ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ...

of 19 /19
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΡΕΤΣΑ Ε ΚΙΝΗΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ – ΤΓΡΑ Ε ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΙΩΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Ειραγχγικέπ γμώρειπ Πσκμόςηςα, ο, εμόπ σλικξύ ξμξμάζξσμε ςη μάζα ςξσ σλικξύ αμά μξμάδα όγκξσ: m V με μξμάδα ρςξ S.I. ςξ 1Kg/m 3 . Πίερη, p, ξμξμάζξσμε ςξ τσρικό μξμόμεςοξ μέγεθξπ πξσ έυει μέςοξ ςξ πηλίκξ ςηπ δύμαμηπ dF πξσ αρκείςαι κάθεςα ρε μια μικοή επιτάμεια, ποξπ ςξ εμβαδό dA ςηπ επιτάμειαπ ασςήπ: dF p dA Αμ η πίερη είμαι ίδια ρε όλα ςα ρημεία μιαπ επιτάμειαπ εμβαδξύ Α ςόςε ιρυύει F p A . Η μξμάδα ςηπ πίερηπ ρςξ S.I. είμαι ςξ 1N/m 2 = 1 Pascal = 1 Pa. Ρεσρςά ξμξμάζξσμε ςα ρώμαςα πξσ έυξσμ ςημ δσμαςόςηςα μα οέξσμ. Ασςό ρσμβαίμει επειδή ςα μόοια ςξσπ βοίρκξμςαι ρε διαοκή ςσυαία κίμηρη αλλάζξμςαπ ρσμευώπ θέρειπ. Τημ ιδιόςηςα ασςή έυξσμ ςα σγοά και ςα αέοια. Η οξή ρςα οεσρςά γίμεςαι από ςα ρημεία με σφηλή πίερη ποξπ ςα ρημεία με υαμηλόςεοη πίερη. Τα σγοά είμαι ποακςικά αρσμπίερςα, γιαςί όςαμ ςξσπ εταομξρςεί ενχςεοική πίερη δεμ μεςαβάλλξμςαι ξι απξρςάρειπ ςχμ μξοίχμ ςξσπ (πξσ είμαι πξλύ μικοέπ), εμώ ςα αέοια είμαι ρσμπιερςά δηλαδή μεςαβάλλξσμ ςξμ όγκξ ςξσπ με μεςαβξλή ςηπ πίερηπ ςξσπ. Τα σγοά παίομξσμ ςξ ρυήμα ςξσ δξυείξσ ρςξ ξπξίξ πεοιέυξμςαι, έυξσμ όμχπ ρςαθεοό όγκξ για ρςαθεοή θεομξκοαρία. Τα αέοια δεμ έυξσμ ξύςε ρυήμα ξύςε ρςαθεοό όγκξ αλλά καςαλαμβάμξσμ όλξ ςξμ όγκξ ςξσ δξυείξσ ρςξμ ξπξίξ βοίρκξμςαι.

Embed Size (px)

Transcript of ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ...

 • 1

  3:

  1:

  , , :

  m

  V

  S.I. 1Kg/m3.

  , p,

  dF , dA

  :

  dFp

  dA

  Fp

  A .

  S.I. 1N/m2 = 1 Pascal = 1 Pa.

  .

  .

  .

  .

  ,

  ( ),

  .

  ,

  .

  .

 • 2

  .

  .

  ,

  . ,

  .

  , :

  , ,

  .

  :

  h

  .

  A h,

  w

  . :

  F w mg Vg hgp gh

  A A A A A

  p gh (1)

  , p,

  , h.

  .

  ,

  .

  p gh h.

  h.

 • 3

  , , ,

  h :

  p p gh (2)

 • 4

  Pascal

  Pascal :

  .

  .

  , F

  A ,

  .

  Pascal

  Pascal

  .

  , ,

  F ,

  :

  A A

  Fp gh

  A

  Fp gh

  A Ap p

  ,

  : A BF

  p p pA

  .

  .

  :

  A Ap p gh p p gh Ap p .

 • 5

  ,

  A Bp p 0 .

  Pascal

  ,

  Pascal.

  1 F1 .

  , 1

  1

  Fp

  A ,

  , 2

  , 2

  2

  Fp

  A . F2

  22 2 1 1

  1

  AF pA F F

  A .

  .

  Pascal ,

  ,

  ,

  (. ).

  ,

  .

  Pascal,

  , .

  : 20/10/2015

  :

  : ,

 • 1

  3:

  2:

  - ,

  , , . .

  :

  )

  ) ( )

  ) ( ).

  . .

  , .

  ( = ) . , . .. , ...

  , , . , .

  . . .

  .

 • 2

  , () . , . , . . , ( ).

  (. ) . .

  . . , t, l=t V=Al=t.

  , , ,

  V A l

  t t

  A

  S.I. 1m3/s.

 • 3

  1 2 (1 > 2).

  m , t.

  m V

  t t

  (1)

  1 t 1l1, l1 t.

  11l

  t

  , 1 :

  1 1 1 11 1 1

  m A lA

  t t

  (2)

  , . , 1 t 2 , .

  , :

  1 21 2 1 1 1 2 2 2

  m mm m A A

  t t

  (3)

  , , 1=2 (3)

  1 1 2 2A A (4)

  :

  .

 • 4

  (4) , , . ( ). . , . .

  . , .

  , :

  .

  : 10/11/2015

  :

  : ,

 • 1

  3:

  3: BERNOULLI

  : , , .

  :

  U mghgh

  V V

  K :

  2

  2

  1m

  K 12

  V V 2

  :

  1 21 2

  1 2

  p p A xF x F xW F xp p

  V V V V

 • 2

  Bernoulli

  . . , , . 1738 Daniel Bernoulli .

  Bernoulli :

  p, 2

  1

  2

  gh ,

  .

  21

  p gh .

  2

  () . h1 h2 . p1 1 , p2 2 (2< 1) . . , , .

  t m . m ().

  B F wK K W W

 • 3

  WF 1 2. 1 2 . 1 F1 2 F2 ,

  F 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2W F x F x p A x p A x

  F 1 1 2 2W p V p V

  , V1=V2=V.

  F 1 2W p p V .

  To w(B ) B 2 1W U U mg h h m .

  (1)

  2 2

  B 1 2 2 1

  2 2

  B 1 2 2 1

  2 2

  2 2 B 1 1

  1 1m m p p V mg h h

  2 2

  1 m 1 m Vp p g h h

  2 V 2 V V

  1 1p gh p gh

  2 2

  21

  p gh .

  2

  Bernoulli.

  . Bernoulli :

  ,

  ,

  .

 • 4

  Bernoulli .

  , , :

  21

  p .

  2

  ( ), . , A1>A2, 1p2.

  BERNOULLI

  Bernoulli , .

  , gh .

  gh, h , , p=gh, h .

  , , p.

  Bernoulli .

  , . Bernoulli, (.. ), . , Bernoulli .

 • 5

  Bernoulli

  .

  1. Bernoulli, 1 () , 2, p . , .

  . ( 2 ), , Bernoulli ,

  2p p . ( 3)

  ,

  p . ,

  , , .

  .

  . , . . F, (), . , F ( ) , .

 • 6

  Torricelli.

  . h . Bernoulli , , .

  , .

  Torricelli.

  : 24/11/2015

  :

  : ,

 • 1

  3:

  4:

  , . , , . .

  , 2

  1

  F.

  , .. , l .

  ,

  F ()

  .

  1 ,

  2 .

  0 .

  F

  .

  , ,

  .

  l . ,

  .

  , , . ,

  .

  , *, .

  , .

 • 2

  F nA

  , (1)

  * (1) .

  n .

  S.I. Ns/m2.

  poise (p). 1p = 0,1Pa s = 0,12

  Ns

  m.

 • 3

  , .

  20C n = 10

  -3 s/m

  2,

  n = 25010-3

  s/m2.

  , 250 .

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  . .

 • 4

  .

  H F nA

  .

  . . . . , , . 37 C n = 2,710

  -3 s/m2.

  : 3/11/2015

  :

  : ,