α.ε. συντακτικό

of 204/204
™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ∞’, μ’, °’ °Àª¡∞™πOÀ
 • date post

  15-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  160
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of α.ε. συντακτικό

 • fi

  , , O

 • , fi, fi /

  -OO , , fi , fi, fi /

  OO , fi, fi /

  O OY O ,

  O OY OO , fi, fi /

  O ,

  O

  ... / / 2.2.1 / 2.2.1.: fi

  O OO . Ofi ...fi

  :

  fi .

  . fi . fi

  75% fi fi fi 25% fi fi.

  fi (1/3)

  , ,

  ,

 • OO

  O OO

  OO O

  fi

  , , O

  OO

 • .

  fi ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 10

  :

  . ..................................................................................................................................................................................... 131. fifi 13. 2. fi 13. 3. 14. 4. fi 14.

  O ................................................................................................................................................................................................................................ 15

  . ..................................................................................................................................................................... 18. ................................................................................................................................................................................................................................ 18. fi .................................................................................................................................................................................................................................................................... 19

  1. 20. 2. 21.

  . .................................................................................................................... 23. fi fi .................................................................................................................................................................... 23

  1. 23. 2. 23. 3. 23.

  . fi fi ............................................................................................................................................................... 241. 24. 2. 25.

  . ................................................................................................................................................................ 26. fi ..................................................................................................................................................................................... 26

  1. 26. 2. 27. 3. fi fi 28.4. fi fi 29.

  . fi ....................................................................................................................................................................................... 301. fi fi fi 30. 2. fifi fi 33. 3. fi fi fi 34.

  . , .......................................................................... 341. 34. 2. 35. 3. 36.

  E. YKPIH ...................................................................................................................................................................................................................................... 37

  T. ................................................................................................................................................................................................................................... 39

  Z. .................................................................................................................................................................................................................... 41

  O 5

  EPIEXOMENA

 • 1. 41. 2. e 41. 3. 42. 4. 42. 5. 43. 6. 43. 7. 44. 8. fi 45. 9. 45.

  H. ................................................................................................................................... 47I. ...................................................................................................................................................................................................................................... 47

  . .......................................................................................................................................................................................................................................... 47. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 48. ................................................................................................................................................................................................................................................ 51. ............................................................................................................................................................................................................................................... 52

  . ................................................................................................................................................................................................................................... 52. ................................................................................................................................................................................................................................................................ 52 ........................................................................................................................................................................................ 531. fi 54. 2. 59.B. .............................................................................................................................................................................................................................................. 62

  . ......................................................................................................................................... 63IV. fi fi ...................................................................................................................................... 66

  1. fi 67. 2. fi fi 68.

  . .................................................................................................................................................................................... 69. fi ............................................................................................................................................................................................................................................ 69. fi .................................................................................................................................................................. 71. fi , ........................................................................................................................... 75

  . ................................................................................. 771. 78. 2. 79. 3. 79. 4. 80.

  A. ............................................................................................................................................. 82. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 82

  . ................................................................................................................................................................................................................................. 84. ................................................................................................................................................................................................................................. 84

  . ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88. ................................................................................................................................................................................................................................................. 89. .................................................................................................................................................................................................................................................... 89. ............................................................................................................................................................................................................................... 91. ........................................................................................................................................................................................................................................ 93

  1. 93. 2. 94. 3. 94. 4. 94. 5. 95. 6. 95. 7. 95.

  B. T ............................................................................................................................................................................................................................ 96. fi ................................................................................................................................................................................................................. 96

  O 6

 • . H .................................................................................................................................................................................................................................... 97E. H ................................................................................................................................................ 98

  B. -, - ..................................................................................................................................................... 99. - ............................................................................................................................................................................................................................... 99B. - ......................................................................................................................................................................................................................... 100

  . .................................................................................................................................................... 102. ................................................................................................................................................................................. 102. ................................................................................................................................................... 105

  1. 105. 2. 106. 3. 108. fi ............................................................................................................................................................................ 110

  . .................................................................................................................................................................................................................................... 123 fi ........................................................................................................................................................................................................................ 128

  :

  . TN .............................................................................................................................................. 133

  . TN .............................................................................................................................. 134. .......................................................................................................................................................................................... 134. ............................................................................................................................................................................................. 136. .................................................................................................................................................................................................. 137. .............................................................................................................................................................................................. 139. ............................................................................................................................................................................... 139

  . ................................................................................................................................... 145 ...................................................................................................................................................................................................................... 145. .................................................................................................................................................................................................................................... 146

  1. O 146. 2. O 148. 3. O 149.

  . ........................................................................................................................................................................................................................... 1531. O 153. 2. O 154. 3. O 155. 4. O -O fi 157. 5. O 161. 6. O 161. 7. O 162.

  . .................................................................................................................................................................................................................................... 165

  . ................................................................................................................................................................. 172

  : TA .................................................................................................................................................................................................................................................... 179

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 187

  O 7

 • .............................................................. 190 . ..................................................................................................................................................................................................................................... 190 . ................................................................................................................................................................................................................... 191 . fi ............................................................................................................................................................................................................................... 191 . E .............................................................................................................................................................................................................. 192 . ........................................................................................................................................................................................... 194 . H .............................................................................................................................................................................................. 195

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 197 ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 201

  1. ............................................................................................................................................................................................................... 17 2. fi fi ................................................................................................................................................................................................. 22 3. H ................................................................................................................................................................................................................................................... 38 4. .......................................................................................................................................................................................................... 66 5. fi ........................................................................................................................................................................ 71 6. fi ..................................................................................................................................... 76 7. ............................................................................................................................................................... 81 8. ....................................................................................................................................................................................................................................... 87 9. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 98 10. fi .................................................................................................................................................................................................................................................. 129 11. ...................................................................................................................................................................................................... 141 12. ........................................................................................... 150 13. ....................................................................................................................................................... 152 14. fi .................................................................................................................................................................................... 160 15. ............................................................................................................................................. 170 16. fi fi ................................................. 171 17. M fi fi .................................................................................................................................................. 175 18. T fi ....................................................................................................................................................................................................................... 184

  O 8

 • , fi fi , . - , - fi, .

  fi fi , fi (, , ), , fi . fi- fi fi fi - , fi .

  T fi fi - , , fi fi .

  -, fi - fi . T , fi - , fi fi fi fi . fi . fi , , - fi .

  , - fi fi , fi - . fi fi fi fi fi - .

  POOO

  O O O 9

 • A / .: A.E.: A E ().: fi.: fiA.: fi.: .: .: .: .: fi.: fi.: fi.: fi / .: ..: .: fi..: .:

  .: ..fi.: fi.: .: N.E.: N E ().: .: fi.: .: fifi.: fi.: fi..: .: .: Y / .: Y.: fi.: fi.:

  Y N T O M O P A I E 10

 • O O

  O O OO

  b fi b fi s d .

  , , 262, 9

 • K E O O 13

  KEO

  B fi, fi, fi:fi fi .

  fi fi. : ) H fi fi

  fi. T , fi, fi, .

  ) H fi fi fi - fi fi. T - . fi fi . , fi fi fi, :

  d b b q, a b .

  , fi N.E., :

  1. fifi :

  ) K , :fi y fi .O e .N.E.: fi . fi .

  ) E (, , ..fi.) :E fi.Mc .N.E.: . .

  ) E , fi , fi ..:O c !Ox , t ! (M , !)N.E.: fi !

  ) E (. 4).

  2. fi :

  ) A :O .Mc c .N.E.: . fi.

  ) K :Tc g . T ;N.E.: . fi ;

  2

  1

  T

 • M E O O O O O O 14

  3. :

  ) K fi fi fi:^H g e .e ;N.E.: . fi;

  ) fi fi, fi fi . fi -:

  \Ed q , f . [ fi d fi f .]N.E.: , fi.

  L . [ fi L fi .]N.E.: fi fi .

  4. fi :

  ) A fi fi fi, fi (. 9):Te . ^H fi fi .^H fi .N.E.: T . O fi. H E .

  ) fi fi , fi - fi:

  K d fi.^O d fi .N a d .N.E.: H M H . O fi. O N -

  .

  ) E fi fi fi, fi -fi fi . E fi : T (. 11):

  \Ae r. [f]N.E.: . []

  T , fi d d , , fi (. 84):

  Oy b a [], g r .Mb . [] ( .)^ fi ! [d ]^O d . [d ]\A [d ] a .N.E.: Z . [] fi! [] A [] .

 • T :M c fi . []N.E.: E . []

  fi fi fi:^O b s fi . [fi ]N.E.: M, ; . [ ]

  ) E fi fi fi . O fi fi, fi fi , :

  fi: . fi: f .

  :

  ) O fi (, ) fi fi fi. fi (. 22) fi (. 30):

  d fi a fi N.E.: fi fi

  ) fi, fi - (. 144):

  r c d . a a \A d M.N.E.: . . .

  OI PTHMATIKE POTAEI

  ( ) ( c) . ( , . 5) ( , . 177).

  fi fi . . , fi , fi fi, 1:

  q ; [] a i fi fi; []N.E.: ; [] ; []

  5

  4

  3

  K E O O 15

  1. , , , , , , fi -, , , fi fi:

  e ; ; [ ] a fi fi ; [ ]

 • , fi , , fi .., :

  ) O :

  fi fi fi. fi d ,

  fi (), (), b s / b s (fi), , (fi) ..:

  c ; . j ; b s.

  ) :

  fi. :

  ; \A j ; . r e ; \Eg b r e .

  1. :) , fi -, fi fi

  fi, fi p (), p , p , p s, (fi ), (fi), q (), c (), c s / ( fi) ..:

  ^O ;oA ; fi , d e e ;N.E.: ; ;

  ) , fi -, fi - , fi - j( fi ;). fi / fi . :

  fi s j ;o , j ; (, ;)N.E.: ;

  2. :) , fi , fi, , fi, , fi, fi, :

  fi s d fi; fi;N.E.: ;

  ) , fi , , fi, , fi, fi, , : , t , ;fi s ;N.E.: fi ;

  7

  6

  M E O O O O O O 16

 • (, , fi) fi, fi fi :

  e p c ;d y ;N.E.: E ;

  E

  O :

  ) , : fi:

  d ; fi fi fi:

  a i d ; fi fi :

  i e fi;

  ) , . , , , :

  s e ; s d c fi ;

  INAKA 1. A EIH TN POTAEN

  8

  K E O O 17

  PO TO PO TO PO TH XEH PO TOY EPIEXOMENO OION TOY ME AE OPOY

  POTAEI

  K A / K / AA A

  e q. A . O . .

  E K / E

  fi. O \Ae d. ^O . r.

  E E

  ^ ! T .

  E E

  T r; \E fi.

 • M E O O O O O O 18

  KEO B

  fi fi fi fi , fi, fi :) T (Y) fi fi fi.) T fi fi, fi (. 12).

  T - fi fi.

  A. TO YOKEIMENO TOY PHMATO

  T , fi N.E., . fi :

  ) Ofi fi ( ):^H fi c .O .N.E.: . O .

  ) A:Afi .N.E.: E .

  ) Afi :O d q.fi x .N.E.: .

  ) M :O c fi K a .N.E.: O fi .

  ) A (. 85):Te d .

  ) Efi fi :O .\E d f . ( )N.E.: O fi fi.

  ) E :E e .\Ob . ( .)N.E.: T .

  ) ():^O b q.fi fi e fi.N.E.: T .

  10

  9

  O fi fi

 • ) Ofi fi:O .N.E.: .

  T :

  ) fi , fi fi - fi , , , . fi :

  b s . [g]\E , g .\Eg b , b .N.E.: . [] . , .

  ) fi fi ( -):

  \E. [ c]N.E.: . [ fi]

  ) , fi -:

  d a r. [ ]N.E.: ;

  ) fi fi. fi fi, - e Z.

  d . []\E . ()N.E.: . [ ]

  B. TO KATHOPHMA

  T fi fi :

  ) Mfi fi fi (P): , , .) fi fi: d (. 13) fi, fi,

  (K). fi (A). , .

  12

  11

  K E O B O I K Y P I O I O P O I T H P O T A H 19

 • , fi :

  ) )

  ^O N r. fi q .

  O fi f .O a f .

  fi c fi N.

  T fi fi (O) fi (), -fi (fi fi) fi fi (P) fi:

  O P

  Y P Y ^O . q fi.

  1. T

  fi -. :

  ) T dd , fi , (), , ( ), ( ), (), ( fi ), :

  ^H .^O e e . .^H .N.E.: H M . O N . fi.

  T d fi. X fi , fi fi, fi fi (. 83):

  O . ( fi .)E c e . (E fi fi fi .)N.E.: .

  13

  ||||

  K+A+P+Y

  (A)A+P+Y

  + (fi)+YY + P

  M E O O O O O O 20

 • ) T ( ) , fi (, , . 82), (-, ), ( ), ( ) ..fi., -, fi , , , , ..fi., , fi , , , ..fi.:

  .^O fi e .^O b fi \A .Te fi d b .N.E.: H M fi. . O A M.

  2. T

  K fi , fi , - fi . , fi N.E.:

  ) (fi ):^H fi .f fi f s d .N.E.: H A fi. T .

  ) K fi fi, fi fi:T b s ; []Te . []O fi x q fi. [fi]N.E.: fi; E fi, .

  fi , fi fi, fi, fi, / - , fi fi . M fi - fi:

  ) Tfi: fi / fi (, fi ), / ( ), / (-), , ( ), ( fi ), fi, g / ( ), fi (fi ):

  O fi. (O fi .)A a a a .^O b g , b .N.E.: .

  ) Xfi: , (), , ( ), ( ), ( ): K a e .\Ae b \A d e I.N.E.: fi-fi.

  15

  14

  K E O B O I K Y P I O I O P O I T H P O T A H 21

 • ) Tfi: ( ), , ( fi ), : \A b d \A X .O b .

  ) : fi, fi, , fi, , : K d .^H fi, F, f .N.E.: .

  ) T / : , , , , : b \A fi .^O b I d e .N.E.: .

  fi, fi fi, fi - fi , , fi (), , , (), , , ..fi., .. fi:

  M d .Tc fi d fi d .^O \Ae e .N.E.: O N fi.

  INAKA 2. OI KYPIOI OPOI TH POTAH

  16

  M E O O O O O O 22

  P+K P+A+(A) P+A+KP

  EPIPATIKOMONOEKTIKO

  YOKEIMENO KATHOPHMA+

 • K E O Y M N I A T N K Y P I N O P N T H P O T A H 23

  KEO

  . O O

  1.

  fi fi fi:

  \Eg .^Y . .N.E.: . .

  , - fi fi. fi fi ..:

  a . .

  2.

  :

  ) , , fi , , fi :

  ^H d .Oy q e .N.E.: . [ :] ; [fi ]

  ) fi, fi:d . \A fi.N.E.: O fi. .

  fi, fi fi . , :

  ^H fi .\Ie .A d fi.N.E.: fi.

  3.

  fi , , fi fi, , fi :

  19

  18

  17

  fi fi

 • ) :E b e .N.E.: .

  ) , :fi a .N.E.: fi . [ fi ]

  ) :^H d q .N.E.: .

  ) fi fi , , ,, , .:

  O , q . . (Afi .) q.N.E.: .

  ) fi : ^O e q .N.E.: [:] fi . [: ]

  ) fi , , , :

  fi, \H.N.E.: E N. [fi N]

  . O O

  1.

  fi fi :

  ) , : fi fi fi :

  d Ifi .N.E.: .

  fi fi fi, , :\E b \Af d .N.E.: fi fi.

  ) , : fi fi fi fi fi

  , fi fi :H g d f d .f d .N.E.: , . .

  20

  M E O O O O O O 24

 • fi fi fi, , :r d g d .Bf d f e fi.N.E.: .

  2.

  fi fi , fifi fi:

  ) , : fi d .N.E.: fi fi.

  ) , fi - fi fi fi fi , fi fi :

  ^O c d .N.E.: O .

  ) , : :

  \A fi d d .N.E.: fi.

  :g d fi .N.E.: O fi fi .

  ) , : :

  ^H b d q .N.E.: fi .

  :^H d c a i . ( )N.E.: fi.

  fi fi , fi :

  O a .

  21

  K E O Y M N I A T N K Y P I N O P N T H P O T A H 25

 • M E O O O O O O 26

  KEO

  . OI OMOIOTTOI ONOMATIKOI POIOPIMOI

  fi fi fi fi fi . O fi -:

  ) , : .

  ) , : fi fi fi fi.

  1.

  fi fi1 fi - () fi . fi:

  \A f . [n q f ]A b e e .N.E.: . N, . [ ]

  fi , fi fi fi, , , :

  ^H . [ e ]

  :

  ) O: d fi, fi, e e \E q.N.E.: H M, , .

  24

  , fi fi .

  23

  22

  O

  1. , . fi - :) , , fi [ fi],

  [ fi], \A [ \A], [ ] ..:\A r, fi .

  ) , , :c .

 • ) :E . ( )N.E.: , , ;

  ) Ofi fifi , fi 2. - , fi , fi:

  d e fi, a a . (K, fi , .)d e , .lO b fifi , f f .N.E.: ! ; K fi, !

  2.

  fi fi fi fi . O fi fi fi , fi , -, , z . :

  ^O f c B.\A e c \I.\Eg , e . , b b , b b .N.E.: , . Afi , . , .

  , fi fi fi, , fi fi fi :

  x e , d . [] , . [fi]e , \E . ( , .)

  26

  fi fi .

  25

  K E O O I O N O M A T I K O I P O I O P I M O I 27

  2. . , b .. :

  ^Y c fi, b , .

  e fi ( fi fi, )

  e / ( ) e / e e fi ( ) e fi ( ) e fi (fi )

  e ( fi, )

  b / b (fi) e O (fi ) e (fi ) n b fifi (

  fi fi) ..fi.

 • , \A .N.E.: fi , . , fi .

  3. O fi fi

  fi fi fi fi fifi fi . fi fi, , - fi , fi :

  d d . ()

  fi fi , fi fi :

  ) : .N.E.: fi .

  ) fi: f .N.E.: .

  ) (. 121): d q.N.E.: O .

  ) Ofi , fi, , ..: \A d c eN.E.: fi fi

  ) fi fi , fi fi fi fi - fi fi:

  e d e N.E.: fi fi

  ) fi fi :c .a a a a fi.N.E.: . O fi fi . [ :] .

  ) :^O . a fi a .

  ) fi (. 192.3):\E Q q fi. [ fi ]N.E.: . [ ]

  28

  27

  M E O O O O O O 28

 • ) fi fi fi fi fi . : N fi, fi fi -

  :\Efi , , e a .\Afi e f f .N.E.: fi, fi fi.

  N fi fi , fi fi ( ):

  a .N.E.: .

  ) fi fi fi , - fi . fi fi fi fi fi fi fi fi fi. - :

  [d] / [e] d [] [] [c] / [] [] c / c [] \A [] e e / e e / e [] a / a [d] e e / e e [] ..

  d . ()e e e .N.E.: O .

  4. O fi fi

  fi fi fi fi - fi fi . - , :

  c fi . [ fi ]\E .\A . N.E.: fi fi. .

  , , , , fi, , fi, , , , fi , fi . fi , , , :

  . [fi . .]: Ke e . [ . .]

  29

  K E O O I O N O M A T I K O I P O I O P I M O I 29

 • fi fi . [fi . .]: ^O fifi fi fi . [ fi . .]

  N.E.: fi . T fi .

  B. OI ETEPOTTOI ONOMATIKOI POIOPIMOI

  fi fi fi. fi fi , , , .

  1. fi fi fi

  fi fi fi fi :

  ) :^H fi d fi f .N.E.: fi .

  , , , fi , , fi, fi, ( fi ), , (, ), (fi),fi, , e ..fi.:

  \E q fi.\E r;y \A q.N.E.: fi . O .

  ) :a H f fi .\A e fi fi.N.E.: fi .

  ) fi fi , :

  b fi fi d d . . ()e f ^E . ( ) fi.N.E.: . . .

  ) :d N.E.:

  31

  30

  O fi fi fi fi fi - , fi fi fi fi .

  M E O O O O O O 30

 • ) , fi , , fi, ,, , fi, , e ..:

  N.E.: [ :] ()

  ) fi , , fi - fi fi fi fi:

  e N.E.:

  ) fi . , , , fi (, fi), fi, , ..fi.:

  r g . ()\E . e .N.E.: Afi . E . .

  ) , fi , (),, , , fi, (), (), c ( ), ..fi., fi , fi , , ,fi, , , , fi ..fi.:

  c d fi b . d fi d fi. fi .N.E.: fi. .

  ) :

  a \A . [ \A] . [ c]N.E.: H . [ ]

  ) :

  . [ f ] g q . [ ]fi d e . [ ]N.E.: .[ ]

  , , , fi, fi - , fi fi :

  e e fi. [. ]e e . [. ]N.E.: . .

  K E O O I O N O M A T I K O I P O I O P I M O I 31

 • fi ( ) fi - (. 72). fi :

  1. , fi , , ..fi.:

  2. , ( ) , fi , , , fi,c ..fi.:

  c c c N.E.: fi fi . [ :] . [fi. -

  ]

  3. fi, , fi , , , ..fi.:\Ec .\E d fi .N.E.: .

  4. , , fi , , , (), -, ..fi.:

  d N.E.: .

  5. , , fi , fi, fi, , ..fi.: d fi e e ^H fi .N.E.: .

  6. fi, , , fi fi, , , , ,fi, , c (fi), , fi, e ..fi.:

  c e e eE b .N.E.: .

  7. , fi , fi, , ..fi. H fi - :

  \E .E e .

  ) fi fifi , - fi (. 41.1). : , fi fi, , -

  , ..fi.: a a .\A b fi.fi . .N.E.: . fi .

  M E O O O O O O 32

 • , fi fi -. (. 31):

  a c e . [. ] fi . [. ]

  2. fi fi fi

  fi fi fi fi :

  ) : i , t , a ; [ ]

  fi fi (. 73). E fi :

  1. , fi , fi, ..fi.:a F fi fi .

  2. , fi , , , , , , , fi, ..fi.:

  f a d e d fi . s .^O c q d .

  3. , fi , fi, , c ..fi.:e c fi e e fi r.

  4. , fi fi, , fi ..fi.: fi

  5. , fi , (fi), , ..fi.:\E, t E, F ^E.

  6. fi fi, fi e ( ), , , fi ..fi.:^O r c .a d fi F F .

  7. fi , fi , fi, fi, , ..fi.: fid d .

  8. Afi , fi fi, , , c ..fi.: . ( )

  32

  K E O O I O N O M A T I K O I P O I O P I M O I 33

 • 9. T, , , fi ,, , , ..fi.:

  ^H c .E q \A.

  ) , fi , fi, fi, fi, (-, ), fi, fi, , fi, f ..fi.:

  c f d fi

  N.E.: .. N.E. fi-

  fi:

  fi fi fi

  3. fi fi fi

  fi fi :

  e t fi r.E e f f fi fi c

  : e fi, e , e s, e , e ,e , e ..fi.:

  e fi, d e d e s. fi, e b s , e b fi.N.E.: fi . [ :] fi .

  . OI AIE TEI POIOPIMOI EIPPHMATN,EINHMATN KAI MOPIN

  1. H

  fi :

  ) :

  1. , fi , , , y (fi), (), (), , , (fi), ( /), fi (fi ;) ..fi.:

  \I c d fi ;N.E.: fi.

  2. , fi b (), fi, ( ;), (fi ) ..fi.:\Ob q. ( fi.)

  3. , fi , , , (fi ;), ..fi.:A a c .

  34

  33

  M E O O O O O O 34

 • ) , fi s, , , , , , ..fi., , fi , , :

  f ; ( fi ;)^H . (H K .)

  ) (. 31). , , ..fi.:

  ^O fi .N.E.: .

  ) - (. 31). , , , , , , ..fi.:

  \A .

  ) fi (. 41.1) :

  H s d f \E. (fi fi E)T fi . ( fi fi )

  ) , , fi -fi fi . , fi -, fi , fi, fi / fi (), fi, , , , , , , ,, , , , , () ..fi.:

  e \A\E fi . (Kfi .) a .

  : .f e e .

  fi . - , , fi, fi , (! !), d / ( !) ..fi., fi t:

  . ( !) g . (O !)o .

  2. H

  :

  ) (. 32). , , fi, (), -

  36

  35

  K E O O I O N O M A T I K O I P O I O P I M O I 35

 • , , ( ), , , , , , , fi, -, , ..fi.:

  . (E .)^O fi.e . ( fi)\E fi .

  ) :O F . ( )

  ) ( , . 152) - ( ) , :

  fi fi

  3. H

  :

  ) O fi ( fi, ), fi c a (. 155.2, 159.12):Es c c H , t I.O r a .N.E.: M fi, .

  ) :\Ad a a d a a s f r .

  N.E.: T .. fi N.E. fi, , + :

  fi fi fi fi

  : B. fi E ( ).

  37

  M E O O O O O O 36

 • K E O E H Y K P I H 37

  KEO E

  fi fi fi : () fi fi, . . () fi fi, . fi:

  ^H .

  fi fi

  :

  1. , fi fi fi. T fi fi, fi fi fi, , fi fi:

  \Eg s fi . c e . [fi fi]Tc a \Ae . [fi- fi]

  fi fi , , , , , ,, , ..fi., fi fi , , ,x, , , , , , , , w fi, fi, xfi , i ..fi. :

  E .f fi n .^Ee . [fi fi], t , ; [: . ]

  2. , fi fi, , , , , ..fi.:\Ofi b c fi b j a fi .^H c .

  fi fi:\Eg . []fi . [fi]Ob j . []

  fi :

  1. M (. 31), fi fi fi: b fi .e fi . e d e fi d e e .

  41

  40

  39

  38

  H

 • 2. M j fi fi fi :\Ed fi q F fi j .A j .\E f E j f r.

  fi :) E fi d / e + , a + , (j) e + , j a + -

  , j / j / j + ( fi fi fi - ), j + ( fi ), j + fi:

  fi e d .^H fi a a d fi fi .\E j e c . (O E fi - fi .) fi j a c c .H e j f . j g . [j g ] i j e ;

  ) E . B fi - , , fi, fi, , , .., j + fi:

  fi j . [j ] d fi. [j ]E i e e . [j q]

  ) fi , fi fi fi: . [ ]

  INAKA 3. H YKPIH

  M E O O O O O O 38

  YKPITIKE EEI A OPO YKPIH B OPO YKPIH

  : EKEPETAI: M

  M j + fi fi fi fi:

  d / e + ., a + ., (j) e + . fi j a + ., j / j / j +

  j + , j + fi B

 • K E O O O 39

  KEO T

  fi .., fi , , fi, fi fi fi fi. fi fi t:

  e fi t \AE , e j .

  T , , e . :

  ) bb ( fi/, fi/ fi) , fi :oH a b d g .e b a a .

  ) bb - bb ( - , - ) , fi :^O b , b . b d b .N.E.: .

  e b - e , a b - a , F b - F b (fi - , - ) :

  \E a fi, a b fi.F b a F .

  ) dd fifi, dd , dd ff ( fi/) . d n ( fi), d m ( ), q n ( fi), q m ( ):

  d e . ( fi [] .)d n ., q , fi . ( )\A , q , .

  ) ee dd ee (fi fi, ), ee dd ee (fi fi), aa dd aa ( ): e d fi. e d e , i .N.E.: .

  ) ee (, fi, ):d e d fi q fi.o , e b d fi q E.N.E.: , . [ ]

  43

  .. fi fi fi fi . .. fi , , :

  \E . ( fi )E d e . [ fi]N.E.: .

  42

  T

 • :

  ) fi fi ( fi fi ). fi :

  ^O e e . [ fi fi]r . [ ] s , c . [ ]N.E.: . [ ]

  ) (fi fi ):^O .I r. e e .N.E.: O .

  fi fi fi (. 42), :

  ) fi, : .N.E.: M fi .

  ) fi f , fi , fi , fi :

  d f . b . ( fi )

  ) fi d fi , fi c ( ), c ( ), , -, , , fi, e ..fi.:

  e d fi , , , . ( )N.E.: .

  ) fi , fi fi, fi fi , fi ,, , , , , , , e ..fi.:

  ^Y b . (fi ) d F d F d d d d .N.E.: fi.

  ) fi , , , , , , fi , , ,, , , , c ..fi.:

  j . \A fi F.N.E.: fi fi.

  44

  M E O O O O O O 40

 • K E O Z O I A N T N Y M I E 41

  KEO Z

  fi fi, -, fi fi fi.

  1. O

  fi fi: fi ( fi ), fi ( fi ) fi ( fi ).

  ) fi

  , , , , , , fi . A, -, fi (. 11):

  r, d L .f b , g b .

  : , , , ,, b ( fi, fi ), , , ,, , ( , , fi ):

  d b , , fi, d b . s r e .N.E.: . .

  ) fi

  , , , , fi , y, . , fi. O , y, x /, , , , , fi , y, , fi:

  .d e . ( )^O b e r c c .

  2. e

  e ..:

  ) , fi , fi -. .. fi []:

  a \A d e \A e e .O b , e \A .N.E.: fi. fi .

  47

  46

  45

  O

 • ) , fi fi . .. :

  d b \A d fi.\E fi .N.E.: , .

  fi, fi , fi fi (. 29),, fi , e ( ), fi fi :

  f e \A . [fi fi] d e \A. [fi fi]\Eg b s fi . []

  3. O

  fi , .., - . fi fi fi . fi fi - :

  ) fi , , fi. H fi - :

  fi . fi.f b e d .N.E.: fi fi .

  ) , , - fi fi - , , fi -, () fi. -, , - fi:

  ^O e . [ : f ]d . [ : ]^H . []\E c . ( ) []

  4.

  fi fi fi fi . fi fi fi . - ( fi fi). .. - fi , [], [] ..fi.:

  d b a fi .^fi .\E e .

  49

  48

  M E O O O O O O 42

 • fi e f . ( ) []N.E.: . .

  5. O

  fi ( ):

  e e .oA a fi ;N.E.: fi .

  ) fi, , fi, fi , -, , , , e , , y :

  e d f .\E c .

  ) fi , - , fi, fi, , , , , , , , , , :

  e b c c e e e . [e e e]\E d c . [c c ]

  ) , , fi .., :

  e fi \E .^O . ( fi)N.E.: fi.

  6. O

  , , :

  a fi \A r. [ fi] . [ ]

  :

  ) , , fifi fi fi. , fi:

  fi . (fi )^O b .N.E.: fi .

  51

  50

  K E O Z O I A N T N Y M I E 43

 • ) yy, , fi , fi fi fi . , - :

  oH b y fi E . b s .Oy H , n j .N.E.: fi . A .

  H d ( ) :^Y \A , d , ;

  ) , , fi fi . , fi fi:

  \E q e .hA , e ; fi , d fi .N.E.: .

  7. O

  . - , fi:

  q ; (;) [ fi] fi d fi; ( fi;) [ ]fi j ; ( fi ;) [ fi]

  ) fi b (, , -):

  c c . ( )

  ) fi , fi fi - d ( ) , :

  fi q; ( ;)fi fi fi; ( fi fi;)^O e a ; ( fi ...;)N.E.: ;

  ) , fi , fi: d y ;N.E.: ;

  52

  M E O O O O O O 44

 • 8. O fi

  fi . fi fi , d (/, ), fi :

  b fi e . [] fi a fi. [fi fi]fi a . [fi fi]N.E.: . .

  :

  ) X , , : r. ( fi )N.E.: fi .

  ) (. 75, ) :E . ( )N.E.: .

  ) , , fi :c . (fi ) . ( )N.E.: .

  O fi fi , - :

  b fi .b . b .N.E.: :

  , fi.

  , , , fi fi :

  f d f . ( , . )

  9. O

  fi fi fi fi fi . :

  55

  54

  53

  K E O Z O I A N T N Y M I E 45

 • ) A fi : n ( , fi ), x ( ),, (fi ):

  E fi, n a .fi , x g .

  ) A fi fi: (fi), fi (fi fi ), (fi -), fi (fi), (fi ), e (fi fi ):

  .

  ) : M fi , fi :

  lO b , . [ n ] fi fi fi

  fi , ( fi, fi): fi, n d n c fi.

  ) n :d e \A q.

  ) , fi (fi fi) fi d -fi fi :

  n/ : d : d d , : b : : a d () :

  d Q a \A . c .

  ) x d fi -, fi xfi ( , ), xfi d (), xfi d ( fi ):

  e x q . ( ) xfi q a f . ( ) \E xfi q . ( fi )

  ) , , fi fi , fi fi fi fi . fi fi - (. 192.1):

  , w q.\E , n fi r.

  M E O O O O O O 46

 • K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 47

  KEO H

  . O O

  fi fi fi , - . fi - . : , , - . , , :

  . , , , fi fi . , , , , fi fi - - (, , ), , fi - (, , ). - fi :

  . [ , , -, -.] fi. [ , , , -.]

  A. TA ENEPHTIKA A

  fi fi fi . :

  ) fi, -, (. 68):

  \A f . .N.E.: .

  ) fi, . :

  . .N.E.: .

  , fi , , fi .., :

  58

  57

  56

  H

 • ) , :

  fi c a () d f

  ( ) fi fi e fi

  (fi fi) ( fi fi) ( ) fi ( !) s ( ) c

  ( ) a a s ()

  ( ) () s ( ( ) .. ) g ( )

  N.E.: fi

  ) , :

  fi y () ( ) d c F ( ) e () d c e \A fi c e ( fi).. ( )

  N.E.: fi fi fi fi

  M fi , , fi fi:

  : f \A c : a () e e: () e fiN.E.: fi

  .

  fi fi , fi fi:

  fi: Tc fi d fi d . : Ad b .

  59

  M E O O O O O O 48

 • , , :

  1.

  - fi. I : = fi. M :

  () () () () ( ) () () ( ) ..

  d a .fi .N.E.: .

  2.

  fi fi . :

  ) fi :

  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] fi [ fi fi ] ..

  f fi . [ () a ] e e fi. [ a ]N.E.: . [ ]

  . [ ]

  ) -: = . M :

  ( ) () ( ) () ( ) s/ / ( )

  ( fifi ) ..

  62

  61

  60

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 49

 • . ( ) \A a . ( fi)N.E.: .

  3.

  , -fi fi . , , fi fi, fi - fi . fi - fi -: = e = e = . M :

  () ()() () () ..

  E b w a .fi a . N.E.: .

  4.

  fi fi , , :

  (, ) fi/fi// ( ) (, , , ) (, fi) ( ) ( ) ..

  e fi . ( ) d e a fi . N.E.: fi.

  ) fi fi : (), , (), ().. fi :

  fi ( ) fi ( ) (, ) ( ) ( ) () ( ) ( ) (, fi) (, fi)

  64

  63

  M E O O O O O O 50

 • fi ( fi) fi ( fi) ( ) ( ) ( ) ( ) ..

  ) fi , fi fi :

  d fi. ( fi.) [ : e] . ( .) [ fi : fi fi ]\E . [ ]N.E.: O fi . [ fi : : ]

  ) , .

  .

  fi -fi fi . :

  ) , , : ^O fi . () [. ]r .N.E.: .

  ) :b e . [. ] fi. [. ]N.E.: fi .

  ) : q. ()\E . ( ) [ ]N.E.: fi .

  fi fi fi - fi . fi :

  ) fi e + (. e + 156.18):d e .N.E.: [fi + ] O fi fi .

  ) fi fi, , fi, a + :b fi .fi . \A e fi.a r e .

  ) fi , - (. 80).

  66

  65

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 51

 • . O

  fi fi , : , , , , , ,, , ..:

  E .^Y a s .

  . O O

  . O O

  fi fi fi, .

  :

  ) Ofi: \A a .N.E.: fi.

  ) , :f fi.\E f . .N.E.: A . fi fi.

  ) ( ): . e .N.E.: fi :

  fi .

  ) :f b , f b fi. ()N.E.: fi . ;

  ) fi fi :^E f e . . (fi fi.)N.E.: .

  69

  , fi fi / (), - fi : , , .

  68

  67

  M E O O O O O O 52

 • ) fi (. 173): d e . c a F.N.E.: fi . .

  ) , fi : d . [ ]N.E.: . [ fi]

  ) : 1. (. 71)2. fi (. 75)3. fi (. 75):

  fi (. 751) fi (. 752).

  :

  ) fi fi , fi:

  \E f .\E fi f a d f f d f .N.E.: fi . fi .

  ) , fi fi :

  E a . f .N.E.: . fi.

  , fi .., - fi:

  \E f fi f . f f .N.E.: fi .

  Afi fi , fi - , , fi . , . , - , , fi , fi-:

  71

  70

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 53

 • f . [ ]\A a . [ ] f c . [ ]E f . [ ]^H c d a . [ ] . [ ]fi c . [ ]r fi. [ ]

  N.E.: ( , -

  ) (fi ), fi

  .. fi fi fi, fi

  . , ( ) fi

  fi fi:

  fi . . .

  [:] . [ : ]

  1. fi

  ) fi

  :

  1. , fi (), , () ..fi.:\A d fi d O. c .

  2. , , , fi , (), , -, , ..fi.:

  \E . d . fi .

  3. fi, , , , fi , , , , ..fi.:

  72

  fi

  +

  fi

  M E O O O O O O 54

 • fi . \A.

  4. , fi , , , ..fi.:fi fi. fi .

  5. , fi , , fi, , , (, ), , ..fi.:

  d q fi. f \I . \A .

  6. , () , fi , , , , , ( ), , ..fi.:

  e .Kd a a . e e .

  7. , fi fi fi , , fi -, ( ), ( ), ..fi.:

  . . ^O fi .

  8. , fi fi fi , ,, , , , , () ..fi.:

  d . ^H c . \O .

  9. fi, , fi , (), , , (-, ), () ..fi.:

  . c . .

  10. , , , fi , , , , , , -, (), , , , ..fi.:

  \I d . e . .

  11. T, fi fi, , , fi, : e . c fi . . ^Y fi. ()

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 55

 • N.E.: O fi fi -

  . .. , -

  fi fi:

  . [ fi ]

  fi , fi , -, (. 124), fi ..:

  \E f .d a fi r. .A f fi f d d f . fi e .

  ) fi

  :

  1. , fi , (), , , , , - (), , , , , , (), , ..fi.:

  . \A \Afi . c n . fi . \Afi .

  fi fi , : \E b e , b d .

  2. , fi , , , , (), , ..fi.:

  ^P . . ^Eg \A .

  3. , , , , fi , (), -, (), , (), (), (), ()() () () ..fi.:

  O d . e . \E . c . . \E .

  73

  M E O O O O O O 56

 • , fi - :

  fiF . ( )

  4. fi, fi, , fi , (), , -, , (), , ..fi.:

  fi , t . e fi q . a a fi. y \E j ;

  5. , fi , , , () ..fi.: d . ^O .

  6. Afi, , fi fi, , : .

  fi, (. 86).

  7. T, fi , , , , fi, , e :O d . b . .b e . e . M .^H c d .\Oc d fi a . . [B. . , .]

  N.E.: O fi fi -

  :

  . . [: ]

  ) fi

  . ,fi , , , , ( ), , , , (-), , (), , , , , .., -, fi fi , fi , , () ..:

  f .a a d .f d . fi , a d f . d a . fi e .f b f , f b .^O e fi fi .

  74

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 57

 • :

  ) fi fi, , fi, fi :

  e . [ ]O . [ ]

  ) fi :1. Efi

  . T , , , , ,, , (), , , , ..fi.:

  c e e . \A . . \A fi d fi.

  2. fi fi . Efi fi fifi fi:

  fi e . \A a , ^E fi, d , b .

  N.E.: fi fi .

  ) : fi [ : fi ] c

  ) fi (. 76):

  E c .N.E.: fi .

  ) fi fifi , , 1:

  a d . [a d ] d . [ d ] d r \A. [ d fi]N.E.: . [ ]

  75

  M E O O O O O O 58

  1. fi fi fi fi . fi - , :

  fi . [c ] [ ] [ ]

  N.E.: M fi. [ ]

 • 2.

  )

  , () - (), :

  1. , , (), : c \Ac f . .N.E.: .

  2. , , ():^O e c c . N.E.: .

  3. (), (), : e \A .N.E.: [:] . [. + .]

  4. , , , (), :c e fi. f f f .N.E.: [:] . [. + .]

  . :) , , , ,

  , , (), , , , , (), , : . [: K] . [: ]E a fi. [: fi]N.E.: . fi.

  ) fi, , fi, - (. 15 16 ):

  a . ( fi ) [: a ] . [: ]N.E.: fi. fi.

  ) : b d \A d \Af ; (T K...;) [: ]

  76

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 59

 • )

  , () (), fi:

  1. , , ():^Y c . \Ad fi a . N.E.: .

  2. (), (), ():e fi e .^O fi e .N.E.: .

  3. (), , (), , (), : fi . \E c .N.E.: [:] . [. + .]

  4. , , , , :f fi . fi .N.E.: fi.

  5. fi a , fi , (-) ..fi.:

  \A .N.E.: [:] . [. + .]

  (. 153).

  6. fi, , fi:\A f .\E fi. ()\A f fi.N.E.: fi .

  . :

  ) (. 151) fi (), -, (), , (), , ..fi.:

  \H c .\H e .

  ) (. 151) , fi ,, , , ..fi., , fi (), -, () ..fi.:

  d . .

  77

  M E O O O O O O 60

 • )

  , () (), -:

  1. , , , , fi , (), , , , () ..fi.:

  ^O f .\E f .

  2. fi, , , , , fi , , , , ,, , , , , ..fi.:

  b . a a d . d .\A a \A.

  3. , fi , , , , , , , , ..fi.:

  d fi. e . fi fi .

  4. T, fi , , :\A b H .^A f . ( .)^O b fi .

  N.E.: A.E. fi (, + -

  ):

  . fi . .

  )

  , () (), :

  1. , fi , / (), ( -) ..fi.:

  .E .

  2. , , fi , , , ..fi.: .\O .

  3. , ( : fi fi), ( ), ( fi ) :

  79

  78

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 61

 • . d i fi .O .Od .

  4. T, ( : ) ( : - fi ):

  \A b d . ( ) d . (fi fi)

  (. 151).

  N.E.: , fi

  fi :

  . .

  .

  . H OTIKH POIKH

  fi , , fi . fi -, fi fi fi. .. fi fi (. 86) . :

  ) , , ,fi :

  . ( fi.) ; (T fi ;) a . ( fi .) . ( / .)

  ) fi , fi fi fi:

  f . ( / .)oH \A.\E a . (fi ) c . ( fi )N.E.: O .

  ) fi fi :H E . ( .) a . ( )

  80

  M E O O O O O O 62

 • ) fi . - 2:

  ^H a r . [ ]o , q ; ( ...;)N.E.: .

  ) fi , fi - fi, fi:

  . ( .)N.E.: .

  ) fi fi fi:

  O a s fi. .N.E.: .

  ) fi fi fi. fi , fi fi:

  a .a fi. ( fi .)oH \A. (fi ) N.E.: fi fi.

  ) (fi ) fi . , fi (, , - ), - - (. 141, 143):

  \A, \A , e fi. fi fi .\ fi . ( fi.) fi . ( fi .)

  I. METATPOH TH ENEPHTIKH YNTAH E AHTIKH

  fi , fi . fi :

  ) fi: fi fi fi :

  81

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 63

  2. fi , , , , : d , b . ( ) a . ( .)

 • : fi f \A.

  : \A e . fi

  ) : fi fi fi :

  . . : ^O f a fi .

  fi fi e .: fi

  ) (), -:

  ^O ^H e \A . ^O e \A e H.

  ) fi fi , fi , fi fi , - , ():

  \E c . O q c .

  ) fi , fi - , fi: fi fi fi :

  . .: fi e \E.

  e fi e \E.: fi . .

  M E O O O O O O 64

 • ) :1. fi :

  e fi . ^O fi .2. :

  . . : c fi .

  ^H fi e .: . fi

  fi - fi , , .. fi fi - :

  / (, ) fi (, )[ :] () fi () a () fi () () () a (, ) fi (, ) a () fi ()s / () s fi () (, ) /

  (, ) a () fi () () / e / fi

  () ..

  fi , fi :

  (, ) fi ( , )

  ( ) / / d fi ()

  ( ) fi ( )

  82

  , - fi fi .

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 65

 • INAKA 4. OI IAEEI TOY PHMATO

  V. TA APOA PHMATA KAI OI APOE EKPAEI

  fi fi fi fi fi fi (fi ). fi fi fi, fi ,, , fi fi , . fi - fi :

  (fi) ( fi) () ( fi, ) / / ( fi) (fi, ) () ( fi, ) c () ..

  fi fi :

  ) d fi fi :

  fi ( fi) fi fi ( fi) fi fi fi d fi d (, )

  84

  83

  M E O O O O O O 66

  fi . . . a c c fi . . . fi . . . e f e

  . .

 • fi () fi d fi ( fi, ) fi ( ) d () d ( fi) fi fi ( fi) fi dfi fi fi fi ( )fi ( fi) ( /) ..

  ) fi :

  ( ) ( fi) () ( fi, fi) ( fi) ( fi, fi)s ( fi) ( ) ..

  1. fi

  fi fi :

  ) : e a e fi . d f fi d fi.\A d .

  ) fi, , 3:fi . [] \A f . []Afi r. ( ) [ ] d c e . []N.E.: . . [] .

  fi .

  fi , :

  e r fi.^O c r. .N.E.: O N fi.

  85

  K E O H H I A E H K A I H Y N T A H T O Y P H M A T O 67

  3. fi fi , fi : [-c ], [fi ], [ ] ( ), [ ] ( ), () [ ] ( ) .:

  \A E \A .

 • 2. fi fi

  fi fi fi fi (. 80):

  E , t , e . ( fi )A d e .E c c .N.E.: .

  ) fi :\H . ()

  ) K fi , fi , , , , , - (. 80):

  \Ec , d c . ( )

  86

  M E O O O O O O 68

 • K E O O I X P O N O I T O Y P H M A T O 69

  KEO

  fi , :

  ) , fi fi fi, fi (. fi, fi 128, 188).

  ) fi , fi - , - .

  A. OI XPONOI THN OPITIKH

  , fi :

  ) : .

  ) : fi, fi, .

  ) : .

  fi , fi :

  ) : , fi .

  ) : fi .

  ) : , .

  fi 1, - fi 2 fi . fi - :

  1. fi fi fi , ( ):

  Pfi \ . e .N.E.: . O .

  90

  89

  88

  87

  O fi

  1. fi : ) fi fi (. 91.4), ) fi , , - (. 105) (. 106) , ) fi - , fi fi fi fi, ) fi , fi fi fi fi (. 92).

  2. fi : ) fi (. 91.1), ) fi (. 100), ) fi- , fi fi fi fi, ) fi , fi fi fi fi (. 92).

 • 2. fi fi, fi fi fi fi fi, fi:

  d c d d d . d d a .N.E.: fi. .

  3. fi: K :

  \Eg .N.E.: . [ ]

  K , : fi.N.E.: . [fi ]

  .. fi , fi, fi fi, fi fi. , fi fi, fi fi fi:

  . : ( ), ( )

  4. fi fi fi fi , fi :

  f f .\E d .N.E.: . .

  5. fi fi, fi. fi , fi , fi. fi:

  f .\A a a .N.E.: . .

  6. fi fi fi fi fi, 3:

  \Ed , d c . q .N.E.: , fi . fi .

  M E O O O O O O 70

  3. fi fi + fi-:

  \A b f . ( )

 • 7. fi fi fi - , 4:

  g fi .N.E.: .

  INAKA 5. OI XPONOI TOY PHMATO THN OPITIKH

  B. OI I O O

  fi , fi - .

  1. O

  ) fi fi . fi, - , , :

  d a fi.N.E.: .

  ) fi fi . fi , , (), , , :

  A , ; (, ;)N.E.: fi; [ ;]

  91

  fi fi fi fi fi . , , fi fi (. 92).

  K E O O I X P O N O I T O Y P H M A T O 71

  4. fi fi , :

  , d . ( .)

  PO TON PO TH XPONIKH BAMIA

  TPOO ENEPEIA

  fi fi

 • ) fi fi fi -, fi fi fi, fi -fi fi fi:

  d n e , d e fi fi e .N.E.: fi fi.

  ) fi fi fi fi, - fi. - :

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( , fi) ..

  \A . fi.N.E.: ; [ ;]

  ( ), ( ), ( ), ( ):

  ^H b y .

  ) fi , fi, fi:

  fi , d . ( )N.E.: , .

  2. O fi

  ) fi fi :E f f d f \A. ( )N.E.: ; [ ;]

  ) fi fi :

  \A Ffi fi. ( fi)N.E.: ; [T ...;]

  ) fi fi5:O b , c d fi d . ( ... ... ...)N.E.: , fi .

  M E O O O O O O 72

  5. fi fi fi, fi :

  E . [ fi ]

 • 3. O

  ) fi fi : . ( , .)N.E.: , .

  ) fi fi : ; ( ;)N.E.: . [ ...]

  ) fi fi :d a a . ( fi .) N.E.: , fi. [, ...]

  ) : s ; ( fi;)N.E.: , ; [T ;]

  ) fi , fi, fi :

  b . ( fi .)N.E.: . [ .]

  4. O fi

  ) fi . + :

  ^H f . ( / )N.E.: O fi .

  ) fi fi, fi. fi:

  fi q / /

  \A b e fi. ( )\Ed b r e e , . ( )N.E.: , .

  ) fi fi :\E , fi . ( )N.E.: fi , . [... ]

  ) fi . - s :

  s d I ; d I.N.E.: fi ; K.

  K E O O I X P O N O I T O Y P H M A T O 73

 • 5. O

  ) fi fi :d a c a fi.

  ) fi fi , : , . ( , . )N.E.: , .[... ]

  ) fi . :

  () () / () () () () () () ( ) r () () () () ( fi )

  e .f .

  6. O

  ) fi fi fi:

  ^H Ofi .

  ) -:

  \E b e . ( fi)

  7. O

  X :

  ^Y b fi. ( )

  M E O O O O O O 74

 • . OI XPONOI TI AE EKIEI, TO AAPEMATO KAI TH METOXH

  ) fi , :

  e d e ; ( fi ;)d e e e i . ( .)d . ( fi .)N.E.: ; .

  ) fi fi, fi - fi fi , fi fi fi fi fi:

  . ( .) [ fi fi fi - fi.]

  c . ( .) [ fi fifi fi.]

  fi . (fi fi .) [ fi fi fi fi.]N.E.: .

  f . ( fi fi .) [ fi fi fi fi.]N.E.: .

  I , t , d , . (fi fi, , , fi.) [ fi fi fi .]N.E.: .

  \E c d d e . ( fi .) [ fi fi fi fi.]N.E.: .

  e e c fi. ( fi - fi.) [ fi fi fi fi.]

  92

  K E O O I X P O N O I T O Y P H M A T O 75

 • INAKA 6. OI IIAITEPE HMAIE TN XPONN THN OPITIKH

  ENETTA APATATIKO MEONTA

  fi fi fi\Ac . g e . j .

  fi fi fi fi fi ; f d E f . .

  fi fi f fi \A K b fi . d g d ;

  e .fi fia g . f .

  fi fi l s .s . ( fi .)

  OO O O

  fi fi a b fi. A a fi a

  . .

  fi fi fia d a fi ^H fi . fi . a fi.

  fi fi O

  \Afi c . hA , O( , fi . .)

  .fi ( fi .) ;( .)

  M E O O O O O O 76

 • K E O I O I E K I E I T O Y P H M A T O T I A N E A P T H T E P O T A E I 77

  KEO I

  :

  o

  N.E.: O, , .

  fi fi , fi fi, , , fi, - . . , , , fi (, i .), - fi .

  :

  ) ) ) )

  , , :

  ) ) ( ): ( ): E

  : . . .

  96

  95

  94

  93

  O

 • 1.

  fi1 fi, fi fi fi fi :

  fi c fi. fi .N.E.: fi. .

  fi (, , ) fi , + fi fi fi :

  \E i g . ( .) b , fi i . (fi fi)N.E.: . , .

  fi i fi ,fi , , , , q, q ., - fi , fi :

  E e \Afi .\E .N.E.: .

  fi i fi fi fi. fi + -fi:

  \A f , . (A / ... / - .) f , . ( , .)N.E.: , .

  fi fi a c , (. 105). - + fi :

  100

  99

  98

  97

  M E O O O O O O 78

  1. , fi fi. fi :) fi , , , , , a e ( , fi, ) +

  ( ), , , , q, a e q ( ,fi, ) + :

  \O .\A .a e q .N.E.: fi .

  ) e , e , e d , e , e d , e . (fi fi , fi .) + :

  e d . ( fi fi, .)

 • q e , fi r. , t , fi fi.N.E.: .

  2.

  , c .

  , :

  ) , fi , , fi . fi fi, fi (), (), (c) fi, fi fi, -:

  c . ( .)A a d . c e . (A fi fi .)N.E.: .

  ) , fi fi: . ( .)Te d fi.N.E.: .

  fi. , , , , . :

  o , ; s d c fi ; ;N.E.: fi ;

  3.

  .. .

  fi . A- fi , . + -. ..:

  . ( ) d r.N.E.: .

  105

  104

  103

  102

  101

  K E O I O I E K I E I T O Y P H M A T O T I A N E A P T H T E P O T A E I 79

 • fi, fi , fi . fi fi 2. fi , , + fi. ..:

  c e e fi.T i fi fi;N.E.: .

  4.

  , , . - . :

  ) :A c .N.E.: fi .

  ) , fi:c , .N.E.: .

  ) fi ( ), ( ), ():

  c e . c .N.E.: fi fi. .

  ) , :E . ( .) H fi.N.E.: , .

  ) :, t \A.E. ( fi.)N.E.: .

  107

  106

  M E O O O O O O 80

  2. :) , :

  f i e Fw . N.E.: , . [. ]

  ) , : a i \A .N.E.: . [ + . ]

  ) fi, fi : a i , a fi c . ( fi , ...)

  ) fi :\E i fi, a . ( fi) N.E.: , . []

 • K E O I O I E K I E I T O Y P H M A T O T I A N E A P T H T E P O T A E I 81

  INAKA 7. OI EKIEI TI ANEAPTHTE POTAEI

  OPITIKH YOTAKTIKH YKTIKH POTAKTIKH

  ) : fi fi: d q.

  ) : fi + :

  fi fi:c fi i r.

  fi:\Efi , t , .

  ) : + fi fi fi:E , .( /

  fi fi,

  .)

  ) : + a : a - r.

  ) : , :

  : fi (), (), () : c .

  :c + fi:d aF.

  ) : : j ;

  ) : fi , fi : a .

  ) : (fi) + fi fi :\Ed fi i c .

  :) :.

  ) ,fi:c .

  ) fi (), (), ():A, t ,.

  ) : .

  ) E :^Y.

 • KEO IA

  . fi,fi - (, , ), fi fi fi fi .

  . O O

  fi fi -fi fi. (. 116.6). , , fi fi.

  N.E.: fi , fi , fi

  , .. .. , -

  fi .. fi . fi -

  fi () (fi ), (fi ) ..

  E . fi fi . . . . ,

  .

  fi fi fi:

  ) ( , . 113) - fi fi:

  e .d fi c d e .

  ) fi , , fi fi:r . [] fi d f . []B a e s . [. ]

  fi fi fi:

  ) , , fi fi - (. 116.1).

  ) fi fi . fi fi , fi, fi , fi -, fi fi, , fi fi fi :

  f E, , i .[ E, , i .]\A i e f .[\A i e f .]

  111

  110

  109

  108

  O

  M E O O O O O O 82

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 83

  ) (. 112): b d c fi fi . d b e .

  ) fi : . [ + .] a . [ ]

  . - :

  ) (e e) fi . - :

  f f . [: g]\A fi a . [: \A]

  ) fi () fi - fi . , :

  ^O b f d c . ( .) \Eg e e E r .

  , fi:

  ) , fi , :

  \A b \A.

  ) , -:

  \Efi \A . [: ] b . [: ]

  fi (. 83-85) . , fi fi:

  e , c e . . [: fi . ]

  112

 • . O O O

  - . c fi + , + fi:

  y a fi , e . (fi fi , fi .) . (O M .) . ( .)

  fi :

  1. fi :e b a , e b .

  2. : .

  3. :E c e e fi a e fi.

  4. , : b fi , e .

  5. Ofi fi fi fi (fi fi):fi e . [. fi ]A fi r . [. ]e . [. ] q a , c e fi b r e fi. [. ] . [. ]fi a e fi fi. [fi. . ]

  B. O AO O

  fi fi. :

  ) fi fi, 1, fi - fi + fi . fi - fi fi fi, :

  \Eg b c . (fi ) r fi a a . (fi )\E b d d . (fi )

  115

  114

  113

  M E O O O O O O 84

  1. fi , fi fi fi , fi ,, ..fi., fi fi :

  lA fi, fi b r fi.\A c \A.d c .

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 85

  ) fi fi ( fi ), - 2, fi + fi- :

  d e d . ( ) e r c a . ( ) d fi . ( )

  fi :

  1. : ) :

  fi: , fi, . [ ]

  (fi ):d , . [ c ] d e , b fi.\Eb , !

  ) (. 188.1 189), (. 181.2) - x, (. 194.A3):

  , d . []^O e b a fi . []^O b a x . [ ]

  2. fi fi :E A. c .E d c fi fi .

  3. , :e c . ( .)e d .

  4. :d , t , , f b , b -.

  5. fi ( ) fi, fi, fi .., fi fi, , fi, , fi, fi, fi, ,fi, fi, fi, fi, :

  e , e .O q , .

  6. fi , fi ,

  116

  2. fi , fi fi - : H f e .

 • . -, , , fi , :

  y b c .\A fi c a .

  7. :) fi , fi , , ,

  , , , fi , , , , , , , , , fi , (), (), ..fi.:

  d a e .\Ac r d e .\Ed b c E E i .\A .

  d fi :

  r c c . b c r .

  ) fi , fi , , ,, , , (), , fi , , ,, , , , , , fi , , , - , fi , , (), xfi , ( ), , ,, , , fi, , fi, fi -, , , , , , , , , ..fi.:

  fi f E r. f d . c .\E c .e a d e fi.\E \A .

  8. fi (. 41.2):\E fi fi q j .

  9. fi fi . fi fi fi fi. fi . fi fi fi:

  e / r (fi fi / fi / afi /) ( ) e d // r (fi (

  fi fi/) )

  e a r (fi fi fi) (fi ) e r (fi ) b ( ) e ( ) ( ) g r () ( )

  M E O O O O O O 86

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 87

  // ( ) d ( ) () ( ) ..

  e d r .^O c c c d , , , .d e c y a .e b b i fi r j .

  INAKA 8. TO AAPEMATO

  YNTAKTIKH EH APAEIMATA

  e d e .

  e c .

  E e e fia e fi.

  fi r , e fi.

  fi fi e fi . [. ]

  fi fi \E d e . [fi. ]

  fi , \A

  , d fi.(fi )

  fi , c c r.fi , , , , ., , .., fi fi c .(fi )

  , \O .

  , e (fi ) .

  , \Afi d ., , ..(fi )

  oA e ; fi , f d a a .. ^H c .. F . ^H c d . fi Afi j .fi e r .

 • I. H METOXH

  fi fi fi fi . - A.E. fi, fi , , fi , .

  N.E.: fi .. ( fi fi

  fi ) fi fi.

  fi fi :

  ) , fi : fi, , e fi [K .]

  ) E fi fi ( , . 122) - fi:

  e e . d d .

  ) fi , , fi -fi:

  \A a a . []a r . [] fi fi . [. .]

  fi fi :

  ) , , fi :^O b a f . [ ] a a . [ e]

  ) (. 135): b d . .

  ) (fi fi ) fi fi . Tfi - , fi -fi fi , :

  i d e , fi j - . [ d i ]d e k d i e , .[ i ]

  :

  120

  119

  118

  117

  M E O O O O O O 88

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 89

  A. TA EIH TH METOXH

  .

  , fi , . fi , fi fi, -fi , fi fi fi. , fi3. fi , fi - fi fi fi, fi - :

  ^Y f f f f fi -. [^Y f f Q f fi .] ( fi fi -.)^O c d . . [ Q ]. ( fi .)\E \A, s . [\E \A, m q .] ( , .)N.E.: fi. [ .]

  fi , ( ). E, fi. fi:

  , e ( ) a / a / ( ) e e ( fi) a / a fi / a ( ) e ( ) ( ) ( ) e ( ) a / a g ( ) e ( ) ( ) ( , e ( ) a ( -

  fi) e fi ( ) ) ( ) e ( ) a ( ) ( fi ) e / e e / a ( ) ( ) e e a fi ( ) ( ) e ( fi) ( - ( ) e ( fi) ) fi ( ) e a ( ) e e ( - a ( ) ( ) fi)

  122

  121

  3. H , fi : - ( ), ( ), ( ) fi ( ):

  . ( ) [ ]Mfi c a . [ ]

 • d fi.\A , f e fi.y b e , b e , b e .d c a .N.E.: . .

  fi :

  ) : f f .e b .N.E.: O fi .

  ) : fi e d e .s e , i e e s F.N.E.: O fi .

  ) ( ):y q d .N.E.: fi .

  ) fi fi:\A c a d c . fi .N.E.: .

  ) fi fi ( fi): .N.E.: .

  ) : s \A. e d e J .N.E.: .

  ) :y, t \A, c , .

  ) Ofi fi fi fi:e . [. ] e , e b f , e b e -. [. ] b . [. ]^I c d fi. [fi. ]\A a a a . [fi. ]N.E.: fi. [. ] fi

  . [fi. ]

  123

  M E O O O O O O 90

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 91

  ) : a fi. [. ]

  .

  , fi fi - fi . fi, , + + :

  ^P fi. ( fi .)\Eg b . (fi .)r f .

  fi :

  ) :oH a fi .

  ) fi fi : e fi.

  :

  ) , , , , - :

  fi . ( .)oH s d a fi. ( fi fi.)

  ) fi ( fi), / ( fi), / ( fi ), ( ), ( ), ( ), ( ), - ( , ), / fi ( fi), () fi fi :

  fi () (, ) / / / ()

  / / () / fi () () (, )

  q . ( .)e q fi . ( fi.)\A d . ( fi.)

  ) P , , , , , fi , , , -, (), , , , ( ), , , (-), , ..fi.:

  A . d .\Aa c F . ( )

  126

  125

  124

 • ) P , , , , fi , ,4, , , , , (, ), , , , () ..fi.:

  f fi. \A. .

  ) P , , , fi (), , , , -, (), (), , ..fi.:

  \E d c fi b a d fi.d c fi d .

  ) P fi , fi , , , (), ,, , , ..fi.:

  \A c .d g fi.

  fi (. 129). E -, fi fi , , fi fi:

  \A , t , fi. []d a a . []

  ) s/// , , , , (), , , - () ..fi. + , + + :

  \A d a . ( fi - .)s . ( .)d fi s . ( fi fi .)

  fi , fi . fi:

  M E O O O O O O 92

  4. :) + , fi :

  H d d . [ ]) + , fi :

  \A . [ fi ]) + fi , fi fi :

  H e e e r. [ ]

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 93

  .

  , fi fi fi, , , fi, , fi-. , , , , , , , -, , .

  1.

  fi fi (fi ), fi- fi fi . fi ( -fi) fi fi + 5. fi , fi (fi, ), (fi-

  128

  127

  PHMATA YNTAH APAEIMATA

  + a . (fi .) / ( ) + . ( .) [fi

  ( ) ]

  + E f \A. (K fi A .) (/ fi)

  + \A e I. ( ( fi, ) .)

  + E a fi \A . ( fi

  ( fi) fi .)

  + E . ( fi.)( )

  + r f . (

  r ( fi/) .)

  + \O e . ( -( , fi ) .)

  + fi. ( fi fi fi-

  ( fi) .)

  + f f . ( ( ) .)

  + . ( fi

  ( fi fi, ) .)

  + fi r. ( fi .)( fi)

  5. , fi fi ( ), g ( fi), ( ) ..:e g fi w. ( fi .) s . ( fi .)

 • ), , , , f ..fi. fi6:

  \A \A a . [\Ed d , \Aa .] ( , A .) [fi]\E . ( , .) []N.E.: . [ , .]

  2.

  fi fi (fi ) - , , fi, + -fi fi a , a , , . - fi :

  ) - fi fi (), x (), x (c) ():

  d a d \Afi . [d d a \Afi, -.] (E fi fi,...)^O f fi c .A s . (E fi , -.)N.E.: , fi.

  ) fi fi , fi, fi, fi:

  d s . ( , fi fi.)

  3.

  fi fi , + . fi ,fi fi , fi fi:

  K a e e fi. [K a e , eF.] I e \H . ( )^O b .

  4.

  fi fi (fi ) - fi fi fi fi-. c , , + -. fi:

  131

  130

  129

  M E O O O O O O 94

  6. E fi ( ) fi fi ( ): H . [ ]Bfi a fi fi. [ ]

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 95

  . [\Ea , .] (, fi .)N.E.: . [ , .]

  fi fi , - fi, fi () , , ..fi.:

  i fi fi.f d f f . d fi .

  5.

  fi fi (fi ) fi fi - , fi, , fi + fi fi , , , , d , fi fi r, , p. fi:

  fi . [ d , fi .] ( ...)^I , .\A , fi , . b d e fi, .N.E.: fi. [ ...]

  6.

  fi fi (fi ) fi fi fi, fi + + . E fi - fi fi, , , , fi:

  b d fi i . [d d , i .]( fi , .)

  7.

  fi , fi fi fi, + -, + + fi , +7:

  \A e c c . ()

  134

  133

  132

  7. , fi ()g (), g (), (-), (, ), ( , [ :] ) ..:

  d d c fi .\A e e fi. d .

 • e . ( )d Q fi . ( / / / ) b . ( )N.E.: .

  B. TO YOKEIMENO TH METOXH

  fi , fi :

  b \A .^O fi .

  . YNHMMENH KAI AOYTH METOXH

  H :

  ) fi fi. fi :

  E fi a fi. [, A Y .]

  ^O \A b . [, Y Y -.]E fi . [, . Y .]e b A fi. [, Y Y .]

  ) fi fi fi, . fi ( fi) - ( fi)8:

  1. M fi , fi : a a . []\A . [] s d a e . []X e fi, \A A. []Kfi f fi d d . []N.E.: A, . []

  2. M fi fi 9. H . H fi - fi , . O fi fi:

  136

  135

  M E O O O O O O 96

  8. H fi , , ( fi) :\E b fi f r b . [\E b fi...]

  9. fi , , fi fi fi :f e c b s , c b .

 • K E O I O I O N O M A T I K O I T Y O I T O Y P H M A T O 97

  k k e e k b / e k k xfi k efi / fi e e k e g

  \Efi . [ d : Y: ] , k d . [d q : - Y: ]

  . H YNEH TN METOXN

  fi fi :

  ) , fi fi fi fi fi:

  1. , fi : \A d . []d d . []\Eg , b a . []

  2. fi :e , fi, , , , d c - .

  3. , fi : fi, , . ( -, ) [ -.]

  ) , fi fi fi fi fi, 10:

  d fi. [ ]

  137

  10. E , , fi fi :

  b fifi d c c fi . [ ]

 • E. H ANAYH TN METOXN E EYTEPEYOYE POTAEI

  -:

  1. , fi fi , fi fi .

  2. fi , fi fi fi .

  3. fi fi , fi .

  4. fi, fi fi , fi fi.

  5. , fi fi fi :

  b \A fi . b \A, d , . [ fi, - fi fi , -fi (. 188.1), (. 188.2), fi fi fi.]

  INAKA 9. H METOXH

  138

  M E O O O O O O 98

  EIETIKH KATHOPHMATIKH EIPPHMATIKH

  ( ) () ( fi)

  :\E b fi fi fi .

  :O \A .

  :

  ) , , , , , , , , ..: .

  ) , , ,, :\A .

  ) , , ,, , : F e fi.

  ) , , : fi-.

  ) : F g c .

  ) , :\A .

  1. :A .

  2. :\Afi .

  3. : .

  4. : a .

  5. :\A f - .

  6. :b d .

  7. : f fi .

 • K E O I B T A P H M A T I K A E I E T A E - , - 99

  KEO IB

  -, - fi - - - . .

  . -

  fi - fi :

  ) , (fi ) - fi fi :

  : c fi: fi: c fi : : c / c d fi : : c fi fi: fi: fi: fi : ..

  a fi .\Afi a d e e a c .d a b fi . b c .N.E.: ! .

  ) fi, fi fi (fi : ). fi:

  ee e / ee ()e efi e ee e ..

  ^O a fi fi e .c r.N.E.: O fi.

  ) fi, fi fi (fi : ). fi :

  e () e (fi)e e (fi)e () ()e () e (fi)e () e () ..

  140

  139

  T -, -

 • y b d d fi .e a b fi.N.E.: .

  - :

  ) :d c c r . [] d . []fi d fi . [ ]e f . []^O b \A . [. fi]N.E.: . []

  ) fi fi , fi d fi (fi ), fi - fi . fi :

  1. . - - fi , fi + :

  oA s e a ; [fi : . ]\Efi b r. [/ r ]

  2. fi: fi e r . [Y: ]e c . [Y: fi] e c . [Y: fi]N.E.: .

  B. -

  - fi fi - fi :

  .I s e . ( )

  - :

  ) fi - fi - . fi, - , fi fi :

  \ fi . [ c fi e .] (H fi fi .)

  143

  142

  141

  M E O O O O O O 100

 • K E O I B T A P H M A T I K A E I E T A E - , - 101

  : ( )1

  + . d + + d . fi fi -, . : fi + d + fi :

  . (O - fi .)\Ea e , . ( ) r . [] d r f . []N.E.: H .

  ) fi fi fi . fi fi ( ) . :

  ^H b . [ b .] . [ .]

  H fi : + . d + - 2 + ( , fi fi fi) d . fi - . : fi + d + ..:

  d a a . [ : , : . - , a : ] ( .) e d e . .\I b .N.E.: fi .

  1. M - fi:O b Bd f e . []N.E.: X :

  A .2. fi - :

  , t \A, . [. ]

 • KEO I

  fi fi, fi , fi . , fi fi, fi, fi, fi, fi, , ,fi, , , , fi fi ..:

  E d y q. [ fi fi fi]\A e . [ ] . [ ]fi d . [fi fi ]\Ed w, . [ fi]

  :

  ) (. 146).) (. 151-153).) fi (. 154-157).) fi fi (. 15 16).) (. 116.5)

  (. 116.6).) (. 127-134).) (. 179-189 193-194).

  : B. fi E ( ).

  A. OI KAAP IPPHMATIKOI POIOPIMOI

  fi , fi, fi, , , - fi, fi, fi . fi fi fi .. - .

  fi , -, fi:

  d / d (, ) fi () () fi () () () g / d (fi ) (fi ) s / s () () ( )e (fi fi) / ( , fi ) ( , fi) () ( )r / () () ( fi) / (fi) fi

  147

  146

  145

  144

  O

  M E O O O O O O 102

 • K E O I O I E I P P H M A T I K O I P O I O P I M O I 103

  (fi) ( ;) bf fi () (fi ) b () () ..

  d b q, f b , f b fi .A F , e .\Ed b , c .E b .^O b b d , b d . ^H a e b b .N.E.: E . fi ; ;

  ) , : a fi.

  ) b fi , , : e e ;

  fi :

  ) fi , fi -, -, - :

  \A ( ) / y (fi)fi / / / () ()

  () () fi / ( ) ()fi ( fi ) / fi / (;) ( fi) f () f () (fi) d () ( , ) ..

  ^H b c \A .^O b c \A .r c d .N.E.: . .

  ) fi () -, -, -, - :

  \A ( ) ( )fi / ( ) / ( , ) ( ) / ( fi ) ( ) ( ;) ( ) ( ) ( ) ..

  a fi \A .

  148

 • . a .N.E.: .

  ) fi fi (, ) - :

  \A (fi ) (fi ) ( fi) ( fi ) (fi , fi ) fi ( fi) (fi fi ) fi (fi ) / (fi ) fi (fi ) (fi ) fi (fi ;) ..

  g \A e . . b d .N.E.: .

  fi fi fi (. 152.2).

  fi :

  ) -, fi , :

  () fifi () () ( fi) ( )1

  () z / d ( ) () fi (fi ) / (fi, fi ) ..

  A a fi .fi b fi .N.E.: . fi.

  ) -, -, -, -, -, -, fi fi:

  () (, ) ( ) () (-, fi) () () e () (fi) e ()

  149

  M E O O O O O O 104

  1. fi , fi: b b d a a d a d e .

 • K E O I O I E I P P H M A T I K O I P O I O P I M O I 105

  e d ()e ( , ) d ( fi fi, )d ( ) d ()d ( fi , fi) d ( fi , )d ( fi fi) d ()d ( ) a ()d / d ( ) f a ( )d ( ) ..

  c c . c a .E d d e \A fi.N.E.: fi .

  M fi . A -, -, - :

  () f () ( , ) (fi ;) ( ) fid ( ) b (fi) fi ( )s () (fi) (fi ) (fi) ( ) (fi ) / () ( ) ..

  d d b . a a . c c fi.\E d fi d .N.E.: . fi .

  , fi , : . ( )

  B. OI AIE TEI IPPHMATIKOI POIOPIMOI

  fi fi :

  ) fi fi fi - fi, fi:

  ( fi) e / fi ( ) ( fi) ( ) / / ( ) .. e

  151

  150

 • \E e g .\E .d fi a e e d .hH s d , a .N.E.: fi.

  ) :

  1. , fi , (), / (), ,, , (), , ..fi.:

  b d . b s d fi.N.E.: .

  2. , fi (), (), (- / ), / (), , (), -, (), () ..fi. ( ):

  \A fi . ( ) d . ( )

  ) fi , , , , , (), , ( ), , () ..fi.:

  e , fi e . (fi