Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

37
ΠΡΟΕΔΡΙΑ Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ Οκτώβριοσ 2015 ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΑ: Δράςεισ για Βελτίωςθ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου

description

 

Transcript of Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Page 1: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ

Οκτώβριοσ 2015

ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΑ:

Δράςεισ για Βελτίωςθ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου

Page 2: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.2

Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι ....................................................................................................................................... 3

2. Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ ................................................................................................................. 5

2.1 Σι ζχει γίνει μζχρι ςιμερα ..................................................................................................................... 5

2.2 Πλαίςιο ΕΕ .............................................................................................................................................. 7

3. Πλαίςιο τρατθγικισ - τόχοι ......................................................................................................... 9

4. Προτεραιότθτεσ ............................................................................................................................ 10

Προτεραιότθτα 1: Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και νομοκεςίασ και καταπολζμθςθ διοικθτικοφ φόρτου ... 11

Προτεραιότθτα 2: Καλφτερθ Νομοκζτθςθ και Ανάλυςθ του Αντίκτυπου τθσ νζασ νομοκεςίασ ............... 13

Προτεραιότθτα 3: Καλλιζργεια κουλτοφρασ απλοποίθςθσ και ανάπτυξθ ςχετικϊν ικανοτιτων .............. 14

5. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςτα πλαίςια τθσ Βελτίωςθσ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου ...................... 15

6. Εφαρμογι ..................................................................................................................................... 19

6.1 Δομζσ Διαχείριςθσ ................................................................................................................................. 19

7. Παρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ .................................................................................................. 20

7.1 Εκκζςεισ Προόδου ................................................................................................................................. 20

7.2 Αξιολόγθςθ χεδίου Δράςθσ ................................................................................................................. 20

8. Πινακασ 1 – Προτεραιοτθτεσ και Δραςεισ Βελτιωςθσ Ρυκμιςτικου Πλαιςιου .................................. 21

8.1 Προτεραιοτθτα 1: Απλοποιθςθ Διαδικαςιων και Νομοκεςιων – Καταπολεμθςθ Διοικθτικου Φορτου

..................................................................................................................................................................... 21

8.2 Προτεραιοτθτα 2: Καλυτερθ Νομοκετθςθ και Αναλυςθ Αντικτυπου Νεασ Νομοκεςιασ ............... 29

8.3 Προτεραιοτθτα 3: Καλλιεργεια Κουλτουρασ και Αναπτυξθ χετικων Ικανοτθτων για Βελτιωςθ του

Ρυκμιςτικου Πλαιςιου ................................................................................................................................. 32

9. Πινακασ 2: Δραςεισ Ηλεκτρονικθσ Διακυβερνθςθσ χετικεσ με τθ Βελτιωςθ του Ρυκμιςτικου

Πλαιςιου .............................................................................................................................................. 35

Page 3: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.3

1. Ειςαγωγή

τα πλαίςια τθσ προςπάκειασ για επανάκαμψθ τθσ οικονομίασ και βελτίωςθ τθσ

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Κφπρου, το Τπουργικό υμβοφλιο ανζκεςε, ςτισ 10/9/2014, ςτον

Τφυπουργό παρά τω Προζδρω τθν αρμοδιότθτα για προϊκθςθ και ςυντονιςμό τθσ

Μεταρρφκμιςθσ τθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ και τθσ Αναπτυξιακισ Μεταρρφκμιςθσ. Η Αναπτυξιακι

Μεταρρφκμιςθ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ,

περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ

ανταγωνιςτικότθτασ, τθν ενκάρρυνςθ των επενδφςεων, τον εκςυγχρονιςμό του κράτουσ και τθ

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Για το ςκοπό

αυτό, το Τπουργικό υμβοφλιο ενζκρινε ςχζδιο δράςθσ τον Φεβρουάριο 2015, το οποίο εςτιάηει

ςε τζςςερεισ τομείσ ωσ ακολοφκωσ:

Αναπτυξιακόσ χεδιαςμόσ

Επενδφςεισ και Επιχειρθματικότθτα

Ζξυπνθ Ρφκμιςθ – Βελτίωςθ Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου

Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ

Σο παρόν χζδιο Δράςθσ αποςκοπεί ςτθν καταγραφι δράςεων Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ του κράτουσ,

μζςω τθσ βελτίωςθσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. Σο ρυκμιςτικό πλαίςιο αποτελεί το ςφνολο των

ρυκμίςεων, κεςμϊν και ενεργειϊν που υπάρχουν και αλλθλεπιδροφν για τθν εφαρμογι και

παρακολοφκθςθ των προνοιϊν των νομοκεςιϊν και κανονιςμϊν που ρυκμίηουν τθ λειτουργία

του κράτουσ. Η ανάγκθ για βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και κατ’ επζκταςθ για Ζξυπνθ

Ρφκμιςθ, δεν προζκυψε μόνο ωσ εςωτερικι ανάγκθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του κράτουσ,

αλλά επιςθμαίνεται ςυνεχϊσ ςτισ ςυηθτιςεισ με οργανωμζνα ςφνολα και ιδιωτικοφσ φορείσ. Σο

νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο ςφμφωνα με το οποίο λειτουργεί θ δθμόςια υπθρεςία,

καταντά ςυχνά δαιδαλϊδεσ και αντί να εξυπθρετεί τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ δθμιουργεί

ςτρεβλϊςεισ, με αποτζλεςμα άλλοτε να μπλοκάρει και άλλοτε να κακυςτερεί το ζργο των

δθμόςιων υπθρεςιϊν. Δθμιουργείται επίςθσ μια αρνθτικι εικόνα τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ προσ

τθν κοινωνία κακϊσ επίςθσ και ςυνκικεσ που επιβραδφνουν τθν ανάπτυξθ και εμποδίηουν τθν

ανταγωνιςτικότθτα. Παράλλθλα, αρνθτικζσ επιπτϊςεισ εντοπίηονται και ςτον όγκο εργαςίασ τον

οποίο επωμίηονται οι δθμόςιοι λειτουργοί, κακιςτϊντασ τουσ με αυτό τον τρόπο λιγότερο

αποτελεςματικοφσ ςτθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ τουσ.

Η βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου κα οδθγιςει ςε ζναν αποδοτικότερο τρόπο εργαςίασ τθσ

δθμόςιασ υπθρεςίασ και ταυτόχρονα ςτθν πιο αποτελεςματικι και γριγορθ εξυπθρζτθςθ των

επιχειριςεων και του κοινοφ, μζςω τθσ απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν και των νομοκεςιϊν και

τθσ περαιτζρω εφαρμογισ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Ο ςτόχοσ του παρόντοσ χεδίου

Δράςθσ είναι διττόσ: αφενόσ να αποτελζςει τθ βάςθ για ζνα νζο τρόπο ςκζψθσ και λειτουργίασ

τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ πιο κοντά ςτον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ, μζςω του οποίου κα

καταπολεμθκεί θ γραφειοκρατία, και αφετζρου να κακορίςει τισ δράςεισ για τθν επίτευξθ του

Page 4: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.4

ςκοποφ αυτό, λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ και τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ για

αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ και αποτελεςματικότθτασ των μζτρων αυτϊν.

Ζμφαςθ δίνεται ςε αυτό το χζδιο Δράςθσ ςτο περιβάλλον ςτο

οποίο λειτουργοφν οι επιχειριςεισ, αφοφ θ βελτίωςθ του

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και θ απάλειψθ των διαδικαςιϊν εκείνων

που προκαλοφν αχρείαςτο διοικθτικό φόρτο και

γραφειοκρατία, κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ του

χρόνου και του κόςτουσ ςυμμόρφωςθσ των επιχειριςεων με

τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ, ϊςτε να βελτιωκεί το επιχειρθματικό

κλίμα αλλά και θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων.

Οι ενζργειεσ που

περιλαμβάνονται

για προϊκθςθ ςτο

παρόν ςχζδιο

δράςθσ,

επικεντρϊνονται ςε

υπθρεςίεσ και

τομείσ που

ςχετίηονται άμεςα

με τθν επαφι των

επιχειριςεων με το

κράτοσ.

Page 5: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

2. Υφιςτάμενη Κατάςταςη

2.1 Σι έχει γίνει μέχρι ςήμερα

Για τθν προϊκθςθ τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ ςτθν Κφπρο ςυςτάκθκε το 2007 ειδικι μονάδα ςτο

Τπουργείο Οικονομικϊν, με τθν αρμοδιότθτα εκπόνθςθσ και παρακολοφκθςθσ ενόσ εκνικοφ

προγράμματοσ δράςθσ για το ςυντονιςμό ενεργειϊν για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου ςτθν

εκνικι νομοκεςία και τθν υλοποίθςθ δράςεων ςχετικά με τθν Ζξυπνθ Ρφκμιςθ. τα πλαίςια αυτά:

εκδόκθκε Οδθγόσ διαβοφλευςθσ, αναφορικά με τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ πριν τθν

υποβολι νζων νομοκετικϊν προτάςεων ςτο Τπουργικό υμβοφλιο,

εκδόκθκε Οδθγόσ Νομοπαραςκευαςτικισ Διαδικαςίασ,

αναπτφχκθκε εγχειρίδιο αναφορικά με τθ χριςθ τθσ μεκοδολογίασ του Μοντζλου Πρότυπου

Κόςτουσ, για τθν επιμζτρθςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ και διοικθτικοφ φόρτου,

αναπτφχκθκε απλοποιθμζνθ μορφι ερωτθματολογίου Ανάλυςθσ Αντίκτυπου, με ςκοπό τθν

ανάλυςθ των πικανϊν επιπτϊςεων μιασ νζασ νομοκεςίασ ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία και το

περιβάλλον,

εκπονικθκε μελζτθ για καταγραφι ειςθγιςεων ςχετικά με απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που

ακολουκοφν οι επιχειριςεισ για ςκοποφσ ςυμμόρφωςισ τουσ με νομοκεςίεσ τθσ Κυπριακισ

Δθμοκρατίασ, ςτοχεφοντασ ςτθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και του διοικθτικοφ φόρου.

Με τθν ανάλθψθ τθσ αρμοδιότθτασ για προϊκθςθ τθσ Αναπτυξιακισ Μεταρρφκμιςθσ από τον

Τφυπουργό παρά τω Προζδρω, ςυςτάκθκε τον Οκτϊβριο του 2014 θ Ομάδα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ

ςτθ Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, θ οποία ανζλαβε τθν περαιτζρω προϊκθςθ των

κεμάτων που άπτονται τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ.

Δράςεισ μεταρρφκμιςθσ και απλοποίθςθσ προωκοφνται ιδθ ςτα πλαίςια του Μνθμονίου

υναντίλθψθσ με τθν Σρόικα αλλά και ειδικά ςτο πλαίςιο μεταρρφκμιςθσ τθσ δθμόςιασ

υπθρεςίασ. Μζχρι ςιμερα ζχουν τροχοδρομθκεί ςθμαντικζσ ενζργειεσ όπωσ θ δθμιουργία ενόσ

πιο αποτελεςματικοφ φορολογικοφ οργανιςμοφ, του Σμιματοσ Φορολογίασ, με τθν εφαρμογι

νζων ςυςτθμάτων, νζων διαδικαςιϊν και νζων μεκόδων ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ και ο

εκςυγχρονιςμόσ του Σμιματοσ Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ (ΣΕΕΕΠ). Σο ζργο ςτο

ΣΕΕΕΠ αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ πιο γριγορθσ και αποτελεςματικισ εξυπθρζτθςθσ, μζςω τθσ

μοντελοποίθςθσ και του αναςχεδιαςμοφ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν του Κλάδου Εταιρειϊν

και του Κλάδου Πνευματικισ και Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ και αφορά μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ

ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ, το νομοκετικό πλαίςιο, τθν αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων και τθν

οργανωτικι αναδιάρκρωςθ. Παράλλθλα, προωκείται θ δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου των

εγγεγραμμζνων ςτο ΣΕΕΕΠ εταιρειϊν με αποτζλεςμα περίπου 245,000 εταιρείεσ να ζχουν

αποκτιςει πλιρθ θλεκτρονικό φάκελο, ενϊ με τθν πρόςφατθ τροποποίθςθ του περί Εταιρειϊν

Νόμου, προωκείται θ διαςφάλιςθ τθσ επικαιροποίθςθσ των πλθροφοριϊν που τθροφνται και θ

διαγραφι των μθ ςυμμορφοφμενων με τθ νομοκεςία εταιρειϊν.

Page 6: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.6

Παράλλθλα με τισ πιο πάνω δράςεισ, θ Ομάδα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ ζκεςε ωσ πρωταρχικό ςτόχο τον

εντοπιςμό νομοκεςιϊν και διαδικαςιϊν που μποροφν να τφχουν απλοποίθςθσ, ϊςτε θ

διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν και θ εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων και του πολίτθ να γίνονται με

πιο γριγορο και αποτελεςματικό τρόπο. ε πρϊτο ςτάδιο, επιλζγθκαν τομείσ προτεραιότθτασ

ςτουσ οποίουσ καταβάλλεται προςπάκεια για λεπτομερι ανάλυςθ των διαδικαςιϊν, ϊςτε να

βελτιωκοφν ι/και να απλοποιθκοφν, ενϊ κα εξεταςτεί επίςθσ αν κρίνεται αναγκαία θ

τροποποίθςθ και του νομοκετικοφ πλαιςίου που τισ διζπει. Σθν ίδια ϊρα, προωκείται και θ

παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικά, μζςω τθσ κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ ΑΡΙΑΔΝΗ, τθσ

κυβζρνθςθσ.

Οι δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ και απλοποίθςθσ που ιδθ προωκοφνται με τθν πλιρθ εμπλοκι και

ςυνεργαςία των αρμόδιων Υπουργείων/Υπθρεςιϊν είναι:

Απλοποίθςθ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τουριςμοφ: Προωκοφνται ενζργειεσ για περιοριςμό

του διοικθτικοφ φόρτου που διζπει το «Επιχειρείν Σουριςμοφ», μζςω τθσ απλοποίθςθσ του

ςχετικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου και των διαδικαςιϊν, με ςτόχο τον εντοπιςμό επαχκϊν και

αναχρονιςτικϊν προνοιϊν που δρουν αναςταλτικά ςτθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και

ανταγωνιςτικότθτασ. Σο ζργο αυτό αποτελεί μια ςθμαντικι και πολυδιάςτατθ προςπάκεια,

εφόςον τα κζματα τουριςμοφ ςχετίηονται με αρμοδιότθτεσ ζξι Τπουργείων και τριάντα Αρχϊν

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Διμων). τα πλαίςια αυτά, πραγματοποιικθκε τον Ιοφνιο 2015

διαβοφλευςθ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (επιχειρθματίεσ, ςυνδζςμουσ, κεντρικι διοίκθςθ,

τοπικι αυτοδιοίκθςθ), για καταγραφι ειςθγιςεων και εμπειριϊν αναφορικά με τισ ςυναλλαγζσ

του ιδιωτικοφ τομζα με το κράτοσ, διαςφαλίηοντασ ότι λαμβάνονται υπόψθ όλα τα ςχετικά

δεδομζνα για τθ διαμόρφωςθ καλά ςτοιχειοκετθμζνων αποφάςεων αναφορικά με τισ

μεταρρυκμιςτικζσ δράςεισ που χρειάηεται να εφαρμοςτοφν. Πζραν τθσ απλοποίθςθσ του

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τα κζματα τουριςμοφ, ςτόχοσ είναι θ καταγραφι ειςθγιςεων

μείωςθσ του διοικθτικοφ φόρτου κατά 25%, οι οποίεσ κα ςυηθτθκοφν ςε ςειρά ςυναντιςεων και

εργαςτθρίων με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, για τελικι διαμόρφωςι τουσ.

Απλοποίθςθ ςθμαντικών διαδικαςιών του Σμιματοσ Κοινωνικών Αςφαλίςεων: το

Σμιμα ςυςτάκθκε ςχετικι Ομάδα Ζργου τον Μάρτιο του 2015, εφόςον ςφμφωνα με μελζτθ για

μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου που επωμίηονται οι εταιρείεσ, που πραγματοποιικθκε το 2011,

ςυνάγεται ότι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από το Σμιμα επθρεάηουν και αφοροφν μεγάλο

αρικμό επιχειριςεων και φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο για μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου από τον

εξορκολογιςμό των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. Για πιο αποτελεςματικι προϊκθςθ του ζργου

καταγραφισ και απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν, ζχουν επιλεγεί ςε πρϊτο ςτάδιο οι διαδικαςίεσ που

αφοροφν ςτθν καταβολι ειςφορϊν, ςτθν καταβολι του επιδόματοσ ανεργίασ και των πλθρωμϊν

λόγω πλεοναςμοφ, οι οποίεσ τυγχάνουν ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ ϊςτε να εξευρεκοφν τρόποι

απλοποίθςισ τουσ και διευκόλυνςθσ των επιχειριςεων και των πολιτϊν.

Εκςυγχρονιςμόσ και απλοποιιςεισ ςτο Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ:

Σο Σμιμα αυτό αποτελεί μια ακόμθ ςθμαντικι υπθρεςία θ οποία κρίκθκε ότι χριηει γενικότερθσ

αναδιάρκρωςθσ, με ςκοπό τθν απλοποίθςθ και τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου που ςχετίηεται

με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αλλά και τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ διεκπεραίωςθσ των εργαςιϊν.

Page 7: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.7

τα πλαίςια αυτά ςυςτάκθκε επίςθσ ςχετικι Ομάδα Ζργου τον Μάρτιο του 2015. ε πρϊτο

ςτάδιο ξεκίνθςε θ καταγραφι των διαδικαςιϊν που εμπίπτουν ςτο Σμιμα Μετανάςτευςθσ, ϊςτε

να εντοπιςτοφν πεδία απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται, για τθν καλφτερθ και

ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των εταιρειϊν και του κοινοφ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα τφχουν χειριςμοφ και

διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται για τθν παροχι υπθρεςιϊν που προςφζρονται από το Σμιμα

Αρχείου Πλθκυςμοφ.

Απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ Πολεοδομικισ Άδειασ και Άδειασ Οικοδομισ:

Προωκοφνται ενζργειεσ για τθ δθμιουργία ενόσ πιο αποδοτικοφ και αποτελεςματικοφ

ςυςτιματοσ που κα διζπει τθν αδειοδότθςθ αναφορικά με οικοδομικζσ εργαςίεσ και τον

οικοδομικό ζλεγχο. Αυτό κα γίνει μζςω τθσ ενδελεχοφσ μελζτθσ των προνοιϊν τθσ νομοκεςίασ

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, με τθ ςυμβολι εμπειρογνωμόνων, κακϊσ και μζςω δθμόςιασ

διαβοφλευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ των απόψεων των κοινωνικϊν εταίρων, με ςτόχο τθν

ανακεϊρθςθ τθσ νομοκεςίασ.

Οι προγραμματιηόμενεσ ενζργειεσ αναφορικά με τισ δράςεισ ςτουσ πιο πάνω τομείσ

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Πίνακα 1.

2.2 Πλαίςιο ΕΕ

Η Βελτίωςθ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου (Better Regulation) αποτελεί μία από τισ πιο ςθμαντικζσ

προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ τρατθγικισ τθσ

ΕΤΡΩΠΗ 2020, όπου αναφζρεται ότι «Η πρόκλθςθ για τθν επόμενθ Επιτροπι κα είναι να

επινοιςει μια ζξυπνθ ρυκμιςτικι προςζγγιςθ ςε βαςικοφσ τομείσ πολιτικισ. Αυτό κα απαιτιςει

κανόνεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ ευγενοφσ άμιλλασ και τθσ θκικισ ςυμπεριφοράσ

των οικονομικϊν παραγόντων, λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ το δθμόςιο ςυμφζρον. Η Ζξυπνθ

Ρφκμιςθ πρζπει να προςτατεφει τον καταναλωτι και να διαςφαλίςει αποτελζςματα ςχετικά με

τουσ ςτόχουσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ, χωρίσ να καταπνίξει οικονομικοφσ φορείσ όπωσ οι

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ι να περιορίςει αδικαιολόγθτα τθν ικανότθτά τουσ να

ανταγωνιςτοφν».

τισ πολιτικζσ κατευκφνςεισ του νζου Προζδρου τθσ Επιτροπισ, Jean-Claude Juncker, το κζμα τθσ

Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ περιλιφκθκε κάτω από τθν προτεραιότθτα "Ζνωςθ δθμοκρατικισ αλλαγισ"

και δόκθκε νζα ϊκθςθ ςτο κζμα τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ ςτθν ΕΕ, κζτοντάσ τθν ςτισ

προτεραιότθτεσ τθσ ατηζντασ τθσ νζασ Επιτροπισ (κθτεία 2014-2019), αναφζροντασ

χαρακτθριςτικά ότι «Αυτι θ Επιτροπι είναι αποφαςιςμζνθ να αλλάξει τόςο το τι κάνει θ Ζνωςθ

όςο και τον τρόπο που το κάνει. Ζξυπνθ Ρφκμιςθ ςθμαίνει να διαςφαλίςουμε ότι εκπλθρϊνουμε

πράγματι, όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερα, τουσ φιλόδοξουσ ςτόχουσ που ζχουμε κζςει 1».

Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, θ Επιτροπι ανακοίνωςε ςτισ 19 Μαΐου 2015, νζο πακζτο μζτρων για

τθ βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ ΕΕ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ κατά τθν

1 European Commission Press release - Better Regulation Agenda: Enhancing transparency and scrutiny for better EU

law-making, (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_en.htm)

Page 8: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.8

προετοιμαςία, εφαρμογι και επανεξζταςθ των πολιτικϊν που ακολουκοφνται, τθ ςτιριξθ των

αποφάςεων που λαμβάνονται με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και τθ ςυμμετοχι όλων των μερϊν

ςτα οποία αφορά ι επθρεάηει θ κάκε πολιτικι, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία που

ζχουν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςτθν οικονομία.

υγκεκριμζνα, το πακζτο παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ και εργαλεία για τθν εφαρμογι

δράςεων που ςχετίηονται με τα πιο κάτω:

Σον ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ των πολιτικϊν και νομοκεςιϊν τθσ ΕΕ, ϊςτε να

διαςφαλίηεται ότι αυτζσ ετοιμάηονται, εφαρμόηονται και ανακεωροφνται με διαφάνεια,

ςτθρίηονται ςε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για καλά ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ και

λαμβάνουν υπόψθ τισ απόψεισ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν, ϊςτε να είναι

αποτελεςματικζσ και να επιφζρουν το μικρότερο δυνατό διοικθτικό κόςτοσ.

Σθν αξιολόγθςθ των αναμενόμενων αλλά και πραγματικϊν επιπτϊςεων που επιφζρουν οι

πολιτικζσ, οι νομοκεςίεσ και άλλα μζτρα που λαμβάνονται ςε κάκε ςτάδιο, από τον

ςχεδιαςμό και εφαρμογι τουσ μζχρι τθν αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςι τουσ.

Σθ διενζργεια ανάλυςθσ του αντίκτυπου των προτεινόμενων επιλογϊν για δράςθ, ϊςτε να

λθφκοφν υπόψθ οι πικανζσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Για το

ςκοπό αυτό θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εγκακίδρυςε τον Ιοφλιο του 2015 το Regulatory Scrutiny

Board, το οποίο αποτελείται από τζςςερα μζλθ τθσ και τρία εξωτερικά μζλθ και κα αςχολείται

αποκλειςτικά με τθν αξιολόγθςθ των εκκζςεων ανάλυςθσ αντίκτυπου προτεινόμενων

νομοκεςιϊν, των εκκζςεων ελζγχου καταλλθλότθτασ νομοκεςιϊν κλπ.

Σον προςδιοριςμό, μζςω του προγράμματοσ REFIT (Regulatory Fitness and Performance

Programme) τθσ Επιτροπισ, κατά πόςο οι ςτόχοι μιασ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ ι πολιτικισ

μποροφν να επιτευχκοφν με πιο αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο και με μικρότερο

φόρτο για τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ. τα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ, γίνεται

ιδθ αξιολόγθςθ του κανονιςμοφ για τα τρόφιμα, ενϊ ζχει ολοκλθρωκεί ιδθ αρικμόσ

εργαςιϊν αξιολόγθςθσ υφιςτάμενων νομοκεςιϊν τθσ ΕΕ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα

τουσ κατά τθν εφαρμογι τουσ ςτα ΚΜ.

Η Επιτροπι προωκεί περαιτζρω το κεςμό των διαβουλεφςεων με τα ενδιαφερόμενα μζρθ

(stakeholder consultations), δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ μιασ πολιτικισ, αφοφ από τθν αρχι μιασ

πρωτοβουλίασ, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν τισ απόψεισ τουσ

ςχετικά με τουσ οδικοφσ χάρτεσ και τισ αρχικζσ εκτιμιςεισ επιπτϊςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ

πρωτοβουλίασ. Η Επιτροπι ςυμβουλεφεται επίςθσ ενεργά τουσ πολίτεσ και άλλα

ενδιαφερόμενα μζρθ κατά τθν προετοιμαςία όλων των ςθμαντικϊν πολιτικϊν πρωτοβουλιϊν.

Η Επιτροπι ειςιγαγε επίςθσ το κεςμό του “REFIT Platform”, που αποςκοπεί ςτο να φζρει

κοντά μια ομάδα ειδικϊν από τισ διοικιςεισ των κρατϊν μελϊν (“the government group”) και

μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που προζρχονται από επιχειριςεισ, κοινωνικά ςφνολα και τθν

κοινωνία των πολιτϊν (“the stakeholder group”), οι οποίοι κα επιλεγοφν μζςω ανοικτισ

πρόςκλθςθσ και κα αςχολοφνται με:

Page 9: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.9

o τθ ςυλλογι προτάςεων για μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου,

o τθν αξιολόγθςθ αυτϊν των προτάςεων με γνϊμονα τθ δυνατότθτα που παρζχουν για μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου που απορρζει από τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ ι τθν εφαρμογι τθσ, χωρίσ να επθρεάηονται οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι τθσ νομοκεςίασ,

o τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τισ προτάςεισ που κα πρζπει να τεκοφν ενϊπιον των υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ ι/και των αρμόδιων εκνικϊν, περιφερειακϊν ι τοπικϊν αρχϊν, μαηί με τισ απόψεισ τουσ και

o τθ γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εξζταςθσ των ειςθγιςεων που λιφκθκαν πίςω ςτουσ ενδιαφερομζνουσ.

Σζλοσ, ςτα πλαίςια του πακζτου μζτρων για βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, περιλαμβάνεται

και θ πρόταςθ για ςφναψθ Διοργανικισ υμφωνίασ για τθ Βελτίωςθ τθσ Νομοκεςίασ

(Interinstitutional Agreement on Better Law-Making), μεταξφ των τριϊν κεςμικϊν οργάνων τθσ ΕΕ

(Επιτροπι, υμβοφλιο, Κοινοβοφλιο), που αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2015.

3. Πλαίςιο τρατηγικήσ - τόχοι

Οι ςτόχοι και οι δράςεισ του χεδίου Δράςθσ, διζπονται από κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ, που θ ΕΕ ζχει

αναγνωρίςει ότι ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. φμφωνα με τισ αρχζσ

αυτζσ, για τθ βελτίωςθ του τρόπου που λειτουργεί και νομοκετεί το κράτοσ είναι ςθμαντικό να

γίνεται αξιολόγθςθ όλων των επιλογϊν ςτθν ευχζρεια του κράτουσ για εφαρμογι τθσ πολιτικισ –

πζραν δθλαδι τθσ νομοκζτθςθσ – και να ακολουκείται θ πιο κατάλλθλθ επιλογι για τθ

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Θα πρζπει να γίνεται αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων μιασ νομοκεςίασ, ωσ

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ χάραξθσ πολιτικισ, όχι προσ αντικατάςταςθ τθσ πολιτικισ

απόφαςθσ αλλά για υποβοικθςθ ςτθ λιψθ μιασ ενθμερωμζνθσ απόφαςθσ.

Η ζγκαιρθ και αποτελεςματικι διαβοφλευςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν με όλα τα ενδιαφερόμενα

μζρθ, ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωι μιασ πολιτικισ, αποτελεί ςθμαντικι προχπόκεςθ, κακϊσ

επίςθσ και θ απλοποίθςθ των υφιςτάμενων κανονιςμϊν και διαδικαςιϊν του κράτουσ, με ςτόχο

όχι τθν απορρφκμιςθ αλλά τθ διατιρθςθ τθσ φπαρξθσ κανόνων που είναι πιο αποτελεςματικοί,

ϊςτε να είναι πιο εφκολο για τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ να τουσ κατανοιςουν και να

ςυμμορφωκοφν με αυτοφσ. Σθν ίδια ϊρα, είναι ςθμαντικό να δίνεται εφκολθ πρόςβαςθ ςτθ

νομοκεςία και το ρυκμιςτικό πλαίςιο ϊςτε να ενιςχφεται θ ςυνοχι και θ ςαφινεια των

κανονιςμϊν μζςω τθσ ενοποίθςισ τουσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτοφσ με τθ χριςθ

πρακτικϊν ρυκμίςεων, ιδίωσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και των

επικοινωνιϊν. Προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, για να εξαςφαλιςτεί

ότι οι πλιρεισ ςυνζπειεσ τθσ είναι κατανοθτζσ και λαμβάνονται υπόψθ.

υνοπτικά, οι δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν χζδιο Δράςθσ, ςτόχο ζχουν να κινθκοφν

γφρω από τισ εφτά πιο κάτω αρχζσ που διζπουν τθ Βελτίωςθ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου:

1) Αναγκαιότθτα (Necessity): εξετάηει αν μια πολιτικι είναι αναγκαία ι όχι.

Page 10: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.10

2) Αναλογικότθτα (Proportionality): για να είναι αποτελεςματικι μια πολιτικι, θ επιλογι των

δράςεων και εργαλείων που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να γίνεται ανάλογα με τουσ

ςτόχουσ που πρζπει να επιτευχκοφν.

3) Επικουρικότθτα (Subsidiarity): οι ςτόχοι πρζπει να επιδιϊκονται ςτο πιο ςχετικό επίπεδο.

4) Διαφάνεια (Transparency): κα πρζπει να επιδιϊκεται θ ςυμμετοχι από και θ διαβοφλευςθ με

όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ πριν από τθ ςφνταξθ μιασ νομοκεςίασ.

5) Λογοδοςία (Accountability): κα πρζπει να γίνεται ςαφισ προςδιοριςμόσ του ποιοσ φζρει τθν

ευκφνθ για τθν πολιτικι/νομοκεςία και να δίνεται θ ευκαιρία ςε κάκε εμπλεκόμενο να

ενθμερϊςει τθν αρμόδια αρχι ςχετικά με τισ δυςκολίεσ τθσ εφαρμογισ τθσ ι τθσ

ςυμμόρφωςθσ με αυτιν.

6) Προςβαςιμότθτα (Accessibility): προχπόκεςθ για τθν ορκι εφαρμογι των νομοκεςιϊν είναι

αυτζσ να είναι κατανοθτζσ και προςβάςιμεσ.

7) Απλοφςτευςθ (Simplicity): οποιαδιποτε ρφκμιςθ γίνεται πρζπει να είναι απλι ςτθ χριςθ και

τθν κατανόθςθ.

Ζχοντασ ωσ βάςθ τισ πιο πάνω αρχζσ, κρίνεται ότι οι δφο πιο ςθμαντικοί ςτόχοι που χριηουν

αντιμετϊπιςθσ είναι:

- θ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου ο οποίοσ επιβαρφνει ιδιαίτερα τισ επιχειριςεισ, μζςα

από ανακεϊρθςθ και απλοποίθςθ νομοκεςιϊν και διαδικαςιϊν

- θ βελτίωςθ του πλαιςίου ειςαγωγισ νζων νομοκεςιϊν και κανονιςμϊν.

τθν παράγραφο 4 πιο κάτω αναλφονται οι τρεισ Προτεραιότθτεσ μζςω των οποίων κεωρείται ότι

κα επιτευχκοφν οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι.

4. Προτεραιότητεσ

Πιο κάτω παρουςιάηονται οι τρεισ προτεραιότθτεσ γφρω από τισ οποίεσ κα αναπτυχκοφν οι

δράςεισ για Ζξυπνθ Ρφκμιςθ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ για Βελτίωςθ του

Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου.

Page 11: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.11

το Παράρτθμα 1 περιλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για κάκε Προτεραιότθτα, τα

χρονοδιαγράμματα υλοποίθςθσ τθσ κάκε δράςθσ κακϊσ και οι αρμόδιοι φορείσ.

Προτεραιότητα 1: Απλοποίηςη διαδικαςιών και νομοθεςίασ και καταπολέμηςη διοικητικού φόρτου

Σο νομοκετικό περιβάλλον ςτθν Κφπρο είναι δαιδαλϊδεσ με νομοκεςία διάςπαρτθ, δυςεφρετθ,

διαρκϊσ τροποποιοφμενθ και απαρχαιωμζνθ, κάτι που κακιςτά ιδιαιτζρωσ δφςκολθ τθν

προςπάκεια ανεφρεςθσ και ερμθνείασ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Ο εκςυγχρονιςμόσ και θ

απλοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ, ςτθ μείωςθ

τθσ γραφειοκρατίασ και ςτθν κατάργθςθ περιττϊν υποχρεϊςεων πλθροφόρθςθσ προσ το κράτοσ.

Για ςκοποφσ αντιμετϊπιςθσ του διοικθτικοφ φόρτου που ςχετίηεται με τθ νομοκεςία, είναι

ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ τόςο ο ςκοπόσ τθσ ίδιασ τθσ νομοκεςίασ όςο και ο τρόποσ με

τον οποίο οι αρμόδιεσ αρχζσ τθν εφαρμόηουν. Πζραν του φόρτου που προζρχεται από το

νομοκετικό πλαίςιο, πολλζσ φορζσ αυτό που προκαλεί κακυςτεριςεισ ςτθν παροχι των

δθμόςιων υπθρεςιϊν είναι ο τρόποσ εφαρμογισ μιασ νομοκεςίασ και οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ που

ακολουκοφνται από τουσ δθμόςιουσ φορείσ. Ωσ εκ τοφτου, θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ

μιασ νομοκεςίασ από μόνθ τθσ, δθλαδι θ τροποποίθςθ των ίδιων των προνοιϊν και απαιτιςεων

1. Απλοποίθςθ διαδικαςιών και νομοκεςιών -

καταπολζμθςθ διοικθτικοφ φόρτου

2. Καλφτερθ νομοκζτθςθ και Ανάλυςθ Αντίκτυπου

3.Καλλιζργεια κουλτοφρασ και ανάπτυξθ ςχετικών

ικανοτιτων

Η -

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

Μονάδα Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ

Δίκτυο πυρινων/

Λειτουργϊν Συνδζςμων Υπουργείων

Προτεραιότθτα 1:

Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και νομοκεςιϊν -καταπολζμθςθ διοικθτικοφ φόρτου

Page 12: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.12

τθσ νομοκεςίασ, δεν είναι αρκετι για μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου, αλλά χρειάηεται να γίνει

ταυτόχρονα με τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται για τθν εφαρμογι τθσ.

Για αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που ιςχφουν ςτα

Σμιματα και τουσ τομείσ που ζχουν επιλεγεί ωσ προτεραιότθτα ςε πρϊτο ςτάδιο. Παράλλθλα

είναι ςθμαντικό να προωκθκεί το ζργο ςταδιακισ καταγραφισ των διαδικαςιϊν όλων των

Σμθμάτων τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, κάτι που δεν ζχει γίνει προθγουμζνωσ. θμαντικι είναι και θ

αντιμετϊπιςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ εργαςίασ ςε οριςμζνα Σμιματα, που αφορά ςτο χειριςμό του

μεγάλου όγκου αποκεματικοφ αιτιςεων από παλιζσ υποκζςεισ που κακυςτεροφν τθ διαδικαςία

αλλά και ςτο χειριςμό των νζων υποκζςεων ι ςτθν καταχϊρθςθ εγγράφων και πιςτοποιθτικϊν

ςτα μθτρϊα των Σμθμάτων και θ μεταφορά από ςφςτθμα καταχϊρθςθσ ςε φυςικοφσ φακζλουσ

ςε θλεκτρονικό ςφςτθμα, για τθν καλφτερθ παροχι υπθρεςιϊν και για ςκοποφσ εκςυγχρονιςμοφ

και εξοικονόμθςθσ χϊρου. Οι δράςεισ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν που κα προωκθκοφν κα

γίνονται ςε ςυνζργεια και με τισ πρωτοβουλίεσ που προωκοφνται από τθν Επιτροπι ςτα πλαίςια

του REFIT.

Οι δράςεισ που αφοροφν ςτθν επίτευξθ τθσ απλοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ και των διαδικαςιϊν

ομαδοποιοφνται ςτισ πιο κάτω Κατθγορίεσ Δράςεων:

1. Οριηόντιεσ Δράςεισ Απλοποίθςθσ/Μείωςθσ Διοικθτικοφ Φόρτου ςτισ επιχειριςεισ και τουσ

πολίτεσ,

2. Εκςυγχρονιςμόσ του Σμιματοσ Εφόρου Εταιρειϊν και Επιςιμου Παραλιπτθ,

3. Ανακεϊρθςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου για κζματα Σουριςμοφ,

4. Εκςυγχρονιςμόσ και Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςτο Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και

Μετανάςτευςθσ,

5. Απλοποίθςθ κφριων διαδικαςιϊν ςτισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων,

6. Ανακεϊρθςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του Κανονιςτικοφ πλαιςίου για Πολεοδομικζσ Άδειεσ και

Άδειεσ Οικοδομισ,

7. Απλοποιιςεισ ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ,

8. Απλοποιιςεισ ςτο Σμιμα Φορολογίασ,

9. Δράςεισ απλοποίθςθσ ςε άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.

Οι λεπτομερείσ δράςεισ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1.

Προτεραιότθτα 2:

Καλφτερθ Νομοκζτθςθ και Ανάλυςθ του Αντίκτυπου

Page 13: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.13

Προτεραιότητα 2: Καλύτερη Νομοθέτηςη και Ανάλυςη του Αντίκτυπου τησ νέασ νομοθεςίασ

Η ανάλυςθ των πικανϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν ι και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν

εφαρμογι μιασ νζασ νομοκετικισ ι κανονιςτικισ ρφκμιςθσ, αποτελεί ζνα ιδιαίτερα χριςιμο

εργαλείο διαμόρφωςθσ πολιτικισ, ϊςτε αυτι να βαςίηεται ςε ποιοτικι, διαφανι και

αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. Η προςζγγιςθ αυτι ςτοχεφει ςτο να διαςφαλίςει ότι οι

αποφάςεισ για τθν υλοποίθςθ μιασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, και κατ’ επζκταςθ πολιτικισ,

βαςίηονται ςε εμπειρικά ςτοιχεία και ςε εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ όλων των εναλλακτικϊν

πολιτικϊν επιλογϊν.

Η εφαρμογι του εν λόγω εργαλείου ςτθν Κφπρο βρίςκεται ακόμθ ςε πρϊιμθ φάςθ, ςε ςχζςθ

τουλάχιςτον με τθν αντίςτοιχθ εμπειρία και πρακτικι ςε επίπεδο ΕΕ αλλά και ςε ςχζςθ με τθν

πλειοψθφία των Κρατϊν Μελϊν. Η μζχρι ςιμερα εφαρμογι ενόσ απλουςτευμζνου μθχανιςμοφ

Ανάλυςθσ Αντίκτυπου (ΑΑ) δεν φαίνεται να ζχει ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθ βελτίωςθ του

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ι ςτθν επίτευξθ των ευρφτερων ςτόχων τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ. Σο ιςχφον

πλαίςιο δεν διαςφαλίηει τθν επαρκι αξιολόγθςθ των πικανϊν επιπτϊςεων από νζεσ νομοκετικζσ

προτάςεισ, οφτε και τθν αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν μθ-νομοκετικϊν ρυκμίςεων οι οποίεσ κα

μποροφςαν να προωκθκοφν για τον ίδιο ςκοπό και ενδεχομζνωσ με λιγότερεσ επιπτϊςεισ. Η

ζλλειψθ ενόσ μθχανιςμοφ ελζγχου, κυρίωσ ωσ προσ τθν ποιότθτα τθσ αξιολόγθςθσ που

διεξάγεται, δρα αναςταλτικά ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων που προκφπτουν από

τθν εν λόγω διαδικαςία εκ μζρουσ των αρμόδιων φορζων (π.χ. Τπουργεία, Τπουργικό υμβοφλιο,

Βουλι των Αντιπροςϊπων).

τα πλαίςια αυτά κα προωκθκεί ο αναςχεδιαςμόσ και θ ειςαγωγι ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου

ΑΑ ςτθ νομοπαραςκευαςτικι διαδικαςία, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ

ενόσ πιο εξειδικευμζνου μθχανιςμοφ για αξιολόγθςθ και ενδεχομζνωσ μετριαςμοφ του

αντίκτυπου που προκφπτει για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (SME Test). Επιςθμαίνεται ότι θ

εφαρμογι ενόσ τζτοιου μθχανιςμοφ αποτελεί εκ των προτζρων προχπόκεςθ για τθν αξιοποίθςθ

και απορρόφθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων που ζχουν κατανεμθκεί ςτθ χϊρα για τθν περίοδο 2014-

2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ

επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.

Η υιοκζτθςθ ενόσ νζου ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ΑΑ απαιτεί τον ολικό ςυντονιςμό ςε επίπεδο

Κυβζρνθςθσ, τθ ςτιριξθ και ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων Τπουργείων αλλά και τθν

ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ και δζςμευςθ από τθν πολιτικι θγεςία (υπουργοφσ, βουλευτζσ) και τα

υψθλόβακμα κυρίωσ ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ να ενςωματϊςουν τισ νζεσ πρακτικζσ ςτον

κφκλο χάραξθσ πολιτικισ, κζτοντασ παράλλθλα υψθλζσ προςδοκίεσ ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ

ανάλυςθσ του πικανοφ αντίκτυπου. Ιδιαίτερα χριςιμθ είναι θ δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ

οργάνου με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, που να μπορεί να παρακολουκεί, να

κακοδθγεί, να εξετάηει και να αξιολογεί τισ εκκζςεισ ΑΑ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διαφάνεια και

θ ορκι εφαρμογι του εργαλείου. Εξίςου χριςιμθ είναι θ καλλιζργεια ςχετικισ κουλτοφρασ ςτα

Τπουργεία, όπου κα πρζπει να αναπτυχκεί ςταδιακά θ γνϊςθ και ικανότθτα για εςωτερικό

ςυντονιςμό και κακοδιγθςθ.

Page 14: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.14

Παράλλθλα, για τθ βελτίωςθ και τθν προϊκθςθ τθσ διαφάνειασ αναφορικά με το ρυκμιςτικό

πλαίςιο, είναι απαραίτθτθ και θ υιοκζτθςθ μιασ ςυςτθματικισ διαδικαςίασ για τθ ςφνταξθ

νομοκετθμάτων. Η διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ τθ δθμοςίευςθ εκ μζρουσ του

κράτουσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό νομοκζτθςθσ (νομοκεςίασ ι και κανονιςμϊν),

κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ και κακοδιγθςθσ των αρμόδιων λειτουργϊν για τθν ομοιόμορφθ

ςφνταξθ νομικϊν κειμζνων.

Οι δράςεισ που αφοροφν ςτθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ νομοκζτθςθσ και ανάλυςθσ αντίκτυπου

ομαδοποιοφνται ςτισ πιο κάτω Κατθγορίεσ Δράςεων:

1. χεδιαςμόσ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου εφαρμογισ τθσ Ανάλυςθσ Αντίκτυπου (ΑΑ),

2. Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου για τθν ΑΑ,

3. Ανάπτυξθ γνϊςθσ και ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτο πλαίςιο ΑΑ,

4. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων.

Οι λεπτομερείσ δράςεισ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1.

Προτεραιότητα 3: Καλλιέργεια κουλτούρασ απλοποίηςησ και ανάπτυξη ςχετικών ικανοτήτων

Η δθμιουργία τθσ Ομάδασ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθν προϊκθςθ των

κεμάτων αυτϊν, μαηί με μια ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ για αλλαγι κουλτοφρασ ςτθ δθμόςια

υπθρεςία, δθμιουργεί μια καλι ευκαιρία για δθμιουργία δυναμικισ γφρω από τα κζματα αυτά,

υποςτθρίηοντασ τουσ πόρουσ και τισ δομζσ λογοδοςίασ.

Η πρόςφατθ ϊκθςθ που δόκθκε από τα Τπουργεία ςτθν προϊκθςθ των δθμοςίων

διαβουλεφςεων είναι ζνασ πικανόσ τρόποσ προϊκθςθσ των ενεργειϊν ςχετικά με τθν Ζξυπνθ

Ρφκμιςθ και θ δθμόςια εκςτρατεία κα μποροφςε να χρθςιμεφςει ωσ πλατφόρμα για τθν

ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςχετικά με τα κζματα αυτά. Ωςτόςο, θ δθμιουργία ενόσ ενεργοφ

δικτφου από άτομα ςτα Τπουργεία που είναι αφοςιωμζνα ςτο ςκοπό αυτό, κα διαδραματίςει

ςθμαντικό ρόλο ςτο να αποτελζςει θ Ζξυπνθ Ρφκμιςθ προτεραιότθτα των Τπουργείων/

Τπθρεςιϊν.

Για το λόγο αυτό, είναι ςθμαντικό να προωκθκοφν δράςεισ που κα αναπτφξουν τθν ικανότθτα

των δθμόςιων λειτουργϊν να ςκζφτονται και να ενεργοφν ζχοντασ υπόψθ τισ αρχζσ και τουσ

ευρφτερουσ ςτόχουσ τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ. Σα άτομα τα οποία κα επιλεγοφν κα πρζπει να είναι

τα κατάλλθλα, ανάλογα με τα κακικοντα που εκτελοφν ςτον οργανιςμό τουσ, τθν πρόςβαςθ που

Προτεραιότθτα 3:

Καλλιζργεια κουλτοφρασ και ανάπτυξθ ςχετικϊνικανοτιτων

Page 15: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.15

ζχουν ςτισ πλθροφορίεσ και το προςωπικό, και τθν ανάμιξι τουσ ςτθν ομάδα που χειρίηεται τον

ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ των υπθρεςιϊν τουσ, αφοφ ενζργειεσ

που εντάςςονται ςτα πλαίςια τθσ απλοποίθςθσ και βελτίωςθσ των παρεχόμενων δθμοςίων

υπθρεςιϊν αποτελοφν ζνα οριηόντιο κζμα που πρζπει να προωκείται παράλλθλα με τουσ

υπόλοιπουσ ςτόχουσ του κάκε Τπουργείου. Η νζα κουλτοφρα δεν αρκεί να εμπεδωκεί μόνο από

τουσ λειτουργοφσ που κα αςχολοφνται με τθν παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν κεμάτων, αλλά

χρειάηεται να γίνει τρόποσ ςκζψθσ που κα διζπει ολόκλθρθ τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ

υπθρεςίασ.

Οι δράςεισ που αφοροφν ςτθν επίτευξθ τθσ καλλιζργειασ κουλτοφρασ και ανάπτυξθσ ικανοτιτων

ομαδοποιοφνται ςτισ πιο κάτω Κατθγορίεσ Δράςεων:

1. Διαμόρφωςθ του απαραίτθτου κεςμικοφ πλαιςίου για ςυντονιςμό εφαρμογισ και

παρακολοφκθςθσ ενεργειϊν για απλοποίθςθ και μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου,

2. Εκπαίδευςθ ςε κζματα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ,

3. Επικοινωνία/Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τα μζτρα και τισ αλλαγζσ που

προωκοφνται,

4. Εγκακίδρυςθ μθχανιςμοφ λογοδοςίασ για παροχι πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςτθν

κυβζρνθςθ.

Οι λεπτομερείσ δράςεισ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1.

5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηςη ςτα πλαίςια τησ Βελτίωςησ του Ρυθμιςτικού Πλαιςίου

Η χριςθ των Σεχνολογιϊν των Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) αποτελεί βαςικό οριηόντιο

παράγοντα για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τον εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα, ενϊ

βελτιϊνει τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ

διακυβζρνθςθσ αποτελεί προτεραιότθτα και βαςικι προχπόκεςθ για να καταςτεί δυνατι θ

μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Είναι πλζον αποδεδειγμζνο ότι θ θλεκτρονικι

διακυβζρνθςθ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα για τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθ διαφάνεια,

τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ του δθμόςιου τομζα μζςω εξοικονόμθςθσ πόρων και χρόνου,

τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθ ςυγκράτθςθ των ρυκμϊν αφξθςθσ προςωπικοφ, τθν

ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και τθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν ςε 24ωρθ βάςθ, τθ

βελτιωμζνθ ποιότθτα πλθροφόρθςθσ που οδθγεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ και

ςυνεπϊσ, ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ, δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα

αξιοπιςτίασ.

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και με ςκοπό να δοκεί προτεραιότθτα ςτα ζργα θλεκτρονικισ

διακυβζρνθςθσ και να αρκοφν οι κακυςτεριςεισ που υπιρχαν αναφορικά με τθν ζγκριςθ των

ζργων αυτϊν, το Τπουργικό υμβοφλιο αποφάςιςε ςτισ 18 Ιουνίου 2015 τθν αντικατάςταςθ του

Page 16: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.16

Εκτελεςτικοφ υμβουλίου Μθχανογράφθςθσ (ΕΜ) από το υμβοφλιο Ηλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ (ΗΔ), ςτο οποίο προεδρεφει ο Τφυπουργόσ παρά τω Προζδρω. Με τθν εν λόγω

απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου κρίνεται ότι κα επιςπευτεί θ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με

τθν ζγκριςθ και υλοποίθςθ ζργων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και θ επίλυςθ τυχόν

προβλθμάτων, αφοφ οι αποφάςεισ κα λαμβάνονται ςε ανϊτερο επίπεδο.

Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ του ΗΔ είναι οι εξισ:

(α) Ζγκριςθ υλοποίθςθσ ζργων πλθροφορικισ/θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθ βάςθ ενόσ

Σριετοφσ χεδίου Δράςθσ, ςτο οποίο κα γίνεται προτεραιοποίθςθ των ζργων.

(β) Παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των ζργων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και όπου

είναι απαραίτθτο, λιψθ μζτρων για επίςπευςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ.

(γ) Λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων για τα κζματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.

Οι κατθγορίεσ δράςεων τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που αποτελοφν προτεραιότθτα και

ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν Ζξυπνθ Ρφκμιςθ και τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν είναι οι ακόλουκεσ:

5.1 Παροχή πληροφόρηςησ και περιςςότερων δημόςιων υπηρεςιών ηλεκτρονικά ςτο

περιβάλλον τησ ΑΡΙΑΔΝΗ (Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδοσ Αςφαλείασ)

Η ΑΡΙΑΔΝΗ είναι ζνα ζργο κομβικισ ςθμαςίασ του Σμιματοσ Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ (ΣΤΠ), το

οποίο κζτει τισ βάςεισ για μια επιτυχθμζνθ Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Μζςω τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ κα

παρζχονται υψθλισ ποιότθτασ θ-υπθρεςίεσ προσ το κοινό, ενϊ θ πφλθ κα αποτελεί ζνα κεντρικό

ςθμείο πρόςβαςθσ μζςω του οποίου οι επιχειριςεισ/πολίτεσ, με μοναδικό «κλειδί ειςόδου», κα

μποροφν να ςυναλλάςςονται με το δθμόςιο, με αςφάλεια, 24 ϊρεσ το 24ωρο, με αποτζλεςμα το

κράτοσ να παρουςιάηεται ωσ μία οντότθτα προσ τον πολίτθ.

Μζςω τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ γίνεται δυνατι θ υποβολι θλεκτρονικϊν αιτθμάτων από τον πολίτθ και τισ

επιχειριςεισ προσ τισ διάφορεσ Κυβερνθτικζσ Τπθρεςίεσ (ΚΤ), χωρίσ να απαιτείται θ παρουςία

τουσ ςτα γραφεία των ΚΤ. Σα αιτιματα που υποβάλλονται μζςω τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ προωκοφνται

αυτόματα για θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα2 των αρμοδίων ΚΤ.

Επιπρόςκετα, θ ΑΡΙΑΔΝΗ αναλαμβάνει τθ ςυλλογι διαφόρων πλθροφοριϊν/πιςτοποιθτικϊν που

απαιτοφνται από άλλα κυβερνθτικά ςυςτιματα, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ διεκπεραίωςθ του

αιτιματοσ χωρίσ να χρειάηεται ο πολίτθσ/επιχείρθςθ να τα προςκομίςει μαηί με τθν αίτθςθ. Η

διεκπεραίωςθ των θλεκτρονικϊν αιτθμάτων μπορεί να γίνει άμεςα ι ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο

ανάλογα με τθ φφςθ του αιτιματοσ και τισ δυνατότθτεσ των εν λόγω ςυςτθμάτων.

Οι Τπθρεςίεσ που κα παρζχονται προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ μζςω τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ

είναι:

υποβολι/διεκπεραίωςθ αιτθμάτων θλεκτρονικά,

πλθροφόρθςθ για τθν πρόοδο των αιτθμάτων,

πλθροφόρθςθ για τισ διαδικαςίεσ αναφορικά με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει θ δθμόςια

υπθρεςία ςτουσ πολίτεσ/επιχειριςεισ,

2 Back End ςυςτιματα.

Page 17: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.17

θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ.

5.2 Παροχή Πιςτοποιητικών Ηλεκτρονικήσ Τπογραφήσ και Ηλεκτρονικήσ

Αυθεντικοποίηςησ

Σα πιςτοποιθτικά θλεκτρονικισ υπογραφισ και θλεκτρονικισ αυκεντικοποίθςθσ αποτελοφν τον

καταλφτθ για τθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ δθμόςιων υπθρεςιϊν (υποβολι αίτθςθσ

θλεκτρονικά υπογραμμζνθ, διευκζτθςθ πλθρωμισ εκεί όπου χρειάηεται, υποβολι

δικαιολογθτικϊν που είναι υπογραμμζνα θλεκτρονικά κτλ).

Οι προθγμζνεσ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, οι οποίεσ αντικακιςτοφν τθν ιδιόχειρθ υπογραφι, κα

ανοίξουν τον δρόμο ςτθ διεκπεραίωςθ αςφαλϊν θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν που μζχρι τϊρα

απαιτοφςαν τόςο τθ χειρόγραφθ υπογραφι των ατόμων όςο και τθ φυςικι τουσ παρουςία. Σο

νομικό πλαίςιο που καλφπτει τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ ςτθν Κφπρο (Ν. 188(Ι)/2004 και Ν.

86(Ι)2012) είναι ολοκλθρωμζνο. Παράλλθλα, ο μθχανιςμόσ εγγραφισ, αναγνϊριςθσ και

πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν ζχει ιδθ εγκαταςτακεί ςτθν ΑΡΙΑΔΝΗ, αφοφ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ

κα παρζχονται μζςω αυτισ.

υνεπϊσ, τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα

νομοκεςία και ςυμβατά με τον υφιςτάμενο μθχανιςμό τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ. τόχοσ είναι όλοι οι

πολίτεσ να διακζτουν τα εν λόγω Πιςτοποιθτικά.

Για να καταςτεί δυνατι θ επιτυχισ εφαρμογι τθσ εν λόγω δράςθσ, κα πρζπει να γίνουν αλλαγζσ

ςτισ επιμζρουσ νομοκεςίεσ και διαδικαςίεσ των Σμθμάτων/Τπθρεςιϊν και τεχνικζσ

τροποποιιςεισ, όπου χρειάηεται, ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα των Σμθμάτων.

5.3 Ανταλλαγή Πληροφοριών/Δεδομένων μεταξύ των Πληροφοριακών

υςτημάτων των Κυβερνητικών Σμημάτων

φμφωνα με τθ τρατθγικι Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κακϊσ και το Πλαίςιο

Διαλειτουργικότθτασ, το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ εν λόγω τρατθγικισ, θ πολιτικι για τθν

ανταλλαγι πλθροφοριϊν κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ δφο πιο κάτω Αρχζσ:

- Μοναδικι Καταχώρθςθ Δεδομζνων: Οι ίδιεσ πλθροφορίεσ δεν πρζπει να φυλάγονται ςε

περιςςότερα από ζνα ςυςτιματα, ενώ πρζπει να επαναχρθςιμοποιοφνται από

διάφορουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ, με τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηεται θ προςταςία

των δεδομζνων και τθσ ιδιωτικότθτασ.

Για κάκε πλθροφορία που ηθτά/διατθρεί το κράτοσ για τον πολίτθ/επιχείρθςθ κα πρζπει να

κακοριςτεί ωσ ιδιοκτιτθσ ο αρμόδιοσ κυβερνθτικόσ φορζασ. Ο διαμοιραςμόσ των πλθροφοριϊν

με τουσ κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ φορείσ ενιςχφει τθν αποδοτικότθτα και

αποτελεςματικότθτα και αυξάνει το επίπεδο τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που παρζχονται

ςτουσ πολίτεσ.

- Οι πλθροφορίεσ/δεδομζνα που αφοροφν τον πολίτθ/επιχείρθςθ πρζπει να ηθτοφνται

από το δθμόςιο τομζα μόνο μια φορά.

Page 18: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.18

Η λιψθ των πλθροφοριϊν από τον πολίτθ/επιχείρθςθ κα πρζπει να γίνεται μόνο μία φορά και ο

ιδιοκτιτθσ (αρμόδιοσ κυβερνθτικόσ φορζασ) κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ επικαιροποίθςισ τουσ.

Νοείται ότι για να καταςτεί αυτό δυνατό κα πρζπει να κακοριςτοφν ςχετικζσ εςωτερικζσ

διαδικαςίεσ που να επιτρζπουν:

(α) τθ διοχζτευςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν από τον ιδιοκτιτθ ςτισ υπόλοιπεσ ΚΤ, και

(β) τθν ενθμζρωςθ του ιδιοκτιτθ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ άλλθ ΚΤ γίνεται δζκτθσ των

τροποποιθμζνων/νζων πλθροφοριϊν από τον πολίτθ/επιχείρθςθ.

5.4. Κέντρο Σηλεφωνικήσ Εξυπηρέτηςησ

Η λειτουργία του Κζντρου Σθλεξυπθρζτθςθσ του πολίτθ (ΚΣΕ) εγκρίκθκε από το Τπουργικό

υμβοφλιο τον Ιανουάριο του 2015. Σο ΚΣΕ κα αποτελεί κζντρο επικοινωνίασ, το οποίο κα δζχεται

αιτιματα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίασ (τθλζφωνο, μινυμα SMS, θλεκτρονικό

ταχυδρομείο) και κα ανταποκρίνεται ςτα τθλεφωνιματα των πολιτϊν και των επιχειριςεων που

αφοροφν όλθ τθ δθμόςια υπθρεςία. Σο ΚΣΕ κα παρζχει πρωτογενι πλθροφόρθςθ αναφορικά με

τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ κακϊσ και δευτερογενι

πλθροφόρθςθ που αφορά ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν πρόοδο των αιτθμάτων τουσ και για

οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι πλθροφορία, εφόςον επιβεβαιωκεί θ ταυτότθτα από το λειτουργό του

ΚΣΕ. Σο ΚΣΕ κα λειτουργεί από εξωτερικό ςυνεργάτθ.

5.5 Εκςυγχρονιςμόσ του Δημόςιου Σομέα – Κυβέρνηςη χωρίσ χαρτί

Σο φςτθμα Αυτοματοποίθςθσ Γραφείου (eoasis) αυτοματοποιεί τθ διεφκυνςθ και διαχείριςθ

όλων των εγγράφων τθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ και κανονιςμοφσ που

διζπουν τθ δθμιουργία, τθν αρχειοκζτθςθ, τθν αςφάλεια, τθ διαβάκμιςθ εμπιςτευτικότθτασ, τθ

διακίνθςθ των εγγράφων και τθν τελικι καταςτροφι τουσ ι τθ μακροχρόνια διατιρθςθ και

μελλοντικι διάκεςι τουσ ςτο κοινό ι ςε ερευνθτζσ.

τόχοσ είναι θ κατάργθςθ των φακζλων και θ αλλθλογραφία μεταξφ των ΚΤ να γίνεται μόνο

θλεκτρονικά μζςω του eoasis. Αυτό κα επιφζρει τεράςτιεσ εξοικονομιςεισ ςτθ δθμόςια

υπθρεςία.

5.6 Βελτίωςη των Διαδικαςιών Αγοράσ ή και Επέκταςησ υςτημάτων

Πληροφορικήσ

Η υλοποίθςθ ζργων θ-διακυβζρνθςθσ αποτελεί χρονοβόρα διαδικαςία, θ οποία δθμιουργεί

κακυςτζρθςθ ςτον εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα και ζχει τεράςτιο αντίκτυπο ςτθν

οικονομικι ανάπτυξθ και κοινωνικι ευθμερία. Η τεχνολογία αλλάηει ςυνεχϊσ και θ αγορά ι θ

επζκταςθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ πρζπει να γίνει λιγότερο χρονοβόρα.

Οι λεπτομερείσ δράςεισ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 2.

Page 19: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.19

6. Εφαρμογή

6.1 Δομέσ Διαχείριςησ

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ και τθν παρακολοφκθςθ

τθσ προόδου των αποτελεςμάτων των δράςεων Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ, προκφπτει θ ανάγκθ για

δθμιουργία και ενίςχυςθ τθσ αναγκαίασ δομισ χάραξθσ πολιτικισ και λογοδοςίασ. Για το ςκοπό

αυτό, κρίνεται απαραίτθτθ θ δθμιουργία δφο ςωμάτων, ωσ εξισ:

Δθμιουργία, κατόπιν διερεφνθςθσ αναφορικά με τθν πιο ευζλικτθ και κατάλλθλθ μορφι, μιασ

επιτροπισ ςτθν οποία κα υποβάλλονται, μζςω τθσ ΜΔΜ, κζματα για τα οποία απαιτείται

κακοδιγθςθ και λιψθ πολιτικισ απόφαςθσ. το ςϊμα αυτό ενδζχεται να ςυμμετζχουν, εάν

κρικεί αναγκαίο, εκπρόςωποι από τθ ΜΔΜ, τθ Νομικι Τπθρεςία, το γραφείο Επιτρόπου

Νομοκεςίασ, ενϊ κα μποροφν να καλοφνται και εκπρόςωποι άλλων Τπουργείων εάν αυτό

κρίνεται αναγκαίο. Παράλλθλα, ςτθν ομάδα αυτι ενδζχεται να ςυμμετζχουν άτομα που

προζρχονται από επιμελθτιρια/επαγγελματικοφσ ςυνδζςμουσ (π.χ. λογιςτικά γραφεία,

δικθγορικά γραφεία, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, κ.ά.), επιχειρθματίεσ από εταιρείεσ που ςχετίηονται με λφςεισ

και εφαρμογζσ πλθροφορικισ κακϊσ και επιχειρθματίεσ που μποροφν να προςφζρουν βάςει

τθσ εμπειρίασ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, ενϊ κατά καιροφσ ενδζχεται να καλοφνται και

άτομα που προζρχονται ι ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, ανάλογα με

τισ ανάγκεσ και τα κζματα που προκφπτουν.

Σο ςϊμα αυτό κα ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα και κα προβαίνει ςε ςυγκεκριμζνεσ

ειςθγιςεισ ςχετικά με κζματα ι υπθρεςίεσ ι τομείσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να προωκθκοφν

μζτρα τα οποία ςχετίηονται με τθν Ζξυπνθ Ρφκμιςθ, ενϊ κα ςυηθτά παράλλθλα τισ προτάςεισ

και ειςθγιςεισ που κα λαμβάνονται από το κοινό, είτε μζςω διαβουλεφςεων για ςυγκεκριμζνα

κζματα ι μζςω τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που κα ςτθκεί υπό τθ διαχείριςθ τθσ ΜΔΜ.

Δίκτυο πυρινων Έξυπνθσ Ρφκμιςθσ: του δικτφου κα προεδρεφει θ Μονάδα Διοικθτικισ

Μεταρρφκμιςθσ τθσ Προεδρίασ και κα ςυμμετζχουν οι Λειτουργοί-πυρινεσ που ζχουν οριςτεί

από τα Τπουργεία κακϊσ και εκπρόςωποσ από τθ Νομικι Τπθρεςία, τθν Ελεγκτικι Τπθρεςία,

το Γενικό Λογιςτιριο του κράτουσ και το γραφείο Επιτρόπου Νομοκεςίασ. Οι Λειτουργοί αυτοί

κα πρζπει να διοριςτοφν από τισ Τπθρεςίεσ τουσ, ςε ςυνεννόθςθ με τθ ΜΔΜ, ςφμφωνα με

τουσ όρουσ εντολισ που ζχουν εγκρικεί από το Τπουργικό υμβοφλιο ςτισ 24 Ιουνίου 2015,

ςχετικά με τα άτομα που πρζπει να απαρτίηουν τισ ςτρατθγικζσ Μονάδεσ των Τπουργείων. Σο

δίκτυο πυρινων κα αποτελεί το τεχνοκρατικό ςϊμα το οποίο κα ςυναντάται υπό το

ςυντονιςμό τθσ ΜΔΜ κάκε τρεισ μινεσ, ι ςε ζκτακτεσ ςυναντιςεισ εάν προκφψει θ ανάγκθ,

και κα παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ για τθ Βελτίωςθ του

Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου ςε κάκε υπθρεςία. Κάκε Λειτουργόσ κα ενθμερϊνει, όποτε κρικεί

απαραίτθτο, το δίκτυο και τθ ΜΔΜ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των δράςεων, τθ ςχετικι

πρόοδο και τυχόν προβλιματα που παρουςιάηονται. Οι Λειτουργοί φνδεςμοι κα καλοφνται

επίςθσ να κατακζτουν και να ςυηθτοφν ειςθγιςεισ για νζεσ δράςεισ που κα μποροφςαν να

Page 20: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.20

προωκθκοφν ςτα πλαίςια τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ, είτε ςτθ δικι τουσ υπθρεςία, είτε ςτθν

ευρφτερθ δθμόςια υπθρεςία.

τόχοσ τθσ φπαρξθσ του δικτφου είναι θ αλλθλοενθμζρωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και θ

ανταλλαγι απόψεων ςχετικά με τα κζματα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ, είτε ςε εκνικό επίπεδο είτε ςε

επίπεδο ΕΕ, ϊςτε να τίκενται με τρόπο γριγορο και ευζλικτο κζματα που μποροφν να

αποτελζςουν ιςτορίεσ επιτυχίασ ενόσ Σμιματοσ προσ υιοκζτθςθ από άλλα Σμιματα, όπου

αυτό αρμόηει, ενϊ παράλλθλα να παρατίκενται προβλιματα τα οποία αντιμετωπίςτθκαν από

κάποια Τπθρεςία, προσ αποφυγι τουσ.

7. Παρακολούθηςη και Αξιολόγηςη

7.1 Εκθέςεισ Προόδου

Η παρακολοφκθςθ των δράςεων που περιλαμβάνονται ςτο χζδιο Δράςθσ κα γίνεται ςε

τεχνοκρατικό επίπεδο από τθ Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και το δίκτυο πυρινων

Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ, ςτα πλαίςια των προαναφερκζντων αρμοδιοτιτων τουσ. Σα αποτελζςματα

τθσ παρακολοφκθςθσ και ο βακμόσ ςτον οποίο πραγματοποιοφνται οι ςτόχοι που τζκθκαν, κα

καταγράφεται ςε Ζκκεςθ Προόδου, θ οποία κα υποβάλλεται ςτο Τπουργικό υμβοφλιο για

ενθμζρωςθ. Η Ζκκεςθ κα περιλαμβάνει τθν πρόοδο ςχετικά με τισ ενζργειεσ που προωκοφνται

ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ από τα διάφορα Τπουργεία και Σμιματα.

7.2 Αξιολόγηςη χεδίου Δράςησ

Σο παρόν χζδιο Δράςθσ αφορά δράςεισ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν τριετι περίοδο

μζχρι το τζλοσ του 2018. Σο χζδιο αυτό κα αξιολογείται ανά δράςθ πάνω ςε εξαμθνιαία βάςθ.

Σα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν πρόοδο κάκε δράςθσ κα καταγράφονται ςτθν Ζκκεςθ

Προόδου, μαηί με ειςθγιςεισ για διορκωτικά μζτρα ι προςκικεσ ςτο χζδιο Δράςθσ. Η Ζκκεςθ κα

διοχετεφεται από τθ ΜΔΜ ςτο δίκτυο πυρινων, για υιοκζτθςθ και προϊκθςθ των ςχετικϊν

ενεργειϊν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.

Page 21: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

8. Πινακασ 1 – Προτεραιοτητεσ και Δραςεισ Βελτιωςησ Ρυθμιςτικου Πλαιςιου

8.1 Προτεραιοτητα 1: Απλοποιηςη Διαδικαςιων και Νομοθεςιων – Καταπολεμηςη Διοικητικου Υορτου

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

Κατθγορία 1: Οριηόντιεσ Δράςεισ Απλοποίθςθσ/Μείωςθσ Διοικθτικοφ Φόρτου (ΔΦ) ςτισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ

1.1.1 Cutting Red Tape - Πρωτοβουλία ανοικτισ διαδικαςίασ ανατροφοδότθςθσ για εντοπιςμό νομοκεςιϊν/κανονιςμϊν που είναι παρωχθμζνοι, αντιπαραγωγικοί ι που ο τρόποσ εφαρμογισ τουσ προςκζτει διοικθτικό φόρτο ςτισ επιχειριςεισ.

Διαβοφλευςθ με επιχειριςεισ και κοινωνία των πολιτϊν και αρμόδια Τπουργεία, ϊςτε να κακοριςτοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι.

Επικαιροποίθςθ βάςθσ δεδομζνων από Τπουργεία με υφιςτάμενουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ για κατάργθςθ αχρείαςτων νομοκεςιϊν/κανονιςμϊν και υποβολι ειςθγιςεων για επικαιροποίθςθ/εκςυγχρονιςμό.

Τλοποίθςθ δράςεων απλοποίθςθσ και μείωςθσ διοικθτικοφ φόρτου.

ΑΠΛ ΜΔΜ

Τπουργεία

Τπουργεία

Νοε 15 – Απρ 16 Νοε 2015 – Δεκ 2016

2017

1.1.2 Διεξαγωγι ζρευνασ αντίλθψθσ κοινοφ για εντοπιςμό επαχκϊν διαδικαςιϊν που ςυναντϊνται για υπθρεςίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ.

Η ζρευνα κα αφορά υπθρεςίεσ για πολίτεσ/επιχειριςεισ που απαιτοφνται πολφ ςυχνά, για καταγραφι τθσ αντίλθψθσ που υπάρχει για αυτζσ.

ΑΠΛ ΜΔΜ

1.1.3 Προςδιοριςμόσ των κατάλλθλων εργαλείων για τθν

καταμζτρθςθ/υπολογιςμό του ΔΦ ςτισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ ςε ςυνάρτθςθ με τισ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία.

Θα αναπτυχκοφν μεκοδολογίεσ καταμζτρθςθσ ΔΦ, με βάςθ το Μοντζλο Πρότυπου Κόςτουσ.

Ετοιμαςία ςχετικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν.

ΑΠΛ ΜΔΜ Δεκ 2015

1.1.4 Ανάπτυξθ κεντρικϊν φορζων εξυπθρζτθςθσ για τουσ πολίτεσ/επιχειριςεισ:

Ενίςχυςθ κεςμοφ των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ (ΚΕΠ)

Λειτουργία του Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Αγρότθ (ΚΕΑ)

ΠΡΟΒ

ΑΠΛ

ΚΕΠ – Δεκ 2015

ΚΕΑ – Οκτ 2015

Page 22: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.22

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

Δθμιουργία Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων (ΚΕΕ) ΚΕΕ – Ιουν 2016

1.1.5 Καταγραφι, αξιολόγθςθ και περιοριςμόσ των διαδικαςιϊν οι οποίεσ απαιτοφν τθν φυςικι παρουςία του κοινοφ για υποβολι μιασ αίτθςθσ.

ΑΠΛ ΜΔΜ

Τπουργεία

Δεκ 2016

Κατθγορία 2: Σομεακι προτεραιότθτα – Ανακεώρθςθ και Εκςυγχρονιςμόσ ςτο Σμιμα Εφόρου Εταιρειών και Επίςθμου Παραλιπτθ (ΣΕΕΕΠ) (ςε εξζλιξθ)

1.2.1 Αναςχεδιαςμόσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. Μοντελοποίθςθ νζων αναςχεδιαςμζνων διαδικαςιϊν, εξαγωγι ςυγκριτικϊν ςυμπεραςμάτων και καταγραφι μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων.

Ανάπτυξθ πλάνου εφαρμογισ των μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων με χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ.

ΑΠΛ

ΑΝΑΛ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

Ομάδα Ζργου για εκςυγχρονιςμό του ΣΕΕΕΠ (ΟΕ) ΣΕΕΕΠ ΣΔΔΠ ΣΤΠ

Ιαν 2015- Δεκ 2015

Ιαν 2016 – Φεβ 2016

1.2.2 Ενδυνάμωςθ κανονιςτικοφ και νομοκετικοφ πλαιςίου*

* Ο εκςυγχρονιςμόσ του Περί Εταιρειϊν Νόμου ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί

Εκςυγχρονιςμόσ του Περί Εμπορικϊν θμάτων Νόμου

Αναςχεδιαςμόσ και ενοποίθςθ εντφπων (ςτθ βάςθ των ποριςμάτων του αναςχεδιαςμοφ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν).

ΑΠΛ

ΔΙΑΦ

ΑΝΑΓΚ

ΠΡΟΒ

ΟΕ

Νομικι Τπθρεςία

ΣΕΕΕΠ

Απρ 2015 – Δεκ 2016 2016

1.2.3 Ψθφιοποίθςθ - θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ

(Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου, αυτοματοποίθςθ εργαςίασ)

Καταρτιςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ ςφγχρονου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.

Δράςεισ αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων και θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ εντφπων (μζχρι τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ λφςθσ)

Δθμιουργία πελατοκεντρικισ ιςτοςελίδασ για κάκε κλάδο.

ΑΠΛ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΟΕ

ΣΤΠ

ΣΕΕΕΠ

2016

Ιουν 2015 – Δεκ 2016 2016

1.2.4 Αναδιοργάνωςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Διεξαγωγι εργαςτθρίων αναδιοργάνωςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςτόχο τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι του και μείωςθ του ΔΦ.

Ανάπτυξθ οργανογραμμάτων με χρονικό ορίηοντα υλοποίθςθσ των μεταρρυκμιςτικϊν μζτρων (μζςω εργαςτθρίων αναδιοργάνωςθσ).

ΑΝΑΛ

ΑΝΑΓΚ

ΟΕ

ΣΔΔΠ

ΣΕΕΕΠ

Απρ 2015 – Δεκ 2015

Απρ 2016 – Ιαν 2016

Page 23: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.23

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

1.2.5 Τλοποίθςθ λοιπϊν δράςεων εκςυγχρονιςμοφ του Σμιματοσ

Επικαιροποίθςθ μθτρϊου, ςυμμόρφωςθ εταιρειϊν, μεταςτζγαςθ κλπ.

ΑΝΑΛ

ΑΝΑΓΚ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΟΕ

ΣΕΕΕΠ

Ιαν 2014 – Δεκ 2018

Κατθγορία 3: Σομεακι προτεραιότθτα – Ανακεώρθςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου για κζματα Σουριςμοφ (ςε εξζλιξθ)

1.3.1 Χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων νομοκεςιϊν και διαδικαςιϊν και υποβολι τελικϊν προτάςεων με ςτόχο τθ ςυνολικι μείωςθ του ΔΦ κατά 25%.

Καταγραφι νομοκεςιϊν και διαδικαςιϊν που απορρζουν από τισ αρμοδιότθτεσ των ζξι ςχετικϊν Τπουργείων και τριάντα Αρχϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για απλοποίθςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ανακατανομισ αρμοδιοτιτων.

ΔΙΑΦ

ΑΠΛ

ΑΝΑΛ

ΜΔΜ

ΤΕΕΒΣ

Μαθ 2015 – Νοε 2015

1.3.2 Ανακεϊρθςθ και εφαρμογι του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τα κζματα τουριςμοφ.

Διεξαγωγι δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τον εκςυγχρονιςμό του κανονιςτικοφ πλαιςίου με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (ςυνδζςμουσ επιχειρθματιϊν, κεντρικι διοίκθςθ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ).

Ετοιμαςία ανακεωρθμζνου κανονιςτικοφ πλαιςίου με τροποποιθτικά ι νζα νομοςχζδια.

Ζγκριςθ και ζναρξθ ιςχφοσ ανακεωρθμζνου κανονιςτικοφ πλαιςίου.

ΔΙΑΦ

ΑΠΛ

ΤΕΕΒΣ

ΜΔΜ

Οκτ 2015 Νοε 2015 Δεκ 2015 – Ιουν 2016

Κατθγορία 4: Σομεακι προτεραιότθτα – Εκςυγχρονιςμόσ και Απλοποίθςθ διαδικαςιών ςτο Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ (ΣΑΠΜ) (ςε εξζλιξθ)

1.4.1 Καταρτιςμόσ χεδίου Δράςθσ για τθ μεταρρφκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό του ΣΑΠΜ.

Σο χζδιο Δράςθσ κα περιλαμβάνει όλα τα κζματα που αφοροφν ςτον εκςυγχρονιςμό του Σμιματοσ και κα υποβλθκεί ςτο Τπουργικό υμβοφλιο για ζγκριςθ.

ΑΠΛ

ΔΙΑΦ

ΑΝΑΓΚ

ΠΡΟΒ

ΛΟΓ

ΣΑΠΜ

ΜΔΜ

Άλλεσ Τπθρεςίεσ ςφμφωνα με το χζδιο Δράςθσ του ΣΑΠΜ

Οκτ 2015

1.4.2 Καταγραφι διαδικαςιϊν και εντοπιςμόσ ςθμείων για απλοποίθςθ και μείωςθ ΔΦ.

Επικζντρωςθ ςε πρϊτο ςτάδιο ςτισ πιο κάτω διαδικαςίεσ: 1) Είςοδοσ και άδεια διαμονισ αναφορικά με υπθκόουσ

Καταγραφι υφιςτάμενων διαδικαςιϊν.

Διοργάνωςθ εργαςτθρίων με εμπλεκόμενουσ φορείσ ιδιωτικοφ τομζα και δθμοςίου για εντοπιςμό ςτρεβλϊςεων, γραφειοκρατίασ.

ΑΠΛ

ΑΝΑΓΚ

ΣΑΠΜ

ΜΔΜ

Άλλεσ Τπθρεςίεσ

επ 2016

Page 24: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.24

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

τρίτων χωρϊν 2) Ζγγραφα διαμονισ για πολίτεσ ΕΕ 3) Ικαγζνειεσ – χοριγθςθ κυπριακισ υπθκοότθτασ 4) Παράδοςθ εγγράφων (διαβατιρια, ταυτότθτεσ,

άδειεσ παραμονισ).

Ετοιμαςία ειςθγιςεων για απλοποιιςεισ ςτισ διαδικαςίεσ και τθ νομοκεςία.

/Αρχζσ που κα καταγραφοφν ςτο χζδιο Δράςθσ ΣΑΠΜ

1.4.3 Τλοποίθςθ δράςεων εκςυγχρονιςμοφ και απλοποιιςεων του Σμιματοσ και παροχι των απλοποιθμζνων διαδικαςιϊν διαδικτυακά μζςω τθσ κυβερνθτικισ πφλθσ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Οι δράςεισ κα αφοροφν ςε: εκςυγχρονιςμό νομοκεςίασ, αφξθςθ διαφάνειασ, παροχι υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου, βελτίωςθ επαρχιακισ εκπροςϊπθςθσ, βελτίωςθ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ, αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ανάπτυξθ ικανοτιτων προςωπικοφ, αντιμετϊπιςθ ςυςςωρευμζνθσ εργαςίασ , διαχείριςθ υλικϊν, κτλ.

ΑΠΛ

ΔΙΑΦ

ΑΝΑΓΚ

ΠΡΟΒ

ΛΟΓ

ΣΑΠΜ

ΜΔΜ

Άλλεσ Τπθρεςίεσ /Αρχζσ που κα καταγραφοφν ςτο χζδιο Δράςθσ

2015-2018

Κατθγορία 5: Σομεακι προτεραιότθτα – Απλοποίθςθ κφριων διαδικαςιών ςτισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικών Αςφαλίςεων (ΤΚΑ) (ςε εξζλιξθ)

1.5.1 Καταγραφι και εντοπιςμόσ ςθμείων για απλοποίθςθ και μείωςθ ΔΦ αναφορικά με τρεισ διαδικαςίεσ:

1) εγγραφι και καταβολι ειςφορϊν 2) καταβολι επιδόματοσ ανεργίασ 3) πλθρωμι λόγω πλεοναςμοφ.

ΑΠΛ ΤΚΑ

ΜΔΜ

Δεκ 2015

1.5.2 Εφαρμογι απλοποιιςεων και παροχι των απλοποιθμζνων διαδικαςιϊν διαδικτυακά, μζςω τθσ πφλθσ ΑΡΙΑΔΝΗ.

ΑΠΛ ΤΚΑ

ΜΔΜ

Απρ 2016 – Ιουν 2016

Κατθγορία 6: Σομεακι προτεραιότθτα – Ανακεώρθςθ και Εκςυγχρονιςμόσ του Κανονιςτικοφ πλαιςίου για Πολεοδομικζσ Άδειεσ και Άδειεσ Οικοδομισ (ςε εξζλιξθ)

1.6.1 Καταγραφι του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου και εντοπιςμόσ πεδίων απλοποίθςθσ (1) τθσ αδειοδότθςθσ για οικοδομικζσ εργαςίεσ και (2) του οικοδομικοφ ελζγχου.

Μελζτθ των προνοιϊν τθσ νομοκεςίασ με ςτόχο τθν ανακεϊρθςι τθσ με τθ ςυμβολι εμπειρογνωμόνων.

ΑΠΛ ΤΠΕ

ΜΔΜ

Νοε 2015 – Φεβ 2016

1.6.2 Ετοιμαςία του ανακεωρθμζνου κανονιςτικοφ πλαιςίου. υγγραφι του ανακεωρθμζνου νομοςχεδίου ςφμφωνα με τισ ειςθγιςεισ που κα καταγραφοφν.

Δθμόςια διαβοφλευςθ με κοινωνικοφσ εταίρουσ (φνδεςμοι, Οργανιςμοί, Επιτροπζσ και άλλεσ οργανωμζνεσ ομάδεσ).

ΤΠΕ

ΜΔΜ

Νοε 2016 – Φεβ 2017

Page 25: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.25

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

1.6.3 Ζγκριςθ και ζναρξθ ιςχφοσ ανακεωρθμζνου κανονιςτικοφ πλαιςίου.

Σο ανακεωρθμζνο κανονιςτικό πλαίςιο κα ςταλεί για νομοτεχνικό ζλεγχο ςτθ Νομικι Τπθρεςία, ςτθ ςυνζχεια κα υποβλθκεί ςτο Τπουργικό υμβοφλιο για ζγκριςθ και ακολοφκωσ κα προωκθκεί ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων για ςυηιτθςθ και τελικι υιοκζτθςι του.

ΤΠΕ

ΜΔΜ

επ 2017– Μαρ 2018

Κατθγορία 7: Σομεακι προτεραιότθτα – Απλοποιιςεισ ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ

1.7.1 Σροποποίθςθ των νομοκεςιϊν, ενοποίθςθ επιτροπϊν και μείωςθ διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ για αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ όςον αφορά ςτο περιβαλλοντικό κεκτθμζνο αδειοδοτιςεων (Integrated environmental permitting / inspection).

Σο νζο ςφςτθμα κα μπορεί να εφαρμοςτεί για τισ υφιςτάμενεσ αδειοδοτιςεισ που ςτοχεφουν ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (άδεια απόρριψθσ και άδεια διαχείριςθσ αποβλιτων, εκπομπζσ αερίων, IED, AEEK και άδειεσ για ρεφματα αποβλιτων). Θα βαςιςτεί ςε καλζσ πρακτικζσ άλλων κρατϊν μελϊν και ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ των πρόςφατων ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν.

Σμιμα Περιβάλλοντοσ

Ιουν 2016

1.7.2 Δθμιουργία δικτυακισ πλατφόρμασ για βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν περιβαλλοντικι νομοκεςία.

Η εφαρμογι των περιβαλλοντικϊν νομοκεςιϊν ςυχνά παρεμποδίηεται κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ των διακζςιμων πλθροφοριϊν είναι ςε μια ποικιλία μορφϊν ι/και από διαφορετικζσ υπθρεςίεσ, ενϊ υπάρχει ζλλειψθ κατάλλθλων εφαρμογϊν δικτυακοφ τόπου που κα επιτρζψουν τθν άμεςθ και διαδραςτικι παροχι περιβαλλοντικϊν πλθροφοριϊν.

Η πλατφόρμα κα βελτιϊςει τθν εφαρμογι των ςχετικϊν νομικϊν υποχρεϊςεων και κα ςυμβάλει ςτθ διαςφνδεςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ και αξιολόγθςθσ και τον εξορκολογιςμό τθσ ςυλλογισ δεδομζνων και τθσ ανάλυςθσ, ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ προσ ζνα ενιαίο ςφςτθμα αδειϊν, μζςω τθσ ενοποίθςθσ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικϊν πλθροφοριϊν, κακϊσ και τθ δθμιουργία μιασ πιο ευζλικτθσ και ανοιχτισ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.

Σμιμα Περιβάλλοντοσ

Δεκ 2016

Κατθγορία 8: Σομεακι προτεραιότθτα – Απλοποιιςεισ ςτο Σμιμα Φορολογίασ

1.8.1 Εφαρμογι τθσ Ενιαίασ Εγγραφισ (Single Registration). Ενοποίθςθ των εντφπων/διαδικαςιϊν για εγγραφι νζασ επιχείρθςθσ ςτο ΦΠΑ και ςτο Φόρο Ειςοδιματοσ για

ΑΠΛ Σμιμα Φορολογίασ

2015

Page 26: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.26

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

εξαςφάλιςθ Αρικμοφ Φορολογικισ Σαυτότθτασ.

1.8.2 Απλοποίθςθ και αξιολόγθςθ κατάργθςθσ επιλεγμζνων φορολογικϊν δθλϊςεων.

Απλοποίθςθ διλωςθσ εταιρείασ (ΕΠρ4).

Απλοποίθςθ διαδικαςίασ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ εργοδότθ (ΕΠρ7).

Απλοποίθςθ διαδικαςίασ ςυμπλιρωςθσ διλωςθσ μιςκωτοφ.

Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ κατάργθςθσ τθσ διλωςθσ μιςκωτοφ ςε περίπτωςθ προςϊπων με ειςόδθμα μόνο από μιςκό.

ΑΠΛ

ΑΝΑΓΚ

Σμιμα Φορολογίασ

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

1.8.3 Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ πλθρωμϊν φορολογικϊν υποχρεϊςεων.

Επζκταςθ τθσ δυνατότθτασ πλθρωμισ όλων των φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςε όλα τα ςθμεία πλθρωμισ (ταμεία Σμιματοσ, τράπεηεσ, διαδικτυακά).

ΑΠΛ Σμιμα Φορολογίασ

2016-2018

1.8.4 Αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ του Σμιματοσ. Αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ, ςτα πρότυπα άλλων φορολογικϊν αρχϊν τθσ ΕΕ, για παροχι πιο ολοκλθρωμζνθσ και επικαιροποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ ςε κζματα φορολογίασ αλλά και εργαλείων για υπολογιςμό φορολογικϊν ςτοιχείων του χριςτθ.

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

Σμιμα Φορολογίασ

2015-2017

1.8.5 Αναβάκμιςθ Taxisnet και διαςφνδεςθ για παροχι απλοποιθμζνων διαδικαςιϊν διαδικτυακά μζςω τθσ πφλθσ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν που διεκπεραιϊνονται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ Taxisnet (π.χ. μζςω δθμιουργίασ ενιαίου λογαριαςμοφ φορολογουμζνου, ενοποίθςθσ κωδικϊν κλπ).

Διαςφνδεςθ του Taxisnet με τθ διαδικτυακι πφλθ ΑΡΙΑΔΝΗ για παροχι πλθροφόρθςθσ και ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν, καταβολι πλθρωμϊν κλπ.

ΑΠΛ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

Σμιμα Φορολογίασ

ΣΤΠ

ΜΔΜ

2015-2018

Κατθγορία 9: Δράςεισ απλοποίθςθσ ςε άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ

1.9.1 Kατάργθςθ επιταγϊν που αφοροφν πλθρωμζσ που διεκπεραιϊνονται μζςω του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ επιταγϊν του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ Δθμοκρατίασ (Ειδικόσ Κυβερνθτικόσ Λογαριαςμόσ) και υιοκζτθςθ τθσ μεκόδου των τραπεηικϊν εμβαςμάτων από τισ

Διευκόλυνςθ/καλφτερθ εξυπθρζτθςθ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων κατά τθν είςπραξθ ποςϊν από το κράτοσ (αμεςότθτα, αςφάλεια):

Όλεσ οι Τπθρεςίεσ

Σμιμα Φορολογίασ

ΠΡΟΒ

ΑΠΛ

Γενικό Λογιςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ και άλλεσ Τπθρεςίεσ του κράτουσ

τζλθ 2015

εντόσ του

Page 27: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.27

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ, ςε ςχζςθ με πλθρωμζσ του κράτουσ προσ φυςικά και νομικά πρόςωπα.

2016

1.9.2 Διαχείριςθ τθσ Κρατικισ Φοιτθτικισ Μζριμνασ (φοιτθτικι χορθγία, φοιτθτικά επιδόματα) από το Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016.

ε ςυνζχεια διαβοφλευςθσ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςχετικά με τθ μορφι τθσ νζασ Τπθρεςίασ και τα κριτιρια παραχϊρθςθσ τθσ Κρατικισ Φοιτθτικισ Μζριμνασ, οριςτικοποιικθκε το ςχετικό νομοςχζδιο, ενϊ προωκείται θ δθμιουργία:

νζου ενιαίου εντφπου αίτθςθσ για τθν παροχι τθσ Κρατικισ Φοιτθτικισ Μζριμνασ,

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ για παραλαβι, παραχϊρθςθ, ζλεγχο και διαχείριςθ των αιτιςεων, μζςω ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων δθμόςιων υπθρεςιϊν.

ΑΠΛ

ΑΝΑΓΚ

ΠΡΟΒ

Τπ. Παιδείασ

υνεργαηόμενοι Φορείσ: - Κυπριακόσ Οργανιςμόσ Αγροτικϊν Πλθρωμϊν - Γεν. Λογιςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ - Σμ. Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ - Τπ. Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων - Τπ. Κοινωνικισ Ευθμερίασ - Σμ. Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ - Τπ. Διαχείριςθσ Επιδομάτων Πρόνοιασ

Ψιφιςθ νομο-ςχεδίου: Νοε 2015

Ολοκλι-ρωςθ διαδικα-ςιϊν: Δεκ 2015

Δθμοςί-ευςθ νζου εντφπου αίτθςθσ:

Ιαν 2016

1.9.3 Σροποποίθςθ και εφαρμογι των νζων προνοιϊν αναφορικά με τισ πιο κάτω νομοκεςίεσ, που αφοροφν τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ:

των αυγϊν *Ν.276(Ι)/2004+,

του κρζατοσ πουλερικϊν *Ν.280(Ι)/2004+,

των αυγϊν προσ επϊαςθ και των νεοςςϊν πουλερικϊν ορνικϊνοσ *Ν.281(Ι)/2004+.

Σα προςχζδια για αντικατάςταςθ των εν λόγω νομοκεςιϊν

βρίςκονται ςτο ςτάδιο νομοτεχνικοφ ελζγχου, μετά από δθμόςια διαβοφλευςθ.

Η αντικατάςταςθ των ςυγκεκριμζνων νόμων αναμζνεται να επιφζρει μείωςθ ΔΦ, εξάλειψθ των πολφπλοκων διαδικαςιϊν εγγραφισ/ζγκριςθσ μιασ επιχείρθςθσ, απλοποίθςθ των προνοιϊν τθσ νομοκεςίασ και επίλυςθ του προβλιματοσ επιβολισ κυρϊςεων, με τθν ειςαγωγι των

ΑΠΛ

ΑΝΑΓΚ

Σμιμα Γεωργίασ Τιοκζτθςθ: αρχζσ 2016

Τλοποίθςθ:πρϊτο εξάμθνο 2016

Page 28: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.28

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

διοικθτικϊν κυρϊςεων και προςτίμων.

1.9.4 Κακοριςμόσ ενόσ ενιαίου ςθμείου παραλαβισ αιτιςεων εγγραφισ ςτα Μθτρϊα τθσ Τπθρεςίασ Ενζργειασ ωσ αρμόδια αρχι (για ειδικευμζνουσ εμπειρογνϊμονεσ, ενεργειακοφσ ελεγκτζσ, εγκαταςτάτεσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ).

ΠΡΟΒ

ΑΠΛ

Τπθρεςία Ενζργειασ

Πρϊτο εξάμθνο 2016

Page 29: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.29

8.2 Προτεραιοτητα 2: Καλυτερη Νομοθετηςη και Αναλυςη Αντικτυπου Νεασ Νομοθεςιασ

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

Κατθγορία 1: χεδιαςμόσ ενόσ ολοκλθρωμζνου πλαιςίου εφαρμογισ τθσ Ανάλυςθσ Αντίκτυπου (ΑΑ)

2.1.1 Ανακεϊρθςθ Ερωτθματολογίου Ανάλυςθσ Αντίκτυπου (ΑΑ)

Ανακεϊρθςθ του υφιςτάμενου ερωτθματολογίου ΑΑ ςτο πλαίςιο περαιτζρω εξειδίκευςθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, βάςει αντίςτοιχων πρακτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ, για εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ των πικανϊν επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι μίασ νζασ νομοκεςίασ.

Ζγκριςθ του πλαιςίου εφαρμογισ από το Τ

Ζναρξθ εφαρμογισ

ΑΝΑΓΚ ΜΔΜ Δεκ 2016 Δεκ 2015 Ιουν 2016

2.1.2 Εφαρμογι ειδικοφ εργαλείου ανάλυςθσ αντίκτυπου για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (SME Test), ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ ΑΑ

Ζμφαςθ ςτον εντοπιςμό και αξιολόγθςθ των δυνθτικϊν επιπτϊςεων για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, μζςω και τθσ χριςθσ κατάλλθλων μεκοδολογιϊν / μοντζλων για ανάλυςθ των ςχετικϊν οικονομικϊν επιπτϊςεων.

Αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ ειςαγωγισ μζτρων μετριαςμοφ (mitigating measures) του αντίκτυπου για τισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ.

ΑΝΑΓΚ ΜΔΜ Δεκ 2016

2.1.3 Ετοιμαςία οδθγοφ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου ΑΑ

Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ χριςθ των ςχετικϊν εργαλείων/ μεκόδων/ πρακτικϊν που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ τθσ ανάλυςθσ. Μζςα από τον Οδθγό κα δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εμπλοκι των επθρεαηόμενων φορζων (stakeholders) ςτθ διαμόρφωςθ νζων νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, μεταξφ άλλων, μζςω τθσ ενιςχυμζνθσ χριςθσ μεκόδων διαβοφλευςθσ κατά τον εντοπιςμό και αξιολόγθςθ των δυνθτικϊν επιπτϊςεων (ΑΑ).

Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ κα περιλαμβάνουν οδθγίεσ για τθν εφαρμογι του SME Test και τθ διεξαγωγι διαβοφλευςθσ.

ΑΝΑΓΚ

ΔΙΑΦ

ΜΔΜ Δεκ 2015 – Ιουν 2016

2.1.4 φςταςθ και λειτουργία κεντρικοφ γραφείου υποςτιριξθσ (helpdesk) και δθμιουργία ςθμείων επαφισ και

Δθμιουργία ςθμείου επαφισ ςε κάκε Τπουργείο για παροχι κακοδιγθςθσ προσ τουσ υπόλοιπουσ λειτουργοφσ.

ΑΝΑΓΚ ΜΔΜ

Τπουργεία

Ιουν 2016

Page 30: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.30

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

υποςτιριξθσ εντόσ των Τπουργείων. φςταςθ και λειτουργία ενόσ κεντρικοφ γραφείου υποςτιριξθσ (helpdesk) για ετοιμαςία, προϊκθςθ και ανακεϊρθςθ, όπου κρίνεται αναγκαίο, των κατευκυντιριων γραμμϊν προσ τα Τπουργεία για κατανόθςθ και εφαρμογι του εργαλείου τθσ ΑΑ.

Κατθγορία 2: Μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου για τθν ΑΑ

2.2.1 χεδιαςμόσ Μθχανιςμοφ Ελζγχου ΑΑ. Ανάπτυξθ κεντρικοφ μθχανιςμοφ για ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ των ςτοιχείων και τθσ μεκοδολογίασ που χρθςιμοποιείται ςτθν ΑΑ.

Σο πρϊτο ςτάδιο ελζγχου κα αφορά το ίδιο το Τπουργείο που κα νομοκετεί, μζςω του ελζγχου του ερωτθματολογίου ΑΑ από τον αρμόδιο Διευκυντι. Θα ακολουκεί ζλεγχοσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα του από τθν Κεντρικι Μονάδα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ (Προεδρία) ςε ςυνεργαςία με άλλα αρμόδια Τπουργεία, αναλόγωσ αντικειμζνου, κακϊσ και με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

ΑΝΑΓΚ ΜΔΜ

Τπουργεία

Φεβ 2016

2.2.2 Ειςαγωγι διαδικαςίασ ελζγχου ςτο νζο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ΑΑ.

Ετοιμαςία αναφοράσ για ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ ΑΑ, με γνϊμονα τθν πλθρότθτα και ποιότθτα τθσ ανάλυςθσ, θ οποία κα αποτελεί μζροσ του (ανακεωρθμζνου) ερωτθματολογίου ΑΑ και κα ςυνοδεφει τθ νομοκετικι πρόταςθ θ οποία κα προωκείται ςτο Τ και τθ Βουλι για ζγκριςθ.

ΑΝΑΓΚ ΜΔΜ

Τπουργεία

Πιλοτικι εφαρμογι: 2016

Πλιρθσ εφαρμογι: 2017-2018

Κατθγορία 3: Ανάπτυξθ γνώςθσ και ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτο πλαίςιο ΑΑ

2.3.1 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των εμπλεκόμενων φορζων για εφαρμογι του νζου πλαιςίου ΑΑ.

Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ όλων των αρμόδιων φορζων που εμπλζκονται ςτθν ετοιμαςία νομοκετικϊν προτάςεων (π.χ. Κεντρικι Μονάδα, Τπουργεία/ τρατθγικζσ Μονάδεσ κ.ά.) κακϊσ και άλλων εμπλεκόμενων φορζων (π.χ. Γραμματεία Τπουργικοφ υμβουλίου, Νομικι Τπθρεςία, Βουλι των Αντιπροςϊπων).

ΑΝΑΓΚ ΜΔΜ

ΚΑΔΔ

Ιουν 2016

Page 31: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.31

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

2.3.2 Δθμιουργία θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων Παροχι, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ, τθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ για τθ διεξαγωγι ΑΑ ςε ςχζςθ με τον ετιςιο προγραμματιςμό τθσ κυβζρνθςθσ για νζεσ νομοκετικζσ/κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ, για τθ διεξαγωγι ςχετικϊν διαβουλεφςεων, για τισ ολοκλθρωμζνεσ ΑΑ και τα αποτελζςματα αυτϊν.

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΜΔΜ χεδιαςμόσ και πιλοτικι εφαρμογι: 2016

Πλιρθσ εφαρμογι: 2017/2018

Κατθγορία 4: Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικών και κανονιςτικών ρυκμίςεων

2.4.1 Ενοποίθςθ και διάκεςθ των νομοκεςιϊν, κανονιςμϊν, αποφάςεων Ανωτάτου Δικαςτθρίου κ.ά., μζςω δθμόςιου ιςτοχϊρου για εφκολθ πρόςβαςθ από τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.

Μελζτθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων παροχισ πλθροφόρθςθσ.

Η ενοποίθςθ των νομοκεςιϊν και κανονιςμϊν και θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά ικανοποιοφν το δικαίωμα κατανόθςθσ και πρόςβαςθσ των επθρεαηομζνων και προςφζρει ευανάγνωςτα κείμενα με νομικι ςαφινεια, διευκολφνοντασ ζτςι τθ διαφάνεια και τθν εφαρμογι τουσ.

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΜΔΜ

Νοε 2015 – Δεκ 2016

2.4.2 Δθμιουργία και δθμοςίευςθ Ετιςιου Πλάνου για νζεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ.

Ετοιμαςία λεπτομεροφσ καταλόγου όλων των νομοςχεδίων που θ κυβζρνθςθ ςχεδιάηει να ςτείλει ςτθ Βουλι κατά τθ διάρκεια του επόμενου ζτουσ, ςε ςυνάφεια με τον ςτρατθγικό προγραμματιςμό των Τπουργείων.

ΔΙΑΦ

ΛΟΓ

ΜΔΜ

Τπουργεία

Νοε 2016

2.4.3 Ετοιμαςία κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν ετοιμαςία νομοςχεδίων.

Η παροχι πρακτικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν κα λειτουργιςει ωσ εργαλείο για τθ ςφνταξθ τθσ νομοκεςίασ και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ αυτισ, ενϊ κα διαςφαλίςει τθν ομοιομορφία κατά τθν κατάρτιςθ των νομοςχεδίων και κα διευκολφνει το ζργο ψθφιοποίθςθσ και διαδικτυακισ δθμοςίευςισ τθσ.

ΑΠΛ ΜΔΜ

Νομικι Τπθρεςία

Επίτροποσ Νομοκεςίασ

Ιουν 2016

Page 32: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.32

8.3 Προτεραιοτητα 3: Καλλιεργεια Κουλτουρασ και Αναπτυξη χετικων Ικανοτητων για Βελτιωςη του Ρυθμιςτικου

Πλαιςιου

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

Κατθγορία 1: Διαμόρφωςθ του απαραίτθτου κεςμικοφ πλαιςίου για ςυντονιςμό εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ ενεργειών για απλοποίθςθ και μείωςθ του ΔΦ

3.1.1 Δθμιουργία Σεχνικισ Επιτροπισ (δίκτυο πυρινων ςτα Τπουργεία) και διεξαγωγι ςυναντιςεων ςε τακτά διαςτιματα.

Ετοιμαςία αναλυτικϊν όρων εντολισ των λειτουργϊν και οριςμόσ τουσ. Οι λειτουργοί που κα οριςτοφν κα πρζπει να είναι δεςμευμζνοι προσ το ςκοπό αυτό και να προζρχονται από τισ Μονάδεσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει ςυνεχισ αλλθλοενθμζρωςθ, δζςμευςθ προσ τθν υλοποίθςθ των μζτρων και παρακολοφκθςθ.

ΕΠΙΚ ΜΔΜ Οκτ 2015

3.1.2 Αξιολόγθςθ και ετοιμαςία πρόταςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ αρμοδιότθτασ ςχετικά με τθν παροχι ειςθγιςεων και κατευκυντιριων γραμμϊν και τθ ςυηιτθςθ ειςθγιςεων που λαμβάνονται ςχετικά με τισ δράςεισ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ του Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου.

Παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν για εφαρμογι και υλοποίθςθ προτάςεων ςτουσ επιλεγμζνουσ τομείσ, παροχι γενικϊν ειςθγιςεων για προϊκθςθ μζτρων, και ςυηιτθςθ προτάςεων και ειςθγιςεων που κα λαμβάνονται από εμπλεκόμενουσ φορείσ και το κοινό.

Θα επιδιωχκεί θ ςυμμετοχι από “practitioners”, (επιχειρθματίεσ, ελεγκτζσ, δικθγόρουσ, κτλ) ςτα πρότυπα άλλων χωρϊν.

ΕΠΙΚ

ΔΙΑΦ

ΜΔΜ 1ο τρίμθνο

2016

Κατθγορία 2: Εκπαίδευςθ ςε κζματα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ

3.2.1 Εκπαίδευςθ των Λειτουργϊν υνδζςμων Ο καταρτιςμόσ των ατόμων που κα αποτελζςουν πυρινεσ μάκθςθσ και ςτιριξθσ είναι αναγκαίοσ, ϊςτε να μποροφν να παρζχουν ενθμζρωςθ και ςτιριξθ ςτα Τπουργεία.

Η κατάρτιςθ κα αφορά όλα τα κζματα που άπτονται τθσ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ.

ΜΔΜ

ΚΑΔΔ

Νοε 2015

3.2.2 Κακιζρωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για όλουσ τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.

Εκπαίδευςθ ςε όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν Ζξυπνθ Ρφκμιςθ.

Ανακεϊρθςθ εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου για νομοπαραςκευαςτικι διαδικαςία και παροχι του ςε όλουσ τουσ λειτουργοφσ που επιφορτίηονται με τθ ςυγγραφι νομοςχεδίων.

ΜΔΜ

ΚΑΔΔ

Απρ 2016

Page 33: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.33

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

3.2.3 Ανάπτυξθ κϊδικα ςυμπεριφοράσ των δθμοςίων λειτουργϊν για ενίςχυςθ τθσ προςζγγιςθσ με ςτόχο τθν Ανάπτυξθ (Growth Duty).

Ο κϊδικασ κα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι ρυκμιςτικζσ αρχζσ πρζπει να ςυναλλάςςονται με τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ, τόςο κατά τθν ενάςκθςθ των κακθκόντων τουσ όςο και κατά τθ λιψθ αποφάςεων, ϊςτε οι ενζργειεσ να αποφαςίηονται με βάςθ

τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν οικονομία και τθν ανάπτυξθ.

ΜΔΜ

ΚΑΔΔ

Δεκ 2016

3.2.4 υνεχισ εκπαίδευςθ για τθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ για κζματα Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ.

Θεςμοκζτθςθ τακτικϊν ςεμιναρίων ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ, ςε όλα τα επίπεδα τθσ ιεραρχίασ, με επικζντρωςθ ςτισ δράςεισ για βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ

πλαιςίου και ςε ςυνάρτθςθ με όλεσ τισ μεταρρυκμιςτικζσ πρωτοβουλίεσ που προωκοφνται.

ΜΔΜ

ΣΔΔΠ

ΚΑΔΔ

υνεχισ δράςθ

Κατθγορία 3: Επικοινωνία/Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τα μζτρα και τισ αλλαγζσ που προωκοφνται

3.3.1 Ανακοίνωςθ ζναρξθσ ζργου από Τφυπουργό παρά τω Προζδρω και ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.

Ζναρξθ του ζργου για προϊκθςθ των δράςεων για βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου από τον Τφυπουργό, ϊςτε να περάςει το μινυμα τθσ πολιτικισ δζςμευςθσ για το ζργο αυτό.

ΔΙΑΦ ΜΔΜ Νοε 2015

3.3.2 Αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ Ζξυπνθσ Ρφκμιςθ. Η ιςτοςελίδα κα παρζχει τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ όλων των απαραίτθτων εργαλείων για υλοποίθςθ των δράςεων Ζξυπνθσ Ρφκμιςθσ, όπωσ τθν ενθμζρωςθ, τθ διενζργεια δθμόςιων διαβουλεφςεων και τθν ευχζρεια υποβολισ ςχολίων/απόψεων.

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΜΔΜ Μαρ 2016

3.3.3 Ενθμζρωςθ προσ το ευρφ κοινό και τα άτομα που υπζβαλαν ειςθγιςεισ, ςχετικά με τθ διεκπεραίωςι τουσ.

Σακτικι ενθμζρωςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα και τισ

επιπτϊςεισ των εφαρμοηόμενων μζτρων για τθ μείωςθ ΔΦ ι

τθν απλοφςτευςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, βάςει των ειςθγιςεων που λαμβάνονται από τουσ εμπλεκομζνουσ.

ΛΟΓ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΜΔΜ

Τπουργεία

υνεχισ δράςθ

3.3.4 Προϊκθςθ «οριηόντιων» επικοινωνιακϊν δράςεων για ενθμζρωςθ του κοινοφ.

Θα πρζπει να προωκθκοφν δράςεισ επικοινωνίασ προσ το κοινό (πολίτεσ, επιχειριςεισ), για δθμιουργία και διατιρθςθ του αιςκιματοσ δζςμευςθσ του κράτουσ προσ τθν προϊκθςθ αλλαγϊν, με τθ χριςθ ςφγχρονων

ΛΟΓ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΜΔΜ υνεχισ δράςθ

Page 34: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.34

Άξονασ/ Κατθγ./ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

θλεκτρονικϊν μζςων.

3.3.5 Πρωτοβουλία για δθμοςίευςθ και περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα (Public Sector Information).

Εφαρμογι τθσ ςχετικισ ευρωπαϊκισ οδθγίασ ςχετικά με τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ πλθροφορίεσ μζςω δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν από περίπου 80 Σμιματα τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και τθν προϊκθςθ του ζργου μζςω επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τον ιδιωτικό τομζα και το ευρφ κοινό.

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΣΔΔΠ

ΜΔΜ

Οκτ 2016

Κατθγορία 4: Εγκακίδρυςθ μθχανιςμοφ λογοδοςίασ για παροχι πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςτθν κυβζρνθςθ

3.4.1 Επίςθμθ πρόςβαςθ ςτθν κυβζρνθςθ μζςω κακοριςμοφ ςυντονιςτικισ ομάδασ για κάκε κζμα δθμόςιασ διαβοφλευςθσ (π.χ. για κάκε νζα νομοκεςία), για τθ ςυλλογι εξειδικευμζνων ςτοιχείων ανατροφοδότθςθσ.

Η ςυντονιςτικι ομάδα κα εργάηεται για κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα με ςτόχο τθ ςυλλογι ςτοιχείων από τα εμπλεκόμενα μζρθ και τθν καταγραφι τυχόν ειςθγιςεων προσ τθν κυβζρνθςθ ςχετικά με το κζμα.

ΛΟΓ

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

ΜΔΜ

Δίκτυο Λειτουργϊν υνδζςμων

3.4.2 Δθμιουργία επιχειρθματικϊν φόρουμ (business reference

panels) για λιψθ τακτικισ ανατροφοδότθςθσ και δοκιμι ιδεϊν κακϊσ αυτζσ αναπτφςςονται.

Οι ομάδεσ κα λειτουργοφν μόνιμα και κα ζχουν ζναν

πολφ ευζλικτο τρόπο ςυμμετοχισ. τόχοσ τουσ είναι θ

διαςφάλιςθ ότι κα υπάρχει ζνα φόρουμ όπου μποροφν

να ςυνειςφζρουν οι επιχειριςεισ. Αυτζσ οι ομάδεσ

μπορεί να διζπονται από όρουσ εντολισ, εντοφτοισ δεν κα ζχουν ευκφνθ για λιψθ αποφάςεων, εφόςον θ

αρμοδιότθτα κα βρίςκεται υπό τθν ευκφνθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που τθν ςυγκάλεςε και θ οποία κα τθν

διαχειρίηεται.

ΔΙΑΦ

ΠΡΟΒ

Τπουργεία

ΜΔΜ

Page 35: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.35

9. Πινακασ 2: Δραςεισ Ηλεκτρονικησ Διακυβερνηςησ χετικεσ με τη Βελτιωςη του Ρυθμιςτικου Πλαιςιου

Άξονασ/ Κατθγορία/ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

Κατθγορία 1: Παροχι πλθροφόρθςθσ και περιςςότερων δθμόςιων υπθρεςιών θλεκτρονικά ςτο περιβάλλον τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ

1.1 Τποβολι ςχετικισ πρόταςθσ ςτο Τπουργικό υμβοφλιο για λιψθ πολιτικισ απόφαςθσ ϊςτε θ ΑΡΙΑΔΝΗ να αποτελεί τθ μοναδικι διεπαφι μεταξφ πολιτϊν/επιχειριςεων και του δθμόςιου τομζα.

ΜΔΜ Νοεμ 15

1.2 Ανάπτυξθ νζων δθμόςιων υπθρεςιϊν θλεκτρονικά μζςω τθσ Αριάδνθσ, κατόπιν προτεραιοποίθςθσ τουσ.

Η προτεραιοποίθςθ κα γίνει με βαςικό κριτιριο τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ. θμειϊνεται ότι:

(α) Κάποιεσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ κα χρειαςτεί να τφχουν απλοποίθςθσ πριν να προςφερκοφν θλεκτρονικά.

(β) Για κάποιεσ από τισ εν λόγω υπθρεςίεσ ίςωσ αποτελεί προχπόκεςθ θ υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 2.2 πιο κάτω για να μποροφν να προςφερκοφν θλεκτρονικά.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Εμπλεκόμενοι Φορείσ

υνεχισ δράςθ.

Ο κατάλογοσ με τισ νζεσ υπθρεςίεσ κα αφορά τα επόμενα 2 χρόνια (2016-2017)

1.3 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν/επιχειριςεων για τθν πρόοδο των αιτθμάτων που υποβάλλουν ςτο δθμόςιο, μζςω τθσ ΑΡΙΑΔΝΗ.

τθ φάςθ 1 κα δίνονται πλθροφορίεσ για τθν πρόοδο των αιτθμάτων που αφοροφν ςτισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ, Τπθρεςία Διαχείριςθ Επιδομάτων Πρόνοιασ (χορθγίεσ τζκνου/μονογονιοφ, χαμθλοςυνταξιοφχων, άγαμων μθτζρων, ΕΕΕ), Σμιμα Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ και Σμιμα Φορολογίασ. τθ ςυνζχεια κα διαςυνδεκοφν και άλλα Σμιματα/Τπθρεςίεσ.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Εμπλεκόμενοι Φορείσ

Δεκ 2015

Page 36: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.36

Άξονασ/ Κατθγορία/ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

1.4 Παροχι ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ για τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ/επιχειριςεισ.

Οι πλθροφορίεσ που κα παρζχονται αφοροφν ςτθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί, τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, τα ζντυπα προσ ςυμπλιρωςθ, τα δικαιολογθτικά, το χρόνο διεκπεραίωςθσ αιτιματοσ, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, ςφνδεςθ με τισ ιςτοςελίδεσ αρμόδιων φορζων κτλ.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Εμπλεκόμενοι Φορείσ

Δεκ 2015

Κατθγορία 2: Παροχι Πιςτοποιθτικών Ηλεκτρονικισ Τπογραφισ και Ηλεκτρονικισ Αυκεντικοποίθςθσ

2.1 Διερεφνθςθ για αγορά Πιςτοποιθτικϊν θΤπογραφισ και θΑυκεντικοποίθςθσ, για όλουσ τουσ πολίτεσ.

Η διερεφνθςθ αφορά ςτο κόςτοσ των πιςτοποιθτικϊν και ποιοσ κα το αναλάβει.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Δεκ 2015

2.2. Αγορά πιςτοποιθτικϊν θΤπογραφισ και θΑυκεντικοποίθςθσ μζςω ανοικτϊν προςφορϊν.

Η υλοποίθςθ τθσ εν λόγω δράςθσ κα εξαρτθκεί από τα αποτελζςματα τθσ διερεφνθςθ (Δράςθ 2.1. πιο πάνω).

Η αγορά κα γίνει από εξουςιοδοτθμζνο ΠΤΠ, ο οποίοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον Κατάλογο Εμπίςτευςθσ (Trusted List) Κράτουσ Μζλουσ.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Μαρ 2017

2.2 Αλλαγζσ ςτισ επιμζρουσ νομοκεςίεσ των Σμθμάτων/Τπθρεςιϊν (εκεί όπου χρειάηεται), ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ όπου γίνεται αναφορά ςτθ φυςικι παρουςία προςϊπων για διεκπεραίωςθ ενόσ αιτιματοσ.

ΜΔΜ

Εμπλεκόμενοι Φορείσ

2.3 Απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν των Σμθμάτων/Τπθρεςιϊν και αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ τουσ για να δζχονται ζγγραφα και αιτιματα θλεκτρονικά υπογραμμζνα.

ΜΔΜ

Εμπλεκόμενοι Φορείσ

Κατθγορία 3: Ανταλλαγι Πλθροφοριών/Δεδομζνων μεταξφ των Πλθροφοριακών υςτθμάτων των Κυβερνθτικών Σμθμάτων

3.1 Ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων μζςω ΑΡΙΑΔΝΗ ςτθ βάςθ των δφο Αρχϊν που αναφζρονται ςτο κείμενο.

Διαςυνδζςεισ μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω ΑΡΙΑΔΝΗ, τροποποιιςεισ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα και επικοινωνία με Επίτροπο Προςταςίασ Δεδομζνων

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Εμπλεκόμενοι

υνεχισ δράςθ

Page 37: Σχέδιο Δράσης για Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

ςελ

.37

Άξονασ/ Κατθγορία/ Δράςθ

Σίτλοσ Δράςθσ Περιγραφι χετικι Αρχι*

Αρμόδια υπθρεςία*

Χρονο-διάγραμμα

Προςωπικοφ χαρακτιρα. Φορείσ

Κατθγορία 4: Κζντρο Σθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ (ΚΣΕ)

4.1 Διεξαγωγι διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν επιλογι του αναδόχου που κα υλοποιιςει το ζργο και ζναρξθ λειτουργίασ του ΚΣΕ.

ΜΔΜ

ΣΔΔΠ

Ιουν 2016

Κατθγορία 5: Εκςυγχρονιςμόσ του Δθμοςίου Σομζα – Κυβζρνθςθ χωρίσ χαρτί

5.1 Τποβολι πρόταςθσ ςχετικά με τθν επζκταςθ του ςυςτιματοσ αυτοματοποίθςθσ γραφείου eoasis για χριςθ από όλθ τθ δθμόςια υπθρεςία ςτο υμβοφλιο Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για ζγκριςθ.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Δεκ 2015

5.2 Επζκταςθ του ςυςτιματοσ eoasis ςε όλθ τθ Δθμόςια Τπθρεςία (νοουμζνου ότι κα εγκρικεί θ ςχετικι πρόταςθ – βλ. Δράςθ 5.1 πιο πάνω).

Η υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 2.2 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν επίςθμθ αλλθλογραφία μεταξφ των κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν μζςω eoasis.

ΣΤΠ Δεκ 2017

Κατθγορία 6: Βελτίωςθ των Διαδικαςιών Αγοράσ ι και Επζκταςθσ υςτθμάτων Πλθροφορικισ

6.1 Μελζτθ του κζματοσ και ετοιμαςία ειςθγιςεων από ομάδα με εκπροςϊπουσ τθσ Προεδρίασ, του ΣΤΠ, του Γενικοφ Λογιςτθρίου και του Γενικοφ Ελεγκτι.

ΜΔΜ

ΣΤΠ

Μαρ 2016

*Ακρωνφμια που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ πίνακεσ:

χετικζσ Αρχζσ που διζπουν τθν Ζξυπνθ Ρφκμιςθ: ΑΠΛ: Απλοφςτευςθ, ΑΝΑΛ: Αναλογικότθτα, ΔΙΑΦ: Διαφάνεια, ΑΝΑΓΚ: Αναγκαιότθτα, ΠΡΟΒ: Προςβαςιμότθτα, ΛΟΓ:

Λογοδοςία.

Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ: ΜΔΜ: Μονάδα Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ – Προεδρία, ΣΔΔΠ: Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Προςωπικοφ, ΚΑΔΔ: Κυπριακι Ακαδθμία Δθμόςιασ

Διοίκθςθσ, ΣΤΠ: Σμιμα Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ, ΣΕΕΕΠ: Σμιμα Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ, ΣΑΠΜ: Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ