Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο

download Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο

of 40

 • date post

  23-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  13.268
 • download

  17

Embed Size (px)

Transcript of Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο

 • & fi

  , , &

  2007

 • - Anna Lindh (ALF). fi -ECSDE - fi Anna Lindh.

  fi fi , fi

  & fi

  fi ,

  fi

  fi/fi

  /

  &

  CMEPE

  ETNIA LEGAMBIENTE LHAP

 • & fi

  , , &

  fi

  & fi

  ,

 • & fi: , , &

  ,

  fi & fi

  - 1 Andrew Dalby

  - 2

  fi Dr Drasko Serman

  Ziyad Alawneh, Mario Alves, Vincent Attard, Serap Basol, Romina Bicocchi, Eva Handzar,Abdelghani Maroufi, Essam Nada, , Drasko Serman

  fi

  fi ,

  Arab Office for Youth and Environment -AOYE () Essam NadaAssociation for the Protection of Nature and Environment Kairouan -APNEK () Ameur JeridiClub Marocain d' Education en Matiere de Populationet d' Environnement-CMEPE (fi) Abdelghani Maroufi Land and Human to Advocate Progress -LHAP () Ziyad AlawnehCircolo Festambiente - Legambiente () Romina BicocchiAssociacao Cultural ETNIA () Mario Alves

  - LPress,

  1 , 23: Le Navigationi et Viaggi fatti nella Tvrchia, Nicolo de' Nicolai, 1580 2 : BenoitG. & A. Comeau (2005) A Sustainable Future for the Mediterranean, The Blue Plans Environment & DevelopmentOutlook, Earthscan, London 3 : , , 2001 fi:(1.1) . 45: , fi (1.2) . 46: Liste des Grands Vins fins 1938, Bois encoulers de Galanis, Paris 1938 (1.3) . 47: Liste des Grands Vins fins 1938, Bois en coulers de Galanis, Paris 1938 (1.5) . 53: Liste des Grands Vins fins 1938, Bois en coulers de Galanis, Paris 1938 (1.11) Benoit G. & A. Comeau (2005)A Sustainable Future for the Mediterranean Blue Plan (1.12) - I. (2003) fi fi (2.2) Culinary cultures of Europe Council of Europe, 2005 (3.4) , No 41, 2002 No 62, 2006 (3.6) Resource Kit on Sustainable Consumption and Production, UNEP 2004 ,. 100: Liste des Grands Vins fins 1938, Bois en coulers de Galanis, Paris 1938.

  fi: 1.2, 1.3, 1.13 2.3 fi fi : : -fi fi fi ( , 2005) fi MIO-ECSDE - fi , , - (E.O.T.), , .

  fi: 1.6, 1.8 3.1 Drasko Serman.

  Copyright MIO-ECSDE, 2007

  ISBN: 978-960-88033-7-4

  : ., . (2007) & fi: , , & fi fi, MIO-ECSDE, .

 • , - fi fi, . fi fi fi- .

  fi fi fi , fi -, - . fi fi fi fi fi - fi fi .

  . fi fi fi- - .

  ,

  fi / fi (UNEP/MAP)

  fi fi -, fi fi fi . fi fi .fi , fi -, fi fifi . fi , , -. fi . fi fi -ECSDE & fi .

  Paul Mifsud,

  fi , fi (UNESCO)

  2007 (2005-2014) fi UNESCO. fi fi , - fi.

  UNESCO fi - , fi MEdIES - & fi. fi - , , fi fi- , . - fi- - fi.

  fi - 21 , - fi fi fi- , .

  Aline Borry-Adams, fi

  / fi

 • -fi Anna Lindh (ALF)

  fi - fi fi fi. fi fi fi - & fi fi , fi - . fi AnnaLindh fi fi fi fi , 2006, - fi: u- . - fi - . , 2008, fi , AnnaLindh, fi , : 1001 -- - fi. fi fi - 2008 fi , fi, fi . fi - fi -- , fi -fi .

  fi fi - fi . Anna Lindh fi fi fi fi . fi - fi fi , fi 1001 -. , - fi fi fi.

  Lucio Guerrato, fi

  fi MIO-ECSDE & MEdIES

  fi - (-fi, -), fi fi -, , - , - fi fi - fi . - : - fi, fi , fi .

  fi fi fi ,fi, fi fi - . fi fi -fi, fi -, , .. fi fi fi fi (). fi fi , - fi fi, - , , , - .

  fi fi fi, - , , fi. fi fi , - , - - fi. fi fi, fi .

  fi fi - fi, fi - (, , , , fi, - ), fi- E UNECE . fi --fi Anna Lindh .

  .

 • fi fi , fi fi | MIO-ECSDE

  fi fi , -fi fi -

  O () fi -. fi -ECSDE (, , fi, -, , fi, ) - ( fi, ..) fi fi - fi fi.

  fi :

  - , , -fi .

  - , , - , fi UNESCO, MAP/UNEP .

  - , , , fi-, , ..

  - fi fi (fi SUDECIR - fi- , fi REACH ,..).

  - fi - - fi : , , fi ..

  - fi fi: -fi fi .

  - fi () - fi fi - , MEdIES.

  : 12, 10556 . 210 3247490/267 : 210 3317127mail: info@mio-ecsde.org

  & | MEdIES

  - - (MEdIES) (Type II Initiative) fi

  MIO-ECSDE fi fi - (, 2002). fi MEdIES fi - () fi, - Agenda 21 fi . MEdIES , fi , UNEP/MAP, UNESCO, fi fi-fi(GWP-Med) MIO-ECSDE. MEdIES - fi 2006.

  MEdIES fi fi MIO-ECSDE (). - fi 2002 -fi fi , :

  - , fi , : fi -fi ( , , , , , ) ( ).

  - fi - fi - fi (Handbook on methods usedin Environmental Education & Education for SustainableDevelopment).

  - - () fi (www.medies.net) /, fi - fi MEdIES, fi - MEdIES, ..

  fi :info@medies.net, www.medies.net MIO-ECSDE.

 • fi

  fi fi

  fi

  A. fi fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  B. fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  . fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  : & :

  A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  B. fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  . : , , & fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  : &

  A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  B. fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  . fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  . fi fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  H. fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  : M &

  A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  . fi fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  . fi . . . . . . . . . . . .