Ο διευθυντής στο δημόσιο σχολείο

185
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΑ 2008 Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολέιο ISBN: 978-960-407-185-2 3 o Κ.Π.Σ. \ 2 o Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. \ Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ 2.1 \ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.1.\ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.στ «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης» Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (25%) Book_7_EXOFYL:Layout 1 9/25/08 1:24 PM Page 1

Transcript of Ο διευθυντής στο δημόσιο σχολείο

 • 2 0 0 8

  ISBN: 978-960-407-185-2

  3o ... \ 2o ...... \ .. 2 2.1 \ 2.1.1.\ 2.1.1.

  (75%) (25%)

  Book_7_EXOFYL:Layout 1 9/25/08 1:24 PM Page 1

 • ..

  fifi

  22 00 00 88

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • ,,

  fifi,, . , ,, fi ,, fi

  -- ,, fi, fi

  fifi, fi, fi

  ,, ....

  ...... // ............ // 22..11..11 // 22..11..11..::fifi

  .. fi ...fi

  : fifi

  fifi

  fi fi

  75% fi fi fi 25% fi fi

  2

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • 6

  9

  11 10

  fifi oo

  1.1. 12

  1.1.1. fi fi 12

  1.1.2. 15

  1.1.3. 17

  1.2. 18

  1.3. 21

  1.3.1. 21

  1.3.2. fi 25

  1.4. fi 27

  1.4.1. 27

  1.4.2. fi 34

  1.4.3. 35

  1.4.4. 38

  1.4.5. fi 39

  1.4.6. 40

  1.4.7. fi 47

  1.5. fi 49

  1.6. 50

  22 52

  2.1. 54

  2.2. 54

  2.3. fi 59

  2.3.1. 61

  2.3.2. 62

  2.3.3. 63

  2.3.4. (...) 63

  2.4. , 64

  2.4.1. 64

  3

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • 2.4.2. 64

  2.4.3. 65

  2.5. fi 66

  2.6. fi 68

  2.7. 73

  2.8. 75

  33 78

  3.1. 80

  3.2. fi - fi -

  fi 81

  3.3. 82

  3.3.1. fi fi 82

  3.3.2. fi 84

  3.3.3. fi fi 85

  3.3.4. 86

  3.3.5. 88

  3.4. 91

  3.5. 91

  3.6. fi 94

  3.6.1. fi 95

  3.6.2. , 96

  3.6.3. 96

  3.6.4. 97

  3.6.5. fi 97

  3.6.6. 98

  3.6.7. 102

  3.6.8. 104

  3.7. 106

  3.7.1. 106

  3.7.2. 107

  3.7.3. 109

  3.7.4. fi 117

  3.7.5. fi 118

  4

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • 3.8. 120

  3.9. 125

  3.9.1. 125

  3.9.2. 126

  3.9.3. 127

  3.10. 128

  44 130

  fifi oo

  4.1. fi fi 132

  4.2. 133

  4.2.1. fi fi 133

  4.2.2. fi fi 134

  4.2.3. fi fi 138

  4.3. fi 141

  4.4 ... 143

  4.4.1. 143

  4.4.2. fi ... 144

  4.4.3. ... 144

  4.5. stress 151

  4.5.1. stress 151

  4.5.2. stress 152

  4.5.3 stress 154

  4.5.4. stress 155

  4.6. 157

  4.7. fi fi 159

  4.7.1. 159

  4.7.2. 160

  4.7.3. fi 161

  4.7.4. fi 162

  4.7.5. fi 162

  4.8. 166

  170

  175

  182

  5

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • 6

  ... =

  .. = fi

  ... = fi

  ... =

  = fi

  .. =

  ... = fi fi fi

  = fi

  .. =

  ... =

  .. =

  . =

  . =

  ... = fi

  ... =

  .... =

  .... = fi

  .. =

  ..... = fi fi

  ..... = fi fi

  ... =

  . = fi

  .. = fi

  .... = fi fi

  .... = fi fi

  .... = fi

  ... =

  .. = fi

  ... = fi

  .. = fi - ..:

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • 7

  ... =

  .. = fi

  ..... = fi fi

  ..... = fi fi

  ... =

  ... =

  .... =

  .. =

  .... =

  .. =

  ... =

  ... =

  ... =

  ... =

  ... =

  .. = fi

  .. = fi

  ..... =

  ... =

  .... =

  ... =

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • 9

  fi fi fi

  (, ..), fi fi

  , fi , -

  fi.

  , fi fi -

  .

  fi , -

  fi ,

  , .. . -

  -

  fi fi.

  fi, , -

  fi fi, fi -

  , -

  , -

  . fi fi

  (case studies). fi fi -

  fi fi

  fi .

  fi fi. fi

  fi , ,

  fi -

  fi .

  2008

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:04 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  1.1.

  1.1.1. fi fi

  , fi fi , - , . , - fi . - :

  (, fi .. fi) ,

  , : , , , fi ..

  (.. , ), fi,

  fi ( fi ), fi .

  , . , fi, fi ( ). , , fi , fi . - fi fi ( ) . fi fi - fi , fi ( ) fi fi fi.

  ; fi (management). fi , - fi fi.

  H. Fayol - : fi, , , fi (Bradie, 1967, . 9-12, fi, 2006, . 40- 41).

  fi fi (Georges et al, 1998, .32). , fi - .

  fi fi fi fi . Montana and Charnov (1993, .19) fi - .

  fi fi

  12

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  (management) fi fi fi . , fi - (Dawson, 1993, . 5), fi - fi fi managers, fi.

  fi , , - . fi : , fi , fi , , .

  fi, fi fi -, (Gulick & Urwick,1937, Fayol, 1949, Dubrin, 1998 ..). , , , , .

  fi - fi : fi,, .

  fifi ((ppllaannnniinngg))

  fi fi . - fi -, , . fi - .

  fi fi , , fi fi . , : , , , - .

  fi fi . - fi -. .

  , fi ,

  fi fi -

  . , fi, fi fi -

  , fi fi -

  fi fi fi fi fi .

  ((oorrggaanniizziinngg))

  , , fi , fi fi fi . , :

  fi -

  13

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi, ,

  fi fi- -

  , fi fi.

  fi - , , fi fi (, 1994).

  -, , . fi fi , fi fi - fi .

  ((ddiirreeccttiinngg))

  , , - fi -. , :

  , fi - ,

  / fi fi ,

  fi,

  , ,

  fi fi .

  fi fi -, , . fi, :

  fi , - fi,

  fi fi - fi ,

  , .. fi fi fi

  - fi .

  14

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  -, , , fi - fi, , , -fi .

  ((ccoonnttrroolllliinngg))

  fi . - fi fi fi - (, 2002). fi , , -fi fi fi , fi .

  fi fi, fi - , :

  , ,

  , ( - )

  , , - fi.

  fi -fi, . fi - fi - fi . fi -fi fi fi - .

  (.. - ..) fi fi . fi, fi fi .

  1.1.2.

  ( 16 ) fi - , fi , , - ... fi fi , , . ;

  15

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi, fi fi - , fi , (, 1998). , fi fi fi- fi , fi . fi - fi fi fi fi fi (Schwenk et al, 1992).

  fi , fi fi (fi fi fi, ..) - () - (Hoy and Miskel, 1996).

  fi - , fi -, fi (, 1995, . 62). - fi (fi, 2000) , fi (, 1995, , 2007).

  , , - . fi , fi fi - fi. fi fi fi (.. , , , ..) fi fi , fi fi . , fi - , , fi fi fi fi- fi. , fi fi, fi (, 1995, . 63) - fi fi fi , fi- fi fi fi .

  fi , fi fi fi fi/ (fi) (, 2000).

  fi -fi fi, fi fi fi (, 1994: 24). fi . , fi - (, 1994, . 26), fi fi fi fi

  16

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi .

  , fi fi- . fi , , fi . ,fi fi fi fi fi fi fi fi, fi , , .., , - , fi .

  fi ( fi ) fi , (fi , fi, - ..), (.. , - ..) . -fi fi , . , fi - , fi o fi .

  1.1.3.

  fi fi , fi , -, fi fi fi, fi fi.( & fi, 2003 . 79)

  , , - fi , -. fi fi - fi fi -fi fi .

  , , fi , , .fi fi fi , -, . -fi .

  fi ( ) - fi - . - fi fi fi -fi fi fi ( -) fi . fi -

  17

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi , , fi , fi - -fi .

  1.2.

  ( Ewing, 1964, Koontz &ODonnell, 1980, fi, 1995, Dubrin, 1998, fi, 1998) - fi fi : -, ( 1.1).

  fi fi fi - fi fi ., fi (fi-, 1983) fi - , , - fi, , fi -fi , , .

  , , fi fi- . fi, , -

  18

  11..11:: .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi fi .

  fi , fi - fi fi fi fi . fi, , , - fi fi fi fi - .

  - (. 2817/ 2000, 78, . .2986/ 2002, 24, . ) fi , ( 1.2) - : fi, fi, fi fi.

  ( fi) .... (fi, fi, , , - ..), fi .

  fi (...), fi 1 -

  19

  11..22::

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , .

  fi - , - , ., - .

  ( fi) -, . -fi , - fi , fi fi . fi - fi , fi - fi , - . fi : - fi . fi , fi .fi, fi . fi - , .

  fi - fi:

  ) , . Fayol: ) , fi fi fi - , - ) fi , fi fi fi . , fi fi fi fi , . fi, , - fi fi .

  (fi )

  20

  11 fi - - fi. . . fi fi : , , - 2002, 124, .27-36 . fi -: , , 132-133, 2003, . 75-84.

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  -fi fi . fi, - fi fi , fi fi fi - , , -, fi .. fi , ..

  ) , , fi fi - (...) - . fi fi - fi ... (.. fi - ), fi fi .

  1.3.

  1.3.1.

  fi 1830fi , - fi .

  , 6/ 18 1834 - ( 1833) - . - fi fi , , - (, 1942, . 271-301).

  fi, fi fi fi ( 34). - fi . fi: fi ( 37) fi fi fi fi fi (-fi,1998), fi 19 -, fi, fi fi., fi fi .

  O fi fi- / 1895 ( 37, . ). fi, 8 fi fi fi -fi fi fi- .

  21

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  (.. . 4370/ 29, .. 651/ 70, . 309/ 76) 1985, fi1566/ 85, . fi fi fi fi (.. . 4374/ 29, 1 3, . 309/ 76 14), - fi fi - fi (, 1992, fi, 1995) fi fi fi, fi , fi - . , fi - .. 2517/ 40, fi fi fi - , fi fi fi. , fi fi fi fi .

  .. 16 1915 ( 168, . ) - . fi 1978 fi fi . 52091/ 8-5-1978 - fi fi .. -. fi fi (, 1995), (.. , ..) fi- fi , - fi .

  1985 . 1566/ 85, 11, - . fi, - fi (fi fi ) fi fi - , fi .. fi , , -, .. fi fi ..... ...... -

  , fi fi -

  fi -

  () . , fi

  fi fi -

  fi .

  1992, fi - , , fi fi . 2043/ 92, - () fi fi . , - , fi fi (- 6-5-1992, . 139). fi , fi: fi - (fi , , 1993, . 30).

  22

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi . fi- , - fi fi. fi , fi (.. -fi ) - .

  , 1994 , 3 . 2188/ 94 fi . fi , fi fi, fi - ... fi fi fi fi - - fi -. , .. 398/ 31-10-1995 ( 223, . ) -fi, - . .. 25/ 2002 ( 20, . ) fi fi- . , 2002, . 105657/ 1/ 8-10-2002 ( 1340, . ) fi -fi fi / .

  . 3467/ 2006 ( 128, . ) - , :

  - , :

  fi fi fi , fi fi fi -- fi fi, fi, fi .. fi , fi (, 2008).

  fi , fi fi , , fi , fi , fi , fi fi .

  , fi fi - ,

  23

  fi

  fi fi

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi , fi fi - .

  fi -. , fi, fi -, :

  fi , -/ , - . , - - .. (, 1994, . 92-98) -, fi fi fi . fi, fi-, fi (..) - ( . . . 303/13-03-2003 304/13-03-2003), fi ( & fi, 2005), , fi , fi fi fifi - . , - , fi , fi . fi , , fi, (Herzberg and Stone, 1974, Dean, 1995).

  fi , ( & fi, 2001, & fi, 2005).

  fi , fi , , - fi fi fi fi .

  , fi:

  ) . fi - fi , fi fi -

  ) fi - fi , fi .

  24

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  1.3.2. fi

  (. 1566/ 1985, 11) - fi , fi.

  fi, fi , 11 . 1566/ 1985 ( 167,. ) fi , fi , fi, fi fi, fi fi fi -fi. , , fi .

  fi, 27 . 105657/ 2002 ( 1340, . ) fi-, fi :

  , .. , - - fi , fi:

  fi ,

  fi .. - ,

  ,

  ,

  fi ,

  fi ,

  , ,

  fi ,

  fi fi fi fi , ..

  fi , ( ..,

  25

  fi, fi - fi fi .

  fi, - - .

  , fi - , .

  .

  , .

  , fi . fi fi fi-, .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  1997, , 2005), fi - . fi fi fi - fi. , fi , - fi . , - . fi, - fi fi, . fi- , - fi fi , - fi . , , fi fi , . , fi fi - fi fi . , fi - fi fi fi . -, fi , fi (). fi fi - .

  , fi , fi fi fi fi fi(, 2005). , fi - , . , - fi fi . fi, -fi - fi , -, fi. , , -, fi . , fi , fi- fi , , fi . fi, fi - fi , - , fi ., fi -fi fi fi fi - fi . - - fi fi.

  26

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  1.4. fi

  (Edmonds, 1979, Mortimore, 1994, , 2000, , 2005, ..) fi- - .

  - ;

  fi fi, fi fi, fi:

  1.4.1.

  , fi fi . fi - fi. fi :

  fifi

  fi fi . fi, fi fi fi , - , . , fi - fi fi, - fi fi. fi fi - . , - fi , fi, fi . , , , / .. , - . , , , , fi .. , - , fi - . , fi, fi fi fi , . -, fi fi , -, fi .., .

  , - . - , , . -

  27

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi. , fi , - fi -, .

  fi fi, - fi fi fi - . fi -fi fi fi -. -, , . fi fi fi - fi . fi fi.

  , 19( 6) fi 1566/ 1985 fi:

  fi fi (200) , fi , . fi fi fi (500) - , , fi fi fi(800) . fi , fi 12 fi fi .

  fi, fi, fi , - . fi, - fi fi fi. , fi, fi fi fi, fi - fi / , fi , , fi, - fi , fi .

  fi , fi fi, , - () .

  fi fi , fi fi fi fi - ( fi fi - ) .

  28

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi, fi, -fi fi fi :

  , . - , fi fi - , fi .

  . , , , , - .

  fi , fi -fi, fi fi .

  fi, :

  .

  fi, .

  , fi fi fi . fi - , fi fi fi - .

  , fi fi fi .

  , fi fi . fi fi , - , fi fi . , , fi - - fi.

  fi fi -, fi, , fi, fi fi (.. , ..) fi , - .

  - fi - fi fi

  29

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  . fi - :

  (fi fi fi) fi ,

  fi fi ,

  fi .

  fi - , fi . fi fi fi. , fi , fi- fi fi , - fi fi , .

  2 fi , . 201/ 1998.., fi:

  .

  1. fi (). fi . fi , .

  fi , . - , fi . - fi fi (2 11 .. 201/ 1998).

  :

  . : , fi , fi fi , fi ( fi) ( ), , , , - .

  . , (-, , fi ).

  . (, , fi , -fi fi, fi).

  2. (). fi , fi - (. . , fi - fi, , fi , , , ).

  30

  22 fi .104/1979 ( 23, . ) fi .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  3. fi . fi : (. . fi, , fi , fi - ).

  4. fi . fi - fi , fi: -, fi , , - (.. ), , fi - fi .. .

  5. fi (fi). fi fi -, , , fi .., fi , - , fi , ..

  6. fi fi .

  7. .

  8. .

  9. fi fi, ( ....: 1 825/ 27-7-98).

  10. .

  .

  1 fi .

  2. fi .

  3. fi, fi

  4. , fi . fi, .. 201/ 1998, fi fi ( fi ) fi ( ) - fi .

  5. fi. - fi -.

  . fi , - (.. ..., ...) - . fi , (.. ) fi fi - .

  31

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  .

  fi .

  31 fi . fi 8 -.

  , fi .

  fi 1999-2000 (15 2000). fi fi 2000-2001 . fi - . fi , fi .

  31 ( ) , fi , -fi , fi fi - .

  31 , , . fi - fi , fi 16 31 .

  fi 31 - 1 .

  , - fi , (Saiti &Saitis, 2004). , fi . -, , -fi , .

  MM

  - , fi fi . , , fi . , fi fi, fi. fi fi , fi fi fi, fi , , - . , fi, .. , fi - fi fi .

  32

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  33

  , fi . fi fi fi , . , fi - fi fi. , fi fi fi - . , , fi .

  fifi

  - , fi fi fi -fi (Drucker, 1998). fi - fi fi fi fi - fi , . fi, fi fi fi , fi, . - fi. -, , fi fi , fi fi , fi-. , fi fi fi, fi fi fi (.. , ,, ... ..), , - , - , -, fi- . - fi , :

  fi -fi fi,

  fi fi (.. ),

  -. fi fi, fi, fi ( ) (-). fi, - fi - (, 2005, fi, 1998).

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi / fi fi , fi fi. , fi - fi. , , - fi, - , , , , fi fi ..

  1.4.2. fi

  fi fi: () , - () () -, 11 . 1566/ 1985, fi, fi fi-. , , fi - fi , fi . - , fi, - fi . - ( ) (Click, 2005). fi-, fi, , fi fi fi -fi - fi fi fi fi . , - () -fi (-) (.. fi ) (.. ), . fi fi fi fi fi , fi . , fi, fi fi , fi . fi, - , - . , - (Sisk & Williams, 1981) fi fi -fi fi . , fi , fi fi fi -. fi, fi - , .

  , fi , fi -fi , fi , - . , fi, - .. fi fi fi .

  34

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi, , :

  .. fi fi fi fi.

  fi (.. fi ).

  (.. ), -fi .

  - (.. fi fi ) ...

  fi fi fi , fi fi- (fi, 1987, , 1985). , - (, ) fi , fi fi. fi, - , fi fi -fi. fi fi - - fi fi .

  fi, fi fi . fi fi fi , - fi fi - . fi fi , fi , - fi -. , fi . fi fi - fi fi . fi - fi, fi -, , fi fi , .

  1.4.3.

  fi fi - . fi fi .

  35

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , fi fi fi- fi - . fi fi, fi (Saiti & Saitis, 2006), fi fi - , - .

  , , fi , fi ., fi fi, fi. fi .

  , fi, fi fi , -. , fi , fi - fi , fi , fi fi . , fi fi - , fi (, 2005, . 296).

  , - fi ;

  fi fi fi fi fi, fi , - fi , fi fi fi fi fi (, 2005). fi - :

  ) . fi , -fi: () , , - fi , fi fi () fi fi , fi fi fi , , - , fi -fi , , fi- fi - . fi, - , fi .

  fi , , - fi- ., -

  36

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  - fi fi fi -fi fi , , , - McGregor, fi fi fi fi . , fi -- , fi fi fi fi fi - fi, fi . , -, fi , fi . fi fi fi fi, - fi . fi, (fi) , fi fi .

  fi fi fi fi:

  - , - , - .

  - , - fi. , - , McGregor, : - fi - , fi - fi - . , , McGregor, : , fi .

  fi , fi (.. -fi, fi ..) fi () .

  , - - , fi - fi fi .

  ) . - , , fi - , fi -, fi (.. ). fi -fi fi , fi fi fi. - . , fi fi-

  37

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , ,, , fi . (.. , fi, - ..), - fi .

  , fi fi - fi fi .

  ) fi . - - fi fi fi - fi fi. fi . - fi fi - .

  ) . - fi fi , fi . fi, , fi fi (, 2005).

  fi fi - fi fi, fi : .

  1.4.4.

  , fi fi fi fi -, . fi - , fi- . , fi - fi.

  , fi, fi fi fi, fi - fi , fi . , . :

  38

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  . - fi fi , -fi ,

  . - fi fi, -.

  fi , fi , fi - - , , , fi, . fi - fi fi - .

  , , , - , , , - , , fi, , - , .

  - -fi. fi - (, , , , ), , .. - , fi -fi .

  , fi fi , fi. fi fi fi .

  1.4.5. fi

  , fi , -fi fi fi . , - . , fi, -, fi fi , fi , fi fi fi fi .

  , - -, fi fi :

  39

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  I) , 20.

  II) , 12.

  III) , 10.

  IV) , 8 ( 9 .2517/1997, 160 . ) ) , - , (8) fi , (7) fi (3) fi fi fi ( 14 .1566/85).

  fi fi fi fi - fi fi . fi fi:

  , , -. ( fi ) fi fi fi. fi fi - fi fi .

  fi , - . fi fi fi- fi fi . fi (, .., 1997. 93) fi - fi .

  1.4.6.

  fi fi . , .

  fifi

  13, 8 . 1566/ 1985 - - , fi , fi fi , fi , , fi, - . fi fi - fi fi fi fi fi (6) (30) ,

  40

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  2 11 ( fifi, fi , fi fi -). fi fi 2 .

  fi, fi fi fi fi , fi fi. fi fi - fi fi, 12 . . 350/ 2/ 1/ 5209/ 6-5-1978 ( 472, . ) fi - fi , - fi , fi- , 13 . 1566/ 85, fi fi (1/ 567/ 7-5-1998, ....)., fi fi - fi , fi (1/ 657/ 27-7-1994, ....).

  fi .. .... - , fi - , fi fi fi, fi , - fi.

  , fi:

  fi ;

  ( ) fi , -, fi - fi ;

  fi, , fi -, , fi fi . , fi fi ( 107, , ), , fi .

  fi, , : () fi fi fi ( ), fi fi fi , fi fi () fi , fi fi fi.

  fi fi (.. fi 1-5 ), fi - fi .

  41

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , 46 .. (. 2683/ 1999), fi - fi fi . - fi . , 21, 1 2, fi fi 4, 1 2 fi 1915/ 1990 (186, . ), fi , fi fi .

  fi , fi 1566/ 1985 , fi fi . - fi fi fi- fi.

  : , fi - ; , fi fi .... fi fi fi.

  fi fi fi - , fi fi fi fi - , fi . . -, fi , , -fi , - .

  fi , fi fi , (fi, 2000, . 145).

  -. fi , -, fi - fi . ,fi fi - fi fi.

  , : -, ; ( ) ; fi - - , fi - .

  42

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi - , fi:

  ( ), - .

  . - fi fi , fi , - fi .

  fi - fi fi .

  fi fi 1 15 .

  fi fi , - fi 31 (6) (10, 1 . 2327/ 1995). fi - , fi, fi fi . -fi fi . fi, , , (- 9, .. 201/ 1998), , - fi .

  fi fi . fi - fi- fi , fi .

  :

  . fi , fi, - fi, fi .

  . fi , - fi fi fi.

  . fi .

  . fi fi , , .

  fi -, 1 15 , fi fi fi fi , - , fi fi -fi. -. fi

  43

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , fi -fi , fi . fi .

  fi fi - , -, . fi fi fi , fi , - fi fi . fi -, fi fi .

  fi fi fi fi fi .3 - , fi fi fi, - .

  fi - , - 4. fi - fi .

  ( 3, .. 762/ 1970) , fi - fi , , - fi fi, -fi fi. - fi , fi . fi , ( 7 .. 201/ 1998).

  8 .. 201/ 1998 fi - , fi

  44

  33 fi , . 479/ 1997 fi :(1) (2) .(3) .(4) fi , . 53 fi .. 3026/ 1954 fi: ,fi fi fi, fi, fi fi , fi fi fi fi . 52., , - fi .

  44 fi : () fi - fi fi fi fi fi , () fi fi , () fi () , fi fi ( 40 . 2910/ 2001, 91, . ).

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , , .. ( 8 .. 201/ 1998).

  : fi . fi fi fi fi, fi , - fi , . , fi fi , fi fi fi fi fi fi . - fi fi - , fi .

  16 1975/ 1986/ 2001 fi - . fi, , 3 16 fi - fi fi . 2, - 3, 1566/ 1985 fi fi , fi 16 . - 458 .

  fi , 11, 2, .. 201/ 1998, - fi , -. fi fi fi fi .

  , fi fi , fi , . , fi , . - fi . - , - .... fi fi , . fi fi - .

  fifi

  fi , 3 .. 121/ 1995 fi

  45

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , , , , , , -. fi . , - fi , , . , - fi , fi fi , fi fi fi , fi fi .

  fi fi , fi . fi . 3.

  fifi

  13, 11, .. 201/ 1998 . 219/ 16-2-2001( 277, . ) 480/ 6-7-2001 ( 863, . ) , fi, - - fi . , , :

  fi, fi - fi ,

  , fi fi ,

  fi fi fi -, fi

  fi , fi 10 , - .

  fi , fi 31 fi 1 . - fi fi fi fi , fi . - fi , . fi - fi fi fi fi . fi , , fi 31 - fi 1 . - fi.

  fi fi fi fi fi fi, fi, fi .

  , , fi fi fi (fifi ), fi

  46

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  , ( ..). fi fi fi . fi - fi fi , .

  fifi

  fi , - (.. . 201/ 1998, 12 13) fi fi- , , fi - . fi fi fi -fi fi fi . fi - fi , , -, .

  fi fi fi fi fi fi .

  1.4.7. fi

  , fi fi, fi fi , fi fi. fi .

  fi - fi ..., fi, - . fi :

  . fi . - fi - . , fi . fi - , .

  . fi fi fi , - . , - fi- .

  47

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi , fi. , fi , fi fi fi .

  fi ( 50, 51, 52 . 1566/ 1985, ../ 323/ 1989 5 9 . 1894/ 1990). , :

  () fi fifi fi . , fi- fi - (, 1999, , 2006),

  () , - fi , ..., -

  () , , fi fi fi - , , , , - , .

  , , , fi . fi , fi . fi fi fi . fi, fi fi- fi , , , .

  fi , fi fi fi , - . fi, fi, - fi, fi . fi, , - fi fi fi, ( (-) (-). fi, fi fi fi- , - . fi , fi fi -, , fi . fi, fi , -fi.

  48

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  1.5. fi

  , - fi fi fi. fi.

  fi , (, fi ) , - -, (.. fi , -) (fi, 1993).

  :

  5

  fi

  fi

  fi

  fi

  fi . fi fi fi fi (1 .1566/1985 fi: 105657/1/16-10-2002, ... 340 . ). fi fi . fi - fi fi fi fi :

  , , , , - , , . , ,

  49

  55 , - .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  fi fi fi . fi fi (.. fi ) fi - , fi fi .

  fi - , -, , - . fi fi fi - fi fi , fi.. , , , .. fi - . fi fi -fi fi , . - . fi - , - fi fi. , , , .

  fi , - fi fi, fi . fi - (.. ..., , ..) , . , - fi , fi fi . , ... - fi , fi fi fi fi .

  fi fi - fi , fi, fi -fi .

  1.6. 6

  11:: fifi

  . . fi fi , . .

  2:30 .. fi . fi fi -

  5066 case studies fi

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi

  . fi , fi- . fi .

  . , fi . . - fi , - fi.

  . fi fi fi ;

  , . - . fi fi fi fi fi . , . , fi- fi - .

  , . , fi .

  , . , fi fi .

  fi - .

  fi - :

  . fi . -.

  . fi . .

  . fi -;

  22::

  -- fi 8/ , 5 3 , . fi , - , , . - , fi , fi , .

  ::

  . fi .

  . , - ;

  51

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 2.1

  - - fi . fi fi , fi, . , fi fi (.. , ..) fi -fi , - fi .

  fi, fi fi fi- fi , - fi - , (fi, 2004, , 1999). , - fi : fi fi -fi , ; , , fi , , fi fi. , fi fi - fi . , fi, -, fi fi fi - .

  2.2.

  (.. ) (,1988) fi - fi, fi (fi, 2002,. 37).

  - . , . fi, , fi fi, fi - (fi, 2004).

  fi : , -, , , -, , fi fi (, 2007).

  54

  77 1975 9-6-75 fi 111, . . :

  () 6-3-86, ( 22) (-

  ) fi 14-3-1986 ( 23, . ) () 6 2001 -

  ... 84, . / 17-4-2001.

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • . , fi fi fi -. fi 1975, fi 1986 2001 1986.7

  fi fi - fi , ( ) . fi fi - fi ( fi fi fi, ..) - fi fi (fi, 2004). , - fi - fi fi fi fi fi- fi .

  :

  . Defacto , - (, 1980, fi, 2002).

  . - (, 2007) - , . , - fi .

  55

  fifi

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi, ( ) fi-. fi : (,1980,fi, 2004). fi fi , fi . fi , fi fi (fi) , fi fi , .

  fi fi . - fi fi fi - - fi .

  . fi fi fi , fi , fi- (, 1983). , , - fi . 44 1975/ 1986/ 2001 fi fi ( - fi ) (, 1992, , 2007).

  , fi . fi fi , fi , fi fi fi . fi - fi fi -fi fi. ( 43, 44 48), - fi -. , 43, 1 fi: fi fi. (-, 2007:143). , .

  , fi , fi . fi (2004), - fi , .

  , , fi , fi . fi (2002) . (1988), fi fi , .. fi fi .

  . (1988), fi fi: fi

  56

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi fi fi - .

  , - fi , fi fi fi fi . fi, , fi , fi fi fi . , fi fi - fifi , fi fi fi .

  fi fi fi fi . fi fi : fi , fi , , fi, , , , -fi (fi, 2002).

  fi fi, fi. fi , fi - fi. , - fi (, 2007: 145).

  fifi fifi

  , , fi 1 1981 fi , fi . fi (, 1988, fi, 2002,fi, 2004,) fi fi fi :

  , , ..

  , fi, fi .

  28, 1 1975/ 1986/ 2001 fi - fi , fi fi fi , - fi fi - fi.

  fi fi fi fi -

  57

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi (, 2007: 146).

  fi fi fi (, 1988). fi , fi fi, .fi fi . - , , fi - fi fi fi . , - , , , - ( fi, 2004).

  fi - , fi - . - fi , . - fi -8 .

  , .fi fi fi fi fi - , fi fi .

  fi- , fi : -fi fi, fi (fi fi), fi fi.

  fi fi fi fi -, , fi - : ) fi - ( - fi fi -) ) fi - fi ) - , fi fi .

  , , . , - fi , . fi fi fi fi.

  58

  88 , , ( ) .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi:

  fi -fi fi fi fi .

  fi fi 1, .5 161/23.6.2000 ( 145, .) - fi fi fi 5. - - ( 41, . 3 . 1566/85). 26 . 3 13 . 105657/1/16.10.2002 ( 1340, . fi) fi:

  . fi : 3.

  13. fi fi fi fi, - fi

  fi fi fi . 2986/2002 (. 2, . 6).

  fi : fi - ;

  fi , fi fi fi , fi fi fi fi .. 161 fi . 2986/2002 (. 2 . 6).

  2.3. fi

  fi fi fi fi fi , -. : , , , fi fi- , .. (-,1971). fi fi , fi. -, . 1566/ 85, fi .

  - . fi fi

  59

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi fi .

  2.1 ,

  - . ,

  :

  60

  22..11.. (2008)

  :: www.ypepth.gr

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 2.3.1.

  fi, (. 1566/ 85), fi, fi - , fi - fi fi, , , -, , fi , fi .

  fi fi- , , fi fi .

  : fi .

  , 31 4 . . 2527/ 97 fi , fi fi fi - fi .

  fi. - fi 31 6 (. 2327/ 95). . 2527/ 97 -fi , : , fi , fi ..

  fi:

  9, fi : fi fi, , - (. 1566/ 85, 31).

  10, - (. 1566/ 85, 32-36 . 2817/ 2000, 1 2). : () fi fi , () - fi -fi fi , () - , () fi fi .

  61

  99 fi : () fi

  . . 27/ 148/ / 17-2-95 ( 96) , fi () , 2007.1100 : ()

  1 2, . 2817/ 2000, fi fi , () , 2007.

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 2.3.2.

  . fi (. 1566/ 85, 5) fi fi (), () () (. 3475/ 2006, 146 . , . 2525/ 97).

  fi , . fi , 5 fi 1566/ 85, fi fi - .

  . fi , 14

  . , , fi fi , - 5, . 9 . 1566/ 85.

  fi fi . - fi fi.

  fi , fi 2525/ 97, ) - , ) , , fi , ) fi , ) - fi, fi - , .

  fi - (. 1566/ 1985) , fi fi:

  ) , , fi ,

  ) ,

  ) fi ( 1 . 3475/ 2006).

  . fi .

  . , - .

  fi -, . fi - ... ( 2 . 2640/ 1998). .. -fi , , . fi- ...

  62

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • .. - 3 . . 1 6 . 2009/ 1992 ( 18, . ). - fi .

  .. - fi. fi - , fi.

  - .

  .. - fi .... fi ...

  fi . , fi , , fi , -fi fi , , fi (. 2817/ 2000, 3475/ 2006).

  2.3.3.

  , . 3432/ 2006 ( 14, . ), (..), (...), - (...) (....). - fi fi .

  , - .

  fi - fi , .

  fi fi - - 11.

  2.3.4. ()

  5 fi 2525/ 97, fi - .

  63

  1111 fi -

  2007.

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • ... fi -. fi 18 - .

  ... fi -, fi fi - , fi .

  ... , fi , .

  fi fi fi fi:() ( -), () fi fi . , - fi fi ... ... - fi fi -fi fi ... - fi fi fi fi.

  2.4. ,

  2.4.1.

  26 . :

  fi fi fi fi -, fi, , fi fi - fi - .

  2.4.2.

  fi . , - fi : (.. fi, ) fi (.. , fi ..).

  64

  , fi fi ,

  , fi fi

  , fi , fi .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi (.. ), - , fi fi. , , - fi , fi fi- fi fi . - fi fi fi fi : () fi () (fi, 2002).

  fi , fi fi fi fi fi fi fi, fi fi- (fi, 2004). , , fi ... fi fi fi, fi.

  2.4.3.

  fi fi fi-, .

  ) fi:: fi, fi , - fi fi , fi, fi fi. - fi fi , fi fi. , - , fi . -fi fi fi fi fifi , fi fi- (, 2007).

  ) : . - fi fi fi fi fi, - , fi , fi fi -. fi fi fi - . , fi fi - fi fi. fi fi -, fi , -, . fi - fi 48 fi -. , , - , fi fi . fi- - . , , fi - fi fi fi .

  65

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • - , - fi . , - fi - , , - .

  ) : fi fi fi - fi . fi , fi fi -. fi , - fi fi fi . fi fi fi , fi .

  fi , fi , fi fi . fi fi, . , fi , fi fi , fi - fi.

  fi, fi fi fi , -. fi , fi fi . . fi - fi fi fifi .

  2.5. fi

  fi, , - , , fi (, 1988: 253) fi fi fi fi . fi fi fi, fi , fi fi .

  fi (fi,2002, , 2007) :

  fi, fi -fi . fi fi fi.

  fi fi, fi ,fi fi fi fi. , fi- fi - .

  66

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , fi :

  , fi fi fi - fi

  , fi fi fi fi .

  fi fi. fi fi , fi fi fi fi ., fi , - , , . (.., 59), fi - fi (.., 60). - .

  fi, fi, fi . - , -fi fi fi . fi , fi fi . , fi fi , fi.. , , , ... , 58 .. fi fi -. fi fi fi fi fi fi . , , , fi , fi fi fi , (fi,2002).

  fi fi, - fi fi fi. - fi fi :

  fi - fi, fi .

  () fi. -fi, : () fi- fi () () .

  , .fi fi fi (, 1988).

  , fi fi - . fi fi fi.

  67

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 2.6. fi

  fi :

  ) fi.. fi fi fi fi . fi fi - , fi fi fi .

  fi fi fi , - fi , fi fi fi - . .

  fi fi fi, fi . , -, fi . - . fi fi fi fi. - fi , fi fi - fi.

  fi fi fi fi .fi, fi , fi - , - fi fi fifi fi fi, . , fi - fi - .

  fi fi fi fi - fi -. fi fi , fi -fi fi , fi (--, 1992, , 2001, , 2001), :

  68

  , fi, fi fi- fi fi .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi: - ( fi , fi )? fi , fi fi fi fi fi fi .

  , - (, 2001) fi -, fi fi, - fi fi (2/ - 6/) - . fi fi fi - fi : fi fi -fi fi, fi , - , fi - . fi fi () fi . - fi fi, - (.. -, fi, - ..) . fi fi - fi fi ( , , ..) fi - fi, ; fi fi fi (

  69

  fi - fi fi fi fi - .

  ,, fi - , fi .

  , fi fi () , , fi fi- fi .

  , ( , , fi .. ), - fi fi- .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi ) , (Moorhead and Griffin,1989) .

  ) fi.. .

  fi :

  fi fi- fi ,

  fi , ,

  , fi - .

  ) .. fi fi fi - . fi , , fi fi. fi . fi , -, , - fi.

  fi fi fi fi , fi , fi , , -, , . fi - , .

  ) fi .. fi fi , - fi fi, fi fi . - fi , fi .

  - fi fi, fi -. , fi, (, 1999, ,2007 ). (,1999, 50) fi , fi 83,7% - fi .

  ) fi. fi , -fi. fi fi 1566/ 85 fi . -

  70

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , - fi fi, -. fi fi , - , fi .

  fi , fi - fi , fi. - fi, fi .

  , fi fi -fi. fi, fi fi . fi fi , fi fi .

  , - fi fi. fi fi -fi fi fi; fi , , - fi - . fi - fi ( & , 1995, .63) fi - , fi , fi fi . , , fi fi - , fi fi - (, 2006, . 96).

  ) . fi fi , fi:

  fi fi fi fi , fi , fi,

  fi ,

  , fi ,

  , fi , fi ,

  , fi , fi - fi ,

  71

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi , .

  fi fi, fi fi , - fi fi .

  fi fi fi fi - , - , , .

  -fi fi . , fi - , fi , - , fi - fi .

  , fi, fi , fi fi fi - - - fi fi, fi - fi fi fi fi (39,6%) (22,5%) fi . , fi fi fi fi fi -, fi fi . , fi, -, , fi - . fi, fi fi fi - fi , fi , - fi fi, - fi (, 2007, . 76-77).

  ) .. fi fi - . - fi fi: fi, fi - , - .

  (.. , ..), , fi fi fi

  72

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , , - .

  fi fi fi, -, : ) fi - ) - - .

  fi , - , , (,2000, . 28-49) fi: .. ( 515 ) - , fi (.. 37 -) fi fi fi fi fi 51,5% , , fi , fi fi .. : fi - fi fi, fi - (.. ..) , fi - () ... , : () fi , fi (.. , ..) fi- .

  2.7.

  fi fi - fi .

  73

  II:: fifi fifi 11997766--22000077

  NN 330099//11997766 .

  11556666//8855

  22990099//11999900

  22332277//11999955 fi , -

  NN 22441133//11999966 fi,

  22552255//11999977 , fi , fi

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 74

  11882244//11999988

  22664400//11999988

  22668833//11999999 -

  22772255//11999999 fi

  22881177//22000000 fi

  22883344//22000000 -

  NN 22998866//22000022 -, fi , fi

  33002277//22000022 &

  OOMMOO 33119944//22000033

  33225555//22000044 fi

  33336699//22000055

  33339911//22000055 . fi3194/2003, .

  NNOOMMOO 33445544//22000066 :

  33446677//22000066

  33447755//22000066

  33552288//22000077

  II:: fifi 11997766--22000077

  .... 660033//11998822

  .... 442299//11998877

  .... 111155//11998899 / /

  .... 220000//11999988

  .... 220011//11999988

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 2.8.

  1:

  :

  ) . 2327/ 1995 , 10

  ) fi 201/ 1998, 7

  fifi:: 2001 .

  ., fi 2 -

  2002. ., fi -

  , fi fi

  .

  , fi fi .

  fi-

  .

  ::

  fi , -

  :

  ) fi fi .

  ) fi fi .

  ) .

  , fi -

  , .

  75

  II:: fifi 11997766--22000077

  .... 66//44449944//11--11--22000011 fi

  .... 66//110022335577//11--1100--22000022 , fi fi .

  .... 11335566//2211--1100--22000022 fi fi .

  .... 332244//110055665577//11//22000022 fi fi fi , -fi fi

  .... 66//8866889933//0022..0099..22000055 fi fi -

  .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 2:

  :

  ) . 3528/ 2007fi -, 48

  ) . 74275/2/10-7-2007

  fifi:: . , fi 2 ,

  (5) fi 3/12/2007 7/12/2007 fi-

  . fi ( )

  (6) fi 7/4/2008 14/4/2008.

  ::

  ) fi -

  . .

  ) fi ,

  1 .. .

  76

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 3.1.

  , , fi , - fi fi . , . -fi .

  , - fi , fi- . fi fi-fi fi fi fi 18 (-, 1977, Bell, 1998).

  fi Fr. Taylor - - fi: fi (-) (1947, . 26). fi - Taylor fi fi, - 20 , -- . fi -fi - fi -fi : , (.. fi -fi, fi ) - (fi Ludwing Von Mises, 1944, Fr. Hayek, 1945) - , fi fi fi fi 1920-1940 (, 1977).

  fi, fi, fi fi , - 20 , fi fi -fi-fi fi . , fi , , fi fi (Gide et al, 1930, .113), fi .

  -, fi , , fi , fi- fi. , fi - - fi fi . fi - - fi, fi , - fi. fi, fi-fi fi , -, . fi - , -

  80

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi . , - - .

  fi fi fi - . fi fi fi fi - , fi fi . fi, -, -fi, fi fi fi.

  3.2. fi fi fi

  fifi

  , fi fi, -fi fi . , fi . 13 .. 201/ 1998, - :

  ) 2-3 - fi fi - .

  ) fi, - .

  ) fi, fi , ( - ) , fi : - , fi , ? , -fi fi , fi - fi fi fi ...

  ) , fi fi, -fi fi fi , fi

  ) fi , , - fi .

  fifi

  fi , , -

  81

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi. fi , fi fi fi ( & , 2003)., fi fi fi fi - , . 214/ 1984 340/ 1983 - , , - . fi fi fi- fi - fi fi fi (, 2000, . 276).

  : , - fi . , fi- fi -, fi. , fi fi. , fi fi fi 20 .

  fi fi fi fi (. 2525/ 97).

  3.3.

  3.3.1. fi fi

  fi . , : , fi , -, fi , .

  :

  , fi fi . . fi . , , - fi . fi .

  fi ( fi), fi , , .., fi . - fi, , -, (, 2001, . 25).

  , fi fi , -

  82

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi ..., fi fi , fi - fi fi , : - fi - .. (, 1998, -, 1997).

  fi, : - (Formal Organisation) (Informal Organisation).

  (( ))

  fi - .

  , - fi fi fi (fi, 1991, . 40) - , - - , (fi, 1998, . 211). -, fi, fi fi - , fi fi - (.. ) fi fi - fi .

  , , - . - fi , . , fi . , . - - . , , fi , fi .

  (( ))

  , , fi . fi fi fi fi fi, . - fi fi fi- .

  fi - fi . fi , - . , , (.. fi ), fi (, 2008).

  83

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , fi. fi , . - . fi : () fi- fi fi fi () , - , ( 2008).

  fi - fi , - . , - fi fi -, fi .

  3.3.2. fi

  - fi. ( .., 1993) fi- fi , fi ( ) fi .

  3.1, , fi . fi fi fi ().

  , :

  -,

  84

  33..11:: fi

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi - ,

  fi fi ,

  fi fi (- .., 1993, , 2001).

  fi, fi , fi . , fi -, , fi - fi . fi -, , ( 3.1) fi - . , fi, fi fi .

  3.3.3. fi fi

  fi fi, fi (, , - ..) (, 2008), fi fi- fi . fi -fi fi , , fi fi , fi fi fi - . - fi. - , fi, fi - fi, fi fi, - fi , (Dubrin1998, . 242, , 2001, . 96). fi -fi :

  ) fi . fi fi fi fi fi - . fi fi fi- fi () . fi :

  fi, fi - fi ,

  fi,

  fi .

  ) T . (.. , , -), fi .

  ) T fi (span of control). fi -

  85

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • -. fi fi . fi, - , fi fi, fi - . , fi fi fi .

  ) T fi . fi fi - , .

  ) T . fi , fi , - fi . , fi - (fi-, 2003, , 1985).

  3.3.4.

  , , , . fi , (.. , ..) - fi . , - fi fi fi fi - ( , -fi, ..). fi fi - fi , , , fi .

  fi, - , fi : fi, -fi, fi (, 1999, . 40-45, 2008,). fi, : fi fi.

  fifi

  fi fi fi - , . - fi , - .

  86

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 87

  fi :

  fi ,

  fi fi,

  fi fi,

  .

  fi fi:

  fi , - ,

  , fi fi -

  fi , -. , - (, 2008).

  (, 1999) fi fi , - fi fi , fi , , fi. fi - fi fi - , - , fi .

  fifi

  fi fi fi fi fi fi , fi fi fi fi . , - fi, fi , fi - fi fi (, 1999).

  fi (,1984, , 1999):

  fi ,

  fi fi fi -

  .

  , fi , fi :

  fi ,

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • .

  ( ) , fi , fi , - - (Koontz.., 1980, , 1999). fi - , fi fi -fi fi fi fi fi -fi fi ( ), - fi (fi, 1983, . 113)., fi - . , - - .

  3.3.5.

  fi fi , fi.

  fi , :

  - fi . 3467/ 2006 ( 128, .), fi . , fi fi ..... .....:

  fi -, , .

  ... . - fi - . ... .

  fi fi (15) fi -.

  88

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , ..... ..... fi , fi ... - fi 1 31 .

  fi - , - .. 323/ 1993 ( 139 . ) fi .

  fi, fi ..., : () , - 1 20, () ..., - 1 20, () , - 12, 14, 17, 18, 19, 20 1. - fi - . , - ..., , -, .., ... ... - fi 12, 14, 17 18 . , .... , fi ....

  fi - fi -, : ) fi , , , , -fi , fi-, ) , fi, ) - , ) , ) - , fi , ) fi - , ) fi fi ..... ..... fi fi , fi -fi ( 4 5, . 3467/ 2006).

  ..... ..... fi - fi 3 . 3467/ 2006: () , ) ) fi . fi fi -fi fi fi - ...

  89

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 3 .

  , - fi .

  ..... ..... . - - (.. , .). - fi , , fi . - fi fi fi .

  fi, fi: ) - fi fi , ) fi fi fi - . fi , fi fi fi, ... -fi ) - fi . 3467/ 2006 -, , - .

  , , 5 . 3467/ 2006 fi ... fi- ... fi fi - fi fi .

  ,fi . fi - fi 30 , , 1 , . - fi ..., fi fi- ..... ......

  -, fi fi , fi ... , fi :

  ) fi fi , fi

  ) fi .

  90

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , fi -, .

  , fi:

  ..., - ... fi fi (. 2986/ 2002, 9).

  , fi- fi fi -fi fi ( 17, . 105657/ 16-10-2002 ). . fi fi .

  / - fi , fi . fi fi fi- fi .

  3.4.

  1, , fi -fi , fi .

  3.5.

  -: , .

  fi - ( 9 201/ 1998, 161, .) fi fi :

  fi fi. fi fi fi fi fi fi, - fi fi - fi.

  fi ? fi . fi , .

  91

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi .

  fi fi fi fi . fi - fi .

  fi fi fi fi -, fi fi , fi fi fi fi fi .

  fi , fi , fi fi fi - fi , , fi , fi , fi - .

  fi fi -fi. , , , fi . fi fi fi.

  fi fi fi . - fi fi , fi fi .

  fi , fi, - . . fi fi .

  fi , - . fi 1 10 - fi 1 10 fi . , fi fi - fi , - fi .

  , fi fi fi - . -

  92

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • . - , , , , . - . fi- , , .

  :

  fi : fi- fi fi -, fi , fi fi - ( 1 409/1994 ( 226, .)).

  fi, , 3 409/1994 fi , , - fi . : , , , fi fi fi.

  fi fi - , fi - fi fi, -, , fi fi.

  fi, ( 1 2 182/1984):

  . - fi fi - fi , fi (1) (4) - fi fi 1 1 182/1984 ( 60, . 8-5-1984)

  .. fi.

  . . , , , , .

  fi , , -, fi fi - fi fi .

  ,(fi 60/2006 ( 65,.) fi - - fi .

  93

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi - , -, fi fi .

  fi fi fi , fi . .

  , .60/206 ( 65 .) fi , () () fi .

  - fi , - fi -fi, fi . fi - fi - - fi .

  fi fi fi, fi , fi , , fi fi , - fi fi. - -fi - fi fi , -fi fi, fi fi fi -fi fi . .

  , fi: () ( 1 .2817/2000) , , -fi (1) fi (2) fi - () .

  3.6. fi

  fi fi105657/ 1/ 16-10-2002 ( 1340, . ). :

  94

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 3.6.1. fi

  fi , . fi.

  fi fi fi . fi fi - fi .

  - .

  fi . - fi - .

  , , fi - , .

  fi , - .

  fi , , -.

  , - fi - fi.

  , - fi.

  fi , .

  fi , .

  - , .

  , fi , - . - , - fi, fi fifi . fi, ? fi , , .

  fi fi fi -

  95

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi , fi fi.

  fi fi . - .

  3.6.2. , .

  fi fi fi . .

  - .

  , fi , fi .

  fi fi - .

  fi fi.

  3.6.3.

  , - , .

  -, fi , fi .

  fi , fi fi.

  fi .

  fi -fi.

  fi .

  fi fi fi.

  , fi - .

  96

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • 97

  3.6.4. -

  fi- (3) , fi fi .

  fi - , fi .

  , - , - .

  3.6.5. fi

  fi . fi - fi, fi (.. -, , , ..), - fi, - . fi fi fi , fi. - fi , fi fi fi . , fi fi .

  , fi fi fi fi fi fi fi. , fi, fi- fi fi fi (Beck, 1992, . 4635). fi fi , fi fi, fi fi , fi fi -, .

  fi, fi . , , , fi fi- fi. fi ( fi-) , fi ,fi fi . fi -fi fi , fi , fi , .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , (Jones, 1987, Everard and Morris, 1999) fi fi fi . fi, - :

  fi , - fi fi fi , - fi.

  fi -, - .

  fi (, 1985).

  , fi -, , :

  fi

  .

  3.6.6.

  fi fi . - fi fi . -fi, fi fi . 20 - fi fi . - fi fi fi . fi fi fi - fi. -, fi 1960, fi fi , , ... (, 2003, . 101-102).

  (1985, . 520) fi fi fi fi . fi, fi , . fi , , fi . fi, fi, -

  98

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi , - fi fi fi fi . , , ... fi . fi fi , fi .

  , , fi fi fi fi fi - . , fi Bastiani (1993,. 103) Macbeth (1993,.86) fi ... fi , fi , ? fi fi -fi fi fi . , .

  fi , fi fi fi:

  , - fi fi.

  , fi fi - . , fi - , fi fi . fi , fi . fi , fi , . fi fi - , fi .

  , fi fi fi fi , - (, , - fi ..) fi fi.

  fifi ..

  , - fi -. / fi/ - ;

  99

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi fi (, 2003). - fi Epstein (1992, 1995), - :

  , fi - fi fi fi , .

  , fi - fi fi.

  , -fi .

  fi- .

  fi fi (1985) . - :

  fi , . fi - fi . , fi, fi , fi , fi . , , fi fi, fi , fi - fi, .

  fi (Saiti, 2007).

  fi fi ( ), fi fi .

  fi - fi - fi .

  100

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi , fi - , fi - fi .

  , , fi fi, . , - fi ( fi -fi, ..) fi -. fi, fi fi ( 53 . 1566/ 1985). , fi, fi fi fi fi fi fi. -, fi ( ) fi- .

  fifi ..

  . - fi - fi : .

  , fi fi:

  fi, fi - fi .

  fi fi fi fi fi .

  .

  fi - , fi .

  , fi fi:

  fi , fi fi fi fi fi , fi - (, 1993).

  . (Atkin et al,1988) fi fi fi . , . -

  101

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi . fi - fi fi ( ). , fi .

  fi (Carrington & Short, 1989).

  - fi fi - fi (Dean,1995).

  fi fi fi :

  , fi .

  , , . fi . -, , fi fi , , - fi fi . fi . - fi fi . - , fi, fi fi fi fi -, .

  , fi - fi , - fi : ( ), fi , -, fi fi fi fi . fi, fi , fi - , fi fi .

  3.6.7.

  fi , fi

  102

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi fi , fi . fi fi . fi, fi, fi - fi fi , , (, 1985, . 519).

  fi fi - :

  . fi fi fi fi- - fi , , - .. , fi , fi fi fi fi . , , fi fi , fi , fi fi, -fi, - , -. , , , - . fi , , fi .

  . - fi , fi fi . - , fi - fi. , fifi fi . , , - .

  / . , - fi - . fi fi fi fi . fi fi - , .

  , ,

  103

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi , fi fi - fi - fi .

  3.6.8.

  , fi fi . , , fi fi, . fi , . ,fi , , , ...

  , , , , fi - :

  ) . - fi fi - (.. fi , - ..). fi, fi, fi (.. - ) , fi (.. fi -, ..), - fi fi. - , fi .

  , fi fi . , , - .

  ) . fi . fi fi fi , , , - fi , fi , (, 1985).

  ) . , -

  104

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi , . fi, - fi - fi, fi , - , - fi fi. , , - fi . , .. fi . , , fi fi , , fi fi . fi fi - fi.

  ) . fi - fi fi fi -. fi fi fi -, fi - fi , fi -: , , , - , fi fi, -, fi , , , fi , ...

  fi fi fi , fi -. , fi fi fi fi fi fi fi . - fi, , fi fi (,1992, . 1623). - ,fi fi fi ( 23-8-2004).

  fi - . , fi, fi fi -fi .

  fi fi fi fi (- fi ) - fi fi fi, fi fi . , -

  105

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • (.. , fi , fi, ..) , , , ( ), fi fi .. fi fi- fi - fi fi.

  , fi fi fi fi fi - . fi, fi - - fi fi , - fi , fi . , fi fi fi fi- - .

  3.7.

  3.7.1.

  , -fi . , -, -, fi fi - , .

  fi , - fi. , - fi fi , , . , . fi (.. fi-, ) (, 2006). - , . fi , fi . - , fi fi - fi fi , - .

  , - fi fi- fi- fi - .

  106

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi -, fi , , , ..

  , fi, fi fi (Annual ReportEHLASS, 1993, , .. 2005) -, fi fi . fi 1999 - fi fi . :, fi (fi) , fi 1999 (, , ..) - , .

  3.7.2.

  fifi fifi

  . - , fi , , , - . -, fi (.. , ), , (.. , , ..), - fi fi fi fi. ;

  fi Rosenthal and Pijnenburg (1991, . 3) fi , fi .

  (Barton, 1993, . 2), fifi, , fi fi fi fi. fi Brook, Sandoval Lewis (2005, . 57), :

  fi fi fi,

  fi fi fi / -,

  fi , / - .

  Gerad Caplan, fi , , - ( Brock .., 2005, . 14). Caplan - fi fi fi (.. , , ..) fi - fi.

  107

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • -. (.. fi fi fi fi ) fi - fi fi , - (.. , ) fi fi - (Brock .., 2005, . 16). fi -, fi. fi , fi . , fi - fi (.. - fi ), fi - fi fi . -fi, - fi fi fi.

  fi ( ) , fi, , -. fi fi fi fi . , , .

  fi , - . , fi fi ( ) - .

  : (i) fi fi (ii) fi fi fi fi (fi, 1999, . 407), fi fi (Singh, 1996) fi fi - fi (OECD, 2005, . 12). fi (.. , fi, fi..), ( ) fi. -, fi : -, , , .. (, 1998)

  fi fi (.. ,, / ..), , , fi . fi - , fi .

  108

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • (, 1998, fi, 1999), :

  fi fi fi , fi - (Heath, 2005: 24).

  fi fi , fi, , fi- , (, 1989, . 863). (.. , , , ..) - fi (.. , ), fi (.. ) . fi , , , - ( .., 2005). - , fi, .

  fi, fi , (, 2006, . 27) fi fi fi 50.000 fi - fi , fi- .

  , fi fi . -, fi , fi .

  3.7.3. .

  fi - fi , :

  109

  , (.. , fi ) -

  . , fi ,

  , fi , .

  . , fi

  . , , fi

  , , .

  fi .

  fi fi . fi

  . fi, , -

  fi fi

  , fi , fi fi , fi .

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi ,

  fi fi , fi - fi fi,

  . -, , fi , fi , - , ..

  , fi .

  fi - , fi , fi fi , fi - - .

  fifi

  , , fi fi fi . fi, , fi - , . , , fi , -, fi, .. fi fi, - fi fi . , () , , - fi . , fi -, fi fi :

  fi , - 8 -7 . 18 , - , fi . , fi , 50 . fi . fi fi , : -, . fi 19 fi, fi . fi- fi 18 - YouTube . fi fi - fi. , fi - ( , 8 2007)

  , , --, ; , , . , . - fi fi.

  110

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • . fi, -. . fi ;, - fi . -. , fi, fi , - ; ( , 2 2007).

  fi. . . fi - fi , fi fi , fi fi fi . , , fi , - fi, -fi fi , , (, ). fi fi fi 150.000 . , fi fi fi , fi, -, fi , . , - fi -, . - , fi fi - ( , 24 2007)

  , , - , - , - fi fi . , fi fi -fi, fi fi. , .

  fi fi - fi fi - . : fi ; fi fifi ; fi fi, fi - . fi, fi fi fi fi .

  , fi:

  ) fi - fi

  ) , fi , fi fi fifi fi .

  111

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fifi

  ( , - ) , , , - fi . fi , , , , fi fi fi fi fi . fi, (.. )(Brock .., 2005), .. .... - .

  fi fi ;

  fi fi fi -fi fi -. fi fi fi . - fi - , fi , - fi, . , fi fi fi .

  fi fi fi ( ) fi -. (Heath, 2005). , Brock, Sandoval Lewis(2005, . 56) : fi . , fi fi - , fi fi , , .

  , fi fi fi . fi fi - fi fi fi -, , fi -. fi , fi .

  fi fi - . fi , fi - , fi - , fi : (-) () (-) , fi ..

  , , fi ( ) ,

  112

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , , , fi .. -fi fi fi (-) (-) fi . , .. ...., , , fi, fi (-) . , fi- , fi -fi fi . , , - fi .

  fi -- , fi fi , fi fi- . - (, 2005, , 2005, Williams & Johnson, 2005,fi, 2006, & fi, 2003), fi - , . fi fi :

  fi fi ,

  fi ,

  ,

  fi,

  fi ( ).

  fi - fi fi fi fi- fi fi fi- .

  fi - fi fi fi , fi fi , fi fi , .. ....

  - (.. 7-9 ) (....) .. .... fi: , fi fi , fi , -, , fi (....), ..fi fi - .

  113

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • , .... fi - (fi , , ,, ..) fi , .... :

  fi ( 2.1) fi, (.. -, fi (-) (-), , ..), fi . .... fi - . fi fi -fi () . - fi Heath (2005, . 30) fi fi fi fi fi - fi . , fi ( fi ) (-fi fi ). - -fi :

  fi ,

  fi,

  ,

  .

  fi. - .... fi fi fi fi fi fi . , , fi, - . fi fi fi fi fi - fi .

  fi - . fi fi fi . fi - , fi .

  . fi - .... fi , , . fi fi .... , fi .

  (fi ) - fi - .

  114

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fifi

  fi fi ...., fi fi , . fi fi fi . fi fi, , , - . .... - . fi - :

  fi , , . , , fi fi : fi fi fi fi , - .

  , . :

  fi fi . - fi fi fi- fi -fi fi fi, , , - fi ..

  fi . , , fi fi fi.

  - (.. , fi , - ...)

  , . - - , , ... fi - fi fi (.. , ). fi fi () () () . , - fi -. fi - , fi ( ) , fi - fi fi.

  fi . fi :

  115

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • () , () - () .

  , fi , : , , - .., .

  fi.

  . Brock, Sandoval and Lewis (2005) - (. 114, 6.1.). - - fi fi

  . fi - . fi fi - fi fi , -, fi fi . fi , fi (.. ,, , , , , ..) - . fi - :

  ,

  116

  fi . ( fi

  , () (), fi fi, . )

  fi . ( fi,

  . fi

  fi).

  (.. ) ,

  .

  fi. ( fi

  ..).

  () (-) .

  fi , ....

  . ( fi fi

  fi fi fi fi )

  .

  :: fi : Brock St., Sandoval J. And Lewis S. , fi , 2005, . 114-115, 6.1.

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi , ..,

  -

  fi fi - .

  fi . fi- fi fi . -, fi, , . , fi.fi fi - . fi fi fi fi . fi, - fi fi .

  3.7.4. fi - .

  fi-fi - , . fi fi - .... fi fi -, -. , fi. fi .

  fi ;

  fi fi fi - fi fi . fi -, -fi fi . - fi fi fi, :

  fi fi. fi - fi fi - ( fi ). fi fi fi: fi , - , , , fi.

  . fi fi , , fi .

  117

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi. fi -, fi , , . fi ( fi, )fi , fi fi - fi fi. , fi fi fi . fi - .

  fi . fi fi fi - (Brock .., 2005: 64) fi fi - . , fi fi - , fi fi , ; fi . , fi ;

  fi . fi , -fi fi, fi - fi. , fi fi , ,fi: ;, , - fi ( ), ,, fi fi - , fi , , - fi .

  , fi fi . fi fi- fi - .

  3.7.5. fi .

  , , fi fi . , -fi, fi fi- .

  fi fi : fi fi

  118

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • ;

  , fi . , fi - fi. fi fi (, 1989, . 863).

  fi fi fi fi - fi fi, fi -fi -. fi, fi:

  fi . fi fi , , fi , fi , fi , , - , fi/ fi fi .. fi ..... fi , fi ..... , . fi, fi - -, fi , , fi fi. , - fi - .

  fi .. .... (.. 1 753/23.9.99, 108267/16.10.2002, 1271287/14.11.2003), , fi - - fi fi., (.. , , ..) - . fi fi fi , fi fi - fi (, 2006, . 27).

  fi . fi fi (.. ,fi, ..) -

  119

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi . , - fi . ? fi - .

  fi fi fi fi . fi fi fi . , fi - fi fi . fi , - fi . , , -: , fi - , fi , - fi .

  3.8.

  - . fi fi - fi fi . fi - fi , (.1566/ 85 (177, . ), .. . 17/1996 ( 11, . ) ..).

  fi - , - , fi - . , , fi .. -fi . , . , fi .

  , fi . -, fi, fi fi - .

  fi :

  , ,

  ( ), -

  120

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi, fi fi .

  fi, . - - , (The British Red Cross Society, 1987: 9). fi, , , , ,fi .

  fi, , : , .

  , , fi, - fi . , , fi , -, .., - . fi, - fi - . fi, fi fi . fi fi fi (.. ..) (..fi) , .

  fi fi (- 11, . 1566/85) fi fi ( 13 .. 201/1998), fi , - , fi fi (Everard and Morris,1999: 228-232), :

  -fi. fi :

  ) ,

  ) fi - fi .

  . - fi fi fi fi- (.. ..). fi fi fi fi fi - fi fi. , fi . , - fi fi -

  121

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • . fi - .

  fi fi -, fi , - , fi .

  fi , - (, 1993, . 27) fi ( ) , fi - , fi fi . fi fi , fi fi fi . , fi , fi - .

  fi . fi - . fi , fi :) (, , , , ),) fi (, , ) ) .

  fi, , - fi , (-) fi fi .

  fi . fi -fi fi , - . fi fi- .

  :) ( fi , , ..),) ( fi ,

  ..).

  fi fi , fi fi fi . fi , fi fi . fi - fi:

  ) fi ,

  ) fi fi .

  122

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • fi fi fi fi fi , fi .

  , fi, - .

  . fi - , . - :

  , , ,fi :

  , - fi -. , fi , , , , fi .

  :

  ) fi . fi fi fi. fi, - fi fi fi- fi fi -fi ( 13 .. 201/ 1998).

  , , fi ,fi fi fi fi , fi- ( , fi ) fi -fi ( , fi).

  123

  ,

  ,

  fi ,

  ( ;),

  fi

  ( fi ).

  ,

  fi fi fi (.. , , .),

  , fi fi fi.

  Layout 1.ps - 9/18/2008 5:05 PM

 • ) T . ( 13 .. 201/ 1998) - fi . fi - , fi - fi . , fi , - fi fi, , fi . , fi , fi - , fi, fi.

  ) T fi (). 13 .. 201/ 1998, , fi fi fi - fi . - . - fi fi fi , fi - fi, . , fi fi, fi - (15) fi , fi .

  fi fi fi fi - , fi fi - fi . fi fi fi fi . fi fi .

  fi fi (