Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

14
Επιμέλεια : Γιώργος Καμαρινός Επιμέλεια : Γιώργος Καμαρινός οικονομολόγος – εκπαιδευτικός – οικονομολόγος – εκπαιδευτικός – w w ww.economics.edu.gr ww.economics.edu.gr 3 ο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 16 -17 Απριλίου 2016 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 16 -17 Απριλίου 2016 Ο ελληνικός κινηματογράφος ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις οικονομικές επιστήμες Διδακτικό σενάριο : «Η αντιμετώπιση των επιχειρηματικών οικονομικών αδιεξόδων»

Transcript of Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Page 1: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Επιμέλεια : Γιώργος Καμαρινός Επιμέλεια : Γιώργος Καμαρινός οικονομολόγος – εκπαιδευτικός – οικονομολόγος – εκπαιδευτικός – wwww.economics.edu.grww.economics.edu.gr

33οο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός Συνέδριο Νέος ΠαιδαγωγόςΊδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 16 -17 Απριλίου 2016Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 16 -17 Απριλίου 2016

Ο ελληνικός κινηματογράφος ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις οικονομικές επιστήμες

Διδακτικό σενάριο : «Η αντιμετώπιση των επιχειρηματικών οικονομικών αδιεξόδων»

Page 2: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Στην εκπαιδευτική διαδικασία η τέχνη …• αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και του

δασκάλου ενδυναμώνοντας τη στοχαστική τους διάθεση • συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση διαφόρων εννοιών, την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και στη δημιουργία ενός ευχάριστου μαθησιακού κλίματος (Μπρίνια, 2012, 2014)• αναπτύσσει την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών

Page 3: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Η έβδομη τέχνη• Ο κινηματογράφος δημιουργεί ένα εικονικό επιχειρηματικό περιβάλλον από το οποίο αναδύονται εικόνες και πρόσωπα του επιχειρείν, συμπεριφορές και πρακτικές υπό το πλέγμα, των δυσμενών συνθηκών που επιβάλλουν τα οικονομικά δεδομένα της εκάστοτε εποχής (Μυλωνάκη, 2008)• Μέσω του ήχου και της εικόνας, των αντιδράσεων και συναισθημάτων των πρωταγωνιστών, οι μαθητές με ένα βιωματικό τρόπο αντιλαμβάνονται τιςμεθόδους αντιμετώπισης των επιχειρηματικών αδιεξόδων, έστω κι αν ενίοτε τα κινηματογραφικά σενάρια διακωμωδούν ή δραματοποιούν τις καταστάσεις σε υπέρμετρο βαθμό.

Page 4: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ• Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και περιγράψουν τεχνικές που εφαρμόζονται από τους επιχειρηματίες με στόχο την επιβίωση, ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεών τους σε ένα δυσμενώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

• Πραγματοποιείται στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου του μαθήματος των Γ΄ Γ.Ε.Λ. και Α΄ , Γ΄ ΕΠΑ.Λ. «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών».

• Εκτιμώμενος χρόνος : 4 διδακτικές ώρες.

Page 5: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Διδακτικοί στόχοι

Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι ικανοί: • να ορίζουν έννοιες όπως παραγωγικότητα της εργασίας, επιχειρηματικότητα, κοινωνική ευθύνη και να αναφέρουν λειτουργικούς στόχους μιας επιχείρησης

• να περιγράφουν τρόπους εξεύρεσης και αξιοποίησης κεφαλαίων και αποτελεσματικές πρακτικές πωλήσεων • να κατανοήσουν τη σύνδεση των προαναφερόμενων εννοιών και πρακτικών με την επιβίωση μιας επιχείρησης σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

• ννα προτείνουν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης επιχειρηματικών οικονομικών αδιεξόδων

Page 6: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΕΠΟΠΤΙΚΑΕΠΟΠΤΙΚΑΜΕΣΑΜΕΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Page 7: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΔΙΔΑΚΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Page 8: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ• Καθορισμός στόχου και περιγραφή διαδικασίας• Επανάληψη βασικών εννοιών όπως επιχειρηματικότητα, παραγωγικότητα εργασίας, λειτουργικοί στόχοι, κοινωνική ευθύνη καθώς και των επιχειρησιακών λειτουργιών• Καταιγισμός ιδεών σχετικών με το θέμα σύμφωνα με γνώσεις και προσωπικές παραστάσεις

2η – 3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ• Διαχωρισμός μαθητών σε ομάδες• Ανάθεση θεματικών ενοτήτων• Παρακολούθηση αποσπασμάτων ελληνικών ταινιών• Καταγραφή μεθόδων – πρακτικών – συμπεριφορών (*)

Page 9: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ• Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, βαθμός και τρόπος εφαρμογής στη σύγχρονη πραγματικότητα• Διατύπωση παρατηρήσεων, σχολίων, συμπερασμάτων• Επανεξέταση – εμπλουτισμός αρχικών απόψεων• Εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων• Αξιολόγηση σεναρίου

Page 10: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αύξηση Αύξηση παραγωγικότητας παραγωγικότητας

της εργασίαςτης εργασίας

Ορθή διαχείρισηΟρθή διαχείρισηδιαθέσιμωνδιαθέσιμων

οικονομικών πόρωνοικονομικών πόρων

Πρακτικές Πρακτικές πωλήσεωνπωλήσεων

Page 11: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕξασφάλισηΕξασφάλισηεπικερδούςεπικερδούς

αντιπροσωπείας /αντιπροσωπείας /επένδυσηεπένδυση

Προσωπική Προσωπική πώληση /πώληση /

Επικοινωνία Επικοινωνία

Πωλήσεις με Πωλήσεις με ευκολίες πληρωμήςευκολίες πληρωμής

Page 12: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις • Οι μαθητές με ιδιαίτερη προθυμία παρακολουθούν τις ταινίες, ακόμα κι αν ο κινηματογράφος δεν συγκαταλέγεται στα κύρια ενδιαφέροντά τους, γιατί ανακαλύπτουν αρκετές ομοιότητες με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Καταγράφουν τα ζητούμενα ευρήματα, τα οποία στη συνέχεια γίνονται η αφορμή για σκέψεις, συζήτηση και προτάσεις. • Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα αν δινόταν η δυνατότητα της παρακολούθησης ολόκληρων ταινιών • Αν και τα προβαλλόμενα σενάρια εστιάζουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων πριν μισό αιώνα, εντούτοις, οι προτεινόμενες λύσεις που αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις ταινίες, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας, η ορθή οικονομική διαχείριση και πρακτικές πωλήσεων, θα μπορούσαν να δώσουν λύση και στα σημερινά προβλήματα των επιχειρηματιών.

Page 13: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)

Βιβλιογραφικές αναφορές • Βάθης, Ά., Μπουραντάς, Δ., Παπακωνσταντίνου, Χ., Ρεκλείτης, Π. Βάθης, Ά., Μπουραντάς, Δ., Παπακωνσταντίνου, Χ., Ρεκλείτης, Π. (2014). (2014). Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών. Διόφαντος. Διόφαντος• Βαλούκος, Σ. (2007). Βαλούκος, Σ. (2007). Φιλμογραφία του Ελληνικού Κινηματογράφου Φιλμογραφία του Ελληνικού Κινηματογράφου (1914 – 2007).(1914 – 2007). Αθήνα, Αιγόκερως. Αθήνα, Αιγόκερως.• Βαξεβανίδου, Μ., Ρεκλείτης, Π. (2014). Βαξεβανίδου, Μ., Ρεκλείτης, Π. (2014). Αρχές Οργάνωσης και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διόφαντος Διόφαντος• Μυλωνάκη, Α. (2008). Μυλωνάκη, Α. (2008). «Δουλειές με φούντες» : Η ιστορία της «Δουλειές με φούντες» : Η ιστορία της επιχειρηματικότητας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο επιχειρηματικότητας μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο (1950-1970).(1950-1970). Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος.Βορείου Ελλάδος.• Brinia, V., Vikas, E., (2012)Brinia, V., Vikas, E., (2012). . Economics in Secondary education: A Economics in Secondary education: A case case study study in in GreeceGreece. . Vol.Vol. XXIV, XXIV, N. 1. N. 1. Archives Archives of of Economic Economic History, ISSN 1108-7005.History, ISSN 1108-7005.• Eisner, Elliot W. (2002). Eisner, Elliot W. (2002). The Arts and the Creation of MindThe Arts and the Creation of Mind. . • Perkins, Perkins, D. D. (1994). (1994). TheThe Intelligent Intelligent Eye: Eye: Learning Learning to to Think Think by by Looking at Art The Getty Center for Education in the Arts.Looking at Art The Getty Center for Education in the Arts.

Page 14: Καμαρινός (Κινηματογράφος και οικονομικές επιστήμες)