á˘Ú›̇ ˆ˙ÂÛÙ·›Óˆ ÛÎÔ˘"›̇ ˆ"Âı·›Óˆ Ì˘Ú›̇ ˆ

"ËÁ·›Óˆ Á˘Ú›̇ ˆ˙ÂÛÙ·›Óˆ ÛÎÔ˘"›̇ ˆ"Âı·›Óˆ Ì˘Ú›̇ ˆ

$Ϥӈ ‰·ÎÚ‡˙ˆ

̤ӈ ·ıÚÔ›˙ˆ

‰¤Óˆ $Ú‹˙ˆ ‰·Ó›˙ˆ

2.

1.

°Ú¿Êˆ Î·È ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù· !Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -·›Óˆ, -›˙ˆ.

$ÎÔ‡ˆ Í·Ó¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· !Ô˘ Ï›!Ô˘Ó.

##ÏÏ¿

¶ƒ&™&Ã%!

Page 72: Λίγα τραγούδια θα σου πω

70

Page 73: Λίγα τραγούδια θα σου πω

ÿÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿

™Ù›¯ÔÈ: #ϤÓË %ÈÒÁ·ªÔ˘ÛÈ΋: #˘·Óı›· ƒÂÌ!Ô‡ÙÛÈη"Ú·ÁÔ‡‰È: °È¿ÓÓ˘ &fiÙÛÈÚ·˜

°ÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ

%ı‹Ó·. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ

ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ 1990 Ì ÚÂ-

Ì"¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. # "ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘

"ÚÔÛˆ"ÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ

1996 Ì ٛÙÏÔ «%ıÒÔ˜ ¤ÓÔ¯Ô˜». %ÎÔ-

ÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰›ÛÎÔÈ, fi"ˆ˜ «ªfi-

ÓÔ ¤Ó· ÊÈÏ›» 1997, «º‡Ï·Î·˜ ÕÁÁÂ-

ÏÔ˜» 1999, «&›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ Ë ˙ˆ‹

Ì·˜» 2000. !Ô 2002 ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ

‰È"Ïfi CD «°È¿ÓÓ˘ $fiÙÛÈÚ·˜ Live»,

"Ô˘ ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÍÂ"ÂÚÓ¿

ÙȘ 120.000 Û "ˆÏ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ "Â-

Ù˘¯Ë̤ÓË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋

‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «Ã¿-

ÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿». ' ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Â-

"ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÙÔ «•‡ÏÈ-

ÓÔ ·ÏÔÁ¿ÎÈ», "Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ

ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2003.

°È¿ÓÓ˘ 'fiÙÛÈÚ·˜

ª¿ÚÙ˘ Â›Û·È ÎÈ Â˘ˆ‰È¿˙ÂȘ ¡fiÌÔ˜ Â›Û·È Î·È ‰È·Ù¿˙ÂȘ ¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘, fiÙ·Ó "ÂÚÓ¿˜ ÙÔ ÁÔ‚¿ÎÈ fiÙ·Ó "ÂÙ¿˜Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ÙÈÓ¿˙ÂȘ ÙÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂȘ ª¿ÚÙ˘ Î·È ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿˜ "fiÓÔ˜ Î·È ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜.¯¿ÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿ Ó· ‚¿˙ÂȘ #ÛÔ ˙ÂȘ Î·È Ì’ ·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ¯¿ÓÙÚ· "¿ÓÙ· Ó· ÊÔÚ¿˜. ¯¿ÓÙÚ· "¿ÓÙ· Ó· ÊÔÚ¿˜.

!Ô ı·Ï·ÛÛ› Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ÎÈ fiÏÔ ÙÔ Ì"Ï ÙÔ˘ ¯¿ÚÙËÓ· Ì"ÂÈ ÛÙË ¯¿ÓÙÚ· "Ô˘ ÊÔÚ¿˜Ó· ÌË Û "È¿ÓÂÈ Ì¿ÙÈ.

¡· Ì"ÂÈ ÛÙË ¯¿ÓÙÚ· "Ô˘ ÊÔÚ¿˜Ó· ÌË Û "È¿ÓÂÈ Ì¿ÙÈÙÔ ı·Ï·ÛÛ› Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ÎÈ fiÏÔ ÙÔ Ì"Ï ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË.

71

Page 74: Λίγα τραγούδια θα σου πω

72

™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜; (™/§)

!. " Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ›ӷÈ: ·. ·ÚÁfi˜.‚. ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜.

µ. " Ó¤Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡:·. Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÔ!¤Ï·.‚. ÌÈÛ› ÙËÓ ÎÔ!¤Ï· ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ.

°. # ÎÔ$¤Ï· $Ú¤$ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ı·Ï·ÛÛÈ¿ ¯¿ÓÙÚ·:·. Â!Âȉ‹ Ù˘ !¿ÂÈ.‚. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ !È¿ÓÂÈ Ì¿ÙÈ.

¢. “ª¿ÚÙ˘ Â›Û·È ÎÈ Â˘ˆ‰È¿˙ÂȘ” ÛËÌ·›ÓÂÈ:·. Ì˘Ú›˙ÂȘ ˆÚ·›· Û·Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ª¿ÚÙË.‚. Â›Û·È ÁÂÓÓË̤ÓË ÙÔ ª¿ÚÙË.

1. µÚ›ÛΈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ:

!. ÙÈÓ¿˙ÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘·) ÎÔ˘Ó¿˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ‚) ¯ÙÂÓ›˙ÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ Á) ÏÔ‡˙ÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘

µ. ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿˜‚) Ì˘Ú›˙ÂȘ ¿Û¯ËÌ· ‚) Ì˘Ú›˙ÂȘ ˆÚ·›· Á) Ì˘Ú›˙ÂȘ !·Ú¿ÍÂÓ·

°. Û $È¿ÓÂÈ Ì¿ÙÈ·) ÛÔ˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ ‚) Û ‚Ϥ!Ô˘Ó Á) ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó Î·Îfi,

fiÙ·Ó ÛÂ ÎÔÈÙ¿ÓÂ

¢. ‰È·Ù¿˙ÂȘ·) !ÚÔÛÙ¿˙ÂȘ ‚) ‚¿˙ÂȘ ÙȘ ʈӤ˜ Á) !ÂÈÚ¿˙ÂȘ

%. Ù˘Ú·ÓÓ¿˜·) ÎÚ·Ù¿˜ ‚) ‚·Û·Ó›˙ÂȘ Á) ‚ÔËı¿˜

2.

¢ˆ‰È¿˙ˆJJ ¢̆-- LL ‰‰˘̆ÛÛ--

‡ÎÔÏÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜

¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˜

Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜

µÚ›ÛΈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·.

¢ÎÔÏ›· (Ë) ..................................

.................................. ‰˘Û·ÚÂÛÙÒ

Â˘Ù˘¯›· ..................................

.................................. ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜

3.

‚. ºÙÈ¿¯Óˆ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÂÙÚ¿ÛÙÈ¯Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜Î·È ¿ÏϘ ÔÌÔÈÔηٿÏËÎÙ˜ ϤÍÂȘ

!.¯. !›¯· ÌÈ· ·Á¿"Ë, ·¯ Îη·ÚÚ‰‰ÔÔ‡‡ÏÏ·· ÌÌÔÔ˘̆"Ô˘ ±ÌÔÈ·˙Â Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ, ÛÛ˘̆ÓÓÓÓÂÂÊÊÔÔ‡‡ÏÏ·· ÌÌÔÔ˘̆

................................................................................................... !ÂÚÓ¿˜

..................................................................................................................

................................................................................................... ‚¿˙ÂȘ

.........................................................................................................

......................................................................................................

¢ˆ‰È¿˙ÂȘ $ÂÚÓ¿˜

ÙÈÓ¿˙ÂȘ ............................................ .......................‰È·Ù¿˙ÂȘ $ÂÙ¿˜

..................... .......................

..................... .......................

·. µÚ›ÛΈ ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÔÌÔÈÔηٷÏËÍ›·. !.¯. ¢̆ˆ̂‰‰ÈÈ¿¿˙̇ÂÂÈȘ̃--ÙÙÈÈÓÓ¿¿˙̇ÂÂÈȘ̃

4.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Page 75: Λίγα τραγούδια θα σου πω

73

1. "Ô˘Î¿ÌÈÛÔ 2. ÎÔÏȤ 3. Ì·ÁÈfi 4. οÏÙÛ˜ 5. ÊÔ‡ÛÙ· 6. ‰·¯Ù˘Ï›‰È 7. Á¿ÓÙÈ· 8. ηÛÎfiÏ

9. "·ÏÙfi 10. Ì"Ô˘Ê¿Ó 11. "Ô˘Ïfi‚ÂÚ 12. η"¤ÏÔ 13. "·ÓÙÂÏfiÓÈ 14. ηÏÛfiÓ

5.

“ÿÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿ Ó· ‚¿˙ÂȘ… ¡· ÌË Û "È¿ÓÂÈ Ì¿ÙÈ”.¶ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙÔ «Ì¿ÙÈ»;

ªÈÏ¿ˆ ÁÈ· $Ú¿ÁÌ·Ù· $Ô˘ $ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ fiÙÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ‹ η΋ Ù‡¯Ë.

$

“!Ô ÁÔ‚¿ÎÈ fiÙ·Ó "ÂÙ¿˜” !È ÊÔÚ¿ÌÂ…“!Ô ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂȘ” #ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.

ı. È. Î. Ï. Ì. Ó.

6.

·. ‚. Á. ‰. Â. ÛÙ. ˙. Ë.

Page 76: Λίγα τραγούδια θα σου πω

74

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

' !ÈÔ ¿Ù˘¯Ë ‹ Ë !ÈÔ Ù˘¯ÂÚ‹ ̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘!

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

........................................................................

..........................................................................

¶fiÛÔ !ÚÔÏË!ÙÈÎfi˜ ›۷È;

¢È·‚¿˙ˆ ÙȘ $·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ‚Ϥ$ˆ $fiÛÔ $ÚÔÏË$ÙÈÎfi˜ ›̷È.

1. µÏ¤"ÂȘ ÌÈ· Ì·‡ÚË Á¿Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

·. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi ı· Á›ÓÂÈ.

‚. %‰È·ÊÔÚ›˜.

2. ºÔÚ¿˜ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ "·ÓÙÂÏfiÓÈ. ªÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ÛÔ˘ ϤÂÈ "fiÛÔ ˆÚ·›Ô

›ӷÈ. &ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· "ÂÚÓ¿ÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÛÔ˘ ÙÔ ÏÂÚÒÓÂÈ.

·. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ·ÛÂ Ë Ê›ÏË ÛÔ˘.

‚. ™Î¤ÊÙÂÛ·È "fiÛÔ ·"ÚfiÛÂÎÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜.

3. ™"¿ÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ¤Ó·˜ ηıÚ¤ÊÙ˘ ÛÙÔ Û"›ÙÈ ÛÔ˘.

·. ºÔ‚¿Û·È fiÙÈ ÁÈ· ÂÊÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰Â ı· ¤¯ÂȘ Ù‡¯Ë.

‚. ¢Â ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·ıÚ¤ÊÙË.

4. ' Ê›ÏË ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÌ"ڤϷ ̤۷ ÛÙÔ Û"›ÙÈ.

·. !ËÓ ÎÏ›ÓÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯Â›˜ Ì‹"ˆ˜ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi.

‚. !ËÓ ÎÏ›ÓÂȘ Î·È ÙË ‚¿˙ÂȘ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.

5. &›Ó·È !Ú›ÙË Î·È 13.

·. ¢Â ‚Á·›ÓÂȘ ηıfiÏÔ˘ ·"fi ÙÔ Û"›ÙÈ ÛÔ˘.

‚. ¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂȘ ÙÔ "ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÛÔ˘.

6. ¶ÂÚ"·Ù¿˜ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ‚Ϥ"ÂÙ ÌÈ· ÛοϷ.

·. !Ô˘ Ϙ Ó· ÌËÓ "ÂÚ¿ÛÂÙ ·"fi οو, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿.

‚. ¶ÂÚÓ¿Ù ·"fi οو ¯ˆÚ›˜ "Úfi‚ÏËÌ·.

µ·ıÌÔÏÔÁ›·: µ¿˙ˆ 1 ÛÙȘ ·$·ÓÙ‹ÛÂȘ · Î·È 0 ÛÙȘ ·$·ÓÙ‹ÛÂȘ ‚.

0-2: ¢Â ‰›ÓÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ "ÚÔÏ‹„ÂȘ! ¶ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ "ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ"·Ú¿ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë. ™˘Ó¤¯ÈÛ ¤ÙÛÈ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÛÔ˘ ‚ÁÂÈ Û ηÏfi.2-6: ¶›ÛÙ„ "ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘! ªË Û ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ "ÚÔÏ‹„ÂȘ. !ÂÏÈο,ÌÈ· Ì·‡ÚË Á¿Ù· Â›Ó·È ¤Ó· ˙ÒÔ Û·Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·! ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÛοϷ, Ë ÌfiÓË ·Ù˘¯›· "Ô˘ Ì"Ô-Ú› Ó· ÛÔ˘ ʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· "¤ÛÂÈ "¿Óˆ ÛÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ηχÙÂÚ· ÌËÓ "ÂÚÓ¿˜ ·"fi οو!

7.8.

!ƒ"!# 13

Page 77: Λίγα τραγούδια θα σου πω

75

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

™˘Ì!ÏËÚÒÓˆ Ù· ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¿ÚıÚÔ.

1. %˘Ù‹ ........................ ̤ڷ ‰Â ı· ÙË Í¯¿Ûˆ "ÔÙ¤!

2. ŸÏÔÈ ........................ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ "¿ÚÙÈ ¯ı˜.

3. &ΛӘ ........................ ÊÔ‡ÛÙ˜ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó "¿Ú· "Ôχ.

4. Œ‰ˆÛ· fiÏÔ˘˜ ........................ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘.

5. ¢Â ı· Í·Ó·ÌÈÏ‹Ûˆ "ÔÙ¤ Û’ ·˘Ù¿ ........................ "·È‰È¿.

6. ŸÏÔ ........................ ηÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›.

7. ¢ÂÓ ÙȘ Û˘Ì"·ıÒ Î·ıfiÏÔ˘ ÂΛӘ ........................ ÎÔ"¤Ï˜.

1.

fiÏÔ˜·˘Ùfi˜ + ¿ÚıÚÔ + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÂΛÓÔ˜

fiÏÔ˜·˘Ùfi˜ + ¿ÚıÚÔ + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÂΛÓÔ˜

“’#ÏÔ ÙÔ Ì"Ï ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË”

“ÿÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿...”ıı··ÏÏ··ÛÛÛÛ‹‹˜̃ -- ıı··ÏÏ··ÛÛÛÛÈÈ¿¿ -- ıı··ÏÏ··ÛÛÛÛ››

!ÔÚÙÔηϋ˜ - !ÔÚÙÔηÏÈ¿ - !ÔÚÙÔηϛ

&¶ø™ '#(ÛÙ·¯Ù‹˜ - ÛÙ·¯ÙÈ¿ - ÛÙ·¯Ù›‚˘ÛÛÈÓ‹˜ - ‚˘ÛÛÈÓÈ¿ - ‚˘ÛÛÈӛηÊÂÙ‹˜ - ηÊÂÙÈ¿ - ηÊÂÙ›

1. ¤Ó· ........................................................ ÊfiÚÂÌ·

2. ¤Ó·˜ ........................................................ ·Ó·"Ù‹Ú·˜

3. ÌÈ· ........................................................ ÙÛ¿ÓÙ·

4. ¤Ó· ........................................................ ۷οÎÈ

5. ¤Ó· ........................................................ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ

6. ¤Ó·˜ ........................................................ Ì·Úη‰fiÚÔ˜

2.

Page 78: Λίγα τραγούδια θα σου πω

76$Ï›ÎË µÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË - °ÈÒÚÁÔ˜ &ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. $!fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «ÃÙ˘!Ôοډȷ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô» (1963).

Page 79: Λίγα τραγούδια θα σου πω

77

™’ ·Á·$Ò

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋: °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜"Ú·ÁÔ‡‰È: ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Î·È $ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜

ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË

濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· "ˆÓ· ÌËÓ ÙÔ ’¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô‡Ù ÎÈ ÂÁÒοÙÈ Ó· Û ÂÓÙ˘"ˆÛÈ¿ÛÂÈ,ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¤Ó· ÛËÌ¿‰È ÛÔ˘ Ó· "È¿ÛÂÈ.濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· "ˆÓ· ÌËÓ ÙÔ ’¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô‡Ù ÎÈ ÂÁÒ.

濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· "ˆ Ó· ÌËÓ ÙÔ ’¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô‡Ù ÎÈ ÂÁÒ, Ì· ÎÔÏÏ¿ˆ Î·È "¿ÏÈ Û’ fiÏ· ÂΛӷ"Ô˘ ¤ÏÂÁ ÁÂÏÒÓÙ·˜ Ë ªÂϛӷ.µÚ‹Î· οÙÈ ÏÔÈ"fiÓ Ó· ÛÔ˘ "ˆ"Ô˘ Â›Ó·È "¿ÓÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÈ ·"Ïfi:

™’ ·Á·"Ò.™’ ·Á·"Ò ÁÈ· ÙÔ ÙÒÚ·, ÙÔ "ÚÈÓ, ÙÔ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ "¿ÓÙ·.™’ ·Á·"Ò, Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÙÚÂÏ¿ıËÎÂ, ‚·Ú¿ÂÈ Û·Ó ÍÂÎÔ‡Ú‰ÈÛÙË Ì"¿ÓÙ·. ™’ ·Á·"Ò.£· Ì ‚ÚÂȘ ÙÔ "Úˆ› fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó.£· ’Ì·È Â‰ÒÎÈ fiÏ· "¿ÏÈ Í·Ó¿ fi"ˆ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó.

濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· "ˆÓ· ÌËÓ ÙÔ ’¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô‡Ù ÎÈ ÂÁÒ.ª· ÓÔÌ›̇ ˆ Ù›"ÔÙ· ‰Â ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ,Ù· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ë $Ï›ÎË.濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ó· "ˆÓ· ÌËÓ ÙÔ ’¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ Ô‡Ù ÎÈ ÂÁÒ.

濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÏÏ¿ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· "·ÏÈ¿.ªÂ ÙË ‚¿Úη ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ Û’ ¤Ó· ·̷, ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ #‰˘ÛÛ¤· Û’ ¤Ó· "Ô›ËÌ·.µÚ‹Î· οÙÈ ÏÔÈ"fiÓ Ó· ÛÔ˘ "ˆ"Ô˘ Â›Ó·È "¿ÓÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÈ ·"Ïfi.

°ÂÓÓ‹ıËΠ·"fi ŒÏÏËÓ˜ ÁÔÓ›̃ ÛÙËÓ%ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤ-

Ú· Ù˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ 1975. %"fi Ùfi-ÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë "·ÚÔ˘Û›· Ù˘ے ·˘Ùfi Â›Ó·È "¿ÓÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋. $·Ù¿Î·ÈÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fi"ˆ˜ ÙÔ°. ¡Ù·Ï¿Ú·, ÙË µ. ªÔÛ¯ÔÏÈÔ‡, ÙÔ ¢.™·‚‚fi"Ô˘ÏÔ ÎÙÏ. !Ô ™Â"٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘1985 Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÌÂÙÔ ‰›ÛÎÔ Ù˘ "Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «$˘ÎÏÔ-ÊÔÚÒ Î·È Ô"ÏÔÊÔÚÒ». !Ô 1997 ΢-ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù˘ ¿ÏÌ"Ô˘Ì ÌÂÙ›ÙÏÔ «™·Ó ËÊ·›ÛÙÂÈÔ "Ô˘ ͢"Ó¿» ÙÔÔ"Ô›Ô Á›ÓÂÙ·È ‰È"Ï¿ "Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ. ª›··"fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ-Τ ̃‰Ô˘ÏÂȤ ̃ (2002) Â›Ó·È ÙÔ «¶Â ̃ÌÔ˘ı¿Ï·ÛÛ·». ™ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈÎ·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «™’ ·Á·"Ò» ÛÙÔ Ô-"Ô›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô %ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ ,̃Î·È ·Á·"‹ıËΠ·"fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ-Á¿ÏË Â"ÈÙ˘¯›· Â"›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈÛ˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi: ÛÙÔ µÂ-ÚÔÏ›ÓÔ, ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, ÙÔ ÕÌÛÙÂÚ-ÓÙ·Ì, ÙËÓ $Ô"ÂÁ¯¿ÁË, ÙËÓ (Û"·Ó›·, ÙÔ(ÛÚ·‹Ï, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË Ì·-ÎÚÈÓ‹ $Ô‡‚·.

Page 80: Λίγα τραγούδια θα σου πω

78

1. ........................................ 2. ................................................................ 3. ................................................................

4. ................................................ 5. ................................................ 6. ................................................. 7. ............................................

1. ‚. °Ú¿Êˆ ÙȘ ϤÍÂȘ !Ô˘ Û˘Ì!Ï‹ÚˆÛ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È οو ·!fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ·.

µÚ›ÛΈ ̤۷ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ϤÍÂȘ !Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙȘ:

ηÈÓÔ‡ÚÈ· ! ................................................................

ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ! ................................................................

"ÚÈÓ ! ................................................................

fiÏ· ! ................................................................

„¿¯Óˆ ! ................................................................

2.

·. $ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Í·Ó¿Î·È Û˘Ì!ÏËÚÒÓˆ ÙȘ ϤÍÂȘ!Ô˘ Ï›!Ô˘Ó.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

™’ ·Á·"Ò™’ ·Á·"Ò ÁÈ· ÙÔ ÙÒÚ·, ÙÔ "ÚÈÓ,

ÙÔ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ "¿ÓÙ·.

™’ ·Á·"Ò. % ................................ ÌÔ˘

ÙÚÂÏ¿ıËÎÂ,

‚·Ú¿ÂÈ Û·Ó ÍÂÎÔ‡Ú‰ÈÛÙË .........................

™’ ·Á·"Ò.

£· Ì ‚ÚÂȘ ÙÔ ......................fiÙ·Ó fiÏ·

Ù· ................................ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó.

£· ’Ì·È Â‰Ò

ÎÈ fiÏ· "¿ÏÈ Í·Ó¿ fi"ˆ˜

ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó.

濯ӈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ·ÏÏ¿

ÙÚÈÁ˘ÚÓÒ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· "·ÏÈ¿.

ªÂ ÙË ...................... ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ Û’ ¤Ó·

................................

ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ #‰˘ÛÛ¤· Û’ ¤Ó·

.................................

µÚ‹Î· οÙÈ ÏÔÈ"fiÓ Ó· ÛÔ˘ "ˆ

"Ô˘ Â›Ó·È "¿ÓÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ

ÎÈ ·"Ïfi.

Page 81: Λίγα τραγούδια θα σου πω

79

#˘ÛÈ·ÛÙÈο ƒ‹Ì·Ù·ÂÓÙ˘"ˆÛÈ¿˙ˆ

ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È

ÙÂÏÂÈÒÓˆ·Ú¯›̇ ˆ

ÙÔ Êˆ˜

3. ºÙÈ¿¯Óˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·!fi Ú‹Ì·Ù· Î·È Ú‹Ì·Ù· ·!fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.

·. ªÂ !ÔÈÔ !ÚˆÙfiÙ˘!ÔÙÚfi!Ô ı· Ì!ÔÚÔ‡Û· Ó· !ˆ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ «Û’ ·Á·!Ò» Û’ ¤Ó· !ÚfiÛˆ!Ô !Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ;

‚.™˘˙ËÙÒ ÌÂ

ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ÌÔ˘ !Ò˜ ϤÓ «Û’ ·Á·!Ò»

ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘.

“"Ô˘ ¤ÏÂÁ ÁÂÏÒÓÙ·˜ Ë ªÂϛӷٷ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·Ï¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ë $Ï›ÎË” “Ì ÙË ‚¿Úη ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ Û ¤Ó· ·̷ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ #‰˘ÛÛ¤· Û ¤Ó· "Ô›ËÌ·”

ªÂϛӷ #Ï›ÎË &‰˘ÛÛ¤·˜ ª¿ÓÔ˜ªÂÚÎÔ‡ÚË µÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË "χÙ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ'ıÔ"ÔÈfi˜ 'ıÔ"ÔÈfi˜ ¶ÔÈËÙ‹˜ ™˘Óı¤Ù˘¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ µÚ·‚›Ô

¡fiÌ"ÂÏ

°Ú¿Êˆ ÌÈ· !·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ·!fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘.

5.

4.

Page 82: Λίγα τραγούδια θα σου πω

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

¶·ÚÂÏıfiÓ ¶·ÚfiÓ ª¤ÏÏÔÓ"ÚÈÓ ÙÒÚ· ÌÂÙ¿

¯ı˜ Û‹ÌÂÚ· ·‡ÚÈÔ"ÚÔ¯ı¤˜ ·"fi„ ÌÂı·‡ÚÈÔ"¤ÚÛÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘"Úfi"ÂÚÛÈ

¶·ÚÂÏıfiÓ ¶·ÚfiÓ ª¤ÏÏÔÓ"ÚÈÓ ÙÒÚ· ÌÂÙ¿

¯ı˜ Û‹ÌÂÚ· ·‡ÚÈÔ"ÚÔ¯ı¤˜ ·"fi„ ÌÂı·‡ÚÈÔ"¤ÚÛÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘"Úfi"ÂÚÛÈ

Œ¯ÂȘ !¿ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ $ÚÁÔÏ›‰· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ¶¤Ì!ÙË 12 $!ÚÈÏ›Ô˘, ÁÚ¿ÊÂȘ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û ¤Ó· Ê›ÏÔ/Ì›· Ê›ÏË ÛÙËÓ !·-ÙÚ›‰· ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ !Ò˜ !ÂÚ¿Û·Ù ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ÙÈı· οÓÂÙ ÙȘ Â!fiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ !·Ú·Î¿Ùˆ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.

(ÃÚËÛÈÌÔ!ÔÈÒ Â!ÈÚÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ !›Ó·Î··ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ ̤Ú˜ !Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ.)

1.

!Ú›ÙË 10 #$ÚÈÏ›Ô˘ •ÂÓ¿ÁËÛËÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ª˘ÎËÓÒÓ.

!ÂÙ¿ÚÙË 11 #$ÚÈÏ›Ô˘ &"›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ &"ȉ·‡ÚÔ˘.

¶¤Ì$ÙË 12 #$ÚÈÏ›Ô˘ °Ú¿ÌÌ· ÛÙÔ Ê›ÏÔ/Ê›ÏË ÌÔ˘.!Ô ‚Ú¿‰˘: "ÂÚ›"·ÙÔ˜ ÛÙËÓ "Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¡·˘"Ï›Ô˘.

¶·Ú·Û΢‹ 13 #$ÚÈÏ›Ô˘ &"›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶·Ï·Ì‹‰È.

™¿‚‚·ÙÔ 14 #$ÚÈÏ›Ô˘ µfiÏÙ· Ì ÙÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ ÛÙÔ ª"Ô‡ÚÙ˙È.

% % % % %

80

Page 83: Λίγα τραγούδια θα σου πω

¡·‡"ÏÈÔ, ¶¤Ì"ÙË 12 $"ÚÈÏ›Ô˘$Á·"ËÌ¤Ó ÌÔ ̆Ê›Ï

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

ºÈÏÈ¿ ·"fi ÙÔ "·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¡·‡"ÏÈÔ

81

Page 84: Λίγα τραγούδια θα σου πω

82

Page 85: Λίγα τραγούδια θα σου πω

83

£¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘

°ÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ µfiÏÔ ÙÔ ¢ÂΤÌ-

‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1957. %Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ

ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·"fi "Ôχ ÌÈÎÚfi˜. ' Û˘-

Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢. ™·‚‚fi"Ô˘ÏÔ

ÙÔ 1977 ÙÔÓ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ. ª·˙‡ÂÈ

ÙÔ˘˜ "·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ηÈ

ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·

º%!ª& "Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘

ÛÙ›ÁÌ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ‹¯Ô˜

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜, "ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÌÔ˘-

ÛÈ΋ ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ÚÔÎ Î·È Ï·˚Îfi˜ Ì·-

˙›. %"fi ÙÔ 1989 fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ìfi-

ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È!

¡›ÎÔ˜ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘

$¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ· ·ÁÚÈÂ̤ÓË. ¶Ô‡ ı· Ì ‚Á¿ÏÂȘ ÙÔ "Úˆ›, Û "ÔÈ· ÛÙÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ͤÓË;

¶Ô‡ ı· Ì ‚Á¿ÏÂȘ ÙÔ "Úˆ› Û "ÔÈ· ÛÙÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ͤÓË; $¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ı¿Ï·ÛÛ· ·ÁÚÈÂ̤ÓË!

!· ›̄ · fiÏ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì· ‹ıÂÏ· "·Ú·"¿Óˆ. !È Ó· Ù· οӈ ÙÒÚ· "È· ·"fi„ "Ô˘ Û ¯¿Óˆ;

ª¤Û· ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ ÓÂÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘. $¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ‚·ıÈ¿ "Ô‡ ÎÚ‡‚ÂȘ ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘;

$¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ‚·ıÈ¿ "Ô‡ ÎÚ‡‚ÂȘ ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘; ª¤Û· ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ ÓÂÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘.

Page 86: Λίγα τραγούδια θα σου πω

84

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

‚. µÚ›ÛΈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙȘ ϤÍÂȘ !Ô˘ ÌÔ˘‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·.

µÚ›ÛΈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·.

·. ÛÎÔÙÂÈÓ‹ # ..................................

‚. ·ÁÚÈÂ̤ÓË # ..................................

Á. "Úˆ› # ..................................

‰. ¯¿Óˆ # ..................................

Â. Ì·‡Ú· # ..................................

ÛÙ. ‚·ıÈ¿ # ..................................

˙. ÎÚ‡‚ÂȘ # ..................................

Ë. fiÏ· # ..................................

™˘ÁÎÚ›Óˆ ÙËÓ 1Ë Ì ÙË 2Ë ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ 4Ë Ì ÙËÓ 5Ë. $ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙÔ˘˜ fiÌÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. "È !·Ú·ÙËÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â!·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ;

$¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ¶Ô‡ ı· Ì ‚Á¿ÏÂȘ ÙÔ "Úˆ› ı¿Ï·ÛÛ· ·ÁÚÈÂ̤ÓË. Û "ÔÈ· ÛÙÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ͤÓË;¶Ô‡ ı· Ì ‚Á¿ÏÂȘ ÙÔ "Úˆ› $¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹Û "ÔÈ· ÛÙÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ͤÓË; ı¿Ï·ÛÛ· ·ÁÚÈÂ̤ÓË.

ª¤Û· ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ ÓÂÚ¿ $¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ‚·ıÈ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘. "Ô‡ ÎÚ‡‚ÂȘ ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘;$¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ‚·ıÈ¿ ª¤Û· ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ ÓÂÚ¿"Ô‡ ÎÚ‡‚ÂȘ ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘; ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘.

·. "È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È; (ÛËÌÂÈÒÓˆ Ì ")

·. ¯·Ú¿ ‚. Êfi‚Ô Á. ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·

‰. ·ÁˆÓ›· Â. ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÛÙ. ¿ÏÏÔ

! ¯·Ú¿ ! Êfi‚Ô˜ ! ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·

! –––––––––––! –––––––––––! –––––––––––! –––––––––––! –––––––––––! –––––––––––

1.

! ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ! ·ÁˆÓ›· ! ¿ÏÏÔ

3.

11ËË 22ËË

55ËË44ËË

2.

Page 87: Λίγα τραγούδια θα σου πω

85

·. ¶Ò˜ ‚Ϥ!ÂÈ Ô ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·;

°Ú¿Êˆ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔ¯‡ÏÈ Ù· Â$›ıÂÙ· Ì ٷ Ô$Ô›· $ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

5.4.·. ™Â !ÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ 1Ë, 2Ë, 4Ë Î·È 5Ë ÛÙÚÔÊ‹;

“$"fi„ "Ô˘ Û ¯¿Óˆ”.™Â $ÔÈÔ $ÚfiÛˆ$Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ “Û” ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡;

‚. ¶Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔ!ÔÈ›ٷÈ

Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È; "È ÚfiÏÔ !·›˙ÂÈ; "È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ;

Á. "È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘ÓÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È: “Ë Í¤ÓË ÛÙÂÚÈ¿”,“ÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘”;

! ........................................

! ........................................

! ........................................

! ........................................

‚. “$¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘...”.¶Ò˜ ‚Ϥ!ˆ ÂÁÒ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·;

! Á·Ï¿˙È· ! "Ï·ÙÈ¿

! ‹ÚÂÌË ! ÌÈÎÚ‹

! ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂ÓË ! ÌÂÁ¿ÏË

! ‰ÚÔÛÂÚ‹ ! Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë

! Â"ÈΛӉ˘ÓË

Page 88: Λίγα τραγούδια θα σου πω

86

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

™ÙËÓ !·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ ¤¯ÂÙÂÙÚ·ÁÔ‡‰È· !Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·; $Ó ¡$(, !Ò˜ !·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· Û’ ·˘Ù¿; $Ó )Ã(, ÁÈ· ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÈÏ¿ÓÂ;

ªÈ· !ÂÚÈ!¤ÙÂÈ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·! 6.

7.

Page 89: Λίγα τραγούδια θα σου πω

87

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

‚·ı‡˜, ‚·ıÈ¿, ‚·ı‡

£˘Ì¿Ì·È Î·È ¿ÏÏ· Â!›ıÂÙ· Û -‡˜, -È¿, -‡Î·È Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓˆ ÛÙÔÓ !·Ú·Î¿Ùˆ !›Ó·Î·.

‚·ı‡ ʷډȿ Ì·ÎÚ‡ "Ï·Ù‡ ÂÏ·ÊÚ‡ Û·Ó "·¯È¿ ‚·ÚÈ¿"ËÁ¿‰È ÚÔ‡¯· "·ÓÙÂÏfiÓÈ "·Ú¿ı˘ÚÔ "Ô‡"Ô˘ÏÔ ·ÁÂÏ¿‰· Û·ÎԇϷ

µ¿˙ˆ ‰›!Ï· Û οı ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ/-· Â!›ıÂÙÔ/-· Û -‡˜, -È¿, -‡ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡!Ô:

$.¯. ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ....................................... Á˘Ó·›Î·

....................................... "È¿ÙÔ

....................................... ÛΤ„ÂȘ

....................................... Ì·ÏÏÈ¿

....................................... η"¤ÏÔ

....................................... Ù·Í›‰È

....................................... ÊÔ‡ÛÙ·

....................................... ÙÛ¿ÓÙ·

....................................... ı¿Ï·ÛÛ·

....................................... ‰ÚfiÌÔ˜

....................................... ‡"ÓÔ˜

....................................... "ÔÙ¿ÌÈ

1.

#ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi O˘‰¤ÙÂÚÔ

‚·ı‡˜ ‚·ıÈ¿ ‚·ı‡

Ê·Ú‰‡˜ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................

‚·ı‡˜, ‚·ıÈ¿, ‚·ı‡

“$¯ ı¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡ ‚·ıÈ¿” 2.

Page 90: Λίγα τραγούδια θα σου πω

88

Page 91: Λίγα τραγούδια θα σου πω

¶·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜·"fi„ Ì˜ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈÛ"›ÚÙ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÛ‡ "Ô Ï̆¿˜Î·È Â›Û·È ÙfiÛÔ ÌfiÓË.ÃÚfiÓÈ· "ÔÏÏ¿, ¯ÚfiÓÈ· ηϿ¯ÚfiÓÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷÎÈ ·Ó "ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÌÈ· ‰Ú·¯Ì‹ÛÎÂÊÙ›Ù ÌÂ Î·È Ì¤Ó·.

ª· "ÔÈÔ˜ Ó· ÛÙ·ı› Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ, Ù· Û"›ÚÙ· ÛÔ˘ "ÔÈÔ˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›;¡˘¯ÙÒÓÂÈ Û ϛÁÔ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ, ‰È·‚¿Ù˜ "ÂÚÓÔ‡Ó ‚È·ÛÙÈÎÔ›.

&Ó· Û"ÈÚÙ¿ÎÈ ¿Ó·„Â̤۷ ÛÙ’ ¿Û"Ú· ‰¿¯Ù Ï̆¿ Ù˘"ÔÚÙÔηϤÓÈÔ ¿ÛÙÚ·„ÂÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÔÏfiÁ˘Ú¿ Ù˘.'·È Í¿ÊÓÔ˘, Ì"ÚÔ˜ ÛÙ· "fi‰È· Ù˘ÌÈ· ÛfiÌ"· ·ÛË̤Óȷ›‰Â Ó· η›ÂÈ Ì ʈÙÈ¿ ˙ÂÛÙ‹, Ì·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ·.

'·È ÙÔ "ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ ‚·ı‡"Ô˘ ‹Ù·Ó "·ÁˆÌ¤ÓÔ¤Ï·Ì„Â Û·Ó "·Ú¿ı˘ÚÔÙË Ó‡¯Ù· ʈÙÈṲ̂ÓÔ.'·È ̘ ÛÙÔ ‚˘ıfi ÂΛ οو, ÓÂڿȉ˜ ·Ú¯›Û·Ó ¯ÔÚfi.ª· Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ Û"›ÚÙÔ Î·È "¤ÊÙÂÈÛȈ"‹ Î·È ÛÎÔÙ¿‰È Ï¢Îfi.

$Ó¿‚ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÔ˘Ù›ÎÈ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÎÈı¿Ú·,ÎÈ ¤ÛÙ·˙ ʈ˜ ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡Ë "¤ÙÚÈÓË Î·Ì¿Ú· .'·È ‹Úı ̤ے ·"fi ÙÔ Êˆ˜fi"ˆ˜ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÙË˜Ë Ì¿Ó· Ù˘ Ì ٷ ÊÈÏÈ¿ Î·È ÙË ˙ÂÛÙ‹ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘.

ª·ÓԇϷ, ÎÈ ÂÛ‡ ÌË Ì’ ·Ê‹ÛÂȘ ÌÔÓ¿¯Ë ÙË Ó‡¯Ù· ·˘Ù‹.'Ú˘ÒÓˆ, ÊÔ‚¿Ì·È Â‰Ò "¤Ú·. ·¯, "¿Ú Ì ÙÒÚ· Ì·˙›.

¶·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ÙÒÚ· "ÔÈÔ˜ ÙË ı˘Ì¿Ù·È;$¯, ‰ÂÓ ÙË ÛΤÊÙËΠηÓ›˜ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È.

#ÿÚ˘ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ $·ÙÛÈÌ›-

¯·˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È Û"Ô‡‰·-

Û·Ó ÛÙËÓ %ı‹Ó·. %"fi ÙÔ 1975 ·Ú¯›-

˙Ô˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Î˘-

ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·"fi ‰›ÛÎÔ˘˜.

!Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1987 ‰›ÓÔ˘Ó Û˘-

Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Â"ÈÙ˘¯›· Î·È Û˘Á-

¯ÚfiÓˆ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ "ÚÔ-

Ûˆ"ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ

«ŸÙ·Ó ÛÔ˘ Ϥˆ "ÔÚÙÔοÏÈ Ó· ‚Á·›-

ÓÂȘ». ™ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È

ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «!Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ٷ Û"›Ú-

Ù·». ÕÏÏ· ÌÔ˘ÛÈο ¿ÏÌ"Ô˘Ì "Ô˘ ÛË-

Ì›ˆÛ·Ó Â"ÈÙ˘¯›·: «!˘ ·Á¿"˘ Ì·-

¯·ÈÚÈ¿» 1994, «' ·Á¤Ï·ÛÙË "ÔÏÈÙ›·

Î·È ÔÈ Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ» 1995 (ÌÔ˘ÛÈ-

Îfi "·Ú·Ì‡ıÈ "Ô˘ ·Á·"‹ıËΠ·"fi ÌÈ-

ÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜) Î·È «¶·Ú¿ÏÏË-

ÏË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·» 1997, ‰›ÛÎÔ˜ "Ô˘

¤ÁÈÓ ‰È"Ï¿ "Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ˜.

!Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÂ Ù· Û$›ÚÙ·

™Ù›¯ÔÈ - ÌÔ˘ÛÈ΋ - ÙÚ·ÁÔ‡‰È: ÿÚ˘ Î·È ¶¿ÓÔ˜ &·ÙÛÈÌ›¯·˜

ÿÚ˘ Î·È ¶¿ÓÔ˜ '·ÙÛÈÌ›¯·˜

89

Page 92: Λίγα τραγούδια θα σου πω

90

µ¿˙ˆ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿

Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

$ÚÈıÌÒ ·!fi 1-7.

·. $ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙ‹ÏË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË.

1. "·Ú·ÌÔÓ‹ ·. ˘"¿Ú¯ÂÈ "·Ú·"¿Óˆ ·"fi ·˘Ùfi "Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ

2. "ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ‚. Í·ÊÓÈο

3. ‰È·‚¿Ù˜ Á. Á‡Úˆ Á‡Úˆ

4. ‚È·ÛÙÈÎÔ› ‰. "ÂÚ·ÛÙÈÎÔ›, ¿ÓıÚˆ"ÔÈ "Ô˘ "ÂÚ"·Ù¿ÓÂ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

5. ÔÏfiÁ˘Ú· Â. ·˘ÙÔ› "Ô˘ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ

6. Í¿ÊÓÔ˘ ÛÙ. Ì›· ̤ڷ "ÚÈÓ ·"fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹

1.___

______

___

___

1

___

‚. µÚ›ÛΈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·

ÙˆÓ !·Ú·Î¿Ùˆ Ϥ͈Ó.

"Ô˘Ï¿˜ ! ......................................

Ó˘¯ÙÒÓÂÈ ! ......................................

¿Ó·„Â ! ......................................

Ì"ÚÔ˜ ! ....................................

2.

1 2 3

7654

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Page 93: Λίγα τραγούδια θα σου πω

91

·. ºÙÈ¿¯Óˆ ÎÈ ¿ÏÏ· Â!›ıÂÙ· Û -ÈÓÔ˜.

Á˘·Ï› > ...............................................

¯·ÏÎfi˜ > ...............................................

"¤ÙÚ· > ...............................................

Ì·ÏÏ› > ...............................................

"·Ó› > ...............................................

ÁÔ‡Ó· > ...............................................

‰¤ÚÌ· (‰¤ÚÌ·ÙÔ˜) > ...............................................

‚. )ÓÔÌ¿˙ˆ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fi!ˆ˜ ÛÙÔ !·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

“'·È Í¿ÊÓÔ˘, Ì"ÚÔ˜ ÛÙ· "fi‰È· Ù˘ÌÈ· ÛfiÌ"· ·ÛË̤Óȷ›‰Â Ó· η›ÂÈ Ì ʈÙÈ¿ ˙ÂÛÙ‹, Ì·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ·”.·Û‹ÌÈ > ·ÛË̤ÓÈԘ͇ÏÔ > ͇ÏÈÓԘ̿Ϸ̷ (Ì·Ï¿Ì·ÙÔ˜) > Ì·Ï·Ì·Ù¤ÓÈÔ˜Û›‰ÂÚÔ > ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˜¯·ÚÙ› > ¯¿ÚÙÈÓÔ˜

·. Á˘¿ÏÈÓÔ ‚. ............................. Á. ............................. ‰. ............................. Â. .............................!ÔÙ‹ÚÈ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ "·"Ô‡ÙÛÈ· ÙÚ·"¤˙È "fiÚÙ·(Á˘·Ï›) (¯·ÏÎfi˜) ("·Ó›) (͇ÏÔ) (Û›‰ÂÚÔ)

ÛÙ. ............................. ˙. ............................. Ë. ............................. ı. ............................. È. ............................."·ÏÙfi Û"›ÙÈ ÙÛ¿ÓÙ· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ ˙·Î¤Ù·

(ÁÔ‡Ó·) ("¤ÙÚ·) (‰¤ÚÌ·) (·Û‹ÌÈ) (Ì·ÏÏ›)

#˘¯¤˜.

“ÃÚfiÓÈ· "ÔÏÏ¿, ¯ÚfiÓÈ· ηϿ¯ÚfiÓÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ”."È Ï¤ÌÂ; $ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ¢¯¤˜.

1. Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·. ÃÚfiÓÈ· "ÔÏÏ¿!

2. ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ‚. $·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘!

3. ÙÔ ¶¿Û¯· Á. ÃÚÈÛÙfi˜ %Ó¤ÛÙË! – %ÏËıÒ˜ %Ó¤ÛÙË

4. ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ‰. ¡· ˙‹ÛÂÙÂ!ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Ì·˜

5. ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Â. &˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ÁÈÔÚÙ‹ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜

¯ÚfiÓÔ˜!

6. Û ο"ÔÈÔ˘˜ "Ô˘ ÌfiÏȘ ÛÙ. ¶Ôχ¯ÚÔÓÔ˜, -Ë!"·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ˙. $·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿!

Ë. ¡· Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂȘ!

3.

4.

Page 94: Λίγα τραγούδια θα σου πω

92

·. (ÛÙÔڛ˜ Î·È !·Ú·Ì‡ıÈ·. $ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì !·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ‰ÈËÁԇ̷È.

1. ' ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È ÔÈ Â"Ù¿ Ó¿ÓÔÈ.

2. # χÎÔ˜ ηÈ

Ù· ÙÚ›· ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ·.

3. ' ™Ù·¯ÙÔ"Ô‡Ù·.

4. ' $ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·.

5. ' "ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË

Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜.

5.

‚.

‰.Á.

Â.

‚. °Ú¿Êˆ ¤Ó· !·Ú·Ì‡ıÈ !Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ.

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi...

...Î·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·.

·.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

Page 95: Λίγα τραγούδια θα σου πω

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

̤۷ ¤Íˆ "¿Óˆ "¿Óˆ‰›"Ï· + Û ·"¤Ó·ÓÙÈ + ·"fiÎÔÓÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿·Ó¿ÌÂÛ· "›Ûˆ

Ì"ÚÔÛÙ¿

̤۷ ¤Íˆ "¿Óˆ "¿Óˆ‰›"Ï· + Û ·"¤Ó·ÓÙÈ + ·"fiÎÔÓÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿·Ó¿ÌÂÛ· "›Ûˆ

Ì"ÚÔÛÙ¿

µÏ¤!ˆ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Áڿʈ !Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· !Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÈıÌfi.

!.¯. (1) "· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·Â›Ó·È ̤۷ ÛÙÔ ‚¿˙Ô.

(2) !Ô ‚¿˙Ô ................................................................................................................................................

(3) # ÎÔ˘‚¿˜ .............................................................................................................................................

(4) !Ô "·Ú¿ı˘ÚÔ ...................................................................................................................................

(5) ªÈ· ·Ú¿¯ÓË .........................................................................................................................................

(6) ' ™Ù·¯ÙÔ"Ô‡Ù· ..................................................................................................................................

(7) !· "ÔÓÙ›ÎÈ· ..........................................................................................................................................

(8) # "‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ "Ú›ÁÎÈ"· ...................................................................................................................

·. # χÎÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È $›Ûˆ ·$fi

ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ.‚. # χÎÔ˜ οıÂÙ·È Ì$ÚÔÛÙ¿ ·$fi

ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ.

·. #Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿"· ˘"¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηڤÎÏ·.‚. !Ô Û"›ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡ Â›Ó·È ·$¤Ó·ÓÙÈ ·$fi ÙÔ Û"›ÙÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜.

·. !Ô ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

"·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·$fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ.‚. ¢›$Ï· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ˘"¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÚ·"Â˙¿ÎÈ.

·.

·.2

1

3

4

5

6

8

·.

·.

·.

‚.

‚.

‚.

‚. ‚.

·. !Ô Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ $ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ·˜.‚. !Ô Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È ¤Íˆ ·$fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ.

·. ¶¿Óˆ ·$fi ÙÔÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜˘"¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ.‚. !· Á˘·ÏÈ¿ Ù˘ÁÈ·ÁÈ¿˜ Â›Ó·È $¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·"¤˙È.

93

1.

Page 96: Λίγα τραγούδια θα σου πω

94

Page 97: Λίγα τραγούδια θα σου πω

"ÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ˘ $ˆ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ·. ·Á¿"Ë, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ú·ÓÙ‚ԇ‚. ·Á¿"Ë: "Ô˘ ı· ÌÔ˘ "ÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ "ˆ ÙÔ Û’ ·Á·"҉ȷÛΤ‰·ÛË: ÛÙÔ˘ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ù· Ì"Ô˘˙Ô‡ÎÈ· ı· Ì "·˜ ÎÈ fiÙ·Ó ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ...Ú·ÓÙ‚ԇ: ÎÈ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙË ÁˆÓÈ¿

2. %Á, µ‚, °‰, ¢·

3. ·. §: µÁ‹Î·Ó ْ ¿ÛÙÚ·‚. ™: ÔÈ ÎÔ"¤Ï˜–Ù· "·ÏÈοÚÈ·Á. §: ÔÈ ÎÔ"¤Ï˜ Ì ْ ¿Û"Ú·‰. §: ÔÈ ÎÔ"¤Ï˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ – Ù· "·ÏÈοÚÈ· "·Ú·Ù¿Ó ٷ

˙¿ÚÈ·Â. ™: ™ÙÔ˘ «¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘» Ù· Ì"Ô˘˙Ô‡ÎÈ· ı· Ì "·˜

ÎÈ fiÙ·Ó ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È "¿„ÂÈ Ô Û·Ì·Ù¿˜ÂÊÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÛÔ˘ "ˆ

4. ·. ¿ÛÙÚ· - ¿Û"Ú·ÁÂÈÙÔÓÈ¿ - ÁˆÓÈ¿ı· Ì "·˜ - Û·Ì·Ù¿˜ı· ÛÔ˘ "ˆ - ÛÎÔ"fi - Ó· ÛÔ˘ "ˆ - Û’ ·Á·"Ò

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. ·. ‚Á‹Î·ÓÂ, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó, "·Ú·Ù¿ÓÂ, ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó, ı· "·˜, ̄ ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ, "¿„ÂÈ,ı· "ˆ, Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı· "ÂȘ, Ó· "ˆ, ·Á·"Ò.

‚. # (-ˆ) µ (-¿ˆ/-Ò)‚Á·›Óˆ "·Ú·Ù¿ˆ

ηÙ‚·›Óˆ ·Á·"¿ˆ·ÓÙ·ÌÒÓˆ"ËÁ·›Óˆ¯ÔÚ‡ˆ"·‡ˆÏ¤ˆ

‰È·Ï¤Áˆ

Á. "ÓÂÛÙÒÙ·˜ #fiÚÈÛÙÔ˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜‚Á·›ÓÔ˘Ó ‚Á‹Î·Ó ı· ‚ÁÔ˘Ó

ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¤‚ËηÓ/ηÙ‚‹Î·Ó ı· ηÙ‚ԇÓ"·Ú·Ù¿Ó !·Ú¿ÙËÛ·Ó/!·Ú·Ù‹Û·Ó ı· !·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó(Â)!ËÁ·›ÓÂȘ !‹Á˜ ı· "·˜

Ϥˆ ›!· ı· "ˆ·Á·"Ò/·Á·"¿ˆ ·Á¿!ËÛ· ı· ·Á·!‹Ûˆ

™’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ·. Á, ‰‚. ¯¿Û·Ì ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ - ÔÈ Î·ËÌÔ› - "Úfi‰ˆÛ·Ó - ÌÈÎÚfi ÛÙÂÓfi - ¯·ı‹Î·Ì -

Ì·ÎÚÈ¿ ÎÈ ·"’ ÙÔ £Âfi2. ‚, ‰, ÛÙ

95

§À™"(™ !ø¡ #™'%™"ø¡

Page 98: Λίγα τραγούδια θα σου πω

3. ‚Ú¿‰˘ ! !Úˆ›ÔÏfiÎÏËÚË ! ÌÈۋ̘ ÛÙÔ = ̤۷ ÛÙÔ ! ¤Íˆ ·!fiÌÈÎÚfi ! ÌÂÁ¿ÏÔ˙‹Û·Ì ! !Âı¿Ó·ÌÂÌ·ÎÚÈ¿ ! ÎÔÓÙ¿

4. ·. ÁÂÈÙÔÓ‡ÂÈ Ì ‚. Á›ÙÔÓ¿˜ Á. ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿‰. ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Â. ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. ‚. "ÓÂÛÙÒÙ·˜ #fiÚÈÛÙÔ˜#åÔÌ¿‰· µåÔÌ¿‰·

$ÂÚÓ¿Ì !Âڿ۷̯¿ÓÔ˘Ì ¯¿Û·ÌÂ!·›ÚÓÔ˘Ó(Â) !‹Ú·Ó(Â)*!ÚÔ‰›‰Ô˘Ó !Úfi‰ˆÛ·Ó*˙ԇ̠˙‹Û·ÌÂ

*·ÓÒÌ·Ï·

2. ·. ‚Ϥ"ˆ ›‰· Ϥˆ ›!·¤¯ˆ ›¯· ÙÚÒˆ ¤Ê·Á·"›Óˆ ‹!È· Ì"·›Óˆ Ì!‹Î·Ê‡Áˆ ¤Ê˘Á· "ËÁ·›Óˆ !‹Á·‚Ú›ÛΈ ‚ڋη ʤÚÓˆ ¤ÊÂÚ·

'ÚÔ˘·˙Ȥڷ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. 1.ÛÙ, 2.·, 3.Â, 4.Á, 5.‚, 6.‰2. ·. $·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ"¤˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ Ì "ÏÔ›Ô

‚. $·ÏÔη›ÚÈÁ. &›Ó·È ÛÙËÓ %ı‹Ó·. £· "¿ÚÔ˘Ó "ÏÔ›Ô ·"fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ· Ó· "¿Ó ÛÙË ª‡-

ÎÔÓÔ Î·È ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›Óˉ. ªÂ ÙÔ ÌÂÙÚfi ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ – Ì "ÏÔ›Ô ÛÙ· ÓËÛÈ¿

3. sleeping – bag: ˘"ÓfiÛ·ÎÔ˜en face: ηٿ "ÚfiÛˆ"Ôplage: "·Ú·Ï›·

4. ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, "Ï·˙, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, "·ÓÛÈfiÓ, ÛÏ›"ÈÓÁÎ-Ì"·ÁÎ, Ô Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ

6. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÚ¤ÓÔ $ÏÔ›Ô ·ÂÚÔ$Ï¿ÓÔ

ÁÚ‹ÁÔÚÔ "

¿ÓÂÙÔ " " "

·ÎÚÈ‚fi "

ÊÙËÓfi " "

ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi "

¢¯¿ÚÈÛÙÔ "

Â"ÈΛӉ˘ÓÔ "

·ÚÁfi " "

ÂӉȷʤÚÔÓ

$È ¿ÏϘ ·"·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Ì"ÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¤˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ "ÚÔÛˆ"È΋ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÚΛ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ·"¿ÓÙËÛË.

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. #$Ïfi˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ ™˘Ó¯‹˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜1. ı· Á›ÓÔ˘Ì ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ

2. ı· ·ÚÌÂÓ›ÛÂÈ ı· ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ3. ı· !¿ÚÂÈ ı· "·›ÚÓÂÈ4. ı· Û·Ï"¿ÚÂÈ ı· Û·Ï!¿ÚÂÈ

5. ı· "ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ı· !ÂÙ¿ÓÂ

6. ı· "¿ˆ ı· !ËÁ·›Óˆ

7. ı· οÓÔ˘Ì ı· οÓÔ˘ÌÂ

8. ı· ÎÔÏ˘Ì!‹ÛÔ˘Ì ı· ÎÔÏ˘Ì"¿ÌÂ9. ı· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ì ı· ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘ÌÂ10. ı· ¤¯ˆ ı· ¤¯ˆ

2. # ™˘Ó¯‹˜ ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔ"ÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ "Ú¿Í˘ ‹ ÙËÓ Â"·Ó¿ÏË„‹ Ù˘. ¶.¯. ·) ı· ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ, ı· "·›ÚÓÂÈ: Â-‰Ò ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ "Ú¿Í˘, ÂÓÒ ı· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó, ‚) ı· ÎÔÏ˘Ì"¿ÌÂ,

96

Page 99: Λίγα τραγούδια θα σου πω

97

ı· ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘ÌÂ: Â‰Ò ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë Â"·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ "Ú¿Í˘, ·ÊÔ‡ ‰Â ı· ÎÔÏ˘Ì"‹-ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ηْ Â"·Ó¿ÏË„Ë.

& $ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. Û¯ÔÏ›Ô, ‰¿ÛηÏÔ˜, ıÚ·Ó›Ô, Ì·ıËÙ‹˜, Ù¿ÍË, ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ, ‚·ıÌfi, ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰È·-ÁˆÁ‹ «ÎÔÛÌÈÔÙ¿ÙË»

2. 1. ·›ıÔ˘Û· 2. "ÚÔ·‡ÏÈÔ 3. ÙÛ¿ÓÙ· 4. ͇ÛÙÚ· 5. ÁfiÌ·6. ηÛÂÙ›Ó· 7. ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ 8. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ 9. ÎÈ̈ϛ· 10. ¤‰Ú·

11. ıÚ·Ó›Ô 12. "›Ó·Î·˜ 13. ΢ÏÈΛÔ

3. ·. ¤‰Ú· - ıÚ·Ó›·‚. ͇ÛÙÚ·Á. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ - ΢ÏÈΛԉ. ÎÈ̈ϛ·Â. "ÚÔ·‡ÏÈÔ

ÛÙ. Ù¿ÍÂȘ

4. ·. 5 ‚. 3 Á. 6

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. ‚. ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤ÛÙÂÈÏ‚¿˙ÂÈ ¤‚·ÏÂ"·›ÚÓˆ "‹Ú·¤¯ˆ ›¯·Â›Ì·È ‹ÌÔ˘Ó¤¯Ô˘Ó ›¯·Ó(Â)

Á. # %fiÚÈÛÙÔ˜ Î·È Ô ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ «Â›Ì·È» Î·È ÙÔ˘ «¤¯ˆ» ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔÙ‡"Ô «‹ÌÔ˘Ó» Î·È «Â›¯·» ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ÕÏÏ· Ú‹Ì·Ù·: οӈ, "ÂÚÈ̤ӈ, ͤڈ, ·Í›˙ˆ.

‰. 1. ¤ÛÙÂÈÏ ¤‚·ÏÂ2. "‹Á·ÈÓ·3. "‹Ú·4. ‰È¿‚·˙·5. "‹Á·6. ‰È¿‚·Û· ¤"·È˙·

2. ·. Ô "ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜Ô "ÈÔ Î·Îfi˜ Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜Ô "ÈÔ "Ôχ˜ Ô "ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜Ô "ÈÔ Ï›ÁÔ˜ Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜Ô "ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜Ô "ÈÔ ÌÈÎÚfi˜ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜

ŒÓ·˜ !Ô‡ÚÎÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. 1‚, 2·, 3Á, 4·

2. ·. 1‚, 2·, 3‚‚. ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. ÃÒÚ· "ıÓÈÎfiÙËÙ· aa "ıÓÈÎfiÙËÙ· bb °ÏÒÛÛ·"Ô˘ÚΛ· !Ô‡ÚÎÔ˜ "Ô˘ÚοϷ ÙÔ˘ÚÎÈο°·ÏÏ›· °¿ÏÏÔ˜ °·ÏÏ›‰· Á·ÏÏÈο(Ú¿Î (Ú·ÎÈÓfi˜ (Ú·ÎÈÓ‹ ·Ú·‚Èο

$Ï‚·Ó›· %Ï‚·Ófi˜ $Ï‚·Ó‹/$Ï‚·Ó›‰· ·Ï‚·ÓÈο

)˘ÎÚ·Ó›· )˘ÎÚ·Ófi˜ #˘ÎÚ·Ó‹ Ô˘ÎÚ·ÓÈο

µÔ˘ÏÁ·Ú›· µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ µÔ˘ÏÁ¿Ú· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο

ƒˆÛ›· ƒÒÛÔ˜ ƒˆÛ›‰· ÚˆÛÈο

§›‚·ÓÔ˜ §È‚·Ó¤˙Ô˜ §È‚·Ó¤˙· ·Ú·‚Èο

(Ú¿Ó (Ú·Ófi˜ (Ú·Ó‹ !ÂÚÛÈο

™˘Ú›· ™‡ÚÈÔ˜ ™‡ÚÈ· ·Ú·‚Èο

™ÂÚ‚›· ™¤Ú‚Ô˜ ™¤Ú‚· ÛÂÚ‚Èο

2. 1. &ÏÏËÓ›‰· ηıËÁ‹ÙÚÈ·2. µÔ˘ÏÁ¿Ú· Ì·ı‹ÙÚÈ·3. Á·ÏÏÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ4. ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ ηʤ˜5. ƒˆÛ›‰· ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·6. Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi ÏÂÍÈÎfi

Page 100: Λίγα τραγούδια θα σου πω

7. ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi 8. ÈÚ·ÎÈÓ‹ "fiÏË9. Û˘ÚÈ·Îfi Ì·ÓÙ›ÏÈ

10. %Ï‚·Ófi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜11. !Ô˘ÚοϷ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·12. ™¤Ú‚Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜

!Ô Ì·Ù˜

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ·, Á, ÛÙ, ˙

2. 1Â, 2‰, 3ÛÙ, 4˙, 5·, 6Á, 7‚

3. ÙÔ Ì·Ù˜, ÁÎÔÏ (ÙÔ), ηÛÎfiÏ (ÙÔ), ÛËÌ·›Â˜ (ÔÈ)

4. 1‰, 2·, 3‚, 4ÛÙ, 5Á, 6˙, 7Â

5. ¶·ÏÈ¿ ·ıÏ‹Ì·Ù· '·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù··ÎÔÓÙÈÛÌfi˜ ÎÔχ̂ËÛË¿ÏÌ· ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ "Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›· Έ"ËÏ·Û›·"˘ÁÌ·¯›· (Ì"ÔÍ) ÈÛÙÈÔ"ÏÔ˝· "¿ÏË Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË (Ì"¿ÛÎÂÙ)·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ "Ô‰ËÏ·Û›·

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. "ÓÈÎfi˜ ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜

&ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ °ÂÓÈ΋

ÁÓÒÛË ÁÓÒÛÂȘ ÁÓÒÛˆÓ"Ú¿ÍË "Ú¿ÍÂȘ "ڿ͈ÓΛÓËÛË ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÎÈÓ‹ÛˆӤÎıÂÛË ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÊˆÓ‹ ʈӤ˜ ʈÓÒÓÎfiÚË ÎfiÚ˜ ÎÔÚÒÓ"fiÏË "fiÏÂȘ "fiψÓ

‰‡Ó·ÌË ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰˘Ó¿Ìˆӷ‰ÂÚÊ‹ ·‰ÂÚʤ˜ ·‰ÂÚÊÒÓχÛË Ï‡ÛÂȘ χÛˆÓηٿÛÙ·ÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ηٷÛÙ¿ÛˆÓ

2. £¤ÛÂȘ – ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ – Âȉ‹ÛÂȘ – ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ – "·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

#ı‹Ó· ÙÔ˘ ’78

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. «ÎÈ fiÛ·... ‚Ϥ"ˆ Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ»«... ÙÔ ÓÈÒıˆ ·ÏÏ¿Í·Ó "ÔÏÏ¿»«ÌÈ·˜ %ı‹Ó·˜ "Ô˘ "È· Ì·˜ ÌÈÛ›»«ÛÙÔ˘˜ "ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜, ‰Â Û ͤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ÎÈ Ô‡Ù ͤÚÂȘ Î·Ó¤Ó·Ó ÎÈ ÂÛ‡»«...·ÏÏ¿˙Ô˘Ì fiÏÔÈ... ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÎÈ Ë "fiÏË...·ÏÏ¿Í·Ó... "ÔÏÏ¿».

2. &‰Ò Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ "Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ ÛÙȘ ÌÂ-Á¿Ï˜ "fiÏÂȘ. &"ÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο, ¤Ó· ·"fi Ù· ıÂÙÈο Â›Ó·È fiÙÈ Û ÌÈ· "fiÏË Ì"ÔÚ› η-Ó›˜ Ó· "ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ "ÚÔÛˆ"È΋ ÙÔ˘ ̇ ˆ‹ ·"fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ¤ÙÛÈ Ì"Ô-Ú› Ó· ̇ ÂÈ "ÈÔ ÂχıÂÚ· Î·È Ó· οÓÂÈ ÙȘ Â"ÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ̄ ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÈ ı· "Ô˘ÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ. !Ô ‚·ÛÈÎfi "Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È Ë ·"ÔͤӈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ"Ô˘ ·-"fi ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆ"fi ÙÔ˘. !Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi "ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË, fi"Ô˘ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì"ÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ·"fi„ÂȘ ÙÔ˘˜.

3. ' ÊÚ¿ÛË ¯ÚËÛÈÌÔ"ÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Ù· "ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· "Ô˘Ì"ÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· "fiÏË ·ÊÈÏfiÍÂÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘, ".¯. ÙÔ Î˘ÎÏÔ-ÊÔÚÈ·Îfi, Ë ÌfiÏ˘ÓÛË, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë "Ú·Û›ÓÔ˘, Ô ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜"Ô˘ "ÚÔηÏ›, Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÙÏ.

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. !Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ !Ôχ ÎÚ‡Ô!ÔÏÏ¿ "·È‰È¿ !ÔÏÏ‹ ‚ÚÔ¯‹!ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆ"ÔÈ !ÔÏϤ˜ ̤Ú˜!ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ !Ôχ˜ ηÈÚfi˜!ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ !ÔÏϤ˜ "fiÏÂȘ

98

Page 101: Λίγα τραγούδια θα σου πω

99

2. 1. Ÿ¯È, ‰Â ı· !¿ˆ !Ô˘ıÂÓ¿.

2. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„· Ù›!ÔÙ·.

3. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›‰· ηӤӷÓ.

4. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ì·È !ÔÙ¤.

5. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›!· Ù›!ÔÙ·.

3. °ÈÒÚÁÔ˜: &È ÂÁÒ

¢ËÌ‹ÙÚ˘: )‡Ù ÂÁÒ

µ¿Ûˆ: &È ÂÁÒ

$·ÙÂÚ›Ó·: )‡ÙÂ ÂÁÒ

™˘ÓÓÂÊԇϷ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ·. 1™, 2§, 3™, 4§, 5§, 6™, 7§, 8™

‚. 1Á, 2‚, 3‰, 4·.

Á. Ÿ"ˆ˜ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ·Á·-

"Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÌÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÌÈ· ʇÁÂÈ ·"fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ÙË ÌÈ· ÙÔÓ ·Á·-

"¿ÂÈ, ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÓ Í¯ӿÂÈ. &"Ô̤ӈ˜, "·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË

Á˘Ó·›Î· Ì ۇÓÓÂÊÔ ÁÈ· Ó· Ê·Ó› Ô ·ÛÙ·ı‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘.

2. ·. 1Á, 2Â, 3ÛÙ, 4·, 5‚, 6‰

‚. 1. ʇÁÂÈ ! Á˘Ú›˙ÂÈ, Â"ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È

2. ·Á·"¿ÂÈ ! ÌÈÛ›

3. ͯӿÂÈ ! ı˘Ì¿Ù·È

4. ‚Ú¿‰˘ ! "Úˆ›

5. ‰›¯ˆ˜ ! ÌÂ

3. 1. ¶·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú· ÙÔ "Úˆ› Î·È Í·Ó·"·›˙ÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

2. !ÚÒÂÈ Ì·Î·ÚfiÓÈ· ÙËÓ !Ú›ÙË Î·È Í·Ó·ÙÚÒÂÈ ÙËÓ !ÂÙ¿ÚÙË.

3. µÏ¤"ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ Í·Ó·‚Ϥ"ÂÈ ÙËÓ $˘Úȷ΋.

4. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Í·Ó·"ËÁ·›ÓÂÈ ÙËÓ !Ú›ÙË.

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. ‚Ú¿‰˘, "·È‰È¿, Û"›ÙÈ, ÏÈÌ¿ÓÈ, η˝ÎÈ, ‰›¯Ù˘, ‰¿ÎÚ˘

2. Ô $ÒÛÙ·˜ Ô &ˆÛÙ¿Î˘ Ë ÎÔ‡ÎÏ· Ë ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·ÙÔ ÎÔ˘ÎÏ¿ÎÈ

Ë Î·Ú¤ÎÏ· Ë Î·ÚÂÎÏ›ÙÛ· ÙÔ ÓÙÔ˘Ï¿"È ÙÔ ÓÙÔ˘Ï·!¿ÎÈÙÔ Î·ÚÂÎÏ¿ÎÈ

ÙÔ "ÔÙ‹ÚÈ ÙÔ !ÔÙËÚ¿ÎÈ ÙÔ Û"›ÙÈ ÙÔ Û!ÈÙ¿ÎÈÙÔ ÙÚ·"¤˙È ÙÔ ÙÚ·!Â˙¿ÎÈ Ë Ì"ÏÔ‡˙· Ë Ì!ÏÔ˘˙›ÙÛ·

ÙÔ Ì!ÏÔ˘˙¿ÎÈÔ "·Ù¤Ú·˜ Ô !·ÙÂÚÔ‡Ï˘ Ë ÊÔ‡ÛÙ· Ë ÊÔ˘ÛÙ›ÙÛ·Ë ÎfiÚË Ë ÎÔÚԇϷ ÙÔ "·ÓÙÂÏfiÓÈ ÙÔ !·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈË Ù·‚¤ÚÓ· Ë Ù·‚ÂÚÓԇϷ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ Ì·¯·ÈÚ¿ÎÈË "fiÚÙ· Ë !ÔÚÙԇϷ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Ô ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ Ë ª·›ÚË Ë ª·ÈÚԇϷ

ŒÙÛÈ Â›Ì·È ÂÁÒ

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ·. ÙÂÏ›ˆÛ‚. Êfi‚Ô, ÓÔÛÙ·ÏÁ›·, ·Á¿"Ë

3. 1ÛÙ, 2Á, 3Â, 4·, 5‰, 6‚

4. &˘ÛÈ·ÛÙÈο ƒ‹Ì·Ù·

ÙÔ ‚ϤÌÌ· ‚Ϥ!ˆ

ÙÔ Û¯‹Ì· Û¯ËÌ·Ù›˙ˆ

ÙÔ ¯ÚÒÌ· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ˆ

Ë ·ÏÏ·Á‹ ·ÏÏ¿˙ˆ

ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È

ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ˆ

Ë ÛΤ„Ë ÛΤ!ÙÔÌ·È

Ë ·ÁηÏÈ¿ ·ÁηÏÈ¿˙ˆ

Ô Êfi‚Ô˜ ÊÔ‚¿Ì·È

Page 102: Λίγα τραγούδια θα σου πω

5. Ì¿ÙÈ·‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜

ÊÚ‡‰È·

̇ÙË

¯Â›ÏÈ·

ÛÙfiÌ·

‰fiÓÙÈ·

·˘ÙÈ¿

̤و$Ô

Ì¿ÁÔ˘Ï·

ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ

ÌÔ‡ÛÈ

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

2. ¯ÚÒÌ· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ ÛÔ˘Ì¿ÙÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÛÔ˘

Ó‡¯È· ¯¤ÚÈ· Ù· Ó‡¯È· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÛÔ˘"fi‰È· Ù· Ó‡¯È· ÙˆÓ !Ô‰ÈÒÓ ÛÔ˘

Û¯‹Ì· ÊÚ‡‰È· ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ÊÚ˘‰ÈÒÓ ÛÔ˘·˘ÙÈ¿ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ·˘ÙÈÒÓ ÛÔ˘.

!Ô Ìˉ¤Ó

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. !Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Î·È ˙ˆËÚÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÔ˘ "ÚÔηÏ› ηٿ ·-ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. øÛÙfiÛÔ, Â"Âȉ‹ ηı¤Ó·˜ ‚ÈÒÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο οı ÙÚ·ÁÔ‡-‰È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ "ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌ"ÂÈڛ˜ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı· Ì"Ô-ÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ·"fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™Ùfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔ-ÓÔÏÂÎÙÈ΋ ·"¿ÓÙËÛË ·ÏÏ¿ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· "Ô˘ ÙÔ˘˜ "ÚÔηÏ›ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

2. "ÚÈÓ ÙÒÚ· ÌÂÙ¿

Á Ë

3. %,· µ,‚ °,‚ ¢,·

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. "·¯·›Óˆ, ÏÂ"Ù·›Óˆ, ·ÚÚˆÛÙ·›Óˆ, ˙ÂÛÙ·›Óˆ Î.Ï".

Á˘Ú›˙ˆ, ·‰˘Ó·Ù›˙ˆ, ·"ÔÊ·Û›˙ˆ, ÛÎÔ˘"›˙ˆ, ¯·Ú›˙ˆ, ʈٛ˙ˆ Î.Ï".

ÿÓÙÚ· ı·Ï·ÛÛÈ¿

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. %‚, µ·, °‚, ¢·

2. %·, µ‚, °Á, ¢·, &‚

3. ¢ÎÔÏ›· (Ë) ‰˘ÛÎÔÏ›·

¢¯·ÚÈÛÙÒ ‰˘Û·ÚÂÛÙÒ

Â˘Ù˘¯›· ‰˘ÛÙ˘¯›·

Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜

4. ¢ˆ‰È¿˙ÂȘ ‚ "ÂÚÓ¿˜ ‚ÙÈÓ¿˙ÂȘ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿˜

‚¿˙ÂȘ ÊÔÚ¿˜

‰È·Ù¿˙ÂȘ "ÂÙ¿˜

‚Á¿˙ÂȘ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜

·ÁηÏÈ¿˙ÂȘ ÊÔÚ¿˜

5. 1Á, 2‰, 3˙, 4Â, 5·, 6‚, 7Ë, 8ÛÙ, 9È, 10Ì, 11ı, 12Ó, 13Î, 14Ï.

100

3 4 2 1

Page 103: Λίγα τραγούδια θα σου πω

101

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. 1. ÙË 2. ÔÈ 3. ÔÈ 4. ÙÔ˘˜ 5. Ù· 6. ÙÔ 7. ÙȘ2. 1. ‚˘ÛÛÈÓ› 2. "ÔÚÙÔηϋ˜ 3. ı·Ï·ÛÛÈ¿

4. ηÊÂÙ› 5. ÛÙ·¯Ù› 6. ‚˘ÛÛÈÓ‹˜

™’ ·Á·$Ò

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ‚. 1. "Ô›ËÌ· 2. "Úˆ› 3. ·̷ 4. Ì"¿ÓÙ· 5. ηډȿ 6. ‚¿Úη 7. ÊÒÙ·

2. ηÈÓÔ‡ÚÈ· !·ÏÈ¿ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó"ÚÈÓ ÌÂÙ¿fiÏ· Ù›!ÔÙ·„¿¯Óˆ ‚Ú›ÛΈ

3. &˘ÛÈ·ÛÙÈο ƒ‹Ì·Ù·ÂÓÙ‡!ˆÛË ÂÓÙ˘"ˆÛÈ¿˙ˆÙÔ ÛËÌ¿‰È ÛËÌ·‰Â‡ˆÙÚÂÏfi˜/ÙڤϷ ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·ÈÙ¤ÏÔ˜ ÙÂÏÂÈÒÓˆ·Ú¯‹ ·Ú¯›˙ˆÙÔ Êˆ˜ ʈٛ˙ˆ

£¿Ï·ÛÛ¿ ÌÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. ·. Î·È ‚. !Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ "ÚÔηÏ› η-Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ Î·È Êfi‚Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Â"Âȉ‹ ηı¤Ó·˜‚ÈÒÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο οı ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙȘ "ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌ"ÂÈڛ˜ÙÔ˘, Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı· Ì"ÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ·"fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.

™Ùfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ·"¿ÓÙËÛË ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÓÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· "Ô˘ ÙÔ˘˜ "ÚÔηÏ› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ' ϤÍË «ÛÎÔÙÂÈÓ‹», ".¯., Ì"Ô-Ú› Ó· "ÚÔηÏ› ·›ÛıËÌ· Êfi‚Ô˘ ‹ Ë ÊÚ¿ÛË «·"fi„ "Ô˘ Û ¯¿Óˆ» ·›ÛıËÌ· ÌÂ-Ï·Á¯ÔÏ›·˜ Î.Ï".

2. ·. ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ! ʈÙÂÈÓ‹

‚. ·ÁÚÈÂ̤ÓË ! ‹ÚÂÌË

Á. "Úˆ› ! ‚Ú¿‰˘

‰. ¯¿Óˆ ! ‚Ú›ÛΈÂ. Ì·‡Ú· ! ¿Û"Ú·/ÏÂ˘Î¿ÛÙ. ‚·ıÈ¿ ! Ú˯¿˙. ÎÚ‡‚ÂȘ ! Ê·ÓÂÚÒÓÂȘË. fiÏ· ! Ù›"ÔÙ·

3. #È ÛÙÚÔʤ˜ 1 Î·È 2, 4 Î·È 5 "·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ Û¯‹Ì·: ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» Ù˘ÌÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È «ÎÏ›ÛÈÌÔ» Ù˘ ¿ÏÏ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘-Ì ÙÔ˘˜ fiÌÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ó· "ÚÔ·"ÙÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· (Ã).

4. ·. ™ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ 1, 2, 4 Î·È 5 ÙÔ "ÚfiÛˆ"Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·"Âı‡ÓÂÙ·È ÛÙËı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ 3Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ «Û» Ì"ÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ‹ ο-ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ.

‚. «' ı¿Ï·ÛÛ·» ¯ÚËÛÈÌÔ"ÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¶·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ "Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ "Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ "ÚÔÛÒ"Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘-‰ÈÔ‡. ª"ÔÚ› Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ Û·Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È, ÙËÓ Ù‡¯Ë, ÙÔ¿ÁÓˆÛÙÔ, ÙȘ "ÂÚÈ"¤ÙÂȘ.

Á. «!Ô ÓËÛ› ÌÔ˘» ›Ûˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔ"fi ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ("Ú‚Ï. ÙËÓ«(ı¿ÎË» ÙÔ˘ ÔÌËÚÈÎÔ‡ #‰˘ÛÛ¤·), ÂÓÒ «Ë ͤÓË ÛÙÂÚÈ¿» Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ, ÙÔÓ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜"Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ‹ Ô Â"Èı˘ÌËÙfi˜ Ì·˜ "ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. øÛÙfi-ÛÔ, ÁÈ· fiÏ· Ù· "·Ú·"¿Óˆ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÌËÓ›˜ ı· Ì"ÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó‰ÂÎÙ¤˜ Î·È Ó· ·"ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË.

5. ·. ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ·ÁÚÈÂ̤ÓË, ‚·ıÈ¿, Ì ̷‡Ú· ÓÂÚ¿

Page 104: Λίγα τραγούδια θα σου πω

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. #ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi &˘‰¤ÙÂÚÔ

‚·ı‡˜ ‚·ıÈ¿ ‚·ı‡Ê·Ú‰‡˜ ʷډȿ Ê·Ú‰‡

Ì·ÎÚ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÎÚ‡

!Ï·Ù‡˜ !Ï·ÙÈ¿ !Ï·Ù‡

ÂÏ·ÊÚ‡˜ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÂÏ·ÊÚ‡

!·¯‡˜ !·¯È¿ !·¯‡

‚·Ú‡˜ ‚·ÚÈ¿ ‚·Ú‡

2. ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿

!·¯È¿ Á˘Ó·›Î·‚·ı‡ "È¿ÙÔ‚·ıȤ˜ ÛΤ„ÂȘ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿!Ï·Ù‡ η"¤ÏÔÌ·ÎÚ‡ Ù·Í›‰ÈÌ·ÎÚÈ¿/ʷډȿ ÊÔ‡ÛÙ·‚·ÚÈ¿/ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÙÛ¿ÓÙ·‚·ıÈ¿/!Ï·ÙÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ·Ì·ÎÚ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˜‚·ı‡˜ ‡"ÓÔ˜‚·ı‡/Ì·ÎÚ‡ "ÔÙ¿ÌÈ

!Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÂ Ù· Û$›ÚÙ·

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

1. 1. 3Ô ÛΛÙÛÔ 2. 5Ô ÛΛÙÛÔ

3. 1Ô ÛΛÙÛÔ 4. 7Ô ÛΛÙÛÔ

5. 2Ô ÛΛÙÛÔ 6. 6Ô ÛΛÙÛÔ

7. 4Ô ÛΛÙÛÔ

2. ·. 1-ÛÙ 2-· 3-‰ 4-Â 5-Á 6-‚

‚. "Ô˘Ï¿˜ ! ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ˜Ó˘¯ÙÒÓÂÈ ! ÍËÌÂÚÒÓÂÈ¿Ó·„ ! ¤Û‚ËÛÂÌ"ÚÔ˜ ! !›Ûˆ

3. ·. Á˘·Ï› > Á˘¿ÏÈÓÔ˜¯·ÏÎfi˜ > ¯¿ÏÎÈÓÔ˜"¤ÙÚ· > "¤ÙÚÈÓԘ̷ÏÏ› > Ì¿ÏÏÈÓÔ˜"·Ó› > "¿ÓÈÓÔ˜ÁÔ‡Ó· > ÁÔ‡ÓÈÓÔ˜‰¤ÚÌ· (‰¤ÚÌ·ÙÔ˜) > ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˜

‚. ·. Á˘¿ÏÈÓÔ "ÔÙ‹ÚÈ ‚. ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔÁ. "¿ÓÈÓ· "·"Ô‡ÙÛÈ· ‰. ͇ÏÈÓÔ ÙÚ·"¤˙ÈÂ. ÛȉÂÚ¤ÓÈ· "fiÚÙ· ÛÙ. ÁÔ‡ÓÈÓÔ "·ÏÙfi˙. "¤ÙÚÈÓÔ Û"›ÙÈ Ë. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·ı. ·ÛË̤ÓÈÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ È. Ì¿ÏÏÈÓË ˙·Î¤Ù·

4. 1. ·, ‚ 2. Â, ˙, (‚) 3. Á, (·, ‚)4. Ë, ÛÙ, (·, ‚) 5. ·, ÛÙ, (‚) 6. ‰

5. 1. ‰ 2. Â 3. ·4. Á 5. ‚

°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋

1. "· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (1) Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ‚¿˙Ô.

"Ô ‚¿˙Ô (2)Â›Ó·È "¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·"¤˙È.

) ÎÔ˘‚¿˜ (3) Â›Ó·È ‰›"Ï· ÛÙË ÛÎÔ‡"·.

"Ô !·Ú¿ı˘ÚÔ (4) Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿"· Î·È ÙËÓ "fiÚÙ·

ªÈ· ·Ú¿¯ÓË (5) ÎÚ¤ÌÂÙ·È "¿Óˆ ·"fi ÙÔ ÙÚ·"¤˙È.

' ™Ù·¯ÙÔ!Ô‡Ù· (6) Â›Ó·È Ì"ÚÔÛÙ¿ ·"fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙ÂÈ.

"· !ÔÓÙ›ÎÈ· (7) Â›Ó·È "›Ûˆ ·"fi ÙÔÓ ÎÔ˘‚¿.

) !‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ !Ú›ÁÎÈ!· (8) Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·"fi ÙÔ Û"›ÙÈ Ù˘ ™Ù·¯ÙÔ"Ô‡Ù·˜.

Page 105: Λίγα τραγούδια θα σου πω
Page 106: Λίγα τραγούδια θα σου πω
Page 107: Λίγα τραγούδια θα σου πω
Page 108: Λίγα τραγούδια θα σου πω