εισαγωγη στο δραμα

8
1 Ειςαγωγι ςτο δράμα Είδη ποιητικοφ λόγου : ζποσ, λυρικι ποίθςθ, δράμα *είδθ πεηοφ: ιςτορία, φιλοςοφία, ρθτορικι+ Δράμα : λόγοσ (ζποσ) + μουςικι, χορόσ (λυρικι ποίθςθ) παράςταςθ /επιτζλεςθ/performance Προζλευςη δράματοσ : κρθςκευτικά δρϊμενα κατά τόπουσ αναπαραςτάςεισ π.χ. του γάμου Δία-Ήρασ (που τθν αποπλάνθςε παίρνοντασ τθ μορφι κοφκου) // τθσ γζννθςθσ του Δία (που μεγάλωςε με το γάλα τθσ κατςίκασ Αμάλκειασ ςτθν Κριτθ)// του αγϊνα του Απόλλωνα με τον Πφκωνα (το τεράςτιο εκείνο φίδι) κ.α. ςτθν Ακινα με τα Μεγάλα Διονφςια, προσ τιμι του Διόνυςου. Η γιορτι κακιερϊκθκε από τον Πειςίςτρατο. Ο Διόνυςοσ ιταν ο κατεξοχιν κεόσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων (ο Απόλλωνασ κυκλοφοροφςε ςτουσ κφκλουσ τθσ ανϊτερθσ κοινωνίασ). Για αυτό ο Πειςίςτρατοσ, όπωσ και κάκε λαϊκιςτισ τφραννοσ, ενίςχυςε τθ λατρεία του Διόνυςου καταπολεμϊντασ ζτςι τισ λατρείεσ τοπικϊν θρϊων που κατάγονταν από αριςτοκρατικζσ γενιζσ και τθ λατρεία του δωδεκάκεου με το οποίο ςχετίηονταν οι αριςτοκράτεσ. Διόνυςοσ : κεόσ του αμπελιοφ και του κραςιοφ , του γλεντιοφ και τθσ χαράσ , κεόσ που προςωποποιοφςε τον κφκλο τθσ ηωισ και του κανάτου ςυνοδοί του ιταν οι τραγοπόδαροι Σάτυροι με αρχθγό τον πατζρα τουσ τον Σειλθνό [ςατυρικόσ vs ςατιρικόσ] διονυςιακζσ τελετζσ με μεταμφιζςεισ (δζρματα ηϊων, τρυγία, κιςςό…) και αυτοςχζδιεσ δραματικζσ παραςτάςεισ. Οι μεταμφιζςεισ τουσ βοθκοφςαν να φτάςουν ςτθν επικυμθτι κατάςταςθ τθσ ζκςταςθσ (ςυναιςκθματικισ μζκθσ και ταφτιςθσ με άλλα πρόςωπα) ςταδιακά γεννιζται το δράμα (πρϊτθ διδαςκαλία δράματοσ από τον Θζςπθ το 534 π. Χ.) Χρόνοσ παραςτάςεων: προσ ανάμνθςθ τθσ προζλευςισ τουσ οι παραςτάςεισ γίνονταν κατά τισ γιορτζσ του Διονφςου υπό τθν εποπτεία του επώνυμου άρχοντα: Μεγάλα ή εν άςτει Διονφςια: ανοιξιάτικεσ τριιμερεσ παραςτάςεισ νζων δραμάτων (οι 3 τελευταίεσ από τισ 6 θμζρεσ που διαρκοφςε θ γιορτι ιταν αφιερωμζνεσ ςτο δράμα) Μικρά ή κατ’ αγροφσ Διονφςια: χειμωνιάτικεσ επαναλιψεισ επιτυχθμζνων δραμάτων Λήναια: χειμωνιάτικεσ παραςτάςεισ νζων δραμάτων Ανθεςτήρια: ανοιξιάτικεσ παραςτάςεισ νζων ζργων (θ γιορτι αυτι ςυνδζκθκε με δραματικοφσ αγϊνεσ μεταγενζςτερα) Είδη του δράματοσ: τραγωδία ςατυρικό δράμα: παίηουςα τραγωδία γραμμζνθ από τουσ τραγικοφσ ποιθτζσ *ςτουσ δραματικοφσ αγϊνεσ κάκε ποιθτισ δίδαςκε 1 τριλογία + 1 ςατυρικό δράμα+: εξωτερικά κφμιηε τραγωδία (π.χ. μζτρο, γλϊςςα) αλλά το περιεχόμενό τθσ είχε ςκοπό το γζλιο και τθ χαλάρωςθ των κεατϊν κωμωδία : μζςω τθσ υπερβολισ και τθσ γελοιοποίθςθσ αςκοφςε κριτικι ςε ςφγχρονα κζματα με ςτόχο να διδάξει και να διορκϊςει τα κακϊσ κείμενα.

Transcript of εισαγωγη στο δραμα

 • 1

  : , , * : , , +

  : () + , ( ) //performance

  :

  .. - (

  ) // ( )// ( ) ..

  , . . ( ). , , .

  :

  , ,

  [ vs ]

  ( , , ) . ( ) ( 534 . .)

  : :

  : ( 3 6 )

  : : : (

  )

  : : *

  1 + 1 +: (.. , )

  : .

 • 2

  : + : : .

  :

  ( ) -- , , ... (, 1449)

  : : : , https://www.youtube.com/watch?v=vYjiAeuKZY0 :

  : . ( : 1.23.1- 1.25.1. !!!)

  http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=4 ( ).

  6 . .. 6 . ..

  ,

  . , [ : , .

  , . ( , 1.60)+

  : : http://www.vice.com/gr/read/voukolika-tragoudia-falloi-kai-vwmoloxies-se-mia-idiaiteri-dionysiaki-ierotelestia

  : + ( )

  : . : -

  : 50 . , ,

  & /:

  - ,

  . .

  https://www.youtube.com/watch?v=vYjiAeuKZY0http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=4http://www.vice.com/gr/read/voukolika-tragoudia-falloi-kai-vwmoloxies-se-mia-idiaiteri-dionysiaki-ierotelestiahttp://www.vice.com/gr/read/voukolika-tragoudia-falloi-kai-vwmoloxies-se-mia-idiaiteri-dionysiaki-ierotelestiahttp://www.vice.com/gr/read/voukolika-tragoudia-falloi-kai-vwmoloxies-se-mia-idiaiteri-dionysiaki-ierotelestia

 • 3

  ( 1448b): [ ] [ ] [ --] [, ] , * [--] () ( ) ( ) [ + , ], * [. : , ] [ ], [ ] [ ] ( + = : , [, ] [, , ]

  ( )

  :

  ,

  ( 2 )1 : x-- (+ ),

  , ,

  1. ( , ): (.. )

  1. :

  2. ( ):

  2. : , ()

  3. :

  3. (: ): 4. : 1 2

  (

  )

  1. : , story, ,

  2. :

  3. : : , (Silva Rhetoricae: http://rhetoric.byu.edu/)

  4. : ,

  5. :

  6. :

  [ : ]

  - (.. , ) ,

  .

  1 , 1009: () .()

  http://rhetoric.byu.edu/

 • 4

  M :

  ( , : (17.000), (16.000), (14.000)

  ()

  ( )

  ( )

  ( ). ( , )

  ( : -, //-, )

  ( , ) : 4 .: .

  : 4 ., ,

  : , (1-3)

  : : , .

  . , , . .

  : . . .

  : :

  . : . ,

  .

  : : .

  ___________ ? _______________? ___________? ___________? _______________?

 • 5

  : , . *490-479.+ , . , , .

  : :

  :

  - *9 : 1 , 1 , 1 , 6 +

  * ( )] * :

  : , , , ,

  : (. . 22): ( ),

  :

  10 . . 5 10 .

  : + *

  ,

  : , ,

 • 6

  : : + + + + +

  :

  (, // )

  : , , // ()// (.. - )

  : ( )

  :

  (.. ) :

  , ,

  ( ) [5x3]_ _ _ _ _ [3x5] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  ( )

  :

  ,

  :

  , , , , , , , (, 2 , ), ( ), ( ) 3 , ,

  ( ), (.. ) . . ,

 • 7

  curriculum vitae: : 496 .. 2 (

  ), , ( ) ( 15 )

  : ( ), , ( , , )

  : . 90 (406 ..), , .

  : 123 ( 7 : - 3 - -

  , ).

  : 468 .., . 30 3 (20+=1 2 ). :

  (3 ) (.. : )

  12 15 , & 3 ( 2 ), .

  : :

  : (: //: ), ( : ), , , ,

  : ( ).

  :

  : ( ) . : , , , .

  - : .

  ( ), ( ), , .

  2 ()

  3

 • 8

  : :4 1 : , , , .

  2 : , , , , , , , . , . , , ,

  3 :

  . . , . . , , . .

  : 442 .., 1 .

  H (reception studies)

  : , , , , . , . , , . , , . , . , 1944, , , , , . , , , , . , , .

  naftemporiki.gr 26 2014

  : , , , , 1947, ' . , , , , ...

  , 21-4-2012

  4 ,

  ( )