Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2015-2016 Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία Δ. Σ. Ρουσσοσπιτίου: Σπυριδάκη Άννα, Μυρθιανός Νεκτάριος ΤΜΗΜΑ: Δ' -ΣΤ', 25 παιδιά ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περισσότερο από 6 μήνες

Transcript of Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι...

 • MI^ cpopa KI Evav ~a1p6, at Eva UKOTCIV~, K ~ I mopa~puupEvo 6&0o~. Couoc tva plnp6 K ~ I aqnpo ~OVTIK~KI . Elxt cpr~ato pla

  nailow artAeiw~a nacxvi61a pe TIC wprq. 'Opw~, 6tv c){&pe TI rov

 • zip- , , "r??*:l": . .

  ..^ . '1' . * . :, .... .. - ..

 • T&pa nla E ~ X E mcAmtm&/, duwc 6cv pnopo6ac va yupiac~ nlcnv. 'ETUI wvtxloc TO ~atli51 sou. TEAIK~ a7,[email protected](uc ndvw uc tva bpdxo. M~AIc tprauav TU ptudvux~a,' 6pwc, K ~ T I pdylaac~ ciBav TO 'IIOVTIK~K~. [email protected] qtidcoupc 6vu puyi~6 rpiA~po us aurb, ~ C ~ I T ~ K Q V . Aqob 6&v pmopodpc va [email protected]& piJec ~ O V T I U I ~ ~ , 8a PdAoup~ n o v r i ~ ~ mo cpiA~po pa^.

  Tla K U A ~ tou t&q, TO ~OVTIKUKI [hvquc KI dnouae ra A6y1a TOUC. Apx~crc, AoIT~v, VU napanaAd TIC ~UYIQQES: - ~ Q C [email protected]~K~/~I! . , MQ WU K ~ V E T E K Q K ~ ! TO p6v0 XOU ~ A w E/VQI VQ n&w mqv n6Aq, va chow pca ~aAu~cpr( cwh EKE/. napauaAw! Mtxpl ~ d p a ,pa cwfi pou h ~ a v cpplx~fi. Acpfimc WE va pww, KI cyd Ba u a ~ 6cltw kva 6p6po yla va n d ~ c mo {tpwro p t TIC ~ O V T I K I ~ C , va pactwe~e bars BtAcrc.

  . . r

  11; , L., I -.

 • CPAtnav, rov ~w~yoOoav.

 • mbAr\. 'O~av Cqnauc d iva AIP&~I, K&~IOE va {t~oupamcI. E~QVIK& d~ouuic via qwvfi: -El n o ~ g iciua~ c d ; @uivaoac nc~vawtvog KUI [email protected]~! 'Ekl UTO 071/1i VQV VQ (&KOU~(MIT&/C KQi VQ QQC KdTi!

  rbpcoc TO KEQ&AI TOU nal c16t tva ~ 1 ~ p 6 vupvfjy~~. Atv nlmcur m' our,& TOU. Mia Kal 5 , m))Vc par( TOU r n ~ pupp~y~ocpwA~&. EKE/ [email protected])(& Q ~ r l T 6 6~p80~0 Kal yla ToUC 6 ~ . KI ~TUI TO ~IOVTIK~KI vaC cmo~da~oc va ~tivcc gaci pic TO puppfiy~~.

 • YP~V = C W P ~ H ~ ; I . , ; . 7 .

  I , . .

  . ' . ,,?: .IL,':

 • Car-

 • we-. . -

 • o m , pa #pa rjpO ow qoA&io Jlux mwnip isxm&, rrJpmi 1 6#& qs DJyxi &pax va Myaym a p d tmpd. )lzd q v z p h q oaypr) xn~ ~ X ~ K G o-qv mdtj, xa--pp q p~~./)ti , 70 m ' m . ~ , ym-pppi ~ 5 . ~ ~ ~ ~ v ~ y , z ~ ~ b a ~ ' Z c & I x i K c c e ~ l r d y n h m T o l v u r i o 8 p A o d m l;oi# ~ o p i w r # q n . a . [email protected], xm&. E ~ M . 7 ~rn.~~oUpf i 0% tiCwo~kAn. @a j8~Acw 7)a lrnv xA7c 71y O V W q !

  yppav u r d va ur [email protected] wvs pip zov iptzxu~ 7 unpa qs Eq3yXi -rids ot. &E, yh~dr01); p-US tJ 6#&

 • -Ax 21 3cov ux A h , [email protected]! @q yh, , . H 'Cgp' a p p ~ va 6tqpYEIrm q * q s @ q p 1 5 v m p i # . ~ k & & . . . H k & p / v h y [email protected] rn dFiCSw y g m @ o c -Ym, 1;gyxi 3- K C ~ C ~ Ez.vq p&8onjcamr p o p @ va Kk.voq~ Ex& pv Efonowwiwtl. lCpr pi$& m 5 m m qp-8qe uov UE ~opor6niovv adrj oc [email protected], aCh7& 70V5 7 7 1 &VFXIpl'n 7.U UE y 7 ) ~ 3 ~ ' o r l l K1. c 3 . k &Y .T.h)& ~d&, -N& y h Eip [email protected]& KI ~ ' X ~ O L

  'I & U X h h ~ q J 4 KZ & f l E ~d~ &hC ][email protected]~ d 7 ~ ~ 0 7 l 1 ~ 7 ) ~ ;

  n'[email protected], Liz-, ~ ~ o t , ~ i d s o s ,

  [email protected]~d~ .m KEiVrJ 7 ~ p a o k ~ . H~vpiaEzpfi~q ~ c p m v h c 'C$plm

  ~ / ~ ~ ~ n S r r c k 1 ' # & i ~ ~ ? # v a p i $ ~ ~ & 7 a r ~ v u c & ~ i A . q u ~ c r u u d r r i r ya 7 q'2u pia,yur w p rowpix rcm yrcr wv m A t ~ 6 mPfS y g xL~pq. St rck0~ ~ 2 ~ y ~ ~ u ~ c ~ p d w n ~ Z c & . i l c a n ~ ~ n d r ~ ~ % I Ma\# @VE 7 ? c d . t h # plq p~ D&~F

  \