Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

of 20 /20
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΕΠΟΧΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Embed Size (px)

Transcript of Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Page 1: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ:ΕΠΟΧΗ:

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 2: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Οι επιστήμες γνώρισαν μεγάλη πρόοδο Οι επιστήμες γνώρισαν μεγάλη πρόοδο κατά την ελληνιστική περίοδο, καθώς κατά την ελληνιστική περίοδο, καθώς σταδιακά άρχισαν να κατατάσσονται σε σταδιακά άρχισαν να κατατάσσονται σε ξεχωριστές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ξεχωριστές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, μπορούμε να αναφερθούμε σε:μπορούμε να αναφερθούμε σε:

ΓεωγραφίαΓεωγραφία ΑστρονομίαΑστρονομία ΦυσικήΦυσική ΜαθηματικάΜαθηματικά Ιατρική Ιατρική

Page 3: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Διευρύνθηκαν οι γεωγραφικές γνώσεις με την Διευρύνθηκαν οι γεωγραφικές γνώσεις με την ανακάλυψη νέων άγνωστων μέχρι τότε ανακάλυψη νέων άγνωστων μέχρι τότε περιοχών και σε αυτό συνέβαλαν: περιοχών και σε αυτό συνέβαλαν:

Ο Νέαρχος, στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου Ο Νέαρχος, στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου που πραγματοποίησε και περιέγραψε που πραγματοποίησε και περιέγραψε τον παράπλου του Ινδικού Ωκεανού τον παράπλου του Ινδικού Ωκεανού

Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης που έφθασε στο Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης που έφθασε στο βορειότερο άκρο της Αγγλίαςβορειότερο άκρο της Αγγλίας..

Page 4: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Ο Ερατοσθένης που κατασκεύασε Ο Ερατοσθένης που κατασκεύασε παγκόσμιο χάρτηπαγκόσμιο χάρτη

Page 5: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Στην εξέλιξη της αστρονομίας Στην εξέλιξη της αστρονομίας συνέβαλαν:συνέβαλαν:

Η συστηματική μελέτη τωνΗ συστηματική μελέτη των γνώσεων των λαών της γνώσεων των λαών της Ανατολής για τα αστέριαΑνατολής για τα αστέρια

Page 6: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Η μελέτη του Αρίσταρχου του Σάμιου Η μελέτη του Αρίσταρχου του Σάμιου περί μεγέθους της γης, του ήλιου και περί μεγέθους της γης, του ήλιου και της σελήνης (1ος αι.) και οι θεωρίες της σελήνης (1ος αι.) και οι θεωρίες του για τη σφαιρικότητα της γης και του για τη σφαιρικότητα της γης και τη διπλή κίνηση της (γύρω από τον τη διπλή κίνηση της (γύρω από τον ήλιο και τον άξονα της). ήλιο και τον άξονα της).

Page 7: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Οι θεωρίες που διατυπώνονται έχουν Οι θεωρίες που διατυπώνονται έχουν να κάνουν με τη σύσταση και την να κάνουν με τη σύσταση και την ουσία του σύμπαντος.ουσία του σύμπαντος.

Page 8: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Ατομική-μοριακή θεωρία

Λεύκιππος Δημόκριτος

Επίκουρος

Page 9: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΦΥΣΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ:«ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ

ΟΝ»ΗΡΑΚΛΗΤΟΣ:

«ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ»

Page 10: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Αριστοτέλης: Αριστοτέλης: Μηχανική της κίνησηςΜηχανική της κίνησης Ευθύγραμμη κίνηση (γήινα όντα)Ευθύγραμμη κίνηση (γήινα όντα) Κυκλική κίνηση (ουράνια σώματα)Κυκλική κίνηση (ουράνια σώματα)

Page 11: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σημαντικοί μαθηματικοί της Σημαντικοί μαθηματικοί της ελληνιστικής περιόδου είναι:ελληνιστικής περιόδου είναι:

• Αρχιμήδης: προσδιορίζει τη μέθοδο Αρχιμήδης: προσδιορίζει τη μέθοδο ανεύρεσης του π, ασχολείται με τον ανεύρεσης του π, ασχολείται με τον τετραγωνισμό καμπυλόγραμμων τετραγωνισμό καμπυλόγραμμων σχημάτων.σχημάτων.

Page 12: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Ερατοσθένης: δημιούργησε το «κόσκινο Ερατοσθένης: δημιούργησε το «κόσκινο του Ερατοσθένη», απλή μέθοδο του Ερατοσθένη», απλή μέθοδο ανεύρεσης των πρώτων αριθμών.ανεύρεσης των πρώτων αριθμών.

Αρίσταρχος και Απολλώνιος: μελέτησαν Αρίσταρχος και Απολλώνιος: μελέτησαν τριγωνικά και κωνικά σχήματα τριγωνικά και κωνικά σχήματα αντίστοιχα.αντίστοιχα.

Διόφαντος: «πατέρας της άλγεβρας», Διόφαντος: «πατέρας της άλγεβρας», εξισώσεις και συστήματα επίλυσής τουςεξισώσεις και συστήματα επίλυσής τους

Page 13: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ

Χωρίς ακόμη να έχει διαχωριστεί η Χωρίς ακόμη να έχει διαχωριστεί η Ιατρική από τη Φαρμακευτική, Ιατρική από τη Φαρμακευτική, υπήρχαν εκεί τρεις κλάδοι: υπήρχαν εκεί τρεις κλάδοι:

• Η ΧειρουργικήΗ Χειρουργική• Η Διαιτιτική Η Διαιτιτική • Η Φαρμακευτική. Η Φαρμακευτική.

Page 14: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Διοσκουρίδης: περιγράφει τα φάρμακα Διοσκουρίδης: περιγράφει τα φάρμακα και τη διαιτητική αξία των παραγώγων και τη διαιτητική αξία των παραγώγων των ζώων, όπως το γάλα και το μέλι. των ζώων, όπως το γάλα και το μέλι. Ηρόφιλος: δίνει ανατομικές περιγραφές ανθρωπίνων οργάνων και Ηρόφιλος: δίνει ανατομικές περιγραφές ανθρωπίνων οργάνων και

μελετά μελετά το νευρικό σύστηματο νευρικό σύστημα Ερασίστρατος: ερευνά τηνΕρασίστρατος: ερευνά την κυκλοφορία του αίματοςκυκλοφορία του αίματος Ασκληπιάδης: ενασχολήθηκε με Ασκληπιάδης: ενασχολήθηκε με τους τύπους ψυχασθένειας.τους τύπους ψυχασθένειας.

Page 15: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

«ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ «ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ»ΤΑΡΑΤΤΕ»

Συρακούσες 212 π.χ. Συρακούσες 212 π.χ. Οι Ρωμαίοι εισβάλουν Οι Ρωμαίοι εισβάλουν

στο σπίτι του Αρχιμήδη στο σπίτι του Αρχιμήδη την ώρα που αυτός την ώρα που αυτός σχεδιάζει κύκλους στο σχεδιάζει κύκλους στο έδαφος, για την επίλυση έδαφος, για την επίλυση κάποιου προβλήματος. κάποιου προβλήματος. Τον απειλούν με θάνατο Τον απειλούν με θάνατο αλλά αυτός επιμένει αλλά αυτός επιμένει στους υπολογισμούς του στους υπολογισμούς του και τους λέει τη γνωστή και τους λέει τη γνωστή φράση, με τίμημα τη ζωή φράση, με τίμημα τη ζωή του. του.

Page 16: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

«ΕΥΡΗΚΑ, ΕΥΡΗΚΑ!»«ΕΥΡΗΚΑ, ΕΥΡΗΚΑ!»

Ειπώθηκε από τον Ειπώθηκε από τον Αρχιμήδη όταν, την ώρα Αρχιμήδη όταν, την ώρα που βρισκόταν στο λουτρό που βρισκόταν στο λουτρό βρήκε ξαφνικά λύση στο βρήκε ξαφνικά λύση στο πρόβλημα που τον πρόβλημα που τον απασχολούσε: την αρχή απασχολούσε: την αρχή περί της άνωσης, και περί της άνωσης, και ενθουσιασμένος με την ενθουσιασμένος με την ανακάλυψή του, όρμησε ανακάλυψή του, όρμησε στον δρόμο στον δρόμο κραυγάζοντας…κραυγάζοντας…

Page 17: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ

    «Διαβάτη, σε αυτόν τον τάφο αναπαύεται ο «Διαβάτη, σε αυτόν τον τάφο αναπαύεται ο Διόφαντος. Σε εσένα που είσαι σοφός, η Διόφαντος. Σε εσένα που είσαι σοφός, η επιστήμη θα δώσει το μέτρο της ζωής του. επιστήμη θα δώσει το μέτρο της ζωής του. Άκουσε. Οι θεοί του επέτρεψαν να είναι νέος Άκουσε. Οι θεοί του επέτρεψαν να είναι νέος για το ένα έκτο της ζωής του. Ακόμα ένα για το ένα έκτο της ζωής του. Ακόμα ένα δωδέκατο και φύτρωσε το μαύρο γένι του. δωδέκατο και φύτρωσε το μαύρο γένι του. Μετά από ένα έβδομο ακόμα, ήρθε του γάμου Μετά από ένα έβδομο ακόμα, ήρθε του γάμου του η μέρα. Τον πέμπτο χρόνο αυτού του του η μέρα. Τον πέμπτο χρόνο αυτού του γάμου, γεννήθηκε ένα παιδί. Τι κρίμα, για το γάμου, γεννήθηκε ένα παιδί. Τι κρίμα, για το νεαρό του γιο. Αφού έζησε μονάχα τα μισά νεαρό του γιο. Αφού έζησε μονάχα τα μισά χρόνια από τον πάτερα του, γνώρισε τη χρόνια από τον πάτερα του, γνώρισε τη παγωνιά του θανάτου. Τέσσερα χρόνια παγωνιά του θανάτου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Διόφαντος βρήκε παρηγοριά στη αργότερα, ο Διόφαντος βρήκε παρηγοριά στη θλίψη του, φτάνοντας στο τέλος ζωής του.»θλίψη του, φτάνοντας στο τέλος ζωής του.»

Page 18: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες
Page 19: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

Η ΟΜΑΔΑ:Η ΟΜΑΔΑ:Αγγελόπουλος ΧρήστοςΑγγελόπουλος ΧρήστοςΑλεξανδροπούλου ΕιρήνηΑλεξανδροπούλου ΕιρήνηΒακιρτζής ΑναστάσηςΒακιρτζής ΑναστάσηςΓκάκου ΜαρίαΓκάκου Μαρία

Page 20: Ελληνιστική εποχή- Επιστήμες

ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣo http://users.sch.gr/geoman22/mathP/http://users.sch.gr/geoman22/mathP/

Diofantos.htmDiofantos.htmo http://www.slideshare.net/stelmanta/ss-43787356http://www.slideshare.net/stelmanta/ss-43787356o https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8Dhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D

%CF%81%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CE%BA%CE%B1o https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CFhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF

%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD

o http://www.newsbomb.gr/bombplus/blogs/story/http://www.newsbomb.gr/bombplus/blogs/story/307251/to-xeres-gnostes-fraseis---giati-to-leme-307251/to-xeres-gnostes-fraseis---giati-to-leme-etsietsi