Κοινωνικές επιπτώσεις από την Πληροφορική

12
Κοινωνικές επιπτώσεις από τις εξελίξεις της πληροφορικής Γρηγορέλης Ζωγράφος Θωμάς Σταύρος

Transcript of Κοινωνικές επιπτώσεις από την Πληροφορική

1

1.

2. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=169949

3.

wikipedia

4. internet :Chat / Video forums

5.

6. INTERNET

Cyber Bullying

7. Software engineerHardware engineer

Web designer Online