Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του...

7
Blockchai n. George Papageorgiou Faculty, University of Nicosia, MSc in Digital Currency Partner, Astratum Blockchain Technology Services

Transcript of Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του...

Page 1: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

Blockchain.

George Papageorgiou

Faculty, University of Nicosia, MSc in Digital Currency

Partner, Astratum Blockchain Technology Services

Page 2: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

A Blockchain is a decentralized data structure

that allows participants to

transact directly with each other

and stores the state and history of participants’ transactions

Page 3: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

Just like the internet, all over again

Just like the internet allows us to communicate in a direct and immediate manner with minimum intermediaries;

Blockchain technology allows us to transact in a direct and immediate manner, with minimum intermediaries, on a distributed trustless ledger

page03

Page 4: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

KeyFeatures

page04

01

Distributed Trust 0

4Configurable Privacy

02

Transparent 05

Immutable

03

Permissionless 0

6Direct (P2P)

Page 5: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

Same-same,but different, Thai sales proverb

page05

New realities and business

models

Old rulebook

Uncomfortable blue ocean

Convenient waters

Cryptographic

Currencies

Industrial Process

Tool

Disruptive Revolution

Incremental Innovation

Paradigm Shift

Competitive Advantage

Page 6: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

KeyBenefits

page06

Disintermediation

Less systemic risks

More Security

More Automation

• Increased Efficiency• Decreased costs• Faster processing

• Increased Transparency• Improved Risk Diversification• Automated Regulatory Oversight

• Cryptographically secured/validated• Accountability and provenance

• Internal record keeping• Documentation processing• Ownership tracking• Multiparty process compatibility• M2M and AI on the Internet (IOT)

Page 7: Γιώργος Παπαγεωργίου, Διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδικός στο Bitcoin και την τεχνολογία

Ready or not, here they

come…

Thank [email protected]